Kend din kommune Assens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kend din kommune Assens"

Transkript

1 Kend din kommune Assens

2 Kend din kommune Assens I forbindelse med fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen i 2014 blev der fremsat ønske om, at have en mere politisk rettet drøftelse af budgettet i forbindelse med opstarten af budgetprocessen i De enkelte fagudvalg gav udtryk for, at det kunne være en forbedring af processen, hvis der blev lagt tid ind til at drøfte visioner, pejlinger og eventuelle indsatsområder. Disse drøftelser kan så danne ramme og baggrund for, at første budgetseminar i juni måned, bliver et seminar der tager afsæt i en politisk ramme i stedet for at gennemgå dele af totaløkonomien, som der på dette tidspunkt stadig vil være stor usikkerhed omkring. Dette ønske er efterkommet i den proces, som vi nu tager fat på til budgetlægningen for budget Inspireret af KL s materiale Kend din kommune, som blev udleveret på Kommunal Økonomisk forum (KØF) i januar måned, og som findes digitalt på KL s hjemmeside, har vi udarbejdet med et inspirationskatalog med udgangspunkt i Assens Kommune. I inspirationskataloget Kend din kommune har de enkelte fagområder udvalgt centrale overskrifter med tilhørende grafer og nøgletal som er sammenlignet med kommunerne: Faaborg-Midtfyn, Svendborg og Skive samt regions- og landsgennemsnit. Sammenligningskommunerne er udvalgt med afsæt i ECO nøgletallene samt FLIS rapporterne. Det har ikke været muligt, at skabe et fuldstændigt ensartet materiale, så der er områder, der er belyst med egne udtræk og sammenligninger, nødvendigvis ikke med andre kommuner, men f.eks. udvikling over en årrække. De nøgletal som skiller sig ud fra KØF materialet, vil være beskrevet i forbindelse med illustrationerne. Materialet Kend din kommune indeholder også information om opmærksomhedspunkter som eksempelvis kan være gentagne over-/underskud samt opfølgning på tidligere besluttede effektiviseringsblokke. Slutteligt er der i materialet inspiration til emner som kan drøftes, eksempelvis i forhold til en ønsket omprioritering mellem områder. Det skal understreges, at dette materiale er til inspiration for fagudvalgene og de politiske grupper, derfor får alle sendt hele materialet. Det er ikke et udtømmende materiale, hvorfor nye emner eller idéer som ikke indgår, frit kan medtages i de politiske drøftelser, som skal foregå de kommende måneder.

3 Kend din kommune Assens Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 1 Innovations- og Medborgskabsudvalget 3 Miljø- og Teknikudvalget 7 Børne- og uddannelsesudvalget 10 Kultur- og Fritidsudvalget 28 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 31 Social- og Sundhedsudvalget 37 Opmærksomhedspunkter 49 Emner til drøftelse 57

4 Kend din kommune - Økonomiudvalget Årsværk til ledelse og adm. pr indbyggere, 2013 Årsværk _ * 18,0 * 16,0 * 14,0 * 12,0 * 10,0 * 8,0 * 6,0 * 4,0 * 2,0 * -??_ Kilde: KØF nøgletal Assens Faaborg-Midtfyn Svendborg Skive Hele landet Hvor meget administrativt personale har vi? Assens kommune har 13,6 årsværk pr indbyggere til ledelse og adm. og ligger som nr. 9 af landets kommuner i Data Personaleforbruget er opgjort som fuldtidsansatte (årsværk), baseret på særudtræk fra Kommunernes Løndatakontor, og er afgrænset til Overenskomstansatte tjenestemænd og ansatte i fleksjob (½vægt). Opgørelsen er baseret på 2013 tal, hvor det er første gang at sammenligningen omfatter alt administrativt personale - d.v.s. inkl. Administrations- og ledelsestid på det decentrale område. I 2013 blev reglerne omkring kontering ændret således at administrativ-ledelsestid konteres særskilt på hele det decentrale område. Tidligere anvendt nøgletal 2012 fra KORA og som blev fremlagt i økonomiudvalget d. 21. august 2013 placerede Assens kommune som nr. 6 af landets Kommuner med 12,94 årsværk til ledelse og adm. pr indbyggere. 1

5 Kend din kommune - Økonomiudvalget Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) (pct.) Pct. _ * 27,0 * 26,0 * 25,0 * 24,0 * 23,0 * 22,0 * 21,0_ Assens Kilde: KØF nøgletal 2013 Faaborg-Midtfyn Svendborg Skive Hele landet Hvor meget konkurrenceudsætter vi? Assens kommune ligger som nr. 67 af landets kommuner Hvorfor er det interessant? Konkurrence og udbud er redskaber i den kommunale værktøjskasse til at sikre udvikling og fornyelse. Det kan hjælpe kommunerne til at højne kvaliteten samt sikre effektiv ressourceanvendelse. Konkurrenceudsættelse er derfor en stadig mere etableret samarbejdsform på flere kommunale opgaveområder. Specielt på det kommunalt tekniske område har kommunerne gennem flere år udbudt opgaver og har herigennem opbygget værdifulde samarbejder med eksterne leverandører. En erfaring, som kommunen kan benytte sig af, når kommunernes velfærdsopgaver i stigende grad konkurrenceudsættes. Assens byråd har den 20. marts 2013 vedtaget en indkøbspolitik. Der er ikke i indkøbspolitikken formuleret en strategi for konkurrenceudsættelse. Sygefravær: Der henvises til Assens kommunes opgørelse vedr. sygefravær 2014 som blev behandlet den 25. februar 2015 i byrådet. 2

6 Kend din kommune - Økonomiudvalget / Innovations- og Medborgerskabsudvalget Borgere i Assens Kommune, der har fået en Digital Post-fritagelse (%) Assens Kommune Region Syddanmark Landsgennemsnit Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Antal borgere, som automatisk er tilmeldt Digital Post d og som endnu ikke har logget sig på deres digitale postkasse. Borgere der ikke har læst Digital Post i alt 752 Heraf : Førtidspensionister 3 Kontanthjælpemodtager 37 Ikke vestlig baggrund 18 Under uddannelse: 568 Folkeskole/grundskole Gymnasiale og erhvervsuddannelser 47 Videregående uddannelser 7 Andre borgergrupper 72 Kilde: opgørelse fra Digitaliseringsstyrelse Som det fremgår af ovenstående tabeller er 11,7 procent af borgerne i Assens Kommune fritaget for Digital Post. Det fremgår endvidere, at der er 752 borgere, der er tilmeldt Digital Post, som endnu ikke har læst deres post. Det kan give anledning til at undersøge, hvordan gruppen af borgere, der ikke læser den digitale post kan minimeres. Det er værd at bemærke, at det især er de unge borgere, der ikke har læst deres digitale post. 3

7 Kend din kommune Innovations- og medborgerskabsudvalget Aktivt medborgerskab: Innovations- og Medborgerskabsudvalget Benchmarking over puljer/midler til understøttelse af nærdemokrati, lokalsamfundsarbejde, aktivt medborgerskab, landdistriktsudvikling, borgerbudgetter, økonomisk støtte til lokalråd, frivillighed (ej 18) m.v. Det skal pointeres, at en fuldstændig sammenlignelig benchmarking af et sådant område kan være vanskelig, da kommunerne benytter forskellige betegnelser/forståelser af området. I denne benchmarkingen er hhv. Vordingborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Hedensted Kommune benyttet som sammenligningsgrundlag med Assens Kommune. Beløb pr. indbygger Faaborg-Midtfyn Kommune Assens Kommune Vordingborg Kommune Hedensted Kommune Beløb pr. indbygger 4

8 Kend din kommune Innovations- og medborgerskabsudvalget IT og benchmark Innovations- og Medborgerskabsudvalget Udgifterne til IT er ikke umiddelbart sammenlignelige i statistikudtræk, idet der er stor forskellighed på budgettering. Nogle kommuner budgetterer IT-udgifter centralt, mens andre kommuner budgetterer decentralt. Assens Kommune har indgået i en afgrænset benchmark-undersøgelse på IT-området sammen med 11 andre kommuner. Resultaterne af undersøgelsen forventes færdig i juni I stedet for indgår følgende baggrundsvidne. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi indeholder 32 projekter fordelt på det kommunale område. De økonomiske forventninger til strategien er på nationalt plan 2 mia. kr. og Assens Kommunes andel er ca. 15 mio. kr. Stigende IT-udgifter Årlige IT driftsudgifter i kr Regnskab2012 Regnskab2013 Regnskab2014 Budget 2015 Som følge af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og Assens Kommunes egne initiativer, har udgifterne til indkøb og drift af IT-området været stigende i perioden Effekterne af IT-investeringerne realiseres på de enkelte fagområder. Forventningerne til digitaliseringsinitiativerne stiller endvidere nye krav til hardware som fx servere, pc er og tablets. 5

9 Kend din kommune Innovations- og medborgerskabsudvalget Innovations- og Medborgerskabsudvalget Det fremtidige På nuværende tidspunkt arbejder KL og Digitaliseringsstyrelsen på henholdsvis en ny fælleskommunal og en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi. Hvis forventningerne er tilsvarende de nuværende strategier, vil det stadigt kræve investeringer på IT-området som følge af den øgede digitalisering. KOMBIT er kommunernes fælles IT-selskab, som i øjeblikket hjælper kommunerne gennem monopolbrud på en række IT-systemer. Medio 2015 forventer KOMBIT at kunne melde ud, hvor meget de økonomiske besparelser vil være på. Monopolbruddet skal frigøre kommunerne fra det monopol, der hidtil har været på en række IT-systemer. KOMBIT, kommunernes fælles IT-selskab, har kørt udbuddet på systemerne i monopolbruddet, som er kontanthjælpssystemet, sygedagpengesystemet og personoverblik (SAPA). Der er nu udvalgt forskellige leverandører, som skal udvikle systemerne. Gevinsterne ved monopolbruddet skal fremkomme af øget digitalisering på områderne samt lavere samlede IT-udgifter. Medio 2015 forventer KOMBIT at kunne melde ud, hvor meget de økonomiske besparelser vil være på. 6

10 Kend din kommune Miljø- og Teknikudvalget Vedligeholdelse af kommunale bygninger kr. pr. indb Drift Assens 57 Faaborg-Midtfyn 111 Svendborg 42 Skive 201 Hele landet 144 Region Syddanmark 82 Benchmark tager ikke højde for udgiften pr. m2 til bygningsvedligeholdelse. Assens Kommune ligger på 48 kr. pr. m2 (bruttoetageareal), som er under landsgennemsnittet (110 kr. pr. m2) ifølge V & S Prisdatas standard beregning. Gennemsnitlig byggesagsbehandlingstid, dage, 2014 Gennemsnitlig byggesagsbehandlingstid, dage, 2014 Assens Faaborg-Midtfyn Svendborg Skive Hele landet Sagsbehandlingstiderne viser den samlede sagsbehandlingstid, fra kommunen første gang modtager ansøgningen, og til der er truffet en endelig afgørelse i sagen dvs. bruttosagsbehandlingstiden. Med i den beregning indgår således også den tid, som det tager kommunerne at indhente fyldestgørende oplysninger fra ansøgeren, høringer af naboer og andre parter, eventuelle udtalelser fra andre myndigheder samt eventuelt en politisk behandling i kommunen af byggesagen. Opgørelsen stammer fra Energistyrelsens hjemmeside Vedligeholdelse af kommunale bygninger pr. indb Assens Assens Faaborg-Midtfyn Faaborg-Midtfyn Svendborg Svendborg Skive Hele landet Skive Region Syddarmark Hele landet 7

11 Kend din kommune Miljø- og Teknikudvalget Assens Kommunes reelle byggesagsbehandlingstid er dog langt mindre end Energistyrelsens tal. En typisk byggesagsbehandlingstid for f.eks. enfamiliehuse er på omkring 5 hverdage, og en typisk byggesagsbehandlingstid for f.eks. erhvervsbyggeri er på omkring 10 hverdage fra kommunen har modtaget fyldestgørende materiale til der gives en byggetilladelse. Vejvedligeholdelse kr. pr. indb Assens 710 Faaborg-Midtfyn 570 Svendborg 522 Skive 692 Hele landet 555 Region Syddanmark 648 Dette er de disponible nøgletal; hvad der er afsat til vejvedligeholdelse pr. indbygger. Tallet siger ikke om den gennerelle tilstand af vejkapitalen eller udstrækning og belastning af strækningerne Assens Vejvedligeholdelse pr. indb Faaborg-Midtfyn Svendborg Skive Hele landet Længden af offentlige veje - km pr Region Syddarmark Længden af offentlige veje - km pr. 1. januar 2014 Assens 964 Faaborg-Midtfyn Svendborg 840 Skive 953 Hele landet Region Syddanmark Assens Faaborg-Midtfyn Svendborg Skive 8

12 Kend din kommune Miljø- og Teknikudvalget Kollektiv trafik inkl. teletaxa kr. pr. indb Assens 734 Faaborg-Midtfyn 673 Svendborg 618 Skive 653 Hele landet 572 Region Syddanmark Assens Kollektiv trafik pr. indb Faaborg-Midtfyn Svendborg Skive Hele landet Region Syddarmark Miljø og natur Der er ikke i denne første version af kend din kommune indarbejdet tal fra Miljø og Naturområdet, idet de tilgængelige nøgletal opgjort per indbygger ikke giver mening i denne sammenhæng. Evt. nøgletal bør relaterer sig til f.eks. km vandløb, kommunens samlede areal, antal virksomheder etc. 9

13 Kend din kommune Børne- og uddannelsesudvalget Udsatte børn og unge Udgifter til udsatte børn og unge pr årig i 2014 Kr./0-22 år Assens Faaborg-Midtfyn Skive Svendborg Region Syddanmark Hele landet Udgifter til udsatte børn og unge pr årig for Assens Faaborg-Midtfyn Skive Svendborg Region Syddanmark Hele landet Udgifter til udsatte børn og unge omfatter anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Grafen viser, at Assens Kommune ligger med et højere udgifts niveau pr årig end sammenlignings kommunerne, Region Syddanmark og hele landet. 10

14 Kend din kommune Børne- og uddannelsesudvalget Andel af samlede udgifter til udsatte børn og unge 0-22 årige, som blev anvendt til forebyggende foranstaltninger i 2013 Pct. Assens 26,0 Faaborg-Midtfyn 37,3 Skive 30,9 Svendborg 31,9 Region Syddanmark 30,2 Hele landet 32,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Andel af udgifter til forebyggende foranstlatninger 37,3 30,9 31,9 32,0 30,2 26,0 Assens Faaborg-Midtfyn Skive Svendborg Region Syddanmark Hele landet Forebyggende foranstaltninger omfatter aflastning, kontaktpersoner, støtteperson til forældremyndighedens indehaver, børnehuse, praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet, anden hjælp og økonomisk støtte. Grafen viser, at Assens Kommune anvender en lavere andel af de samlede udgifter til udsatte børn og unge til forebyggende foranstaltninger end sammenlignings kommunerne, Region Syddanmark og hele landet. De to næste grafer viser den beløbsmæssige fordeling mellem anbringelser og forbyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge pr årig. 11

15 Kend din kommune Børne- og uddannelsesudvalget Anbringelsesudgifter til udsatte børn og unge pr årig i 2014 Kr./0-22 år Assens Faaborg-Midtfyn Skive Svendborg Region Syddanmark Hele landet Assens Anbringelsesudgifter pr årig Faaborg-Midtfyn Skive Svendborg Region Syddanmark Hele landet Udgifter til forebyggelse for udsatte børn og unge pr årig i 2014 Kr./0-22 år Assens Faaborg-Midtfyn Skive Svendborg Region Syddanmark Hele landet Assens Udgifter til forebyggelse pr årig Faaborg-Midtfyn Skive Svendborg Region Syddanmark Hele landet

16 Kend din kommune Børne- og uddannelsesudvalget Andel anbragte i plejefamilier af alle anbragte børn og unge 0-22 årige i 2014 Pct. Assens 75,8 Faaborg-Midtfyn 58,3 Svendborg 61,9 Skive 64,2 Region Syddanmark 46,1 Hele landet 48,3 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Andel af anbragte børn i plejefamilier 75,8 61,9 64,2 58,3 46,1 48,3 Assens Faaborg-Midtfyn Svendborg Skive Region Syddanmark Hele landet Udgifter til plejefamilier er gennemsnitligt lavere end udgifter til opholdssteder og døgninstitutioner. Grafen viser, at Assens Kommune oftere anvender plejefamilier som anbringelse fremfor opholdssteder og døgninstitutioner end sammenlignings kommunerne, Region Syddanmark og hele landet. 13

17 Kend din kommune Børne- og uddannelsesudvalget Udgifter pr. anbringelse af udsatte børn og unge 0-22 årig i 2014 Kr. pr. anbringelse Assens Faaborg-Midtfyn Svendborg Skive Region Syddanmark Hele landet Udgifter pr. anbringelse Assens Faaborg-Midtfyn Svendborg Skive Region Syddanmark Hele landet Udgifter til anbringelser omfatter plejefamilier, opholdssteder, eget værelse og døgninstitutioner. Grafen viser, at Assens Kommune oftere anvender plejefamilier som anbringelse fremfor opholdssteder og døgninstitutioner end sammenlignings kommunerne, Region Syddanmark og hele landet. 14

18 Kend din kommune Børne- og uddannelsesudvalget Ungeenheden Nedenstående grafer er udregnet som index-tal, hvilket vil sige at den procentvise udvikling i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere med udgangspunkt i januar Der sammenlignes her med klyngen, som omfatter følgende kommuner: Billund, Frederikssund, Furesø, Greve, Hillerød, Ikast-Brande, Jammerbugt, Lemvig, Middelfart, Nordfyn, Ringkøbing-Skjern, Roskilde, Silkeborg, Stevns, Syddjurs og Vallensbæk Åbenlyst uddannelsesparate 40 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 Assens Klyngen Syddanmark Hele landet dec-14 Grafen viser den procentvise udvikling i antallet af åbenlyst uddannelsesparate på månedsbasis for Åbenlyse uddannelsesparate vurderes at kunne påbegynde en uddannelse med det samme og gennemføre den på ordinære vilkår, uden at have behov for støtte eller en indsats. 15

19 Kend din kommune Børne- og uddannelsesudvalget Uddannelsesparate jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 Assens Klyngen Syddanmark Hele landet dec-14 Grafen viser den procentvise udvikling i antallet af uddannelsesparate på månedsbasis for Uddannelsesparate vurderes at kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. 1 år og gennemføre den på ordinære vilkår, hvis den rette indsats gives af kommunen. 16

20 Kend din kommune Børne- og uddannelsesudvalget Aktivitetsparate jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 Assens Klyngen Syddanmark Hele landet dec-14 Grafen viser den procentvise udvikling i antallet af aktivitetsparate på månedsbasis for Aktivitetsparate vurderes til ikke at kunne påbegynde en uddannelse inden for 1 år og gennemføre den på ordinære vilkår. Der vil være behov for støtte og indsatser i længere tid end 1 år inden at borgen kan blive uddannelsesparat. 17

21 Kend din kommune Dagtilbud og Skole Skole Fordeling af elever Diagrammet viser fordelingen af elever i Assens kommune, med udgangspunkt i hvilken type skole eleverne går i. Kilde: FLIS, 2014 data 18

22 Kend din kommune Dagtilbud og Skole Skole Beløb pr. elev Diagrammet viser samlede udgifter på folkeskoleområdet fordelt pr. elev i klasse. Beløbet pr. elev indeholder: - Ledelse og administration af skolen - Lærerlønninger - Materialer, bøger, inventar - El, vand, varme, drift og vedligehold af skolen Kilde: FLIS, 2014 data 19

23 Kend din kommune Dagtilbud og Skole Skole Inklusionsprocent 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Inklusionsprocent 96% 94% 93% 96% 95% Assens Faaborg-midtfyn Svendborg Skive Landsgennemsnit Inklusionsprocent - Der er en målsætning om, at 96% af eleverne i 2015 skal være inkluderet i den almindelige undervisning. Kilde: FLIS, 2014 data 20

24 Kend din kommune Dagtilbud og Skole Skole Karaktergennemsnit i 9. klasse 8,0 7,0 6,0 6,7 7,0 6,6 6,6 6,3 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Assens Faaborg-midtfyn Svendborg Skive Landsgennemsnit Gennemsnitlige afgangskarakterer for 9. klasse i kommunernes folkeskoler, for skoleåret 2013/14. Karaktererne er et øjebliksbillede af den enkelte årgang og derfor ikke et statisk udtryk for niveauet Kilde: KØF, Kend din kommune

25 Kend din kommune Dagtilbud og Skole Skole kompetencedækning. % Assens Faaborg-midtfyn Svendborg Skive Landsgennemsnit Kompetence dækning for skoleåret 2013/14. I 2016 er målet at 85 % af eleverne bliver undervist af pædagogisk personale der har dokumenterede undervisningskompetencer. I 2018 er målet 90 %. Assens kommune har valgt at alle lærere skal opfylde de centrale kompetencekrav i Kilde: KØF Kend din kommune. Kompetence dækning 2013/14 22

26 Kend din kommune Dagtilbud og Skole Skole SFO-beløb pr. barn Heldagsplads. kr/år Assens Faaborg-midtfyn Svendborg Diagrammet viser samlede beløb pr. barn i SFO en for en heldagsplads. Beløbet dækker over Ledelse og administration Pædagog/medhjælper lønninger Materialer, legetøj inventar Kilde: Oplyst af de enkelte kommuner, for

27 Kend din kommune Dagtilbud og Skole Dagtilbud Fordeling af børn. Privat vuggestue 116 Dagpleje 411 Andet privat pasning børnehave 1 Privat børnehave 340 Andet privat pasning vuggestue 74 Børnehave Diagrammet viser fordelingen af børn i 0-6 års alderen i Assens kommune, med udgangspunkt i hvilke dagtilbud børnene er indskrevet i. Privat pasning dækker over privatpersoner, der har nedsat sig i private pasningstilbud. Vuggestue 154 Kilde: Budget

28 Kend din kommune Dagtilbud og Skole Dagtilbud Pris pr. barn. Bruttodriftsudgifter pr. barn indeholder: Ledelse og administration Pædagog/medhj ælper lønninger Inklusionsmidler Materialer, legetøj inventar Uddannelse El, vand, varme, drift og vedligehold af institutioner Kilde: Budget

29 Kend din kommune Dagtilbud og Skole Dagtilbud Størrelse på integrerede institutioner. Antal børn Antal indskrevne 0-5 årige pr. Institution Assens Fåborg Midtfyn Svendborg Skive Gennemsnitlig størrelse på de integrerede institutioner. En integreret institution, er en institution der både har vuggestue og børnehave Kilde: KØF 2015 Kend din kommune 26

30 Kend din kommune Dagtilbud og Skole Dagtilbud Andel af uddannet pædagogisk personale. 80% 60% 40% 20% 68% Andel af pædagoguddannet personale 60% 63% 67% Personalet i dagtilbud består af: Pædagoger Medhjælpere PAU- og pædagogstuderende Fleksjobbere og jobtilskud 0% Assens Fåborg Midtfyn Svendborg Skive Kilde: KØF 2015 Kend din kommune 27

31 Kend din kommune Kultur og Fritidsudvalget Udgifter til folkebiblioteker kr. pr. indb Assens 373 Faaborg-Midtfyn 391 Svendborg 445 Skive 362 Hele landet Assens Udgifter til folkebiblioteker pr. indb Faaborg-Midtf... Svendborg Skive Hele landet Assens Biblioteker har 6 filialer og er åbne, selvbetjente biblioteker, hvor borgere over 14 år hver dag selv kan lukke sig ind uden for betjent åbningstid i tidsrummet kl Oversigt over antal timer med/uden betjening: Bibliotek/timer Antal afd. Timer med betjening Timer uden betjening - åbent bibliotek Timer i alt Assens Fåborg-Midtfyn Skive 1 + bogbus (variabel) + bogbus 33, dage 12, ,95 uspecificeret med Mobillen Svendborg

32 Kend din kommune Kultur og Fritidsudvalget Biblioteksudlån antal pr. indb Assens 8,4 Faaborg-Midtfyn 10,7 Svendborg 14,4 Skive 9,2 Hele landet 11,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Assens Biblioteksudlån pr. indb Faaborg-Midtfyn Svendborg Skive Hele landet Biblioteksudlån omfatter bøger, film, spil, og musik og andre typer materialer. Udgifter til kultur kr. pr. indb Assens 448 Faaborg-Midtfyn 400 Svendborg 634 Skive 705 Hele landet Assens Udgifter til kultur pr. indb Faaborg-Midtfyn Svendborg Skive Hele landet Bruttoudgifter pr. indbygger til museer, biografer, teatre, musikarrangementer og andre kulturelle opgaver. 29

33 Kend din kommune Kultur og Fritidsudvalget Udgifter til sport og fritid kr. pr. indb Assens Faaborg-Midtfyn Svendborg Skive Hele landet Udgifter til sport og fritid pr. indb Assens Faaborg-M... Svendborg Skive Hele landet Bruttodriftsudgifter pr. indbygger til fritidsområder og fritidsfaciliteter, herunder idrætsanlæg, samt udgifter til folkeoplysning, bl.a. tilskud til foreninger og klubber samt ungdomsskolevirksomhed. 30

34 Kend din kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Den politiske aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet som blev indgået 2. februar betyder, at kommunerne via medfinansiering gøres økonomisk medansvarlige for udgifterne på beskæftigelsesområdet. Udgiftsdelingen mellem kommuner og staten giver på den måde kommunerne et økonomisk incitament til at løse kerneopgaven nemlig at sørge for, at flest muligt kommer i job eller uddannelse. Gode resultater af beskæftigelsesindsatsen er derfor den bedste vej til at sikre en god økonomi på området. Fra 1. januar 2016 gøres refusionen uafhængig af indsatsen, og refusionen vil i stedet afhænge af, hvor lang tid borgeren har modtaget offentlig forsørgelse. Jo længere tid borgeren samlet set har modtaget offentlig forsørgelse, jo mindre betaler staten af kommunens udgifter til overførselsindkomsterne og jo stærkere er kommunens tilskyndelse til at få borgeren i arbejde. I oplægget til de nye refusionsregler arbejdes der med en 4-trins refusionstrappe, hvor staten dækker mellem 80 og 20 pct. af kommunens udgifter til forsørgelse afhængigt af borgerens varighed på offentlig forsørgelse. Refusionssatsen er høj på 1. refusionstrappetrin, fordi det ikke er let at forhindre, at en borger bliver ledig. Til gengæld kan kommunerne bedre påvirke, hvor lang tid en borger står uden for arbejdsmarkedet. Derfor lægges der med de faldende refusionssatser og afgrænsningen af de enkelte trappetrin et større økonomisk ansvar over på kommunerne. I det følgende har vi med udgangspunkt i refusionsreformen valgt at se på sygedagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse. For sygedagpenge har vi valgt at se på, hvordan forløbene fordeler sig på varighed i forhold til den nye refusionstrappe, samt hvor stor en del af sygedagpengemodtagerne, der er i beskæftigelse et år efter afsluttet sygedagpengeforløb. For kontanthjælp og ledighedsydelse har vi ligeledes valgt at se på, hvordan forløbene fordeler sig på varighed ift. refusionstrappen, samt hvor stor en del kontanthjælpsmodtagerne udgør af den samlede arbejdsstyrke. Vi har lavet en oversigt over hvor stor en del ressourceforløbene udgør af den samlede arbejdsstyrke. Det er ikke relevant at se på deres varighed i forhold til refusionsreformen, da forløbene har en varighed på mellem 1 og 5 år. Dvs. at refusionssatsen vil være på 20%. Til sidst har vi valgt at se på, hvor stor en del af de arbejdsløse, der udgøres af langtidsledige. Samtlige data i det følgende er trukket via jobindsats.dk 31

35 Kend din kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Man kan få sygedagpenge, når man er uarbejdsdygtig på grund af ens egen sygdom, hvis man har en tilstrækkelig tilknytning til arbejdsmarkedet. Antal sygedagpengeforløb fordelt på varighed på ydelsen 0-4 uger 5-26 uger uger +52 uger Assens Faaborg-Midtfyn Skive Svendborg Region Syddanmark Hele landet Hvor mange er i beskæftigelse 12 mdr. efter afsluttet sygedagpengeforløb Assens i pct. 53,0 Faaborg-Midtfyn 50,6 Skive 50,6 Svendborg 49,9 Region Syddanmark 51,2 Hele landet 52,4 Figuren med den relative fordeling af sygedagpengeforløb viser, at der ikke er stor spredning mellem sammenligningskommunerne. Hvis man ser på, hvor mange der er i beskæftigelse 12 mdr. efter afsluttet sygedagpengeforløb, ligger Assens Kommune lidt bedre end landsgennemsnittet og noget bedre end sammenligningskommunerne. 32

36 Kend din kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Kontanthjælp Procentfordeling af kontanthjælpsforløb i nov 2014 Kontanthjælpsmodtagere i 2014 (bruttoledighed) Antal fuldtidspersoner Assens 667 Faaborg-Midtfyn 680 Skive 496 Svendborg 993 Region Syddanmark Hele landet % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,10 5% 6% 7% 3% 5% 26% 24% 0,25 25% 20% 20% 18% 0,19 18% 14% 14% 15% 63% 60% 57% 50% 50% 0,46 Assens Faaborg-Midtfyn Skive Svendborg Region Syddanmark Hele landet 0% 0-4 uger 5-26 uger uger +52 uger I forhold til Faaborg-Midtfyn og Skive kommuner har Assens Kommune en lidt højere andel af kontanthjælpsmodtagere i pct. af den samlede arbejdsstyrke, men ligger samtidig under landsgennemsnittet. 33

37 Kend din kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Ledighedsydelse Ledighedsydelse gives til de personer, som er visiteret til et fleksjob og er ledige Ledighedsydelse antal fuldtidspersoner i 2014 Procentfordeling af ledighedsydelse i nov 2014 Antal fuldtidspersoner i 2014 Assens 155 Faaborg-Midtfyn 102 Skive 213 Svendborg 184 Region Syddanmark Hele landet % 50% 40% 30% 20% 10% 14% 11% 12% 11% 9% 5% 48% 33% 34% 33% 31% 27% 43% 41% 38% 34% 32% 28% 23% 18% 20% 17% 19% 19% Assens Faaborg-Midtfyn Skive Svendborg Region Syddanmark Hele landet 0% 0-4 uger 5-26 uger uger +52 uger Antallet af personer på ledighedsydelse er, målt på fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken højere i Assens Kommune end i Region Syddanmark og ift. Faaborg-Midtfyn er procentdelen dobbelt så høj. En relativt stor andel af Assens Kommunes borgere på ledighedsydelse har en varighed på uger. 34

38 Kend din kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Ressourceforløb Ressourceforløb - antal fuldtidspersoner i 2014 Assens Faaborg-Midtfyn Skive Svendborg Region Syddanmark Hele landet Antal fuldtidspersoner Ressourceforløbene varer mellem 1 og 5 år, og det er derfor ikke relevant at se på deres varighed i forhold til refusionsreformen. 35

39 Kend din kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Langtidsledige Antal langtidsledige personer Assens Gns Faaborg-Midtfyn 312 Skive 134 Svendborg 436 Region Syddanmark Hele landet Assens Kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet, mens Skive har et markant lavere antal langtidsledige end de øvrige kommuner. 36

40 Kend din kommune Social- og Sundhedsudvalget Kr. pr årige Det specialiserede socialområde. Samlede udgifter til det specialiserede socialområde pr årig, regnskab 2014 (kr.) 2015-niveau. Kr./18-64 år Assens Faaborg-Midtfyn Svendborg Skive Region Syd Hele landet Kilde: Tabel fra KØF opdateret med 2014-tal fra FLIS Samlede udgifter til det specialiserede socialområde pr årig, regnskab 2014 (2015-prisniveau) Det specialiserede socialområde omfatter tilbud til bl.a. voksenhandicappede, sindslidende, og socialt udsatte. Tilbuddene omfatter botilbud, aktivitetstilbud, anden støtte og hjælpemidler m.v. Grafen viser, at Assens Kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet, og ligger under både Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Skive og regionsgennemsnittet. 37

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Råd til udvikling. Økonomisk strategi 2015-2018

Råd til udvikling. Økonomisk strategi 2015-2018 Råd til udvikling Økonomisk strategi 2015-2018 1 1. Indledning Den økonomiske strategi, Råd til udvikling, har til formål at skabe et økonomisk grundlag for en positiv udvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre - Benchmarkinging og beregning af potentialer Formål og afgrænsning Antallet af 70+-årige forventes at stige med 37 % over de næste ti år. Dette er en

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 239222 Brevid. 1716438 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 20. august

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015

Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015 Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder Budgetseminar 25. juni 2015 Indhold i oplæg Besparelser i budget 2015-2018 Konkurrenceudsættelse status og muligheder Siden sidst Oplæg til politiske

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Sammenligning på revalideringsområdet

Sammenligning på revalideringsområdet Økonomidirektøren Juni 2014 Sammenligning på revalideringsområdet Spørgsmål fra Mads Nikolaisen: 6/6 2014 modtog Kommunalbestyrelsen en statistik, der sammenligner arbejdsmarkedsindsats i Norddjurs og

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter

NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter NYT REFUSIONSSYSTEM Refusionssystemets indhold Økonomiske konsekvenser Økonomiske incitamenter FOKUS PÅ RESULTATER Skærpet fokus på få ledige i job eller uddannelse Løft i den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere