Kend din kommune Assens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kend din kommune Assens"

Transkript

1 Kend din kommune Assens

2 Kend din kommune Assens I forbindelse med fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen i 2014 blev der fremsat ønske om, at have en mere politisk rettet drøftelse af budgettet i forbindelse med opstarten af budgetprocessen i De enkelte fagudvalg gav udtryk for, at det kunne være en forbedring af processen, hvis der blev lagt tid ind til at drøfte visioner, pejlinger og eventuelle indsatsområder. Disse drøftelser kan så danne ramme og baggrund for, at første budgetseminar i juni måned, bliver et seminar der tager afsæt i en politisk ramme i stedet for at gennemgå dele af totaløkonomien, som der på dette tidspunkt stadig vil være stor usikkerhed omkring. Dette ønske er efterkommet i den proces, som vi nu tager fat på til budgetlægningen for budget Inspireret af KL s materiale Kend din kommune, som blev udleveret på Kommunal Økonomisk forum (KØF) i januar måned, og som findes digitalt på KL s hjemmeside, har vi udarbejdet med et inspirationskatalog med udgangspunkt i Assens Kommune. I inspirationskataloget Kend din kommune har de enkelte fagområder udvalgt centrale overskrifter med tilhørende grafer og nøgletal som er sammenlignet med kommunerne: Faaborg-Midtfyn, Svendborg og Skive samt regions- og landsgennemsnit. Sammenligningskommunerne er udvalgt med afsæt i ECO nøgletallene samt FLIS rapporterne. Det har ikke været muligt, at skabe et fuldstændigt ensartet materiale, så der er områder, der er belyst med egne udtræk og sammenligninger, nødvendigvis ikke med andre kommuner, men f.eks. udvikling over en årrække. De nøgletal som skiller sig ud fra KØF materialet, vil være beskrevet i forbindelse med illustrationerne. Materialet Kend din kommune indeholder også information om opmærksomhedspunkter som eksempelvis kan være gentagne over-/underskud samt opfølgning på tidligere besluttede effektiviseringsblokke. Slutteligt er der i materialet inspiration til emner som kan drøftes, eksempelvis i forhold til en ønsket omprioritering mellem områder. Det skal understreges, at dette materiale er til inspiration for fagudvalgene og de politiske grupper, derfor får alle sendt hele materialet. Det er ikke et udtømmende materiale, hvorfor nye emner eller idéer som ikke indgår, frit kan medtages i de politiske drøftelser, som skal foregå de kommende måneder.

3 Kend din kommune Assens Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 1 Innovations- og Medborgskabsudvalget 3 Miljø- og Teknikudvalget 7 Børne- og uddannelsesudvalget 10 Kultur- og Fritidsudvalget 28 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 31 Social- og Sundhedsudvalget 37 Opmærksomhedspunkter 49 Emner til drøftelse 57

4 Kend din kommune - Økonomiudvalget Årsværk til ledelse og adm. pr indbyggere, 2013 Årsværk _ * 18,0 * 16,0 * 14,0 * 12,0 * 10,0 * 8,0 * 6,0 * 4,0 * 2,0 * -??_ Kilde: KØF nøgletal Assens Faaborg-Midtfyn Svendborg Skive Hele landet Hvor meget administrativt personale har vi? Assens kommune har 13,6 årsværk pr indbyggere til ledelse og adm. og ligger som nr. 9 af landets kommuner i Data Personaleforbruget er opgjort som fuldtidsansatte (årsværk), baseret på særudtræk fra Kommunernes Løndatakontor, og er afgrænset til Overenskomstansatte tjenestemænd og ansatte i fleksjob (½vægt). Opgørelsen er baseret på 2013 tal, hvor det er første gang at sammenligningen omfatter alt administrativt personale - d.v.s. inkl. Administrations- og ledelsestid på det decentrale område. I 2013 blev reglerne omkring kontering ændret således at administrativ-ledelsestid konteres særskilt på hele det decentrale område. Tidligere anvendt nøgletal 2012 fra KORA og som blev fremlagt i økonomiudvalget d. 21. august 2013 placerede Assens kommune som nr. 6 af landets Kommuner med 12,94 årsværk til ledelse og adm. pr indbyggere. 1

5 Kend din kommune - Økonomiudvalget Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) (pct.) Pct. _ * 27,0 * 26,0 * 25,0 * 24,0 * 23,0 * 22,0 * 21,0_ Assens Kilde: KØF nøgletal 2013 Faaborg-Midtfyn Svendborg Skive Hele landet Hvor meget konkurrenceudsætter vi? Assens kommune ligger som nr. 67 af landets kommuner Hvorfor er det interessant? Konkurrence og udbud er redskaber i den kommunale værktøjskasse til at sikre udvikling og fornyelse. Det kan hjælpe kommunerne til at højne kvaliteten samt sikre effektiv ressourceanvendelse. Konkurrenceudsættelse er derfor en stadig mere etableret samarbejdsform på flere kommunale opgaveområder. Specielt på det kommunalt tekniske område har kommunerne gennem flere år udbudt opgaver og har herigennem opbygget værdifulde samarbejder med eksterne leverandører. En erfaring, som kommunen kan benytte sig af, når kommunernes velfærdsopgaver i stigende grad konkurrenceudsættes. Assens byråd har den 20. marts 2013 vedtaget en indkøbspolitik. Der er ikke i indkøbspolitikken formuleret en strategi for konkurrenceudsættelse. Sygefravær: Der henvises til Assens kommunes opgørelse vedr. sygefravær 2014 som blev behandlet den 25. februar 2015 i byrådet. 2

6 Kend din kommune - Økonomiudvalget / Innovations- og Medborgerskabsudvalget Borgere i Assens Kommune, der har fået en Digital Post-fritagelse (%) Assens Kommune Region Syddanmark Landsgennemsnit Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Antal borgere, som automatisk er tilmeldt Digital Post d og som endnu ikke har logget sig på deres digitale postkasse. Borgere der ikke har læst Digital Post i alt 752 Heraf : Førtidspensionister 3 Kontanthjælpemodtager 37 Ikke vestlig baggrund 18 Under uddannelse: 568 Folkeskole/grundskole Gymnasiale og erhvervsuddannelser 47 Videregående uddannelser 7 Andre borgergrupper 72 Kilde: opgørelse fra Digitaliseringsstyrelse Som det fremgår af ovenstående tabeller er 11,7 procent af borgerne i Assens Kommune fritaget for Digital Post. Det fremgår endvidere, at der er 752 borgere, der er tilmeldt Digital Post, som endnu ikke har læst deres post. Det kan give anledning til at undersøge, hvordan gruppen af borgere, der ikke læser den digitale post kan minimeres. Det er værd at bemærke, at det især er de unge borgere, der ikke har læst deres digitale post. 3

7 Kend din kommune Innovations- og medborgerskabsudvalget Aktivt medborgerskab: Innovations- og Medborgerskabsudvalget Benchmarking over puljer/midler til understøttelse af nærdemokrati, lokalsamfundsarbejde, aktivt medborgerskab, landdistriktsudvikling, borgerbudgetter, økonomisk støtte til lokalråd, frivillighed (ej 18) m.v. Det skal pointeres, at en fuldstændig sammenlignelig benchmarking af et sådant område kan være vanskelig, da kommunerne benytter forskellige betegnelser/forståelser af området. I denne benchmarkingen er hhv. Vordingborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Hedensted Kommune benyttet som sammenligningsgrundlag med Assens Kommune. Beløb pr. indbygger Faaborg-Midtfyn Kommune Assens Kommune Vordingborg Kommune Hedensted Kommune Beløb pr. indbygger 4

8 Kend din kommune Innovations- og medborgerskabsudvalget IT og benchmark Innovations- og Medborgerskabsudvalget Udgifterne til IT er ikke umiddelbart sammenlignelige i statistikudtræk, idet der er stor forskellighed på budgettering. Nogle kommuner budgetterer IT-udgifter centralt, mens andre kommuner budgetterer decentralt. Assens Kommune har indgået i en afgrænset benchmark-undersøgelse på IT-området sammen med 11 andre kommuner. Resultaterne af undersøgelsen forventes færdig i juni I stedet for indgår følgende baggrundsvidne. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi indeholder 32 projekter fordelt på det kommunale område. De økonomiske forventninger til strategien er på nationalt plan 2 mia. kr. og Assens Kommunes andel er ca. 15 mio. kr. Stigende IT-udgifter Årlige IT driftsudgifter i kr Regnskab2012 Regnskab2013 Regnskab2014 Budget 2015 Som følge af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og Assens Kommunes egne initiativer, har udgifterne til indkøb og drift af IT-området været stigende i perioden Effekterne af IT-investeringerne realiseres på de enkelte fagområder. Forventningerne til digitaliseringsinitiativerne stiller endvidere nye krav til hardware som fx servere, pc er og tablets. 5

9 Kend din kommune Innovations- og medborgerskabsudvalget Innovations- og Medborgerskabsudvalget Det fremtidige På nuværende tidspunkt arbejder KL og Digitaliseringsstyrelsen på henholdsvis en ny fælleskommunal og en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi. Hvis forventningerne er tilsvarende de nuværende strategier, vil det stadigt kræve investeringer på IT-området som følge af den øgede digitalisering. KOMBIT er kommunernes fælles IT-selskab, som i øjeblikket hjælper kommunerne gennem monopolbrud på en række IT-systemer. Medio 2015 forventer KOMBIT at kunne melde ud, hvor meget de økonomiske besparelser vil være på. Monopolbruddet skal frigøre kommunerne fra det monopol, der hidtil har været på en række IT-systemer. KOMBIT, kommunernes fælles IT-selskab, har kørt udbuddet på systemerne i monopolbruddet, som er kontanthjælpssystemet, sygedagpengesystemet og personoverblik (SAPA). Der er nu udvalgt forskellige leverandører, som skal udvikle systemerne. Gevinsterne ved monopolbruddet skal fremkomme af øget digitalisering på områderne samt lavere samlede IT-udgifter. Medio 2015 forventer KOMBIT at kunne melde ud, hvor meget de økonomiske besparelser vil være på. 6

10 Kend din kommune Miljø- og Teknikudvalget Vedligeholdelse af kommunale bygninger kr. pr. indb Drift Assens 57 Faaborg-Midtfyn 111 Svendborg 42 Skive 201 Hele landet 144 Region Syddanmark 82 Benchmark tager ikke højde for udgiften pr. m2 til bygningsvedligeholdelse. Assens Kommune ligger på 48 kr. pr. m2 (bruttoetageareal), som er under landsgennemsnittet (110 kr. pr. m2) ifølge V & S Prisdatas standard beregning. Gennemsnitlig byggesagsbehandlingstid, dage, 2014 Gennemsnitlig byggesagsbehandlingstid, dage, 2014 Assens Faaborg-Midtfyn Svendborg Skive Hele landet Sagsbehandlingstiderne viser den samlede sagsbehandlingstid, fra kommunen første gang modtager ansøgningen, og til der er truffet en endelig afgørelse i sagen dvs. bruttosagsbehandlingstiden. Med i den beregning indgår således også den tid, som det tager kommunerne at indhente fyldestgørende oplysninger fra ansøgeren, høringer af naboer og andre parter, eventuelle udtalelser fra andre myndigheder samt eventuelt en politisk behandling i kommunen af byggesagen. Opgørelsen stammer fra Energistyrelsens hjemmeside Vedligeholdelse af kommunale bygninger pr. indb Assens Assens Faaborg-Midtfyn Faaborg-Midtfyn Svendborg Svendborg Skive Hele landet Skive Region Syddarmark Hele landet 7

11 Kend din kommune Miljø- og Teknikudvalget Assens Kommunes reelle byggesagsbehandlingstid er dog langt mindre end Energistyrelsens tal. En typisk byggesagsbehandlingstid for f.eks. enfamiliehuse er på omkring 5 hverdage, og en typisk byggesagsbehandlingstid for f.eks. erhvervsbyggeri er på omkring 10 hverdage fra kommunen har modtaget fyldestgørende materiale til der gives en byggetilladelse. Vejvedligeholdelse kr. pr. indb Assens 710 Faaborg-Midtfyn 570 Svendborg 522 Skive 692 Hele landet 555 Region Syddanmark 648 Dette er de disponible nøgletal; hvad der er afsat til vejvedligeholdelse pr. indbygger. Tallet siger ikke om den gennerelle tilstand af vejkapitalen eller udstrækning og belastning af strækningerne Assens Vejvedligeholdelse pr. indb Faaborg-Midtfyn Svendborg Skive Hele landet Længden af offentlige veje - km pr Region Syddarmark Længden af offentlige veje - km pr. 1. januar 2014 Assens 964 Faaborg-Midtfyn Svendborg 840 Skive 953 Hele landet Region Syddanmark Assens Faaborg-Midtfyn Svendborg Skive 8

12 Kend din kommune Miljø- og Teknikudvalget Kollektiv trafik inkl. teletaxa kr. pr. indb Assens 734 Faaborg-Midtfyn 673 Svendborg 618 Skive 653 Hele landet 572 Region Syddanmark Assens Kollektiv trafik pr. indb Faaborg-Midtfyn Svendborg Skive Hele landet Region Syddarmark Miljø og natur Der er ikke i denne første version af kend din kommune indarbejdet tal fra Miljø og Naturområdet, idet de tilgængelige nøgletal opgjort per indbygger ikke giver mening i denne sammenhæng. Evt. nøgletal bør relaterer sig til f.eks. km vandløb, kommunens samlede areal, antal virksomheder etc. 9

13 Kend din kommune Børne- og uddannelsesudvalget Udsatte børn og unge Udgifter til udsatte børn og unge pr årig i 2014 Kr./0-22 år Assens Faaborg-Midtfyn Skive Svendborg Region Syddanmark Hele landet Udgifter til udsatte børn og unge pr årig for Assens Faaborg-Midtfyn Skive Svendborg Region Syddanmark Hele landet Udgifter til udsatte børn og unge omfatter anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Grafen viser, at Assens Kommune ligger med et højere udgifts niveau pr årig end sammenlignings kommunerne, Region Syddanmark og hele landet. 10

14 Kend din kommune Børne- og uddannelsesudvalget Andel af samlede udgifter til udsatte børn og unge 0-22 årige, som blev anvendt til forebyggende foranstaltninger i 2013 Pct. Assens 26,0 Faaborg-Midtfyn 37,3 Skive 30,9 Svendborg 31,9 Region Syddanmark 30,2 Hele landet 32,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Andel af udgifter til forebyggende foranstlatninger 37,3 30,9 31,9 32,0 30,2 26,0 Assens Faaborg-Midtfyn Skive Svendborg Region Syddanmark Hele landet Forebyggende foranstaltninger omfatter aflastning, kontaktpersoner, støtteperson til forældremyndighedens indehaver, børnehuse, praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet, anden hjælp og økonomisk støtte. Grafen viser, at Assens Kommune anvender en lavere andel af de samlede udgifter til udsatte børn og unge til forebyggende foranstaltninger end sammenlignings kommunerne, Region Syddanmark og hele landet. De to næste grafer viser den beløbsmæssige fordeling mellem anbringelser og forbyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge pr årig. 11

15 Kend din kommune Børne- og uddannelsesudvalget Anbringelsesudgifter til udsatte børn og unge pr årig i 2014 Kr./0-22 år Assens Faaborg-Midtfyn Skive Svendborg Region Syddanmark Hele landet Assens Anbringelsesudgifter pr årig Faaborg-Midtfyn Skive Svendborg Region Syddanmark Hele landet Udgifter til forebyggelse for udsatte børn og unge pr årig i 2014 Kr./0-22 år Assens Faaborg-Midtfyn Skive Svendborg Region Syddanmark Hele landet Assens Udgifter til forebyggelse pr årig Faaborg-Midtfyn Skive Svendborg Region Syddanmark Hele landet

16 Kend din kommune Børne- og uddannelsesudvalget Andel anbragte i plejefamilier af alle anbragte børn og unge 0-22 årige i 2014 Pct. Assens 75,8 Faaborg-Midtfyn 58,3 Svendborg 61,9 Skive 64,2 Region Syddanmark 46,1 Hele landet 48,3 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Andel af anbragte børn i plejefamilier 75,8 61,9 64,2 58,3 46,1 48,3 Assens Faaborg-Midtfyn Svendborg Skive Region Syddanmark Hele landet Udgifter til plejefamilier er gennemsnitligt lavere end udgifter til opholdssteder og døgninstitutioner. Grafen viser, at Assens Kommune oftere anvender plejefamilier som anbringelse fremfor opholdssteder og døgninstitutioner end sammenlignings kommunerne, Region Syddanmark og hele landet. 13

17 Kend din kommune Børne- og uddannelsesudvalget Udgifter pr. anbringelse af udsatte børn og unge 0-22 årig i 2014 Kr. pr. anbringelse Assens Faaborg-Midtfyn Svendborg Skive Region Syddanmark Hele landet Udgifter pr. anbringelse Assens Faaborg-Midtfyn Svendborg Skive Region Syddanmark Hele landet Udgifter til anbringelser omfatter plejefamilier, opholdssteder, eget værelse og døgninstitutioner. Grafen viser, at Assens Kommune oftere anvender plejefamilier som anbringelse fremfor opholdssteder og døgninstitutioner end sammenlignings kommunerne, Region Syddanmark og hele landet. 14

18 Kend din kommune Børne- og uddannelsesudvalget Ungeenheden Nedenstående grafer er udregnet som index-tal, hvilket vil sige at den procentvise udvikling i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere med udgangspunkt i januar Der sammenlignes her med klyngen, som omfatter følgende kommuner: Billund, Frederikssund, Furesø, Greve, Hillerød, Ikast-Brande, Jammerbugt, Lemvig, Middelfart, Nordfyn, Ringkøbing-Skjern, Roskilde, Silkeborg, Stevns, Syddjurs og Vallensbæk Åbenlyst uddannelsesparate 40 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 Assens Klyngen Syddanmark Hele landet dec-14 Grafen viser den procentvise udvikling i antallet af åbenlyst uddannelsesparate på månedsbasis for Åbenlyse uddannelsesparate vurderes at kunne påbegynde en uddannelse med det samme og gennemføre den på ordinære vilkår, uden at have behov for støtte eller en indsats. 15

19 Kend din kommune Børne- og uddannelsesudvalget Uddannelsesparate jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 Assens Klyngen Syddanmark Hele landet dec-14 Grafen viser den procentvise udvikling i antallet af uddannelsesparate på månedsbasis for Uddannelsesparate vurderes at kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. 1 år og gennemføre den på ordinære vilkår, hvis den rette indsats gives af kommunen. 16

20 Kend din kommune Børne- og uddannelsesudvalget Aktivitetsparate jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 Assens Klyngen Syddanmark Hele landet dec-14 Grafen viser den procentvise udvikling i antallet af aktivitetsparate på månedsbasis for Aktivitetsparate vurderes til ikke at kunne påbegynde en uddannelse inden for 1 år og gennemføre den på ordinære vilkår. Der vil være behov for støtte og indsatser i længere tid end 1 år inden at borgen kan blive uddannelsesparat. 17

21 Kend din kommune Dagtilbud og Skole Skole Fordeling af elever Diagrammet viser fordelingen af elever i Assens kommune, med udgangspunkt i hvilken type skole eleverne går i. Kilde: FLIS, 2014 data 18

22 Kend din kommune Dagtilbud og Skole Skole Beløb pr. elev Diagrammet viser samlede udgifter på folkeskoleområdet fordelt pr. elev i klasse. Beløbet pr. elev indeholder: - Ledelse og administration af skolen - Lærerlønninger - Materialer, bøger, inventar - El, vand, varme, drift og vedligehold af skolen Kilde: FLIS, 2014 data 19

23 Kend din kommune Dagtilbud og Skole Skole Inklusionsprocent 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Inklusionsprocent 96% 94% 93% 96% 95% Assens Faaborg-midtfyn Svendborg Skive Landsgennemsnit Inklusionsprocent - Der er en målsætning om, at 96% af eleverne i 2015 skal være inkluderet i den almindelige undervisning. Kilde: FLIS, 2014 data 20

24 Kend din kommune Dagtilbud og Skole Skole Karaktergennemsnit i 9. klasse 8,0 7,0 6,0 6,7 7,0 6,6 6,6 6,3 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Assens Faaborg-midtfyn Svendborg Skive Landsgennemsnit Gennemsnitlige afgangskarakterer for 9. klasse i kommunernes folkeskoler, for skoleåret 2013/14. Karaktererne er et øjebliksbillede af den enkelte årgang og derfor ikke et statisk udtryk for niveauet Kilde: KØF, Kend din kommune

25 Kend din kommune Dagtilbud og Skole Skole kompetencedækning. % Assens Faaborg-midtfyn Svendborg Skive Landsgennemsnit Kompetence dækning for skoleåret 2013/14. I 2016 er målet at 85 % af eleverne bliver undervist af pædagogisk personale der har dokumenterede undervisningskompetencer. I 2018 er målet 90 %. Assens kommune har valgt at alle lærere skal opfylde de centrale kompetencekrav i Kilde: KØF Kend din kommune. Kompetence dækning 2013/14 22

26 Kend din kommune Dagtilbud og Skole Skole SFO-beløb pr. barn Heldagsplads. kr/år Assens Faaborg-midtfyn Svendborg Diagrammet viser samlede beløb pr. barn i SFO en for en heldagsplads. Beløbet dækker over Ledelse og administration Pædagog/medhjælper lønninger Materialer, legetøj inventar Kilde: Oplyst af de enkelte kommuner, for

27 Kend din kommune Dagtilbud og Skole Dagtilbud Fordeling af børn. Privat vuggestue 116 Dagpleje 411 Andet privat pasning børnehave 1 Privat børnehave 340 Andet privat pasning vuggestue 74 Børnehave Diagrammet viser fordelingen af børn i 0-6 års alderen i Assens kommune, med udgangspunkt i hvilke dagtilbud børnene er indskrevet i. Privat pasning dækker over privatpersoner, der har nedsat sig i private pasningstilbud. Vuggestue 154 Kilde: Budget

28 Kend din kommune Dagtilbud og Skole Dagtilbud Pris pr. barn. Bruttodriftsudgifter pr. barn indeholder: Ledelse og administration Pædagog/medhj ælper lønninger Inklusionsmidler Materialer, legetøj inventar Uddannelse El, vand, varme, drift og vedligehold af institutioner Kilde: Budget

29 Kend din kommune Dagtilbud og Skole Dagtilbud Størrelse på integrerede institutioner. Antal børn Antal indskrevne 0-5 årige pr. Institution Assens Fåborg Midtfyn Svendborg Skive Gennemsnitlig størrelse på de integrerede institutioner. En integreret institution, er en institution der både har vuggestue og børnehave Kilde: KØF 2015 Kend din kommune 26

30 Kend din kommune Dagtilbud og Skole Dagtilbud Andel af uddannet pædagogisk personale. 80% 60% 40% 20% 68% Andel af pædagoguddannet personale 60% 63% 67% Personalet i dagtilbud består af: Pædagoger Medhjælpere PAU- og pædagogstuderende Fleksjobbere og jobtilskud 0% Assens Fåborg Midtfyn Svendborg Skive Kilde: KØF 2015 Kend din kommune 27

31 Kend din kommune Kultur og Fritidsudvalget Udgifter til folkebiblioteker kr. pr. indb Assens 373 Faaborg-Midtfyn 391 Svendborg 445 Skive 362 Hele landet Assens Udgifter til folkebiblioteker pr. indb Faaborg-Midtf... Svendborg Skive Hele landet Assens Biblioteker har 6 filialer og er åbne, selvbetjente biblioteker, hvor borgere over 14 år hver dag selv kan lukke sig ind uden for betjent åbningstid i tidsrummet kl Oversigt over antal timer med/uden betjening: Bibliotek/timer Antal afd. Timer med betjening Timer uden betjening - åbent bibliotek Timer i alt Assens Fåborg-Midtfyn Skive 1 + bogbus (variabel) + bogbus 33, dage 12, ,95 uspecificeret med Mobillen Svendborg

32 Kend din kommune Kultur og Fritidsudvalget Biblioteksudlån antal pr. indb Assens 8,4 Faaborg-Midtfyn 10,7 Svendborg 14,4 Skive 9,2 Hele landet 11,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Assens Biblioteksudlån pr. indb Faaborg-Midtfyn Svendborg Skive Hele landet Biblioteksudlån omfatter bøger, film, spil, og musik og andre typer materialer. Udgifter til kultur kr. pr. indb Assens 448 Faaborg-Midtfyn 400 Svendborg 634 Skive 705 Hele landet Assens Udgifter til kultur pr. indb Faaborg-Midtfyn Svendborg Skive Hele landet Bruttoudgifter pr. indbygger til museer, biografer, teatre, musikarrangementer og andre kulturelle opgaver. 29

33 Kend din kommune Kultur og Fritidsudvalget Udgifter til sport og fritid kr. pr. indb Assens Faaborg-Midtfyn Svendborg Skive Hele landet Udgifter til sport og fritid pr. indb Assens Faaborg-M... Svendborg Skive Hele landet Bruttodriftsudgifter pr. indbygger til fritidsområder og fritidsfaciliteter, herunder idrætsanlæg, samt udgifter til folkeoplysning, bl.a. tilskud til foreninger og klubber samt ungdomsskolevirksomhed. 30

34 Kend din kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Den politiske aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet som blev indgået 2. februar betyder, at kommunerne via medfinansiering gøres økonomisk medansvarlige for udgifterne på beskæftigelsesområdet. Udgiftsdelingen mellem kommuner og staten giver på den måde kommunerne et økonomisk incitament til at løse kerneopgaven nemlig at sørge for, at flest muligt kommer i job eller uddannelse. Gode resultater af beskæftigelsesindsatsen er derfor den bedste vej til at sikre en god økonomi på området. Fra 1. januar 2016 gøres refusionen uafhængig af indsatsen, og refusionen vil i stedet afhænge af, hvor lang tid borgeren har modtaget offentlig forsørgelse. Jo længere tid borgeren samlet set har modtaget offentlig forsørgelse, jo mindre betaler staten af kommunens udgifter til overførselsindkomsterne og jo stærkere er kommunens tilskyndelse til at få borgeren i arbejde. I oplægget til de nye refusionsregler arbejdes der med en 4-trins refusionstrappe, hvor staten dækker mellem 80 og 20 pct. af kommunens udgifter til forsørgelse afhængigt af borgerens varighed på offentlig forsørgelse. Refusionssatsen er høj på 1. refusionstrappetrin, fordi det ikke er let at forhindre, at en borger bliver ledig. Til gengæld kan kommunerne bedre påvirke, hvor lang tid en borger står uden for arbejdsmarkedet. Derfor lægges der med de faldende refusionssatser og afgrænsningen af de enkelte trappetrin et større økonomisk ansvar over på kommunerne. I det følgende har vi med udgangspunkt i refusionsreformen valgt at se på sygedagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse. For sygedagpenge har vi valgt at se på, hvordan forløbene fordeler sig på varighed i forhold til den nye refusionstrappe, samt hvor stor en del af sygedagpengemodtagerne, der er i beskæftigelse et år efter afsluttet sygedagpengeforløb. For kontanthjælp og ledighedsydelse har vi ligeledes valgt at se på, hvordan forløbene fordeler sig på varighed ift. refusionstrappen, samt hvor stor en del kontanthjælpsmodtagerne udgør af den samlede arbejdsstyrke. Vi har lavet en oversigt over hvor stor en del ressourceforløbene udgør af den samlede arbejdsstyrke. Det er ikke relevant at se på deres varighed i forhold til refusionsreformen, da forløbene har en varighed på mellem 1 og 5 år. Dvs. at refusionssatsen vil være på 20%. Til sidst har vi valgt at se på, hvor stor en del af de arbejdsløse, der udgøres af langtidsledige. Samtlige data i det følgende er trukket via jobindsats.dk 31

35 Kend din kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Man kan få sygedagpenge, når man er uarbejdsdygtig på grund af ens egen sygdom, hvis man har en tilstrækkelig tilknytning til arbejdsmarkedet. Antal sygedagpengeforløb fordelt på varighed på ydelsen 0-4 uger 5-26 uger uger +52 uger Assens Faaborg-Midtfyn Skive Svendborg Region Syddanmark Hele landet Hvor mange er i beskæftigelse 12 mdr. efter afsluttet sygedagpengeforløb Assens i pct. 53,0 Faaborg-Midtfyn 50,6 Skive 50,6 Svendborg 49,9 Region Syddanmark 51,2 Hele landet 52,4 Figuren med den relative fordeling af sygedagpengeforløb viser, at der ikke er stor spredning mellem sammenligningskommunerne. Hvis man ser på, hvor mange der er i beskæftigelse 12 mdr. efter afsluttet sygedagpengeforløb, ligger Assens Kommune lidt bedre end landsgennemsnittet og noget bedre end sammenligningskommunerne. 32

36 Kend din kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Kontanthjælp Procentfordeling af kontanthjælpsforløb i nov 2014 Kontanthjælpsmodtagere i 2014 (bruttoledighed) Antal fuldtidspersoner Assens 667 Faaborg-Midtfyn 680 Skive 496 Svendborg 993 Region Syddanmark Hele landet % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,10 5% 6% 7% 3% 5% 26% 24% 0,25 25% 20% 20% 18% 0,19 18% 14% 14% 15% 63% 60% 57% 50% 50% 0,46 Assens Faaborg-Midtfyn Skive Svendborg Region Syddanmark Hele landet 0% 0-4 uger 5-26 uger uger +52 uger I forhold til Faaborg-Midtfyn og Skive kommuner har Assens Kommune en lidt højere andel af kontanthjælpsmodtagere i pct. af den samlede arbejdsstyrke, men ligger samtidig under landsgennemsnittet. 33

37 Kend din kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Ledighedsydelse Ledighedsydelse gives til de personer, som er visiteret til et fleksjob og er ledige Ledighedsydelse antal fuldtidspersoner i 2014 Procentfordeling af ledighedsydelse i nov 2014 Antal fuldtidspersoner i 2014 Assens 155 Faaborg-Midtfyn 102 Skive 213 Svendborg 184 Region Syddanmark Hele landet % 50% 40% 30% 20% 10% 14% 11% 12% 11% 9% 5% 48% 33% 34% 33% 31% 27% 43% 41% 38% 34% 32% 28% 23% 18% 20% 17% 19% 19% Assens Faaborg-Midtfyn Skive Svendborg Region Syddanmark Hele landet 0% 0-4 uger 5-26 uger uger +52 uger Antallet af personer på ledighedsydelse er, målt på fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken højere i Assens Kommune end i Region Syddanmark og ift. Faaborg-Midtfyn er procentdelen dobbelt så høj. En relativt stor andel af Assens Kommunes borgere på ledighedsydelse har en varighed på uger. 34

38 Kend din kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Ressourceforløb Ressourceforløb - antal fuldtidspersoner i 2014 Assens Faaborg-Midtfyn Skive Svendborg Region Syddanmark Hele landet Antal fuldtidspersoner Ressourceforløbene varer mellem 1 og 5 år, og det er derfor ikke relevant at se på deres varighed i forhold til refusionsreformen. 35

39 Kend din kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Langtidsledige Antal langtidsledige personer Assens Gns Faaborg-Midtfyn 312 Skive 134 Svendborg 436 Region Syddanmark Hele landet Assens Kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet, mens Skive har et markant lavere antal langtidsledige end de øvrige kommuner. 36

40 Kend din kommune Social- og Sundhedsudvalget Kr. pr årige Det specialiserede socialområde. Samlede udgifter til det specialiserede socialområde pr årig, regnskab 2014 (kr.) 2015-niveau. Kr./18-64 år Assens Faaborg-Midtfyn Svendborg Skive Region Syd Hele landet Kilde: Tabel fra KØF opdateret med 2014-tal fra FLIS Samlede udgifter til det specialiserede socialområde pr årig, regnskab 2014 (2015-prisniveau) Det specialiserede socialområde omfatter tilbud til bl.a. voksenhandicappede, sindslidende, og socialt udsatte. Tilbuddene omfatter botilbud, aktivitetstilbud, anden støtte og hjælpemidler m.v. Grafen viser, at Assens Kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet, og ligger under både Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Skive og regionsgennemsnittet. 37

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Brug nøgletal i styringen. Kend din kommune

Brug nøgletal i styringen. Kend din kommune Brug nøgletal i styringen Kend din kommune Kommunaløkonomisk Forum 2015 8. og 9. januar 2015 Forord For at sikre en effektiv styring af kommunen, kræver det, at man kender sin kommune. Hvordan har vi prioriteret

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet:

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Indledning Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Nye vækstinitiativer i lyset af krisen Afbureaukratisering

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Bemærkninger September 2014 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget... 25 Fritids- og Kulturudvalget... 31 Ældre- og Sundhedsudvalget... 43 Social-

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere