Ishøj Kommunes. Servicestrategi. Ishøj Kommune. Servicestratigi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2007-2009. Ishøj Kommunes. Servicestrategi. Ishøj Kommune. Servicestratigi 2003-2005 1"

Transkript

1 Ishøj Kommunes Servicestrategi Ishøj Kommune Servicestratigi

2 2 Servicestratigi

3 Ishøj Kommunes servicestrategi Denne servicestrategi indeholder byrådets mål, midler handlinger, som byrådet efter det første år af funktionsperioden har besluttet skal være grundlaget for den udvikling, der skal ske inden for en række områder, som er fastsat beskrevet i de vedtagne politikker for de respektive delområder. Politikkerne med tilhørende handleplaner, som er udarbejdet løbende bliver suppleret, fastsætter kommunens service- kvalitetsniveau for opgavevaretagelsen. Formålet med strategien er så at give et overblik over byrådets arbejde med at gøre opgavevaretagelsen bedre gerne billigere. Det opnås ved, at der i handleplanerne sættes fokus på er tidsplaner for de kommende års arbejde med kvalitets- effektivitetsudvikling, hvilke initiativer metoder, der forventes taget i anvendelse i dette arbejde. Servicestrategien beskriver så de områder, hvor kommunen gør brug af udbud m.v., hvilket allerede finder sted i forbindelse med en stor del af opgaveudførelsen både vedrørende drift anlæg. Kommunen har pligt til at udarbejde denne servicestrategi senere en opfølgningsredegørelse. Lovgrundlaget findes i den kommunale styrelseslovs 62 62c, i bekendtgørelse nr. 881 af 24 oktober 2002 samt vejledning nr. 54 af 28. juni I redegørelsen er der beskrevet hvor, hvilken indsats, der udføres på de fleste af de serviceområder, som byrådet er ansvarlige for. Disse servicemål er beskrevet i de konkrete politikker med tilhørende konkrete handleplaner. Politikkerne kan læses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Ishøj Kommunes Borgerservice, telefon I marts 2006 har Finansministeriet, Indenrigs- Sundhedsministeriet KL udgivet en pjece om Klare mål i kommunerne som skal give kommunerne inspiration til at arbejde med klare mål, som et redskab til at kommunikere med borgere virksomheder om, hvilken service betjening, der kan forventes. Vi har i mange år på en del af driftsområderne arbejdet med klare servicemål, som har været oplyst overfor borgere medarbejdere sagsbehandlingstider, kan nævnes som et eksempel. Det vil vi arbejde endnu mere med, der vil som et supplement til servicestrategien blive udarbejdet en særlig pjece Klare mål i Ishøj, som kan uddeles til borgerne være tilgængelig på kommunens hjemmeside. Udførelsen af opgaverne foretages af kommunens medarbejdere eller af private virksomheder. Vi lægger vægt på, at vore medarbejdere er veluddannede. De har, med en udstrakt decentralisering, meget frie hænder til metoderne i opgaveudførelsen. Den skal foregå fagligt etisk korrekt med stor økonomisk ansvarlighed. Vi ser gerne en god dial med brugeren borgeren helst med et godt humør. Servicestratigi

4 Vores servicestrategi de mål, byrådet her sætter sig vil vi løbende gå efter i sømmene: Når vi det, vi skal? Er det stadig det samme, vi vil? Opgaverne ændrer sig hele tiden, dét får borgerne så lejlighed til at følge med i. Det kan der læses om i den husstandsomdelte publikation Ishøj Nyt, som udkommer 3-4 gange årligt. Inden næste byrådsvalg i 2009 gør byrådet endelig status for den samlede servicestrategi. Borgerne i Ishøj skal have mulighed for at vurdere, hvordan byrådet har arbejdet med at udvikle kvaliteten effektiviteten i de kommunale opgaver. Både denne status, de årlige mellemregninger, giver borgerne mulighed for at deltage i debatten gå i dial med byrådet. Vi lytter gerne! Ole Bjørstorp Borgmester 4 Servicestratigi

5 Handle- styringsredskaber: Ishøj Byråd har vedtaget de lokale handle- styringsredskaber til udførelsen af kommunens opgaver. Grundlaget er fastsat af Folketinget ministerierne i love, bekendtgørelser vejledninger m.m. Lokalt arbejder vi efter: Mål rammestyring (med bevillingsniveauer kompetencefordelingsplaner) Budgetter med budgetbemærkninger Servicestrategien Politikker på mange områder Handleplaner redegørelser for politikkerne Klare mål for service betjening Aktivitetsplaner for ledelsen, (direktører centerchefer) Virksomhedsplaner for driftsstederne (daginstitutioner, skoler, plejehjem, Park Vej, Fritids Idrætsområder osv.) Mange af disse redskaber findes på kommunes hjemmeside. Servicestratigi

6 Ishøj Kommunes Servicestrategi Indsatsområde Handleplan Ishøj Kommunes Borgerservice Klare mål Borgerservice skal varetage en række af de serviceydelser lettere sagsbehandling, der i dag løses i de øvrige centre. Borgeren skal så vidt muligt have løst sit problem i Borgerservice eller som minimum henvises til det rette sted.der er indgået en aftale med Vallensbæk Kommune om praktisk samarbejde på en række områder. Aftalen implementeres evalueres løbende, ligesom der drøftes nye samarbejdsmuligheder. Formålet er at give borgerne i kommunerne en bedre billigere service. Med inspiration i pjecen Klare mål i kommunerne er der udarbejdet mål for service betjening inden for alle serviceområder.ishøjs mål samles i en pjece Klare mål i Ishøj som uddeles til borgerne er tilgængelig på kommunens hjemmeside. Borgerservice skal evalueres ultimo 2007 Pjecen udarbejdes i 1. halvår af Der foretages målinger på målene ca. 1 gang om året resultatet behandles i udvalg byråd offentliggøres for borgerne. Målingerne foretages ved hjælp af spørgeskemaer til borgere brugere, egentlige undersøgelser eventuelt via hjemmesiden. Erhvervspolitik Erhvervspolitikken er pejlemærket for kommunens virksomheder for vor erhvervsmæssige indsats i en årrække.den lokale indsats skal kunne tiltrække fastholde gode erhvervskontakter.kommunen kan medvirke ved at etablere vedligeholde en god infrastruktur på alle områder, gode bolig- uddannelsesforhold samt et godt udbud på kultur- fritidsområdet.disse forhold er Ishøj kendt for men markedsføringen skal være endnu kraftigere de kommende år.erhvervspolitikken beskriver en række områder med handleplaner for de kommende år. Tiltag handleplanen følges op evalueres hvert år med afrapportering gennem erhvervskontaktudvalget til byrådet. Første gang primo Servicestratigi

7 Indsatsområde Handleplan Kommunikationspolitik: Kommunikationspolitikken er godt indarbejdet de enkelte delområder fungerer efter planen.opgaven med at bringe de trufne beslutninger ud i yderste led i eget center institutionsområde varetages af Centercheferne, de underarbejdsgrupper der efterfølgende etableres.overordnede strategiske tiltag indenfor kommunikationsområdet skal ske i tæt samarbejde med direktionen. Arbejdet vil blive igangsat efter når den nye struktur er gældende evalueres hvert andet år første gang primo Ishøj Nyt: Ishøj Kommunes hjemmeside: Bladet Ishøj Nyt udgives 3-4 gange årligt. Bladet postomdeles til alle husstande virksomheder i Ishøj. Budgetavisen vil fremover blive indarbejdet i et særnummer af Ishøj Nyt. Kommunikationscentret udvikler løbende Ishøj Kommunes hjemmeside. De offentlige hjemmesider er lovbundne, måles én gang om året af Bedst på Nettet. I 2006 ligger Ishøj Kommunes hjemmeside på en flot 5. plads, med besøgende pr. måned. Hjemmesiden udvikles p.t.med ny software et mere brugervenligt design, i forhold til den nye organisation. Enkle selvbetjeningsløsninger med digital signatur, står først på udviklingslisten, ligesom hjemmesiden i højere grad bliver platform for web-tv radio.kommunikationscentret vil gerne oprette en egentlig Borgerserviceportal på hjemmesiden, der skal afspejle funktionerne i kommunens nye borgerservicecenter. Borgernes tilfredshed kan indgå i en kommende borgerundersøgelse. Hjemmesiden evalueres revideres løbende.borgernes tilfredshed kan indgå i en borgerundersøgelse. TV-Ishøj TV-Ishøj er en væsentlig informationskanal i lokalsamfundet. Tv-kanalen er en naturlig del af hverdagen for mange borgere i Ishøj.Tv-stationen er næsten digitaliseret, hvilket giver grundlag for udvikling af nye arbejdsmetoder, der giver borgerne nemmere adgang til udsendelser.i forbindelse med teknisk omlægning, vil prramfladen tilgang til Tast Selv TV i løbet af 2007 blive udviklet. Borgernes tilfredshed kan indgå i en kommende borgerundersøgelse. Servicestratigi

8 Indsatsområde Handleplan Integrationspolitik Integrationspolitikken, som sidst blev revideret i november 2004, indeholder en række indsatsområder for integration i Ishøj Integration fra vugge til grav. Indsatsområderne er i fuld gang med at blive realiseret. Indsatsområderne realiseres løbende med en tovholder for hvert område. Der rapporteres evalueres løbende i integrationsområdet. Udvalgene byrådet skal hvert år i 1. kvartal have en statusrapport med forslag til den kommende indsats. Kulturelle perspektiver Ishøj Kommunes ungdomspolitik Der udarbejdes Kulturelle Perspektiver for Ishøj Kommune for perioden Perspektiverne sætter rammerne for kulturlivet i Ishøj. Ishøj Kommunes ungdomspolitik er et redskab til at styre iværksætte indsatser for børn unge i alderen år med det formål at bevidstgøre uddanne Ishøj Kommunes unge til at deltage i demokratiske processer i det omgivende samfund; i denne proces er oprettelse pleje af Ishøj Ungeråd yderst central, men så i høj grad formidlingen af de unges holdninger aktiviteter gennem tv-udsendelser på Tv-Ishøj (Spoon-tv) skrevne artikler i lokalpressen. Ungdomspolitikken består af 11 indsatsområder, der omfatter følgende: 1: Indflydelse ansvar 2: Uddannelse til alle 3: Fuld beskæftigelse 4: Internationale kvalifikationer 5: Adgang til informationsteknoli 6: Vejledning rådgivning 7: Unge med vanskeligheder 8: Velfungerende boligområder 9: Integration kulturel mangfoldighed 10: Viden om unge 11: Sundhed De Kulturelle Perspektiver forelægges byrådet i 1. kvartal Der udarbejdes en årlig handleplan. Med udgangen af 2007 forventes alle 11 handlingsplaner færdige samles herefter som bilag til Ishøj Kommunes ungdomspolitik, som den blev formuleret vedtaget af Ishøj Byråd i Iværksatte aktiviteter tiltag dokumenteres løbende via skrift eller tv, mens planlagte aktiviteter tiltag annonceres for offentligheden via presse via 2-4 årlige nyhedsbreve. Endelig er det hensigten, at 8 Servicestratigi

9 Indsatsområde Handleplan Ishøj Kommunes ungdomspolitik ungdomspolitikken de konkrete forslag i handlingsplanerne forelægges for Ishøj Byråd, når handlingsplanerne er klar ultimo Ishøj Bibliotek Fremtidens børnebibliotek er et indsatsområde. Børnebiblioteket vil sætte fokus på børnenes børnefamiliernes behov for nye tilbud. Der er i samarbejde med en ekstern konsulent udarbejdet en 5- årig handlingsplan. Målet med projektet er at fastholde de nuværende brugere samt at tiltrække nye. Der evalueres primo 2009 på indsatsen. Ishøj Svømmehal Udviklingen indenfor velvære er eksplosiv, der er stor interesse for at kunne købe velværeydelser. Det ses tydeligt, at mange ønsker at give sig selv lidt luksus for kroppen såvel i Ishøj som andre steder i landet, kunderne er villige til at betale for disse aktiviteter/ ydelser.for at følge med udviklingen imødekomme efterspørgslen vil det være fremmende for udviklingen af servicetilbudene at nyindrette udvide de eksisterende rammer i svømmehallen. Kvalitetsstandarder visitationsprocedurer Politisk godkendte kvalitetsstandarder for misbrugsbehandling forebyggelse beskriver kvaliteten i den behandling indsats som Ishøj Kommune tilbyder borgerne. Kvalitetsstandarderne evalueres hvert år, hvor indsatsen vurderes i forhold til kommende behov vedtaget serviceniveau.der er ligeledes udarbejdet visitationsprocedure til misbrugsbehandling, med det formål, at borgerne ved, hvor de skal henvende sig. Der evalueres primo 2009 på indsatsen. Kvalitetsstandarderne fremlægges for byrådet 1 gang årligt. Servicestratigi

10 Indsatsområde Handleplan Ældrepolitik Sundhedspolitik Byrådet vedtager for hver valgperiode en ældrepolitik, der skal sikre, at Ishøj Kommune løbende kan være på forkant med såvel samfundsudvikling som lokale forhold på ældreområdet. Den nuværende ældrepolitik gælder således for valgperioden har temaer i forhold til befolkningsprnosen, boligformer til ældre endelig et tema for ansatte indenfor ældreområdet hvor der arbejdes med den gode arbejdsplads. Ishøj kommunes sundhedspolitik er opbygget i forhold til to centrale temaer: Sundhedsfremme Patientrettet forebyggelse. Temaerne i sundhedspolitikken skal implementeres via initiativer, der involverer samarbejde med mange forskellige aktører herunder private, frivillige beboerforeninger. Ældrepolitikken revideres/fornyes hvert 4. år ved tiltrædelse af nyt byråd. Igangsættes 1. januar Evalueres primo Etablering af sundhedscenter Offentlig-privat samarbejde om etablering af sundhedscenter med henblik på at styrke det generelle sygdomsforebyggende område i Ishøj Kommune. Målgruppen er blandt andet privatpraktiserende læger speciallæger. Forventes planlagt i 2007 igangsat i Overvægtige børn Sundhedstjenesten har et projekt, Tip-tab-tynde, for overvægtige børn mellem 8-16 år. Projektet består af både vejledning aktiviteter for målgruppen. Der bliver ændret i strukturen for Tip Tab Tynde for det kommende år. Der bliver lavet en skarpere aldersopdeling, sådan at børn fra klasse får ét tilbud, børn fra klasse får et andet tilbud, de ældste elever i klasse får tilbud om at deltage i Fitteen. Selvom projektet ikke har resulteret i det ønskede vægttab for alle børn, har det resulteret i øget motion - navnlig øget glæde ved motion - vurderes på den baggrund at have haft en gavnlig effekt. Evalueres primo Servicestratigi

11 Indsatsområde Handleplan Ishøj Kommunes Børnepolitik Ishøj Kommunes børnepolitik skal være det styringsredskab, der sikrer en sammenhængende indsats for et godt børneliv i kommunen. Det er målet med denne politik, at skabe rammer for at forældre, lærere, pædager, idrætsledere, sagsbehandlere, sundhedsplejersker andre kan give børnene en tryg, lærerig udviklende tilværelse.børnepolitikken består af 5 temaer, der alle er delt op i vision, børns rettigheder de børnepolitiske mål for det pågældende tema. Temaerne er: Sundhed trivsel Børns fysiske rammer Børn, fritid kultur Børns læring udvikling Børns familie netværk. På baggrund af børnepolitikken skal der udarbejdes et handlekatal med forslag til aktiviteter projekter, som på forskellig vis kan være med til at opfylde politikkens målsætninger visioner.børnepolitikken vil løbende blive evalueret i forhold til de aktiviteter der er, eller vil blive sat i gang m.h.p. opfyldelse af politikkens målsætninger. Derudover vil der blive givet en årlig status til byrådet på byrådsmødet i december. Den første status vil således blive i december Sprstimulering af de 0-3 årige 2- sprede børn Sprstimulering af de 0-3 årige 2-sprede børn: vi satser i dag al vor sprstimulering fra børnehavealderen gennemfører sprtest i 2½ 5 års alderen sprpædagerne er i børnehaven Det betyder at: det spr, børn har lært i alderen 0 3 år ikke nødvendigvis er dansk påvirket pædagisk alle ord begreber indlæres i 0 3 års alderen hvis en integration skal virke, bør der ske en danskindlæring i dette tidsrum vi skal have mere forældreansvar. Til trods for at opfølgningen på sprstimulering i 2006 for klassetrin viser en meget klar forbedring, vil der i løbet af 2007 ske overvejelser om en anden ressourceudnyttelse, således at sprstimuleringen allerede starter i vuggestuerne.der vil være tale om en løbende proces over årene. Servicestratigi

12 Indsatsområde Handleplan Styrkelse af fagligheden i folkeskolerne Det må forventes, at der bliver stillet større større faglige krav til det produkt, folkeskolen afgiver. Derfor kigges der på hele skoleforløbet, hvilket allerede har medført: øget fokus på læsning i bh.klasse 3. klasse bioliprøver skriftlige prøver i engelsk Det betyder at: vi skal stille større politiske krav til dokumentation der bliver stillet større faglige krav til lærerne bh.klasselederne der kræves mere uddannelse vi skal overveje om vi konsekvent skal have lektie cafeer? vi skal overveje om forældreansvaret er godt nok? Fra med skoleåret 2007/08 vil der være mulighed for at yde tilskud til 1 yderligere dansktime på 3. klassetrin. Resultatvurdering hvert år i maj måned, hvor eleverne læsetestes.på baggrund af disse test udarbejdes en handleplan individuelt pr. klasse. Øget tilsyn med driftsstederne Et øget tilsyn med driftsstederne: der stilles i dag store krav til læreplaner, individuelle handleplaner, dokumentation af resultater o.s.v. der er meget opmærksomhed omkring, hvad det er der sker i daginstitutionerne, herunder dagplejen det medfører at driftsstederne har brug for en faglig sparring, så de kan fastholde en udvikling det medfører, at centeret har brug for at vide mere om, hvad der foregår på driftsstederne decentraliseringen har medført, at vi ikke ved hvad der sker på driftsstederne vi får først kendskab til dispositioner, efter at de er truffet Det betyder, at vi vil: bruge den engelske ide inspektor korps være bevidst opsøgende med en gruppe på 4 5 personer konsulenter ledelse besøge driftsstederne være der i en periode over 3 5 dage være med i såvel den pædagiske, administrative personalemæssige hverdag afslutte besøget med en gennemgang af det ob serverede give rådgivning udarbejde statusrapport over besøget I efteråret 2006 startes tilsynet op på skolerne.på daginstitutionsområdet sker det i 1. halvdel af Der er tale om en løbende proces, hvor der følges op hver eller hvert andet år. Resultatvurdering vil foreligge ca. 1 måned efter hvert tilsyn. Resultatbeskrivelse koordineringsplan udfærdiges i forbindelse med tilsynsrapporten. 12 Servicestratigi

13 Indsatsområde Handleplan Trafikhandlingsplan Ressourcestyring/ ydelsesbeskrivelse Der er udarbejdet en Trafikhandlingsplan, hvor initiativer til forbedring af de trafikale forhold prioriteres i henhold til følgende emnekategorier: 1. Tryghed 2. Trafiksikkerhed 3. Stier (forhold for cyklister fodgængere) 4. Lokalvejsområder 5. Tilgængelighed 6. Kollektiv trafik 7. Trafikstøj 8. Miljøforhold 9. Visuelt miljø 10. Forhold for personbiler lastbiler (herunder langtidsparkering)der indkommer løbende ønsker fra borgere, interesseorganisationer, foreninger, virksomheder m.v. til foranstaltninger på trafikområdet. Disse vurderes i henhold til prioriteringslisten, forelægges til politisk stillingtagen, hvorefter de bringes til udførelse i henhold til de i budgettet afsatte midler til formålet. Forvaltningen vurderer løbende opgavevaretagelsen for at sikre at opgaverne løses bedst billigst.dette sikres bl.a. ved Edb-baseret ressourcestyring udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser, baseret på anvendelse af bl.a. digitale kortdata, i første omgang på driftsområderne. Herved sikres en synliggørelse af hvilke opgaver der udføres, hvilke krav der stilles til kvaliteten af udførelsen, samt ressourceforbruget hertil. Ressourcestyring ydelsesbeskrivelser er en grundlæggende forudsætning for at kunne indhente kontroltilbud fra private udbydere for at kunne vurdere om opgaverne mest hensigtsmæssigt varetages af kommunen eller med fordel kan udbydes. Indførelse af ressourcestyring er sket på Park- Vejområdet, hvor der på flere områder desuden er udarbejdet ydelsesbeskrivelser. På varmeforsyningsområdet er ressourcestyring besluttet der er truffet valg af samme system som på Park- Vejområdet. I løbet af 1. kvartal forelægges forslag til årets prioritering af de afsatte midler til Trafikhandlingsplan for Teknik- Miljøudvalg samt byråd. Ressourcestyringssystemet er anskaffet implementeret. Anvendelsen af systemet evalueres hvert år i februar for det forudgående år. Handlingsplan med baggrund i ressourceanvendelsen udarbejdes forelægges for byrådet via Teknik Miljøudvalget i maj. Servicestratigi

14 Indsatsområde Handleplan Varmeforsyning Ishøj Varmeværk er en kommunal virksomhed som varetager al fjernvarmeforsyning i kommunen. Varmeværket har status som spids- reservelastværk har en mindre produktion som følge heraf. En række af varmeværkets drifts- vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med såvel varmeproduktion som distribution varetages af private på basis af servicekontrakter eller rammeaftaler. Kontrolrumsvagtens serviceopgaver er bl.a.:overvågning af Ishøj Bycenter i samarbejde med bycentervagten. Overvågning af kommunale tyverialarmer elevatorer pumpebrønde tunnelbelysning. Servicecenter for kommunens borgere, uden for normal arbejdstid. Varmeværket har været gennem en omorganisering, som har medført en mere rationel opgavetilrettelæggelse omfattende out-sourcing af opgaver. DFF s (Danske Fjernvarmeværkers Forening) benchsmarkingsystem er ved at blive implementeret. Der følges løbende op med kampagner til at mindske forbruget af varme, gas el.handlingsplan med baggrund i ressourceanvendelsen udarbejdes forelægges for byrådet via Teknik Miljøudvalget i maj Vandforsyning Kommunen køber langt hovedparten af sin vandforsyning af Københavns Energi. Kommunen har et mindre vandværk, som producerer mindre end 10% af vandforsyningen. Vandforbruget følges løbende. Der er indarbejdet et system, som varsler den enkelte kundes særlige mereller mindreforbrug. Opgaven følges løbende. Der evalueres på effektiviteten af opfølgningen over for de enkelte forbrugere. Der følges løbende op med forbrugerkampagner for anvendelse af mindre vand. 14 Servicestratigi

15 Indsatsområde Handleplan Park- Vejområdet Anlægsopgaver vedrørende såvel grønne områder som veje stier udføres helt overvejende af private entreprenører. Samme forhold gør sig gældende for projekteringsopgaver, bortset fra mindre opgaver.driftsopgaver fortages i væsentligt omfang af kommunens eget personale, men d med et udbredt samarbejde med private entreprenører, med hvilke der er indgået rammeaftaler. Som led i decentraliseringen i Ishøj Kommune er der indgået kontrakter mellem Park Vejcentret samtlige driftssteder om vedligeholdelse af de grønne områder, legepladser o.lign. Ressourcestyringssystemet er implementeret indenfor drift af alle områder. Indenfor vejområdet deltager Ishøj Kommune i SAM- KOM-regi i frivilligt serviceeftersyn. Udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser er gennemført indenfor pleje af grønne områder legepladser. Opgaverne følges løbende.i 2008 fremlægges redegørelse for driftsstedernes tilfredshed med Park Vejcentret i Der udarbejdes handlingsplan for serviceydelserne i Bygninger: Vedligeholdelse anlæg Bygningsvedligeholdelse foretages overvejende af private håndværksfirmaer. Personalet på tømrer/snedkerværkstedet i svømmehallen udfører i størst muligt omfang reparationer vedligeholdelser på den kommunale bygningsmasse.tilsyn med bygningsmassen i form af vagtrundering foretages af privat vagtselskab. Anlægs- projekteringsopgaver på bygningsområdet varetages af private arkitekt- ingeniørfirmaer samt entreprenører. Afdelingen udfører bygherrerådgivning efterfølgende projektgranskning, byggestyring samt fagtilsyn. I mindre omfang projekterer afdelingen bygningsrenoveringer ombygninger. Der er indgået servicekontrakter med private firmaer om servicering af alarmanlæg, elevatorer ABA-anlæg. Der er i kommunen en døgnbemandet vagtordning på Ishøj Varmeværk. Ved akutte driftsstop eller nedbrud i tekniske anlæg, hærværk på bygninger m.v. tilkaldes private håndværksfirmaer som kommunen har indgået rammeaftaler med. Der er indgået rammeaftaler med private håndværksfirmaer indenfor alle byggeriets fag Der er indgået serviceaftaler med private virksomheder. Mulighederne for yderligere energibesparelse i kommunale ejendomme vurderes forelægges for byrådet i 1. kvartal 2008.Samtidig forelægges samlet tilstandrapport handlingsplan for de kommende 5 års vedligeholdelse. Servicestratigi

16 Indsatsområde Handleplan Bygninger: Vedligeholdelse anlæg disse rammeaftaler forlænges løbende 1 år af gangen. Drift vedligeholdelse af varme- ventilationsanlæg udføres i størst muligt omfang af kommunale håndværkere. Ved større arbejder indhentes tilbud der er i øvrigt så rammeaftaler med private firmaer indenfor disse områder. 16 Servicestratigi

17 Udbud/udlicitering af opgaver i Ishøj Kommune Opgaver, der efter udbud/udlicitering udføres af private firmaer: Dagrenovation, storskrald haveaffald Forbrænding af affald Genbrugspladsen Havehjælp til pensionister Asfaltarbejder Renovering af kloakanlæg Brandslukning Vagtordning Skadedyrsbekæmpelse Vejbelysningsvedligeholdelse Service på elevatorer Vinduespolering Leje/vask af beklædning til hjemmeplejen Forsikringer Trykkeriopgaver Kommunens revision Låneoptagelser leasing Nybyggeri, vedligeholdelse reparation Bortforpagtninger Cafe på Idræts- Fritidscentret Kommunens jorder Vandrerhjem/campingplads Form Asfaltarbejder renovering af kloakanlæg har været i licitation. Dagrenovation, storskrald haveaffald samt forsikringer revision har været i EU-udbud, øvrige opgaver har i nle tilfælde været i licitation i andre tilfælde udføres de efter indhentning af mindst 2 tilbud. Indhold af opgaven Det fremgår af serviceinformationen fra Ishøj Kommune, hvor ofte der hentes dagrenovation, storskrald haveaffald, samt hvordan målsætningen for opgaven er. Øvrige opgaver har mere karakter af serviceopgaver for kommunen henvender sig ikke direkte til den enkelte borger. Udbud/udlicitering Telefoni Snerydning Affaldscontainere til glas papir Affaldssække Arbejdsbeklædning Rengøringsmidler Aftørringspapir affaldsposer Bleer Hjælpemidler Hårde hvidevarer PC tilbehør Kopipapir Servicestratigi

18 Kød kolonialvarer Mejerivarer Fotokopieringsmaskiner Sygeplejeartikler Biblioteksbøger Skolebøger Tolkebistand Vikarer Lyskilder Diabetesprodukter Naturgas Benzin Olie Kropsbårne hjælpemidler Sportsartikler Inkontinenshjælpemidler Køkkenudstyr (Service) Formidling af servicestrategien til borgerne Kommunens servicestrategi gøres tilgængelig i form af en redegørelse. Redegørelsen skal være med til at skabe overblik åbenhed overfor borgerne leverandører omkring kommunens opgavevaretagelse. Redegørelsen vil blive offentliggjort på Ishøj Kommunes hjemmeside 18 Servicestratigi

19 Servicestratigi

20 20 Servicestratigi

Det er således ikke hensigten, at kvalitetskontrakten skal udgøre et katalog over samtlige politiske mål i kommunen.

Det er således ikke hensigten, at kvalitetskontrakten skal udgøre et katalog over samtlige politiske mål i kommunen. Kvalitetskontrakt Center for Plan, HR og Udvikling Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 00.22.10-P22-1-10 Ref.: Pernille Müller Direkte

Læs mere

Servicestrategi og udfordringsret for 2003-2005

Servicestrategi og udfordringsret for 2003-2005 Servicestrategi og udfordringsret for 2003-2005 Ishøj Kommune Servicestratigi 2003-2005 1 2 Servicestratigi 2003-2005 Ishøj Kommunes servicestrategi Kære læser Denne servicestrategi giver et overblik over

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Acadre 07/ Svendborg Kommune Servicestrategi

Acadre 07/ Svendborg Kommune Servicestrategi Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Svendborg Kommunes servicestrategi 2007-09...3 1. Oversigt over indsatsområder...4 2. Hvilke områder kommunen påtænker at anvende udbud...4 3.

Læs mere

Vejledning i udfyldning af spørgeskema

Vejledning i udfyldning af spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskema Du og kun dine svar I spørgeskemaet bliver der stillet en række spørgsmål om forskellige forhold i din kommune. Vi vil gerne høre din personlige mening om disse,

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Næstved Kommune. Udbudsstrategi

Næstved Kommune. Udbudsstrategi Næstved Kommune Udbudsstrategi 2012-2013 Side 1 af 5 1. Sådan gennemføres udbud af kommunale driftsopgaver Udbudsstrategien angiver de indsatsområder, hvor Næstved Kommune påtænker at udbyde driftsopgaver

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Borgervejlederfunktionen. Afrapportering

Borgervejlederfunktionen. Afrapportering Borgervejlederfunktionen Afrapportering 2007 Borgervejlederfunktionen blev etableret med virkning fra 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006. Der er til borgervejlederen

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

FURESØ KOMMUNE REFERAT

FURESØ KOMMUNE REFERAT FURESØ KOMMUNE Børneudvalg 7. februar 2007, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Mødelokale 14 F, (mødelokalet ved det tidligere borgmesterkontor) Administrationsbygning 2, Rådhustorvet 2, Farum Medlemmerne mødte. Berit

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Egebjerg Kommune. Opfølgningsredegørelse på servicestrategi og redegørelse for initiativer til fremme af og information om frit valg

Egebjerg Kommune. Opfølgningsredegørelse på servicestrategi og redegørelse for initiativer til fremme af og information om frit valg Egebjerg Kommune Opfølgningsredegørelse på servicestrategi og redegørelse for initiativer til fremme af og information om frit valg 2005 Vedtaget i Egebjerg Kommunalbestyrelse den 21. december 2005 Forord

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Udbudsstrategi 2011-2013. Økonomisk Forvaltning December 2010

Udbudsstrategi 2011-2013. Økonomisk Forvaltning December 2010 Udbudsstrategi 2011-2013 Økonomisk Forvaltning December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 1 2 UDBUDSSTRATEGIENS OMRÅDE... 2 3 KOMMUNEAFTALENS MÅL FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSE... 2 4 OVERORDNET MÅLSÆTNING...

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013 Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Kvalitetskontrakt Mariagerfjord Kommune

Kvalitetskontrakt Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune Serviceområde: Borgerservice Fokusområde: Ny forbedret hjemmeside Bedre hjemmeside bør give færre telefoniske henvendelser Mål Antallet af opkald til omstillingen skal falde 5 % pr.

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen UDBUDSSTRATEGI for udbud af Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21.12.2010 Udbudsstrategi 21122011.DOC Side 1 Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme

Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme 1. Indledning Denne resultataftale indgås mellem: Direktionen og Centerchefen for Center for Ejendomme. Aftalen er gældende for

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Område Vest Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Charlotte Fønss Gjørup Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Børnehaverne Støvring Nord

Børnehaverne Støvring Nord Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Nord Bavnebakken, Bavnebakken 99, 9530 Støvring Skovhuset, Hermesvej 47, 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Gruppens formål: Formålet med gruppens arbejde er at udarbejde et oplæg til en overordnet/generisk model til etablering

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Hjælpemiddelservice Vejen

Hjælpemiddelservice Vejen Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Kvalitetskontrakt Ishøj Kommune

Kvalitetskontrakt Ishøj Kommune Ishøj Kommune Indholdsfortegnelse Serviceområde: Borgerservice 3 Fokusområde: Digitale signaturer 3 Fokusområde: Øget digitalisering 3 Serviceområde: Sociale forhold 5 Fokusområde: Beskyttet beskæftigelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud Børn og Unge Børnemiljø i dagtilbud 1 Indledning Folketinget vedtog i maj 2006 loven om vurderinger af børnemiljø i dagtilbud. Lover trådte i kraft d. 1. juli 2006 for dagtilbud og pr. 1. januar 2007 for

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Baggrund Integrationspolitikken skal være med til at understøtte Jammerbugt Kommunes overordnede vision

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"

Orientering om Undervisningsministeriets Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning Punkt 6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning" 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Undervisningsministeriets"Aktionsplan

Læs mere

Aftale mellem Svømmecenter Nordvest, Varmtvandsbadeanstalten, Ans Varmtvandsbassin,

Aftale mellem Svømmecenter Nordvest, Varmtvandsbadeanstalten, Ans Varmtvandsbassin, Aftale mellem Svømmecenter Nordvest, Varmtvandsbadeanstalten, Ans Varmtvandsbassin, Kjellerup Svømmesal og kultur- og fritidschef Freddie Davidsen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers.

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers. Udover denne folder står Sundhedsstyrelsen også bag inspirations materialet Sundhed på tværs. Begge publikationer tager udgangspunkt i undersøgelsen Gør det sunde valg let, som er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune. Tilsyn med enhederne i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalget Orientering Kopi til

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune. Tilsyn med enhederne i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 5 Til Børn og Unge-udvalget Til Orientering Kopi til Tilsyn med enhederne i Børn og Unge BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune Baggrund På byrådsmødet den 30. marts 2016 (sag

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt

Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt Anj, den 24. november 2010 Fics brevid: 1136240 Indhold 1. Forældretilfredshed i dagtilbud... 2 2. Andel sikre læsere i folkeskolen...

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI 2011-13

UDBUDSSTRATEGI 2011-13 UDBUDSSTRATEGI 2011-13 STRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER (Tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 29. november 2010) Udbud & Indkøb 1 1. Indledning Frederiksberg Kommune har tradition for at samarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Administrativ organisation Dato: Ajourført 19. december 2013 Dette notat indeholder en

Læs mere