Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget august Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg Ungdomsskolen Dagtilbud Udvalget for sundhed, ældre og social...18 Ældre- og sundhedsområdet, skematisk oversigt Ældre- og sundhedsområdet, generelle betragtninger Ældreområdet Sundhedsområdet Tandplejen Social og Voksen / Handicapområdet Hjælpemiddelområdet Udvalget for natur, teknik og miljø...37 Veje og Trafik Vand- og Naturplaner Ejendomme og energi Udvalget for plan, udvikling og kultur...48 Juniorklubber Selvejende haller Arbejdsmarkedsudvalget...66 Beskæftigelsesområdet Side 1 af 69

2 Økonomiudvalget Der er ikke udarbejdet perspektivnotater på økonomiudvalgets område. Der er igangsat initiativer omkring IKT og administrationsbygninger, der forelægges på et senere tidspunkt. Udvalget for familie og institutioner Familieområdet Familieområdet dækker Sundhedspleje, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og det sociale foranstaltningsområde for børn og unge incl. handicapområdet. Familieområdets budget er på 130 mio. kr., heri ikke medregnet administrative udgifter. Et råderum på 3 % af budgettet svarer til 3,9 mio. kr. Udfordringer - demografi, strukturer, styringsmæssige krav, rekruttering Helt overordnet skal Familieområdet sikre, at børn og unge med særlige behov på trods af disse vokser op og udvikler sig under trygge forhold. Familieområdet medvirker dermed til, at flest mulige børn udnytter deres potentiale, får en uddannelse og en aktiv, medlevende tilværelse. Udfordringen for området er at give en rettidig og tilstrækkelig hjælp inden for de budgetmæssige rammer. Personalet er uddannede sundhedsplejersker, fysio- og ergoterapeuter, socialrådgivere, tale-/ hørekonsulenter, psykologer, pædagoger, familieterapeuter og administrative medarbejdere. Der er således tale om en bredt sammensat gruppe, og der er fra det almene børn og unge område stor efterspørgsel efter den ekspertise, medarbejderne besidder. Det er en vedvarende udfordring at finde den rette balance i ressourceanvendelse mellem det tidlige forebyggende arbejde og den lovpligtige behandlende indsats. Demografi Det faldende børnetal jf. befolkningsprognosen har betydning i Sundhedsplejen, hvor børnetallet isoleret set kan medføre nedsættelse af normeringen med henholdsvis 12, 18, 25 og 32 t/uge i årene I øvrige områder forventes der ikke foreløbigt at være nogen egentlig effekt af det faldende børnetal. Antallet af børn, der har en social sag jf. servicelovens bestemmelser, ligger uforandret i størrelsesordenen /- 50. Men der er en udvikling med øget kompleksitet i opgaverne, ligesom det landsdækkende fokus på udsatte børns opvækst har medført flere henvendelser fra borgere med underretning om børns forhold. Ca. en tredjedel af de aktive sager vedrører børn med langvarig sygdom eller handicap. Selv om antallet er stabilt, viser opgørelser over udgifter, der skal kompensere for barnets handicap, at der er en øget udgift pr. barn. Dette kan ses som en indikator for den øgede kompleksitet. Andre myndigheder på børneområdet melder ligeledes om svære sager. Såvel Statsforvaltningen som Fogedretten har en forventning om, at kommunens medarbejdere kan bistå i deres sagsbehandling såvel indenfor som udenfor almindelig åbningstid (ankesager, afhøringssager, samværssager). Side 2 af 69

3 Strukturer I forlængelse af strukturreformen har Syddjurs Kommune ligesom andre kommuner udviklet lokale tilbud. Der er hjemtaget opgaver, som hidtil er løst i regionsregi. Det drejer sig om fysioterapeutisk behandling af handicappede børn og i samarbejde med skoleafdelingen taleundervisning af småbørn. Der er desuden oprettet en døgninstitution for 7 unge, ligesom der er satset massivt på udvikling af familiepleje og aflastning lokalt. Når løsningerne er tilgængelige lokalt og dermed mere kendte af borgere og samarbejdspartnere, bliver de i højere grad efterspurgt. Det kan derfor blive en udfordring at fastholde det hidtidige serviceniveau og ikke imødekomme en udvidet målgruppe. Endvidere stiller strategien med flere lokale løsninger ændrede krav til eget personale og til de almene tilbud som skoler og dagtilbud (inklusion, støttemuligheder og samarbejdsformer). Sektorplanen har fastlagt en sammenlægning af aftaleenhederne på det sociale foranstaltningsområde til én enhed, Familieværket. Dette skal sikre en faglig og økonomisk styring, der fastholder/udvikler behandlingstilbuddene og reducerer anbringelsesbehovet. Styringsmæssige krav Familieområdet har store økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde. Der skal trækkes på mange faglige redskaber den i forbindelse, hvilket er beskrevet i styringsprojektet De fire parallelle spor for faglig og økonomisk styring. Der udarbejdes i øjeblikket kvalitetsstandarder, der skal beskrive serviceniveauet gennemgående arbejdes der med tre niveauer for indsats, hvor den mest intensive kun kan iværksættes, såfremt den afværger en anden og mere indgribende (dyrere) foranstaltning. Familieområdet arbejder ud fra en bestiller-udfører tænkning, og der er på samtlige områder etableret visitationsudvalg. Flest mulige opgaver søges løst i eget regi. På døgnanbringelsesområdet købes pladser såvel i regionsregi (handicapområdet) som i andre kommuner. Kommuner og region har indgået aftale om, at taksterne for alle tilbud skal reduceres med 5 % i Syddjurs Kommune er køber-kommune på døgntilbud til børn og unge, og da taksterne for døgntilbud primært afspejler bemandingen, kan konsekvenserne af denne aftale give anledning til bekymring hvis det medfører forandring i målgruppe eller tilkøbsydelser, så har det ikke den ønskede økonomiske effekt. Anvendelse af billigere tilbud vil medføre reduceret statsrefusion på særligt dyre enkeltsager, hvilket ligeledes skal indregnes i den samlede konsekvens. Rekruttering Der har ikke været problemer med rekruttering af medarbejdere til faste stillinger hidtil i Familieafdelingens områder hverken vedrørende sundhedsplejersker, ergo- /fysioterapeuter, tale-/hørekonsulenter, psykologer, socialrådgivere eller familiebehandlere. For socialrådgivere til myndighedsområdet har det været nødvendigt at opslå faste stillinger for at besætte f.eks. barselsvikariater. Der er tilsvarende anvendt vikarbureau i forbindelse med længerevarende sygefravær. Side 3 af 69

4 Muligheder - serviceniveau, strukturer, organisering, tildelingsmodeller Den sammenhængende børnepolitik er under revision og skal bidrage til en forventningsafstemning mellem borgere og kommune samt mellem familieområdet og samarbejdspartnere. Dilemmaet om indbyrdes konkurrence mellem tidsforbrug til henholdsvis den forebyggende indsats og den behandlende indsats håndteres ved en eksplicit beskrivelse af, hvilke åbne forebyggende tilbud, der er i Syddjurs Kommune. Der skal sikres en tydeliggørelse af, hvad der er kommunale opgaver. Opgaveløsningen om udsatte børn og unge skal ske i samarbejde med barnets familie og tættest på det almene område. Serviceniveau fastsættes gennem kvalitetsstandarder, og disse udgør grundlaget for de nedsatte visitationsudvalgs arbejde. Endvidere er der muligheder i en fortsat udvikling af det gode samarbejde dels internt i Familieafdelingen, dels på tværs mellem medarbejderne i børne- og voksenområdet. I 2010 er der udarbejdet en handleplan for imødegåelse af budgetoverskridelse. Handleplanen bygger i høj grad på inddragelse af ekspertise fra PPR og Sundhedsplejen i arbejdet på det specialiserede socialområde. Disse handlemuligheder skal fastholdes. Specielt vedrørende døgnanbringelsesområdet er der udarbejdet et kommissorium for udviklingsarbejdet, som er faseopdelt, idet dette er nødvendigt for at sikre en kvalificeret udbygning i en takt, som vi er i stand til at gennemføre. Et af høringssvarene til økonomi-handleplanen omhandler den gode matchning ved anbringelser i form af en formidlingsenhed (Døgnformidlingen), der holder sig ajour med de enkelte tilbud. Handicappede småbørn, som ikke kan rummes i almene dagtilbud, kan visiteres til specialbørnehave. Der er budget til 11 helårspladser. Syddjurs Kommune er selv leverandør af 8 pladser. Børn med vanskeligheder i autismespektret har ikke hidtil kunnet optages i egen institution, og derfor har vi købt pladser i Århus Kommune. Disse pladser er dyre og den daglige transport ligeledes. Det vil være muligt at udvikle på målgruppen i egen institution - eventuelt understøttet af en udvidelse i antal pladser. En todelt målgruppe medfører behov for bygningsmæssige ændringer. Udvikling / planer - strukturplanlægning, organisering Grundlaget for de kommende års udvikling i Familieområdet fremgår som tidligere nævnt af sektorplan, økonomistyringsprojektet og den sammenhængende børnepolitik. Desuden er der ret omfattende lovændringer vedrørende forebyggelse af ungdomskriminalitet og generelt vedrørende børn og unge med særlige behov. Ændringerne omhandler såvel tilbud og indsatser som skærpede krav til de fagligt/administrative procedurer i området. Det vil især i socialrådgiverområdet medføre behov for kurser og uddannelser i løbet af Med udgangspunkt i økonomistyringsprojektet er der på det specialiserede socialområde udarbejdet en handleplan for 2010 for at reducere et forventet merforbrug. Handlingerne Side 4 af 69

5 her fastholdes fremadrettet, men der er ikke udsigt til et rationale, der kan reducere det nuværende budget. Derfor er der ikke udarbejdet blokke vedrørende yderligere døgnanbringelsestilbud eller oprettelse af akutteam, som er nogle af handlingerne. Udvidelsesblokken vedrørende en døgnformidling følger ligeledes af handleplanen (4.) Reduktionsblokken vedrørende Sundhedsplejen foreslår som alternativer, at de frigjorte timer helt eller delvist anvendes til at understøtte forældreopgaven vedr. udsatte børn (2.) Endelig er anlægsblok og afledt bygningsdrift vedrørende Familieværket en investering for at styre det specialiserede socialområde og her primært at reducere anbringelsesbehovet. Reduktionsforslag Takstnedsættelse med 5% på døgninstitutioner Demografi, sundhedsplejen max. Effekt Lokalt døgntilbud til 6 handicappede unge (5 under år) Reduktionsforslag samlet Udvidelsesforslag (kontoområde 6) Døgnformidlingen Digital understøttelse af børn og ungeområdet (DU BU) 6. Døgnvagt Socialrådgiverområdet, øget kompleksitet i opgaverne Udvidelsesforslag samlet Anlæg og afledt bygningsdrift Familieværket 1. Nybyggeri Rønde, hhv og 1000 kvadratmeter på kommunal grund 2. Eksisterende kommunale faciliteter, samlet Røndeområdet bygningsændringer 3. eksisterende kommunale faciliteter, to lokaliteter hhv. Ebeltoft og Rønde bygningsændringer Afledte driftsudgifter, bygningsdrift vedr. hhv. 1., 2. og 3 Skoleområdet, drift Udfordring Af Økonomiudvalgets dagsorden fra den 15. juni 2010 fremgår, at det forudsættes, at der til brug for de politiske drøftelser på budgetseminaret efter sommerferien er forslag, som samlet giver et råderum på minimum 3% af driftsbudgettet. Det samlede driftsbudget for skoleområdet er på 389 mio. kr., og 3% udgør således 11, 6 mio. kr. Skolevæsenet står lige nu og i de kommende år foran to store udfordringer : Side 5 af 69

6 at overholde Byrådets målsætning om at eleverne undervises i henhold til UVM s vejledende timetal at overholde KL og regeringens aftale/målsætning om at begrænse udgifterne til specialundervisning, således at flest mulige børn undervises i normalklasser i folkeskolen Byrådet besluttede den 8. oktober 2009 at nedlægge kommunens tre mindste skoler pr. 1. august Det økonomiske rationale ved skolenedlæggelserne skulle anvendes til kvalitetsløft på de øvrige folkeskoler primært ved at hæve undervisningstimetallet fra UVM s minimumstimetal til UVM s vejledende timetal. Denne beslutning er implementeret i skolernes ressourcetildeling pr. 1. august 2010 og danner grundlag for den enkelte skoles planlægning af skoleår 2010/11. Skolevæsenet har de sidste to år haft stor fokus på specialundervisningsområdet med omlægning af såvel ressourcetildeling, visitation og struktur. På samtlige folkeskoler arbejdes der ihærdigt med at videreudvikle pædagogiske metoder og samarbejdsformer med henblik på at kunne varetage undervisning af flere elever med særlige behov end tidligere. Men samtidig betyder en stor tilgang i antal børn med særlige behov, at der kræves flere hænder til at løse opgaven ude på skolerne, ligesom behovet for kompetenceudvikling og efteruddannelse er større end nogensinde. En forudsætning for at opfylde målsætningen om udskillelse af færre elever til særlige undervisningstilbud er derfor, at skolerne tilføres ressourcer til varetagelse af opgaven, og en af de store udfordringer er derfor at få flyttet den pengestrøm, der i dag går ud af kommunen til køb af pladser på specialskoler i andre kommuner, ind i kommunen, så børnenes behov kan tilgodeses i kommunens eget regi. Muligheder Skolernes budgetrammer udgøres af ca. 92% lønudgifter og 8 % driftsudgifter. Skolernes tildeling til drift er på mellem kr. (kommunens mindste skole) og kr. (kommunens største skole), og da der allerede er foretaget effektiviseringer og besparelser på driftsbudgetterne i henhold til sidste års rengøringsanalyse, procentreduktion på varekøb m.v., anses muligheden for yderligere reduktioner af driftsbudgetterne at være meget begrænsede. Ligeledes er der i ressourcemodellen indregnet en effektivisering i f.t. klassedannelser ved at max. elevtal pr. klasse er forhøjet fra 26 til 28 elever, så der først udløses ny klasse ved elev nr. 29 på årgangen, og ikke som tidligere ved elev nr. 27. Det ønskede råderum på 3% kan således primært tilvejebringes ved væsentlige reduktioner i lønudgifterne til såvel skole som SFO ved : Generel nedsættelse af elevernes timetal, reduktion i tildeling af holdtimer og tid til andre opgaver svarende til 8,3 mio. kr. (19-20 lærerstillinger) Reduktion af budgettet til 10.kl. fra nuværende tildeling på kr. pr. elev til kr. pr. elev ved to skoler / kr. pr. elev ved samling af 10. klasserne på én skole svarende til hhv kr. / kr. (mellem 0,6 og 1,5 lærerstilling) Side 6 af 69

7 Reduktion af tildeling pr. barn i SFO fra nuværende kr. pr. år til kr. pr. barn pr. år, svarende til ca. 2,2 mio. kr. ( 6 7 pædagogstillinger) Besparelserne på lærerløn og 10. kl. får kun 5/12 gennemslag i 2011, da regulering af skolernes ressourcetildeling samt cyklus for personaletilpasninger følger skoleåret og ikke budgetåret. Besparelser på SFO-budgetterne er ligeledes i 2011 kun beregnet med 9 måneders gennemslag, da reduktion i personalestaben tidligst kan effektueres pr. 1. april (opsigelsesvarsler op til 6 mdr.) Planer / udvikling Specialundervisning Budgetforudsætninger, jf. basisbudget for : 2011 kr kr kr kr. Egne specialskoler Specialskoler i andre kommuner Gennemsnitspris pr. elev i specialskoler inkl. SFO: I eget regi I andre kommuner Udgift pr. elev pr. år kr kr. Der er i basisbudgettet forudsat en opbremsning i udgifterne til specialskoler i såvel andre kommuner som i eget regi. Skoleafdelingen og PPR kan imidlertid konstatere en voksende tilgang af børn med behov for et specialiseret undervisningstilbud ( primært i gruppen af skolestartere ), og en opbremsning af udgifterne kræver derfor, at kapaciteten i kommunens egne specialskoler øges, og at flere elever med særlige behov undervises i den almindelige folkeskole. Elevtallet i kommunens egne specialskoler er allerede fra og med skoleår 2010/11 forøget med 10 elever på det nyetablerede specialcenter Pindstrupskolen, og samtidig er der tilført enkelte andre folkeskoler ekstra ressourcer til varetagelse af særlige elever/elevgruppers behov. Strategien er således at flytte ressourcer fra kontoen til Specialskoler i andre kommuner til kontoen for Specialskoler i eget regi og til de enkelte folkeskoler, således at flere elever end hidtil kan blive undervist så tæt på deres nærområde som muligt. I denne omstillingsfase er det vigtigt, at muligheden er til stede for at tilføre vores egne kommunale tilbud de fornødne ressourcer til at klare opgaven og til at videreuddanne personalet. Derfor peges der ikke på nuværende tidspunkt på deciderede besparelser på den samlede budgetramme til specialundervisning. Denne strategi understøttes af KL s og regeringens aftale om den kommunale økonomi, hvor aftalen for specialundervisningen indebærer: Side 7 af 69

8 at stat og kommuner generelt vil arbejde sammen om at gøre folkeskolen mere inkluderende gennem en udvikling af bl.a. lærerkompetencer, PPR s rolle og inklusionsfremmende styringsmodeller at specialundervisning via ny lovgivning skal afgrænses til støtte i mindst 12 ugentlige undervisningstimer samt undervisning i egentlige specialtilbud. at det gøres klart, at specialundervisning ikke alene kan udløses af en given diagnose, men at dette fordrer en helhedsorienteret vurdering af barnets behov at en anbringende kommune skal godkende det specialundervisningstilbud, som barnet tilbydes i beliggenhedskommunen at regulering og klagesystemer skal undersøges Hvis strategien lykkes, vil der være væsentlige besparelser set over en 10-årig periode med deraf flg. mulighed for at styrke normalområdet, så behovet for segregering af elever med særlige behov yderligere reduceres. Økonomisk perspektiv på årsbasis og set over 10 års skolegang for den enkelte elev: 10 elever pr. år Kr. 20 elever pr. år Kr. 30 elever pr. år Kr. Eget regi Andre kommuner Difference elever i 10 år Kr. 20 elever i 10 år Kr. 30 elever i 10 år Kr. Eget regi kr kr kr. Andre kommuner kr kr kr. Difference kr kr kr. 10.klasse Kommunens 10.kl. tilbud er p.t. henlagt til Rønde Skole og Kolind Centralskole, og der er frit valg for eleverne mellem de to skoler. I skoleåret 2010/11 er der i alt indskrevet 82 elever i kommunens 10. klasser svarende til 22% af folkeskolens årgang. Eleverne fordeler sig med 59 elever i Rønde og 23 elever i Kolind. Derudover vælger en del elever at gå i 10. kl. på efterskoler eller i andre kommuner, jf. lov om frit skolevalg, og hvert år vælger således ca. 50 elever (primært fra Ebeltoftområdet) at gå i 10.kl. i Norddjurs Kommune. Med udgangspunkt i nuværende tendens til at ca. 22% af eleverne vælger kommunens eget 10. kl. tilbud, vil der, jf. de foreliggende elevtalsprognoser, være et elevunderlag for kommunens egne 10. klasser på mellem elever om året frem til og med skoleår 2019/2020. I henhold til Folkeskolelovens 19a, er undervisningen i 10. kl. et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Af UVM s bemærkninger til loven fremgår ligeledes, at 10. kl. ikke er en fortsættelse af grundskolen, men en overgang til ungdomsuddannelsen. Ved en lovændring i 2003 blev det derfor muligt at oprette Side 8 af 69

9 10.kl.centre for at give eleverne mulighed for et miljøskift samt give dem et bredt uddannelsestilbud, som fagligt og interessemæssigt opfylder mange unges forventninger til en skolegang, der peger frem mod ungdomsuddannelserne. Skoleafdelingen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at samle kommunens 10.kl. tilbud ét sted både med henblik på at etablere et stærkt ungdomsmiljø for elever i 10. kl., men også af hensyn til at kunne tilbyde så bred en vifte af linjer/valgfagstilbud som muligt. Således kan flere af de unge tiltrækkes til kommunens eget tilbud i stedet for at vælge 10.kl. i andre kommuner. Et samlet 10.kl. tilbud bør ligge i tilknytning til Rønde skole og under skolens ledelse, både fordi Rønde i kommuneplanen er udpeget som kommunens uddannelsesby, men også fordi Rønde er centralt placeret, og det er her kommunens største 10.kl. tilbud er i forvejen. En udvidelse af kapaciteten på Rønde Skole kræver dog en udbygning af de fysiske rammer på skolen. I forbindelse med øvrige anlægsprojekter på Rønde Skole, er der således udarbejdet overslag over lokalebehov og anlægssum svarende til 9,3 mio. kr., og det anbefales at etablering af disse rammer sker samtidig med den øvrige ombygning af skolen, da det vil betyde en bedre planlægning og projektering end hvis projektet skal tilføjes på et senere tidspunkt. De nye rammer vil således kunne stå klar til 1. august 2011, så en sammenlægning af 10. kl. kan ske fra og med skoleår 2011/12. Nuværende ressourcetildeling til 10. kl. sker ved et fast beløb pr. elev, svarende til i 2011-niveau. Norddjurs Kommune tildeler kr. pr. elev i 10.klasse, mens der opkræves KL s takst på kr. for de elever fra Syddjurs Kommune, der vælger 10. kl. centret i Grenå. I budgetkataloget foreslås at tildelingen til kommunens eget 10.kl.tilbud reduceres med kr. pr. år ved nuværende to 10. kl. på to skoler. Ved en sammenlægning påregnes en yderligere effektiviseringsgevinst, således at besparelsen udgør kr. pr. elev pr. år. Økonomi Reduktion i elevernes undervisningstimetal Reduktion af timer til holddeling Reduktion af tid til andre opgaver Reduktion af tildeling til 10.kl på to skoler Reduktion af tildeling til 10. kl ved samling af 10.klasserne Reduktion af tildeling pr. barn til SFO Side 9 af 69

10 Skoleområdet, anlæg Udfordringer Som opfølgning på Sektorplanen for skoler og dagtilbud 2008 er der i 2009 udarbejdet en sektorplan for skolernes fysiske rammer. Planen er udfærdiget af ekstern konsulent med udgangspunkt i eksisterende forhold, fremtidige udviklingsmuligheder samt nødvendige bygningsændringer som følge af evt. ny skolestruktur. I 2010 er der iværksat ud- og ombygningsprojekter for i alt 35, 5 mio. kr. fordelt på Rønde Skole, Mørke Skole, Ådalsskolen og Kolind Centralskole, ligesom der er afsat penge til etablering og leje af pavilloner til Pindstrupskolen. Herudover er der renoveret skoletoiletter for kr. Ved budgetvedtagelsen i oktober 2009 blev der i overslagsårene afsat flg. anlægsmidler til skoleområdet: 2011 kr kr kr Af disse anlægsmidler er der allerede deponeret kr. i 2011 og kr. i 2012 til leje af pavilloner til Pindstrupskolen. Herefter resterer der et anlægsbehov på ca. 90 mio. kr. Muligheder Skoleafdelingen anbefaler, at der i 2011 afsættes midler til flg. anlægsprojekter: Renovering og ombygning af Hornslet Skole skønnet udgift 23 mio. kr. Ud- og ombygning af Pindstrupskolen skønnet udgift 9 mio. kr. Udbygning af 10.kl. kapacitet i Rønde Etablering af træningshal i Rosmus skønnet udgift ca. 7 mio. kr., jf. Team Ejendommes overslag. Byggeri og projektering gennemføres parallellt med etablering af ny daginstitution i Rosmus ( beskrevet i anlægsblok for dagtilbudsområdet) Uddybende bemærkning vedr. udbygning af 10. kl. i Rønde: En udvidelse af kapaciteten på Rønde Skole kræver en udbygning af de fysiske rammer på skolen. I forbindelse med øvrige anlægsprojekter på Rønde Skole, er der således udarbejdet overslag over lokalebehov og omkostninger svarende til 9,3 mio. kr., og det anbefales at etablering af disse rammer sker samtidig med den øvrige ombygning af skolen, da det vil betyde en bedre planlægning og projektering end hvis projektet skal tilføjes på et senere tidspunkt. De nye rammer vil således kunne stå klar til 1. august 2011, så en sammenlægning af 10. kl. kan ske fra og med skoleår 2011/12. Projektet kan finansieres med 3 mio. kr. fra anlægspuljen i 2010 og de resterende 6,3 mio. kr. fra anlægsbudget I givet fald skal der træffes beslutning om at frigive midlerne for 2010 inden den 1. oktober Alternativt kan hele projektet finansieres over anlægsbudgettet i Side 10 af 69

11 Uddybende bemærkning vedr. træningshal i Rosmus: Skolen bruger i øjeblikket primært Tirstrup Hallen til idrætsundervisning. Transporten tager ca. 1/3 af tiden fra undervisningen. Det er meget uhensigtsmæssigt ift. elevernes udbytte, og det er samtidig dyrt grundet de løbende udgifter til transport. Rosmus Skole har i de seneste år haft stor fokus på sundhedsaspektet. Det er lykkedes skolen uden særbevilling at drive en meget ambitiøs skolebod, der hver dag serverer hjemmelavet mad til over halvdelen af skolens elever. Skolen har etableret flere udfoldelsesmuligheder for børnene senest en multibane opført via sponsorater fra lokale sponsorer. Næste skridt i forhold til mere bevægelse/aktivitet i dagligdagen og undervisningstiden står og falder med de fysiske rammer, og her vil en træningshal give en fleksibel, nem og hurtig adgang til de nødvendige faciliteter. Udover for skole/sfo vil en træningshal være et stort aktiv for børnehaven, juniorklubben og ungdomsklubben. Hvis ovenstående projekter gennemføres i 2011, genstår jf. sektorplanen anlægsprojekter for ca. 40 mio. kr. fordelt på flg. skoler: Marienhoffskolen 5,9 mio. kr. Molsskolen 5,8 mio. kr. Mørke Skole 6 mio. kr. Rosmus Skole 3 mio. kr. Skelhøjeskolen 8,5 mio. kr. Thorsager Skole 6,8 mio. kr. Toftevangskolen 2,6 mio. kr. Ådalskolen 1,7 mio. kr. Økonomi Ud fra ovenstående er skoleområdets samlede anlægsbehov de næste 4 år på 89,3 mio. kr. fordelt således: a) kr. ( inkl. hele 10. kl. projektet) b) kr. ( 10. kl. delt mellem 2010 og 2011) Ungdomsskolen Udfordring Af Økonomiudvalgets dagsorden fra den 15.juni 2010 fremgår, at det forudsættes, at der til brug for de politiske drøftelser på budgetseminaret efter sommerferien er forslag, som samlet giver et råderum på minimum 3% af driftsbudgettet. En yderligere reduktion på 3% vil betyde, at der skal findes besparelser/effektiviseringer for i alt kr., Side 11 af 69

12 Ungdomsskolens ramme er de sidste 2 budgetår blevet beskåret med 10%. Ungdomsskolen har pr. januar 2010 implementeret en ny distriktsstruktur, der reducerede antallet af ungdomsskoledistrikter fra 6 til 4. På budgettet for 2010 er der således sparet kr. på ledelse udover den centrale 1% besparelse på driften. Udgangspunktet for den nye struktur er at sikre et harmoniseret og forebyggende Ungdomsskoletilbud i alle kommunens skoledistrikter med fokus på en udvidelse af ungdomsklubtilbuddet, så det følger skoleåret med 2 ugentlige åbningsaftner i de små klubber i Rosmus, Ådalen, Mols og Mørke og 3 åbningsaftner i hovedbyerne Rønde, Ebeltoft, Kolind og Hornslet. Muligheder Hvis der skal findes besparelser på Ungdomsskolens budget, vil strukturen skulle ændres igen, ligesom der vil ske en generel omlægning af Ungdomsskolens aktiviteter ud fra flg. muligheder: Reduktion af Ungdomsskolens undervisning med 600 timer svarende til en reduktion på hold. De almene undervisningstilbud koncentreres i hovedbyerne Reduktion af Ungdomsskolens klubtilbud med timer og en centralisering af klubtilbudene til de større byer Hornslet, Rønde, Kolind og Ebeltoft Lukning af Motorsektion /Cross et tilbud, der p.t. omfatter 75 unge Planer/udvikling Juniorklubberne I forbindelse med forslag til ny juniorklubstruktur i Syddjurs Kommune ser Ungdomsskolen flg. udviklingsmuligheder, hvis juniorklubberne bibeholdes i ungdomsskoleregi: forældrebetalingen nedsættes fra nuværende 525 kr. for børn i 5.-6.kl. / 475 kr. for børn i 4. kl. til en fælles takst på 450 kr.. Tilbudet kan evt. udbygges til at omfatte børn i 3. kl. fra april måned, hvor de overgår fra SFO til juniorklub Ungdomsskolen betaler 1 stk. årskontingent til en valgfri idrætsforening i Syddjurs kommune for alle børn i kl., der er tilmeldt juniorklub. Der indgås aftaler med idrætsforeningerne om et harmoniseret årskontingent på f.eks. 800 kr. der serveres dagligt et let, sundt og gratis måltid mad for alle børn i juniorklubberne Ordningen vil kunne implementeres pr. 1. januar 2011 og er som udgangspunkt udgiftsneutral med finansiering dels via frigjorte driftsmidler fra de nedlagte tilkøbsordninger i Feldballe, Nimtofte og Ugelbølle, dels ved en forventet fremgang i medlemstallet på ca. 100 børn. Transport til og fra juniorklub/ungdomsskole i Ådalsområdet Ungdomsskolens klub- og undervisningstilbud foregår på hverdage i tidsrummet fra efter skole og frem til kl På nuværende tidspunkt er der ikke længere buskørsel til og fra Ådalsskolen om aftenen idet tidligere buskørsel 2 aftener om ugen er sparet væk. Om eftermiddagen er der buskørsel hjem fra SFO og juniorklub tirsdag og torsdag kl , på de andre hverdage går sidste bus kl Den manglende mulighed for transport bevirker, at medlemstallene i juniorklub og ungdomsklub i Ådalsområdet er stærkt faldende, og konsekvensen kan derfor på sigt være lukning af disse tilbud. Side 12 af 69

13 Der vil med etablering af yderligere 3 eftermiddagskørsler på mandage, onsdage og fredage samt 2 aftenkørsler med lokalruter i Ådalsskolens distrikt, som øvrige borgere også kan anvende, være mulighed for opsamling i hele skoledistriktet og dermed sikre de unge i området bedre muligheder for at benytte Ungdomsskolens tilbud. Opnormering af ungdomskonsulentordning Hvis SSP-strukturen i fremover skal fungere tilfredsstillende, er der behov for at kommunen opdeles i 4 lige store SSP-distrikter svarende til de 4 ungdomsskoledistrikter, og at der tilknyttes en opsøgende SSP konsulent til hvert distrikt. Med en udvidelse af antallet af SSPkonsulenter fra 2 til 4 sikres en nærværende og brugbar SSP-struktur, hvor SSPkonsulenterne sikres rimelige vilkår for at arbejde lokalt opsøgende og i tæt samarbejde med sagsbehandlere, politi, klubber, skoler, forældre mv. omkring udsatte børn og unge. Udvidelse af Ungdomsskolens heltidsundervisning Ungdomsskolen tilbyder p.t. heltidsundervisning for i alt ca. 24 elever i (10.)kl. på hhv. Færgegården i Ebeltoft og E-klassen i Kolind. Behovet for et tilsvarende tilbud i den vestlige del af kommunen er stort, og derfor foreslås oprettelse af Heltidsundervisningstilbud III med placering i Mørke i SFO Solgårdens nuværende bygninger, når SFO en pr. 1. august 2011 flytter over på skolen. Undervisningstilbuddet målrettes elever på klassetrin, der i profil matcher et eller flere af nedenstående punkter: har massivt fravær fra skolen og dermed er ubeskæftigede har stor modstand mod undervisning i det sædvanlige folkeskoletilbud har store sociale vanskeligheder, hvoraf følger manglende undervisningsparathed har ringe social forståelse har ringe eller ingen relation til tillidsvækkende voksne rollemodeller elever, der akut står uden undervisningstilbud, og hvor det fremtidige undervisningstilbud skal afklares eksempelvis elever, der er hjemsendt fra efterskoler. Oprettelse af det nye heltidsundervisningstilbud kan medføre reduktion i antallet af placeringer i eksterne specialundervisningstilbud samt reduktion i antallet af anbringelser uden for hjemmet. Ydermere kan der påregnes reduktion i antallet af timer til hjemmeundervisning, som iværksættes akut i kortere eller længere periode til elever uden undervisningstilbud. Side 13 af 69

14 Økonomi De forskellige forslag medfører flg. nettobudgetvirkning: Reduktion af undervisningstimer Reduktion af klubvirksomhed Lukning af Motorsektion/Cross Juniorklubstruktur Transport til Ådalsområdet Opnormering SSPkonsulenter Nyt heltidsundervisningstilbud Dagtilbud (Udfordringer, Muligheder, Planer/Udvikling) Dagtilbudsområdet dækker de pædagogisk tilrettelagte dagtilbud i henhold til dagtilbudsloven. I Syddjurs Kommune dækket af den kommunale Dagpleje, Integrerede Institutioner og Børnehaver. Hentil kommer en række private pasningsordninger og private institutioner. Den samlede økonomi udgør netto i mio kr. De 3 store områder er Dagplejen, Integrerede Institutioner og Børnehaver. Herudover et specialpædagogisk team, der yder støtte til børn med særlige behov. Udgifterne er stort set alene personale omkostninger (lønninger) der således udgør mere end 90 %. Benchmarking Budgetterede udgifter i 2010(Budget) på 0-6 års området placerer ifølge ECO nøgletal Syddjurs Kommune blandt de 20 kommuner, der bruger færrest penge på dagtilbudsområdet og alene 6 kommuner ud af 98 kan med sikkerhed siges, at anvende færre penge på området end Syddjurs Kommune. Og blandt de 10 geografisk nærmest beliggende kommuner har Syddjurs kommune det laveste budget pr. barn til børnepasningen i Går man tættere på tallenene vil det fremgå, at det især er på institutionsområdet, at der anvendes færre penge, hvilket specielt afspejles i en meget lav forældrebetaling for vuggestuepladser. Dette hænger sammen med, at der alene er tale om integrerede institutioner, når vi taler om institutionspasning for de yngste børn. Alt andet lige vil besparelser på dagtilbudsområdet, således placere dagtilbuds området i Syddjurs Kommune blandt de kommuner, der bruger aller færrest penge på området. Side 14 af 69

15 Om det betyder laveste kvalitet eller mest effektive kommune kan og bør drøftes. I den forbindelse kan der ikke gives et helt entydigt svar. Budgettildelingsmodel Budget tildelingsmodellen på dagtilbudområdet er tilrettelagt således, at der er en klar sammenhæng til antal børn i ordningerne. Dette er helt entydigt mht. Børnehaver og integrerede institutioner, hvor der tildeles med kr./barn/år. I dagplejen er det vanskeligere, at skabe denne sammenhæng grundet mere komplekse forhold. Det vurderes, dog at denne sammenhæng ligeledes bør tilstræbes i dagplejen. I samarbejde med området for økonomi er der igangsat et arbejde med dette sidste. Endelig skal det nævnes at denne økonomisk, styringsmæssige udfordring omkring dagplejen er landsdækkende. Dagplejen vurderes derfor i øjeblikket at være underbudgetteret. Dette er der peget på ved budgetopfølgning og tekniske korrektioner 2011, men det er ikke imødekommet. Rekruttering Pædagog området kan være udsat på lidt længere sigt for rekrutteringsproblemer, men umiddelbart synes det ikke problematisk med rekruttering. Med hensyn til pædagog medhjælpere og pædagogisk assistent uddannede (PAU) synes udbuddet at blive større. Demografi Det samlede antal børn i 0-6 års området er faldende idet årgangene der går i skole er størrere end dem der bliver født: 2008 index 100 (2792) 2009 index 98,8 (2759) 2010 index 95,9 ( 2677) 2011 index 93,2 (2602). Med hensyn til nyfødte forudser kommunens befolkningsprognose et fald de kommende år. I 2009 forudsagde prognosen 399 fødte, mens det reelle tal blev 407 fødte. For 2010 sagde prognosen 389 fødte, mens status pr. maj 2010 indikerer et væsentligt højere antal fødte børn i kommunen (>407). Tendensen i befolkningsprognosen bør man på den baggrund være skeptisk overfor, især da prognosen opererer med fortsat faldende fødselstal de kommende år. Befolkningsprognosen revideres således også løbende op (se tabel 1.3 side 10 i befolkningsprognosen) med hensyn til tallene for børn i alderen 0-6 år. Strukturer Styringsmæssigt danner sektorplanen for området de nødvendige sigtemål og præciseringer for området. Således danner aftaleholder konceptetet grundlag for mulige ledelsesmæssige effektiviseringer løbende. Imidlertid forandres mulighederne løbende af udefrakommende ændringer samt som f.eks ændringer på skoleområdet. Sektorplanens visioner og sigtemål tilpasses derfor løbende. Samarbejde mellem skoler og dagtilbud omkring ledelsen ses dog fortsat, som en udviklings mulighed med effektiviseringspotentiale. Foreløbig eksisterer denne model et sted i kommunen. Side 15 af 69

16 Ligeledes skitseres udbygningen med flere integrerede institutioner i sektorplanen. Denne løbende forøgelse af mangfoldigheden i dagtilbud, søges implementeret når timing i forhold til effektivitet, økonomi, efterspørgsel (brugere) og medarbejder tilfredshed tilsiger det. Der er forslag om dette i Rosmus og Ådalen i Området udfordres i øjeblikket af oprettelsen af en række private institutioner således er der i 2009 og 2010 foreløbig godkendt 4 private børnehaver samt 1 lille vuggestue. I forvejen har dagplejen været udfordret af private pasningsordninger, hvorunder der passes ca. 100 børn. Der stilles derfor i øjeblikket store krav administrativt, styringsmæssigt og samarbejdsmæssigt til området for dagtilbud og tilhørende stabsfunktioner (økonomi. Jura, personale, team ejendomme, pladsanvisning mfl.) især i oprettelses faserne. Budget 2011 Af Økonomiudvalgets dagsorden fra den 15. juni 2010 fremgår, at det forudsættes, at der til brug for de politiske drøftelser på budgetseminaret efter sommerferien er forslag, som samlet giver et råderum på minimum 3% af driftsbudgettet. Det samlede driftsbudget for Dagtilbudsområdet er på 144 mio. kr. og 3% udgør således 4,3 mio. Mulighederne for at pege på råderum i denne størrelsesorden skal udover ovenstående ses i lyset af de senere års effektiviseringer herunder den årlige 1% effektivisering, der alle har betydet personaleindskrænkninger. Med ovenstående in mente kan serviceniveauet sænkes primært gennem ressourcetildelingen til daginstitutionerne, altså det årlige kr. pr. barn beløb. Udmøntningen sker så lokalt gennem de enkelte aftaleholdere og enkelte institutioner. Konsekvenserne vil for alles vedkommende være besparelser på lønomkostninger som igen påvirker den pædagogiske og praktiske arbejdsudførelse. Der er stillet et sådant forslag i budgetblok. Der kan fra centralt hold (Byrådet) besluttes at sænke serviceniveau gennem lavere åbningstid i daginstitutionerne. Dette vil give besparelser på lønomkostninger ligesom serviceniveau forringes for forældre, der ønsker at benytte kommunale daginstitutioner. Der er stillet et sådant forslag i budgetblok. Et større råderum gennem lavere serviceniveau på dagplejeområdet synes vanskeligt, idet der med nuværende budget har været budgetoveskridelser i 2009 på ca. 6 mio kr og i 2010 forventes ca. 3. mio kr. Et lavere serviceniveau kræver nye retningslinjer, der skal beskrive, at børn ikke kan forventes passet hos samme Dagplejer i de ca. 2 år de er i dagplejen. Der skal tillades at børn bliver flyttet mindst 3 gange og det geografiske område, som børnene flyttes imellem skal udvides, således at børn kan flyttes fra alle dele af kommunen til alle dele af kommunen, også for kortere perioder som 1-3 måneder. Konsekvenserne vil være mærkbare for de fleste børn og det kan ikke udelukkes, at der vil være varige konsekvenser for nogle. Praktiske problemstillinger som store transportproblemer vil overlades til forældre. Det er helt nødvendigt med sådanne serviceforringelser gennem stram kapacitetsudnyttelse af dagplejepladser, hvis der besluttes besparelser fra basisbudget Side 16 af 69

17 Besparelserne forudsætter ligeledes alt andet lige dvs. at f.eks. sygefravær ikke stiger ifht. Budget. Da lavere serviceniveau er lig færre ansatte vil der sandsynligvis ske en stigning af udgifterne til privat pasning. Hvis denne tendens gentager sig, vil besparelsesgrundlaget kunne påvirkes, da der kan opstå overgangsomkostninger og tilpasningsomkostninger, idet de private ordninger såfremt de efterspørges medfører yderligere tilpasninger i den kommunale dagpleje. Ligeledes bør der iagttages følgeomkostninger ved afskedigelser. Drift Lavere serviceniveau Dagplejen 0,5 mio 1,0 mio 1,0 mio 1,0 mio Åbningstid 51,5 t/u 48 t/uge i 0,966 mio 0,966 mio 0,966 mio 0,966 mio daginstitutioner Lavere serviceniveau i daginstitutioner. 1,5. mio 2,5.mio 2,5 mio 2,5 mio Kr/barn Oprettelse af Rosmus Børnehus, 0 0,3 mio 0,3 mio 0,3 mio besparelse ledelse Lavere serviceniveau specialpædagogisk 0.2 mio 0.4 mio 0.4 mio 0.4 mio indsats Udvidelse- kvalificering af budgetmodel - dagplejen +3,0 mio +3,0 mio +3,0 mio +3,0 mio Anlæg Rosmus Børnehus 5,0 mio 5,287 mio 0 0 Ådalen ombygning 2,1 mio Margrethe Børnehaven Pindstrup børn m særlige behov 2,044 mio Side 17 af 69

18 Udvalget for sundhed, ældre og social Ældre- og sundhedsområdet, skematisk oversigt Perspektiveringer ældre- og sundhedsområdet Skematisk oversigt Udfordringer Demografi Strukturer Rekruttering Styringsmæssige krav Ældreområdet Sundhedsområdet Tandplejen Demografi - tilgang af mange i års alder, samt flere 80+ årige => - -i alt 3000, heraf ca årige -. stigning demenssygdomme på 41% i alt 260 borgere. Demografi - tilgang af mange i års alder, samt flere 80+ årige => - - flere yngre friske ældre - flere med kroniske lidelser Demografi - faldende børnetal 1500 færre 0-17 årige i år Et fald på 1000 de første 5 år. - konsekvens for tilbud/ressourceanvendelse på sigt? Strukturer: 1. Plejeområdet - lav dækningsgrad 12,7% på plejeboliger, mange på venteliste - stigende plejebehov for hjemmeboende -flere minde plejeboligenheder 2.Køkkenområdet -samarbejde med Norddjurs om etablering og ibrugtagning af fælleskøkkenet Djurs Mad Strukturer: 1.Ændringer i hospitalsstruktur flytning af opgaver til kommunerne - Kortere indlæggelser - akut modtageenheder krav til kommunalt sundhedsberedskab 2. Flere ambulante genoptræningsopgaver til kommunerne Strukturer Udbygning af flere institutionspladser på VH området medfører behov for øget specialtandpleje Rekruttering 1. mangel på arbejdskraft: - afgang af ældre medarbejdere - små ungdomsårgange. Rekruttering 1. mangel på arbejdskraft: - afgang af ældre medarbejdere - små ungdomsårgange. Rekruttering -Tandlægemangel - Fastholdelse af tandlæger/specialtandlæger Styringsudfordringer 1. Flere komplekse plejeopgaver i kommunalt regi. Flere udsving i aktivitetsniveau 2. opgaveflytning fra region til kommune til pleje i eget hjem 3. sygefravær Styringsudfordringer 1. Pres på hjemmesygeplejen opgaveflytning fra region til kommunalsygepleje, ikke på nuværende tidspunkt nogen tydelig registreringssystematik på ydelser, der kan afregnes Styringsudfordringer Fastholdelse af brugere. Vil flere efterspørge private tilbud som led i fritvalgsmuligheden, når vi centraliserer egne tilbud. - stigende udgifter til det Side 18 af 69

19 efter. private til de sundeste børn? 2. Pres på genoptræning/rehabilitering Muligheder Serviceniveau Strukturer Organisering Tildelingsmodeller Serviceniveau 1. frit valg Reduceret service - Rengøring hver 3. uge Serviceniveau Serviceniveau 1. reduceret service på børne og ungdomstandplejen - længere interval ml. tandef- 2. reduceret service personlig tersyn pleje/omsorg plejeboliger - ventetider på behandling Strukturer Strukturer Strukturer 1. Strukturelle muligheder er 1.Træning før tildeling af 1.Forebyggelse uhensigts- taget i brug i 2010 og 11 hjemmehjælp mæssige indlæggelser 2. Det faldende børnetal kan - trænende hjemmehjælp 2.særlig indsats kronikere betyde samling af tilbud på stærkere fokus på hjælp til færre klinikker inden for de selvhjælp. 3.Træningsområdet nærmeste år. - forudsætter investering i Samling af service og ydelser 3. FKO området vil opnå fysio- og ergoterapeuttimer på færre centre balance mellem efterspørg- 2. ruteplanlægningsoptimering 4. Virkeliggøre det nære sel og kapacitet inden for de - muligheder for elektronisk sundhedsvæsen for borgerne. nærmeste år. planlægning 3. Plejeboligplanlægning - behov for flere boliger - samling i større enheder, rationale ledelse og vagtdækning. Organisering Organisering Organisering 1. fagligt stærkere miljøer 1. visitationsformer større 1. faglig specialisering ved samling på færre enhe- mere rummelige pakker, fri- 2. forløbskoordinering - kroni- der ere tilrettelæggelse for med- kerområdet reducere ind- arbejdere læggelser 2. sundhedsfremmearbejde i 3. Forløbskoordinering - organisationen mhp. ned- hjerneskade udvikle tilbud i bringelse af sygefravær eget regi 4. ledelsesreduktion træning og aktivitet 5. personalereduktion træning og aktivitet 6. fokus på ældretræning til fastholdelse af funktionsni- Side 19 af 69

20 veau og udskydelse af hjælp Udvikling/planer Strukturplanlægning Organisering Sektorplan: Plejebolighandlingsplan Sektorplan: 1.Udviklingsplan for genop- Omlægning under implementering del1 træning og vedligeholdende - nedlæggelse klinikker til størrre enheder træning. i alt 4 nybyggeri - v. større enheder - effektivisering med reduktion rationale beregnes på bag- 2.Udviklingsplan for døgn- af personaleressourcer grund af beslutningsoplæg, genoptræning - stærkere faglige miljøer del af sektorplan, - hjemtagelse af flere kom- - fuldt gennemslag i behov for nettoudvidelse af plekse rehabiliteringsopg. - omlægning finansieret inden antal plejeboligpladser. - hjemtagelse dagtilbud til for eget budget. b. Ledelse ved større enheder borgere med senhjerneskade -> rationale 3.Kortlægning og planlægning af korttids og akutpladser - analyse og vurdering foreligger -midlertidig udvidelse 2 pladser 4. Samlet rehabiliteringsenhed På Vesterled: - ambulant genoptræning - korttidspladser - døgngenoptræning - synergi Sundhedsaftale m. region: - rammeaftale for opgaveroverdragelse dokumentation mini MTV - konkrete mål og aftaler i bilateral sundhedsaftale Side 20 af 69

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde 1 of 5 Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde Sagsnr.: 14/2829 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Sektorplanen for ældre og sundhedsområdet er omsat i et vedtaget principprogram, der som overordnet

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Budget 2016 Bemærkninger til basisbudget Syddjurs Kommune

Budget 2016 Bemærkninger til basisbudget Syddjurs Kommune 1 of 9 Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...3 Familieområdet...3 11.528 Familieområdet...3 Skoleområdet...6 11.322 Skoleområdet...6 11.322 Skoleområdet anlæg...7 Dagtilbud til børn...8

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

$"" " %" # # # # ' " +!"+ #,

$  % # # # # '  +!+ #, !# % & & # # ) # # # # *# +!+ #, -. FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED beløb er i 1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 2012-15 sidetal Ophør af økonomisk friplads

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Mål og Midler Klubber

Mål og Midler Klubber Fokusområder Følgende indsatsområde vil være genstand for særlig opmærksomhed i udviklingen af klubstrukturen i Viborg Kommune Ressourcetildelingsmodellen Sammenlægning af klubber - leder af flere klubber

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500 BUDGET 2016-19 UDVALGET for BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet:11.03.15 Rev.:28.04.15 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge Plan- og Budgetgrundlag 2016-2019 Børn og Unge 1.0 Indledning Udvalget for Børn og Unge omfatter følgende driftsområder: - Folkeskolen mv. - Dagpasning af børn - Rådgivning Børn og Unge arbejder med afsæt

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4 Indhold 1 Indledning... 2 2 Det politiske udgangspunkt... 3 3 Tidsplan for arbejdet... 4 4 Rammerne for arbejdet... 5 4.1 Skolerne... 5 4.2 Skoleområdets økonomi 2016-2019... 6 5 Økonomi i ny model...

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Sundhedsudgifter. Opgaver. Bevillingsoversigt. Det har vi! Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Sundhedsudgifter. Opgaver. Bevillingsoversigt. Det har vi! Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Børn, Unge og Børn, Unge og Fritidsudvalget Opgaver Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen herunder Skolelæge Sundhedspleje Kommunal tandpleje Dagpasningstilbud

Læs mere

NOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4

NOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4 NOTAT 3.9.2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 4 Arbejdsgruppe 4 Økonomi i relation til reformen Kommissorium: Arbejdsgruppen skal sikre at konsekvenserne af reformen bliver belyst og indarbejdet i budget

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET OPGAVER OG ØKONOMI Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Inklusionscenter og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Indledning Motivation og hovedbudskab Læring og trivsel hos børn og unge Hovedbudskabet med omstillingen er: Alle unge skal have forudsætninger for at få uddannelse Vores børn skal trives, og de skal lære

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Revision af demografimodellen ældreområdet

Revision af demografimodellen ældreområdet Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark Sagsnr. 00.30.00-S00-71-14 Delforløb Velfærd og Sundhed Dato:5.5.2015 BILAG Revision af demografimodellen ældreområdet I. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE 16.03.2010, revideret 23.03.2010

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE 16.03.2010, revideret 23.03.2010 3.00 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 Sejladsprojektet -79-189 -189-189 Færdselsskolen -68-164 -164-164 Vindebyøre Lejrskole -123-294 -294-294 Juniorklubber -552-432 -422-207 Undervisningsassisteneter

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: Plejehjem/ældreboliger Hjemmepleje Hjemmesygepleje Dagcentre, herunder for demente

Læs mere

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41 Familieafdelingen 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 27: Heldagsskoler Svendborg Kommune driver heldagsskolerne Gl. Nyby og Juulgaarden, samt har ca.

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere