Referat Beskæftigelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 12. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 19:00 Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John Calberg (C) Per Tærsbøl (C) Betina Svinggaard (A) Kristina Kongsted (C) Per Christensen (A) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Sociale klausuler i Helsingør Kommune - orientering Status på tilkendelse af førtidspension til unge udviklingshæmmede - orientering Det vedtagne budget på Beskæftigelsesudvalgets område - orientering Ansættelse af UU vejleder med erhvervsfaglig baggrund i Ungdommens Uddannelsesvejledning - orientering Forslag om at oprette et 17 stk. 4 udvalg med fokus på nybyggeri i Helsingør Kommune Fællesmøder med Integrationsrådet Studietur Beskæftigelsesudvalget foråret Sager til behandling på kommende møder i Beskæftigelsesudvalget - orientering Meddelelser/Eventuelt...24 Bilagsliste...25

2 2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1488 Beskæftigelsesudvalget Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Betina Svinggaard Udvalget bød Philip Læborgs suppleant Kristina Kongsted velkommen i udvalget. Udvalget aftalte at reflektere over mødet med erhvervs- og handelslivet, som blev afholdt på Konventum den 11. november 2014, under Meddelelser/Eventuelt. Dagsordenen godkendt.

3 3 02. Sociale klausuler i Helsingør Kommune - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/17730 Beskæftigelsesudvalget Indkøbspolitikken.pdf Udbudsstrategi.pdf Indledning/Baggrund På foranledning af udvalgsformand Allan Berg (Ø) gives i nærværende sagsfremstilling en orientering om klausuler i Helsingør Kommune. Retsgrundlag 8 i Cirkulæreskrivelse af 30. juni Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til visionen. Kommunens Indkøbspolitik og Strategi for udbud af driftsopgaver indeholder afsnit om klausuler/krav i kommunens kontrakter. Sagsfremstilling 1. Oplæg 1. kvartal 2015 I april 2014 blev alle udbudsopgaver (varer, tjenesteydelser, bygge og anlæg, it) som udgangspunkt samlet i Udbud og Indkøb. Der har i den forløbne periode pågået et større arbejde med at indhente informationer om alle kommunens aftaler med henblik på bl.a. at kunne prioritere kommende udbud og udarbejde ensartede processer og værktøjer til brug for gennemførelse af udbud. Et af disse værktøjer er kontraktskabeloner. Udarbejdelse af kontraktskabeloner pågår p.t., herunder drøftelser om sociale klausuler og arbejdsklausuler. Arbejdet forventes at været færdigt ultimo Økonomiudvalget vedtog på sit møde den 20. oktober 2014, at de behandler oplæg fra administrationen i 1. kvartal Oplægget vil bl.a. omfatte krav til arbejdsklausuler, sociale klausuler, miljøkrav og etiske krav. Oplægget vil endvidere indeholde forslag til hvordan krav til kontrol af overholdelse af arbejdsklausuler samt konsekvenserne af, at arbejdsklausuler ikke overholdes. Helsingør Kommune indgår i de kommende måneder i et pilotprojekt med Deloitte om leverandørstyring i forhold til arbejdsklausuler. Pilotprojektet skal give nogle værktøjer til og erfaringer med, hvordan en opfølgning på arbejdsklausulerne i kommunens kontrakter kan gennemføres og selve indholdet i arbejdsklausulen. Erfaringerne fra pilotprojektet vil indgå i det oplæg, der forelægges Økonomiudvalget i 1. kvartal Region Hovedstaden og Miljøstyrelsen har afsat penge til en pilotversion af et rejsehold for grønne indkøb. Helsingør Kommune vil indgå i et samarbejde med rejseholdet ultimo Formålet er dels at øge kendskabet til den palette af muligheder, der er for at indarbejde miljø i indkøbspolitikken, og dels at opstille forskellige konkrete modeller for miljøkrav, der kan indarbejdes i kommende aftaler. Erfaringerne fra dette samarbejde vil tillige indgå i det oplæg, der forelægges Økonomiudvalget i 1. kvartal Nuværende retningslinjer Kommunens Indkøbspolitik og Strategi for udbud af driftsopgaver indeholder afsnit om

4 4 sociale klausuler. Politikken og strategien vedlægges som bilag. Kommunens aftaler og kontrakter har forskellige udformninger af klausuler. I det følgende gives eksempler på anvendelsen af klausuler Bygge- og anlægsopgaver Inden for bygge- og anlæg er den mest omfattende klausul at finde i entreprisekontrakter for mindre byggeopgaver. Følgende fremgår af disse aftaler: Entreprenøren er forpligtet til at gøre sig bekendt med og overholde de af bygherren fastsatte principper for sociale klausuler. Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres, jf. ILO Konventionen nr. 94. Bygherren er på ethvert tidspunkt berettiget til at kræve dokumentation for, at entreprenøren overholder denne forpligtelse. Overholder entreprenøren eller eventuelle underentreprenører ikke forpligtelsen, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav Totalrådgivningskontrakter Kommunen anvender i sinetotalrådgivningskontrakter en arbejdsklausul, som er enslydende med den, der anvendes i entrepriseopgaver for mindre byggeopgaver. Arbejdsklausulen har følgende ordlyd: Rådgiveren er forpligtet til at sikre, at de ansatte, som rådgiveren og eventuelle underrådgivere beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende for den egn, hvor arbejdet udføres, jf. ILO Konvention nr. 94. Bygherren er på ethvert tidspunkt berettiget til at kræve dokumentation for, at rådgiveren overholder denne forpligtelse. Overholder rådgiveren ikke forpligtelsen, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til rådgiveren med henblik på at tilgodese dette krav Rengøringsområdet Kommunen har for nuværende 2 kontrakter på rengøringsområdet én på Kulturværftet og én på de resterende udliciterede bygninger. Aftalerne er enslydende bortset fra de første 2 afsnit, der ikke indgår i aftalen om Kulturværftet ( Arbejdets udførelse..overtrædelse heraf). 17: Arbejdsklausul Arbejdets udførelse skal ske under respekt af nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, det vil sige: FN s deklaration om menneskerettigheder ILO s deklaration om arbejdstagerrettigheder

5 5 Rio deklarationen om miljø og udvikling FN s konvention mod korruption Dette indebærer bl.a., at leverandøren ikke må benytte sig af konventionsstridig børne- og voksenarbejdskraft. Helsingør Kommune forbeholder sig ret til at kræve dokumentation herfor ved Helsingør Kommunes eventuelle begrundede mistanke om overtrædelse heraf. Ordregiver er i medfør af ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at leverandøren tilsikrer arbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal anvendes en kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor. Leverandøren forpligter sig til at sikre medarbejdere beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Overholder leverandøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan ordregiver tilbageholde vederlag til leverandøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår. Der pågår som tidligere anført et arbejde med at udarbejde et oplæg til Økonomiudvalget om krav til arbejdsklausuler, sociale klausuler, miljøkrav og etiske krav samt forslag til hvordan krav til kontrol af overholdelse af arbejdsklausuler samt konsekvenserne af, at arbejdsklausuler ikke overholdes. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Betina Svinggaard Orientering foretaget.

6 6 03. Status på tilkendelse af førtidspension til unge udviklingshæmmede - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/23676 Beskæftigelsesudvalget Orienteringsbrev til kommuner vedr. tilkendelse af førtidspension for udviklingshæmmede Indledning/Baggrund Marlene Harpsøe (O) har anmodet om, at Beskæftigelsesudvalget bliver orienteret om status på tilkendelse af førtidspension til unge udviklingshæmmede. Reform af førtidspension og fleksjob trådte i kraft den 1. januar Et af formålene med reformen var at sikre, at færre unge får tilkendt førtidspension. Udgangspunktet om at unge under 40 år ikke kan tilkendes førtidspension, gælder dog ikke for de unge, som under ingen omstændigheder har andre muligheder. Disse unge skal fortsat tilkendes førtidspension og ikke først gennemgå et ressourceforløb. Der er i reformen og lovgivningen taget højde for, at målgruppen i forhold til unge og voksen udviklingshæmmede ikke skal deltage i ressourceforløb, før de kan blive indstillet til førtidspension. Der er tilsyneladende kommuner, der ikke i deres behandling af unge udviklingshæmmede har efterlevet lovgivningen, hvorfor ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har udarbejdet et brev til landets kommuner. Heri fremgår en præcisering af, at kommunerne skal bevilge førtidspension til unge udviklingshæmmede. Der er således ikke tale om en ny lovgivning på området. Brevet er vedlagt som bilag. I nærværende sagsfremstilling orienteres om status for håndtering og tilkendelse af førtidspension til unge udviklingshæmmede i Helsingør Kommune. Retsgrundlag Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 68 a, stk. 2. Lov om social pension. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Der er taget højde for de udviklingshæmmede i reformen og lovgivningen og Helsingør Kommune har en praksis, der efterlever lovbestemmelserne. Det betyder, at Rehabiliteringsteamet indstiller unge udviklingshæmmede til førtidspension og at der er fritagelse for fremmøde i Rehabiliteringsteamet i sager, hvor det er åbenlyst formålsløst at invitere til dialog om udvikling af arbejdsevnen. Det er Rehabiliteringsteamet, der er forankret i Center for Job og Uddannelse, der indstillinger til førtidspension, men Center for Borgerservice, der bevilger førtidspension. 1. Antal af indstillinger og bevillinger til førtidspension I 2012 er der indstillet og bevilget 2 førtidspensioner til unge i forbindelse med det fyldte 18. år på grund af Down syndrom og retardering. I 2013 var der ingen indstillinger.

7 7 I 2014 er der indstillet og bevilget 2 førtidspensioner til unge i forbindelse med det fyldte 18. år på grund af fysisk og psykisk udviklingshæmning, og en enkelt sag ligger og venter på lægeattesten. Det er unge, der intellektuelt, personligt og praktisk fungerer som henholdsvis 3 årige til 8 årige. For at undgå skift i sagsbehandlingen i forbindelse med at den unge fylder 18 år, er det en fagkonsulent fra Center for Job og Uddannelse, der samler dokumentationen og sammenfatter sagen til Rehabiliteringsteamet. Den unges forløb har forinden været drøftet i Overgangsudvalget mellem Center for Børn, Unge og Familier, Center for Særlig Social Indsats og Center for Job og Uddannelse. Afhængig af sagen inviteres forældrene og evt. den unge med til et møde. Derudover er der indstillet og bevilget førtidspension til 1 ung, der ikke er udviklingshæmmet og hvor der efter det 18. år har været iværksat helhedsorienterede tværfaglige indsatser, som kan sidestilles med rehabilitering/ressourceforløb. 2. Antal af indstillinger og bevillinger til ressourceforløb Der er i 2014 indstillet og bevilget ressourceforløb til 2 unge årige indenfor sinkeområdet (lavest i normalområdet/højest i området for retardering), hvor det vurderes, at udviklingsmulighederne fortsat er til stede både med hensyn til funktionsniveau og arbejdsevne. 3. Særlig Tilrettelagt Uddannelsesforløb (STU) I Ungeteamet i Helsingør Kommune er praksis at vejlede unge og forældre til at gennemføre er Særligt Tilrettelagt Uddannelsesforløb som minimum, idet der i dette forløb støttes til både personlig, faglig og beskæftigelsesmæssig udvikling, medmindre der er tale om udviklingshæmmede. Denne vejledning gælder unge med f.eks. autismespektrumforstyrrelser, senmodning/dårlig begavelse, erhvervet/medfødt hjerneskade. Det er dokumenteret, at der ved optimal udvikling på alle niveauer i ungdomsårerne sker en forbedring af den unges muligheder for at fastholde og have udbytte af beskæftigelse, hvad enten det drejer sig om beskyttet beskæftigelse, fleksjob/skånejob eller beskæftigelse på normale vilkår. Det er ligeledes kendt, at der er unge, som med den helt rette indsats over tid kan udvikle arbejdsevnen og finde en beskæftigelsesmæssig niche og delvis selvforsørgelse f.eks. fleksjob. Omvendt er der risiko for, at udviklingen stagnerer/går tilbage, hvis den unge får førtidspension og ikke længere er omfattet af beskæftigelsesrettede forventninger og handleplaner. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Orientering foretaget.

8 8

9 9 04. Det vedtagne budget på Beskæftigelsesudvalgets område - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8848 Beskæftigelsesudvalget Indledning/Baggrund I budgetprocessen for budget er det besluttet, at udvalgene skal forelægges en sag, der beskriver de væsentligste elementer i budgettet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I nedenstående tabel er vist ændringerne i budgettet på budgetområder 722 siden sidste forelæggelse i fagudvalget. Drift på budgetområde 722, Beskæftigelse I kr Budgetforslag 2015 ved fagudvalgets behandling i juni ring 1 Lov- og Cirkulæreprogram Tekniske ændringer efter fagudvalgsbehandlingen Pris og Lønregulering (juni) ring 1 og Ring 2 eksisterende opgave Budgetaftale øvrige Ændringer til eksisterende ring 2 opgaver Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen Rigtige Jobs Udvikling af tilbud ungeindsatsen Hjælpemidler (arbejdstøj mv.) Befordring Ring 2 nye opgaver: Yderligere forslag drift Effektiviseringsforslag Vedtaget budget 2015 på budgetområde I budgetaftalen er der for budgetområde 722 fravalgt ring 2 opgaver for kr. i 2015 og kr. i I forbindelse med budgetaftalen reduceres driftsudgifterne til den kommunale

10 10 beskæftigelsesindsats i ring 2 med kr. I forbindelse med budgetaftalen er blandt andet nedenstående større opgaver i ring 2 valgt fra: Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen kr. Projektet Rigtige job kr. Udvikling af ungeindsatsen kr. Den samlede ændring til budgetområde 722 som følge af budgetaftalen udgør i alt kr. i 2015, og kr. i Det samlede budget for budgetområde 722 er kr. i 2015, kr. i 2016, kr. i 2017 og kr. i Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Job og Uddannelse og Center for Økonomi og Styring indstiller, at sagen orientering foretages. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Orientering foretaget.

11 Ansættelse af UU vejleder med erhvervsfaglig baggrund i Ungdommens Uddannelsesvejledning - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/23344 Beskæftigelsesudvalget Indledning/Baggrund I forbindelse med forløbet i 17, stk. 4 udvalget vedrørende ungeindsatsen fremkom der 11 anbefalinger, hvoraf 2 af disse omhandlede følgende: Nr. 7: Rekruttering af nye medarbejdere med erhvervsfaglig baggrund ved stillingsledighed i Ungdommens Uddannelsesvejledning Øresund. Målkrav: at profilsammensætningen blandt vejlederne i Ungdommens Uddannelsesvejledning i 2015 er bredere end Nr. 8: UUØ skal fortsætte med at følge de unge, når de starter en ungdomsuddannelse og har risiko for frafald forudsætter 1 årsværk til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Målkrav: Frafaldet (omvalg medtages ikke) skal reduceres med 5 % fra For så vidt angår nr. 8 indgik denne i budgetforhandlingerne og blev bevilget. I nærværende sagsfremstilling beskrives, hvordan Ungdommens Uddannelsesvejledning kan efterleve og kombinere nr. 7 og nr. 8. Retsgrundlag Vejledningsloven (LBK 995 af 12/09/2014). Relation til vision og tværgående politikker Sagen har særskilt relation til vision i forhold til Tidlig indsats og Livlang læring. Sagsfremstilling Anbefaling nr. 7 vedrørende Rekruttering af nye medarbejdere med erhvervsfaglig baggrund til Ungdommens Uddannelsesvejledning og anbefaling nr. 8 vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning skal følge de unge, når de starter på en ungdomsuddannelse og har risiko for frafald, kan med fordel ses i sammenhæng. I anbefaling 7 anbefales det også, at allerede ansatte vejledere i endnu højere grad sikrer sig viden om erhvervsuddannelser indenfor alle 4 nye hovedområder: Omsorg, sundhed og pædagogik; Kontor, handel og forretningsservice; Fødevarer, jordbrug og oplevelser og Teknologi, byggeri og transport. Forudsætningen for at imødekomme anbefaling nr. 7 i forhold til rekruttering er, at der vil være stillingsledighed i Ungdommens Uddannelsesvejledning i nærmeste fremtid. Der er imidlertid ikke udsigt til, at der i de næste 3 år vil skulle ansættes nye vejledere, fordi statslige reguleringer vil reducere Ungdommens Uddannelsesvejlednings budget til og med Det er derfor relevant at koble de 2 anbefalinger i et samlet perspektiv, idet det årsværk der er bevilliget i anbefaling 8, kan anvendes til at rekruttere en alternativ vejlederprofil med et godt kendskab til erhvervsuddannelserne, samtidig med at indsatsen omkring forebyggelse

12 12 af frafald styrkes. En styrket indsats overfor unge, der er i risiko for frafald skal følge flere spor, fordi de unges individuelle situation er forskellig. Flere forskellige undersøgelser viser, at de fleste frafald hænger sammen med den unges personlige forhold. Denne gruppe omfatter en bred gruppe, der spænder fra psykiske vanskeligheder over misbrug og boligproblemer til familiære vanskeligheder. På erhvervsuddannelserne er en anden stor gruppe frafald knyttet til vanskelighederne ved at finde en praktikplads. En tredje gruppe kan begrundes i forkert valg af uddannelse, hvilket også kan skyldes forskellige forhold. En styrket indsats i forhold til forebyggelse af frafald skal samtidig ske i tæt samvirke med de indsatser, ungdomsuddannelserne selv skal iværksætte. Her er implementeringen af Garantiskole Nordsjælland et af de vigtige initiativer. Garantiskolen er et samarbejde mellem alle ungdomsuddannelserne og produktionsskolerne i Nordsjælland, hvor den unge får mulighed for at afprøve et andet uddannelsestilbud i op til en måned. Den unges UUvejleder inddrages i processen. Ungdommens Uddannelsesvejledning vil nå målkravene og anbefalingerne om at få mere viden om erhvervsuddannelse ved at implementere en række sammenhængende indsatser: 1. Den eksisterende mentorordning i Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvor overgangsmentorer følger de unge fra 9./10. klasse får øget fokus på risikogruppen. 2. Der udvikles bedre metoder til at identificere risikogruppen også blandt ældre unge. Dette vil endvidere ske i tæt samarbejde med jobkonsulenterne i ungeindsatsen i forhold til de uddannelsesparate. 3. Vejlederne følger de unge i risikogruppen tæt, når de er startet på ungdomsuddannelsen, og der etableres en regelmæssig tilstedeværelse på udvalgte ungdomsuddannelser. 4. Ungdommens Uddannelsesvejledning sikrer fast kontakt til Garantiskolesamarbejdet og ungdomsuddannelsernes egne vejledere, der står for fastholdelsesindsatsen på institutionerne. 5. Ungdommens Uddannelsesvejledning understøtter indførelsen af nye procedurer i tilbagemeldingen fra ungdomsuddannelserne til UUØ. 6. Ungdommens Uddannelsesvejledning bidrager til udviklingen af et lokalt erhvervsmentornetværk. 7. Ungdommens Uddannelsesvejledning sikrer tæt samarbejde med andre kommunale aktører, herunder mentorindsats og andre fastholdelsesinitiativer i det øvrige Center for Job og Uddannelse. 8. Vejlederne tilegner sig systematisk viden fra erhvervsskoleområdet, herunder også viden om uddannelsesmuligheder i Helsingborg. 9. Ungdommens Uddannelsesvejledning rekrutterer en ny vejleder med et solidt kendskab til erhvervsuddannelserne og stor erfaring fra arbejdet med udsatte unge. Med ansættelse af en ny vejleder med erhvervsfaglig baggrund får Ungdommens Uddannelsesvejledning ikke alene ny viden og kompetencer i vejledergruppen, men der frigives også ressourcer til, at øvrige vejledere kan følge de unge, når de starter en ungdomsuddannelse og har risiko for frafald. Den nyansatte vejleder med erhvervsfaglig baggrund skal tilbydes en diplomuddannelse i vejledning. Det vil muligvis kræve, at udfordringsretten benyttes, da optagelse på diplomuddannelserne forudsætter en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Økonomi/Personaleforhold I forbindelse med budgetforhandlingerne for er der bevilget 1 årsværk kr.

13 Kommunikation/Høring Sagen skal forelægge Børne og Uddannelsesudvalget, der er det ansvarlige udvalg. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Orientering foretaget.

14 Forslag om at oprette et 17 stk. 4 udvalg med fokus på nybyggeri i Helsingør Kommune Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/23080 Byrådet Indledning/Baggrund Helsingør Kommune har en vision om at tiltrække 800 nye børnefamilier til kommunen og har samtidigt arbejdsløshed og byggevirksomheder med brug for ordrer. Retsgrundlag Styrelsesloven 17, stk. 4 I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed. Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommunes vision om at tiltrække børnefamilier til kommunen. Sagsfremstilling I Helsingør Kommune er der områder, hvor der umiddelbart kan bygges nye boliger og der er områder, der kan udvikles til nye byggeområder. Hvis Helsingør Kommunes vision om at tiltrække 800 nye børnefamilier skal opfyldes, er det vigtigt, at der etableres såvel nye ejerboliger som nye almennyttige boliger. For at få gang i byggeriet af nye boliger foreslår vi, at der nedsættes et 17, stk. 4 udvalg med henblik på at undersøge: Hvilke forhindringer er der for at private investorer sætter nye bolig byggeprojekter i gang? Hvor i Helsingør Kommune er det umiddelbart muligt, at sætte byggeri af boliger i gang? Hvor i Helsingør Kommune vil der kunne etableres nye områder, hvor der kan bygges boliger? Hvad kan Helsingør Kommune gøre for at understøtte, at der bygges attraktive lejeog ejerboliger til børnefamilier? Per Tærsbøl (C) og Allan Berg Mortensen (Ø) foreslår: At der nedsættes et 17. stk. 4 udvalg bestående af: 2 repræsentanter for Beskæftigelsesudvalget 2 repræsentanter for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget 1 lokal ejendomsmægler 1 repræsentant for arbejdsgiverside (DA eller BYG) 1 repræsentant for fagforeningsside (LO eller 3F) Hvis Byrådet beslutter at nedsætte udvalget, igangsættes udvalgets arbejde umiddelbart efter Byrådsbehandlingen.

15 15 Udvalgets arbejde forankres i Center for Ejendomme. Udvalget skal senest den 22. juni 2015 fremlægge forslag til handleplan for Byrådet, Økonomi/Personaleforhold Ingen økonomiske konsekvenser. Kommunikation/Høring Forslaget skal ikke i høring. Indstilling Per Tærsbøl (C) og Allan Berg Mortensen (Ø) foreslår, at byrådet beslutter at oprette et 17, stk. 4 udvalg med fokus på nybyggeri af boliger. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Et enigt Beskæftigelsesudvalg anbefaler indstillingen.

16 Fællesmøder med Integrationsrådet Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/23456 Beskæftigelsesudvalget Indledning/Baggrund På Beskæftigelsesudvalgsmødet den 8. oktober 2014 orienterede Integrationsrådsformand Tawfik J. Tawfik om rådets arbejde. Formanden kom med forslag om at holde fællesmøder med Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesudvalget ønskede på den baggrund, at der arbejdes videre med: Et årligt fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalg og Integrationsråd. Et temamøde i 2015 om beskæftigelsesindsatsen for borgere med etnisk minoritetsbaggrund. I nærværende sagsfremstilling fremlægges forslag til form, indhold og tidspunkter til afholdelse af fællesmøderne. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker I Medborgerskabspolitikkens fokusområde 3 hedder det: Udnyt ressourcerne på arbejdsmarkedet Det er medborgerskabspolitikkens mål at: Gøre det muligt for flere borgere der i dag er helt udenfor arbejdsmarkedet at udnytte deres ressourcer på arbejdsmarkedet Understøtte partnerskaber mellem civilsamfund, erhvervsliv og kommune, der får flere i arbejde Sagen har derudover særskilt relation til vision i forhold til Tidlig indsats og Livslang læring. Sagsfremstilling På baggrund af Integrationsrådsformandens ønsker om samarbejde og videndeling med Beskæftigelsesudvalget foreslår Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Job og Uddannelse følgende fælles arrangementer. 1. Årligt møde mellem Integrationsrådet og Beskæftigelsesudvalget Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Job og Uddannelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget og Integrationsrådet mødes én gang om året, f.eks. i forlængelse af Beskæftigelsesudvalgets møde i februar eller marts Forslag til program: Kl : Ordinært møde i Beskæftigelsesudvalget Kl : Fællesspisning Integrationsrådet står for let anretning Kl : Oplæg og debat

17 17 Integrationsformanden fortæller om Integrationsrådets arbejde i det forgangne år (Årsrapport) og sætter spot på 2-3 centrale problemstillinger for integrationsindsatsen. Helsingør Kommunes uddannelses- og beskæftigelsesindsats overfor borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Status og centrale problemstillinger ved Center for Job og Uddannelse samt fælles drøftelse. Integrationsrådet vil gerne stå for det praktiske. 2. Temamøde om beskæftigelse Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Job og Uddannelse foreslår følgende: Der afholdes et temamøde på ca. 3 timers varighed med fokus på etniske minoriteter og beskæftigelse. Mødet kan f.eks. have følgende programpunkter: Cases oplevelser fra borgere. Inddragelse af fortællinger om dels barrierer og den gode vej ind på arbejdsmarkedet via panel, interviews eller andet Beskæftigelsen for borgere med etnisk minoritetsbaggrund udvikling og status Kort overblik over kommunens indsatser for målgruppen Praktikpladser på erhvervsuddannelserne - status Fritidsjob præsentation af boligområdernes projekt Nye veje? Fælles drøftelse af barrierer og idéer til nye veje Tid og sted: Tidspunkt: Dette kan eventuelt passes ind, så drøftelserne kan give inspiration til den årlige Beskæftigelsesplan. En hverdag kl eller alternativt lørdag formiddag. Beskæftigelsesudvalget fastsætter tidspunkt. Forslag til planlægningsgruppe (ét møde): Tawfik Tawfik, formand for Integrationsrådet Allan Berg Mortensen, formand for Beskæftigelsesudvalget Priscila Lützhøft, aktuelt udpeget til LBR fra Integrationsrådet Waled Al-Gailany, Center for Job og Uddannelse og medlem af Integrationsrådet Kit Jørgensen, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Job og Uddannelse indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at der afholdes følgende fællesmøder: 1. Et årligt møde mellem Integrationsrådet og Beskæftigelsesudvalget.

18 18 2. Et temamøde om beskæftigelse. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Indstillingerne godkendt. Udvalget foreslår, at temamødet holdes på en relevant lokation, fx på Vapnagård.

19 Studietur Beskæftigelsesudvalget foråret 2015 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/23360 Beskæftigelsesudvalget Indledning/Baggrund Beskæftigelsesudvalget har besluttet at tage på studietur i foråret Der har kort været drøftet forskellige muligheder for besøg og senest har udvalgsformand Allan Berg Mortensen orienteret om en indsats i Göteborg Kommune og hos Toyota ligeledes i Göteborg. Derudover har et besøg på Bornholm været drøftet. I nærværende sagsfremstilling er der beskrevet et oplæg til studieturen, herunder forslag til datoer for studieturen. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Udvalgsformand Allan Berg Mortensen har hørt om et projekt i Göteborg Kommune og hos Toyota ligeledes i Göteborg. 1. Göteborg Kommune og Toyota Kort fortalt vedrører projektet og indsatsen i både Göteborg Kommunen og hos Toyota, at arbejdstiden er nedsat fra 8 til 6 timer dagligt med opretholdelse af lønniveauet. Administrationen i Helsingør Kommune har været i kontakt med direktøren i Göteborg Kommune, der gerne vil bidrage til at få arrangeret et besøg og sørge for kontakt til Toyota. I Göteborg Kommune er de gået i gang med projektet 1. februar 2014 og testperioden på 1 år er således ikke afsluttet endnu. Projektet foregår inden for ældreområdet. Formålet med besøget begge steder er at høre om deres bevæggrunde for at afprøve det samt hvilke resultater og effekt de forventer at opnå/har opnået. Det foreslås, at besøget varer 1 dag. Der kan eventuelt læses mere om projektet i Göteborg Kommune her: Der kan eventuelt læses mere om indsatsen hos Toyota her: 2. Bornholms Kommune Jobcenter Bornholm har fået målbare resultater af at samle aktørerne i ungeindsatsen i

20 20 Ungeporten, som stedet kaldes, og af at styrke samarbejdet i forhold til uddannelse. Etableringen af det tætte samarbejde blev muliggjort af et stort socialfondsprojekt. Ungeporten åbnede allerede i maj 2012 på Campus Bornholm, hvor også øens erhvervsskole ligger. Ungeporten har ansvaret for indsatsen for unge ledige under 30 år. Bornholms Kommune har forankret hele deres ungeindsats på deres erhvervsskole. Ungdommens Uddannelsesvejledning er ligeledes fuldt integreret i Ungeporten. Udover at høre om Ungeportens arbejde og effekter kan det ligeledes været interessant at få viden om Bornholms største udfordring med at få gang i væksten og få skabt arbejdspladser med bornholmske arbejdspladser og kompetencer. Administrationen har været i kontakt med kommunaldirektøren, der gerne vil forberede besøget. Det foreslås, at besøget varer 1 dag. 3. Tidspunkter for studieturen. Dag 1: Det foreslås, at Beskæftigelsesudvalget tager tidligt af sted med tog til Göteborg Kommune og besøger kommunen og Toyota. Derefter med tog/bus til Ystad og færgen til Rønne. Udvalget indlogeres på hotel og spiser middag. Dag 2: Besøg Bornholms Kommune, herunder Ungeporten. Afgang fra Rønne sen eftermiddag. Forslag til datoer: Torsdag den 7. og fredag den 8. maj Økonomi/Personaleforhold Udgifterne til studieturen afholdes af administrationen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller, 1. at Beskæftigelsesudvalget drøfter oplægget til studieturen. 2. at Beskæftigelsesudvalget drøfter og beslutter datoerne for studieturen. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ad 1 Drøftet. Ad 2

21 21 Et flertal i udvalget Allan Berg Mortensen (Ø), Per Christensen og Betina Svinggaard (A) samt Per Tærsbøl, John Calberg og Kristina Kongsted (C) godkendte indstillingen. Marlene Harpsøe (O) kunne hverken stemme for eller imod.

22 Sager til behandling på kommende møder i Beskæftigelsesudvalget - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/26746 Beskæftigelsesudvalget Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder Sag/Overskrift Ansvarligt center Udbud i Center for Ejendomme orientering Ejendomme Hvert kvt. Center for Job og Uddannelses arbejde med effektiviseringsstrategi og udfordringsretten Center for Job og Uddannelses virksomhedsrettede indsats - orientering Styrkelse af den virksomhedsrettede indsats for unge Job og Uddannelse 4. kvt Job og Uddannelse Job og Uddannelse Ankeafgørelser fra Ankestyrelsen orientering Job og Uddannelse Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgsmøder Sag/Overskrift Ansvarligt center Besøg på Erhvervsskolen Nordsjælland og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Job og Uddannelse Administration af borgere på kontanthjælp i forhold til spisebilletter Job og Uddannelse Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

23 23 at orientering foretages. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Orientering foretaget. Centerchef Mette Gregersen arrangerer besøg på Erhvervsskolen i nær fremtid. Ny sag Orientering om andre kommuners brug af udfordringsretten på beskæftigelsesområdet 4. december 2014.

24 Meddelelser/Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/26750 Beskæftigelsesudvalget Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Udvalget drøftede afholdelse af julemiddag i forlængelse af udvalgets møde den 4. december Udvalget reflekterede mødet med erhvervs- og handelslivet, som blev afholdt på Konventum den 11. november 2014

25 25 Bilagsliste 2. Sociale klausuler i Helsingør Kommune - orientering 1. Indkøbspolitikken.pdf (120113/14) 2. Udbudsstrategi.pdf (120116/14) 3. Status på tilkendelse af førtidspension til unge udviklingshæmmede - orientering 1. Orienteringsbrev til kommuner vedr. tilkendelse af førtidspension for udviklingshæmmede (119891/14)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Mandag den 31. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Pyramiden, Prøvestenen, Birkedalsvej 27 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 05. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 18.00 Medlemmer: Allan

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Torsdag den 27. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat : Onsdag den 05. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Formand) Sven Larsen (DA) Peder Skou (DA)

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 07. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:55 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 19.00 Medlemmer: Allan

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat : Torsdag den 20. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John Calberg (C)

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat : Onsdag den 26. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Prøvestenen, Pyramiden Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Formand) Peder Skou (DA) Harald Kortland

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland POLITIK FOR SOCIALE KLAUSULER OG ARBEJDSKLAUSULER I REGION SJÆLLAND Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland 1 Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 20. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Helsingør Gymnasium Mødet holdes på Helsingør Gymnasium - gå

Læs mere

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 2 Sociale klausuler 88.00.00P22-0001 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-11-2013 9 Kommunalbestyrelsen 28-11-2013 2 Kommunalbestyrelsen 19-12-2013 2 Hvem beslutter

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Torsdag den 27. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER BAGGRUND

NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER BAGGRUND Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk BAGGRUND

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Torsdag den 04. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: SSPK, Rønnebær Alle 170 Bemærkninger: BEMÆRK: Kl. 17: Besøg ved Klub Olivens sommerfest. Mødes ved P-plads,

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Torsdag den 22. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Begüm

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus. Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokalerne Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.30 Sidetal:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Erhvervsskolen Nordsjælland, Rs. Knudsensvej 9, 30 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: VLI, MSC Fra: Byrådssekretariatet Dok.nr. 1311 Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 17. december 2007 Sags id: Lisbeth

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august Arbejdsklausuler og sociale klausuler

Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august Arbejdsklausuler og sociale klausuler Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august 2014 Arbejdsklausuler og sociale klausuler 2 Dagsorden: Arbejdsklausuler - retlig kontekst Konkrete arbejdsklausuler i henholdsvis Syd og Midt Praktiske erfaringer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 04. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:10.

Mødet blev holdt torsdag den 04. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:10. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 9 Mødet blev holdt torsdag den 04. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:10. Medlemmer: Formand

Læs mere

Referat. fra møde i Arbejdsmarkedsudvalget

Referat. fra møde i Arbejdsmarkedsudvalget Referat fra møde i Arbejdsmarkedsudvalget Referat åben / lukket Mødedato 08. december 2010 Mødetidspunkt 14.00 Mødelokale 188 (Fællesmøde med Udvalget for Erhverv og Turisme) Bemærkninger Mødet sluttede

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 93. Integrationsråd 3 94. KL s sociale temamøde den 22. - 23. maj 2008 5 Deltager ikke. 5 95. Orientering

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2016 Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse, marts 2016

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat : Onsdag den 08. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John Calberg (C)

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 16-12-2014 Tirsdag 16.12.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udvikling i jobcentrets målgrupper

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 19.01.2010, kl. 08:30 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden...... 3 2 Udpegning af næstformand...... 4 3 Mødekalender for 2010...... 5 4

Læs mere

REHABILITERINGS TEAM.

REHABILITERINGS TEAM. REHABILITERINGS TEAM www.jobcenter.randers.dk Jobcenter Randers kan vurderer, at der er behov for, at din sag bliver behandlet i Rehabiliteringsteamet. Det sker hvis jobcenteret vurderer, at din evne

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget 2014-2017 : Torsdag den 07. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag At den unge opnår personlige, sociale og faglige

Læs mere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere D. 10. juni 2013 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Susanne Wiederquist www.wiederquist.dk LOVBOG www.wiederquist.dk - Fagligt materiale

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at se nærmere på muligheden

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 02. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 19.00 Medlemmer: Allan

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 31. maj 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol Dato: 29. oktober 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Bemærkninger: Det Røde Værelse, Rådhuset Mødet holdes på Rådhuset, Stengade 59. Ring til Kit hvis døren

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger:

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Referat : Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Hans Henrik Schmidt (Helsingør Idrætsanlæg) Jesper Hviid (Helsingør Golf

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse er gennemført som et led i implementeringen af reformen og har haft fokus på at

Ankestyrelsens praksisundersøgelse er gennemført som et led i implementeringen af reformen og har haft fokus på at Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 17. juni 2015 Ankestyrelsen har undersøgt 10 kommuners praksis for at tilkende og for at give afslag på i sager, hvor

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 23. maj 2013 J.nr.: 2013-0006947 Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Ressourceforløbet er et centralt element i den reform af førtidspension og fleksjob,

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere