Ishøj Kommunes. Servicestrategi. Ishøj Kommune. Servicestratigi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2007-2009. Ishøj Kommunes. Servicestrategi. Ishøj Kommune. Servicestratigi 2003-2005 1"

Transkript

1 Ishøj Kommunes Servicestrategi Ishøj Kommune Servicestratigi

2 2 Servicestratigi

3 Ishøj Kommunes servicestrategi Denne servicestrategi indeholder byrådets mål, midler handlinger, som byrådet efter det første år af funktionsperioden har besluttet skal være grundlaget for den udvikling, der skal ske inden for en række områder, som er fastsat beskrevet i de vedtagne politikker for de respektive delområder. Politikkerne med tilhørende handleplaner, som er udarbejdet løbende bliver suppleret, fastsætter kommunens service- kvalitetsniveau for opgavevaretagelsen. Formålet med strategien er så at give et overblik over byrådets arbejde med at gøre opgavevaretagelsen bedre gerne billigere. Det opnås ved, at der i handleplanerne sættes fokus på er tidsplaner for de kommende års arbejde med kvalitets- effektivitetsudvikling, hvilke initiativer metoder, der forventes taget i anvendelse i dette arbejde. Servicestrategien beskriver så de områder, hvor kommunen gør brug af udbud m.v., hvilket allerede finder sted i forbindelse med en stor del af opgaveudførelsen både vedrørende drift anlæg. Kommunen har pligt til at udarbejde denne servicestrategi senere en opfølgningsredegørelse. Lovgrundlaget findes i den kommunale styrelseslovs 62 62c, i bekendtgørelse nr. 881 af 24 oktober 2002 samt vejledning nr. 54 af 28. juni I redegørelsen er der beskrevet hvor, hvilken indsats, der udføres på de fleste af de serviceområder, som byrådet er ansvarlige for. Disse servicemål er beskrevet i de konkrete politikker med tilhørende konkrete handleplaner. Politikkerne kan læses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Ishøj Kommunes Borgerservice, telefon I marts 2006 har Finansministeriet, Indenrigs- Sundhedsministeriet KL udgivet en pjece om Klare mål i kommunerne som skal give kommunerne inspiration til at arbejde med klare mål, som et redskab til at kommunikere med borgere virksomheder om, hvilken service betjening, der kan forventes. Vi har i mange år på en del af driftsområderne arbejdet med klare servicemål, som har været oplyst overfor borgere medarbejdere sagsbehandlingstider, kan nævnes som et eksempel. Det vil vi arbejde endnu mere med, der vil som et supplement til servicestrategien blive udarbejdet en særlig pjece Klare mål i Ishøj, som kan uddeles til borgerne være tilgængelig på kommunens hjemmeside. Udførelsen af opgaverne foretages af kommunens medarbejdere eller af private virksomheder. Vi lægger vægt på, at vore medarbejdere er veluddannede. De har, med en udstrakt decentralisering, meget frie hænder til metoderne i opgaveudførelsen. Den skal foregå fagligt etisk korrekt med stor økonomisk ansvarlighed. Vi ser gerne en god dial med brugeren borgeren helst med et godt humør. Servicestratigi

4 Vores servicestrategi de mål, byrådet her sætter sig vil vi løbende gå efter i sømmene: Når vi det, vi skal? Er det stadig det samme, vi vil? Opgaverne ændrer sig hele tiden, dét får borgerne så lejlighed til at følge med i. Det kan der læses om i den husstandsomdelte publikation Ishøj Nyt, som udkommer 3-4 gange årligt. Inden næste byrådsvalg i 2009 gør byrådet endelig status for den samlede servicestrategi. Borgerne i Ishøj skal have mulighed for at vurdere, hvordan byrådet har arbejdet med at udvikle kvaliteten effektiviteten i de kommunale opgaver. Både denne status, de årlige mellemregninger, giver borgerne mulighed for at deltage i debatten gå i dial med byrådet. Vi lytter gerne! Ole Bjørstorp Borgmester 4 Servicestratigi

5 Handle- styringsredskaber: Ishøj Byråd har vedtaget de lokale handle- styringsredskaber til udførelsen af kommunens opgaver. Grundlaget er fastsat af Folketinget ministerierne i love, bekendtgørelser vejledninger m.m. Lokalt arbejder vi efter: Mål rammestyring (med bevillingsniveauer kompetencefordelingsplaner) Budgetter med budgetbemærkninger Servicestrategien Politikker på mange områder Handleplaner redegørelser for politikkerne Klare mål for service betjening Aktivitetsplaner for ledelsen, (direktører centerchefer) Virksomhedsplaner for driftsstederne (daginstitutioner, skoler, plejehjem, Park Vej, Fritids Idrætsområder osv.) Mange af disse redskaber findes på kommunes hjemmeside. Servicestratigi

6 Ishøj Kommunes Servicestrategi Indsatsområde Handleplan Ishøj Kommunes Borgerservice Klare mål Borgerservice skal varetage en række af de serviceydelser lettere sagsbehandling, der i dag løses i de øvrige centre. Borgeren skal så vidt muligt have løst sit problem i Borgerservice eller som minimum henvises til det rette sted.der er indgået en aftale med Vallensbæk Kommune om praktisk samarbejde på en række områder. Aftalen implementeres evalueres løbende, ligesom der drøftes nye samarbejdsmuligheder. Formålet er at give borgerne i kommunerne en bedre billigere service. Med inspiration i pjecen Klare mål i kommunerne er der udarbejdet mål for service betjening inden for alle serviceområder.ishøjs mål samles i en pjece Klare mål i Ishøj som uddeles til borgerne er tilgængelig på kommunens hjemmeside. Borgerservice skal evalueres ultimo 2007 Pjecen udarbejdes i 1. halvår af Der foretages målinger på målene ca. 1 gang om året resultatet behandles i udvalg byråd offentliggøres for borgerne. Målingerne foretages ved hjælp af spørgeskemaer til borgere brugere, egentlige undersøgelser eventuelt via hjemmesiden. Erhvervspolitik Erhvervspolitikken er pejlemærket for kommunens virksomheder for vor erhvervsmæssige indsats i en årrække.den lokale indsats skal kunne tiltrække fastholde gode erhvervskontakter.kommunen kan medvirke ved at etablere vedligeholde en god infrastruktur på alle områder, gode bolig- uddannelsesforhold samt et godt udbud på kultur- fritidsområdet.disse forhold er Ishøj kendt for men markedsføringen skal være endnu kraftigere de kommende år.erhvervspolitikken beskriver en række områder med handleplaner for de kommende år. Tiltag handleplanen følges op evalueres hvert år med afrapportering gennem erhvervskontaktudvalget til byrådet. Første gang primo Servicestratigi

7 Indsatsområde Handleplan Kommunikationspolitik: Kommunikationspolitikken er godt indarbejdet de enkelte delområder fungerer efter planen.opgaven med at bringe de trufne beslutninger ud i yderste led i eget center institutionsområde varetages af Centercheferne, de underarbejdsgrupper der efterfølgende etableres.overordnede strategiske tiltag indenfor kommunikationsområdet skal ske i tæt samarbejde med direktionen. Arbejdet vil blive igangsat efter når den nye struktur er gældende evalueres hvert andet år første gang primo Ishøj Nyt: Ishøj Kommunes hjemmeside: Bladet Ishøj Nyt udgives 3-4 gange årligt. Bladet postomdeles til alle husstande virksomheder i Ishøj. Budgetavisen vil fremover blive indarbejdet i et særnummer af Ishøj Nyt. Kommunikationscentret udvikler løbende Ishøj Kommunes hjemmeside. De offentlige hjemmesider er lovbundne, måles én gang om året af Bedst på Nettet. I 2006 ligger Ishøj Kommunes hjemmeside på en flot 5. plads, med besøgende pr. måned. Hjemmesiden udvikles p.t.med ny software et mere brugervenligt design, i forhold til den nye organisation. Enkle selvbetjeningsløsninger med digital signatur, står først på udviklingslisten, ligesom hjemmesiden i højere grad bliver platform for web-tv radio.kommunikationscentret vil gerne oprette en egentlig Borgerserviceportal på hjemmesiden, der skal afspejle funktionerne i kommunens nye borgerservicecenter. Borgernes tilfredshed kan indgå i en kommende borgerundersøgelse. Hjemmesiden evalueres revideres løbende.borgernes tilfredshed kan indgå i en borgerundersøgelse. TV-Ishøj TV-Ishøj er en væsentlig informationskanal i lokalsamfundet. Tv-kanalen er en naturlig del af hverdagen for mange borgere i Ishøj.Tv-stationen er næsten digitaliseret, hvilket giver grundlag for udvikling af nye arbejdsmetoder, der giver borgerne nemmere adgang til udsendelser.i forbindelse med teknisk omlægning, vil prramfladen tilgang til Tast Selv TV i løbet af 2007 blive udviklet. Borgernes tilfredshed kan indgå i en kommende borgerundersøgelse. Servicestratigi

8 Indsatsområde Handleplan Integrationspolitik Integrationspolitikken, som sidst blev revideret i november 2004, indeholder en række indsatsområder for integration i Ishøj Integration fra vugge til grav. Indsatsområderne er i fuld gang med at blive realiseret. Indsatsområderne realiseres løbende med en tovholder for hvert område. Der rapporteres evalueres løbende i integrationsområdet. Udvalgene byrådet skal hvert år i 1. kvartal have en statusrapport med forslag til den kommende indsats. Kulturelle perspektiver Ishøj Kommunes ungdomspolitik Der udarbejdes Kulturelle Perspektiver for Ishøj Kommune for perioden Perspektiverne sætter rammerne for kulturlivet i Ishøj. Ishøj Kommunes ungdomspolitik er et redskab til at styre iværksætte indsatser for børn unge i alderen år med det formål at bevidstgøre uddanne Ishøj Kommunes unge til at deltage i demokratiske processer i det omgivende samfund; i denne proces er oprettelse pleje af Ishøj Ungeråd yderst central, men så i høj grad formidlingen af de unges holdninger aktiviteter gennem tv-udsendelser på Tv-Ishøj (Spoon-tv) skrevne artikler i lokalpressen. Ungdomspolitikken består af 11 indsatsområder, der omfatter følgende: 1: Indflydelse ansvar 2: Uddannelse til alle 3: Fuld beskæftigelse 4: Internationale kvalifikationer 5: Adgang til informationsteknoli 6: Vejledning rådgivning 7: Unge med vanskeligheder 8: Velfungerende boligområder 9: Integration kulturel mangfoldighed 10: Viden om unge 11: Sundhed De Kulturelle Perspektiver forelægges byrådet i 1. kvartal Der udarbejdes en årlig handleplan. Med udgangen af 2007 forventes alle 11 handlingsplaner færdige samles herefter som bilag til Ishøj Kommunes ungdomspolitik, som den blev formuleret vedtaget af Ishøj Byråd i Iværksatte aktiviteter tiltag dokumenteres løbende via skrift eller tv, mens planlagte aktiviteter tiltag annonceres for offentligheden via presse via 2-4 årlige nyhedsbreve. Endelig er det hensigten, at 8 Servicestratigi

9 Indsatsområde Handleplan Ishøj Kommunes ungdomspolitik ungdomspolitikken de konkrete forslag i handlingsplanerne forelægges for Ishøj Byråd, når handlingsplanerne er klar ultimo Ishøj Bibliotek Fremtidens børnebibliotek er et indsatsområde. Børnebiblioteket vil sætte fokus på børnenes børnefamiliernes behov for nye tilbud. Der er i samarbejde med en ekstern konsulent udarbejdet en 5- årig handlingsplan. Målet med projektet er at fastholde de nuværende brugere samt at tiltrække nye. Der evalueres primo 2009 på indsatsen. Ishøj Svømmehal Udviklingen indenfor velvære er eksplosiv, der er stor interesse for at kunne købe velværeydelser. Det ses tydeligt, at mange ønsker at give sig selv lidt luksus for kroppen såvel i Ishøj som andre steder i landet, kunderne er villige til at betale for disse aktiviteter/ ydelser.for at følge med udviklingen imødekomme efterspørgslen vil det være fremmende for udviklingen af servicetilbudene at nyindrette udvide de eksisterende rammer i svømmehallen. Kvalitetsstandarder visitationsprocedurer Politisk godkendte kvalitetsstandarder for misbrugsbehandling forebyggelse beskriver kvaliteten i den behandling indsats som Ishøj Kommune tilbyder borgerne. Kvalitetsstandarderne evalueres hvert år, hvor indsatsen vurderes i forhold til kommende behov vedtaget serviceniveau.der er ligeledes udarbejdet visitationsprocedure til misbrugsbehandling, med det formål, at borgerne ved, hvor de skal henvende sig. Der evalueres primo 2009 på indsatsen. Kvalitetsstandarderne fremlægges for byrådet 1 gang årligt. Servicestratigi

10 Indsatsområde Handleplan Ældrepolitik Sundhedspolitik Byrådet vedtager for hver valgperiode en ældrepolitik, der skal sikre, at Ishøj Kommune løbende kan være på forkant med såvel samfundsudvikling som lokale forhold på ældreområdet. Den nuværende ældrepolitik gælder således for valgperioden har temaer i forhold til befolkningsprnosen, boligformer til ældre endelig et tema for ansatte indenfor ældreområdet hvor der arbejdes med den gode arbejdsplads. Ishøj kommunes sundhedspolitik er opbygget i forhold til to centrale temaer: Sundhedsfremme Patientrettet forebyggelse. Temaerne i sundhedspolitikken skal implementeres via initiativer, der involverer samarbejde med mange forskellige aktører herunder private, frivillige beboerforeninger. Ældrepolitikken revideres/fornyes hvert 4. år ved tiltrædelse af nyt byråd. Igangsættes 1. januar Evalueres primo Etablering af sundhedscenter Offentlig-privat samarbejde om etablering af sundhedscenter med henblik på at styrke det generelle sygdomsforebyggende område i Ishøj Kommune. Målgruppen er blandt andet privatpraktiserende læger speciallæger. Forventes planlagt i 2007 igangsat i Overvægtige børn Sundhedstjenesten har et projekt, Tip-tab-tynde, for overvægtige børn mellem 8-16 år. Projektet består af både vejledning aktiviteter for målgruppen. Der bliver ændret i strukturen for Tip Tab Tynde for det kommende år. Der bliver lavet en skarpere aldersopdeling, sådan at børn fra klasse får ét tilbud, børn fra klasse får et andet tilbud, de ældste elever i klasse får tilbud om at deltage i Fitteen. Selvom projektet ikke har resulteret i det ønskede vægttab for alle børn, har det resulteret i øget motion - navnlig øget glæde ved motion - vurderes på den baggrund at have haft en gavnlig effekt. Evalueres primo Servicestratigi

11 Indsatsområde Handleplan Ishøj Kommunes Børnepolitik Ishøj Kommunes børnepolitik skal være det styringsredskab, der sikrer en sammenhængende indsats for et godt børneliv i kommunen. Det er målet med denne politik, at skabe rammer for at forældre, lærere, pædager, idrætsledere, sagsbehandlere, sundhedsplejersker andre kan give børnene en tryg, lærerig udviklende tilværelse.børnepolitikken består af 5 temaer, der alle er delt op i vision, børns rettigheder de børnepolitiske mål for det pågældende tema. Temaerne er: Sundhed trivsel Børns fysiske rammer Børn, fritid kultur Børns læring udvikling Børns familie netværk. På baggrund af børnepolitikken skal der udarbejdes et handlekatal med forslag til aktiviteter projekter, som på forskellig vis kan være med til at opfylde politikkens målsætninger visioner.børnepolitikken vil løbende blive evalueret i forhold til de aktiviteter der er, eller vil blive sat i gang m.h.p. opfyldelse af politikkens målsætninger. Derudover vil der blive givet en årlig status til byrådet på byrådsmødet i december. Den første status vil således blive i december Sprstimulering af de 0-3 årige 2- sprede børn Sprstimulering af de 0-3 årige 2-sprede børn: vi satser i dag al vor sprstimulering fra børnehavealderen gennemfører sprtest i 2½ 5 års alderen sprpædagerne er i børnehaven Det betyder at: det spr, børn har lært i alderen 0 3 år ikke nødvendigvis er dansk påvirket pædagisk alle ord begreber indlæres i 0 3 års alderen hvis en integration skal virke, bør der ske en danskindlæring i dette tidsrum vi skal have mere forældreansvar. Til trods for at opfølgningen på sprstimulering i 2006 for klassetrin viser en meget klar forbedring, vil der i løbet af 2007 ske overvejelser om en anden ressourceudnyttelse, således at sprstimuleringen allerede starter i vuggestuerne.der vil være tale om en løbende proces over årene. Servicestratigi

12 Indsatsområde Handleplan Styrkelse af fagligheden i folkeskolerne Det må forventes, at der bliver stillet større større faglige krav til det produkt, folkeskolen afgiver. Derfor kigges der på hele skoleforløbet, hvilket allerede har medført: øget fokus på læsning i bh.klasse 3. klasse bioliprøver skriftlige prøver i engelsk Det betyder at: vi skal stille større politiske krav til dokumentation der bliver stillet større faglige krav til lærerne bh.klasselederne der kræves mere uddannelse vi skal overveje om vi konsekvent skal have lektie cafeer? vi skal overveje om forældreansvaret er godt nok? Fra med skoleåret 2007/08 vil der være mulighed for at yde tilskud til 1 yderligere dansktime på 3. klassetrin. Resultatvurdering hvert år i maj måned, hvor eleverne læsetestes.på baggrund af disse test udarbejdes en handleplan individuelt pr. klasse. Øget tilsyn med driftsstederne Et øget tilsyn med driftsstederne: der stilles i dag store krav til læreplaner, individuelle handleplaner, dokumentation af resultater o.s.v. der er meget opmærksomhed omkring, hvad det er der sker i daginstitutionerne, herunder dagplejen det medfører at driftsstederne har brug for en faglig sparring, så de kan fastholde en udvikling det medfører, at centeret har brug for at vide mere om, hvad der foregår på driftsstederne decentraliseringen har medført, at vi ikke ved hvad der sker på driftsstederne vi får først kendskab til dispositioner, efter at de er truffet Det betyder, at vi vil: bruge den engelske ide inspektor korps være bevidst opsøgende med en gruppe på 4 5 personer konsulenter ledelse besøge driftsstederne være der i en periode over 3 5 dage være med i såvel den pædagiske, administrative personalemæssige hverdag afslutte besøget med en gennemgang af det ob serverede give rådgivning udarbejde statusrapport over besøget I efteråret 2006 startes tilsynet op på skolerne.på daginstitutionsområdet sker det i 1. halvdel af Der er tale om en løbende proces, hvor der følges op hver eller hvert andet år. Resultatvurdering vil foreligge ca. 1 måned efter hvert tilsyn. Resultatbeskrivelse koordineringsplan udfærdiges i forbindelse med tilsynsrapporten. 12 Servicestratigi

13 Indsatsområde Handleplan Trafikhandlingsplan Ressourcestyring/ ydelsesbeskrivelse Der er udarbejdet en Trafikhandlingsplan, hvor initiativer til forbedring af de trafikale forhold prioriteres i henhold til følgende emnekategorier: 1. Tryghed 2. Trafiksikkerhed 3. Stier (forhold for cyklister fodgængere) 4. Lokalvejsområder 5. Tilgængelighed 6. Kollektiv trafik 7. Trafikstøj 8. Miljøforhold 9. Visuelt miljø 10. Forhold for personbiler lastbiler (herunder langtidsparkering)der indkommer løbende ønsker fra borgere, interesseorganisationer, foreninger, virksomheder m.v. til foranstaltninger på trafikområdet. Disse vurderes i henhold til prioriteringslisten, forelægges til politisk stillingtagen, hvorefter de bringes til udførelse i henhold til de i budgettet afsatte midler til formålet. Forvaltningen vurderer løbende opgavevaretagelsen for at sikre at opgaverne løses bedst billigst.dette sikres bl.a. ved Edb-baseret ressourcestyring udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser, baseret på anvendelse af bl.a. digitale kortdata, i første omgang på driftsområderne. Herved sikres en synliggørelse af hvilke opgaver der udføres, hvilke krav der stilles til kvaliteten af udførelsen, samt ressourceforbruget hertil. Ressourcestyring ydelsesbeskrivelser er en grundlæggende forudsætning for at kunne indhente kontroltilbud fra private udbydere for at kunne vurdere om opgaverne mest hensigtsmæssigt varetages af kommunen eller med fordel kan udbydes. Indførelse af ressourcestyring er sket på Park- Vejområdet, hvor der på flere områder desuden er udarbejdet ydelsesbeskrivelser. På varmeforsyningsområdet er ressourcestyring besluttet der er truffet valg af samme system som på Park- Vejområdet. I løbet af 1. kvartal forelægges forslag til årets prioritering af de afsatte midler til Trafikhandlingsplan for Teknik- Miljøudvalg samt byråd. Ressourcestyringssystemet er anskaffet implementeret. Anvendelsen af systemet evalueres hvert år i februar for det forudgående år. Handlingsplan med baggrund i ressourceanvendelsen udarbejdes forelægges for byrådet via Teknik Miljøudvalget i maj. Servicestratigi

14 Indsatsområde Handleplan Varmeforsyning Ishøj Varmeværk er en kommunal virksomhed som varetager al fjernvarmeforsyning i kommunen. Varmeværket har status som spids- reservelastværk har en mindre produktion som følge heraf. En række af varmeværkets drifts- vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med såvel varmeproduktion som distribution varetages af private på basis af servicekontrakter eller rammeaftaler. Kontrolrumsvagtens serviceopgaver er bl.a.:overvågning af Ishøj Bycenter i samarbejde med bycentervagten. Overvågning af kommunale tyverialarmer elevatorer pumpebrønde tunnelbelysning. Servicecenter for kommunens borgere, uden for normal arbejdstid. Varmeværket har været gennem en omorganisering, som har medført en mere rationel opgavetilrettelæggelse omfattende out-sourcing af opgaver. DFF s (Danske Fjernvarmeværkers Forening) benchsmarkingsystem er ved at blive implementeret. Der følges løbende op med kampagner til at mindske forbruget af varme, gas el.handlingsplan med baggrund i ressourceanvendelsen udarbejdes forelægges for byrådet via Teknik Miljøudvalget i maj Vandforsyning Kommunen køber langt hovedparten af sin vandforsyning af Københavns Energi. Kommunen har et mindre vandværk, som producerer mindre end 10% af vandforsyningen. Vandforbruget følges løbende. Der er indarbejdet et system, som varsler den enkelte kundes særlige mereller mindreforbrug. Opgaven følges løbende. Der evalueres på effektiviteten af opfølgningen over for de enkelte forbrugere. Der følges løbende op med forbrugerkampagner for anvendelse af mindre vand. 14 Servicestratigi

15 Indsatsområde Handleplan Park- Vejområdet Anlægsopgaver vedrørende såvel grønne områder som veje stier udføres helt overvejende af private entreprenører. Samme forhold gør sig gældende for projekteringsopgaver, bortset fra mindre opgaver.driftsopgaver fortages i væsentligt omfang af kommunens eget personale, men d med et udbredt samarbejde med private entreprenører, med hvilke der er indgået rammeaftaler. Som led i decentraliseringen i Ishøj Kommune er der indgået kontrakter mellem Park Vejcentret samtlige driftssteder om vedligeholdelse af de grønne områder, legepladser o.lign. Ressourcestyringssystemet er implementeret indenfor drift af alle områder. Indenfor vejområdet deltager Ishøj Kommune i SAM- KOM-regi i frivilligt serviceeftersyn. Udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser er gennemført indenfor pleje af grønne områder legepladser. Opgaverne følges løbende.i 2008 fremlægges redegørelse for driftsstedernes tilfredshed med Park Vejcentret i Der udarbejdes handlingsplan for serviceydelserne i Bygninger: Vedligeholdelse anlæg Bygningsvedligeholdelse foretages overvejende af private håndværksfirmaer. Personalet på tømrer/snedkerværkstedet i svømmehallen udfører i størst muligt omfang reparationer vedligeholdelser på den kommunale bygningsmasse.tilsyn med bygningsmassen i form af vagtrundering foretages af privat vagtselskab. Anlægs- projekteringsopgaver på bygningsområdet varetages af private arkitekt- ingeniørfirmaer samt entreprenører. Afdelingen udfører bygherrerådgivning efterfølgende projektgranskning, byggestyring samt fagtilsyn. I mindre omfang projekterer afdelingen bygningsrenoveringer ombygninger. Der er indgået servicekontrakter med private firmaer om servicering af alarmanlæg, elevatorer ABA-anlæg. Der er i kommunen en døgnbemandet vagtordning på Ishøj Varmeværk. Ved akutte driftsstop eller nedbrud i tekniske anlæg, hærværk på bygninger m.v. tilkaldes private håndværksfirmaer som kommunen har indgået rammeaftaler med. Der er indgået rammeaftaler med private håndværksfirmaer indenfor alle byggeriets fag Der er indgået serviceaftaler med private virksomheder. Mulighederne for yderligere energibesparelse i kommunale ejendomme vurderes forelægges for byrådet i 1. kvartal 2008.Samtidig forelægges samlet tilstandrapport handlingsplan for de kommende 5 års vedligeholdelse. Servicestratigi

16 Indsatsområde Handleplan Bygninger: Vedligeholdelse anlæg disse rammeaftaler forlænges løbende 1 år af gangen. Drift vedligeholdelse af varme- ventilationsanlæg udføres i størst muligt omfang af kommunale håndværkere. Ved større arbejder indhentes tilbud der er i øvrigt så rammeaftaler med private firmaer indenfor disse områder. 16 Servicestratigi

17 Udbud/udlicitering af opgaver i Ishøj Kommune Opgaver, der efter udbud/udlicitering udføres af private firmaer: Dagrenovation, storskrald haveaffald Forbrænding af affald Genbrugspladsen Havehjælp til pensionister Asfaltarbejder Renovering af kloakanlæg Brandslukning Vagtordning Skadedyrsbekæmpelse Vejbelysningsvedligeholdelse Service på elevatorer Vinduespolering Leje/vask af beklædning til hjemmeplejen Forsikringer Trykkeriopgaver Kommunens revision Låneoptagelser leasing Nybyggeri, vedligeholdelse reparation Bortforpagtninger Cafe på Idræts- Fritidscentret Kommunens jorder Vandrerhjem/campingplads Form Asfaltarbejder renovering af kloakanlæg har været i licitation. Dagrenovation, storskrald haveaffald samt forsikringer revision har været i EU-udbud, øvrige opgaver har i nle tilfælde været i licitation i andre tilfælde udføres de efter indhentning af mindst 2 tilbud. Indhold af opgaven Det fremgår af serviceinformationen fra Ishøj Kommune, hvor ofte der hentes dagrenovation, storskrald haveaffald, samt hvordan målsætningen for opgaven er. Øvrige opgaver har mere karakter af serviceopgaver for kommunen henvender sig ikke direkte til den enkelte borger. Udbud/udlicitering Telefoni Snerydning Affaldscontainere til glas papir Affaldssække Arbejdsbeklædning Rengøringsmidler Aftørringspapir affaldsposer Bleer Hjælpemidler Hårde hvidevarer PC tilbehør Kopipapir Servicestratigi

18 Kød kolonialvarer Mejerivarer Fotokopieringsmaskiner Sygeplejeartikler Biblioteksbøger Skolebøger Tolkebistand Vikarer Lyskilder Diabetesprodukter Naturgas Benzin Olie Kropsbårne hjælpemidler Sportsartikler Inkontinenshjælpemidler Køkkenudstyr (Service) Formidling af servicestrategien til borgerne Kommunens servicestrategi gøres tilgængelig i form af en redegørelse. Redegørelsen skal være med til at skabe overblik åbenhed overfor borgerne leverandører omkring kommunens opgavevaretagelse. Redegørelsen vil blive offentliggjort på Ishøj Kommunes hjemmeside 18 Servicestratigi

19 Servicestratigi

20 20 Servicestratigi

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis 2011 - gode eksempler på kommunal praksis gode kommunale eksempler på praksis Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere