NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet."

Transkript

1 NYT FRA ND REVISION NR Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. I forholdet mellem borger og skattemyndighed er 1. juli en af de vigtigste datoer. Det er sidste frist for selvangivelsen for selvstændigt erhvervsdrivende og deres ægtefæller samt andre med udvidet selvangivelse. Det er sidste frist for frivillig indbetaling af restskat op til kr. Det er sidste frist for aflevering af regnskab for selskaber, hvis indkomstår udløber i første kvartal Og det er sidste frist for at indsende klage over ejendomsvurderingen pr. 1. oktober Dyrt at aflevere selvangivelsen for sent Fristen for at aflevere selvangivelsen for 2004 er den 1. juli Men hvis blot myndighederne har den med morgenposten mandag den 4. juli, eller den afleveres, inden skattekontoret åbner mandag, betragtes det som rettidigt. Det kan blive dyrt at aflevere selvangivelsen eller de bilag, der skal medsendes, for sent. Blandt bilagene kan nævnes virksomhedsskemaet. Hvis bilagene ikke indsendes sammen med selvangivelsen, anses selvangivelse ikke for at være afleveret. Tillæg på op til kr. Afleveres en selvangivelse ikke rettidigt, kan skattemyndighederne opkræve et skattetillæg på 200 kr. for hver dag, fristen overskrides. Dog kan det samlede tillæg ikke overstige kr. Der beregnes kun ét tillæg hos selvstændige, hvor begge ægtefæller arbejder i virksomheden. Det daglige skattetillæg samt maksimumbeløbet halveres for skatteydere, der har en skattepligtig indkomst i 2004 på mindre end kr. Ikke fradrag for rentetillæg af restskat Sidste frist for frivillig indbetaling af restskat for 2004 er den 1. juli 2005, hvor der højst kan indbetales - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Frivillig restskat op til kr. Selvangivelse, selvstændige Aflevering af regnskaber Klage over ejendomsvurdering kr. uden rentettillæg. Hvis de samlede indbetalinger af restskat efter indkomstårets udløb overstiger kr., betales et tillæg på 2 pct. for den overskydende del. Hvis restskat for 2004 ikke betales senest den 1. juli 2005, vil op til kr. af en eventuel restskat med et rentetillæg på 7 pct. blive indregnet i næste års forskudsskat. Restskatter udover kr. vil blive opkrævet i tre rater i september, oktober og november 2005 med tillæg på 7 pct. Tillæggene på henholdsvis 2 og 7 pct. er ikke fradragsberettigede. Selskabsregnskaber Aktie- og anpartsselskaber skal aflevere selvangivelsen senest seks måneder efter indkomstårets udløb. Det gælder dog ikke for selskaber, hvis indkomstår udløber i årets første kvartal. For disse selskaber er den 1. juli sidste frist. Derfor skal selskaber, hvis indkomstår udløber i første kvartal 2005, aflevere selvangivelse senest den 1. juli. Ejendomsvurdering af erhvervsejendomme ToldSkat har vurderet alle erhvervsejendomme pr. 1. oktober Ejerne har nu fået besked om vurderingen, idet der er udsendt en særskilt vurderingsmeddelelse til alle, der har ejet en erhvervsejendom i Ejerne kan klage over vurderingen frem til den 1. juli Det kan være en god idé, for op imod 2/3 af klagerne har fået ret i de senere år. For ejerboliger har der ikke været tale om en ny vurdering pr. 1. oktober 2004, men om en årsregulering. Der kan ikke klages over årsreguleringen. Men hvis der som følge af større ændringer af grund eller bygninger er foretaget en omvurdering pr. 1. oktober 2004, er 1. juli 2005 også klagefrist for omvurderingen. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra Ny bølge af svindel mod elektroniske betalinger Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND Revision Arbejdsværelse i privaten - måske med momsfradrag Side 2 Transfer pricing efter nye regler Side 3 Store selskabers 2003-skat blev reguleret med over ni mia. kr. Når kunstnere sælger deres kunst Skatten og medarbejdere betaler for frynsegoder Moms på lægeerklæringer Danmarks økonomi Nyttige satser 2004 og 2005 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8

2 Sidste nyt fra Sale-and-lease-back af firmabiler kan anvendes Landsskatteretten åbner for en lavere beskatning af fri bil Elektronisk forbindelse mellem hjem og arbejdsplads Skatte- og momsreglerne er indviklede Ny bølge af svindel mod elektroniske betalinger Pas på phishing, hvor svindlere fisker brugeres kort- og kontooplysninger på nettet. Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION Valg af beskatning som selvstændig Tre regelsæt at vælge imellem 25 pct. beskatning af nøglemedarbejdere Forudsætter månedsløn på mindst kr. Mulighed for fradrag i 2004-indkomsten Sidste frist for indskud på etableringskonto er den 13. maj 30. juni er sidste frist for at søge momsen retur i udlandet Formelle krav skal overholdes Det er dyrt at skylde det offentlige penge - og det kan ende med fogeden, domstole og RKI Nye værktøjer mod skatte- og afgiftsunddragelse Ny lov betyder udvidede kontrolmuligheder og flere sanktioner Beskatning af fortjeneste på entreprisekontrakter Fortjeneste på salg af kontrakt om opførelse af bygning mv. skal beskattes Ovennævnte emner har været behandlet på vor hjemmeside siden forrige udgave af Nyt fra ND REVISION. Vi bringer hver uge en artikel om et aktuelt emne. Mange virksomheder anvender i dag elektroniske betalingssystemer udviklet og udgivet af danske pengeinstitutter. Virksomhederne beskytter sig med virusprogrammer, passwords, kryptering og firewalls for at undgå misbrug. Den øgede beskyttelse gør, at misbrugerne - hackere og svindlere - finder nye veje for at ødelægge eller stjæle. Phishing på vej til Danmark Det sidste nye, der er voldsomt i vækst på internettet, er tyveri fra virksomhedernes og private brugeres pengekonti. Svindlen, der er døbt phishing, går ud på at fiske kort- eller kontooplysninger fra brugere på internettet. Der er flere varianter samlet under begrebet phishing. En af metoderne foregår ved, at svindleren tager en kopi af pengeinstituttets indgang til betalingssystemet (homebanking). Kopien er helt identisk med den skærm, som brugeren anvender, når brugeren logger ind på pengeinstituttets hjemmeside. Det er umuligt at se forskel. Svindleren sender derefter en mail til tusinder af mailadresser - afsenderen er tilsyneladende pengeinstituttet. Brug aldrig medsendte links I mailen kan der fx være anført, at pengeinstituttet skal opdatere nogle forhold. Det anbefales derfor at klikke på linket, som så viser den normale indgangsside til betalingssystemet. En stor del af svindlerens mails rammer naturligvis forkert, fordi modtageren bruger et andet pengeinstitut. Men mailmodtageren, der bruger det pågældende pengeinstitut - efterfølgende kaldet MinBank med startside - forledes til at aktivere linket for at opdatere eller ajourføre det, der er ønsket i mailen. Svindleren har nu lagt kopien af pengeinstituttets indgangsskærm på en hjemmesideadresse, der næsten er identisk med pengeinstituttets, fx Eneste forskel er stavemåden bank/- bnak. Som bruger skal man altså registrere forskellen i adressen, hvilket er mere end vanskeligt. Tastes nu password med videre på svindlerens hjemmeside, har svindleren minuttet efter adgang til pengekonti eller betalingskort. Sådan undgår du phishing Det anbefales derfor, hvis du modtager en sådan mail fra dit pengeinstitut, at kontrollere sandhedsværdien af mailen ved et telefonopkald til pengeinstituttet. Alternativt kan du åbne dit betalingsprogram på normal måde - undlad i alle tilfælde at benytte det i mailen medsendte link. På hjemmeside kan man læse mere om sikkerhed på internettet under menupunktet IT - Borger. Rigtig god sommer! NYT FRA ND REVISION SIDE 2

3 Arbejdsværelse i privaten - måske med momsfradrag Kendelse fra EF-domstolen kan føre til ny praksis for nybyggeri af privat bolig. EF-domstolen har i april 2005 afsagt en dom. Heri anerkendes muligheden for, at private kan opnå fradrag for en del af momsen ved opførelse af privat bolig, når blot et enkelt værelse i huset skal anvendes i forbindelse med en bibeskæftigelse. Sagen vedrører to ægtefæller, der i fællesskab købte en byggegrund, hvor de i sameje har opført et hus. Ejerforholdet for grund og hus er fordelt på den måde, at hustruens andel udgør 3/4, mens mandens andel udgør den resterende 1/4. Manden har ved siden af sit normale arbejde en bibeskæftigelse som forfatter af faglitteratur. I denne forbindelse har han indrettet et arbejdsværelse, som udelukkende anvendes af ham til bibeskæftigelsen. Arbejdsværelsets areal udgør 12 pct. af husets samlede areal. Alle fakturaer i forbindelse med opførelse af huset var rettet til ægtefællerne uden hensyn til ægtefællernes indbyrdes ejerandele. På baggrund heraf anmodede manden om 12 pct. fradrag for den indgående moms af hele byggeriet. EF-domstolens kendelse EF-domstolen slår fast, at omfanget af en bibeskæftigelse ikke er afgørende for, om der er tale om udøvelse af økonomisk virksomhed. Da manden i sit bierhverv som forfatter udøver selvstændig økonomisk virksomhed, er han i denne forbindelse en afgiftspligtig person. Det følger af sjette direktivs artikel 17, stk. 2, at en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab, kan fratrække moms på indkøb af goder (varer), når disse goder skal anvendes i forbindelse med den afgiftspligtige persons økonomiske virksomhed. Da det er ubestridt, at manden har anvendt arbejdsværelset til sin bibeskæftigelse som forfatter, er han berettiget til at fratrække momsen for opførelsen af et arbejdsværelse, når denne del af huset er henført til virksomhedens formue. Hele momsbeløbet kan fradrages EF-domstolen udtaler endvidere, at der vil være ret til at fratrække hele den indgående moms i forbindelse med opførslen af arbejdsværelset, så længe dette beløb ikke overstiger grænserne for den ejede andel af hele huset. Det er i denne forbindelse tilstrækkeligt, at fakturaerne er udstedt til ægteparret. EF-domstolens kendelser har gyldighed i alle EU-lande, hvorfor ovenstående praksis må forventes også at være gældende i Danmark. ND REVISION vil følge udviklingen nøje og orientere om praksis, når der foreligger nyt. Transfer pricing efter nye regler Reglerne omfatter nu også rent danske koncerninterne transaktioner. Mange virksomheder skal nu til at vænne sig til et nyt dansk udtryk: Transfer pricing! Hidtil har reglerne kun været gældende for koncerninterne transaktioner på tværs af landegrænserne. Men Folketinget har nu vedtaget en lov, der betyder, at reglerne også gælder for rent danske koncerninterne transaktioner. Korrekt opgørelse af indkomsten Kort beskrevet er formålet med transfer pricing at sikre en korrekt opgørelse af den skattepligtige indkomst, når der sker samhandel mellem virksomheder i samme koncern. Der skal forefindes en skriftlig dokumentation, der kan danne grundlag for at vurdere, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var gennemført mellem uafhængige parter. Gælder også for rent danske transaktioner Reglerne om oplysnings- og dokumentationspligt vedrørende koncerninterne transaktioner er udvidet til også at finde anvendelse for indenlandske koncerninterne transaktioner. Derudover skal ToldSkat med den vedtagne lov fastsætte nye regler, der lægger fastere rammer for indholdet af den skriftlige dokumentation. Der er indført bøder for manglende opfyldelse af dokumentationspligten, og adgangen til at få omkostningsgodtgørelse for dokumentation, der først udarbejdes under en klagesag, er afskaffet. Samtidig indføres visse undtagelser. Små og mellemstore virksomheder (på koncernbasis mindre end 250 ansatte, balance på under 125 mio. kr. eller årlig omsætning på under 250 mio. kr.) skal kun udarbejde dokumentation for visse grænseoverskridende koncerninterne transaktioner. Der skal fx ikke udarbejdes dokumentation for transaktioner, der i omfang og hyppighed er uvæsentlige. Databaseundersøgelser skal kun udarbejdes på anmodning. Derudover undtages tonnagebeskattede selskaber fra oplysnings- og dokumentationspligten for visse grænseoverskridende koncerninterne transaktioner. Gælder fra indkomståret 2005 De gennemførte ændringer har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2005 eller senere. ToldSkat skal fastsætte bøder for manglende opfyldelse af dokumentationspligten. Eventuelle bøder kan derfor først blive aktuelle efter, at de nye regler er udsendt, ligesom reglerne alene skal efterleves med fremadrettet virkning. Ændringen om godtgørelse af omkostninger vedr. dokumentation har virkning for klagesager, der indledes den 2. marts 2005 eller senere. SIDE 3 NYT FRA ND REVISION

4 Store selskabers 2003-skat blev reguleret med over ni mia. kr. Forhøjelser udgør ca. to tredjedele, mens resten er skattenedsættelser. ToldSkat Selskabsrevisionen er skatteansættende myndighed for de største selskaber i Danmark samt alle finansielle selskaber, elselskaber og kulbrintevirksomheder i landet. Store virksomheder defineres som selskaber med en momspligtig omsætning på mere end 1,7 mia. kr. eller koncerner, hvor selskaberne i sambeskatning har en omsætning på mere end 1,7 mia. kr. I nedenstående tabel anføres forhøjelser og nedsættelser i kr., der er gennemført i 2004 fordelt på finansielle selskaber, el-selskaber og koncerner inkl. kulbrintevirksomheder. Ingen særlige love eller brancher Reguleringerne af landets største virksomheders skattepligtige indkomster vedrører en bred vifte af forskelligartede forhold inden for stort set alle dele af skattelovgivningen. Der er generelt tale om et bredt udsnit af de største danske erhvervsvirksomheder, uden at nogle brancher kan udpeges som særligt fremtrædende. Det er en særlig enhed i ToldSkat, Selskabsrevisionen, der er skatteansættende myndighed for de store virksomheder. Ansvarsområdet omfatter også alle skattepligtige virksomheder i den finansielle sektor, primært banker, sparekasser og forsikringsselskaber. Hertil kommer el-selskaber og selskaber, der er skattepligtige efter kulbrinteskatteloven. Disse virksomheder har for indkomståret 2003 netto selvangivet mere end 81 mia. kr. i skattepligtig indkomst. De væsentlige områder I et samråd i Folketingets Skatteudvalg har skatteminister Kristian Jensen orienteret udvalget om nogle af de væsentligste områder. Vi bringer her en kort gennemgang af de lovområder, som giver anledning til uoverenstemmelse mellem de store virksomheder og myndighederne. Afskrivningsloven Der er mange sager om afskrivningslovens regler. Spørgsmålet om en bygning er afskrivningsberettiget eller ikke forekommer ganske ofte. Det gælder bl.a., hvis anvendelsen af en bygning ændres, så den ikke længere er afskrivningsberettiget. Fordelingen mellem bygning og installationer i ikke afskrivningsberettigede bygninger giver ofte anledning til reguleringer, fx en kontorbygning der ikke er afskrivningsberettiget, hvor en elevator kan afskrives som særlig installation. Et andet ofte forekommende problem er spørgsmålet om, hvorvidt anskaffelsessummen for et aktiv er under kr. (2004-beløb), idet den da kan fratrækkes direkte i indkomsten. Ikke mindst den såkaldte samlesætregel giver anledning til mange sager. Fx anses en PC er og en printer som ét samlet aktiv, hvilket typisk medfører, at den samlede anskaffelsessum overstiger kr. Der kan også nævnes tilfælde, hvor en virksomhed selv producerer sine anlægsaktiver, og hvor især indirekte omkostninger ikke bliver henført til aktivet. Driftsomkostninger (Statsskatteloven 6, stk. 1, litra a) Der forekommer ganske mange sager, hvor selskaber vurderer, at en given omkostning er fradragsberettiget som en driftsomkostning - dvs. de udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Der kan desværre ikke tegnes et generelt og entydigt billede af, hvilke omkostninger der giver anledning til flest konflikter mellem skattemyndighederne og virksomhederne. Men der kan da nævnes nogle eksempler: 1. Erstatninger, der falder uden for den almindelige driftsrisiko. 2. Omkostninger i forbindelse med handel med virksomheder, herunder handel med aktier. 3. Omkostninger i forbindelse med omstruktureringer. 4. Periodisering af omkostninger. Aktieavancebeskatningsloven Der er også i 2004 foretaget reguleringer hos banker, der havde fratrukket tab på egne aktier i forbindelse med nedsættelse af bankens aktiekapital. Dette forhold er nu reguleret ved lovændring, der præciserer gældende praksis. Der er tvister om beskatning af gevinster og tab ved handel med aktier. Det er især tre-års reglen, der er anledning til sager. Men også spørgsmål om eventuel næringsbeskatning forekommer ofte. Det kan også nævnes, at omstruktureringer giver anledning til en del sager. Det gælder især værdiansættelser af immaterielle aktiver som fx goodwill. Men også ved handel mellem uafhængige parter er der ofte problemer med værdiansættelsen. I disse tilfælde er det som regel fordelingen af anskaffelsessummen på de forskellige aktiver, der giver anledning til drøftelser. Livsforsikringsselskaber De særlige regler for forsikringsselskaber pålægger livsforsikringsselskaber at føre en finanskonto, der bl.a. indeholder fortjenester og tab på aktier og ejendomme. Det er især Finansielle selskaber El-selskaber Koncerner inkl.kulbrintevirk. Ialt Forhøjelser Nedsættelser Reguleringer i alt NYT FRA ND REVISION SIDE 4

5 disse poster, der er anledning til konflikter med selskaberne. Reglerne, der er ganske komplicerede, indeholder mange fortolkningsproblemer og vedrører altid ganske betydelige beløb. El-selskaber ToldSkat Selskabsrevisionen er også skatteansættende myndighed for el-selskaber, der blev gjort skattepligtige i For disse virksomheder har der været mange sager om fastsættelse af afskrivningsgrundlag for elselskabernes forskellige aktiver. Det er en ganske vanskelig øvelse, som ofte drejer sig om ganske betydelige beløb og mange forskelligartede aktiver. Sambeskatning De gældende regler om sambeskatning medfører generelt ikke mange reguleringer - bortset fra tilfælde, hvor der sker sambeskatning med udenlandske selskaber. De fleste sager herom vedrører genbeskatning af underskud, når sambeskatningen med det udenlandske selskab ophører. Men der kan også være problemer med værdiansættelser ved indtræden i sambeskatning og omstruktureringer i de udenlandske datterselskaber. Der er nu taget skridt til at forhindre de direkte misbrug med en ny lov, der ændrer sambeskatningsreglerne. Transfer pricing De seneste par år har der generelt været meget fokus på transfer pricing, dvs. kontrol af priser og vilkår mellem selskaber, der er indbyrdes forbundne. ToldSkat Selskabsrevisionen har også anvendt en del ressourcer på dette område og har øget fokus på netop disse sager. Men der er tale om vanskelige sager, der er ganske længe undervejs. Derfor er der afsluttet få sager i 2004 og med beskedne ændringer til følge. Vanskelig lovgivning Som det fremgår af ovennævnte, er det ikke kun enkeltmandsvirksomheder og mindre selskaber, der har besvær med at finde ud af skattelovgivningen. Selv om de store selskaber har egne skatteafdelinger, opstår der alligevel uenighed. Det kan skyldes manglende evner, forsøg på skatteunddragelse eller slet og ret, at lovgivningen er så kompliceret, at den for alle (også skattevæsenet) kan være vansklige at overskue, fortolke og forstå. Når kunstnere sælger deres kunst Sådan er momsreglerne for førstegangssalg af kunst. Ifølge momsloven kan kunstnere eller disses arvinger ved førstegangssalg af kunstnerens egne kunstgenstande afgiftsberigtige de solgte genstande på et reduceret grundlag svarende til 20 pct. af afgiftsgrundlaget. Hvis en kunstgenstand koster kr. uden moms, skal momsbeløbet beregnes således: Det reducerede grundlag er 20 pct. af kr. = kr. Momsbeløbet bliver 25 pct. af kr. = 500 kr. Der skal udstedes sædvanlig faktura, og momsbeløbets størrelse skal være angivet på fakturaen. Momsregistrering når salget er over kr. En kunstner (eller dennes arvinger), der for første gang sælger sine egne kunstgenstande, skal ikke momsregistreres og betale moms, når salget hverken i det løbende eller foregående kalenderår overstiger kr. Hvis kunstneren i det indeværende år sælger for mere end kr. og således skal momsregistreres, skal han derfor også forblive momsregistreret i det følgende år. Også selv om salget her er under kr. Der skal først betales moms af det salg, der sker efter, at registreringspligten er indtrådt. Hvis en kunstner i et år sælger kunstværker for kr. og herefter sælger et stykke kunst til kr., bliver han registreringspligtig. Han skal imidlertid først betale moms i forbindelse med evt. senere salg det pågældende år - og ved alle salg i året efter. Definition af begrebet "kunstnere" Reglerne om det reducerede momsgrundlag finder anvendelse for såvel fysiske som juridiske personer. Ved kunstneren forstås såvel en virksomhed ejet af en fysisk person som en virksomhed organiseret som juridisk person. Definition af førstegangssalg Betingelsen for at anvende det reducerede afgiftsgrundlag og den forhøjede registreringsgrænse er, at der foreligger et førstegangssalg af kunstnerens egen kunstgenstand. Ved vurderingen af, om der foreligger et førstegangssalg, vil det være afgørende, om kunstneren fra starten har ejet den pågældende kunstgenstand. Hvis en kunstner er ansat i et selskab og som lønmodtager fremstiller en kunstgenstand, vil selskabet som udgangspunkt være ejer af kunstgenstanden - og kan ved salg derfor anvende det reducerede afgiftsgrundlag. Hvis kunstnervirksomheden er en juridisk person, men der ikke er ansatte i selskabet, kan der som udgangspunkt ikke være fremstillet en kunstgenstand, som fra starten ejes af selskabet. Med mindre selskabet fra 3. part har købt kunstnerydelser eller andre ydelser til brug for fremstilling af kunstgenstanden. Så har selskabet fra starten ejet kunstgenstanden. Salg på udstillinger mv. Kunstnere kan anvende det reducerede momsgrundlag, når de sælger egne værker på kunstudstillinger, og salget foregår i kunstnerens eget navn. Kunstnere kan også foretage førstegangssalg af egne kunstgenstande, når et galleri medvirker ved salget. Salget skal ske i kunstnerens navn, og kunstneren skal have ejendomsret til kunstgenstanden, indtil salget sker. Galleriet skal udstede fakturaen i kunstnerens navn på kunstnerens fakturapapir. Galleriets bistand med salg, lokaler mv. til kunstneren er momspligtig. SIDE 5 NYT FRA ND REVISION

6 Skatten og medarbejdere betaler for frynsegoder De såkaldte bruttotrækordninger vinder frem. Fri bil, fri telefon og lignende personalegoder har været et velkendt element i mange virksomheders personalepolitik - ikke mindst fordi de er til fordel for virksomheden. Den skattemæssige behandling betyder dog, at de som regel også er til fordel for de medarbejdere, der modtager disse goder. I de senere år er antallet af frynsegoder steget betragteligt, og det samme kan vel siges om opfindsomheden. Især den finansielle side af de mange nye ordninger er skruet anderledes sammen end ordningerne med bil eller telefon. Koster ikke virksomheden penge Et særkende for mange af de nye ordninger er, at de ikke koster arbejdsgiveren penge. Helt omkostningsfrit er det ikke, for der følger som regel lidt administration med ordningerne. Men ellers fordeles udgifterne mellem medarbejderne og skattevæsenet, idet lønmodtageren går ned i løn helt (eller delvist) svarende til udgiften for det pågældende gode. Lønnedgangen modsvares af en mindre skattebetaling, så skattevæsenet også kommer til at bidrage. Det er i praksis anerkendt, at en medarbejder kan indgå aftale om kontant lønnedgang i forbindelse med arbejdsgivers tildeling af personalegoder med den virkning, at skatten beregnes på grundlag af den lavere kontante løn og med tillæg af den eventuelle skatteværdi af det pågældende gode. Disse muligheder går under fællesbetegnelsen bruttotrækordninger. Flere betingelser skal opfyldes En række betingelser skal være opfyldt for, at sådanne ordninger kan godkendes: 1. Åben for alle ansatte Ordningen skal stå åben for alle ansatte, og i en helt ny afgørelse fra Ligningsrådet slås det fast, at også deltidsansatte medarbejdere skal have tilbud om at deltage. Det er naturligvis ikke en betingelse, at alle ansatte benytter ordningen. 2. Personalegodet skal ejes af virksomheden Arbejdsgiveren skal rent faktisk stille det pågældende personalegode til rådighed for medarbejderne. Det betyder, at arbejdsgiveren selv skal eje det pågældende gode eller i det mindste direkte være forpligtet over for ejeren af godet. 3. Lønnedgangen skal være reel Endvidere skal medarbejderens kontantlønnedgang være reel. Det indebærer, at den nye lavere kontantløn skal udgøre beregningsgrundlaget for pension, feriepenge mv. 4. Arbejdsgiveren skal have økonomisk risiko Arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. Hermed forstås, at medarbejderens kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke afhænger af medarbejderens forbrug af personalegodet eller af udviklingen i arbejdsgiverens løbende omkostninger ved at stille personalegodet til rådighed. 5. Ikke krav på højere løn ved ophør Endelig har det været fremført, at medarbejderen ved ordningens ophør ikke har krav på den oprindelige højere løn. Omvendt er der ikke noget til hinder for, at medarbejderen opnår den oprindelige løn, når/hvis ordningen ophører. Personalegoder kan indgå i personalepolitik Ligningsrådet har taget stilling til en konkret henvendelse om mulighederne for at anvende bruttotrækordningen i en virksomheds personalepolitik. Ordningen indebærer, at medarbejderne som udgangspunkt én gang om året skal have mulighed for at tilvælge, fravælge eller beholde følgende personalegoder: 1. Telefon 2. Mobiltelefon 3. Avis 4. Medarbejderaktier 5. Offentlig transport 6. Bredbåndsforbindelse Lønnedgangen vil udgøre et fast beløb. Ligningsrådet accepterede, at det vises som et fradrag på lønsedlen. Denne ordning blev derefter godkendt. Mange andre personalegoder har været nævnt i forbindelse med bruttotrækordninger. Der er tidligere godkendt bruttotrækordninger for så forskellige goder som MBAkurser, tyverialarmer samt medarbejderaktier og -obligationer. NYT FRA ND REVISION SIDE 6

7 Moms på lægeerklæringer Nye regler fra den 1. april 2005 efter EF-dom. I slutningen af 2003 afsagde EFdomstolen en kendelse om moms på lægeerklæringer. Dommen adskiller sig fra den hidtidige praksis i Danmark, og den fik derfor ToldSkat til at revidere sin opfattelse af retsstillingen. EF-domstolen slog fast, at kun ydelser, der kan karakteriseres som behandling af personer, er momsfritaget. Med andre ord er ydelser, der ikke udføres med det formål at diagnosticere, behandle og så vidt muligt helbrede sygdomme eller sundhedsmæssige anomalier, herunder også forebyggelse af samme, omfattet af momspligten. ToldSkat udsendte i slutningen af 2004 et cirkulære, der i detaljer belyser retsstillingen på området. Cirkulæret er relevant for såvel læger som alle andre, der leverer momsfrie sundhedsydelser, fx psykologer og kiropraktorer. Udover cirkulæret er der udsendt en meddelelse, som præciserer reglerne, og for at illustrere hvor komplicerede reglerne er, blev det nødvendigt for ToldSkat at udsende en rettelse til denne meddelelse. De nye regler trådte i kraft den 1. april Momspligtige erklæringer Retsstillingen er nu den, at lægeerklæringer, der har til formål at beskytte, fastholde eller retablere en patients helbredsstilstand, er momsfrie. Det drejer sig fx om attest til brug for sagsbehandling om tildeling af hjælpemidler, pleje eller psykologhjælp, attest om indlæggelse og dødsattest. De fleste andre erklæringer er momspligtige. Det skyldes, at de i højere grad drejer sig om patienternes juridiske eller økonomiske forhold. Fx er sessionsattest, attester til brug for behandling af ansøgning om dagpenge, kørekortattest, fraværsattest og A-kasseattester momspligtige. Hvis man kommer i tvivl, kan man som tommelfingerregel sige, at erklæringer, der har til formål at fastslå størrelsen af et pengebeløb, er momspligtige. Hvis attesten eller erklæringen anvendes til flere formål, er det hovedformålet, der afgør den momsmæssige behandling. Hvis attesten drejer sig om juridiske forhold, og der derfor er tale om en momspligtig ydelse, vil det konsultationshonorar og den kørselsgodtgørelse, der i nogle tilfælde ydes i forbindelse med afgivelse af attesten, også være momspligtigt. Hvis der ikke bliver udstedt en attest i forbindelse med konsultationen, er denne momsfri. De fleste psykologattester er momspligtige, dog ikke attester i børnesager. Hos kiropraktorerne er de fleste attester også momspligtige. Momspligtig omsætning på mere end kr. Momspligten betyder, at der kan refunderes indgående moms på de indkøb, der har en direkte sammenhæng med de momspligtige erklæringer. Momspligten gælder kun, hvis den årlige momspligtige omsætning overstiger kr. Den momspligtige del af årets skattepligtige overskud fragår i lønsumsafgiftsgrundlaget. Udover cirkulæret og meddelelsen foreligger en liste over attester, hvor ToldSkat har vurderet, at formålet med disse attester umiddelbart har kunnet udledes, så det har været muligt at vurdere den momsmæssige behandling af attesterne. Kontakt ND REVISION, hvis du ønsker yderligere information. Danmarks økonomi Indeks antal beløb Periode Samme periode året før PRISUDVIKLING Forbrugerprisindekset 110,4 apr ,8% Nettoprisindeks 111,2 apr ,0% Prisindeks, importerede varer 102,5 apr ,5% Indenlandsk vareforsyning prisindeks 107,7 apr ,8% Lønudvikling Private sektor 139,0 4.kvt ,9% Offentlige sektor - Stat 141,0 1.kvt ,9% - Kommune 139,4 1.kvt ,7% AKTIVITET Detailomsætningsindeks, værdi 116,8 mar ,3% Byggeomkostningsindeks for boliger 104,3 4.kvt ,0% Påbegyndt boligbyggeri mar ,1% Prisindeks enfamilieshuse 194,8 4.kvt ,3% Industriens omsætning, Indeks 104,0 mar. 05 1,0% Industriens ordreindgang, Indeks 109,6 mar ,1% BESKÆFTIGELSEN Fuldtidsbeskæft. lønmodt. (i tusinde) kvt. 04 0,4% Ledigheden (i tusinde) 164,2 mar. 05 8,5% På børnepasningsorlov mar ,1% På efterløn apr. 05 6,9% UDENRIGSØKONOMI Import i mia. kr. 33,4 feb ,6% Eksport i mia. kr. 37,4 feb ,4% Valutabeholdning i mia. kr. 226,8 apr ,7% Effektiv kronekurs 101, ,3% Nyt fra ND REVISION Nr. 2 - Juni 2005 Redaktion: Registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge (ansv.) og Jens Erik Kornbech Udgiver: ND REVISION registreret revisionsaktieselskab ISSN: Layout og produktion: nielsenog.com, 5000 Odense C one2one, Odense Tryk: one2one, Odense Oplag: eksemplarer Bladet kan frit citeres med kildeangivelse SIDE 7 NYT FRA ND REVISION

8 ND REVISION er et landsdækkende samarbejde mellem 17 mellemstore, fremtidsorienterede revisorvirksomheder NYTTIGE SATSER 2004 OG 2005 Nationalbankens diskonto fra % Mindsterenten 1. halvår % Virksomhedsskatteloven Kapitalafkastsats (2004) 5% Skattesats (2004-overskud, der ikke hæves) 30% Skattesats (2005-overskud, der ikke hæves) 28% Selskabsskat 2004 acontoordningen 30% Selskabsskat 2005 acontoordningen 28% Skattefri rejse- og kørselsgodtgørelse: 2005 Kørselsgodtgørelse pr. km indtil km kr. 3,10 Kørselsgodtgørelse pr. km over km kr. 1,68 Cykel, knallert og EU-knallert pr. km kr. 0,40 Sygedagpenge max. pr. uge kr Arbejdsløshedsdagpenge 90% pr. dag dog max. kr. 654 REJSER UDEN OG MED OVERNATNING 2005 Rejse uden overnatning: Udgifter godtgøres efter regning Rejse med overnatning: Logi - efter regning eller kr. 175,00 Fortæring pr. døgn med overnatning kr. 408,00 Tilsluttende rejsedag pr. påbegyndt time kr. 17,00 Reduktion for fri morgenmad 15% Reduktion for fri frokost 30% Reduktion for fri aftensmad 30% 25% til småfornødenheder kr. 102,00 VIGTIGE BELØBSGRÆNSER 2005 Indregningsgrænse restskat kr Medarbejdende ægtefælle kr Kapitalpension efter bruttoskat kr Personfradrag kr Aktieindkomst 28%-grænse kr Grænse småaktiver/ straksafskrivning kr PRIVAT KØRSEL I FIRMABIL Værdien sættes til en procentdel af bilens værdi: 25% af værdien op til kr. og 20% af resten. Bilens værdi skal altid sættes til mindst kr. For biler anskaffet mindre end 3 år fra 1. indregistrering anvendes nyvognsværdien. Fra begyndelsen af 4. indregistreringsår efter 1. indregistrering anvendes 75% af nyvognsværdien. For biler anskaffet mere end 3 år efter 1. indregistrering anvendes anskaffelsessummen. AALBORG Telefon: ESBJERG Telefon: FREDERIKSHAVN Telefon: FREDERIKSSUND Telefon: HJØRRING Telefon: KOLDING - EGTVED Telefon: KORSØR Telefon: KØBENHAVN Telefon: ODDER Telefon: ODENSE Telefon: SILKEBORG Telefon: SKIVE Telefon: SLAGELSE Telefon: Afd.: Dianalund Telefon: Afd.: Sorø Telefon: SVENDBORG Telefon: SØNDERBORG Telefon: VOJENS Telefon: ÅRHUS Telefon: ND REVISION - registrerede revisorer FRR

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk

NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 4 2004 Når domstolene giver skatteyderne ret Alle skatteydere med tilsvarende forhold kan få deres skatteansættelse genoptaget. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Bindende svar - nu også om afgifter. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Bindende svar - nu også om afgifter. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 4 2005 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Bindende svar - nu også om afgifter Ny ordning trådte i kraft den 1. november 2005. Selskabslove, årsregnskabsloven og

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Lavere skatter og afgifter i 2004. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Lavere skatter og afgifter i 2004. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 3 2003 Lavere skatter og afgifter i 2004 Skatte- og afgiftsnedsættelser for næsten 7 milliarder kroner. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Revision eller ej Af

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Mange krav til repræsentationsudgifter

Mange krav til repræsentationsudgifter NYT FRA ND REVISION NR. 2 2004 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Regnskabet og selvangivelsen blev afleveret til tiden Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Store flyttedag for Danmarks skattefolk. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Store flyttedag for Danmarks skattefolk. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 3 2005 Store flyttedag for Danmarks skattefolk Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Mister din virksomhed kunder som følge af kommunalreformen? Side 2 Frivillig

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

ND REVISION har gennem flere år haft en hjemmeside med adressen: www.nd-revision.dk

ND REVISION har gennem flere år haft en hjemmeside med adressen: www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 2 2003 ND REVISION har gennem flere år haft en hjemmeside med adressen: www.nd-revision.dk Denne hjemmeside giver en hurtig adgang til information om ND REVISION og de forskellige

Læs mere

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion - 1 Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af fri bil afføder fortsat mange skattesager. Med en dom af 5. december 2013 fra Vestre Landsret,

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt j.nr. 07-081220 Dato : 15. maj 2007 Til Folketingets Skatteudvalg L L 213 - forslag til lov om Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Forlænget ansættelsesfrist for SKAT for hovedaktionærer og selskaber

Forlænget ansættelsesfrist for SKAT for hovedaktionærer og selskaber - 1 Forlænget ansættelsesfrist for SKAT for hovedaktionærer og selskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har særligt lange frister for at gennemgå og ændre beskatningen af transaktioner

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 07.02.2014 PRAKSISÆNDRING FOR MOMSFRI FORVALTNING AF INVESTERINGS- FORENINGER SKAT ændrer praksis for hvilke enheder, der er omfattet af momsfritagelsen for momsfri "forvaltning

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 99/05-502-00360 Den Spørgsmål 105-109

Skatteministeriet J.nr. 99/05-502-00360 Den Spørgsmål 105-109 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 109 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 99/05-502-00360 Den Spørgsmål 105-109 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Personalegoder til fordel for begge parter. www.nd-revision.dk. Bruttotrækordning kan være en del af ansættelsen.

NYT FRA ND REVISION. Personalegoder til fordel for begge parter. www.nd-revision.dk. Bruttotrækordning kan være en del af ansættelsen. NYT FRA ND REVISION NR. 2 2006 Personalegoder til fordel for begge parter Bruttotrækordning kan være en del af ansættelsen. Virksomhedernes personalepolitik er under konstant udvikling. I de senere år

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Regeringsgrundlaget og skatten. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Læs inde i bladet:

NYT FRA ND REVISION. Regeringsgrundlaget og skatten. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Læs inde i bladet: NYT FRA ND REVISION NR. 1 2005 Regeringsgrundlaget og skatten 4. Hvis der er tvingende grunde til at indføre eller forhøje en skat eller afgift, vil dette ske, så merprovenuet ubeskåret anvendes til at

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Bestyrelsen skal være et aktiv for selskabet Revisorer må nu være med i selskabers bestyrelser

NYT FRA ND REVISION. Bestyrelsen skal være et aktiv for selskabet Revisorer må nu være med i selskabers bestyrelser NYT FRA ND REVISION NR. 1 2004 Bestyrelsen skal være et aktiv for selskabet Revisorer må nu være med i selskabers bestyrelser Ofte hører man, at bestyrelser i små og mellemstore selskaber arbejder for

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Cirkulære. Moms af lægeerklæringer 1) Indledning

Cirkulære. Moms af lægeerklæringer 1) Indledning Cirkulære Dato 29. oktober 2004 År-nr. 2004-27 Afdeling/Kontor Retsafdelingen Momskontoret Journal nr. 99/01-309-00306 Moms af lægeerklæringer 1) Indledning 1. EF-domstolen har den 20. november 2003 afsagt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Gaver mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gaver mellem samlevende personer kan rejse flere juridiske problemer, herunder spørgsmål om de skattemæssige forhold, både for

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten og

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 78 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 22. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den Til Folketingets Skatteudvalg L Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.2929 29- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og virksomhedsskatteloven (Justeringer

Læs mere

På lignende vis er det positivt, at der nu også er debat om beskatningen af medarbejdende ægtefæller. Hvis

På lignende vis er det positivt, at der nu også er debat om beskatningen af medarbejdende ægtefæller. Hvis NYT FRA ND REVISION NR. 1 2003 Forår på vej Så er vinteren ved at være overstået. Under alle omstændigheder går det mod lysere tider, og forhåbentlig får vi et lunt og solfyldt forår. Det kan vi trænge

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. "Det er svært at spå - især om fremtiden"

NYT FRA ND REVISION. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Det er svært at spå - især om fremtiden NYT FRA ND REVISION NR. 4 2003 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Afskaffes kapitalforklaringen? Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION Fakturakrav fra årsskiftet

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere