At få hurtig hjælp, når du har brug for det. Dét kalder vi sønderjysk forsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At få hurtig hjælp, når du har brug for det. Dét kalder vi sønderjysk forsikring"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 At få hurtig hjælp, når du har brug for det Dét kalder vi sønderjysk forsikring 2 Årsrapport 2012

3 Lokalt forankret i det sønderjyske Med hovedkontor i Sønderborg og filialer i Haderslev, Aabenraa, Tønder og Kolding er vi meget tæt på vore kunder. Og netop nærheden er et meget væsentligt fundament i vore bestræbelser på at sikre, at vi lever op til de forventninger, vore kunder med rette kan have til os. Den personlige betjening er vort varemærke, der sammen med attraktive forsikringsløsninger skal bringe os tættere på målet om at blive det foretrukne forsikringsselskab i Syd- og Sønderjylland. Vi glæder os til at byde både privat- og erhvervskunder velkommen enten på hovedkonteret eller i en af vore filialer. Årsrapport

4 At åbne filialer, hvor andre lukker Dét kalder vi sønderjysk forsikring 4 Årsrapport 2012

5 Indholdsfortegnelse 6 Beretning Ledelsesberetning 12 Erklæringer Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer 15 Årsregnskab Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Regnskabspraksis Øvrige noter 37 Ledelse og organisation Virksomhedsoplysninger Selskabsdiagram & organisationsplan Delegerede Betydelig medvind både i selve forsikringsforretningen og i vore investeringsaktiviteter har givet et ekstraordinært flot resultat i Resultatet er det bedste nogensinde i selskabets historie. Året har været præget af et højt aktivitetsniveau både i vore filialer og på hovedkontoret i Sønderborg. Den fortsatte kundetilgang har betydet ansættelse af flere medarbejdere medarbejdere som er hjørnestenen i vore bestræbelser på at yde en helt unik og personlig kundeservice. Gennem nærkontakt bestræber vi os på at hjælpe vore kunder det er i bund og grund det, vi er her for. Dét kalder vi sønderjysk forsikring. Årsrapport

6 Ledelsesberetning Årets resultat Regnskabsåret 2012 blev et meget tilfredsstillende år for Sønderjysk Forsikring. Overskuddet efter skat blev på 42,7 mio.kr. mod 31,6 mio.kr. i Resultatet er væsentligt bedre end de 20,0 til 24,0 mio.kr., vi forventede ved udgangen af 1. halvår. Selskabets egenkapital er dermed yderligere styrket og udgør ultimo året 301,4 mio.kr. Baggrunden for det flotte resultat, der er selskabets hidtil bedste, er at vi har haft betydelig medvind både i selve forsikringsforretningen og i vore investeringsaktiviteter. Begivenheder i 2012 Aktivitetsniveauet i vore filialer udvikler sig fortsat meget positivt, hvilket har betydet ansættelse af flere medarbejdere. Vi har derfor gennemført en omfattende ombygning af filialen i Kolding, hvor vi nu også har taget 1. salen i brug. I Aabenraa har vi købt en centralt beliggende ejendom i hjertet af byen således, at Aabenraa filialen har fået mere plads og gode forhold for både kunder og medarbejdere. Manglende plads på hovedkonteret har betydet, at der er etableret et selvstændigt skadescenter i koncernens ejendom på Møllebakken i Sønderborg. Derved har vi fået løst et akut pladsproblem og skaffet os tid til at finde den rigtige løsning omkring selskabets hovedkontor. Med henblik på at styrke selskabets eksterne profil og kendskabet til vore værdier har vi i 2012 moderniseret vort logo og grafiske udtryk blev også året, hvor vi traf beslutning om udfasning af vor landbrugsportefølje over de kommende år. Udviklingen i landbruget har betydet, at vi ikke længere på økonomisk forsvarlig vis kan levere de produkter og den service, som landbruget har behov for og krav på. Beslutningen har været svær, men desværre nødvendig. For også på sigt at kunne levere moderne produkter og den udstrakte service som er vort kendetegn, samt leve op til den øgede regulering af forsikringssektoren, har vi påbegyndt implementering af et helt nyt IT-system. Når dette er fuldt implementeret forventeligt medio 2014 står vi særdeles godt rustet til fremtiden. Præmieindtægt Bruttopræmieindtægten for 2012 udgør i alt 270,8 mio.kr. mod 248,2 mio.kr. sidste år. Udviklingen svarer til en samlet vækst i bruttopræmieindtægten på 9,1% mod en vækst i 2011 på 9,4%. Væksten er lidt lavere end forventet, men er fortsat på et tilfredsstillende niveau. Tilgangen af både erhvervs- og privatkunder udvikler sig dermed positivt. Væksten på vore hovedområder sammensætter sig således: Privat 11,9% 13,8% 12,5% Erhverv 9,8% 3,9% 16,1% Landbrug -0,3% 0,8% -0,9% Auto 7,1% 8,5% 7,9% Ulykke 11,1% 12,0% 10,9% Erstatningsudgifter Vi har for 2012 realiseret et meget tilfredsstillende skadesforløb. Bruttoskadesprocenten udgør således 64,8% for 2012, hvor den i 2011 udgjorde 62,5%. Vi havde en forventning om, at skadesprocenten for 2012 ville udgøre 72,0%. Vi har i 2012 været forskånet for større naturskadebegivenheder og antallet af større brand- og personskader har ligget på et lavere niveau end forventet. Skadesprocenterne på vore hovedområder udgør følgende: Privat 69,3% 77,0% 77,2% Erhverv 67,9% 56,4% 88,0% Landbrug 75,8% 35,2% 99,7% Auto 51,7% 46,3% 55,7% Ulykke 88,2% 98,6% 90,8% Efter et par år med høje skadesprocenter på privatsegmentet er det glædeligt, at vi i 2012 har realiseret et bedre resultat end forventet. På trods af nogle enkeltstående motorskader med meget store skadesudgifter til følge udviser autosegmentet også i 2012 et godt resultat. Ulykkessegmentet er fortsat præget af mange og nogle enkelte ganske store skader, der giver en høj skadesprocent. Den samlede afløbsgevinst i 2012 udgør 6,6 mio.kr. for egen regning mod en tilsvarende gevinst på 7,2 mio.kr. sidste år. Dette positive afløbsresultat fremkommer som følge af, at vore samlede erstatningshensættelser i årsrapporten for 2011 har vist sig at være højere end nødvendigt. Vi er tilfredse med dette positive afløbsresultat. Omkostninger Bruttoomkostningsprocenten for 2012 udgør 21,0%, hvilket er en stigning i forhold til 2011, hvor omkostningsprocenten var 20,0%. Vi havde budgetteret med en omkostningsprocent på 21,4%. Stigningen i forhold til 2011 skyldes ansættelse af flere salgsmedarbejdere, de iværksatte tiltag i vore filialer, moderniseringen af vort grafiske udtryk samt påbegyndte IT-investeringer. Udviklingen er således helt som forventet. 6 Årsrapport 2012

7 2012 var et godt år, siger adm. direktør Lars Andersen Genforsikring De samlede genforsikringspræmier udgør for 2012 i alt 20,5 mio.kr. mod 18,6 mio.kr. for Dette svarer til, at selskabet for 2012 har afgivet 7,6% af de samlede præmieindtægter til genforsikring mod 7,5% sidste år. Genforsikringens andel af vore skadeudgifter udgør for 2012 i alt 14,5 mio.kr. Der er således for 2012 en nettoudgift til genforsikring på 6,2 mio.kr. svarende til 2,3% af vor samlede præmieindtægt. Tilsvarende var nettoudgiften sidste år på 6,6%. Den lavere udgift skyldes et antal større skader, hvor genforsikringen har dækket en større andel. Vi havde for 2012 budgetteret med en nettoudgift til genforsikring svarende til 6,0% af præmieindtægten. Forsikringsteknisk resultat I 2012 har vi realiseret det bedste forsikringstekniske resultat nogensinde i selskabets historie. Det forsikringstekniske overskud udgør 32,5 mio.kr. for 2012 mod 29,8 mio.kr. i Vi havde for 2012 budgetteret med et forsikringsteknisk overskud på 4,5 mio.kr. Udviklingen i resultatet de seneste 5 år kan vises således: Mio. kr./år Det realiserede forsikringstekniske resultat har sin baggrund i det gode skadesforløb kombineret med en afløbsgevinst. Der må forventes ganske betydelige udsving i det forsikringstekniske resultat fra år til år, som det også ses af figuren ovenfor. Resultaterne i 2011 og 2012 må dog betegnes som ekstraordinært positive. Investeringsvirksomhed De finansielle markeder udviste igen i 2012 ganske store udsving. Samlet set bød året dog på ganske gode afkastmuligheder. Den europæiske centralbank førte gennem 2012 en markant lempelig pengepolitik med tilførsel af rigelig likviditet. Det betød fortsat vigende renteniveauer og skabte grundlag for øget interesse for investering i virksomheds- og højrente obligationer samt aktier. Denne udvikling blev samtidig understøttet af en vis tro på bedre vækstudsigter, og at gældskrisen nærmede sig sin afslutning. Scenariet betød generelt stigende kurser og dermed ganske gode afkastmuligheder på trods af det lave renteniveau. Den økonomiske situation i specielt de sydeuropæiske lande med meget høj arbejdsløshed, store gældsbyrder og lav vækst giver dog konstant anledning til usikkerhed og grund til forsigtighed. Samlet er der realiseret et positivt afkast på 23,0 mio. kr. i 2012 mod et afkast i 2011 på 12,7 mio.kr. Efter overførsel af 1,2 mio.kr. til forsikringsvirksomheden udgør resultatet af investeringsvirksomheden 21,8 mio.kr. Vi havde for 2012 forventet et resultat på 9,0 mio.kr. Samtlige aktivklasser har bidraget positivt til det opnåede resultat. Årsrapport

8 Ledelsesberetning Med baggrund i den valgte risikoprofil og løbende tætte risikostyring afstemt efter selskabets økonomiske styrke, er det målet set over en årrække at skabe et godt bidrag til selskabets indtjening. Investeringsresultatet de seneste 5 år kan vises således: Mio. kr Indtægter fra tilknyttede virksomheder består primært af et positivt resultat i Sønderjysk Finans A/S, der står for koncernens ejendomsinvesteringer. Udlejningsprocenten er på trods af et vanskeligt erhvervsklima fastholdt på et højt niveau gennem Samlet set er vi tilfredse med de opnåede resultater af investeringsvirksomheden i Egenkapital Med baggrund i årets nettoresultat på 42,7 mio.kr. er egenkapitalen i 2012 forrentet med 15,2% efter skat mod en forrentning sidste år på 13,0%. Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2012 i alt 301,4 mio.kr. mod 258,7 mio.kr. sidste år. Selskabet er således fortsat meget kapitalstærk. Egenkapitalens udvikling kan vises således: Mio. kr./år Med de stigende kapitalkrav, der følger med de kommende Solvens II regler, er det meget betryggende, at selskabets egenkapital har vist ovennævnte positive udvikling. Prognoser for den kommende 5 års periode viser samtidig, at selskabet står godt rustet, også når de nye skærpede regler træder i kraft. resultat Da samtlige koncernens datterselskaber er 100% ejede, svarer koncernens nettoresultat for 2012 til moderselskabets resultat dvs. et nettooverskud på 42,7 mio.kr. Den samlede koncernegenkapital svarer ligeledes til moderselskabets og udgør 301,4 mio.kr. pr. 31. december Resultatet i datterselskabet Sønderjysk Finans A/S er for 2012 et overskud på 2,6 mio.kr. mod et overskud i 2011 på 2,0 mio.kr. Resultatet svarer til vore forventninger og er tilfredsstillende. Egenkapitalen udgør 30,4 mio.kr. ultimo 2012 og er således i årets løb blevet forrentet med 9,4% efter skat. Resultatet i datterselskabet Sønderjysk Ejendomme A/S er for 2012 et underskud på 0,1 mio.kr. mod et overskud i 2011 på 0,5 mio.kr. Resultat er påvirket af ombygningen af ejendommen i Kolding. Resultatet er tilfredsstillende. Egenkapitalen i Sønderjysk Ejendomme A/S udgør 12,1 mio.kr. ultimo Solvens Selskabets officielle kapitalkrav og basiskapital opgjort i henhold til 127 i lov om finansiel virksomhed fremgår af årsrapportens note 19. Med et kapitalkrav på 49,1 mio.kr. og en basiskapital på 301,0 mio. kr. udgør basiskapitalen 6,1 gange kapitalkravet. Ultimo 2011 udgjorde kapitalkravet 45,1 mio.kr. Individuelt Solvensbehov I henhold til 126, stk. 8 i lov om finansiel virksomhed skal selskabets bestyrelse fastsatte beregningsmodeller og metoder til opgørelse af selskabets individuelle solvensbehov. Med baggrund i selskabets risikoprofil, hvor kundeporteføljen primært består af privatkunder og mindre erhvervs- og landbrugskunder, og hvor produkterne er gængse standard skadesforsikringsprodukter, er der ikke anvendt egentlige matematiske modeller. Der er i stedet valgt mere simple følsomhedsanalyser, skøn og vurderinger baseret på historiske erfaringer, og selskabets forventninger til fremtiden i henhold til en 5-årig strategiplan og prognoseperiode. Ved fastsættelsen er der tillige taget hensyn til selskabets reassurancepolitik og det konkret indgåede reassuranceprogram for det kommende år. I opgørelsen af selskabets individuelle solvensbehov indgår følgende risiko typer: Markedsrisici Kreditrisici Forsikringsrisici Operationelle risici Likviditetsrisici Risikokoncentration Omdømmerisici Risici ved driften Kontrolrisici risici Virksomhedens størrelse og kompleksitet Strategiske risici Eksterne risici 8 Årsrapport 2012

9 For hver enkelt af disse er der taget stilling til risikoen og i nødvendigt omfang fastsat et solvensbehov. På baggrund heraf er det individuelle solvensbehov pr. 31. december 2012 opgjort til 70,4 mio.kr. Dette solvensbehov skal sammenholdes med selskabets egenkapital på 301,4 mio.kr. og basiskapital på 301,0 mio.kr. jf. note 19. Ultimo 2011 udgjorde det individuelle solvensbehov 67,2 mio.kr. Samlet set er det bestyrelsens og direktionens klare vurdering, at de valgte metoder på realistisk vis sandsynliggør, at Sønderjysk Forsikring med en basiskapital, der mindst svarer til det opgjorte individuelle solvensbehov, vil kunne modstå usandsynlige, men dog ikke helt utænkelige hændelser og begivenheder, som vil kunne opstå indenfor en tidshorisont på 1 år. Mere fremadrettet skal de nuværende solvensregler tillige med det opgjorte individuelle solvensbehov erstattes med nye regler også kaldet Solvens II. Sønderjysk Forsikring har deltaget aktivt sammen med en række andre danske forsikringsselskaber i arbejdet omkring kalibreringen af dette regelsæt også kaldet QIS. Solvens II regelsættet indebærer en betydelig forøgelse af kapitalkravene til forsikringssektoren. Med baggrund i vor deltagelse i den seneste QIS 5 øvelse kan det konkluderes, at selskabet også i forhold til disse skærpede kapitalkrav er meget velkonsolideret. Vi har også med baggrund i de nye og kommende regelsæt omkring solvensopgørelser arbejdet meget indgående med selskabets generelle risikostyring, ligesom overgangen fra de bestående til de nye regler er planlagt. Usikkerhed ved indregning og måling Fastsættelsen og opgørelsen af selskabets erstatningshensættelser, dvs. hensættelser til afvikling af indtrufne skadebegivenheder, er behæftet med en del usikkerhed. Det bemærkes dog i forbindelse med den samlede vurdering, at selskabets genforsikringsprogram vil opfange en væsentlig del af den ovennævnte usikkerhed. Investeringsaktiver og ejendomme er optaget til dagsværdi, hvortil der tillige er knyttet usikkerhed. Risikostyring Styring af Sønderjysk Forsikrings risici er et væsentligt ledelsesmæssigt fokusområde, da en uforudset udvikling heri kan påvirke selskabets resultater og egenkapital væsentligt. Bestyrelsen fastsætter og godkender den overordnede politik for selskabets risikopåtagelse, ligesom bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer herfor samt den nødvendige rapportering. De væsentligste risici, som selskabet påtager sig, udgøres dels af forretningsmæssige risici forbundet med den egentlige forsikringsdrift, dels af finansielle risici forbundet med håndteringen af selskabets betydelige likviditetsflow og investeringsvirksomhed. Forsikringsrisici Selskabet tegner skadeforsikringer for private samt mindre og mellemstore virksomheder. Herudover vil porteføljen fortsat i en periode bestå af skadesforsikringer indenfor landbrug. Landbrugsporteføljen udfases over de kommende år. Bestyrelsen har fastsat retningslinjer for accept af forsikringer. Disse indeholder regler for, hvilke typer og hvilke størrelser af risici, der kan indtegnes. Med henblik på at reducere risikoen for tab ved forsikringsbegivenheder tegnes genforsikring. Genforsikringsprogrammet skal sikre, at en enkelt skadebegivenhed eller en tilfældig ophobning af større skader ikke kan medføre et uacceptabelt tab af kapital. Genforsikringsprogrammet, som bl.a. indeholder fastlæggelsen af selskabets selvbehold ved forskellige skadebegivenheder, vedtages hvert år af bestyrelsen og direktionen. Programmet for 2013 er tegnet efter stort set de samme principper som i Finansielle risici Selskabets finansielle investeringer styres med henblik på optimering af afkastet under hensyntagen til selskabets risikomål. Rammerne for selskabets investeringer er fastlagt af bestyrelsen. I disse rammer er fastlagt grænser for positionstagning i de enkelte aktivtyper, ligesom der er fastlagt rapporteringsrutiner omkring påtagne positioner samt opnåede resultater. De risici, som selskabet påtager sig, omfatter både udsving i renten, udsving i aktiekurser og prisudviklingen på ejendomsmarkedet. Hertil kommer en valutakursrisiko som følge af investeringer i investeringsforeningsbeviser baseret på udenlandske værdipapirer. Omfanget af de finansielle risici er belyst i note 20 i årsrapporten. Selskabets vidensressourcer Sønderjysk Forsikrings vidensressourcer er tæt knyttet til selskabets medarbejdere og ledelse. Faglig ekspertise og personlige kompetencer hos hver enkelt medarbejder er grundlaget for at kunne yde den gode rådgivning og personlige service, som er grundelementet i vort værdigrundlag og dermed vor konkurrencekraft. Dette søges løbende fastholdt og udbygget gennem uddannelses- og udviklingsaktiviteter. Hertil kommer vore medarbejderes store lokalkendskab, som netop for et regionalt selskab er så vigtigt. Personlig og kompetent skadebehandling baseret på indlevelse i kundens situation, udgør for Sønderjysk Forsikring en særlig kernekompetence. Årsrapport

10 Ledelsesberetning Forslag til resultatdisponering Årets nettoresultat foreslår bestyrelsen overført til dispositionsfonden samt til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode. Hændelser efter regnskabsåret udløb Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb, der væsentligt påvirker årsrapportens resultat, eller som er af væsentlig betydning for vurderingen af selskabets økonomiske stilling. Lønpolitik Oplysninger om selskabets lønpolitik er offentliggjort på selskabets hjemmeside under information om Sønderjysk Forsikring. Direktionens og bestyrelsens ledelsesposter Ud over at bestride ledelsesposter i Sønderjysk Forsikring G/S samt selskabets datterselskaber varetager direktionen og bestyrelsen følgende ledelsesposter i andre danske aktieselskaber m.fl. Administrerende direktør Lars Andersen Bestyrelsesmedlem i Forsikringsselskabet Nærsikring A/S Næstformand for bestyrelsen i Investeringsforeningen Alfred Berg Invest. Næstformand for bestyrelsen i foreningen Gensidig Forsikring Bestyrelsesmedlem i IEC A/S Bestyrelsesmedlem i FORSit SmbA Delegeret i AP Pension Bestyrelsesformand Mogens Larsen Bestyrelsesformand i El-Hjørnet A/S. Bestyrelsesmedlem Glenn Bernecker Direktør i El-Hjørnet A/S Bestyrelsesmedlem i El-Hjørnet A/S. Bestyrelsesmedlem Lars Martens Clausen Direktør i LMC Holding, Aabenraa ApS Bestyrelsesformand i LM Corn A/S Bestyrelsesformand i RK Plast A/S Bestyrelsesformand i Dan-Corn A/S Bestyrelsesformand i Dansk Wilton A/S Bestyrelsesformand i Rose Technology A/S Bestyrelsesformand i Chr. Johannsen A/S Bestyrelsesformand i Chr. Johannsen s Eftf. Østjylland A/S Bestyrelsesformand i Anlæg A/S Bestyrelsesformand i CJ Group Aarhus A/S Bestyrelsesformand i Jan Høi & Co. ApS Bestyrelsesmedlem i Dan-Corn Ltd (England) Bestyrelsesmedlem i Skandinaviska Bensin AB din-x (Sverige) Bestyrelsesmedlem i A. Thomsen Holding ApS Bestyrelsesmedlem Jens Chr. Christensen Direktør i JCC Finans ApS Øvrige bestyrelsesmedlemmer varetager ikke ledelsesposter i andre danske aktieselskaber. Ledelsesposter godkendt af bestyrelsen Underdirektør Jens Harck Direktør i JTH Consult ApS Bestyrelsesformand i Brink Development ApS Næstformand for bestyrelsen i Investeringsforeningen ValueInvest Bestyrelsesmedlem i JTH Consult ApS 10 Årsrapport 2012

11 Forventninger til 2013 Efter et år, hvor selskabet har haft medvind på stort set alle fronter og har realiseret et meget flot resultat, er vore forventninger til 2013 mere afdæmpede. For 2013 forventer vi en vækstrate i niveauet 9% og en samlet præmieindtægt på omkring 295,0 mio.kr. Også i det kommende år forventer vi, at en væsentlig del af væksten skal komme fra vort filialnet. Med udbygningen af vore filialer er vi centralt placeret og direkte repræsenteret i store dele af vort markedsområde, hvilket vi tillægger stor værdi. Den igangsatte øgede profilering og synliggørelse af selskabet vil blive intensiveret. Ligeledes vil vi påbegynde forberedelserne til etablering af yderligere en filial i den nordvestlige del af vort markedsområde. Udvikling og implementering af en helt ny it-platform bliver en stor opgave i 2013 og vil belaste selskabets omkostninger og ressourcer. Omkostningsprocenten forventes derfor at stige til omkring 22%. Som følge af de igangsatte investeringer i selskabets fremtid forventes i 2013 et resultat af forsikringsforretningen omkring et rundt nul. Forventningerne til investeringsafkastet for 2013 er ganske usikre. Et meget lavt renteniveau og usikkerhed omkring holdbarheden af det igangværende økonomiske opsving vil præge de finansielle markeder. Med baggrund i en forsigtig investeringsstrategi forventes derfor et relativt beskedent investeringsafkast. Det samlede nettoresultat efter skat for 2013 forventes herefter at udgøre ca. 7,0 mio.kr., og egenkapitalen forventes ved udgangen af 2013 at udgøre ca. 309,0 mio.kr. Denne markante kapitalstyrke er vigtig for selskabet, idet den giver råderum til investeringer og sikkerhed for vore kunder. Vi vil således også i 2013 sætte alle kræfter ind på at forfølge selskabets offensive strategiplan. Trods en meget intensiv konkurrencesituation er det vor opfattelse, at vi står godt rustet i kampen om kunderne med baggrund i vore værdier og unikke kompetencer. Vi ser frem til et spændende Årsrapport

12 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2012 for Sønderjysk Forsikring G/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. regnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse af udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen henholdsvis selskabet kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Sønderborg, den 4. april 2013 Direktionen Lars Andersen, adm. direktør / Jens Harck, underdirektør Bestyrelsen Mogens Larsen, formand Jørgen Detlefsen Leif Johnsen, næstformand Lars Clausen Glenn Bernecker Steve Vogt Jørgen Sørensen Christian Jürgensen Jens Chr. Christensen 12 Årsrapport 2012

13 Den uafhængige revisors erklæringer Til de delegerede i Sønderjysk Forsikring G/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Sønderjysk Forsikring G/S for regnskabsåret 1. januar december regnskabet og årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet. regnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Sønderborg, den 4. april 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jesper Dan Jespersen, statsaut. revisor Jon Midtgaard, statsaut. revisor Årsrapport

14 14 Årsrapport 2012 s

15 Hoved- og nøgletal Hovedtal Sønderjysk Forsikring (1.000 kr.) Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomk. i alt Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat Invest.afkast efter forsikringstek. rente Resultat før skat Årets resultat Afløbsresultat Forsikringsmæssige hensættelser i alt Egenkapital i alt Forsikringsaktiver i alt Aktiver i alt Nøgletal Sønderjysk Forsikring Bruttoerstatningsprocent 64,8% 62,5% 72,8% 72,7% 64,8% 64,8% 62,5% 72,8% 72,7% 64,7% Bruttoomkostningsprocent 21,0% 20,0% 21,3% 21,2% 21,2% 21,2% 20,0% 21,4% 21,2% 21,2% Resultat af genforsikring i procent -2,3% -6,6% -6,1% -4,9% -9,6% -2,3% -6,6% -6,1% -5,0% -9,6% Combined ratio 88,1% 89,1% 100,2% 98,9% 95,6% 88,3% 89,1% 100,2% 98,7% 95,5% Operating ratio 88,0% 88,1% 99,4% 97,7% 92,2% 88,2% 88,1% 99,4% 97,5% 92,1% Relativt afløbsresultat 4,1% 4,5% 5,1% 7,1% 10,3% 3,9% 4,5% 5,2% 7,1% 10,3% Egenkapitalforrentn. før skat 19,4% 16,0% 11,3% 19,5% -4,3% 19,8% 16,4% 11,7% 19,8% -3,5% Egenkapitalforrentn. efter skat 15,2% 13,0% 9,5% 16,2% -5,5% 15,2% 13,0% 9,5% 16,2% -5,5% Solvensdækning 6,1 5,7 5,5 5,7 5, Årsrapport

16 Resultat- og totalindkomstopgørelse Resultatopgørelse (1.000 kr.) Note Præmieindtægter: Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser Præmieindtægter f.e.r. i alt Forsikringsteknisk rente f.e.r Erstatningsudgifter: Udbetalte erstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r i alt Forsikringsmæssige driftsomkostninger: Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt Forsikringsteknisk resultat Indtægter af investeringsaktiver: 0 0 Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Adm.omkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast i alt Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Andre indtægter Andre omkostninger Resultat før skat Skat Årets resultat Årsrapport 2012

17 At lede efter en mulighed for at hjælpe. Ikke for at afvise. Dét kalder vi sønderjysk forsikring Totalindkomstopgørelse (1.000 kr.) Note Årets resultat Anden totalindkomst 0 0 Opskrivning af domicilejendomme Skat vedrørende anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt Årets totalindkomst Årsrapport

18 Balance Aktiver (1.000 kr.) Note Materielle aktiver: Driftsmidler Domicilejendomme Materielle aktiver i alt Investeringsaktiver: Investeringsejendomme i alt Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Andre udlån Andre finansielle investeringsaktiver i alt Investeringsaktiver i alt Tilgodehavender: 0 0 Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af hens. til forsikringskontrakter i alt Tilgodehavende hos forsikringstagere Tilgodehavende hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavende sambeskatningsbidrag Tilgodehavender i alt Andre aktiver: 0 0 Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger Andre aktiver i alt Periodeafgrænsningsposter: Tilgodehavende renter Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter i alt Aktiver i alt Årsrapport 2012

19 Passiver (1.000 kr.) Note Egenkapital: Grundfond Opskrivningshenlæggelser Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført overskud Egenkapital i alt Hensættelser: Præmiehensættelser Erstatningshensættelser Hensættelser til forsikringskontrakter i alt Forpligtelser: Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser i alt 0 0 Gæld: Gæld til kreditinstitutter Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld Gæld i alt Passiver i alt Årsrapport

20 At tale med et menneske i stedet for en telefonsvarer Dét kalder vi sønderjysk forsikring 20 Årsrapport 2012

21 Egenkapitalopgørelse Grundfond Opskrivnings- henlæggelser Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført overskud Egenkapital i alt Sønderjysk Forsikring (1.000 kr.) Egenkapital primo Periodens resultat Anden totalindkomst Egenkapital ultimo Periodens resultat Anden totalindkomst Egenkapital ultimo (1.000 kr.) Egenkapital primo Periodens resultat Anden totalindkomst Egenkapital ultimo Periodens resultat Anden totalindkomst Egenkapital ultimo Årsrapport

22 Forsikring, som det var tænkt fra begyndelsen Forsikring er en ældgammel ide. Den bygger på den simple tanke, at man går sammen for at dække hinandens risiko. Man hjælper hinanden og derigennem sig selv. Simpelt og smukt. I dag er forsikring blevet en milliardforretning, hvor de gode intentioner nemt drukner i store maskinerier. Og hvor jagten på overskud til aktionærerne tager luften ud af den personlige betjening. Det betyder desværre, at mange mennesker oplever deres forsikringsselskaber som fjerne og træge, hvor de burde være kvikke og hjælpsomme. Hvis du spørger os i Sønderjysk Forsikring, trænger forsikringsbranchen til at genfinde menneskeligheden og nærkontakten med kunderne. Derfor åbner vi filialer i stedet for at lukke dem. Derfor får du et rigtigt menneske i telefonen hos os og ikke en telefonsvarer. Derfor handler vi hurtigt i stedet for at trække sagerne i langdrag. Derfor glemmer vi aldrig, at vi er et kundeejet selskab. I bund og grund er vi her for at hjælpe. Dét kalder vi sønderjysk forsikring. 22 Årsrapport 2012

23 Noter Note 1. Regnskabspraksis Generelt Årsrapporten for Sønderjysk Forsikring G/S er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder den af Finanstilsynet udsendte bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Årsrapporten er udarbejdet efter de samme retningslinier som sidste år. Præmieindtægt for egen regning Præmieindtægter for egen regning omfatter bruttopræmier reguleret for forskydning i præmiehensættelser, eksklusiv brancher tegnet på agenturbasis med fradrag af afgivne genforsikringspræmier. Posten bruttopræmie omfatter beløb, selskabet i regnskabsåret har modtaget eller har fået tilgode for direkte og indirekte forsikringskontrakter, hvis forsikringsperiode er påbegyndt før regnskabsårets afslutning. Bruttopræmier opføres med fradrag af ristornerede præmiebeløb, bonus og præmierabatter, der ydes forsikringstagere uafhængigt af skadeforløbet, samt eksklusiv afgifter til offentlige myndigheder opkrævet sammen med præmierne. Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk rente for egen regning er opgjort som et beregnet afkast af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser for egen regning. Som rente er anvendt den effektive gennemsnitsobligationsrente før beskatning af samtlige obligationsserier med en restløbetid på under 3 år. I det opgjorte beløb er fradraget den del af forøgelsen af hensættelserne, der kan henføres til diskontering. Erstatningsudgifter for egen regning Erstatningsudgifter for egen regning omfatter beløb, der i regnskabsåret er betalt for forsikringsskader, reguleret for ændring i erstatningshensættelser med fradrag af genforsikringsandele. Posten Udbetalte erstatninger omfatter interne og eksterne udgifter til besigtigelse og vurdering af skader, udgifter til bekæmpelse og begrænsning af indtrufne skader samt øvrige direkte og indirekte omkostninger forbundet med behandlingen af indtrufne skader. Udbetalte erstatninger opføres efter fradrag af beløb, der er modtaget som følge af virksomhedens overtagelse af forsikrede værdier eller indtræden i forsikredes rettigheder ved erstatningens udbetaling. Endvidere indgår gevinst eller tab på afvikling af tidligere års erstatningshensættelser. Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning omfatter omkostninger, som er forbundet med at erhverve og administrere selskabets bestand af forsikringskontrakter, herunder den hertil svarende andel af personaleomkostninger, provisioner, markedsføringsomkosninger, husleje, driftsomkostninger vedrørende domicilejendom, udgifter til kontorartikler og kontorhold samt af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver. Indtægter fra tilknyttede og associerede virksomheder Indtægter fra tilknyttede og associerede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af resultat efter skat samt andre værdireguleringer i de tilknyttede og associerede virksomheder. Renteindtægter og udbytter m.v. Renteindtægter og udbytter omfatter renter og lignende indtægter af obligationer, andre værdipapirer, udlån, indlån og tilgodehavender. Endvidere opføres under denne post udbytter af kapitalandele, medmindre beløbene henhører under posten Indtægter fra tilknyttede virksomheder eller posten Indtægter fra associerede virksomheder. Kursreguleringer Kursreguleringer omfatter den samlede værdiregulering, herunder valutakursregulering, samt nettogevinster og nettotab ved salg af aktiver, der henhører under gruppen af investeringsaktiver i balancen. Undtaget herfra er værdireguleringer vedrørende tilknyttede og associerede virksomheder. Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Af det samlede investeringsafkast overføres en beregnet andel til forsikringsdriften. Andre indtægter og omkostninger Andre indtægter omfatter provision for brancher tegnet på agenturbasis, samt omkostninger forbundet med indtegning af disse. Skat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der indregnes i anden totalindkomst eller direkte på egenkapitalen. Årsrapport

24 Noter Principper for indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilfalde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsernes værdi kan måles pålideligt. Driftsmidler Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Driftsmidler afskrives lineært over den forventede brugstid på grundlag af kostprisen baseret på nedenstående vurdering af brugstiderne og scrapværdierne: Brugs-tid Scrap-værdi Edb-anlæg, o.lign. 3 år 0% Inventar, biler m.v. 5 år 0% Leasingkontrakter Leasingkontrakter vedrørende anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som virksomhedens øvrige anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Alle øvrige leasingkontrakter er operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Grunde og bygninger Grunde og bygninger ejet af koncernen er opdelt i domicilejendomme og investeringsejendomme. Domicilejendomme måles til omvurderet værdi, som er dagsværdien på omvurderingstidspunktet med fradrag af efterfølgende akkumulerede afskrivninger og efterfølgende tab ved værdiforringelse. Domicilejendommene beliggende i Sønderborg og Kolding, der anvendes som kontor for forsikringsvirksomheden, afskrives lineært på grundlag af den omvurderede værdi baseret på en brugstid på 50 år og en scrapværdi på 0%. Afskrivningen indregnes i resultatopgørelsen. Stigninger i domicilejendommens omvurderede værdi indregnes i anden totalindkomst og overføres under posten Opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen, med mindre stigningen modsvarer en værdinedgang, der tidligere er indregnet i resultatopgørelsen. Fald i domicilejendommens omvurderede værdi indregnes i resultatopgørelsen, medmindre faldet modsvarer en værdistigning, der tidligere er indregnet i anden totalindkomst. I så fald indregnes værdifaldet i anden totalindkomst og overføres som en reduktion i Opskrivningshenlæggelser. Ejendomme, der besiddes med henblik på udlejning og ikke benyttes af koncernen i væsentligt omfang, klassificeres som investeringsejendomme. Investeringsejendomme måles til dagsværdi. Ændringer i dagsværdien indregnes i resultatopgørelsen. Dagsværdien for domicilejendomme og for investeringsejendomme fastsættes ved anvendelse af afkastmetoden og beregnes på baggrund af ejendommens driftsafkast og et til ejendommen knyttet forrentningskrav. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til selskabets andel af de tilknyttede virksomheders regnskabsmæssige egenkapital ifølge den senest aflagte årsrapport (indre værdis metode). Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandel i associeret virksomhed måles til selskabets andel af den associerede virksomheds egenkapital ifølge de senest tilgængelige oplysninger (indre værdis metode). Finansielle investeringsaktiver Børsnoterede obligationer, investeringsforeningsandele og kapitalandele måles til dagsværdi ud fra lukkekursen på balancedagen og indregnes efter afregningsdato. Dagsværdien af udtrukne børsnoterede obligationer opgøres dog som nutidsværdien af obligationerne sædvanligvis kurs pari. Unoterede kapitalandele måles til dagsværdi. Dagsværdien fastlægges ved hjælp af en værdiansættelsesteknik, der har til formål at fastlægge den transaktionspris, som ville fremkomme i en handel på balancedagen mellem uafhængige parter, der anlægger normale forretningsmæssige betragtninger. Genforsikringsandele Genforsikringens andel af de forsikringsmæssige hensættelser er opgjort som de beløb, som i henhold til indgåede genforsikringskontrakter, kan forventes modtaget fra genforsikringsselskaber. 24 Årsrapport 2012

25 Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Præmiehensættelser Præmiehensættelserne udgør summen for hver enkelt bestand af forsikringer, der dækker samme risici af den for hver enkelt forsikringskontrakt beregnede andel af bruttopræmien, der svarer til den del af forsikringsperioden, der forløber efter balancedagen. Baseret på et væsentlighedskriterium foretages ingen diskontering af præmiehensættelserne. Erstatningshensættelser Erstatningshensættelserne opgøres som summen af de beløb, som selskabet efter bedste skøn må forventes at skulle betale i anledning af forsikringsbegivenheder, som har fundet sted indtil balancedagen ud over de beløb, som allerede er betalt i anledning af sådanne begivenheder. Erstatningshensættelserne opgøres som summen af de forventede erstatningsbeløb og omkostninger efter: En sag-til-sag vurdering af hver enkelt anmeldt forsikringsbegivenhed. Et erfaringsbaseret skøn over utilstrækkeligt oplyste forsikringsbegivenheder, der har været genstand for en sag-til-sag vurdering. Et erfaringsbaseret skøn over forsikringsbegivenheder, som er indtruffet inden balancedagen, men som er uanmeldte på balancetidspunktet. Udgangspunktet herfor er skader, der anmeldes inden udgangen af januar måned efter regnskabsårets udløb. Erstatningerne indeholder endvidere de beløb, som selskabet efter bedste skøn må forventes at skulle afholde til direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med afvikling af erstatningsforpligtelserne. Ved opgørelsen af erstatningshensættelserne er der taget hensyn til de indtægter og omkostninger i forbindelse med overtagelse og realisation af aktiver og rettigheder, som selskabet opnår ret til ved erstatningernes udbetaling. Baseret på et væsentlighedskriterium foretages diskontering af de erstatningshensættelser, der vedrører ulykkesskader og motoransvarsskader. Investeringsaktiver og ejendomme er optaget til dagsværdi, hvortil der tillige er knyttet usikkerhed. Skatteforpligtelser Aktuel skat vedrørende regnskabsåret og tidligere regnskabsår, i det omfang den ikke er betalt, indregnes som en forpligtelse. Er den skat, der er betalt, større end den aktuelle skat for regnskabsåret og tidligere regnskabsår, indregnes forskellen som et tilgodehavende. Hensættelsen til udskudt skat beregnes med 25% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst. Er den midlertidige forskel negativ, og er det sandsynligt, at den vil kunne udnyttes til at nedbringe den fremtidige skat, indregnes et udskudt skatteaktiv. Gæld Gæld måles til dagsværdi, hvilket normalt svarer til den nominelle værdi ultimo året. regnskab Årsrapporten for koncernen omfatter moderselskabet Sønderjysk Forsikring G/S, samt de tilknyttede selskaber Sønderjysk Ejendomme A/S og Sønderjysk Finans A/S. årsrapporten er udarbejdet ved sammenlægning af ensartede poster fra de enkelte selskabers resultatopgørelser og balancer. I disse tal er foretaget eliminering af udgifter, indtægter samt mellemværender og aktiebesiddelser selskaberne imellem. interne transaktioner interne transaktioner består af leje af lokaler til moderselskabet til drift af forsikringsvirksomheden samt honorar for løsning af administrative ydelser. Afregning sker på markedsbaserede vilkår. Usikkerhed ved indregning og måling Fastsættelsen og opgørelsen af selskabets erstatningshensættelser, dvs. hensættelser til afvikling af indtrufne skadebegivenheder, er behæftet med en del usikkerhed. Det bemærkes dog i forbindelse med den samlede vurdering, at selskabets genforsikringsprogram vil opfange en væsentlig del af den ovennævnte usikkerhed. Årsrapport

26 Noter Note 2. Bruttopræmier (1.000 kr.) Bruttopræmier Agenturforretning: Arbejdsskade Bruttopræmier egne brancher Ændring i bruttopræmiehensættelse: Præmiehensættelse ultimo Præmiehensættelse primo Ændring i præmiehensættelse Bruttopræmieindtægt Præmieindtægtens fordeling på aktivitetsområder: Privatforsikring 31% Erhvervsforsikring 15% Landbrugsforsikring 4% Bilforsikring 39% Ulykkesforsikring 11% I alt 100% Note 3. Forsikringsteknisk rente (1.000 kr.) Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Ændring af diskontering - erstatningshensættelser (løbetidsforkortelse) Ændring af diskontering - genforsikringsandele af erstatningshensættelser Forsikringsteknisk rente i alt ,46% 0,41% Rentesats ved beregning af forrentning af forsikringsmæssige hensættelser 0,41% 1,46% Note 4. Udbetalte erstatninger (1.000 kr.) Årets udbetalte erstatninger, direkte forretning Årets udbetalte erstatninger, indirekte forretning Udbetalte erstatninger i alt Årsrapport 2012

27 Note 5. Afløbsresultat (1.000 kr.) Erstatningshensættelser primo Udbetalt erstatning vedrørende tidligere år Erstatningshensættelser ultimo Effekt af diskontering Afløbsresultat Genforsikringens andel af afløbsresultatet Afløbsresultat f.e.r Note 6. Ændring i erstatningshensættelser (1.000 kr.) Erstatningshensættelse ultimo, direkte forretning Erstatningshensættelse ultimo, indirekte forretning Erstatningshensættelse primo, direkte forretning Erstatningshensættelse primo, indirekte forretning Kursregulering som følge af ændret diskonteringssats Ændring som følge af diskontering Ændring i erstatningshensættelser Note 7. Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser (1.000 kr.) Genforsikringsandel af erstatningshensættelser ultimo Genforsikringsandel af erstatningshensættelser primo Ændring som følge af diskontering Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Skyldig reinstatement præmie ultimo Skyldig reinstatement præmie primo Ændring i skyldig reinstatement præmie Note 8. Resultat af afgiven forretning (1.000 kr.) Genforsikringspræmie Afgivne forsikringspræmier Genforsikringsandel af udbetalte skader Ændring i genforsikringsandel af erstatningshens. jf. note Ændring i skyldig reinstatement jf. note Genforsikringsprovisioner Gevinstandele Resultat af afgiven forretning Årsrapport

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Lokalt forankret i det sønderjyske

Lokalt forankret i det sønderjyske Halvårsrapport 2015 Lokalt forankret i det sønderjyske Med hovedkontor i Sønderborg og filialer i Haderslev, Aabenraa, Tønder og Kolding samt repræsentation i Esbjerg er vi meget tæt på vore kunder. Og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Direktion. Ledelse. Bestyrelsen. Revision. Adm. direktør Lars Andersen Nejs Bjerg 18-6310 Broager

Direktion. Ledelse. Bestyrelsen. Revision. Adm. direktør Lars Andersen Nejs Bjerg 18-6310 Broager Årsrapport 211 Direktion Adm. direktør Lars Andersen Nejs Bjerg 18 631 Broager Ledelse Underdirektør Jens Harck Privatkundechef Flemming D. Christensen Erhvervskundechef Henning F. Thomsen Skadechef Ivan

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Lokalt forankret i det sønderjyske

Lokalt forankret i det sønderjyske Årsrapport 2013 Lokalt forankret i det sønderjyske Med hovedkontor i Sønderborg og filialer i Haderslev, Aabenraa, Tønder og Kolding er vi meget tæt på vore kunder. Og netop nærheden er et meget væsentligt

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Halvårsrapport Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4B, 8., 8260 Viby J. CVR-nr

Halvårsrapport Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4B, 8., 8260 Viby J. CVR-nr Halvårsrapport 2017 Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4B, 8., 8260 Viby J. CVR-nr. 35 99 27 15 Halvårsrapport 2017 Perioderapport: Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2017 Status

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere