F O R S L A G TIL BUDGET 2018 for AVV I/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F O R S L A G TIL BUDGET 2018 for AVV I/S"

Transkript

1 F O R S L A G TIL BUDGET 2018 for AVV I/S

2 Indholdsfortegnelse AVV forslag til takster for budgetåret Indledning... 2 Generelt... 2 Kommunale ordninger... 2 Behandlingsanlæg... 3 Administration, innovation og kommunikation... 4 Forudsætninger for takster Genbrugspladser... 4 Storskrald og Miljø-service... 4 Bobleordning... 4 Genbrugscenter... 4 Energianlæg... 4 Miljøanlæg... 5 Deponi... 5 Takster... 5 Fælles kommunale ordninger... 6 Budget for fælleskommunale ordninger... 6 Kommunebetaling... 7 Genbrugsbetaling for borger... 7 Forbrænding... 8 Budget for behandlingsanlæg... 8 Anlægsplan AVVs anlægsprogram Side 1

3 AVVs forslag til takster for budgetåret 2018 Indledning Nærværende forslag til budget er udarbejdet som et rammebudget med det formål, at kommunerne kan få nødvendigt grundlag for godkendelse samt information om takster, der har relevans for deres budgetlægning for Der udarbejdes ultimo året et detaljeret driftsbudget for vores respektive afdelinger som arbejdsgrundlag for driften i AVV. Taksterne er udarbejdet på grundlag af kendte priser, afgifter og mængdeforudsætninger. Konsekvenserne for de ændringer, der sker i forbindelse med implementering af et flerstrenget indsamlingssystem i Hjørring Kommune pr. 1. oktober 2018, er ikke indregnet i nærværende budget. Der er dog indregnet de konsekvenser, det får for AVV-bobleordningen, hvor papirboblerne i en del Hjørring Kommune skal fjernes. Der vil senere, når der er aftalt endelig fordeling af opgaven med flerstrenget indsamlingssystem, blive udarbejdet et budget for de aktiviteter, der bliver placeret i AVV-regi. Generelt Takster er i forhold til budget for 2017 uændrede dog er der indregnet prisstigning for deponeringstaksten. Forslag til budget 2018 udarbejdes med videreførelse af de nuværende aktiviteter med fortsat drift af de kommunale ordninger og behandlingsanlæg med følgende udgangspunkt. Målsætningen er en større genanvendelse. Kravet er, at minimum 50% af husholdningsaffaldet skal genanvendes, hvilket kræver en forøget indsats. Samtidigt ønsker Folketinget, at affaldet skal håndteres som ressourcer med større fokus på genanvendelse og affaldsminimering. De mange forandringer for affaldsbranchen giver et pres på omkostningerne til håndtering af affaldet, og det må forventes, at taksterne vil stige yderligere i de kommende år. Især vil kravet om øget kildesortering ved husstandene og på genbrugspladserne belaste økonomien. AVVs ambition er at være på forkant og deltage aktivt i de store forandringer, der er i bevægelse. Vores strategi er at øge fokus på Affaldshierarkiets 2 øverste niveauer og effektivt drive og optimere de 3 nederste, og gerne i samarbejde med andre, hvis der er økonomiske fordele herved. Konkrete strategiske fokusområder: Samarbejdsmuligheder med andre affaldsselskaber skal forfølges Sammen med interessentkommunerne prioritere forbedring af miljøet og det lokale CO2-regnskab og håndtere ressourcerne i affaldet lokalt Skabe lokale arbejdspladser ved lokal udnyttelse af værdierne i affaldet AVV vil gå forrest og tager socialt ansvar ved at arbejde med CSR-projekter i forbindelse med etablering af bl.a. reparationsværksteder. AVVs butikskoncept skal yderligere udvikles og udvides med reparationsværksteder. Initiativet har flere fordele: mindre affald, konkurrencedygtige produkter til de mindre bemidlede og lokal beskæftigelse, som evt. kunne fungerer som jobtræning, hvor vi kunne hjælpe både flygtninge og andre i gang på arbejdsmarkedet i et eventuelt samarbejde med lokale virksomheder. Kommunale ordninger Der budgetteres med drift af 18 genbrugspladser, miljøservice, storskrald og bobleordning. Driften af genbrugspladserne finansieres efter følgende fordelingsnøgle: Borgernes benyttelse af pladserne. Betalingen fra kommunerne er opdelt i en fast og en variabel betaling. Virksomheders benyttelse af pladserne. Betalingen fra virksomheder er efter forbrug med en andel til drift og administration til AVV og en andel til kommunernes administration af ordningen. Side 2

4 De øvrige kommunale ordninger finansieres ved betaling fra kommunerne i et fast bidrag. Betalingen fra kommunerne (både det faste og det variable bidrag) fordeles efter antallet af indbyggere/sommerhuse, hvor sommerhuse vægtes som den gennemsnitlige husstands størrelse. Genbrugspladser Der budgetteres med fortsat drift af 18 genbrugspladser. For enkelte af pladserne er der reduceret åbningstid i forhold til 6 ugentlige dage, og der vil være plads(er) der er ubemandede. Tiltag i Fokus på reparationer og vedligehold af belægninger og bygninger på udvalgte pladser, jf. miljøgodkendelserne. - Fortsat fokus på yderligere udsortering af genanvendelige produkter til genbrug og ressourceudnyttelse, herunder indføring af Det Grønne Spor på alle genbrugspladser. - Stadig fokus på pladsmandens opgave/uddannelse i forhold til service og ressourceudnyttelse. - Generelt løft af genbrugspladsen i Hirtshals med OBU samt intelligent port, så der kan tilbydes åbningstid fra kl for erhverv. Behandlingsanlæg Genbrugscenter/genbrugsbutik Der budgetteres med behandling af papir, makulering, omemballering og behandling af elektronikaffald og en genbrugsbutik. Tiltag i Der påbegyndes arbejde omkring etablering af reparation af genanvendelige varer som f. eks elektronik, møbler og andre effekter. Aktiviteten forventes etableret som et CSR-projekt i samarbejde med eksempelvis jobcentrene i interessentkommunerne for udnyttelse af ledig arbejdskraft og beskæftigelse af mennesker med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet - Der arbejdes videre med udvikling af konceptet med drift af butik med yderligere tiltag for at fange tidens trend med genbrug ved salg via sociale medier og i et yderligere omfang på nettet - Der arbejdes på at få etableret samarbejde om sortering af emballageaffald fra husholdninger med andre aktører på affaldsmarkedet. - Samarbejdet med bl.a. asylcentre om etablering af reparationsværksted for eksempelvis cykler elektronik fortsættes og udbygges i Ressourcehal - Forbehandlingsanlæg Energianlæg Der budgetteres med en videreførelse af nuværende aktiviteter, med fokus på nye tiltag der udnytter energien bedst muligt samt belaster miljøet mindst muligt. Der forbrændes dagrenovation, erhvervsaffald, storaffald, klinisk risikoaffald, slam, bioaffald og farligt affald. Varme afsættes til Hjørring Varmeforsyning, Hirtshals Fjernvarme og Lørslev Fjernvarme. Tiltag i Grundet alderen på ovnlinje 3 vil der være behov for gennemgribende renoveringsarbejde over de næste 5 år. I 2018 planlægges udskiftning af overheder nr Uddybning af siloen i aflæsserområdet samt en forbedring af kranens arbejdsområde vurderes nødvendig. - Derudover skal kapaciteten på den nuværende sugetræksblæser forøges, da den ofte er udreguleret, hvilket medfører reduceret produktion samt miljøoverskridelser. Renoveringer på anlægget finansieres som driftsvedligeholdelse og i den udstrækning, der er tale om levetidsforlængende renoveringer, optages disse som et aktiv, der afskrives over den forventede restlevetid. Miljøanlæg og deponi Der budgetteres med drift af miljøanlæggene Rønnovsdal i Harken, Trynbakke i Bindslev, Stadevej i Brønderslev og aktiviteter på Affaldscenter Dronninglund. Miljøanlæggenes aktiviteter er deponering af affald, kompostering, affaldssortering, slaggesortering, knusning af brokker, mellemlager af brændbart affald, mellemlager for glas, mellemlager for plast og PVC. Side 3

5 Tiltag i Miljøforbedringer i form af forbedrede opbevaringsmuligheder for udvalgte fraktioner - Nedlukning af etaper - Ændringer i forbindelse med revurdering/vilkårsændring af miljøgodkendelse Miljøanlæg Rønnovsdal - Samarbejde med andre selskaber omkring deponiopgaver. Kørselsafdeling Der budgetteres med kørselsopgaver for de kommunale ordninger, storskraldsindsamling, bobleordningen, AVV-Miljøservice, genbrugspladser og afhentning/transport fra offentlige virksomheder og private kunder. Tiltag i Bibeholde opdeling i egen kørsel og kørsel med vognmænd - Udskiftning af driftsmateriel, lastbiler og containere anskaffes efter behov og optages som aktiv, der afskrives over forventet levetid - Gøre klar til investering i indsamlingsbiler til indsamling i Hjørring Kommune. Administration, innovation og kommunikation: Der budgetteres med fællesudgifter for administration, innovation, kommunikation og teknisk bistand til de kommunale ordninger og AVVs behandlingsanlæg. Omkostninger finansieres ved intern fordeling i forhold til ordningernes og behandlingsanlæggenes omkostninger eksklusiv statsafgifter og administration. Der forventes på anlægssiden ikke nogen nye tiltag i Tiltag i 2018: - Forsat midler til forskning og udvikling. - Nye projekter i forlængelse af Nulskrald (sammen med bl.a. erhvervslivet, grønne bevægelser mfl.). - Forskning i alternativ affaldsindsamling, sortering og behandling (sammen med virksomheder og AAU). - Udvikling af 100% grøn profil hos AVV og MV. - Fortsat arbejde med Gamle Mursten og fondsdannelse. Forudsætninger for takster 2018 Genbrugspladser Den samlede affaldsmængde, der blev afleveret på genbrugspladserne, faldt en smule til i alt tons fra 2015 til Mængden til direkte genbrug og genanvendelse steg dog i samme periode med 4%. I budget 2018 forventes affaldsmængden at være på samme niveau som mængden i Der budgetteres med 1000 tilsluttede virksomheder i ordningen mærk affaldet. Storskrald og Miljø- service Ordningen henvender sig primært til husstande uden bil og trailer. Der har i 2016 været 1746 afhentninger og der budgetteres med samme niveau i Yderlige beskæftiger ordningen AVV-Miljøservice med indsamling af farligt affald fra apoteker og batteribeholdere. Bobleordning Potentialet af papir fra husholdninger er faldende de seneste år, som følge af færre reklameblade, mindre aviser og elektronisk nyhedsformidling. Der er i 2016 indsamlet tons flasker og der forventes samme niveau i Der er i 2016 indsamlet tons papir. Denne mængde forventes reduceret en smule i Genbrugscenter Mængden af diverse affaldstyper til genanvendelse forventes at være faldende fra 2016 til 2018 pga. den skærpede lovgivning for modtagelse af kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald. Energianlæg Den samlede kapacitet på energianlægget er ca tons og det forventes, at kapaciteten stort set udnyttes i Der forventes leveret tons fra interessentkommunerne og der forventes tons fra Side 4

6 andre kommuner. De sidste tons forventes tilvejebragt ved import af brændbart affald fra Storbritannien. Der er således budgetteret med forbrænding af tons. Der budgetteres med en driftstid af det nye røggaskondenseringsanlæg på timer. Miljøanlæg Den samlede mængde affald til genanvendelse og mellemlagring på Miljøanlægget forventes stort set uændret i 2018 i forhold til Vi forventer knap tons. Der forventes små forskydninger mellem de forskellige affaldstyper. Deponi Den samlede mængde affald til deponering forventes stort set uændret i 2018 i forhold til Vi forventer ca tons til deponi. Der regnes med almindelig prisfremskrivning for takster til deponering. Takster (eksl. moms) Fælleskommunale ordninger i Kr. Regnskab Budget Budget Brugerbetaling: Kommunebetaling pr. indbygger, faktisk 430,20 Kommunebetaling pr. indbygger, budget 440,00 440,00 440,00 Mærk affaldet: Blåt mærke (pris pr. besøg) Grønt mærke (2 besøg pr. måned) Gult mærke (5 besøg pr. måned) Rødt mærke (flere besøg pr. uge) Forbrændingstakster Forbrændingstakster: Erhvervsaffald pr. ton, inkl. energiafgifter Dagrenovation pr. ton, inkl. energiafgifter Deponeringsanlæg Deponeringstakster: Erhvervsaffald (inert), deponeringsegnet pr. ton Erhvervsaffald (mineralsk), deponering pr. ton Affaldsafgift pr. ton Side 5

7 Kr. Fælles kommunale ordninger Taksten for kommunebetalingen forbliver i 2018 på 440,00 kr. I forhold til den reelle betaling i regnskabsåret 2016 på 430,20 er det en stigning på 2,3 %. Nedenstående er vist udviklingen fra de seneste år samt forventningerne for 2016 og Forudsætningerne er samme mængde til behandling og afsætning, og samme prisniveau som for Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budget Kommunebetaling i kr. pr. indbygger 456,4 446,5 430, Kommunebetaling pr. indbygger ,4 446,5 430, År Budget for fælleskommunale ordninger Fælleskommunale ordninger Budget Regnskab Budget (1.000 kr.) Genbrugspladser Storskrald & Miljøservice Bobleordning I alt I alt I alt Omsætning Kommunebetaling Omkostninger Resultat Afskrivninger/finans omkostninger Årets resultat Side 6

8 Kommunebetaling Kommunebetaling borger Regnskab Budget Budget Kr. Kr. Kr. Fast bidrag Variabelt bidrag I alt Særlig omkostning Brønderslev Kommunebetalingen er opdelt i en fast del og en variabel del, der for det affald borgere afleverer betales af interessenterne i forhold til antallet af indbyggere. Indbyggerbetalingen er i forhold til budget 2017 uændret. Stigningen i den samlede betaling skyldes en stigning i antal indbyggere. Fast bidrag opkræves kvartalsvis forud. Variable bidrag efter forbrug ved månedens afslutning. Betaling deltagende kommuner Genbrugsbetaling for borgere Fordelingen af genbrugsbetalingen imellem interessentkommunerne er beregnet efter nedenstående model. Udgifterne er fordelt på variable ydelser for genbrugspladsernes affaldsbehandling og som faste ydelser for den øvrige betaling. Grundlaget for beregning af antal enheder: Brønderslev Hjørring (Enheder) 1. Indbyggere Sommerhuse Sommerhuse * 2, Antal enheder Antal Enheder Enhedspris (kr.) Brønderslev Hjørring (kr.) (kr.) (kr.) Fast bidrag Variabel bidrag I alt Herudover betaler Brønderslev Kommune kr., der er ekstrabetaling på grund af højere behandlingspriser hos RenoNord, hvor brændbart- og deponeringsaffald fra genbrugspladserne i tidligere Dronninglund Kommune skal afleveres. Side 7

9 Kr. Forbrænding Taksten for forbrænding af dagrenovation forbliver på 525 kr./ton og taksten for forbrænding af erhvervsaffald holdes på 440 kr./ton i forhold til budget for Betaling i kr Dagrenovation Erhvervstakst forbrænding Omkostningsbestemt varmepris pr. MWH Takster Dagrenovation Erhvervstakst Omk.best. varmepris pr. MWH År Behandlings- Budget for behandlingsanlæg anlæg Budget Regnskab Budget (1.000 kr.) Genbrugs- Energi- Miljø- Deponi Kørsels center anlæg anlæg afdeling I alt I alt I alt Omsætning Omkostninger Afgifter Resultat Afskrivninger og finansielle omk. Hensættelse Årets resultat Side 8

10 Anlægsplan 2018 Anlæg til fortsat vedligeholdelse og optimering af nuværende drift: Energianlæg, akut pulje I tilfælde af pludselig opstået og større nedbrud afsættes et beløb, der inden anvendelse hurtigt kan frigives af bestyrelsen. Investeringen finansieres over behandlingsgebyret. Energianlæg, renovering ovn 3 Udskiftning af overheder nr. 3, ovn 3. Energianlæg, siloudvidelse/modtagelse Uddybning af silo i aflæsserområdet samt forbedring af kranens arbejdsområder i siloen. Energianlæg, sugetræksblæser Nuværende sugetræksblæser er ofte udreguleret med reduceret produktion og miljøoverskridelser til følge. Sugetræksblæserens kapacitet skal forøges. Miljøanlæg, miljøforbedringer Miljøforbedringer i form af forbedrede opbevaringsmuligheder for udvalgte fraktioner. Nedlukning af etaper. Ændringer i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelse af Rønnovsdal. Samarbejde med andre selskaber omkring deponiopgaver. Investeringen finansieres over behandlingsgebyret. Genbrugspladser, opgradering af pladser Reparationer og vedligehold af belægninger og bygninger på udvalgte genbrugspladser. AVV er forpligtiget af miljøgodkendelserne til at vedligeholde bygninger og arealer hvor der opbevares affald. Derudover generelt løft af GP Hirtshals med olie og bezinudskillere samt intelligent port så vi kan tilbyde erhverv åbning af genbrugspladsen fra kl på hverdage. Genbrugscenter, OPP projekt Gamle Mursten Videreførelse af etablering af lokaler og maskiner til håndtering og rensning af mursten til genanvendelse. Der er planer om et samarbejde omkring et lokalt produktionssted, hvor gamle mursten fra genbrugspladser og nedrivninger afrenses og sælges til genbrug. Projektet vil muligvis kunne placeres i fond. Investeringen finansieres fuldt ud af taksterne for modtagelse og behandling af materialer til genanvendelse af gamle mursten. 5,0 mio. kr. 4,0 mio. kr. 7,0 mio. kr. 3,5 mio. kr. 3,0 mio. kr. 3,5 mio. kr. 3,0 mio.kr. Nye tiltag: Genbrugscenter, forbehandling organisk affald Madaffald skal inden det sendes til biogasanlæg gennem et forbehandlingsanlæg, hvor urenheder tages fra. Hjørring Kommune forventer at kildesortere madaffald fra efteråret 2018 og andre kommuner forventes at følge trop de kommende år. Der er afsat i alt 20 mio. kr. til et anlæg, der placeres i den nye ressourcehal. I 2017 er afsat de første 12 mio. kr. Genbrugscenter, ressourcehal De næste år vil der ske yderlig sortering af affald. I løbet af 2018 forventes indført kildesortering i Hjørring Kommune (4 fraktioner) og i Brønderslev Kommune (3 fraktioner). Ligeledes forventes indført yderligere sortering af affaldet på genbrugspladserne. Der er således behov for mere plads til opbevaring, presning og behandling af affald. Forbehandlingsanlæg til organisk affald foreslås placeret i den ene halvdel af ressourcehallen. I det eksisterende genbrugscenter forventes flere rum anvendt til reparation af hårde hvidevarer, cykler mm. Genbrugscenter, projekter til at fremme direkte genbrug Etablering og indretning af værksteder og lokaler til reparation og upcycling af affald, f.eks. hårde hvidevarer, elektronik, møbler og tekstil. Ambitionen er at forene genbrug og socialøkonomiske arbejdspladser ved at inddrage flygtninge og borgere langt fra arbejdsmarkedet i istandsætte og reparere affald, så det bliver til nye værdier til gavn for miljøet. Tanken er, at disse initiativer desuden kan opkvalificere borgerne og dermed fremme deres muligheder på det danske arbejdsmarked. Gennem disse projekter ønsker vi også at styrke samarbejdet med andre affaldsselskaber og private firmaer. 8,0 mio. kr. 35,0 mio. kr. 1,0 mio. kr. Side 9

11 Anlægsprogram Mio. kr Drift Nye tiltag Genbrugsafdeling: Genbrugspladser: Opgradering af pladser 3,5 8 6 Overført fra 2016 Opgradering af pladser 1,5 Genbrugscenter: Forbehandling organisk affald 12 8 Ressourcehal 35 Projekter til fremme af direkte genbrug OPP projekt Gamle Mursten 7 3 Overført fra 2016 Reparationsværksted 2 Genbrugsafdeling i alt 22,5 6, Energianlæg: Akut pulje teknisk anlæg Sugetræksblæser 3,5 Renovering ovn Bygningsrenovering 2 Siloudvidelse/modtagelse 7 Forbedringer af tekniske installationer Overført fra 2016 Opstartede projekter 7 Hal og modtagelse 6 Energianlæg i alt 25 19, Miljøanlæg og deponi: Miljøanlæg: Affaldsbehandling 3,5 Miljøforbedringer Overført fra 2016 Opstartede projekter 3,5 Miljøforbedringer 3 Miljøanlæg i alt 9, , Deponi: Anlæg ny etape 7,5 Overført fra 2016 Vægt Trynbakke 1 Deponi i alt , Miljøanlæg og deponi i alt 10, Administration Forskning og udviklingscenter 6 Dannelse af fond 1,5 Administration i alt 1, AVV i alt 59, Side 10

F O R S L A G TIL BUDGET 2017 for AVV I/S

F O R S L A G TIL BUDGET 2017 for AVV I/S F O R S L A G TIL BUDGET 2017 for AVV I/S Indholdsfortegnelse AVV forslag til takster for budgetåret 2017... 2 Indledning... 2 Generelt... 2 Kommunale ordninger... 2 Behandlingsanlæg... 3 Administration,

Læs mere

F O R S L A G TIL BUDGET 2015 for AVV I/S

F O R S L A G TIL BUDGET 2015 for AVV I/S F O R S L A G TIL BUDGET 2015 for AVV I/S Indholdsfortegnelse AVV-forslag til budget for 2015... 3 Generelt... 3 Tendenser i forbindelse med budgetlægningen... 3 Kommunale ordninger... 3 Behandlingsanlæg...

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 12. maj 2015, kl. 13.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 12. maj 2015, kl. 13. 12. maj 2015 1912 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 12. maj 2015, kl. 13.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: - Mødet

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

FO R S L A G TIL BUDGET

FO R S L A G TIL BUDGET FO R S L A G TIL BUDGET 2016 for Modtagestation Vendsyssel I/S Indhold MV-forslag til budget for 2016... 3 Generelt... 3 Farligt affald... 4 Klinisk risikoaffald... 4 Olie- og benzinudskillere... 4 Mængdeforudsætninger

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. februar 2015, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. februar 2015, kl. 09. 24. februar 2015 1871 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. februar 2015, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. juni 2014, kl. 13.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. juni 2014, kl. 13. 24. juni 2014 1833 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. juni 2014, kl. 13.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: - Mødet

Læs mere

1. Ressourcehal - udarbejdelse af skitseprojekt 2. Ændringer i AVV-vedtægter godkendt af Statsforvaltningen (1 bilag)

1. Ressourcehal - udarbejdelse af skitseprojekt 2. Ændringer i AVV-vedtægter godkendt af Statsforvaltningen (1 bilag) 2052 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AW - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest 1/S Torsdag den kl. 09. 00-12. 00 Mødested: AWs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4 Hjørring Afbud fra: Ingen Mødet

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. februar 2014, kl. 09. 25. februar 2014 1786 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET Budget 20 I N T E R E S S E N T S K A B E T Reno-Nord Koncernen Regnskab 2011 Budget 2012 Omsætning: Energianlæg... 156.805 137.400 137.500 Losseplads... 18.522 16.400 16.400 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord

budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord Koncernen Regnskab 2012 Budget 2013 Omsætning: Energianlæg... 139.999 140.000 137.400 Rærup Deponi... 15.629 15.800 16.400 Elektronikaffald... 1.948 157.576 1.900 157.700

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret Til godkendelse i Klima- og miljøudvalget den 18. juni 2015 1 Hovedoversigt - udgiftsbaseret Affaldscenter 2.288 2.149 2.469 2.469 2.469 2.469 Fordeling Affaldscenter -2.288-2.149-2.469-2.469-2.469-2.469

Læs mere

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET BUDGET 2011 INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET Koncernen Regnskab 2009 Budget 2010 Omsætning: Energianlæg... 149.665 134.000 127.700 Losseplads... 16.131 15.600 14.300 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

F O R S L A G TIL BUDGET 2016 for AVV I/S

F O R S L A G TIL BUDGET 2016 for AVV I/S F O R S L A G TIL BUDGET 2016 for AVV I/S Indholdsfortegnelse AVV forslag til takster for budgetåret 2016... 2 Indledning... 2 Generelt... 2 Kommunale ordninger... 3 Behandlingsanlæg... 4 Administration,

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 26. august 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 26. august 2014, kl. 09. 26. august 2014 1846 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 26. august 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: -

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl 16. oktober 2017 2122 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl. 9.00 12.00 Mødested: AVVs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4

Læs mere

FORSLAG TIL BUDGET. for. Modtagestation Vendsyssel I/S

FORSLAG TIL BUDGET. for. Modtagestation Vendsyssel I/S FORSLAG TIL BUDGET 217 for Modtagestation Vendsyssel I/S Indhold MV-forslag til budget for 217... 3 Generelt... 3 Farligt affald... 3 Klinisk risikoaffald... 3 Olie- og benzinudskillere... 3 Mængdeforudsætninger

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09. 16. juni 2015 1927 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Mødet

Læs mere

Vision. Bæredygtig forretning. Sociale aspekter

Vision. Bæredygtig forretning. Sociale aspekter Vision Inspirere til bæredygtig tankegang Afskaffe brug og smid væk og indføre mere direkte genbrug Skabe lokale arbejdspladser - også sociale Hjælpe dem der har mindst Samarbejde med hjælpeorganisationerne

Læs mere

FORSLAG TIL BUDGET. for. Modtagestation Vendsyssel I/S

FORSLAG TIL BUDGET. for. Modtagestation Vendsyssel I/S FORSLAG TIL BUDGET 2018 for Modtagestation Vendsyssel I/S Indhold MV-forslag til budget for 2018... 3 Generelt... 3 Farligt affald... 3 Klinisk risikoaffald... 3 Olie- og benzinudskillere... 3 Mængdeforudsætninger

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord BUDGET

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord BUDGET INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET 2009 Koncernen Regnskab 2007 Budget 2008 Omsætning: Energianlæg... 125.458 143.800 119.300 Losseplads... 16.239 14.700 14.900 Elektronikaffald... 2.143 143.840 2.100

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

y^ Bestyrelsen for AWI/S DAGSORDEN Mødested: AWs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4 Hjørring DAGSORDEN

y^ Bestyrelsen for AWI/S DAGSORDEN Mødested: AWs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4 Hjørring DAGSORDEN y^ Bestyrelsen for 2113 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AW - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest 1/S Onsdag den kl. 9. 00-12. 00 Mødested: AWs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4 Hjørring Afbud

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. september 2012, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. september 2012, kl. 09. 25. september 2012 1655 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. september 2012, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10. 16. december 2011 1587 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området 1. Beskrivelse af området Miljø- og teknikudvalgets budget er fordelt på 2 bevillingsområder: det skattefinansierede og det brugerfinansierede. På det brugerfinansierede område er der udgifter for i alt

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...

Læs mere

Bestyrelsen for Dag og år

Bestyrelsen for Dag og år 6. april 2017 JK 880 DAGSORDEN møde i bestyrelsen Modtagestation Vendsyssel I/S torsdag den 6. april 2017 kl. 08.30 Mødested: Administrationen Mandøvej 4 9800 Hjørring Afbud fra: Ingen Mødet sluttede:

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Reno-Nord INTERESSENTSKABET B UDGET

Reno-Nord INTERESSENTSKABET B UDGET Reno-Nord INTERESSENTSKABET B UDGET 2012 Koncernen Regnskab 2010 Budget 2011 Omsætning: Energianlæg... 128.848 137.500 134.000 Losseplads... 19.447 16.400 15.600 Kølemøbler og elektronikaffald... 1.937

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9. 17. januar 2012 1600 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S. Referat. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 15. april 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S. Referat. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 15. april 2014, kl. 09. 15. april 2014 1807 Referat for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 15. april 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Torben

Læs mere

y^ Bestyrelsen for AWI/S DAGSORDEN

y^ Bestyrelsen for AWI/S DAGSORDEN y^ Bestyrelsen for 2038 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AW - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest 1/S Tirsdag den kl. 09. 00-13. 00 Mødested: AWs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4 Hjørring Afbud

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09. 19. september 2011 1545 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt / Overvejelser vedrørende central sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt DAKOFA konference 20. januar 2015 / Hvem er vi? 9 ejerkommuner 400.000 indbyggere / 20.000 virksomheder Gadstrup

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09. 22. april 2015 1889 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Mødet

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00 16:15 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen (A)

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Genbrugsbutik i regi af Reno Djurs

Genbrugsbutik i regi af Reno Djurs Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 17. september 2014 Genbrugsbutik i regi af Reno Djurs Notatets formål f Formålet med dette notat er at vurdere muligheder og konsekvenser (herunder fordele

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Etablering af forbehandlingsanlæg til KOD lokalisering og dimensionering. 27. januar 2015 Punkt 3 Nils Olsen

Etablering af forbehandlingsanlæg til KOD lokalisering og dimensionering. 27. januar 2015 Punkt 3 Nils Olsen Etablering af forbehandlingsanlæg til KOD lokalisering og dimensionering 27. januar 2015 Punkt 3 Nils Olsen Lokalisering Sagen drejer sig om Dimensionering Grundlaget i form af kommunernes affaldsplaner

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 4. december 2012 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager I dag indsamles glasflasker, emballageglas, plastflasker og øl- og sodavandsdåser

Læs mere

I/S RENO-NORD SORTERINGSANLÆG - DEN 3. VEJ

I/S RENO-NORD SORTERINGSANLÆG - DEN 3. VEJ I/S RENO-NORD SORTERINGSANLÆG - DEN 3. VEJ KORT PRÆSENTATION AF I/S RENO-NORD Det nye I/S Reno-Nord: Dannet i 2014 ved fusion af 3 nordjyske selskaber I/S Fællesforbrænding (Hobro) I/S Reno-Nord (Aalborg)

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2016 01-01-2016 01.38 Affaldshåndtering Abonnement: Abonnement, bolig: - Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde), abonnements pr.

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. juni 2007 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: 13.00 16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/57 Indledende drøftelser vedrørende

Læs mere

Takstoversigt. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013. 01.38 Renovation mv. Dagrenovation

Takstoversigt. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013. 01.38 Renovation mv. Dagrenovation 1 2013 2013 Forsyningsvirksomhederne Dato Senest godkendt Dato Takstforslag takst Kr. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013 01.38 Renovation mv. Dagrenovation Abonnement: Abonnement,

Læs mere

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen.

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen. 17-04-2015 Tom Hansen Direkte: 7257 7868 Mail: tha@jammerbugt.dk Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-13 Høringssvar til forslag til Affalds- og Ressourceplan 2014-2024 1. Indledning. Forslag til Affalds- og Ressourceplan

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 22. august Peter Fugmann

Bestyrelsesmøde. 22. august Peter Fugmann Bestyrelsesmøde 22. august 2014 Peter Fugmann Perioderegnskab 30/06 2014 Væsentlige vurderinger Årsbudgettet er periodeopdelt på væsentligste områder ud fra historiske data. Varmeafsætningen baseret på

Læs mere