Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget august Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg Ungdomsskolen Dagtilbud Udvalget for sundhed, ældre og social...18 Ældre- og sundhedsområdet, skematisk oversigt Ældre- og sundhedsområdet, generelle betragtninger Ældreområdet Sundhedsområdet Tandplejen Social og Voksen / Handicapområdet Hjælpemiddelområdet Udvalget for natur, teknik og miljø...37 Veje og Trafik Vand- og Naturplaner Ejendomme og energi Udvalget for plan, udvikling og kultur...48 Juniorklubber Selvejende haller Arbejdsmarkedsudvalget...66 Beskæftigelsesområdet Side 1 af 69

2 Økonomiudvalget Der er ikke udarbejdet perspektivnotater på økonomiudvalgets område. Der er igangsat initiativer omkring IKT og administrationsbygninger, der forelægges på et senere tidspunkt. Udvalget for familie og institutioner Familieområdet Familieområdet dækker Sundhedspleje, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og det sociale foranstaltningsområde for børn og unge incl. handicapområdet. Familieområdets budget er på 130 mio. kr., heri ikke medregnet administrative udgifter. Et råderum på 3 % af budgettet svarer til 3,9 mio. kr. Udfordringer - demografi, strukturer, styringsmæssige krav, rekruttering Helt overordnet skal Familieområdet sikre, at børn og unge med særlige behov på trods af disse vokser op og udvikler sig under trygge forhold. Familieområdet medvirker dermed til, at flest mulige børn udnytter deres potentiale, får en uddannelse og en aktiv, medlevende tilværelse. Udfordringen for området er at give en rettidig og tilstrækkelig hjælp inden for de budgetmæssige rammer. Personalet er uddannede sundhedsplejersker, fysio- og ergoterapeuter, socialrådgivere, tale-/ hørekonsulenter, psykologer, pædagoger, familieterapeuter og administrative medarbejdere. Der er således tale om en bredt sammensat gruppe, og der er fra det almene børn og unge område stor efterspørgsel efter den ekspertise, medarbejderne besidder. Det er en vedvarende udfordring at finde den rette balance i ressourceanvendelse mellem det tidlige forebyggende arbejde og den lovpligtige behandlende indsats. Demografi Det faldende børnetal jf. befolkningsprognosen har betydning i Sundhedsplejen, hvor børnetallet isoleret set kan medføre nedsættelse af normeringen med henholdsvis 12, 18, 25 og 32 t/uge i årene I øvrige områder forventes der ikke foreløbigt at være nogen egentlig effekt af det faldende børnetal. Antallet af børn, der har en social sag jf. servicelovens bestemmelser, ligger uforandret i størrelsesordenen /- 50. Men der er en udvikling med øget kompleksitet i opgaverne, ligesom det landsdækkende fokus på udsatte børns opvækst har medført flere henvendelser fra borgere med underretning om børns forhold. Ca. en tredjedel af de aktive sager vedrører børn med langvarig sygdom eller handicap. Selv om antallet er stabilt, viser opgørelser over udgifter, der skal kompensere for barnets handicap, at der er en øget udgift pr. barn. Dette kan ses som en indikator for den øgede kompleksitet. Andre myndigheder på børneområdet melder ligeledes om svære sager. Såvel Statsforvaltningen som Fogedretten har en forventning om, at kommunens medarbejdere kan bistå i deres sagsbehandling såvel indenfor som udenfor almindelig åbningstid (ankesager, afhøringssager, samværssager). Side 2 af 69

3 Strukturer I forlængelse af strukturreformen har Syddjurs Kommune ligesom andre kommuner udviklet lokale tilbud. Der er hjemtaget opgaver, som hidtil er løst i regionsregi. Det drejer sig om fysioterapeutisk behandling af handicappede børn og i samarbejde med skoleafdelingen taleundervisning af småbørn. Der er desuden oprettet en døgninstitution for 7 unge, ligesom der er satset massivt på udvikling af familiepleje og aflastning lokalt. Når løsningerne er tilgængelige lokalt og dermed mere kendte af borgere og samarbejdspartnere, bliver de i højere grad efterspurgt. Det kan derfor blive en udfordring at fastholde det hidtidige serviceniveau og ikke imødekomme en udvidet målgruppe. Endvidere stiller strategien med flere lokale løsninger ændrede krav til eget personale og til de almene tilbud som skoler og dagtilbud (inklusion, støttemuligheder og samarbejdsformer). Sektorplanen har fastlagt en sammenlægning af aftaleenhederne på det sociale foranstaltningsområde til én enhed, Familieværket. Dette skal sikre en faglig og økonomisk styring, der fastholder/udvikler behandlingstilbuddene og reducerer anbringelsesbehovet. Styringsmæssige krav Familieområdet har store økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde. Der skal trækkes på mange faglige redskaber den i forbindelse, hvilket er beskrevet i styringsprojektet De fire parallelle spor for faglig og økonomisk styring. Der udarbejdes i øjeblikket kvalitetsstandarder, der skal beskrive serviceniveauet gennemgående arbejdes der med tre niveauer for indsats, hvor den mest intensive kun kan iværksættes, såfremt den afværger en anden og mere indgribende (dyrere) foranstaltning. Familieområdet arbejder ud fra en bestiller-udfører tænkning, og der er på samtlige områder etableret visitationsudvalg. Flest mulige opgaver søges løst i eget regi. På døgnanbringelsesområdet købes pladser såvel i regionsregi (handicapområdet) som i andre kommuner. Kommuner og region har indgået aftale om, at taksterne for alle tilbud skal reduceres med 5 % i Syddjurs Kommune er køber-kommune på døgntilbud til børn og unge, og da taksterne for døgntilbud primært afspejler bemandingen, kan konsekvenserne af denne aftale give anledning til bekymring hvis det medfører forandring i målgruppe eller tilkøbsydelser, så har det ikke den ønskede økonomiske effekt. Anvendelse af billigere tilbud vil medføre reduceret statsrefusion på særligt dyre enkeltsager, hvilket ligeledes skal indregnes i den samlede konsekvens. Rekruttering Der har ikke været problemer med rekruttering af medarbejdere til faste stillinger hidtil i Familieafdelingens områder hverken vedrørende sundhedsplejersker, ergo- /fysioterapeuter, tale-/hørekonsulenter, psykologer, socialrådgivere eller familiebehandlere. For socialrådgivere til myndighedsområdet har det været nødvendigt at opslå faste stillinger for at besætte f.eks. barselsvikariater. Der er tilsvarende anvendt vikarbureau i forbindelse med længerevarende sygefravær. Side 3 af 69

4 Muligheder - serviceniveau, strukturer, organisering, tildelingsmodeller Den sammenhængende børnepolitik er under revision og skal bidrage til en forventningsafstemning mellem borgere og kommune samt mellem familieområdet og samarbejdspartnere. Dilemmaet om indbyrdes konkurrence mellem tidsforbrug til henholdsvis den forebyggende indsats og den behandlende indsats håndteres ved en eksplicit beskrivelse af, hvilke åbne forebyggende tilbud, der er i Syddjurs Kommune. Der skal sikres en tydeliggørelse af, hvad der er kommunale opgaver. Opgaveløsningen om udsatte børn og unge skal ske i samarbejde med barnets familie og tættest på det almene område. Serviceniveau fastsættes gennem kvalitetsstandarder, og disse udgør grundlaget for de nedsatte visitationsudvalgs arbejde. Endvidere er der muligheder i en fortsat udvikling af det gode samarbejde dels internt i Familieafdelingen, dels på tværs mellem medarbejderne i børne- og voksenområdet. I 2010 er der udarbejdet en handleplan for imødegåelse af budgetoverskridelse. Handleplanen bygger i høj grad på inddragelse af ekspertise fra PPR og Sundhedsplejen i arbejdet på det specialiserede socialområde. Disse handlemuligheder skal fastholdes. Specielt vedrørende døgnanbringelsesområdet er der udarbejdet et kommissorium for udviklingsarbejdet, som er faseopdelt, idet dette er nødvendigt for at sikre en kvalificeret udbygning i en takt, som vi er i stand til at gennemføre. Et af høringssvarene til økonomi-handleplanen omhandler den gode matchning ved anbringelser i form af en formidlingsenhed (Døgnformidlingen), der holder sig ajour med de enkelte tilbud. Handicappede småbørn, som ikke kan rummes i almene dagtilbud, kan visiteres til specialbørnehave. Der er budget til 11 helårspladser. Syddjurs Kommune er selv leverandør af 8 pladser. Børn med vanskeligheder i autismespektret har ikke hidtil kunnet optages i egen institution, og derfor har vi købt pladser i Århus Kommune. Disse pladser er dyre og den daglige transport ligeledes. Det vil være muligt at udvikle på målgruppen i egen institution - eventuelt understøttet af en udvidelse i antal pladser. En todelt målgruppe medfører behov for bygningsmæssige ændringer. Udvikling / planer - strukturplanlægning, organisering Grundlaget for de kommende års udvikling i Familieområdet fremgår som tidligere nævnt af sektorplan, økonomistyringsprojektet og den sammenhængende børnepolitik. Desuden er der ret omfattende lovændringer vedrørende forebyggelse af ungdomskriminalitet og generelt vedrørende børn og unge med særlige behov. Ændringerne omhandler såvel tilbud og indsatser som skærpede krav til de fagligt/administrative procedurer i området. Det vil især i socialrådgiverområdet medføre behov for kurser og uddannelser i løbet af Med udgangspunkt i økonomistyringsprojektet er der på det specialiserede socialområde udarbejdet en handleplan for 2010 for at reducere et forventet merforbrug. Handlingerne Side 4 af 69

5 her fastholdes fremadrettet, men der er ikke udsigt til et rationale, der kan reducere det nuværende budget. Derfor er der ikke udarbejdet blokke vedrørende yderligere døgnanbringelsestilbud eller oprettelse af akutteam, som er nogle af handlingerne. Udvidelsesblokken vedrørende en døgnformidling følger ligeledes af handleplanen (4.) Reduktionsblokken vedrørende Sundhedsplejen foreslår som alternativer, at de frigjorte timer helt eller delvist anvendes til at understøtte forældreopgaven vedr. udsatte børn (2.) Endelig er anlægsblok og afledt bygningsdrift vedrørende Familieværket en investering for at styre det specialiserede socialområde og her primært at reducere anbringelsesbehovet. Reduktionsforslag Takstnedsættelse med 5% på døgninstitutioner Demografi, sundhedsplejen max. Effekt Lokalt døgntilbud til 6 handicappede unge (5 under år) Reduktionsforslag samlet Udvidelsesforslag (kontoområde 6) Døgnformidlingen Digital understøttelse af børn og ungeområdet (DU BU) 6. Døgnvagt Socialrådgiverområdet, øget kompleksitet i opgaverne Udvidelsesforslag samlet Anlæg og afledt bygningsdrift Familieværket 1. Nybyggeri Rønde, hhv og 1000 kvadratmeter på kommunal grund 2. Eksisterende kommunale faciliteter, samlet Røndeområdet bygningsændringer 3. eksisterende kommunale faciliteter, to lokaliteter hhv. Ebeltoft og Rønde bygningsændringer Afledte driftsudgifter, bygningsdrift vedr. hhv. 1., 2. og 3 Skoleområdet, drift Udfordring Af Økonomiudvalgets dagsorden fra den 15. juni 2010 fremgår, at det forudsættes, at der til brug for de politiske drøftelser på budgetseminaret efter sommerferien er forslag, som samlet giver et råderum på minimum 3% af driftsbudgettet. Det samlede driftsbudget for skoleområdet er på 389 mio. kr., og 3% udgør således 11, 6 mio. kr. Skolevæsenet står lige nu og i de kommende år foran to store udfordringer : Side 5 af 69

6 at overholde Byrådets målsætning om at eleverne undervises i henhold til UVM s vejledende timetal at overholde KL og regeringens aftale/målsætning om at begrænse udgifterne til specialundervisning, således at flest mulige børn undervises i normalklasser i folkeskolen Byrådet besluttede den 8. oktober 2009 at nedlægge kommunens tre mindste skoler pr. 1. august Det økonomiske rationale ved skolenedlæggelserne skulle anvendes til kvalitetsløft på de øvrige folkeskoler primært ved at hæve undervisningstimetallet fra UVM s minimumstimetal til UVM s vejledende timetal. Denne beslutning er implementeret i skolernes ressourcetildeling pr. 1. august 2010 og danner grundlag for den enkelte skoles planlægning af skoleår 2010/11. Skolevæsenet har de sidste to år haft stor fokus på specialundervisningsområdet med omlægning af såvel ressourcetildeling, visitation og struktur. På samtlige folkeskoler arbejdes der ihærdigt med at videreudvikle pædagogiske metoder og samarbejdsformer med henblik på at kunne varetage undervisning af flere elever med særlige behov end tidligere. Men samtidig betyder en stor tilgang i antal børn med særlige behov, at der kræves flere hænder til at løse opgaven ude på skolerne, ligesom behovet for kompetenceudvikling og efteruddannelse er større end nogensinde. En forudsætning for at opfylde målsætningen om udskillelse af færre elever til særlige undervisningstilbud er derfor, at skolerne tilføres ressourcer til varetagelse af opgaven, og en af de store udfordringer er derfor at få flyttet den pengestrøm, der i dag går ud af kommunen til køb af pladser på specialskoler i andre kommuner, ind i kommunen, så børnenes behov kan tilgodeses i kommunens eget regi. Muligheder Skolernes budgetrammer udgøres af ca. 92% lønudgifter og 8 % driftsudgifter. Skolernes tildeling til drift er på mellem kr. (kommunens mindste skole) og kr. (kommunens største skole), og da der allerede er foretaget effektiviseringer og besparelser på driftsbudgetterne i henhold til sidste års rengøringsanalyse, procentreduktion på varekøb m.v., anses muligheden for yderligere reduktioner af driftsbudgetterne at være meget begrænsede. Ligeledes er der i ressourcemodellen indregnet en effektivisering i f.t. klassedannelser ved at max. elevtal pr. klasse er forhøjet fra 26 til 28 elever, så der først udløses ny klasse ved elev nr. 29 på årgangen, og ikke som tidligere ved elev nr. 27. Det ønskede råderum på 3% kan således primært tilvejebringes ved væsentlige reduktioner i lønudgifterne til såvel skole som SFO ved : Generel nedsættelse af elevernes timetal, reduktion i tildeling af holdtimer og tid til andre opgaver svarende til 8,3 mio. kr. (19-20 lærerstillinger) Reduktion af budgettet til 10.kl. fra nuværende tildeling på kr. pr. elev til kr. pr. elev ved to skoler / kr. pr. elev ved samling af 10. klasserne på én skole svarende til hhv kr. / kr. (mellem 0,6 og 1,5 lærerstilling) Side 6 af 69

7 Reduktion af tildeling pr. barn i SFO fra nuværende kr. pr. år til kr. pr. barn pr. år, svarende til ca. 2,2 mio. kr. ( 6 7 pædagogstillinger) Besparelserne på lærerløn og 10. kl. får kun 5/12 gennemslag i 2011, da regulering af skolernes ressourcetildeling samt cyklus for personaletilpasninger følger skoleåret og ikke budgetåret. Besparelser på SFO-budgetterne er ligeledes i 2011 kun beregnet med 9 måneders gennemslag, da reduktion i personalestaben tidligst kan effektueres pr. 1. april (opsigelsesvarsler op til 6 mdr.) Planer / udvikling Specialundervisning Budgetforudsætninger, jf. basisbudget for : 2011 kr kr kr kr. Egne specialskoler Specialskoler i andre kommuner Gennemsnitspris pr. elev i specialskoler inkl. SFO: I eget regi I andre kommuner Udgift pr. elev pr. år kr kr. Der er i basisbudgettet forudsat en opbremsning i udgifterne til specialskoler i såvel andre kommuner som i eget regi. Skoleafdelingen og PPR kan imidlertid konstatere en voksende tilgang af børn med behov for et specialiseret undervisningstilbud ( primært i gruppen af skolestartere ), og en opbremsning af udgifterne kræver derfor, at kapaciteten i kommunens egne specialskoler øges, og at flere elever med særlige behov undervises i den almindelige folkeskole. Elevtallet i kommunens egne specialskoler er allerede fra og med skoleår 2010/11 forøget med 10 elever på det nyetablerede specialcenter Pindstrupskolen, og samtidig er der tilført enkelte andre folkeskoler ekstra ressourcer til varetagelse af særlige elever/elevgruppers behov. Strategien er således at flytte ressourcer fra kontoen til Specialskoler i andre kommuner til kontoen for Specialskoler i eget regi og til de enkelte folkeskoler, således at flere elever end hidtil kan blive undervist så tæt på deres nærområde som muligt. I denne omstillingsfase er det vigtigt, at muligheden er til stede for at tilføre vores egne kommunale tilbud de fornødne ressourcer til at klare opgaven og til at videreuddanne personalet. Derfor peges der ikke på nuværende tidspunkt på deciderede besparelser på den samlede budgetramme til specialundervisning. Denne strategi understøttes af KL s og regeringens aftale om den kommunale økonomi, hvor aftalen for specialundervisningen indebærer: Side 7 af 69

8 at stat og kommuner generelt vil arbejde sammen om at gøre folkeskolen mere inkluderende gennem en udvikling af bl.a. lærerkompetencer, PPR s rolle og inklusionsfremmende styringsmodeller at specialundervisning via ny lovgivning skal afgrænses til støtte i mindst 12 ugentlige undervisningstimer samt undervisning i egentlige specialtilbud. at det gøres klart, at specialundervisning ikke alene kan udløses af en given diagnose, men at dette fordrer en helhedsorienteret vurdering af barnets behov at en anbringende kommune skal godkende det specialundervisningstilbud, som barnet tilbydes i beliggenhedskommunen at regulering og klagesystemer skal undersøges Hvis strategien lykkes, vil der være væsentlige besparelser set over en 10-årig periode med deraf flg. mulighed for at styrke normalområdet, så behovet for segregering af elever med særlige behov yderligere reduceres. Økonomisk perspektiv på årsbasis og set over 10 års skolegang for den enkelte elev: 10 elever pr. år Kr. 20 elever pr. år Kr. 30 elever pr. år Kr. Eget regi Andre kommuner Difference elever i 10 år Kr. 20 elever i 10 år Kr. 30 elever i 10 år Kr. Eget regi kr kr kr. Andre kommuner kr kr kr. Difference kr kr kr. 10.klasse Kommunens 10.kl. tilbud er p.t. henlagt til Rønde Skole og Kolind Centralskole, og der er frit valg for eleverne mellem de to skoler. I skoleåret 2010/11 er der i alt indskrevet 82 elever i kommunens 10. klasser svarende til 22% af folkeskolens årgang. Eleverne fordeler sig med 59 elever i Rønde og 23 elever i Kolind. Derudover vælger en del elever at gå i 10. kl. på efterskoler eller i andre kommuner, jf. lov om frit skolevalg, og hvert år vælger således ca. 50 elever (primært fra Ebeltoftområdet) at gå i 10.kl. i Norddjurs Kommune. Med udgangspunkt i nuværende tendens til at ca. 22% af eleverne vælger kommunens eget 10. kl. tilbud, vil der, jf. de foreliggende elevtalsprognoser, være et elevunderlag for kommunens egne 10. klasser på mellem elever om året frem til og med skoleår 2019/2020. I henhold til Folkeskolelovens 19a, er undervisningen i 10. kl. et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Af UVM s bemærkninger til loven fremgår ligeledes, at 10. kl. ikke er en fortsættelse af grundskolen, men en overgang til ungdomsuddannelsen. Ved en lovændring i 2003 blev det derfor muligt at oprette Side 8 af 69

9 10.kl.centre for at give eleverne mulighed for et miljøskift samt give dem et bredt uddannelsestilbud, som fagligt og interessemæssigt opfylder mange unges forventninger til en skolegang, der peger frem mod ungdomsuddannelserne. Skoleafdelingen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at samle kommunens 10.kl. tilbud ét sted både med henblik på at etablere et stærkt ungdomsmiljø for elever i 10. kl., men også af hensyn til at kunne tilbyde så bred en vifte af linjer/valgfagstilbud som muligt. Således kan flere af de unge tiltrækkes til kommunens eget tilbud i stedet for at vælge 10.kl. i andre kommuner. Et samlet 10.kl. tilbud bør ligge i tilknytning til Rønde skole og under skolens ledelse, både fordi Rønde i kommuneplanen er udpeget som kommunens uddannelsesby, men også fordi Rønde er centralt placeret, og det er her kommunens største 10.kl. tilbud er i forvejen. En udvidelse af kapaciteten på Rønde Skole kræver dog en udbygning af de fysiske rammer på skolen. I forbindelse med øvrige anlægsprojekter på Rønde Skole, er der således udarbejdet overslag over lokalebehov og anlægssum svarende til 9,3 mio. kr., og det anbefales at etablering af disse rammer sker samtidig med den øvrige ombygning af skolen, da det vil betyde en bedre planlægning og projektering end hvis projektet skal tilføjes på et senere tidspunkt. De nye rammer vil således kunne stå klar til 1. august 2011, så en sammenlægning af 10. kl. kan ske fra og med skoleår 2011/12. Nuværende ressourcetildeling til 10. kl. sker ved et fast beløb pr. elev, svarende til i 2011-niveau. Norddjurs Kommune tildeler kr. pr. elev i 10.klasse, mens der opkræves KL s takst på kr. for de elever fra Syddjurs Kommune, der vælger 10. kl. centret i Grenå. I budgetkataloget foreslås at tildelingen til kommunens eget 10.kl.tilbud reduceres med kr. pr. år ved nuværende to 10. kl. på to skoler. Ved en sammenlægning påregnes en yderligere effektiviseringsgevinst, således at besparelsen udgør kr. pr. elev pr. år. Økonomi Reduktion i elevernes undervisningstimetal Reduktion af timer til holddeling Reduktion af tid til andre opgaver Reduktion af tildeling til 10.kl på to skoler Reduktion af tildeling til 10. kl ved samling af 10.klasserne Reduktion af tildeling pr. barn til SFO Side 9 af 69

10 Skoleområdet, anlæg Udfordringer Som opfølgning på Sektorplanen for skoler og dagtilbud 2008 er der i 2009 udarbejdet en sektorplan for skolernes fysiske rammer. Planen er udfærdiget af ekstern konsulent med udgangspunkt i eksisterende forhold, fremtidige udviklingsmuligheder samt nødvendige bygningsændringer som følge af evt. ny skolestruktur. I 2010 er der iværksat ud- og ombygningsprojekter for i alt 35, 5 mio. kr. fordelt på Rønde Skole, Mørke Skole, Ådalsskolen og Kolind Centralskole, ligesom der er afsat penge til etablering og leje af pavilloner til Pindstrupskolen. Herudover er der renoveret skoletoiletter for kr. Ved budgetvedtagelsen i oktober 2009 blev der i overslagsårene afsat flg. anlægsmidler til skoleområdet: 2011 kr kr kr Af disse anlægsmidler er der allerede deponeret kr. i 2011 og kr. i 2012 til leje af pavilloner til Pindstrupskolen. Herefter resterer der et anlægsbehov på ca. 90 mio. kr. Muligheder Skoleafdelingen anbefaler, at der i 2011 afsættes midler til flg. anlægsprojekter: Renovering og ombygning af Hornslet Skole skønnet udgift 23 mio. kr. Ud- og ombygning af Pindstrupskolen skønnet udgift 9 mio. kr. Udbygning af 10.kl. kapacitet i Rønde Etablering af træningshal i Rosmus skønnet udgift ca. 7 mio. kr., jf. Team Ejendommes overslag. Byggeri og projektering gennemføres parallellt med etablering af ny daginstitution i Rosmus ( beskrevet i anlægsblok for dagtilbudsområdet) Uddybende bemærkning vedr. udbygning af 10. kl. i Rønde: En udvidelse af kapaciteten på Rønde Skole kræver en udbygning af de fysiske rammer på skolen. I forbindelse med øvrige anlægsprojekter på Rønde Skole, er der således udarbejdet overslag over lokalebehov og omkostninger svarende til 9,3 mio. kr., og det anbefales at etablering af disse rammer sker samtidig med den øvrige ombygning af skolen, da det vil betyde en bedre planlægning og projektering end hvis projektet skal tilføjes på et senere tidspunkt. De nye rammer vil således kunne stå klar til 1. august 2011, så en sammenlægning af 10. kl. kan ske fra og med skoleår 2011/12. Projektet kan finansieres med 3 mio. kr. fra anlægspuljen i 2010 og de resterende 6,3 mio. kr. fra anlægsbudget I givet fald skal der træffes beslutning om at frigive midlerne for 2010 inden den 1. oktober Alternativt kan hele projektet finansieres over anlægsbudgettet i Side 10 af 69

11 Uddybende bemærkning vedr. træningshal i Rosmus: Skolen bruger i øjeblikket primært Tirstrup Hallen til idrætsundervisning. Transporten tager ca. 1/3 af tiden fra undervisningen. Det er meget uhensigtsmæssigt ift. elevernes udbytte, og det er samtidig dyrt grundet de løbende udgifter til transport. Rosmus Skole har i de seneste år haft stor fokus på sundhedsaspektet. Det er lykkedes skolen uden særbevilling at drive en meget ambitiøs skolebod, der hver dag serverer hjemmelavet mad til over halvdelen af skolens elever. Skolen har etableret flere udfoldelsesmuligheder for børnene senest en multibane opført via sponsorater fra lokale sponsorer. Næste skridt i forhold til mere bevægelse/aktivitet i dagligdagen og undervisningstiden står og falder med de fysiske rammer, og her vil en træningshal give en fleksibel, nem og hurtig adgang til de nødvendige faciliteter. Udover for skole/sfo vil en træningshal være et stort aktiv for børnehaven, juniorklubben og ungdomsklubben. Hvis ovenstående projekter gennemføres i 2011, genstår jf. sektorplanen anlægsprojekter for ca. 40 mio. kr. fordelt på flg. skoler: Marienhoffskolen 5,9 mio. kr. Molsskolen 5,8 mio. kr. Mørke Skole 6 mio. kr. Rosmus Skole 3 mio. kr. Skelhøjeskolen 8,5 mio. kr. Thorsager Skole 6,8 mio. kr. Toftevangskolen 2,6 mio. kr. Ådalskolen 1,7 mio. kr. Økonomi Ud fra ovenstående er skoleområdets samlede anlægsbehov de næste 4 år på 89,3 mio. kr. fordelt således: a) kr. ( inkl. hele 10. kl. projektet) b) kr. ( 10. kl. delt mellem 2010 og 2011) Ungdomsskolen Udfordring Af Økonomiudvalgets dagsorden fra den 15.juni 2010 fremgår, at det forudsættes, at der til brug for de politiske drøftelser på budgetseminaret efter sommerferien er forslag, som samlet giver et råderum på minimum 3% af driftsbudgettet. En yderligere reduktion på 3% vil betyde, at der skal findes besparelser/effektiviseringer for i alt kr., Side 11 af 69

12 Ungdomsskolens ramme er de sidste 2 budgetår blevet beskåret med 10%. Ungdomsskolen har pr. januar 2010 implementeret en ny distriktsstruktur, der reducerede antallet af ungdomsskoledistrikter fra 6 til 4. På budgettet for 2010 er der således sparet kr. på ledelse udover den centrale 1% besparelse på driften. Udgangspunktet for den nye struktur er at sikre et harmoniseret og forebyggende Ungdomsskoletilbud i alle kommunens skoledistrikter med fokus på en udvidelse af ungdomsklubtilbuddet, så det følger skoleåret med 2 ugentlige åbningsaftner i de små klubber i Rosmus, Ådalen, Mols og Mørke og 3 åbningsaftner i hovedbyerne Rønde, Ebeltoft, Kolind og Hornslet. Muligheder Hvis der skal findes besparelser på Ungdomsskolens budget, vil strukturen skulle ændres igen, ligesom der vil ske en generel omlægning af Ungdomsskolens aktiviteter ud fra flg. muligheder: Reduktion af Ungdomsskolens undervisning med 600 timer svarende til en reduktion på hold. De almene undervisningstilbud koncentreres i hovedbyerne Reduktion af Ungdomsskolens klubtilbud med timer og en centralisering af klubtilbudene til de større byer Hornslet, Rønde, Kolind og Ebeltoft Lukning af Motorsektion /Cross et tilbud, der p.t. omfatter 75 unge Planer/udvikling Juniorklubberne I forbindelse med forslag til ny juniorklubstruktur i Syddjurs Kommune ser Ungdomsskolen flg. udviklingsmuligheder, hvis juniorklubberne bibeholdes i ungdomsskoleregi: forældrebetalingen nedsættes fra nuværende 525 kr. for børn i 5.-6.kl. / 475 kr. for børn i 4. kl. til en fælles takst på 450 kr.. Tilbudet kan evt. udbygges til at omfatte børn i 3. kl. fra april måned, hvor de overgår fra SFO til juniorklub Ungdomsskolen betaler 1 stk. årskontingent til en valgfri idrætsforening i Syddjurs kommune for alle børn i kl., der er tilmeldt juniorklub. Der indgås aftaler med idrætsforeningerne om et harmoniseret årskontingent på f.eks. 800 kr. der serveres dagligt et let, sundt og gratis måltid mad for alle børn i juniorklubberne Ordningen vil kunne implementeres pr. 1. januar 2011 og er som udgangspunkt udgiftsneutral med finansiering dels via frigjorte driftsmidler fra de nedlagte tilkøbsordninger i Feldballe, Nimtofte og Ugelbølle, dels ved en forventet fremgang i medlemstallet på ca. 100 børn. Transport til og fra juniorklub/ungdomsskole i Ådalsområdet Ungdomsskolens klub- og undervisningstilbud foregår på hverdage i tidsrummet fra efter skole og frem til kl På nuværende tidspunkt er der ikke længere buskørsel til og fra Ådalsskolen om aftenen idet tidligere buskørsel 2 aftener om ugen er sparet væk. Om eftermiddagen er der buskørsel hjem fra SFO og juniorklub tirsdag og torsdag kl , på de andre hverdage går sidste bus kl Den manglende mulighed for transport bevirker, at medlemstallene i juniorklub og ungdomsklub i Ådalsområdet er stærkt faldende, og konsekvensen kan derfor på sigt være lukning af disse tilbud. Side 12 af 69

13 Der vil med etablering af yderligere 3 eftermiddagskørsler på mandage, onsdage og fredage samt 2 aftenkørsler med lokalruter i Ådalsskolens distrikt, som øvrige borgere også kan anvende, være mulighed for opsamling i hele skoledistriktet og dermed sikre de unge i området bedre muligheder for at benytte Ungdomsskolens tilbud. Opnormering af ungdomskonsulentordning Hvis SSP-strukturen i fremover skal fungere tilfredsstillende, er der behov for at kommunen opdeles i 4 lige store SSP-distrikter svarende til de 4 ungdomsskoledistrikter, og at der tilknyttes en opsøgende SSP konsulent til hvert distrikt. Med en udvidelse af antallet af SSPkonsulenter fra 2 til 4 sikres en nærværende og brugbar SSP-struktur, hvor SSPkonsulenterne sikres rimelige vilkår for at arbejde lokalt opsøgende og i tæt samarbejde med sagsbehandlere, politi, klubber, skoler, forældre mv. omkring udsatte børn og unge. Udvidelse af Ungdomsskolens heltidsundervisning Ungdomsskolen tilbyder p.t. heltidsundervisning for i alt ca. 24 elever i (10.)kl. på hhv. Færgegården i Ebeltoft og E-klassen i Kolind. Behovet for et tilsvarende tilbud i den vestlige del af kommunen er stort, og derfor foreslås oprettelse af Heltidsundervisningstilbud III med placering i Mørke i SFO Solgårdens nuværende bygninger, når SFO en pr. 1. august 2011 flytter over på skolen. Undervisningstilbuddet målrettes elever på klassetrin, der i profil matcher et eller flere af nedenstående punkter: har massivt fravær fra skolen og dermed er ubeskæftigede har stor modstand mod undervisning i det sædvanlige folkeskoletilbud har store sociale vanskeligheder, hvoraf følger manglende undervisningsparathed har ringe social forståelse har ringe eller ingen relation til tillidsvækkende voksne rollemodeller elever, der akut står uden undervisningstilbud, og hvor det fremtidige undervisningstilbud skal afklares eksempelvis elever, der er hjemsendt fra efterskoler. Oprettelse af det nye heltidsundervisningstilbud kan medføre reduktion i antallet af placeringer i eksterne specialundervisningstilbud samt reduktion i antallet af anbringelser uden for hjemmet. Ydermere kan der påregnes reduktion i antallet af timer til hjemmeundervisning, som iværksættes akut i kortere eller længere periode til elever uden undervisningstilbud. Side 13 af 69

14 Økonomi De forskellige forslag medfører flg. nettobudgetvirkning: Reduktion af undervisningstimer Reduktion af klubvirksomhed Lukning af Motorsektion/Cross Juniorklubstruktur Transport til Ådalsområdet Opnormering SSPkonsulenter Nyt heltidsundervisningstilbud Dagtilbud (Udfordringer, Muligheder, Planer/Udvikling) Dagtilbudsområdet dækker de pædagogisk tilrettelagte dagtilbud i henhold til dagtilbudsloven. I Syddjurs Kommune dækket af den kommunale Dagpleje, Integrerede Institutioner og Børnehaver. Hentil kommer en række private pasningsordninger og private institutioner. Den samlede økonomi udgør netto i mio kr. De 3 store områder er Dagplejen, Integrerede Institutioner og Børnehaver. Herudover et specialpædagogisk team, der yder støtte til børn med særlige behov. Udgifterne er stort set alene personale omkostninger (lønninger) der således udgør mere end 90 %. Benchmarking Budgetterede udgifter i 2010(Budget) på 0-6 års området placerer ifølge ECO nøgletal Syddjurs Kommune blandt de 20 kommuner, der bruger færrest penge på dagtilbudsområdet og alene 6 kommuner ud af 98 kan med sikkerhed siges, at anvende færre penge på området end Syddjurs Kommune. Og blandt de 10 geografisk nærmest beliggende kommuner har Syddjurs kommune det laveste budget pr. barn til børnepasningen i Går man tættere på tallenene vil det fremgå, at det især er på institutionsområdet, at der anvendes færre penge, hvilket specielt afspejles i en meget lav forældrebetaling for vuggestuepladser. Dette hænger sammen med, at der alene er tale om integrerede institutioner, når vi taler om institutionspasning for de yngste børn. Alt andet lige vil besparelser på dagtilbudsområdet, således placere dagtilbuds området i Syddjurs Kommune blandt de kommuner, der bruger aller færrest penge på området. Side 14 af 69

15 Om det betyder laveste kvalitet eller mest effektive kommune kan og bør drøftes. I den forbindelse kan der ikke gives et helt entydigt svar. Budgettildelingsmodel Budget tildelingsmodellen på dagtilbudområdet er tilrettelagt således, at der er en klar sammenhæng til antal børn i ordningerne. Dette er helt entydigt mht. Børnehaver og integrerede institutioner, hvor der tildeles med kr./barn/år. I dagplejen er det vanskeligere, at skabe denne sammenhæng grundet mere komplekse forhold. Det vurderes, dog at denne sammenhæng ligeledes bør tilstræbes i dagplejen. I samarbejde med området for økonomi er der igangsat et arbejde med dette sidste. Endelig skal det nævnes at denne økonomisk, styringsmæssige udfordring omkring dagplejen er landsdækkende. Dagplejen vurderes derfor i øjeblikket at være underbudgetteret. Dette er der peget på ved budgetopfølgning og tekniske korrektioner 2011, men det er ikke imødekommet. Rekruttering Pædagog området kan være udsat på lidt længere sigt for rekrutteringsproblemer, men umiddelbart synes det ikke problematisk med rekruttering. Med hensyn til pædagog medhjælpere og pædagogisk assistent uddannede (PAU) synes udbuddet at blive større. Demografi Det samlede antal børn i 0-6 års området er faldende idet årgangene der går i skole er størrere end dem der bliver født: 2008 index 100 (2792) 2009 index 98,8 (2759) 2010 index 95,9 ( 2677) 2011 index 93,2 (2602). Med hensyn til nyfødte forudser kommunens befolkningsprognose et fald de kommende år. I 2009 forudsagde prognosen 399 fødte, mens det reelle tal blev 407 fødte. For 2010 sagde prognosen 389 fødte, mens status pr. maj 2010 indikerer et væsentligt højere antal fødte børn i kommunen (>407). Tendensen i befolkningsprognosen bør man på den baggrund være skeptisk overfor, især da prognosen opererer med fortsat faldende fødselstal de kommende år. Befolkningsprognosen revideres således også løbende op (se tabel 1.3 side 10 i befolkningsprognosen) med hensyn til tallene for børn i alderen 0-6 år. Strukturer Styringsmæssigt danner sektorplanen for området de nødvendige sigtemål og præciseringer for området. Således danner aftaleholder konceptetet grundlag for mulige ledelsesmæssige effektiviseringer løbende. Imidlertid forandres mulighederne løbende af udefrakommende ændringer samt som f.eks ændringer på skoleområdet. Sektorplanens visioner og sigtemål tilpasses derfor løbende. Samarbejde mellem skoler og dagtilbud omkring ledelsen ses dog fortsat, som en udviklings mulighed med effektiviseringspotentiale. Foreløbig eksisterer denne model et sted i kommunen. Side 15 af 69

16 Ligeledes skitseres udbygningen med flere integrerede institutioner i sektorplanen. Denne løbende forøgelse af mangfoldigheden i dagtilbud, søges implementeret når timing i forhold til effektivitet, økonomi, efterspørgsel (brugere) og medarbejder tilfredshed tilsiger det. Der er forslag om dette i Rosmus og Ådalen i Området udfordres i øjeblikket af oprettelsen af en række private institutioner således er der i 2009 og 2010 foreløbig godkendt 4 private børnehaver samt 1 lille vuggestue. I forvejen har dagplejen været udfordret af private pasningsordninger, hvorunder der passes ca. 100 børn. Der stilles derfor i øjeblikket store krav administrativt, styringsmæssigt og samarbejdsmæssigt til området for dagtilbud og tilhørende stabsfunktioner (økonomi. Jura, personale, team ejendomme, pladsanvisning mfl.) især i oprettelses faserne. Budget 2011 Af Økonomiudvalgets dagsorden fra den 15. juni 2010 fremgår, at det forudsættes, at der til brug for de politiske drøftelser på budgetseminaret efter sommerferien er forslag, som samlet giver et råderum på minimum 3% af driftsbudgettet. Det samlede driftsbudget for Dagtilbudsområdet er på 144 mio. kr. og 3% udgør således 4,3 mio. Mulighederne for at pege på råderum i denne størrelsesorden skal udover ovenstående ses i lyset af de senere års effektiviseringer herunder den årlige 1% effektivisering, der alle har betydet personaleindskrænkninger. Med ovenstående in mente kan serviceniveauet sænkes primært gennem ressourcetildelingen til daginstitutionerne, altså det årlige kr. pr. barn beløb. Udmøntningen sker så lokalt gennem de enkelte aftaleholdere og enkelte institutioner. Konsekvenserne vil for alles vedkommende være besparelser på lønomkostninger som igen påvirker den pædagogiske og praktiske arbejdsudførelse. Der er stillet et sådant forslag i budgetblok. Der kan fra centralt hold (Byrådet) besluttes at sænke serviceniveau gennem lavere åbningstid i daginstitutionerne. Dette vil give besparelser på lønomkostninger ligesom serviceniveau forringes for forældre, der ønsker at benytte kommunale daginstitutioner. Der er stillet et sådant forslag i budgetblok. Et større råderum gennem lavere serviceniveau på dagplejeområdet synes vanskeligt, idet der med nuværende budget har været budgetoveskridelser i 2009 på ca. 6 mio kr og i 2010 forventes ca. 3. mio kr. Et lavere serviceniveau kræver nye retningslinjer, der skal beskrive, at børn ikke kan forventes passet hos samme Dagplejer i de ca. 2 år de er i dagplejen. Der skal tillades at børn bliver flyttet mindst 3 gange og det geografiske område, som børnene flyttes imellem skal udvides, således at børn kan flyttes fra alle dele af kommunen til alle dele af kommunen, også for kortere perioder som 1-3 måneder. Konsekvenserne vil være mærkbare for de fleste børn og det kan ikke udelukkes, at der vil være varige konsekvenser for nogle. Praktiske problemstillinger som store transportproblemer vil overlades til forældre. Det er helt nødvendigt med sådanne serviceforringelser gennem stram kapacitetsudnyttelse af dagplejepladser, hvis der besluttes besparelser fra basisbudget Side 16 af 69

17 Besparelserne forudsætter ligeledes alt andet lige dvs. at f.eks. sygefravær ikke stiger ifht. Budget. Da lavere serviceniveau er lig færre ansatte vil der sandsynligvis ske en stigning af udgifterne til privat pasning. Hvis denne tendens gentager sig, vil besparelsesgrundlaget kunne påvirkes, da der kan opstå overgangsomkostninger og tilpasningsomkostninger, idet de private ordninger såfremt de efterspørges medfører yderligere tilpasninger i den kommunale dagpleje. Ligeledes bør der iagttages følgeomkostninger ved afskedigelser. Drift Lavere serviceniveau Dagplejen 0,5 mio 1,0 mio 1,0 mio 1,0 mio Åbningstid 51,5 t/u 48 t/uge i 0,966 mio 0,966 mio 0,966 mio 0,966 mio daginstitutioner Lavere serviceniveau i daginstitutioner. 1,5. mio 2,5.mio 2,5 mio 2,5 mio Kr/barn Oprettelse af Rosmus Børnehus, 0 0,3 mio 0,3 mio 0,3 mio besparelse ledelse Lavere serviceniveau specialpædagogisk 0.2 mio 0.4 mio 0.4 mio 0.4 mio indsats Udvidelse- kvalificering af budgetmodel - dagplejen +3,0 mio +3,0 mio +3,0 mio +3,0 mio Anlæg Rosmus Børnehus 5,0 mio 5,287 mio 0 0 Ådalen ombygning 2,1 mio Margrethe Børnehaven Pindstrup børn m særlige behov 2,044 mio Side 17 af 69

18 Udvalget for sundhed, ældre og social Ældre- og sundhedsområdet, skematisk oversigt Perspektiveringer ældre- og sundhedsområdet Skematisk oversigt Udfordringer Demografi Strukturer Rekruttering Styringsmæssige krav Ældreområdet Sundhedsområdet Tandplejen Demografi - tilgang af mange i års alder, samt flere 80+ årige => - -i alt 3000, heraf ca årige -. stigning demenssygdomme på 41% i alt 260 borgere. Demografi - tilgang af mange i års alder, samt flere 80+ årige => - - flere yngre friske ældre - flere med kroniske lidelser Demografi - faldende børnetal 1500 færre 0-17 årige i år Et fald på 1000 de første 5 år. - konsekvens for tilbud/ressourceanvendelse på sigt? Strukturer: 1. Plejeområdet - lav dækningsgrad 12,7% på plejeboliger, mange på venteliste - stigende plejebehov for hjemmeboende -flere minde plejeboligenheder 2.Køkkenområdet -samarbejde med Norddjurs om etablering og ibrugtagning af fælleskøkkenet Djurs Mad Strukturer: 1.Ændringer i hospitalsstruktur flytning af opgaver til kommunerne - Kortere indlæggelser - akut modtageenheder krav til kommunalt sundhedsberedskab 2. Flere ambulante genoptræningsopgaver til kommunerne Strukturer Udbygning af flere institutionspladser på VH området medfører behov for øget specialtandpleje Rekruttering 1. mangel på arbejdskraft: - afgang af ældre medarbejdere - små ungdomsårgange. Rekruttering 1. mangel på arbejdskraft: - afgang af ældre medarbejdere - små ungdomsårgange. Rekruttering -Tandlægemangel - Fastholdelse af tandlæger/specialtandlæger Styringsudfordringer 1. Flere komplekse plejeopgaver i kommunalt regi. Flere udsving i aktivitetsniveau 2. opgaveflytning fra region til kommune til pleje i eget hjem 3. sygefravær Styringsudfordringer 1. Pres på hjemmesygeplejen opgaveflytning fra region til kommunalsygepleje, ikke på nuværende tidspunkt nogen tydelig registreringssystematik på ydelser, der kan afregnes Styringsudfordringer Fastholdelse af brugere. Vil flere efterspørge private tilbud som led i fritvalgsmuligheden, når vi centraliserer egne tilbud. - stigende udgifter til det Side 18 af 69

19 efter. private til de sundeste børn? 2. Pres på genoptræning/rehabilitering Muligheder Serviceniveau Strukturer Organisering Tildelingsmodeller Serviceniveau 1. frit valg Reduceret service - Rengøring hver 3. uge Serviceniveau Serviceniveau 1. reduceret service på børne og ungdomstandplejen - længere interval ml. tandef- 2. reduceret service personlig tersyn pleje/omsorg plejeboliger - ventetider på behandling Strukturer Strukturer Strukturer 1. Strukturelle muligheder er 1.Træning før tildeling af 1.Forebyggelse uhensigts- taget i brug i 2010 og 11 hjemmehjælp mæssige indlæggelser 2. Det faldende børnetal kan - trænende hjemmehjælp 2.særlig indsats kronikere betyde samling af tilbud på stærkere fokus på hjælp til færre klinikker inden for de selvhjælp. 3.Træningsområdet nærmeste år. - forudsætter investering i Samling af service og ydelser 3. FKO området vil opnå fysio- og ergoterapeuttimer på færre centre balance mellem efterspørg- 2. ruteplanlægningsoptimering 4. Virkeliggøre det nære sel og kapacitet inden for de - muligheder for elektronisk sundhedsvæsen for borgerne. nærmeste år. planlægning 3. Plejeboligplanlægning - behov for flere boliger - samling i større enheder, rationale ledelse og vagtdækning. Organisering Organisering Organisering 1. fagligt stærkere miljøer 1. visitationsformer større 1. faglig specialisering ved samling på færre enhe- mere rummelige pakker, fri- 2. forløbskoordinering - kroni- der ere tilrettelæggelse for med- kerområdet reducere ind- arbejdere læggelser 2. sundhedsfremmearbejde i 3. Forløbskoordinering - organisationen mhp. ned- hjerneskade udvikle tilbud i bringelse af sygefravær eget regi 4. ledelsesreduktion træning og aktivitet 5. personalereduktion træning og aktivitet 6. fokus på ældretræning til fastholdelse af funktionsni- Side 19 af 69

20 veau og udskydelse af hjælp Udvikling/planer Strukturplanlægning Organisering Sektorplan: Plejebolighandlingsplan Sektorplan: 1.Udviklingsplan for genop- Omlægning under implementering del1 træning og vedligeholdende - nedlæggelse klinikker til størrre enheder træning. i alt 4 nybyggeri - v. større enheder - effektivisering med reduktion rationale beregnes på bag- 2.Udviklingsplan for døgn- af personaleressourcer grund af beslutningsoplæg, genoptræning - stærkere faglige miljøer del af sektorplan, - hjemtagelse af flere kom- - fuldt gennemslag i behov for nettoudvidelse af plekse rehabiliteringsopg. - omlægning finansieret inden antal plejeboligpladser. - hjemtagelse dagtilbud til for eget budget. b. Ledelse ved større enheder borgere med senhjerneskade -> rationale 3.Kortlægning og planlægning af korttids og akutpladser - analyse og vurdering foreligger -midlertidig udvidelse 2 pladser 4. Samlet rehabiliteringsenhed På Vesterled: - ambulant genoptræning - korttidspladser - døgngenoptræning - synergi Sundhedsaftale m. region: - rammeaftale for opgaveroverdragelse dokumentation mini MTV - konkrete mål og aftaler i bilateral sundhedsaftale Side 20 af 69

Perspektiveringer Indholdsfortegnelse

Perspektiveringer Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Perspektiveringer 2012 Den 11. august 2011 Perspektiveringer Indholdsfortegnelse Side Økonomiudvalget... 1 Administrationen... 1 Udvalget for familie og institutioner... 6 Skoleområdet...

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE

NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE SEPTEMBER 2013 CENTER FOR DAGTILBUD Center for dagtilbud består af kommunale dagtilbud, dagpleje, specialgrupper,

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner!

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! I sundhed og Handicap har hver sagsbehandler i sin sagsstamme omkring 110 sager, hvilket er højere end de 75 sager der anbefales

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v. Notat Opgaver og udfordringer i Børn og Skole Børn og Skole består følgende fire områder med hver sin chef: Sekretariatet Børn og Familie Dagtilbud Skole Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI)

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) 1 of 13 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 31. august 2015 Kl. 14:00 Lokale R 2 Administrationsbygningen Rønde, Hovedgaden 77, 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4%

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% & 623+92+)*36:%82-2+)2*Œ)7 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Børn- og Ungeudvalget varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. Y Børnepasning for - 6 årige børn,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser

Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Budget Nr. 551-11 2015-2018 Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Styring af det specialiserede udsatte område

Styring af det specialiserede udsatte område Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 12. august 2010 Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 9 Udvidelser... 17

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Budget 2015 Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Syddjurs Kommune har egne udfordringer

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Nr. 01 den 12. august 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har på møde den

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere