Retningslinjer for CSR-puljen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for CSR-puljen 2015"

Transkript

1 Retningslinjer for CSR-puljen 2015

2 Fotograf: Søren Rud. Lokale fiskere holder møde på stranden i Mozambique. Udarbejdet af: Udenrigsministeriet - Layout: dristig.dk - Fotos: Jørgen Skytte Mikkel Østergaard Søren Rud Klaus Holsting - Hæftet kan downloades på 1. INTRODUKTION 2. FORMÅL OG HVAD OG HVEM STØTTES? 3. SÅDAN BLIVER ANSØGNINGEN VURDERET 4. HVORDAN SØGER MAN? 5. NÅR PENGENE ER BEVILGET s. 3 s. 4 s. 9 s. 13 s. 14 Fotograf: Mikkel Østergaard. Hjulpet af en motivator får lokale kvinder talt om emner 2 som problemer i lokalsamfundet, behov for bedre køkkenfaciliteter, vandforsyning og biogasanlæg. Nepal.

3 1 INTRODUKTION Det overordnede formål med CSR-puljen 2015 er at forbedre arbejds- og levevilkår i udviklingslande, herunder også vækstøkonomier, og sikre folkelig viden, debat og dialog i Danmark om virksomhedernes og investorernes samfundsansvar i relation til udviklingslande og vækstøkonomier. CSR-puljen 2015 henvender sig til danske organisationer, der arbejder med virksomheders samfundsansvar. Puljen kan støtte initiativer i dels Danmark og dels i lande, der af OECD/DAC er klassificeret som udviklingslande (DAC-lande). Projekterne skal bestå af nye initiativer og direkte eller indirekte bidrage til at skabe bedre arbejds- og levevilkår i DAC-landene. Om virksomhedens samfundsansvar: I 2011 kom EU-Kommissionen med en ny strategi inden for CSR eller virksomheders samfundsansvar. Som led i den nye strategi ændrede Kommissionen også sin definition af CSR, der nu defineres som virksomhedernes ansvar for deres påvirkning på samfundet. Den nye definition er i overensstemmelse med internationalt anerkendte CSR principper og retningslinjer, som OECD s Retningslinjer for multinationale virksomheder, ISO om Social Responsibility og FN s retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv (UNGP). Virksomheder bør have en proces for at integrere sociale, miljømæssige, etiske, menneskerettigheds- og forbrugerforhold i deres forretningsdrift og -strategi med det formål at skabe fælles værdi ( shared value ) for både virksomheder og samfund og at imødegå eventuelle ugunstige påvirkninger af samfundet. En ny EU strategi for CSR ventes lanceret i Definitionen af CSR ventes dog ikke ændret og henvisningen til OECD og UNGP vil fortsat være bærende i tilgangen. 3

4 2 FORMÅL OG HVAD OG HVEM STØTTES? BAGGRUNDEN FOR STØTTEORDNINGEN Der er på finansloven afsat 25 mio. kr. til en CSR-pulje i CSR-puljen har fokus på at skabe ansvarlige produktions- og arbejdsforhold i DAC-lande. Dette er i overensstemmelse med målsætningerne i strategien for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv og reflekterer strategiens overordnede fokus på, at fattigdom skal bekæmpes med menneskerettigheder og økonomisk vækst. Den rettighedsbaserede tilgang i udviklingssamarbejdet er også afspejlet i regeringens generelle fokus på at styrke indsatsen for anstændige arbejdsforhold, ansvarlige værdikæder og virksomheders samfundsansvar ikke kun i Danmark, men også globalt. Dette kommer også til udtryk i Politik for dansk støtte til civilsamfundet (2014), regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar og handels- og udviklingsministerens CSR 6-punktsplan (2014), som omfatter seks initiativer på nationalt og globalt plan, herunder i udviklingslande. Virksomheders samfundsansvar (CSR) er ydermere et vigtigt element i regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati (2014) og regeringens handelspolitiske strategi (2013). CSR-puljen 2015 skal også ses i lyset af den store interesse for at søge Støtteordningen til fremme af virksomheders samfundsansvar og fair trade i 2013 (CSR-puljen 2013). HVAD ER CSR-PULJEN 2015? CSR-puljen kan støtte indsatser rettet mod at forbedre arbejds- og levevilkår i DAC-lande samt indsatser rettet mod at skabe folkelig viden, debat og dialog i Danmark om virksomheders og investorers samfundsansvar i relation til udviklingslande og vækstøkonomier. Det er også muligt at kombinere de to indsatsområder. Indsatserne skal fremme virksomheders samfundsansvar i henhold til internationale principper, herunder FN s Global Compact og FN s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv (UNGP) og i overensstemmelse med Regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar , Ansvarlig vækst. 4

5 HVILKE AKTIVITETER KAN STØTTES? CSR-puljen 2015 kan yde støtte til aktiviteter i både DAC-lande 1 og Danmark. Aktiviteterne skal direkte eller indirekte bidrage til at skabe bedre arbejds- og levevilkår i DAC-landene. Således vil initiativer i DAC-lande have en direkte udviklingseffekt, mens initiativer i Danmark vil have en mere indirekte effekt. Generelt gælder, at initiativerne skal være nye og skal ikke overlappe, men kan godt komplementere eksisterende aktiviteter, og at de skal have relevans for danske virksomheder, erhvervsorganisationer, investorer eller andre relevante aktører. Ved nye initiativer tænkes især på nye tiltag og mindre på samme aktiviteter inden for et givent indsatsområde. Dermed bør fokus ikke være på fortsættelse af igangværende aktiviteter med samme lokale samarbejdspartner, men snarere på nye aktiviteter, som gerne må bygge på hidtidige erfaringer. Tilsvarende bør fokus ikke være på gentagelse eller udvidelse af en kendt aktivitet, f.eks. en årlig oplysningskampagne inden for et givent tema, men snarere fokus på nye kampagner og projekter inden for et nyt tema. En ansøgning om støtte til organisationens kernevirksomhed bør ligeledes fokusere på nye initiativer og ikke på fortsættelse af igangværende aktiviteter. I forhold til indsatser relateret til værdikæder bør fokus tilsvarende ikke være på fortsættelse af igangværende aktiviteter i en given værdikæde i et givent land, men gerne at erfaringerne herfra bruges til tilsvarende arbejde i et andet land og/eller anden type af værdikæde. Støtte vil ikke kunne gives til fortsættelse af projekter/aktiviteter finansieret af CSR-puljen Driftsudgifter anses generelt for at falde indenfor administrationsvederlagets dækningsområde. Det ses gerne, at projektet tænkes ind i en international sammenhæng. Dette er for at inddrage relevant viden og netværk, der eventuelt måtte findes på internationalt niveau eller uden for Danmark og de pågældende DAC-lande. Da virksomheders og investorers samfundsansvar handler om virksomhedens måde at drive forretning på, skal projekterne inddrage private virksomheder som målgruppe for projektet. Projekterne skal således også inddrage virksomhedernes konkrete udfordringer i forhold til deres samfundsansvar. Virksomhederne kan evt. inddrages som samarbejdspartnere m.v. i projektet (men ikke som ansøgere). I den sammenhæng bemærkes, at der ikke kan gives støtte til indsatser i enkelte virksomheder, eksempelvis rådgivning om individuelle CSR-strategier. I stedet opfordres organisationerne til at iværksætte bredere tiltag, f.eks. inden for en specifik branche. Projekter med værdikædetilgang og det overordnede formål om at forbedre arbejds- og levevilkår i DAC-lande ses gerne. Der kan være flaskehalse og udfordringer, der står i vejen for f.eks. anstændige jobs inden for en given værdikæde af relevans for både et udviklings- eller vækstøkonomiland og dansk erhvervsliv. Ved værdikædeprojekter ses gerne brede samarbejder mellem f.eks. 5 1 En liste over DAC-lande fremgår af OECD s hjemmeside.

6 lokale producenter og myndigheder, danske virksomheder, civilsamfundsorganisationer, uddannelsesinstitutioner, fagbevægelsen mv., der samlet set kan adressere udfordringer inden for f.eks. forbedret produktivitet, afsætning, mangel på kvalificeret arbejdskraft, bæredygtighed og ansvarlighed i en given branche/værdikæde. Fremme af CSR kræver ofte langsigtede indsatser, og støtte til flerårige projekter vil blive prioriteret i forhold til små enkeltstående initiativer. Det vil optimere anvendelsen af projektmidlerne samt skabe bedre og mere langsigtede resultater af indsatserne. Dette kræver samtidig, at ansøgerorganisationen har erfaring samt faglig og administrativ kapacitet til at drive flerårige projekter. Generelt anbefales, at projekterne gennemføres indenfor en periode på 3 år. Projekter i Danmark skal have fokus på at fremme folkelig viden, debat og dialog om virksomhederes og investorers samfundsansvar, herunder om god praksis for fremme af samfundsansvar, i relation til udviklingslande og vækstøkonomier. Aktiviteterne bør styrke og nuancere debatten om virksomheders og investorers samfundsansvar. Hensigten med en styrket viden, dialog og debat på området er at skabe en større forståelse for udfordringerne inden for virksomheders og investorers samfundsansvar og at skabe større incitament til at forbedre arbejds- og levevilkårene i DAC-landene. Projekter i DAC-lande skal bidrage til at forbedre arbejds- og levevilkårene i disse lande. Aktiviteterne skal implementeres i samarbejde med en eller flere lokale samarbejdspartnere. Kapacitetsopbygning af de lokale samarbejdsorganisationer kan indgå i projektet og skal have til hensigt at styrke organisationens kompetencer inden for virksomheders samfundsansvar med henblik på at forbedre arbejds- og levevilkårene for arbejdstagerne i landet. Nedenfor er beskrevet nogle eksempler på aktiviteter, der kan støttes. Listen er ikke udtømmende, men skal give inspiration til organisationens udvikling af projektaktiviteter, der kan komme i betragtning til støtte.» Aktiviteter der er med til at skabe forbedrede arbejds- og levevilkår i DAC-lande. Dette gælder både i en konkret værdikæde og mere bredt.» Aktiviteter der fremmer folkelig viden, debat og dialog om virksomheders og investorers samfundsansvar, og god praksis på området, i relation til udviklingslande og vækstøkonomier.» Opbygning af og styrkelse af netværk, der fremmer erfaringsudveksling og vidensdeling.» Kapacitetsopbyggende indsatser, eksempelvis seminarer og workshops. Værktøjer der styrker virksomheders og investorers aktiviteter inden for samfundsansvar.» Kapacitetsopbyggende aktiviteter, der styrker lokale organisationers kompetencer inden for virksomheders samfundsansvar med henblik på overførsel til lokale virksomheders arbejde på området. 6

7 » Aktiviteter, der sigter på at fremme virksomheders og investorers samfundsansvar inden for bestemte brancher. Det er også en mulighed, at et projekt både omfatter aktiviteter til direkte implementering i et DAC-land og oplysningsaktiviteter i Danmark. Det STØTTER CSR-puljen 2015: Omkostninger til projektaktiviteter. I begrænset omfang løn til udsendt, dansk personale i forbindelse med faglige inputs eller monitorering. I begrænset omfang løn til udsendt, dansk personale i forbindelse med faglige inputs eller monitorering. Omkostninger til viden, debat- og dialogskabende aktiviteter (som ikke vil kunne støttes via Danidas Oplysningsbevilling). Dansk administration (maks. 7 pct.) og budgetmargin (5 pct.). Revision lokalt og i Danmark. Det støtter CSR-puljen 2015 IKKE: Identifikation af samarbejdspartnere, idet det forudsættes, at den danske organisation allerede har en partner. Projektudvikling eller forundersøgelser, da det forudsættes at ansøger allerede har udviklet projektet og foretaget nødvendige forundersøgelser. Aktiviteter der udelukkende fremmer samfundsansvar i enkelte udvalgte virksomheder. Aktiviteter der sigter på at opbygge en rådgivningsfunktion i danske organisationer inden for samfundsansvar i ansøgerorganisationen. Generelle driftsomkostninger hos organisationen omkostningerne skal være projektrelaterede. Aktiviteter, der ville kunne støttes via Danidas Oplysningsbevilling. I HVILKE LANDE KAN PROJEKTET FINDE STED? CSR-puljen kan støtte indsatser i Danmark og DAC-lande. Der kan således søges støtte til projekter, der alene omfatter aktiviteter i Danmark, forudsat at det bidrager til lokale udviklingseffekter i DAC-lande. En oversigt over samtlige landes BNI-tal (GNI per capita, Atlas method) er at finde på Verdensbankens hjemmeside. CSR-puljen er underlagt dansk udviklingsbistands generelle krav om fattigdomsorientering. Indkomstgrænsen for bistand justeres hvert år. Den aktuelle grænse for at få støtte ligger i 2015 på USD per indbygger. Der kan ikke bevilliges støtte til nye aktiviteter i et land, som i to på hinanden følgende år har ligget over den gældende BNI-grænse. 7

8 HVILKE ORGANISATIONER KAN SØGE STØTTE? Ordningen henvender sig til danske organisationer med en folkelig forankring og andre organisationer, f.eks. erhvervsdrivende fonde, erhvervsorganisationer og arbejdsmarkedsorganisationer, der arbejder med virksomheders samfundsansvar. Projektaktiviteter udenfor Danmark skal udføres i samarbejde med en eller flere lokale samarbejdspartnere. Ved indsatser i Danmark er der ikke krav om samarbejdspartner, men organisationerne opfordres til at indgå i alliancer eller netværkssamarbejde om ansøgninger med henblik på at sikre synergi og bedre udnyttelse af faglig og administrativ kapacitet på tværs. Det kunne eksempelvis være en erhvervsorganisation, der samarbejder med en menneskerettighedsorganisation eller et samarbejde mellem en eller flere af arbejdsmarkedets partere. Ansøgerorganisationen skal besidde tilstrækkelig faglig kapacitet inden for virksomheders samfundsansvar for at kunne komme i betragtning til støtte. Det er også et krav, at ansøgerorganisationen har tilstrækkelig administrativ og organisatorisk kapacitet til at implementere det givne projekt, herunder i lyset af evt. andre igangværende Danida-bevillinger til organisationen. HVOR MEGET KAN MAN SØGE? Der kan søges om maksimum 5 mio. kr. til et projekt. Den samme organisation må gerne indsende mere end én ansøgning, men det forudsætter, at ansøgningerne er markant forskellige. Fotograf: Klaus Holsting. Svejser på metal/mekanik-fabrikken Carlos Carpalleros i Santa Cruz, Bolivia. 8

9 3 SÅDAN BLIVER ANSØGNINGEN VURDERET Ansøgningerne vil blive vurderet i forhold til det overordnede mål om at forbedre arbejds- og levevilkår i udviklingslande, herunder også vækstøkonomier, og sikre folkelig viden, debat og dialog i Danmark om virksomhedernes og investorernes samfundsansvar i relation til udviklingslande og vækstøkonomier. Dette kan gøres på mange forskellige måder, og derfor er der ingen facitliste for, hvordan et godt udviklingsprojekt er skruet sammen. Udenrigsministeriet vil i vurderingen af ansøgningen lægge vægt på, at der er tale om nye initiativer. For alle projekter vil det specifikt blive vurderet, hvorvidt aktiviteterne ville kunne støttes af Danidas Oplysningsbevilling og dermed ikke være berettiget til støtte fra CSR-puljen Ansøgerorganisationen anbefales at læse retningslinjerne for støtte via Danidas Oplysningsbevilling. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra de nedenfor nævnte fem kriterier (vægtning angivet i parentes). VURDERINGSKRITERIER: 1. Vurdering af partnerskabet: den danske organisation, lokale partnerorganisationer (ved projektaktiviteter i DAC-lande) og samarbejdet imellem dem (10 %). 2. Vurdering af målgrupper/deltagere og deres relation til indsatsen (20 %). 3. Vurdering af indsatsens sammenhæng, relevans og forventede resultater (30 %). 4. Vurdering af indsatsens exitstrategi og bæredygtighed (15 %). 5. Vurdering af indsatsens omkostningseffektivitet (25 % ). Udenrigsministeriets afgørelse vil altid være udtryk for en helhedsvurdering af ansøgningen. Svage punkter kan opvejes af stærke, og ikke alle kriterier vil være lige relevante i forskellige typer af indsatser. Generelt gælder, at jo mere erfaring organisationen har med at arbejde med virksomheders samfundsansvar, jo større projekter kan søges, og jo større beløb der søges, jo højere krav. Da puljen støtter projektaktiviteter i både Danmark og DAC-lande, vil vurderingskriterierne være lidt forskellige for de to projekttyper. Det er nedenfor anført ud for vurderingskriteriet, hvis det kun er gældende for aktiviteter udenfor Danmark. 9

10 1. Vurdering af partnerskabet: Den danske organisation, lokale partnerorganisationer/andre danske organisationer eller partnere og samarbejdet imellem dem 1.1. Den danske organisation:» Folkelig forankring i Danmark, hvis ansøger er en civilsamfundsorganisation 2.» Legitimitet i forhold til deltagere og målgrupper og de interesser og problemstillinger, organisationen arbejder for.» Transparent og demokratisk struktur, der muliggør, at organisationen kan holdes ansvarlig af såvel medlemmer/bidragydere som donorer.» Erfaring og indsigt i det pågældende land (ved projektaktiviteter i DAC-lande), og/eller i forhold til målgrupper og indsatsens problemstilling.» Relevant faglig og organisatorisk kapacitet samt tidligere relevant projekterfaring fra Danida, Civilsamfundspuljen, EU eller større fonde med afrapporteringskrav eller lignende dokumentarbar erfaring.» Organisationens faglige og organisatoriske bidrag til partnerne og indsatsen.» Sammenhæng med organisationens øvrige udviklingsarbejde, samlede portefølje og eventuelle strategier.» Track record: Hvordan gik organisationens tidligere indsatser inden for virksomheders og investorers samfundsansvar?» Administrativ og organisatorisk kapacitet i lyset af organisationens evt. andre Danida-bevillinger under implementering Den lokale partnerorganisation (kun for projektaktiviteter i DAC-lande):» Lokalt ejerskab og folkelig forankring sidstnævnte gælder, hvis organisationen er en civilsamfundsorganisation.» Legitimitet i forhold til deltagere og målgrupper og de interesser og problemstillinger, organisationen arbejder for.» Transparent struktur, der muliggør, at organisationen kan holdes ansvarlig af medlemmer, målgrupper og donorer.» Erfaring og indsigt i relation til de konkrete målgrupper, konteksten og indsatsens problemstilling. Projektets sammenhæng med det øvrige arbejde i organisationerne.» Relevant faglig, organisatorisk og administrativ kapacitet samt tidligere projekterfaring i forhold til indsatsens indhold og mål, dens størrelse og den årlige projektomsætning.» Netværk og samarbejdsrelationer til f.eks. myndigheder, andre lokale, nationale, eller internationale organisationer samt andre donorer og finansieringskilder Civilsamfundsorganisation: Alle typer af små og store frivillige organiseringer i samfundet, hvor folk går sammen om at udføre fælles opgaver, dyrke en fælles livsstil, sikre deres rettigheder, varetager deres interesser over for andre dele af samfundet, påvirke politiske beslutninger o. lign. Det omfatter fx fagforeninger, menneskerettighedsorganisationer, NGOer, miljøbevægelser og grupper, der repræsenterer kvinder, landmænd, handicappede osv. Kilde: Civilsamfundspuljen En støttemulighed for folkelige organisationers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene, Retningslinjer 2013

11 1.3. Samarbejdsrelationer mellem den danske organisation og lokale partnere eller danske partnere:» Klarhed om de enkelte partneres bidrag, roller og ansvarsområder.» Lokale partneres aktive rolle i formuleringen af indsatsen og ansvarlighed for implementeringen (ved projektaktiviteter i DAC-lande).» Eventuelle danske partneres aktive rolle i formuleringen af indsatsen og deltagelse i implementeringen.» Plan for monitorering, evaluering, afrapportering samt forebyggelse af korruption og svindel.» Potentiale for udvikling af partnerskabet, herunder hvordan partnerne og deres indbyrdes relation udvikles som følge af de gennemførte aktiviteter. 2. Vurdering af målgrupper/deltagere og deres relation til projektet/indsatsen» Sammenhæng mellem deltagerne/målgrupperne og indsatsens problemstilling og målsætning.» Organisationernes relation til målgrupperne/deltagerne.» Målgruppernes/deltagernes inddragelse i formuleringen af indsatsens indhold og mål og dens rolle i gennemførelsen.» Graden af målgruppers/deltagernes ejerskab i forhold til indsatsen. 3. Vurdering af indsatsens relevans, sammenhæng og forventede resultater 3.1. Relevans» Bidrager indsatsen til at forbedrede arbejds- og levevilkår i udviklingslandene?» Bliver eventuel lokal indsats tænkt sammen med den danske organisations arbejde i Danmark eller internationalt? 3.2. Sammenhæng og resultater» Gennemarbejdet strategi, der bygger på viden om konteksten.» Sammenhæng mellem mål, aktiviteter, forventede resultater og de problemer, som indsatsen skal løse.» Klare og målbare indikatorer i forhold til indsatsens målsætninger.» Sandsynliggørelse af, at indsatsen kan nå sine mål.» Vurdering af de antagelser, indsatsen bygger på, samt de risikofaktorer, som kan true indsatsens succes. 11

12 » Plan for monitorering, dokumentation, evaluering og erfaringsopsamling.» Plan for tværgående læring og vidensdeling udenfor projektets rammer og i forhold til relevante interessenter og offentligheden. 4. Vurdering af indsatsens udfasning og bæredygtighed» Plan for udfasning, som sikrer, at lokale partnere eller målgrupper ikke efterlades i et uhensigtsmæssigt afhængighedsforhold, når projektperioden udløber.» Overvejelser om indsatsens bæredygtighed politisk, organisatorisk, teknisk og finansielt i forhold til projektets egne målsætninger.» Er det sandsynliggjort, at indsatsen fører til varige forbedringer af deltagere og målgruppers arbejds- og levevilkår og/eller lokale partneres kapacitet, der kan videreføres efter projektperiodens udløb?» Vil der ske en fortsat spredning af indsatsens resultater/forbedringer til andre målgrupper eller partnere? 5. Vurdering af indsatsens omkostningseffektivitet» Vurdering af hvorvidt omkostninger til administration, løn og rejser er begrænset til det nødvendige for indsatsen.» Forholdet mellem budgettet for løn til organisationens faste medarbejdere i Danmark og det samlede projektbudget.» Forholdet mellem indsatsens forventede resultater, aktiviteternes omfang, målgrupperne eller deltagernes antal og det samlede budget.» Et realistisk omkostningsniveau i forhold til den lokale kontekst ikke mindst hvis de lokale partnere helt eller delvist selv skal stå for udgifterne i fremtiden (ved projektaktiviteter udenfor Danmark).» Udgifter til dansk arbejdskraft, f.eks. udsendte medarbejdere eller frivillige, i forhold til indsatsens indhold samt mål og det samlede projektbudget (gælder for projektaktiviteter i DAC-lande). 12 Fotograf: Søren Rud. Lokale fiskere holder møde på stranden i Mozambique.

13 4 HVORDAN ANSØGER MAN? Der er et særligt ansøgningsskema og tilhørende bilag, der skal anvendes for at ansøge om midler fra CSR-puljen På Udenrigministeriets hjemmeside kan du finde følgende dokumenter med tilhørende vejledning til hvordan de skal udfyldes: a. Ansøgningsskema. b. Danida Results Framework og Risk Management matrix. c. Budgetopstilling og vejledning d. Oplysning om organisationens folkelige forankring (obligatorisk for civilsamfundsorganisationer). e. Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber. Bemærk venligst at der er et max. antal sider for ansøgningen såvel som projektdokument, som skal samles i et PDF dokument. Hertil bemærkes, at man ved ansøgning samtidig accepterer reglerne for, hvordan pengene skal forvaltes. ANSØGNINGSFRIST Der er én samlet ansøgningsrunde med frist for indsendelse af ansøgninger den 24. april Ansøgningen indsendes pr. til Kontoret for Grøn Vækst, Udenrigsministeriet, 13

14 BEHANDLINGSTID OG SVAR Relevante danske ambassader vil blive involveret i at vurdere den lokale efterspørgsel, screene eventuelle lokale partnere mv., og medarbejdere i Udenrigsministeriet vil varetage en professionel vurdering af ansøgninger i henhold til retningslinjer og vurderingskriterier for CSR-puljen Nogle ansøgninger vil kunne være genstand for forelæggelse for Danidas Bevillingskomite, som vil træffe den endelige afgørelse om støtte. Ansøgere vil eventuelt blive kontaktet under sagsbehandlingen, hvis der måtte være brug for supplerende oplysninger for at færdigbehandle ansøgningen. Ansøgere får svar pr. direkte fra Udenrigsministeriet. Ansøgerne kan forvente at få svar i juni En liste over godkendte ansøgninger inklusiv bevillingsbeløb vil blive offentliggjort på Udenrigsministeriets hjemmeside. HENT ANSØGNINGSSKEMAER OG KORT VEJLEDNING PÅ NETTET Hent ansøgningsskema, administrative retningslinjer mv. på Udenrigsministeriets hjemmeside: 14

15 5 NÅR PENGENE ER BEVILGET TILSAGN OG VEJLEDNING Godkendes ansøgningen, vil ansøgeren kort tid efter godkendelsen modtage et brev med tilsagn om støtte, og herefter skal ansøgeren bekræfte accept af betingelser for støtte. Tilsagnsbrevet beskriver hvordan og hvornår der skal indsendes reviderede regnskaber, statusrapporter og afsluttende rapport om projektets resultater og målopfyldelse. BETINGELSER OG KRAV TIL FORVALTNING Når den danske organisation har fået en bevilling under CSR-puljen 2015, forpligter den sig samtidig til at overholde en række betingelser og krav til den måde, pengene forvaltes på. I de Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber beskrives disse betingelser og krav. Fotograf Mikkel Østergaard. UN Women/Danida projekt. Kvinder undervises i bl.a. kvindeundertrykkelse, demokrati og HIV/AIDS problemer. Her opføres et teaterstykke for de lokale kvinder i landsbyen. Zimbabwe. 15

16 16

Retningslinjer for CSR-puljen 2015

Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Udenrigsministeriet den 23. februar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål og hvad og hvem støttes?... 2 Baggrund for støtteordningen... 2 Hvad er CSR-puljen

Læs mere

Støtteordning til fremme af virksomheders samfundsansvar og fair trade

Støtteordning til fremme af virksomheders samfundsansvar og fair trade Retningslinjer for Støtteordning til fremme af virksomheders samfundsansvar og fair trade Fotograf: Jørgen Schytte. Danidaprojekt. Elever undervises i landbrug og seed træning. Yen Thanh, Vietnam Udarbejdet

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien Rapporteringsvejledning Revideret 08-03-2012 1 ÅRLIG BERETNING OM DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET...

Læs mere

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II 1. IDENTIFIKATION AF DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT CCI Betegnelse Version 2015.0 Rapporteringsår

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Vejledning til resultatrapportering

Vejledning til resultatrapportering Vejledning til resultatrapportering Rammeorganisationernes resultatberetning skal opfylde minimumskravene som beskrevet i de administrative retningslinjers afsnit 6.II. Vejledningen er en kvalificering

Læs mere

Retningslinjer for CISUs Oplysningspulje

Retningslinjer for CISUs Oplysningspulje Retningslinjer for CISUs Oplysningspulje Indhold 1. Oplysningspuljens formål... 1 2. Hvad kan man søge støtte til?... 1 3. Hvem kan søge om støtte?... 4 4. Vurdering af ansøgningerne... 4 5. Ansøgningsprocessen...

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Retningslinjer for tilskud fra CISUs pulje "Volontør i Verden"

Retningslinjer for tilskud fra CISUs pulje Volontør i Verden Retningslinjer for tilskud fra CISUs pulje "Volontør i Verden" Indhold 1. Volontør i Verdens formål 2. Hvad kan man søge støtte til? 3. Hvem kan sendes ud? 4. Hvem kan søge om støtte? 5. Hvilke oplysningsaktiviteter?

Læs mere

Budgetvejledning Revideret

Budgetvejledning Revideret Budgetvejledning Revideret 19-05-2010 Denne vejledning tjener som uddybende bilag til det obligatoriske budgetformat, der skal anvendes ved ansøgning om støtte til enkeltprojekter. Vejledningen kan ligeledes

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Total kr kr. Total til rådighed kr kr.

Total kr kr. Total til rådighed kr kr. Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2013 NGO FORUM modtog i foråret 2013 tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra Dansk

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Vejledning for Pulje B

Vejledning for Pulje B Vejledning for Pulje B 2015-2017 Tilskud fra Pulje B søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Hvorfor skal der gå penge til udviklingsarbejde gennem organisationer baseret i Nord? -----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Til dagsordenens punkt 4 Forslag til politisk ramme og prioriteringer for Projektrådgivningens Bestyrelse 2012-13 (Vedtages af Projektrådgivningens Generalforsamling 28. april 2012) Forslagsstiller: Bestyrelsen

Læs mere

Dato Sagsnr /1 og /1

Dato Sagsnr /1 og /1 Dato 23-11-2017 Sagsnr. 4-1214-391/1 og 4-1214-392/1 Puljeopslag: Udmøntning af midler til understøttelse af udarbejdelse af genoptræningsplaner og metoder til patientinddragelse for patienter med erhvervet

Læs mere

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE s GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE Globalisering og social dumping Mange af den private servicesektors arbejdsgivere er multinationale selskaber eller indgår i globale værdikæder. Offentlig service

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012

Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012 Bilag B Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012 1 Introduktion Dette positionspapir beskriver NGO FORUMs medlemsorganisationers erfaringer og visioner for området Vækst og Beskæftigelse,

Læs mere

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet En guide til ansøgning af 79-midler Kriterier for fordeling af 79-puljen til frivilligt arbejde på ældreområdet I det følgende kan du læse mere om 79-midler,

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Assist-Denmark Glenstrup Søvej 12 Holmgaard 8990 Faarup

Læs mere

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler Gældende fra 1. januar 2012

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016 Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016 Baggrund I forbindelse med indgåelsen af aftale om Adgangskrav og Fordelingsnøgle for Danmarks Indsamling 2014 2017 er der etableret en tilskudspulje,

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer?

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? FNs Verdensmål Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? Hurtigt overblik I september 2015 vedtog alle lande i FN 17 nye bæredygtighedsmål, som skal

Læs mere

Retningslinjer for. Retningslinjer for. DMRU-puljen. DMRU-puljen. Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling - 2014 Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Retningslinjer for. Retningslinjer for. DMRU-puljen. DMRU-puljen. Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling - 2014 Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling Retningslinjer for Retningslinjer for DMRU-puljen DMRU-puljen Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling - 2014 Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling Hvad er DMRU? DMRU er et ressourcecenter for kirkeligt udviklingsarbejde.

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande UDVIKLING VÆKST BALANCE Fødevareklyngens indsats i udviklingslande Vi skal handle mere med udviklingslande Samhandel og eksport styrker vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, når det sker på bæredygtige

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere