VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN"

Transkript

1 VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte de nødvendige praktiske oplysninger at give gode råd og ideer til trænere og ledere I en afdeling med over 50 medlemmer og mere end 80 trænere/ledere er det nødvendigt, at alle arbejder positivt sammen for at skabe så gode rammer som muligt for det, som det hele drejer sig om: Spændende, sjove, ophidsende, triste, glade, ulykkelige, hektiske, svedige trøstende, vidunderlige timer på fodboldbanerne sammen med VB s ungdomsspillere. Med andre ord at give positive oplevelser for alle, så både elite og bredde kan trives. Vejle, august 2006 Ungdomsafdelingen

2 MÅLSÆTNING Ungdomsafdelingen satser på både pige- og drengefodbold og ønsker dels at styrke bredden ved at tilbyde mulighed for spil på alle niveauer, og dels at styrke eliten ved at tilbyde støtte til det individuelle talentarbejde. Overordnet mål: Hovedmål: Delmål: At udvikle spillere til klubbens eliteafdeling. At skabe en god bredde. At skabe et miljø, der tiltrækker og fastholder børn og unge. At udvikle den enkelte spiller både sportsligt og menneskeligt. At sikre fastholdelsen af ungdomsspillerne ved overgangen til senior. Afdelingen har fire grundelementer: At fremskaffe og videreuddanne dygtige trænere og ledere. At tilstræbe, at de unge spillere har optimale forhold under træning og kamp, primært baner, bolde og faciliteter i klubhus. At videreføre samarbejdet med de lokale oplandsklubber (KUV) med det formål at holde sig á jour med talentmassen og samtidig tilbyde oplevelser for disse klubbers ungdomsspillere. 2

3 OPBYGNING OG LEDELSE Vejle Boldklub består af en professionel afdeling og en amatørafdeling. Den eneste idræt, der dyrkes, er fodbold for begge køn. Den professionelle afdeling hedder Vejle Boldklub Elitefodbold A/S Romshule Vejle Denne afdeling omfatter alene herreholdene: Førsteholdet Andetholdet Ynglinge Liga Junior Liga KUV hører også under denne afdeling. Amatørafdelingens øverste myndighed er bestyrelsen, der vælges på generalforsamlingen hvert år i januar måned. Bestyrelsen består af formand, næstformand, materialeforvalter og derudover af tre personer med hvert deres ansvarsområde herunder Ungdomsafdelingen. Afdelingens adresse er Helligkildevej 2, 710 Vejle, tlf VB s Venner er en støtteforening, der har til formål at skaffe økonomiske midler ved at lave tiltag til støtte for klubbens ungdomsafdeling. 3

4 UNGDOMSAFDELINGEN En nærmere beskrivelse af Ungdomsafdelingen og navne på afdelingsledere m.v. fremgår af pjecen Velkommen til Vejle Boldklub. UNGDOMSFORMANDENS OPGAVER: Deltage i bestyrelsesmøder Administrativ ledelse af Ungdomsafdelingen, herunder: At sørge for information mellem bestyrelse og Ungdomsledelse. At deltage i og lede diverse møder i Ungdomsafdelingen. At sørge for, at alle kender deres arbejdsopgaver. At være ansvarlig for, at de fastlagte retningslinjer for Ungdomsafdelingen følges. At indgå aftaler samt indhente pædofiliattester for afdelingens trænere/ledere. At holde kontakt til forældre. At tage kontakt til nye trænere/ledere, herunder forhandling og afslutning af trænerkontrakter for alle ungdomstrænere. At indkalde til Ungdomsafdelingsmøder. Varetage de repræsentative opgaver for Ungdomsafdelingen. Ansvar for Ungdomsafdelingens PR-arbejde. Deltage i KUV-samarbejde. UNGDOMSKONSULENTERNES OPGAVER Ungdomskonsulenterne er ansvarlige for: 4

5 Indarbejdelse af spilkoncepter i Ungdomsafdelingen defineret som kvinde- og herreungdom i aldersgrupperne 5-18 år (for pigerne 17 år). Indstilling og uddannelse af ungdomstrænere herunder fastlæggelse af kursusprogram. Fastlæggelse af træner-/lederuddannelse. Igangsætning og vedligeholdelse af forældresamarbejde. Den sportslige kontakt til DBU/JBU Vejledning Ungdomskonsulenterne forpligtes til at være på træningsanlægget mindst tre træningsdage om ugen. 5

6 AFDELINGSLEDERNES OPGAVER: Afdelingsleder har ansvar for: Information og kommunikation mellem ungdomsformand og afdelinger. Afholdelse af afdelingsmøder eller på anden måde synliggørelse over for sine trænere og ledere. At sikre, at afdelingens trivsel opretholdes. Information til ungdomsformand om hændelser af afgørende betydning for afdelingen. Halvårligt at rapportere afdelingens status (spiller- og holdantal, budget m.v.) Budgetlægning samt løbende opfølgning, hvorvidt det aktuelle afdelingsbudget overholdes. At ind- og udmeldelser behandles efter gældende procedure. At afdelingens hold får stillet de nødvendige materialer og faciliteter til rådighed (spilletøj, bolde, kegler, baner, træningstider osv.) samt registrere spilletøj efter sæsonafslutning. I det omfang det tidsmæssigt vil være muligt at overvære træning og kampe i afdelingen. Endvidere skal afdelingsleder sammen med trænere: Påtage sig ansvar for den sociale trivsel i afdelingen. Indkalde til samt arrangere diverse møde i afdelingen (forældre-, spillermøder). Være ansvarlig for kommunikation i forhold til forældrene. Arrangere træningslejre, ture, stævner m.m. Desuden skal afdelingsleder sammen med ungdomsformand/-konsulent: Løse interne problemer i afd. (trænerkonflikter, forældreindsigelser el.lign.). Være behjælpelig med indstilling af nye ledere. 6

7 TRÆNERENS OPGAVER: En træner i VB s Ungdomsafdeling skal: Være ansvarlig for den sportslige udvikling med reference til klubbens overordnede spilkoncept. Være medansvarlig for den sportslige udvikling og den sociale trivsel i afdelingen og afdelingerne imellem. Varetage træningen af sit hold i henhold til målsætning og træningsplan, dvs.: Skabe et miljø, der tiltrækker og fastholder børn og unge. Vejlede og dygtiggøre den enkelte spiller, både sportsligt og menneskeligt. Afstikke linjerne for god opførsel hos spillerne, således at de repræsenterer VB bedst muligt. I sit ordvalg og sin opførsel være et godt eksempel for sine spillere. Tilsige spillerne til kamp. Lede sit hold under kamp. Udpege en anfører. Medvirke til, at der skabes et godt og tillidsfuldt forhold spillere, trænere, ledere og forældre imellem. Arrangere træningslejre, deltagelse i stævner og andre sociale arrangementer i samarbejde med afdelingsleder og ungdomskonsulent. Sørge for at dygtiggøre sig gennem uddannelse internt og eksternt. Deltage i træner-, afdelings-, spiller- og forældremøder. Lave målsætning for det enkelte hold i samarbejde med Ungdomskonsulenten. 7

8 HOLDLEDERENS OPGAVER: En holdleder i VB s Ungdomsafdeling skal: Medvirke til, at der skabes et godt trænings- og kampmiljø, således at den enkelte spiller kan udvikle sig. I et omfang, der er afstemt med træneren, være til stede under træning. Deltage i afdelings-, spiller-, og forældremøder. Virke som praktisk/administrativ leder for holdet efter nærmere aftale med trænerne dvs. f.eks. Udlevere, indsamle og arrangere vask af spilletøj. Sørge for det praktiske ved kampe, som f.eks. vanddunke, lægetaske etc. Påse, at mål og hjørneflag er på plads v. hjemmekampe. Efter alle kampe både ude og hjemme sørge for, at omklædningsrum er rengjort og efterlades i samme stand, som da holdet ankom. Udfylde holdkort og indrapportere resultat. Føre statistik over holdets kampe. Arrangere kørselsordning og sørge for evt. betaling til chauffører. Være linjevogter under kamp. Deltage i opvarmning, f.eks. af målmand. Sørge for information til forældre og spillere. Lave PR for holdet, f.eks. ved at organisere indlæg til hjemmesiden, Ung Sport el.lign. 8

9 SPILKONCEPT Eliteholdene i Vejle Boldklubs Ungdomsafdeling skal bestræbe sig på: At spille kombinationsspil på teknisk højt niveau. At lægge vægt på underholdende fodbold uden at låse sig fast i et bestemt spilsystem. At give taktisk spillerum for udvikling af individualister. At udvikle komplette fodboldspillere. Desuden skal ungdomsspillere på elitehold i VB gøres bekendt med de mest gængse spilsystemer. Øvrige retningslinjer og principper for de enkelte aldersgrupper redegøres der for af ungdomskonsulenterne. 9

10 VELKOMST TIL TRÆNERE OG LEDERE På vegne af Vejle Boldklub ønskes alle nye trænere og ledere velkommen til forhåbentlig nogle gode oplevelser i Ungdomsafdelingen. Den pågældende afdelingsleder vil bistå dig omkring eventuelle forespørgsler, og ved din ankomst vil du hurtigst muligt få: Adgangskort til samtlige kampe på Vejle Stadion (kortet er strengt personligt). Ungdomshåndbog (som du står med i hånden) samt medlemspolitikker. Træningsdragt samt sportsjakke. Indmeldelses- og oplysningsblanket. Folderen Velkommen til Vejle Boldklub. Nøgle(r). Telefonliste over samtlige trænere/ledere. Medlemsliste for din afdeling Præsentation af lokaliteterne (husk tyverialarm). Klubbens årsskrift (ved årets udgang). VELKOMMEN I VB S UNGDOMSAFDELING! 10

11 AFVIKLING AF KAMPE: Ved udgangen af det foregående år eller for visse hold, bl.a. alle 3-, 5- og 7- mandshold tilmeldes et vist antal hold til JBU s og DBU s turneringer (for de mindste: stævner). Tilmelding modsvarer dels unionernes kriterier og dels det forventede antal ungdomsmedlemmer pr. årgang. Årgangsopdeling refererer til JBU s håndbog. Benyttelse af sidste kvartals børn kræver godkendelse af ungdomsledelsen. Op mod forårsturneringens start kan Ungdomsafdelingen tilmelde ekstra hold, hvis en medlemstilgang skulle tilsige dette. Samtlige tilmeldinger samt kontakt til unionerne foregår via kampfordeler. Specielle ønsker omkring spilletidspunkter skal tilstilles kampfordeler inden turneringsplanlægningen. Under særlige omstændigheder kan kamptidspunkter ændres på varsel angivet af kampfordeler. Endelig turneringsplan udstedes af unionerne og informeres afdelingerne. Alle spilletidspunkter samt resultater & stillinger kan følges på internettet. Kørsel til udekampe arrangeres af de enkelte ungdomshold og foregår v. forældrekørsel (se i øvrigt afsnit om kørsel). Kun i særlige tilfælde arrangeres buskørsel. Ansøgning herom tilstilles afdelingsleder og arrangeres i givet fald af klubsekretær. Afregning for kørsel foretages i cafeteria. Bemærk v. hjemmekampe: Bane og omklædningsrum via kampfordeler. Henvisninger og retningslinjer skal overholdes. Dommer via kampfordeler (ved 3-, 5- og 7-mandskampe under junioralder dog privat dommer skaffes af det enkelte hold, evt. i samarbejde med afdelingsleder). Resultat skal telefonisk indberettes senest 1 time efter kampen efter gældende retningslinjer. Holdkort lægges i postkasse i forgangen i cafeteriet (også holdkort for udekampe). Vedr. dommer: Ved hjemmekampe skal holdkort udfyldes og afleveres til dommer. Ved alle 11- mands og ved 7-mands ældre end drenge/piger påsættes sort dommer af kampfordeler. 11

12 Alle 3-, 5- og 7-mandskampe (til og med drenge/piger) dømmes af privat dommer, som skal være over 16 år og omklædt. Vejle Kommune er ansvarlig for opkridtning etc. Kontakt vedr. banepleje sker altid via kampfordeler. Før en kamp skal du som træner/holdleder sørge for: At spillerne får besked i god tid evt. gennem udlevering af kampseddel. At spilletøjet er klar til brug (hvem var det nu, der havde med hjemme til vask?). At kampbold er klar (ren og pumpet) At opvarmningsbolde er klar også til modstanderhold. At tage godt imod modstanderne og anvise omklædningsrum (nøgle i cafeteria). At målene er på deres rigtige plads før kampen. Hvis du får henvendelse om aflysning eller flytning af kamp, skal kampfordeler orienteres også om baggrunden herfor. Husk endvidere at orientere spillere, evt. forældre, der skulle have kørt, evt. privat dommer. Sort dommer får besked via kampfordeler. ALKOHOL: Retningslinjerne er, at ungdomsspillere i VB ikke nyder alkohol, så længe man færdes i klubbens navn. Det gælder således både omkring træning, kampe, afslutninger samt under transport til og fra kampe i ind- og udland. Samme regler er gældende for Ungdomsafdelingens trænere og ledere. BØDEKASSE : Klubben har ikke nogen officiel holdning til bødekassesystemet (betaling for at komme for sent, glemme støvler etc.) Det er således op til hver enkelt afdeling og hold, hvorvidt man ønsker et sådant system. Dog skal det forud for sæsonen drøftes med afdelingslederen. Taksterne bør under alle omstændigheder være lempelige. DISCIPLINÆRE FORANSTALTNINGER: Hvis en spiller på eller uden for banen ikke lever op til klubbens forventninger om at være VB-repræsentant, kan der i særlige tilfælde iværksættes disciplinære foranstaltninger. Dette skal foregå i samarbejde med afdelingslederen, samt ungdomsformand. 12

13 Afdelingslederen indkalder spiller samt evt. forældre til en samtale, hvor en evt. sanktion besluttes. Træner/holdleder deltager i samtalen. DIVISIONSKORT: DBU udsteder hvert år et vist antal divisionskort til klubben. Disse giver gratis adgang til VB s førsteholds udekampe. Man kan kontakte VB-Sports kontor med henblik på at låne divisionskort til en udekamp. FALCK: Falck-abonnementnr. for Vejle Boldklub: FORSIKRING: VB har ingen særskilt forsikring, der dækker ting- og/eller personskade. Ved tyveri fra klubhus/omklædningsrum må forældrene selv indgive politianmeldelse og kontakte eget forsikringsselskab. Trænere/ledere er under arbejde for klubben omfattet af den lovpligtige ulykkesforsikring via DIF. DIF har også en kollektiv rejseforsikring, der dækker under rejse over hele verden. Det anbefales imidlertid, at familieforsikring undersøges, førend udlandsrejse påbegyndes. Vi anbefaler kraftigt, at hvert enkelt medlem barn som voksen tegner en selvstændig ulykkesforsikring, evt. som en individuel sportsulykkesforsikring. FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE: I VB forventes det, at forældrene bidrager med god opførsel uden for banen over for modstanderens og egne spillere, trænere, tilskuere og dommere. medvirker til, at der skabes et godt og tillidsfuldt forhold spillere, trænere, ledere og forældre imellem. giver en hånd med, hvis det er nødvendigt. støtter deres barn i positiv retning følger med i aktiviteterne og snakker med ham/hende om kampe, træning og kammeratskab. henvender sig til klubben, hvis der opstår problemer, således at vi i fællesskab kan få disse ryddet af vejen med det samme. FORVENTNINGER TIL SPILLERE: I VB forventes det, at spillerne 13

14 bidrager med god opførsel både på og uden for banen over for både med- og modspillere, trænere, ledere, tilskuere og dommere. tager et medansvar for både træning og kamp. i videst muligt omfang møder op til træning og kamp eller melder afbud i god tid. tager et medansvar for, at der skabes et godt klubmiljø, hvor alle kan trives. i øvrigt viser hensyn og er en god kammerat. FORÆLDRE-/SPILLERMØDER Et samlet forældre-/spillermøde afholdes i samarbejde med afdelingsleder én gang pr. sæson. Afdelingsleder er ansvarlig for planlægning og indkaldelse. VB giver sodavand og kaffe m. brød. Ungdomsformanden og vedkommende ungdomskonsulent inviteres til alle forældremøder. Hvad skal overvejes inden mødet? Indbydelsen: hvornår skal den ud, og hvad skal der stå i den? Hvilken stil skal anlægges? Skal den være seriøs, humoristisk, professionel, venskabelig? Hvem skal med? Spillere, forældre, trænerkolleger, ungdomskonsulent, ungdomsformand, holdleder, afdelingsleder, evt. foredragsholdere? Tid og sted: Husk at undersøge ledigt lokale og husk at aftale bespisning med den ansvarlige for cafeteria. Check, om alle væsentlige deltagere er disponible. Hvilken dagsorden? Se forslag nedenfor. Hvem skal gøre hvad? Skal der tages referat? Hvem er mødeleder? Hvilke opgaver skal det foreslås, forældrene varetager? Hvilke forventninger til sæsonen? Hvordan skal træningen planlægges? Hvordan sættes holdene sammen? Forslag til dagsorden: 1. Velkomst og præsentation. 2. Orientering om klubben v. afd.leder el. ungdomsformand. 14

15 3. Den kommende sæson: Hvilke hold, træning, forventninger, kampe, arrangementer, turneringer, specielle forhold. 4. Hvilke opgaver skal forældrene løse? 5. Forventninger til spillere (afbud, levevis, kost, træningsflid, selvtræning, udstyr, indstilling etc.) 6. Eventuelt. IND- OG UDMELDELSER: Hurtigst muligt efter sæsonstart skal der på baggrund af forrige sæsons medlemsliste udarbejdes en á jour ført medlemsliste. Alle nye medlemmer skal desuden særskilt udfylde indmeldelse Af- og tilgang af spillere i løbet af sæsonen meddeles straks kassereren. Husk: nye spillere, der har spillet i anden klub, må ikke spille turneringskamp, før VB er i besiddelse af spillercertifikat. Dette gælder uanset alder. Spillercertifikater opbevares af kassereren. Ansvaret for fremskaffelsen er spillerens (forældrenes) eget, men vi kan være behjælpelige. Ved udmeldelse undersøger kasserer status for kontingentbetaling og evt. karantæner og fremsender spillercertifikat om ønskeligt. INFORMATIONER FRA UNGDOMSAFDELINGEN: Eksternt: Internt: Forældrebreve Infoaftener Omkring større arrangementer Ugeavisen VAF (Ung Sport), VLR Bestyrelsen et møde pr. måned, inkl. ungdomsformand Ungdomsledelsen mødes én gang om måneden. Referat fremsendes senest en uge efter mødeafholdelse med kopi til VB s bestyrelse. Trænere og ledere via afdelingsledere. Samtlige mødedatoer meddeles ved træningsstart. Kommunikation mellem afdelingsledere, trænere, ledere, formand, kasserer, kampfordeler m.v. foregår via samt skuffer på Nordre el. Vejle Stadion. KAMPSEDLER: 15

16 Det anbefales, at der udleveres kampsedler til spillerne, i hvert fald i aldersgruppen piger/drenge og yngre. Indhold: mødetid og -sted, evt. kørsel, vask, evt. huskeseddel. KIOSK/CAFETERIA: Cafeteriet på Nordre Stadion holdes åben efter nærmere aftale mellem bestyrelsen og cafeteriebestyreren. KONTAKT TIL KOMMUNE EL. ANDRE MYNDIGHEDER: Ønsker eller gode ideer vedr. baner, klubhus, inventar o. lign. fremsendes via ungdomsformand til baneudvalget. Henvendelse til Vejle kommune el. anden offentlig instans skal ske via kampfordeler. KONTINGENT: Kontingent opkræves af klubkasserer to gange årligt. Opkrævning sker pr. giro/pbs på baggrund af opdaterede medlemslister. Klubkasserer fremsender ca. tre uger før opkrævning aktuelle medlemslister til ungdomsformand. Medlemslister gennemgås/korrigeres af afdelingsleder i samarbejde med trænere/holdledere og returneres til kasserer på angiven dato via ungdomsformand. Husk: Jo bedre løbende opdatering, jo mindre administrativt arbejde senere hen! Hvis en spiller ikke betaler kontingent, vil træner blive kontaktet af afdelingsleder eller kasserer med henblik på evt. kontakt til spiller/forældre. Større kontingentrestancer udelukker som hovedregel spilleren fra deltagelse i træning og kamp. Kontingentsatser reguleres årligt og fastsættes på klubbens generalforsamling i januar (vedr. aktuelle satser henvises til folderen Velkommen til Vejle Boldklub. ) NB! 3. søskende er gratis. Forældrene skal selv gøre opmærksom på dette over for træneren. Hjemmeboende børn af holdledere samt af trænere, som kun oppebærer godtgørelse 2400,-, er kontingentfri. KONTOPLAN: 16

17 Udgiftskonto Dommere Rejseudgifter Forplejning Sportsrekvisitter Turneringer Indtægtskonto Sponsor Andet Omfatter: Rene dommerregninger fra turneringskampe. Opkræves som hovedregel af JBU/DBU. Forældrekørsel (over 40 km hver vej) eller bus til turneringskampe. Mad/drikke i forbindelse med turneringskampe, forældremøder, afslutninger Tøj, målmandshandsker, drikkedunke etc. Alt, hvad der vedrører stævner, træningslejre, udlandsophold (kørsel, forplejning, hold- og spillergebyr, dommerudgifter etc. JBU s turneringer ligger andetsteds (under fælleskontoen) Omfatter: Ren sponsor alt, hvad der er moms på. Primært spillerindbetalinger samt forskellige jobs, hvor afd. har optjent penge. KURSER: Det indgår i Ungdomsafdelingens mål at have gode og veluddannede trænere og ledere. Klubben er derfor interesseret i, at man deltager i relevant træner- /lederuddannelse. Ønsker man at komme på kursus, kontakter man ungdomskonsulenten, der også vil være opmærksom på at tilbyde eventuelle kurser. Klubben betaler udgiften til kursusdeltagelsen og indhenter selv eventuel anden form for økonomisk støtte. Transport og ophold er dog for kursistens egen regning. Al kursusdeltagelse arrangeres igennem kampfordeler. KØRSEL: Al kørsel til udekampe foregår i forældres biler med mindre andet aftales. Det anbefales, at der udarbejdes en kørselsoversigt til forældrene, så de i god tid ved, hvornår der er brug for transport. 17

18 Det anbefales, at der opkræves et beløb pr. spiller på 10,- til 20,- pr. gang- Beløbet er til deling blandt de kørende forældre eller hvis forældrene enes om det opsparing til brug ved et arrangement for spillerne. Klubben yder tilskud til kørsel på udebane med: 2,00, kr./km over 80 km (dvs. der ydes ikke tilskud til kørsel til baner mindre end 40 km væk). Kørsel til udtagelsesstævner, unionstræning m.v.: Med den begrundelse, at der i ovennævnte sammenhænge sker en videreudvikling af spillerens egenskaber, yder VB godtgørelse med 1,50 kr./km for den komplette afstand mellem hjem og spillested. OBS: Det er bilens egen forsikring, der i tilfælde af uheld skal dække eventuelle person- og tingskader. Al kørselsgodtgørelse udbetales fra cafeteria på Nordre eller Vejle Stadion mod forevisning af specificeret kørselsblanket, signeret af holdleder. MEDLEMSKORT: Afdelingslederen udsteder medlemskort, som giver adgang til alle entrekampe på Vejle Stadion samt til førsteholdets udekampe. NØGLER: Trænere/ledere får udleveret en E-nøgle til klubhuset på Vejle Stadion der samtidig gælder til Nordre Stadion. (Afdelingsledere får udleveret A-nøgle.) Nøglen er mærket VSE pas godt på den! De trænere/ledere, for hvem det er aktuelt, får ligeledes udleveret nøgle til Nørremarksskolen og/eller brik/nøgle til Nørremarkshallen. Andre nøgler, f.eks. til skabe, registreres ikke, men udleveres efter behov af afdelingsleder. POKALER, VIMPLER, PRÆMIER: Hvert år vinder eller får foråret mange af VB s ungdomshold pokaler, vimpler og præmier. Retningslinjer for disse: Vimpler, gaver m.m. fordels blandt holdets spillere. Pokaler udstilles i Nordre Stadions klubhus det pågældende kalenderår og kan herefter evt. fordeles blandt holdets spillere. 18

19 JBU/DBU-plaketter opbevares i Nordre Stadions klubhus. Pengepræmier erhvervet grundet flotte placeringer i turneringer deles ligeligt mellem Ungdomsafdelingen og det pågældende hold. Holdets andel omsættes i fælles aktiviteter for spillerne, f.eks. til årsafslutning, bowlingtur eller lign. SPILLETØJ OG ANDRE MATERIALER: For alle ungdomshold stilles et sæt spilletøj til rådighed af klubben. Spillesættet består af min. 14 røde trøjer (for 7-mandshold min. 9), 14 par hvide shorts, 14 par røde strømper samt målmandsbluse, -shorts, -strømper og handsker. Der sørges for bl.a. gennem arv ned gennem holdene at tøjkontoen bliver så billig for klubben som muligt. Hvert hold udstyres ligeledes med anførerbånd, drikkedunke og lægetaske (opfyldes efter behov). Det påhviler afdelingsleder efter sæsonafslutning at registrere og opmagasinere spilletøj samt sportsrekvisitter. Bolde, veste, kegler m.v. er til fælles brug og administreres centralt. STÆVNER I IND- OG UDLAND: Ønske om deltagelse i stævner, træningslejr el.a. skal godkendes af afdelingsleder. Der skal foreligge et budget, idet der tages højde for: Det årlige afdelingsbudget. Evt. tilskud fra VB s Venner. Egenbetaling pr. deltager (hovedregel: spillerne dækker selv 70% af udgiften). Klubben giver tilskud 30% til et arrangement årligt. Diæter til medfølgende trænere/ledere. (Regel: 35,- kr./døgn, hvis fortæring er inkluderet). Ved godkendelse og senest to uger før turneringsdeltagelse informeres kampfordeler og afdelingsleder omkring tidspunkt for turen. deltagerliste. 19

20 ønsker m.h.t. gaver, vimpler, nåle m.v. Efter hjemkomst har afdelingsleder ansvar for at endeligt turregnskab samt afregning tilstilles kassereren senest otte dage efter hjemkomst. at evt. referat fra turen udfærdiges til årsskrift senest to uger efter hjemkomst. Afleveres til klubsekretær. I tilfælde af udlandstur, husk: ansøgning til DBU via kampfordeler. eventuelle ansøgninger om visum hurtigst muligt (ekspeditionstiden kan være flere måneder). sygesikringsbevis og pas for samtlige deltagere. SUPERLIGA/DIVISIONSARRANGEMENTER: KUV-koordinator stiller kampmaskotter og bolddrenge/-piger til rådighed hele sæsonen for herreholdets kampe. Yngste pigeafdelinger stiller boldpiger til rådighed for 1. kvindeholds kampe på Stadion. TELEFON: Der udbetales ikke telefongodtgørelse. Det anbefales, at telefonen i klubhuset benyttes i så vid udstrækning som muligt. TRÆNERGODTGØRELSE: Aflønning af trænere aftales ved sæsonstart på standardkontrakt for ulønnet medarbejder med Ungdomsformand. Træneraftale underskrives af Ungdomsformand og træner og fremsendes klubkasserer. Udbetaling sker efter fremsendelse af dokumentation til kasserer senest Godtgørelse ydes som omkostningsgodtgørelse. Trænergodtgørelse på p.t kr./år (til dækning af porto, telefon og beklædning) skal ikke dokumenteres. Holdleder, afdelingsleder og Ungdomsformand er ulønnede. Der ydes refusion af dokumenterede udgifter til porto, fotokopiering m.v. samt kørsel efter gældende retningslinjer. VISUMANSØGNING: 20

21 Husk, der ved udlandsture (hvis der er spillere på holdet, som ikke har dansk statsborgerskab) evt. skal indsendes visumansøgning i god tid (min. to måneders ekspeditionstid). Vejle Politi kontaktes for nærmere vejledning. VÆRDIGENSTANDE: Værdigenstande bør ikke efterlades i omklædningsrum, men indsamles af træner/holdleder. Nøgle til omklædningsrum på Nordre lånes i cafeteriet. Evt. tyveri fra omklædningsrum er for eget ansvar og egen forsikring. ÅRSAFSLUTNINGER: Efter sæsonen tilstræbes det at samle spillerne til et fælles afslutningsarrangement, som kan afholdes privat eller i klubhus på Vejle/Nordre Stadion. Der gives normalt ikke økonomisk tilskud til dette, men der er tradition for, at bødekassen eller kørekassen bruges i denne forbindelse. Klubben stiller et antal fiduspokaler/medaljer til rådighed, som uddeles af træneren. Husk besked omkring gravering og antal pokaler for hver afdeling. ÅRSSKRIFT: VB har siden 1954 udgivet et årsskrift med beretning om klubbens virke samt samtlige holds resultater i det pågældende år. Vi vil gerne kunne fortsætte med denne helt specielle tradition som vist nok den eneste klub i Danmark. Årsskriftet udgives p.t. i samarbejde med VB-Elite. Det påhviler hver afdeling straks efter efterårssæsonens afslutning at aflevere en kort beretning om hvert enkelt hold. Alle trænere/ledere kan, når Årsskriftet udkommer, afhente et gratis eksemplar. Også evt. spillere, som har bidraget med en turberetning, belønnes med et frit eksemplar. Alle medlemmer kan købe Årsskriftet til favorabel medlemspris. Med venlig hilsen Vejle Boldklub 21

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer.

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. DHF fodboldudvalg 2015 Indholdsfortegnelse HVAD ER DHF

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Der er stadig nogle få som mangler at sende mig spilleroplysninger. Send det til mig hurtigst muligt.

Der er stadig nogle få som mangler at sende mig spilleroplysninger. Send det til mig hurtigst muligt. Side 1 af 5 Fra: Til: Dato: Emne: Berit Carmel (berit@carmel.dk) undisclosed-recipients, 03/08/2012 09:30 01 Drenge - Nyhedsbrev nr. 2 Attachments: Hej allesammen Så er sommerferien ved at være overstået

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom Velkommen som ny træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom. Som ny træner/leder har du helt sikkert

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub Trænerhåndbog Trænerhåndbog Trænerhåndbog Revideret Oktober 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Klubbens formål s 3 2. Organisation s 4 3. Baneforhold s 4 4. Medlemmer s 5 5. Kampe og stævner s 7 6. Materialer

Læs mere

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d.

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d. Træner håndbog Afslutningsarrangementer m.v: Klubben yder som udgangspunkt udelukkende holdpenge som tilskud til de enkelte holds egne arrangementer. Udgifter derudover er egenbetaling. Tilskud til andet

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007

Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007 Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007 Afslutningsfest: I ungdomsafdelingen (U5-U14) holdes der fælles afslutning efter nærmere retningslinier fra ungdomsudvalget datoen fastsættes af sportsudvalget.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF INFORMATION TIL TRÆNERE & LEDERE Klubbens målsætning At være en fremtidsorienteret forening tilpasset tidens krav og med respekt for ånd og holdninger, med fokus på både kvalitet

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd:

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: 1. Hvorfor holdsamarbejde 2. Hvilke hold er tilmeldt 3. Hvordan bliver man udtaget 4. Trænersammensætning 5. Træningsstart,

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF Version 5 - august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ringkøbing IF... 4 3. Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver... 5 4. Retningslinjer for dannelse af hold

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Aktivitetskatalog 2011/2012

Aktivitetskatalog 2011/2012 Aktivitetskatalog 2011/2012 Indhold: 1. Klubdag en fællesskabs oplevelse for din klub 2. Billetter til kampe, plakater, nyhedsmails 3. Forkampe + indløb på stadion 4. Bolddrenge / piger 5. Besøg af trænere,

Læs mere

Træner/leder-informationer 2015/2016

Træner/leder-informationer 2015/2016 Træner/leder-informationer 2015/2016 Trænere og ledere Det er et stort ansvar at have med børn og unge at gøre, og vi ønsker at gøre det så sjovt og trygt, at spille håndbold i TPI Odense, som muligt.

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Håndbog for træner og ledere.

Håndbog for træner og ledere. Håndbog for træner og ledere. Taarbæk Idrætsforening, (TIF) har lavet denne håndbog for trænere og ledere i klubben. Skulle du have forslag til ændringer eller tilføjelser er du altid velkommen til at

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Informationsaften om Costa Brava Cup 2015. Det er en hyggetur, hvor vi spiller for at vinde

Informationsaften om Costa Brava Cup 2015. Det er en hyggetur, hvor vi spiller for at vinde Det er en hyggetur, hvor vi spiller for at vinde 1 Hvor mange skal med på turen: 43 piger fordelt på 3 hold: U14 U17 U19. ( 41 i bussen) 5 holdledere og trænere ( 4 i bussen) Susan Jørgensen Heidi Østergaard

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

2015/2016. Træner Lederhåndbog

2015/2016. Træner Lederhåndbog 2015/2016 Træner Lederhåndbog V2.0 29.07.2015 Den 27. maj 1913 besluttede en flok unge mennesker i Hobro at etablere en fodboldklub, og klubben blev en realitet den 13. juni samme år under navnet Hobro

Læs mere

Spillerfolder 2. Udg. 2011

Spillerfolder 2. Udg. 2011 Spillerfolder 2. Udg. 2011 Indhold: 1. Fodboldafdelingens idégrundlag 2. Indmeldelse i fodboldafdelingen 3. Kontingent 4. Forældremøde 5. U13-15 turen 6. KUV Samarbejde 7. Afslutningsarrangement for ungdomsspillerne

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Information til ledere i Orient Fodbold

Information til ledere i Orient Fodbold Information til ledere i Orient Fodbold Som leder i Orient Fodbold har du sikkert en lang række spørgsmål vedrørende alt det praktiske, der er forbundet med at virke som træner eller holdleder i en fodboldklub

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020 TEAM Haderslev KFUM har et levende klubmiljø og er en klub, hvor der tages vare om det sportslige og det sociale. Klubben formår at tiltrække nye og fastholde eksisterende spillere, trænere og ledere.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

Træner-, lederhåndbogen 2010

Træner-, lederhåndbogen 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Dokument nr. KFUM01 Revision nr. 5 Udgivelsesdato 1.februar 2010 Udarbejdet

Læs mere

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen.

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen. TRÆNER-LEDER MØDE 2. marts 2009 Disposition Velkomst og præsentation af dagsorden Status generelt i Vodskov IF - Claus Trænerstatus - alle Træningstider 2009 - Ole Nyt omkring fodboldreglerne - Ole Cafeteria

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold

Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Holdninger til børnefodbold... 2 2.1. Selektion / opsplitning / niveaudeling... 2 2.2. Håndtering af

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Hovedbestyrelsen Stk. 1 Hjemmel: Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Med hjemmel i foreningens love 3 er nærværende forretningsorden gældende for hovedbestyrelsen ( HB). Forretningsordenen

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

RØDBOG. Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening. Overblik over arbejdsopgaver. Senest redigeret: 12. august 2010

RØDBOG. Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening. Overblik over arbejdsopgaver. Senest redigeret: 12. august 2010 RØDBOG Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening Overblik over arbejdsopgaver Senest redigeret: 12. august 2010 Indhold alfabetisk Ansøgninger Bestilling af lokaler/faciliteter BIFs Venner

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob.

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Tune den 6. april 2011 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

DBU Fyns ledervejledning:

DBU Fyns ledervejledning: DBU Fyns ledervejledning: Denne DBU Fyn-leder vejledning, som er godkendt i DBU Fyns bestyrelse i maj 2011 er udarbejdet for at opnå ensartethed i DBU Fyn-lederplejen. Vejledningen er godkendt med virkning

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch SAMARBEJDSAFTALE KORSØR - SLAGELSE Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012 Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch Slagelse Svømmeklub Steen Wegener Side 2 af 7 Aftalen vedrører: Formål: Ledelse: Samarbejde

Læs mere