Ishøj Kommunes. Servicestrategi. Ishøj Kommune. Servicestratigi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2007-2009. Ishøj Kommunes. Servicestrategi. Ishøj Kommune. Servicestratigi 2003-2005 1"

Transkript

1 Ishøj Kommunes Servicestrategi Ishøj Kommune Servicestratigi

2 2 Servicestratigi

3 Ishøj Kommunes servicestrategi Denne servicestrategi indeholder byrådets mål, midler handlinger, som byrådet efter det første år af funktionsperioden har besluttet skal være grundlaget for den udvikling, der skal ske inden for en række områder, som er fastsat beskrevet i de vedtagne politikker for de respektive delområder. Politikkerne med tilhørende handleplaner, som er udarbejdet løbende bliver suppleret, fastsætter kommunens service- kvalitetsniveau for opgavevaretagelsen. Formålet med strategien er så at give et overblik over byrådets arbejde med at gøre opgavevaretagelsen bedre gerne billigere. Det opnås ved, at der i handleplanerne sættes fokus på er tidsplaner for de kommende års arbejde med kvalitets- effektivitetsudvikling, hvilke initiativer metoder, der forventes taget i anvendelse i dette arbejde. Servicestrategien beskriver så de områder, hvor kommunen gør brug af udbud m.v., hvilket allerede finder sted i forbindelse med en stor del af opgaveudførelsen både vedrørende drift anlæg. Kommunen har pligt til at udarbejde denne servicestrategi senere en opfølgningsredegørelse. Lovgrundlaget findes i den kommunale styrelseslovs 62 62c, i bekendtgørelse nr. 881 af 24 oktober 2002 samt vejledning nr. 54 af 28. juni I redegørelsen er der beskrevet hvor, hvilken indsats, der udføres på de fleste af de serviceområder, som byrådet er ansvarlige for. Disse servicemål er beskrevet i de konkrete politikker med tilhørende konkrete handleplaner. Politikkerne kan læses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Ishøj Kommunes Borgerservice, telefon I marts 2006 har Finansministeriet, Indenrigs- Sundhedsministeriet KL udgivet en pjece om Klare mål i kommunerne som skal give kommunerne inspiration til at arbejde med klare mål, som et redskab til at kommunikere med borgere virksomheder om, hvilken service betjening, der kan forventes. Vi har i mange år på en del af driftsområderne arbejdet med klare servicemål, som har været oplyst overfor borgere medarbejdere sagsbehandlingstider, kan nævnes som et eksempel. Det vil vi arbejde endnu mere med, der vil som et supplement til servicestrategien blive udarbejdet en særlig pjece Klare mål i Ishøj, som kan uddeles til borgerne være tilgængelig på kommunens hjemmeside. Udførelsen af opgaverne foretages af kommunens medarbejdere eller af private virksomheder. Vi lægger vægt på, at vore medarbejdere er veluddannede. De har, med en udstrakt decentralisering, meget frie hænder til metoderne i opgaveudførelsen. Den skal foregå fagligt etisk korrekt med stor økonomisk ansvarlighed. Vi ser gerne en god dial med brugeren borgeren helst med et godt humør. Servicestratigi

4 Vores servicestrategi de mål, byrådet her sætter sig vil vi løbende gå efter i sømmene: Når vi det, vi skal? Er det stadig det samme, vi vil? Opgaverne ændrer sig hele tiden, dét får borgerne så lejlighed til at følge med i. Det kan der læses om i den husstandsomdelte publikation Ishøj Nyt, som udkommer 3-4 gange årligt. Inden næste byrådsvalg i 2009 gør byrådet endelig status for den samlede servicestrategi. Borgerne i Ishøj skal have mulighed for at vurdere, hvordan byrådet har arbejdet med at udvikle kvaliteten effektiviteten i de kommunale opgaver. Både denne status, de årlige mellemregninger, giver borgerne mulighed for at deltage i debatten gå i dial med byrådet. Vi lytter gerne! Ole Bjørstorp Borgmester 4 Servicestratigi

5 Handle- styringsredskaber: Ishøj Byråd har vedtaget de lokale handle- styringsredskaber til udførelsen af kommunens opgaver. Grundlaget er fastsat af Folketinget ministerierne i love, bekendtgørelser vejledninger m.m. Lokalt arbejder vi efter: Mål rammestyring (med bevillingsniveauer kompetencefordelingsplaner) Budgetter med budgetbemærkninger Servicestrategien Politikker på mange områder Handleplaner redegørelser for politikkerne Klare mål for service betjening Aktivitetsplaner for ledelsen, (direktører centerchefer) Virksomhedsplaner for driftsstederne (daginstitutioner, skoler, plejehjem, Park Vej, Fritids Idrætsområder osv.) Mange af disse redskaber findes på kommunes hjemmeside. Servicestratigi

6 Ishøj Kommunes Servicestrategi Indsatsområde Handleplan Ishøj Kommunes Borgerservice Klare mål Borgerservice skal varetage en række af de serviceydelser lettere sagsbehandling, der i dag løses i de øvrige centre. Borgeren skal så vidt muligt have løst sit problem i Borgerservice eller som minimum henvises til det rette sted.der er indgået en aftale med Vallensbæk Kommune om praktisk samarbejde på en række områder. Aftalen implementeres evalueres løbende, ligesom der drøftes nye samarbejdsmuligheder. Formålet er at give borgerne i kommunerne en bedre billigere service. Med inspiration i pjecen Klare mål i kommunerne er der udarbejdet mål for service betjening inden for alle serviceområder.ishøjs mål samles i en pjece Klare mål i Ishøj som uddeles til borgerne er tilgængelig på kommunens hjemmeside. Borgerservice skal evalueres ultimo 2007 Pjecen udarbejdes i 1. halvår af Der foretages målinger på målene ca. 1 gang om året resultatet behandles i udvalg byråd offentliggøres for borgerne. Målingerne foretages ved hjælp af spørgeskemaer til borgere brugere, egentlige undersøgelser eventuelt via hjemmesiden. Erhvervspolitik Erhvervspolitikken er pejlemærket for kommunens virksomheder for vor erhvervsmæssige indsats i en årrække.den lokale indsats skal kunne tiltrække fastholde gode erhvervskontakter.kommunen kan medvirke ved at etablere vedligeholde en god infrastruktur på alle områder, gode bolig- uddannelsesforhold samt et godt udbud på kultur- fritidsområdet.disse forhold er Ishøj kendt for men markedsføringen skal være endnu kraftigere de kommende år.erhvervspolitikken beskriver en række områder med handleplaner for de kommende år. Tiltag handleplanen følges op evalueres hvert år med afrapportering gennem erhvervskontaktudvalget til byrådet. Første gang primo Servicestratigi

7 Indsatsområde Handleplan Kommunikationspolitik: Kommunikationspolitikken er godt indarbejdet de enkelte delområder fungerer efter planen.opgaven med at bringe de trufne beslutninger ud i yderste led i eget center institutionsområde varetages af Centercheferne, de underarbejdsgrupper der efterfølgende etableres.overordnede strategiske tiltag indenfor kommunikationsområdet skal ske i tæt samarbejde med direktionen. Arbejdet vil blive igangsat efter når den nye struktur er gældende evalueres hvert andet år første gang primo Ishøj Nyt: Ishøj Kommunes hjemmeside: Bladet Ishøj Nyt udgives 3-4 gange årligt. Bladet postomdeles til alle husstande virksomheder i Ishøj. Budgetavisen vil fremover blive indarbejdet i et særnummer af Ishøj Nyt. Kommunikationscentret udvikler løbende Ishøj Kommunes hjemmeside. De offentlige hjemmesider er lovbundne, måles én gang om året af Bedst på Nettet. I 2006 ligger Ishøj Kommunes hjemmeside på en flot 5. plads, med besøgende pr. måned. Hjemmesiden udvikles p.t.med ny software et mere brugervenligt design, i forhold til den nye organisation. Enkle selvbetjeningsløsninger med digital signatur, står først på udviklingslisten, ligesom hjemmesiden i højere grad bliver platform for web-tv radio.kommunikationscentret vil gerne oprette en egentlig Borgerserviceportal på hjemmesiden, der skal afspejle funktionerne i kommunens nye borgerservicecenter. Borgernes tilfredshed kan indgå i en kommende borgerundersøgelse. Hjemmesiden evalueres revideres løbende.borgernes tilfredshed kan indgå i en borgerundersøgelse. TV-Ishøj TV-Ishøj er en væsentlig informationskanal i lokalsamfundet. Tv-kanalen er en naturlig del af hverdagen for mange borgere i Ishøj.Tv-stationen er næsten digitaliseret, hvilket giver grundlag for udvikling af nye arbejdsmetoder, der giver borgerne nemmere adgang til udsendelser.i forbindelse med teknisk omlægning, vil prramfladen tilgang til Tast Selv TV i løbet af 2007 blive udviklet. Borgernes tilfredshed kan indgå i en kommende borgerundersøgelse. Servicestratigi

8 Indsatsområde Handleplan Integrationspolitik Integrationspolitikken, som sidst blev revideret i november 2004, indeholder en række indsatsområder for integration i Ishøj Integration fra vugge til grav. Indsatsområderne er i fuld gang med at blive realiseret. Indsatsområderne realiseres løbende med en tovholder for hvert område. Der rapporteres evalueres løbende i integrationsområdet. Udvalgene byrådet skal hvert år i 1. kvartal have en statusrapport med forslag til den kommende indsats. Kulturelle perspektiver Ishøj Kommunes ungdomspolitik Der udarbejdes Kulturelle Perspektiver for Ishøj Kommune for perioden Perspektiverne sætter rammerne for kulturlivet i Ishøj. Ishøj Kommunes ungdomspolitik er et redskab til at styre iværksætte indsatser for børn unge i alderen år med det formål at bevidstgøre uddanne Ishøj Kommunes unge til at deltage i demokratiske processer i det omgivende samfund; i denne proces er oprettelse pleje af Ishøj Ungeråd yderst central, men så i høj grad formidlingen af de unges holdninger aktiviteter gennem tv-udsendelser på Tv-Ishøj (Spoon-tv) skrevne artikler i lokalpressen. Ungdomspolitikken består af 11 indsatsområder, der omfatter følgende: 1: Indflydelse ansvar 2: Uddannelse til alle 3: Fuld beskæftigelse 4: Internationale kvalifikationer 5: Adgang til informationsteknoli 6: Vejledning rådgivning 7: Unge med vanskeligheder 8: Velfungerende boligområder 9: Integration kulturel mangfoldighed 10: Viden om unge 11: Sundhed De Kulturelle Perspektiver forelægges byrådet i 1. kvartal Der udarbejdes en årlig handleplan. Med udgangen af 2007 forventes alle 11 handlingsplaner færdige samles herefter som bilag til Ishøj Kommunes ungdomspolitik, som den blev formuleret vedtaget af Ishøj Byråd i Iværksatte aktiviteter tiltag dokumenteres løbende via skrift eller tv, mens planlagte aktiviteter tiltag annonceres for offentligheden via presse via 2-4 årlige nyhedsbreve. Endelig er det hensigten, at 8 Servicestratigi

9 Indsatsområde Handleplan Ishøj Kommunes ungdomspolitik ungdomspolitikken de konkrete forslag i handlingsplanerne forelægges for Ishøj Byråd, når handlingsplanerne er klar ultimo Ishøj Bibliotek Fremtidens børnebibliotek er et indsatsområde. Børnebiblioteket vil sætte fokus på børnenes børnefamiliernes behov for nye tilbud. Der er i samarbejde med en ekstern konsulent udarbejdet en 5- årig handlingsplan. Målet med projektet er at fastholde de nuværende brugere samt at tiltrække nye. Der evalueres primo 2009 på indsatsen. Ishøj Svømmehal Udviklingen indenfor velvære er eksplosiv, der er stor interesse for at kunne købe velværeydelser. Det ses tydeligt, at mange ønsker at give sig selv lidt luksus for kroppen såvel i Ishøj som andre steder i landet, kunderne er villige til at betale for disse aktiviteter/ ydelser.for at følge med udviklingen imødekomme efterspørgslen vil det være fremmende for udviklingen af servicetilbudene at nyindrette udvide de eksisterende rammer i svømmehallen. Kvalitetsstandarder visitationsprocedurer Politisk godkendte kvalitetsstandarder for misbrugsbehandling forebyggelse beskriver kvaliteten i den behandling indsats som Ishøj Kommune tilbyder borgerne. Kvalitetsstandarderne evalueres hvert år, hvor indsatsen vurderes i forhold til kommende behov vedtaget serviceniveau.der er ligeledes udarbejdet visitationsprocedure til misbrugsbehandling, med det formål, at borgerne ved, hvor de skal henvende sig. Der evalueres primo 2009 på indsatsen. Kvalitetsstandarderne fremlægges for byrådet 1 gang årligt. Servicestratigi

10 Indsatsområde Handleplan Ældrepolitik Sundhedspolitik Byrådet vedtager for hver valgperiode en ældrepolitik, der skal sikre, at Ishøj Kommune løbende kan være på forkant med såvel samfundsudvikling som lokale forhold på ældreområdet. Den nuværende ældrepolitik gælder således for valgperioden har temaer i forhold til befolkningsprnosen, boligformer til ældre endelig et tema for ansatte indenfor ældreområdet hvor der arbejdes med den gode arbejdsplads. Ishøj kommunes sundhedspolitik er opbygget i forhold til to centrale temaer: Sundhedsfremme Patientrettet forebyggelse. Temaerne i sundhedspolitikken skal implementeres via initiativer, der involverer samarbejde med mange forskellige aktører herunder private, frivillige beboerforeninger. Ældrepolitikken revideres/fornyes hvert 4. år ved tiltrædelse af nyt byråd. Igangsættes 1. januar Evalueres primo Etablering af sundhedscenter Offentlig-privat samarbejde om etablering af sundhedscenter med henblik på at styrke det generelle sygdomsforebyggende område i Ishøj Kommune. Målgruppen er blandt andet privatpraktiserende læger speciallæger. Forventes planlagt i 2007 igangsat i Overvægtige børn Sundhedstjenesten har et projekt, Tip-tab-tynde, for overvægtige børn mellem 8-16 år. Projektet består af både vejledning aktiviteter for målgruppen. Der bliver ændret i strukturen for Tip Tab Tynde for det kommende år. Der bliver lavet en skarpere aldersopdeling, sådan at børn fra klasse får ét tilbud, børn fra klasse får et andet tilbud, de ældste elever i klasse får tilbud om at deltage i Fitteen. Selvom projektet ikke har resulteret i det ønskede vægttab for alle børn, har det resulteret i øget motion - navnlig øget glæde ved motion - vurderes på den baggrund at have haft en gavnlig effekt. Evalueres primo Servicestratigi

11 Indsatsområde Handleplan Ishøj Kommunes Børnepolitik Ishøj Kommunes børnepolitik skal være det styringsredskab, der sikrer en sammenhængende indsats for et godt børneliv i kommunen. Det er målet med denne politik, at skabe rammer for at forældre, lærere, pædager, idrætsledere, sagsbehandlere, sundhedsplejersker andre kan give børnene en tryg, lærerig udviklende tilværelse.børnepolitikken består af 5 temaer, der alle er delt op i vision, børns rettigheder de børnepolitiske mål for det pågældende tema. Temaerne er: Sundhed trivsel Børns fysiske rammer Børn, fritid kultur Børns læring udvikling Børns familie netværk. På baggrund af børnepolitikken skal der udarbejdes et handlekatal med forslag til aktiviteter projekter, som på forskellig vis kan være med til at opfylde politikkens målsætninger visioner.børnepolitikken vil løbende blive evalueret i forhold til de aktiviteter der er, eller vil blive sat i gang m.h.p. opfyldelse af politikkens målsætninger. Derudover vil der blive givet en årlig status til byrådet på byrådsmødet i december. Den første status vil således blive i december Sprstimulering af de 0-3 årige 2- sprede børn Sprstimulering af de 0-3 årige 2-sprede børn: vi satser i dag al vor sprstimulering fra børnehavealderen gennemfører sprtest i 2½ 5 års alderen sprpædagerne er i børnehaven Det betyder at: det spr, børn har lært i alderen 0 3 år ikke nødvendigvis er dansk påvirket pædagisk alle ord begreber indlæres i 0 3 års alderen hvis en integration skal virke, bør der ske en danskindlæring i dette tidsrum vi skal have mere forældreansvar. Til trods for at opfølgningen på sprstimulering i 2006 for klassetrin viser en meget klar forbedring, vil der i løbet af 2007 ske overvejelser om en anden ressourceudnyttelse, således at sprstimuleringen allerede starter i vuggestuerne.der vil være tale om en løbende proces over årene. Servicestratigi

12 Indsatsområde Handleplan Styrkelse af fagligheden i folkeskolerne Det må forventes, at der bliver stillet større større faglige krav til det produkt, folkeskolen afgiver. Derfor kigges der på hele skoleforløbet, hvilket allerede har medført: øget fokus på læsning i bh.klasse 3. klasse bioliprøver skriftlige prøver i engelsk Det betyder at: vi skal stille større politiske krav til dokumentation der bliver stillet større faglige krav til lærerne bh.klasselederne der kræves mere uddannelse vi skal overveje om vi konsekvent skal have lektie cafeer? vi skal overveje om forældreansvaret er godt nok? Fra med skoleåret 2007/08 vil der være mulighed for at yde tilskud til 1 yderligere dansktime på 3. klassetrin. Resultatvurdering hvert år i maj måned, hvor eleverne læsetestes.på baggrund af disse test udarbejdes en handleplan individuelt pr. klasse. Øget tilsyn med driftsstederne Et øget tilsyn med driftsstederne: der stilles i dag store krav til læreplaner, individuelle handleplaner, dokumentation af resultater o.s.v. der er meget opmærksomhed omkring, hvad det er der sker i daginstitutionerne, herunder dagplejen det medfører at driftsstederne har brug for en faglig sparring, så de kan fastholde en udvikling det medfører, at centeret har brug for at vide mere om, hvad der foregår på driftsstederne decentraliseringen har medført, at vi ikke ved hvad der sker på driftsstederne vi får først kendskab til dispositioner, efter at de er truffet Det betyder, at vi vil: bruge den engelske ide inspektor korps være bevidst opsøgende med en gruppe på 4 5 personer konsulenter ledelse besøge driftsstederne være der i en periode over 3 5 dage være med i såvel den pædagiske, administrative personalemæssige hverdag afslutte besøget med en gennemgang af det ob serverede give rådgivning udarbejde statusrapport over besøget I efteråret 2006 startes tilsynet op på skolerne.på daginstitutionsområdet sker det i 1. halvdel af Der er tale om en løbende proces, hvor der følges op hver eller hvert andet år. Resultatvurdering vil foreligge ca. 1 måned efter hvert tilsyn. Resultatbeskrivelse koordineringsplan udfærdiges i forbindelse med tilsynsrapporten. 12 Servicestratigi

13 Indsatsområde Handleplan Trafikhandlingsplan Ressourcestyring/ ydelsesbeskrivelse Der er udarbejdet en Trafikhandlingsplan, hvor initiativer til forbedring af de trafikale forhold prioriteres i henhold til følgende emnekategorier: 1. Tryghed 2. Trafiksikkerhed 3. Stier (forhold for cyklister fodgængere) 4. Lokalvejsområder 5. Tilgængelighed 6. Kollektiv trafik 7. Trafikstøj 8. Miljøforhold 9. Visuelt miljø 10. Forhold for personbiler lastbiler (herunder langtidsparkering)der indkommer løbende ønsker fra borgere, interesseorganisationer, foreninger, virksomheder m.v. til foranstaltninger på trafikområdet. Disse vurderes i henhold til prioriteringslisten, forelægges til politisk stillingtagen, hvorefter de bringes til udførelse i henhold til de i budgettet afsatte midler til formålet. Forvaltningen vurderer løbende opgavevaretagelsen for at sikre at opgaverne løses bedst billigst.dette sikres bl.a. ved Edb-baseret ressourcestyring udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser, baseret på anvendelse af bl.a. digitale kortdata, i første omgang på driftsområderne. Herved sikres en synliggørelse af hvilke opgaver der udføres, hvilke krav der stilles til kvaliteten af udførelsen, samt ressourceforbruget hertil. Ressourcestyring ydelsesbeskrivelser er en grundlæggende forudsætning for at kunne indhente kontroltilbud fra private udbydere for at kunne vurdere om opgaverne mest hensigtsmæssigt varetages af kommunen eller med fordel kan udbydes. Indførelse af ressourcestyring er sket på Park- Vejområdet, hvor der på flere områder desuden er udarbejdet ydelsesbeskrivelser. På varmeforsyningsområdet er ressourcestyring besluttet der er truffet valg af samme system som på Park- Vejområdet. I løbet af 1. kvartal forelægges forslag til årets prioritering af de afsatte midler til Trafikhandlingsplan for Teknik- Miljøudvalg samt byråd. Ressourcestyringssystemet er anskaffet implementeret. Anvendelsen af systemet evalueres hvert år i februar for det forudgående år. Handlingsplan med baggrund i ressourceanvendelsen udarbejdes forelægges for byrådet via Teknik Miljøudvalget i maj. Servicestratigi

14 Indsatsområde Handleplan Varmeforsyning Ishøj Varmeværk er en kommunal virksomhed som varetager al fjernvarmeforsyning i kommunen. Varmeværket har status som spids- reservelastværk har en mindre produktion som følge heraf. En række af varmeværkets drifts- vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med såvel varmeproduktion som distribution varetages af private på basis af servicekontrakter eller rammeaftaler. Kontrolrumsvagtens serviceopgaver er bl.a.:overvågning af Ishøj Bycenter i samarbejde med bycentervagten. Overvågning af kommunale tyverialarmer elevatorer pumpebrønde tunnelbelysning. Servicecenter for kommunens borgere, uden for normal arbejdstid. Varmeværket har været gennem en omorganisering, som har medført en mere rationel opgavetilrettelæggelse omfattende out-sourcing af opgaver. DFF s (Danske Fjernvarmeværkers Forening) benchsmarkingsystem er ved at blive implementeret. Der følges løbende op med kampagner til at mindske forbruget af varme, gas el.handlingsplan med baggrund i ressourceanvendelsen udarbejdes forelægges for byrådet via Teknik Miljøudvalget i maj Vandforsyning Kommunen køber langt hovedparten af sin vandforsyning af Københavns Energi. Kommunen har et mindre vandværk, som producerer mindre end 10% af vandforsyningen. Vandforbruget følges løbende. Der er indarbejdet et system, som varsler den enkelte kundes særlige mereller mindreforbrug. Opgaven følges løbende. Der evalueres på effektiviteten af opfølgningen over for de enkelte forbrugere. Der følges løbende op med forbrugerkampagner for anvendelse af mindre vand. 14 Servicestratigi

15 Indsatsområde Handleplan Park- Vejområdet Anlægsopgaver vedrørende såvel grønne områder som veje stier udføres helt overvejende af private entreprenører. Samme forhold gør sig gældende for projekteringsopgaver, bortset fra mindre opgaver.driftsopgaver fortages i væsentligt omfang af kommunens eget personale, men d med et udbredt samarbejde med private entreprenører, med hvilke der er indgået rammeaftaler. Som led i decentraliseringen i Ishøj Kommune er der indgået kontrakter mellem Park Vejcentret samtlige driftssteder om vedligeholdelse af de grønne områder, legepladser o.lign. Ressourcestyringssystemet er implementeret indenfor drift af alle områder. Indenfor vejområdet deltager Ishøj Kommune i SAM- KOM-regi i frivilligt serviceeftersyn. Udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser er gennemført indenfor pleje af grønne områder legepladser. Opgaverne følges løbende.i 2008 fremlægges redegørelse for driftsstedernes tilfredshed med Park Vejcentret i Der udarbejdes handlingsplan for serviceydelserne i Bygninger: Vedligeholdelse anlæg Bygningsvedligeholdelse foretages overvejende af private håndværksfirmaer. Personalet på tømrer/snedkerværkstedet i svømmehallen udfører i størst muligt omfang reparationer vedligeholdelser på den kommunale bygningsmasse.tilsyn med bygningsmassen i form af vagtrundering foretages af privat vagtselskab. Anlægs- projekteringsopgaver på bygningsområdet varetages af private arkitekt- ingeniørfirmaer samt entreprenører. Afdelingen udfører bygherrerådgivning efterfølgende projektgranskning, byggestyring samt fagtilsyn. I mindre omfang projekterer afdelingen bygningsrenoveringer ombygninger. Der er indgået servicekontrakter med private firmaer om servicering af alarmanlæg, elevatorer ABA-anlæg. Der er i kommunen en døgnbemandet vagtordning på Ishøj Varmeværk. Ved akutte driftsstop eller nedbrud i tekniske anlæg, hærværk på bygninger m.v. tilkaldes private håndværksfirmaer som kommunen har indgået rammeaftaler med. Der er indgået rammeaftaler med private håndværksfirmaer indenfor alle byggeriets fag Der er indgået serviceaftaler med private virksomheder. Mulighederne for yderligere energibesparelse i kommunale ejendomme vurderes forelægges for byrådet i 1. kvartal 2008.Samtidig forelægges samlet tilstandrapport handlingsplan for de kommende 5 års vedligeholdelse. Servicestratigi

16 Indsatsområde Handleplan Bygninger: Vedligeholdelse anlæg disse rammeaftaler forlænges løbende 1 år af gangen. Drift vedligeholdelse af varme- ventilationsanlæg udføres i størst muligt omfang af kommunale håndværkere. Ved større arbejder indhentes tilbud der er i øvrigt så rammeaftaler med private firmaer indenfor disse områder. 16 Servicestratigi

17 Udbud/udlicitering af opgaver i Ishøj Kommune Opgaver, der efter udbud/udlicitering udføres af private firmaer: Dagrenovation, storskrald haveaffald Forbrænding af affald Genbrugspladsen Havehjælp til pensionister Asfaltarbejder Renovering af kloakanlæg Brandslukning Vagtordning Skadedyrsbekæmpelse Vejbelysningsvedligeholdelse Service på elevatorer Vinduespolering Leje/vask af beklædning til hjemmeplejen Forsikringer Trykkeriopgaver Kommunens revision Låneoptagelser leasing Nybyggeri, vedligeholdelse reparation Bortforpagtninger Cafe på Idræts- Fritidscentret Kommunens jorder Vandrerhjem/campingplads Form Asfaltarbejder renovering af kloakanlæg har været i licitation. Dagrenovation, storskrald haveaffald samt forsikringer revision har været i EU-udbud, øvrige opgaver har i nle tilfælde været i licitation i andre tilfælde udføres de efter indhentning af mindst 2 tilbud. Indhold af opgaven Det fremgår af serviceinformationen fra Ishøj Kommune, hvor ofte der hentes dagrenovation, storskrald haveaffald, samt hvordan målsætningen for opgaven er. Øvrige opgaver har mere karakter af serviceopgaver for kommunen henvender sig ikke direkte til den enkelte borger. Udbud/udlicitering Telefoni Snerydning Affaldscontainere til glas papir Affaldssække Arbejdsbeklædning Rengøringsmidler Aftørringspapir affaldsposer Bleer Hjælpemidler Hårde hvidevarer PC tilbehør Kopipapir Servicestratigi

18 Kød kolonialvarer Mejerivarer Fotokopieringsmaskiner Sygeplejeartikler Biblioteksbøger Skolebøger Tolkebistand Vikarer Lyskilder Diabetesprodukter Naturgas Benzin Olie Kropsbårne hjælpemidler Sportsartikler Inkontinenshjælpemidler Køkkenudstyr (Service) Formidling af servicestrategien til borgerne Kommunens servicestrategi gøres tilgængelig i form af en redegørelse. Redegørelsen skal være med til at skabe overblik åbenhed overfor borgerne leverandører omkring kommunens opgavevaretagelse. Redegørelsen vil blive offentliggjort på Ishøj Kommunes hjemmeside 18 Servicestratigi

19 Servicestratigi

20 20 Servicestratigi

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen UDBUDSSTRATEGI for udbud af Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21.12.2010 Udbudsstrategi 21122011.DOC Side 1 Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Borgervejlederfunktionen. Afrapportering

Borgervejlederfunktionen. Afrapportering Borgervejlederfunktionen Afrapportering 2007 Borgervejlederfunktionen blev etableret med virkning fra 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006. Der er til borgervejlederen

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Opsætning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA)

Opsætning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) Opsætning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) type: Fagsekretariat/Stab Kommunalbestyrelsen har i sin risikostyringspolitik vedtaget, at alle skoler skal have ABA-anlæg. De første 7 skoler har fået

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers.

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers. Udover denne folder står Sundhedsstyrelsen også bag inspirations materialet Sundhed på tværs. Begge publikationer tager udgangspunkt i undersøgelsen Gør det sunde valg let, som er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

01-01-2014 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2014 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Intern kanalstrategi For at sikre en effektiv intern information (envejs) og kommunikation (tovejs) i og fra en stor og geografisk spredt organisation, er det afgørende, at vi bruger flere forskellige

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Dok. nr. 306-2010-143947. Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013

Dok. nr. 306-2010-143947. Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013 Dok. nr. 306-2010-143947 Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013 Indhold Kvalitetskontrakt... 3 Udfordringer... 3 Odsherred Kommune - en udviklingskommune... 4 Udviklingsmål i kvalitetskontakten...

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 1. Understøttelse af Byrådets arbejde med udarbejdelse af ny vision for Fredericia Kommune Vision 2012 udløb med udgangen af året. Derfor

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Servicestrategi for Ærø Kommune 2006 2009 LR 12-12-06

Servicestrategi for Ærø Kommune 2006 2009 LR 12-12-06 Servicestrategi for Ærø Kommune 2006 2009 LR 12-12-06 Indledning Denne servicestrategi er udarbejdet i henhold til 62 i den kommunale styrelseslov samt 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 881 af 24/10-2002 om

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

HOD 2 års erfaringer med fuldskala drift - og på vej videre

HOD 2 års erfaringer med fuldskala drift - og på vej videre HOD 2 års erfaringer med fuldskala drift - og på vej videre Helhedsorienteret Kamilla DamgaardDriftsstrategi, Præsentation kamdam@tmf.kk.dk på DES-Konference, sept. 2010. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Hvordan kan jeg blive leverandør til min egen kommune? Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Indhold Fakta om kommunens indkøb Kommunal indkøbsanalyse - SKI Love og regler vedr. offentlig indkøb

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Helle Huse, civilingeniør, Anders Nyvig A/S Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Det er nu 4 år siden, at arbejdet med de første trafik- og miljøhandlingsplaner blev igangsat. Hovedparten

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Tingager Plejecenter 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...3 5.0 Den administrative

Læs mere