Bilag 1 Parrådgivning i Hedensted Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Parrådgivning i Hedensted Kommune"

Transkript

1 Notatark Sagsnr P Bilag 1 Parrådgivning i Hedensted Kommune Beskrivelse af tre modeller for par-kurser og fakta om skilsmisser Sagsbehandler Grethe Stjernholm Model 1 Godt samliv -kommunikationskursus for par. Kurset er udviklet af den norske stats Barne-, Unge-, og Familie direktorat (BUFDIR) i 2004 og 2005, og er blevet revideret og optimeret på baggrund af mange tusinde deltageres tilbagemelding. I 2010 indgik det danske firma Familiens Trivsel, med BUFDIR om at udbyde en dansk udgave, der både i indhold, form og tidsforbrug er tilpasset den virkelighed, livet med småbørn byder på. Konceptet indeholder uddannelse af kursusledere i kommunen, levering af kursusmateriale, informationsbrochurer, spørgeskemaer til kvalitetskontrol og opfølgning samt afrapportering til kommunen. Målgruppe: Småbørnsforældre med børn under 3 år. Kurset henvender sig til par, som oplever de store udfordringer der er forbundet med at få børn, og som kræver at man er god til at kommunikere og løse konflikter. Det optimale tidspunkt at tilbyde kurset er ved første barns 1½års alder, idet forældrene der er mest motiveret for at lære nyt, og igen er ved at have lidt overskud. Indhold i kurset: Kurset afholdes over 2 mødegange af fire timer og kan afvikles på hold af op til 12 par. Undervisningen er en vekselvirkning mellem eksempler fra kursushæftet, formidling af teknikker/værktøjer og par-dialog. Kurset afvikles i en hyggelig atmosfære hvor der værnes om deltagernes privatliv. Kursets fire temaer:1) Forandring 2) Kommunikation 3) Skænderi og konflikt 4) Kærlighedens ABC, fornuft og følelser, er udviklet med baggrund i forskning og erfaring på området. Personale: Kurset kunne med fordel afvikles i tværfagligt og et mål kunne på sigt være at inddrage frivillige som undervisere. Uddannelse af kursusledere tager 2 dage og afvikles i kommunen. Til hver kursusforløb må beregnes, at der skal anvendes ca. 24 personaletimer. Økonomi: Uddannelse af medarbejdere, anskaffelse af materiale, kursuslokaler, forplejning og medarbejder timer, beløber sig til en kursusomkostning på ca kr. pr. par det 1. år, følgende år vil udgifterne formentlig kunne minimeres til 750kr pr par. Hvis vi kalkulerer med at 100 par om året tager imod tilbuddet (fødselstal 2013 var 442) vil det beløbe sig til max kr. årligt. Gevinst Tysk forskning på sammenlignelige par kurser viser at effekten efter fem år er, at der er 20 % færre skilsmisser bland dem der har gennemført par kurser i forhold til sammenlignelige grupper der ikke har gennemgået kurset, efter 11 år er forskellen på 25 %.CBS har beregnet at en gennemsnitlig skilsmisse påfører kommunen en direkte udgift på kr. Hvis 100 par gennemfører kurset, vil Hedensted kommune med stor sandsynlighed kunne spare kr. minus kursusomkostninger.for hvert par der gennemgår kurset vil der således være en besparelse på ca kr. Hvad det betyder for et barns trivsel, udvikling og læring er svært at gøre op i penge.

2 Model 2 PREP Par kurser PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program, på dansk kaldes det Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold. PREP er udviklet på baggrund af mere end 30 års forskning ved universitetet i Denver, USA. Kurset har en dokumenteret god effekt og udbydes i mange lande. I region Midt udbydes det i Ringkøbing Skjern kommune. Programmet udbydes af Center for familieudvikling som er en non - profit organisation der blev etableret i 2004, for at give hjælp til at opbygge gode relationer og tænke forebyggende på familieområdet i Danmark. Centret indgår i tæt samarbejde med andre nordiske lande og støtter sig relevante forskningsresultater derfra. Målgruppe: Par med børn i alle aldre, der ønsker at arbejde med deres parforhold. Som nyetableret par kan man få inspiration til at skabe gode kommunikationsvaner. Par der har levet sammen i længere tid, kan få hjælp til at bryde dårlige kommunikationsmønstre eller få inspiration til at udvikle det gode i deres forhold. Indhold: PREP er forebyggende og relationsudviklende- kursus der giver konkrete redskaber til tryg kommunikation og problemløsning, som bygger på forskning i, hvad der fremmer, og hvad der hæmmer et godt samliv. Et PREP-kursus varer ca. 15 timer, typisk fordelt på en weekend, eller 3-5 dage/aftener. I løbet af kurset sættes der fokus på temaer som kærlighed, forventninger, kommunikation, værdier, venskab, intimitet og tilgivelse. På PREP kurset arbejder man kun med sin partner, og behøver ikke indvie andre i ens private forhold. Holdstørrelse anbefales på max 6 par til 2 undervisere. Personale: Kurset vil med fordel kunne afvikles tværfagligt og evt. med praktisk støtte fra en civil borger. Uddannelse af kursusledere foregår på Center for familieudvikling i KBH. Kurset tage 5 dage og slutter med en certificering som giver adgang til selv at afholde kurser i nøje overensstemmelse med konceptet. Til afvikling af et kursus må påregnes et personale-timeforbrug på ca. 50 personale timer. Økonomi: 2015 = Uddannelse og transport kr. til 4 personer. Lønudgifter forbundet med at afvikle et hold 50 t. * 250 kr. = kr. eksklusiv lokaleleje og forplejning. Estimeret kursus udgift pr. par = kr. dvs. pr hold kr. I 2015 stiles efter at afholde 3-4 kursusforløb.( Ringkøbing /Skjern har deltagere til 5-6 kursusforløb om året, og HK er cirka på samme størrelse). I 2016 vil målet være at afholde 6 kurser. Gevinst: Ringkøbing Skjern kommune rapporterer om nedbringelse af skilsmisserne på 17 % to år efter, at de har introduceret det gratis parkursus. Tysk forskning på sammenlignelige parkurser viser, at effekten efter fem år er, at der er 20 % færre skilsmisser bland dem, der har gennemført par kurser i forhold til sammenlignelige grupper, der ikke har gennemgået kurset. Efter 11 år er forskellen på 25 %. CBS har beregnet at en gennemsnitlig skilsmisse påfører kommunen en direkte udgift på kr. Hvis 36 par gennemfører kurset, vil Hedensted kommune med stor sandsynlighed kunne spare kr minus kursusomkostninger. For hvert par der gennemgår kurset vil der således være en besparelse på ca kr. Hvad det betyder for et barns trivsel, udvikling og læring er svært at gøre op i penge. 2

3 Model 3 Familie iværksætterne - en god start som familie. Familieiværksætterne har som mål at styrke forældreskabet. Det sker gennem et konceptbaseret og helhedsorienteret forebyggende forløb for alle 1. gangs forældre. Målet er at skabe såvel menneskelig som økonomisk gevinst for samfundet. Center for socialt ansvar (CFSA) wwww.centerforsocialtansvar.dk er fortaler for at forebyggelse kan tage udgangspunkt i at opnå færdigheder i stedet for at bruge milliarder på ofte tvivlsom, behandling af opståede problemer, når tingene er gået galt. Indsatsen fokuserer på en tidlig forebyggende, stimulerende og sundhedsfremmende indsats i familien og dens netværk - suppleret med støtte fra relevante og fagligt stærke professionelle kræfter. Kræfter og faglighed, som den offentlige sektor kan byde på, og hvor man også inddrager private virksomheder, fonde, institutioner og frivillige organisationer i løsningen. Familieiværksætter ideen bygger på næsten 20 års erfaring fra Leksand i Sverige, arbejdsmodellen er senere udbredt i hundredvis af kommuner i bandt andet Sverige, Norge, Finland, og har gennem de sidste par år gjort deres indtog i Danmark. I 2010 indgik CFSA partnerskabs aftale med Holstebros kommune, under arbejdstitlen Familie med Hjerte. Adskillige andre danske kommuner arbejder for tiden med at indarbejde modellen i deres praksis. Familie iværksætter- metoden lægger op til, at der tages en overordnet politisk beslutning om at ville arbejde ud fra denne innovative metode, som skal munde ud i et fælles tredje på tværs af professioner og faggrænser, kulturer værdier og forståelse, og hvor alle har og får ejerskab til indsatsen. Målgruppe: Familieværksætterne gør en aktiv og involverede indsats for at støtte og sikre at, alle nye forældre kommer bedst mulig fra start i livet som ny familie. I Familieiværksætterne bliver alle kommende førstegangs forældre tilbudt et kursusforløb på 16 moduler, der strækker sig fra 26 graviditetsuge til barnet er 1½år. Der er i forløbet stort fokus på fædrene, så de føler sig involveret og vigtige for barnet på lige fod med moderen. Forældregrupperne sættes sammen ud fra kvindens terminsdato og består af ca. 10 forældrepar. Indhold: Kurset er sammenhængende tilbud der indeholder en vifte at relevante temaer for en ny familie Graviditet og fødsel Fra individ til familie Barnets naturlige udvikling og trivsel Netværk og relationer Økonomi, orlov og juridiske rettigheder Personale: Projektleder som kan styre processen med udvikling, planlægning og etablering at et nyt samlet koncept i kommunen. Kurserne afvikles i tæt samarbejde mellem kommune, region, private og frivillige. Til gruppen knyttes en sundhedsplejerske som følger gruppen gennem hele forløbet. Tværfaglige samarbejdsparter indgår som undervisere i de relevante emner. De 6 undervisningsgange lægger før fødslen og varetages af bl.a. jordemødre, bankfolk og jurister. Center for socialt ansvar tilbyder på non profit basis konsulenthjælp til implementering af indsatsen. Økonomi: Fra sammenlignelige kommuner som har indført metoden oplyses, at det kræver en investering på kr. det 1. år og kr. det andet år. 3

4 Indføres metoden udgår der 3 sundhedsplejerske besøg i hjemmet: graviditetsbesøg, 4 mdrs. besøg samt 1½år til 1. gangs forældre, dog ikke hos børn med særlige behov. Besparelse udgør kr. Det er nødvendig at have lokalefaciliteter der kan rumme 20 forældre og med tiden deres babyer/børn og stedet skal rumme puslefaciliteter og gode amme forhold. Da kurserne oftest afholdes sidst på eftermiddagen kan det kræve et let måltid mad. Gevinst: Beregninger fra CBS/CEBR viser at der er gevinst på bundlinjen allerede 2år efter igangsætning af familieiværksætterne. Den konservative beregnede samfundsøkonomiske gevinst over en 10-årig periode er kr pr 1. gangs mor. Familie iværksætternes helt store styrke er, at det skaber et stærkt forælder-netværk, hvor fædrene er inddraget på lige fod med mødrene. Hovedtanken bag projektet er at mindske opbrud i familien og forebygge social udstødelse. Forældrene oplever den store forskellighed på holdet som en af de store styrker. Alle starter på lige fod som vordende forældre, og udenfor skabet minimeres. Forskning fra Sverige, hvor arbejdsmodellen er opstået viser, at fædrene kommer tidligt og mere på banen i forhold til deres børn, skaber en tæt og vigtig relation som holder ved på lang sigt, også i de tilfælde, hvor det ender med opbrud i familien, og det har stor betydning for hvordan især drenge klarer sig på lang sigt. CFSA (Center for socialt ansvar) fremhæver at effekten opstår: Via forbedring af forældrenes forhold til deres børn, og en forbedring af forældrenes indbyrdes forhold. Det bedre forhold til barnet fører til forbedringer af barnets sundhedstilstand samt bedre arbejdsmarkedstilknytning for især moderen. Forældrenes bedre indbyrdes forhold fører til en reduktion i risikoen for skilsmisse, der hindrer et fald i moderens indkomst samt bedre chancer for at barnet får en ungdomsuddannelse 4

5 Om skilsmisser, samlivsbrud og kerneopgaver Skilsmisseprocenten i Danmark var i 2012 på 46 %. Det er en af de højeste procenter i den periode, hvor skilsmisser er opgjort siden I 2013 er den højere, men endnu ikke opgjort. Fra er antallet af skilsmisser i Hedensted Kommune steget mere end den er steget i Danmark som helhed. Fra 2012 til 2013 steg skilsmisserne blandt alle de kommuner vi normalt sammenligner os med. Årsagen til stigningen er nok primært, at det i 2013 blev muligt at lade sig skille online. Indeks skilsmisser Hele landet Favrskov Hedensted Odder Horsens Faaborg-Midtfyn Skilsmisser har ofte store trivselsmæssige konsekvenser for børnene til forældrene, der bliver skilt. Skilsmisser er en af de største årsager til sygemeldinger på arbejdsmarkedet. Skilsmisser kan dog i nogle tilfælde være den bedste løsning for alle parter. Evnen til som par at kunne kommunikere konstruktiv og løse konflikter med hinanden, er afgørende for, om et parforhold holder, også efter, de har fået børn. Par, der får børn, har støtte risiko for at blive skilt, end par, der ikke får børn. Ved barn nummer to øget risikoen for at parret bliver skilt med 40 %. Det er imidlertid ikke sikkert, at det er børnene, der er forklaringen bag skilsmisserne, når tidligere undersøgelser viser, at fælles børn stabiliserer ægteskabet (DST, 2005). Ægteskabets fjerde år er statistisk set, det år, hvor der er størst risiko for skilsmisse. Kilde: Danmarks Statistik, % af alle børn fra 0-17 år vokser op med kun én forælder. 25 % af ene-forældre er på offentlig forsørgelse. 5

6 Skilsmisser belaster samfundsøkonomien herunder kommunens økonomi. En skilsmisse koster i gennemsnit kr. pr. år, hvoraf kr. er kommunale udgifter. Børn af enlige forsørgere er overrepræsenteret i de dyre statistikker. Parrådgivning vil alt andet medvirke til at forebygge skilsmisser eller samlivsbrud. Skilsmisseforebyggelse og forebyggelse af samlivsbrud antages at forebygge trivselsproblemer hos børn og sygdom hos voksne. Det taler således ind i forudsætningerne for kerneopgaven om læring såvel som kerneopgaven for beskæftigelse. 6

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser

Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser Anette Hansen Anna Louise Stevnhøj Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser Anette

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Fædrehjælpen. Jeg har kontaktet Mødrehjælpen, fordi det er forfærdeligt, hvis min søn skal igennem en retssag og til psykolog.

Fædrehjælpen. Jeg har kontaktet Mødrehjælpen, fordi det er forfærdeligt, hvis min søn skal igennem en retssag og til psykolog. I dette nummer: Mødrehjælpen kan give noget, jeg ikke kan få andre steder Vi var ikke sammen i dag, hvis det ikke var for Mødrehjælpen Parrådgivning skaber luft i hverdagen Fædrerådgivning til ethvert

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Hjemmetræning af børn med hjerneskade

Hjemmetræning af børn med hjerneskade Hjemmetræning af børn med hjerneskade MarselisborgCentret april 2005 Evaluering af forsøgsordning efter Servicelovens 138 for forældre, der træner et barn med hjerneskade i hjemmet I N D H O L D S F O

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM Marts 15 Efterår 08 FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM For voldsudsatte kvinder og børn Side 1 Forslag til Social Exitprogram For voldsudsatte kvinder og børn Udgivet af Huset Zornig Copyright Zonta Aarhus

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere