Halvårsrapport CVR nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 2015. CVR nr. 16163279"

Transkript

1 Halvårsrapport 2015 PensionDanmark A/S CVR nr

2

3 Indhold Ledelsesberetning Ledelsesberetning 4 Halvårsregnskab Resultatopgørelse 13 Balance, aktiver 14 Balance, passiver 15 Egenkapitalopgørelse 16 Noter 17 Påtegning Ledelsens påtegning 19 PensionDanmark havde ved udgangen af 1. halvår medlemmer med en samlet formue på 181 mia. kr. halvårsrapport

4 Ledelsesberetning PensionDanmark er ejet af overenskomstparterne på de overenskomstområder, hvor PensionDanmark er valgt som pensionsleverandør. 4 halvårsrapport 2015

5 halvårsrapport

6 ledelsesberetning Hovedpunkter for 1. halvår 2015 PensionDanmark har i 1. halvår af 2015 op nået tilfredsstillende resultater: De løbende indbetalinger er steget med 6 pct til 5,3 mia. kr.. De indgående overførsler blev på 0,4 mia. kr. mod 1,8 mia. i Det meget store niveau i 2014 skyldes, at overførsler fra et andet selskab havde været sat i bero i en periode på 2 1 /2 år. Investeringsafkastet blev på 7,9 mia. kr., hvilket er tilfredsstillende. Langt hovedparten af medlemmernes opsparing bliver forrentet med det faktiske markedsafkast. Den markedsforrentede opsparing opnåede et afkast mellem 6,1 pct. og 2,7 pct. før skat. Forsikringsydelser udgjorde 3 mia. kr., som er en stigning på 0,5 mia. kr. i forhold til samme periode sidste år. Stigningen skyldes dels flere overførsler til andre pensions selskaber i forbindelse med jobskifte og dels et voksende antal af alderspensionister i PensionDanmark. Der er alderspensionister ved udgangen af 1. halvår flere end ved udgangen af 1. halvår Administrationsomkostningerne er opgjort til en indtægt på 77 mio. kr. efter 1. halvår Omkostningerne er påvirket dels af en momsgodtgørelse på cirka 200 mio. kr. i forbindelse med et forlig indgået med Skatteministeriet og dels justeringer i afskrivningsgrundlag og levetider på it-systemer, som i 1. halvår 2015 medfører en meromkostning på 47 mio. kr. Bliver der set bort fra disse særlige forhold, udgør de øvrige administrationsomkostninger 111 mio. kr. og er 29 mio. kr. (20,7 pct.) lavere end 1. halvår Det lavere omkostningsniveau er udtryk for en mere effektiv forsikringsadministration, efter at PensionDanmark har taget ny forsikringsadministrativ platform i brug i november Det regnskabsmæssige resultat, som overføres til egenkapitalen, blev 0,5 mia. kr. Den samlede balance er i forhold til primo året steget med 10,5 mia. kr. til i alt 181,5 mia. kr. Egenkapitalen udgjorde 4,1 mia. kr. Efter finansiering af risikotillæg udgør den solvensmæssige opgjorte egenkapital 3,9 mia. kr. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 1,1 mia. kr. Der er således betydelig overdækning. 6 halvårsrapport 2015

7 Begivenheder i 1. halvår 2015 I starten af året indledtes et nyt samarbejde mellem Pension Danmark og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Samarbejdets formål er, at man via regis tersamkøring identificerer og tilbyder de af Pension Dan marks medlemmer, som er langtidssyge, hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. STAR opfordrer disse medlemmer til at kontakte PensionDanmark, hvor et visita tion steam bestående af erfarne sygeplejersker giver de sygemeldte medlemmer rådgivning om relevante tilbud og ydelser, som kan få dem tilbage på arbejdsmarkedet fx med tværgående behandlinger, psykologhjælp eller diagno seudredning. I marts etablerede PensionDanmark, Danske Bank, ATP og Danica Pension en ny fond med en startkapital på en mia. kr. Fondens formål er at øge mindre og mellemstore danske virksomheders adgang til ansvarlig lånekapital. Målgruppen for fondens lån er virksomheder med en årlig omsætning på over 50 mio. kr. og et lånebehov fra 10 mio. kr. og op. Dette giver mulighed for at understøtte dansk erhvervsliv en ny og spændende samarbejdsform i den danske finanssektor. I marts foretog PensionDanmark via fonden Copenhagen Infrastructure II sin tredje investering i et biomassekraftværk, Brite, i England. En investering på 1,6 mia. kr. Brite-kraft vær ket får en kapacitet på 39,3 MW, og som brændsel anvendes lokalt indsamlet affaldstræ, som i øjeblikket bliver deponeret på lossepladser. Kraftværket bliver opført af et konsortium bestående af Babcock & Vilcox Volund og britiske Interserve. Kraftværket forventes at stå klart i foråret I marts erhvervede PensionDanmark tre kontorejendomme i Ballerup, Odense og Aalborg, hvor it-virksomheden KMD er lejer. De tre ejendomme har et samlet areal på godt m 2. Investeringen er på 1,2 mia. kr. halvårsrapport

8 ledelsesberetning I april blev byggeriet af Svendborgs nye byret på m 2 påbegyndt. Retsbygningen med syv retssale bliver opført i et offentlig-privat partnerskab (OPP) af Team OPP. Retsbygningen forventes taget i brug den 1. juni Team OPP består af PensionDanmark, PKA, Sampension (investorer), CASA (opførelse) og DEAS (drift og vedligehold). I april blev der holdt rejsegilde på Pen sion Danmarks første ejendom i Esbjerg. Semco Maritime A/S lejer det m 2 store domicil, som forventes at stå færdigt i december Investeringen er på 255 mio. kr. I maj 2015 vandt PensionDanmark igen en international pris for si ne investeringer i infrastruktur ved IP Real Estate Global Awards i København, hvor Pen sion Danmark vandt i kategorien Best infrastruc ture Strategy. I juni 2015 blev opførelsen af 120 boliger på den sidste ledige byggegrund på havnekanten på Islands Brygge i København sat i gang. De attraktive boliger er tegnet af Henning Larsen Architects og fordelt på to bygninger. Boligerne, der bliver placeret tæt på vand, natur og by, vil være den første del af det kommende boligom råde Havne bryggen, som er navnet på Pension Danmarks ca m 2 store boligbyggeri på Islands Brygge. I de kommende år skal der opføres knap 600 boliger fordelt på fem felter. Den samlede investering er på 1,6 mia. kr. I juni 2015 blev der afholdt rejsegilde på Nordeas nye domicil i Ørestad i København. Byggeriet, som PensionDanmark har investeret i sammen med Nordea Liv & Pension og Lægernes Pensionskasse, er på i alt 1,3 mia. kr. Det nye domicil bliver på i alt m 2 og vil blive certificeret efter LEED Platinum. De ca medarbejdere forventes at kunne flytte ind i 1. halvår I juni 2015 blev der indgået en aftale mellem Pension Danmark og Vejle Kommune om køb af byggegrund ved havnefronten i Vejle. Her skal bygges 96 boliger på i alt ca m 2. Beliggenheden ved havnefronten er helt unik med flotte omgivelser og masser af liv. PensionDanmarks samlede investering grundkøb og byggepris er på i alt ca. 225 mio. kr. I løbet af 1. halvår 2015 er Anne Broeng, tidligere koncerndirektør i PFA, indtrådt i bestyrelsen. I samme periode er Henrik Bjerre-Nielsen og Allan Søgaard Larsen udtrådt af bestyrelsen. 8 halvårsrapport 2015

9 Resultatopgørelsen De løbende indbetalinger er steget med 6 pct til 5,3 mia. kr. De indgående overførsler blev på 0,4 mia. kr. mod 1,8 mia. i Det meget store niveau i 2014 skyldes, at overførsler fra et andet selskab havde været sat i bero i en periode på 2 1 /2 år. Investeringsafkastet blev på 7,9 mia. kr. før pensionsafkastskat. PensionDanmarks opsparingsprodukter er markeds renteprodukter, hvor medlemmernes opsparing forrentes med det løbende markedsafkast af investeringerne. Medlemmernes opsparing fordeles mellem opsparing til en løbende livsvarig alderspension og opsparing til ratepension. De enkelte medlemmers opsparing investeres i sær lige alderspuljer, hvor formuesammensætning og risikoprofil løbende tilpasses til medlemmets alder og investeringshorisont. Tabellen nedenfor viser puljernes afkast pr. 30. juni Investeringsafkast før skat 1. halvår 2015 Pct. Alder under 41 år 6,1 Alder 50 år 5,6 Alder 55 år 4,6 Alder 60 år 3,6 Alder 65 år 2,7 Det fremgår, at de yngste medlemmer har opnået et afkast på godt 6 pct. i 1. halvår 2015, mens medlemmer over 40 år har opnået et noget lavere afkast på henholdsvis 4,6 og 2,7 pct. for et 55- og 65-årigt medlem. Halvårets puljeafkast afspejler, at de yngre medlemmer har en større andel af deres opsparing i aktier og derfor har nydt godt af, at aktierne har givet et væsentligt bedre afkast end de øvrige investeringer. Investeringerne i børsnoterede aktier gav et afkast på 10,0 pct., hvilket var på niveau med den generelle udvikling på de internationale aktiemarkeder. Omvendt er obligationernes afkast præget af halvårets rentestigning, som har resulteret i kursfald på det danske obligationsmarked. Beholdningen af danske stats- og realkreditobligationer gav halvårsrapport

10 ledelsesberetning derfor et negativt afkast på -1,6 pct. Investeringerne i erhvervsobligationer og Emerging Market-obligationer gav et noget højere afkast på henholdsvis 1,8 og 2,2 pct. Indenfor de seneste år har PensionDanmark øget sine investeringer i infrastruktur og ejendomme, som kan forventes at give et attraktivt og forholdsvist stabilt afkast, til knap 20 pct. af balancen. I 1. halvår 2015 gav de direkte investeringer i infrastruktur og vedvarende energi et afkast på 3,4 pct., mens porteføljen af danske ejendomme opnåede et afkast på 3,1 pct. Afkastet af investeringerne i infrastruktur og ejendomme kommer typisk forholdsvis jævnt og stabilt henover året. Afkastet i 1. halvår 2015 flugter godt med forventningen om et årligt afkast i niveauet 6 til 8 pct. Aktivklassernes afkast før skat 1. halvår 2015 Pct. Markedsorienterede investeringer Børsnoterede aktier 10,0 Erhvervsobligationer 1,8 Emerging Market-obligationer 2,2 Indeksobligationer 4,3 Nominelle obligationer 1,6 Alternative investeringer Private Equity (unoterede aktier) 10,6 Direkte investeringer i infrastruktur og vedvarende energi 3,4 Ejendomme 3,1 Medlemmerne har i 1. halvår 2015 modtaget 3 mia. kr. som forsikringsydelser i forbindelse med alderspensionering, førtidspensionering, visse kritiske sygdomme, udbetaling til de efterladte ved dødsfald og overførsler af opsparingen til andre pen sions ordninger, når medlemmer skifter overenskomstområde. Forsikringsydelser 1. halvår 2015 mio. kr. Pensionsudbetalinger Alderspension 886 Supplerende førtidspension 226 Visse kritiske sygdomme 128 Udbetaling til efterladte ved dødsfald 144 Overførsler ved jobskifte mv Skadesforebyggende omkostninger 83 Forsikringsydelser i alt I april 2015 indgik PensionDanmark efter 23 år forlig med Skatteministeriet om momspligten af de ydelser, som Pension Danmark har købt af ATP, siden Pen sion Danmark blev stiftet. EU Domstolen afsagde i marts 2014 dom til fordel for Pension Danmark, og forliget er indgået på baggrund af denne dom. Forliget indebærer, at Pension Danmark har modtaget godt 200 mio. kr. i tilbagebetaling af moms og 209 mio. kr. i renter. Rentegodtgørelsen er medtaget som en del af investeringsafkastet, og det modtagne momsbeløb er modregnet i de forsikringsmæssige driftsomkostninger. Der har været behov for efter idriftsættelse af ny forsikringsadministrative platform at gennemgå værdien og levetiden for de systemer mv., som nu er udviklet. Det har givet anledning til en justering af afskrivningsgrundlaget og levetiderne på blandt andet den forsikringsadminstrative platform, som efter 1. halvår 2015 medfører en fremrykning af afskrivninger på 47 mio. kr. Bliver der set bort fra momsgodtgørelsen fra SKAT og effekten af justeringen af afskrivningsgrundlag og levetider på it-systemet, kan omkostninger pr. medlem opgøres til 157 kr. Omkostningerne set i forhold til præmieindtægterne kan opgøres til 2 pct. Administrationsomkostninger i 1. halvår 2015 udgør 111 mio. kr. og er 20,7 pct. lavere end 1. halvår Det lavere omkostningsniveau er udtryk for en mere effektiv forsikringsadministration efter, at Pension Danmark har taget en ny forsikringsadministrativ platform i brug i november halvårsrapport 2015

11 Balance og reserver Den samlede balance var i forhold til starten af året steget med 10,5 mia. kr. til i alt 181,5 mia. kr. En stor del af PensionDanmarks investeringsaktiver er tidligere blevet forvaltet gennem det 100 pct. ejede datterselskab PensionDanmark Invest F.M.B.A. I januar 2015 blev selskabet opløst med den konsekvens, at investeringer administreret af Nykredit Porteføljeadministration, som tidligere blev præsenteret i regnskabet som investeringer i Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, nu præsenteres transparent under regnskabsposterne Andre finansielle investeringsaktiver. Tilsvarende har resultatet tidligere indgået netto i posten Indtægter fra tilknyttede virksomheder. Nu indgår resultatet i posterne Renter og udbytte, Kursreguleringer, Renteudgifter og Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomheder. Dette er alene en regnskabsteknisk ændring og har ingen økonomisk effekt. Opløsningen af PD Invest har medført, at omkostningerne i forbindelse med investeringsaktiviteter, som tidligere blev afholdt af PD Invest, nu optræder direkte på resultatopgørelsen. Det er baggrunden for, at posten administrationsomkostningerne i forbindelse med investeringsvirksomhed er steget. De gennemsnitlige investeringsomkostninger i procent af aktiverne er fortsat 0,43 pct. p.a. Hensættelserne til forsikrings- og investeringskontrakter er siden årets start øget med 8,9 mia. kr. til 173,4 mia. kr. Egenkapitalen udgjorde 4,1 mia. kr. Efter finansiering af risikotillæg udgør den solvensmæssigt opgjorte egenkapital 3,9 mia. kr. Det individuelle solvensbehov som er opgjort efter reglerne om ensartet beskyttelse af forsikringstagere er opgjort til 1,1 mia. kr. Der er således betydelig overdækning. Ved opgø relsen af det individuelle solvensbehov forudsættes blandt andet et aktiekursfald på mellem 42 og 52 pct. og en rentestigning på 1 pct. Forventninger til hele året 2015 Som følge af den i 1. halvår 2015 realiserede udvikling herunder udviklingen i præmier og investeringsafkast kan forventningerne til hele året opgøres således: Forventning for hele 2015 Præmier, mia. kr. 12 Forsikringsydelser, mia. kr. 6 Administrationsomkostninger, mio. kr. 65 Begivenheder efter halvårets af slut ning Der er ikke indtruffet begivenheder, der har afgørende betydning for selskabets finansielle stilling ud over, hvad der er indregnet og oplyst i halvårsrapporten. Halvårsregnskab Halvårsregnskabet for PensionDanmark A/S er udarbejdet efter uændret regnskabspraksis i forhold til tidligere perioder. Halvårsrapporten er ikke revideret. PensionDanmark A/S er 100 pct. ejet af Pen sion Danmark Holding A/S og indgår i koncernregnskabet herfor, hvorfor der ikke er udarbejdet selvstændigt koncernregnskab for PensionDanmark og dette selskabs dattervirksomheder. halvårsrapport

12 halvårsregnskab 12 halvårsrapport 2015

13 Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 1. halvår Mio. kr Bruttopræmier Præmier for egen regning i alt Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra associerede virksomheder Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte ydelser Ændring i erstatningshensættelser 9 23 Forsikringsydelser for egen regning i alt Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i livsforsikringshensættelser for egen regning i alt Periodens tilskrevne bonus 0 0 Ændring i gruppelivsbonushensættelse Ændring i kollektivt bonuspotentiale 8 55 Bonus i alt Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning i alt Overført investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Egenkapitalens investeringsafkast Andre indtægter Andre omkostninger RESULTAT FØR SKAT Pensionsafkastskat for egenkapitalen PERIODENS RESULTAT Anden totalindkomst TOTALINDKOMST I ALT halvårsrapport

14 halvårsregnskab Balance 30/06 31/12 mio. kr AKTIVER Driftsmidler 1 0 MATERIELLE AKTIVER I ALT 1 0 kapitalandele i tilknyttede virksomheder Udlån til tilknyttede virksomheder kapitalandele i associerede virksomheder Udlån til associerede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder i alt kapitalandele Investeringsforeningsandele obligationer andre udlån Øvrige Andre finansielle investeringsaktiver i alt investeringsaktiver I ALT investeringsaktiver TILKNYTTET UNIT-LINKED KONTRAKTER tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter i alt tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 4 7 andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER I ALT likvide beholdninger ANDRE AKTIVER I ALT andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER I ALT aktiver I ALT halvårsrapport 2015

15 30/06 31/12 mio. kr PASSIVER aktiekapital 8 8 overført overskud egenkapital I ALT garanterede ydelser bonuspotentiale på fremtidige præmier bonuspotentiale på fripoliceydelser 8 1 Livsforsikringshensættelser i alt erstatningshensættelser gruppelivsbonushensættelse kollektivt bonuspotentiale Hensættelser til unit-linked kontrakter HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER I ALT Udskudte skatteforpligtelser HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT gæld til kreditinstitutter gæld til tilknyttede virksomheder 0 21 aktuelle skatteforpligtelser anden gæld GÆLD I ALT PASSIVER I ALT halvårsrapport

16 Egenkapitalopgørelse Mio. kr. aktiekapital Overført overskud Egenkapital i alt januar Periodens resultat Anden totalindkomst 30. juni januar Periodens resultat Anden totalindkomst 31. december halvårsrapport 2015

17 Noter 1. halvår 1. halvår Note Mio. kr Hovedtal præmier Forsikringsydelser Investeringsafkast Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Forsikringsteknisk resultat periodens resultat Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt egenkapital, i alt aktiver, i alt selskabets beregnede solvenskrav basiskapital antal medlemmer ultimo halvårsrapport

18 halvårsregnskab Noter 1. halvår 1. halvår Note Mio. kr Nøgletal Afkastnøgletal, markedsrenteprodukter afkast før pensionsafkastskat, pct. Livrente under alder 41 6,1 6,5 10,5 9,3 10,9 8,2 Livrente v/ alder 50 5,6 6,8 10,8 7,1 10,2 9,6 Livrente v/ alder 60 3,6 6,7 10,6 5,0 9,4 11,0 Livrente v/ alder 65 2,7 6,6 10,6 3,9 9,0 11,7 Kapital- og ratepension under alder 41 6,1 6,5 10,5 9,3 10,9 8,1 Kapital- og ratepension v/ alder 50 5,6 6,8 10,8 7,1 10,2 9,4 Kapital- og ratepension v/ alder 60 3,6 6,7 10,6 5,0 9,4 10,8 Kapital- og ratepension v/ alder 65 2,7 6,6 10,6 3,9 9,0 11,5 Afkastnøgletal, gennemsnitsrenteprodukter afkast før pensionsafkastskat, pct. 1 2,8 6,5 11,3 1,2 7,9 13,3 Egenkapitalens midler, pct. 3,1 5,4 8,7 4,7 9,2 9,9 Omkostnings- og resultatnøgletal omkostningsprocent af præmier 1,4 2,1 2,1 2,5 2,6 2,2 omkostningsprocent af hensættelser 0,05 0,09 0,17 0,19 0,22 0,22 omkostninger i kr. pr. forsikrede omkostningsresultat, pct. 0,11-0,01-0,02-0,01-0,02 0,01 Forsikringsrisikoresultat, pct. 0,02-0,01-0,01-0,02-0,01 0,00 Konsolideringsnøgletal bonusgrad, pct. 7,8 7,9 7,8 6,3 7,9 8,7 kundekapitalgrad, pct. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ejerkapitalgrad, pct. 110,0 91,4 94,1 83,3 93,7 78,9 overdækningsgrad, pct. 96,1 75,6 80,1 68,3 79,0 65,3 solvensdækning, pct Forrentningsnøgletal egenkapitalforrentning før skat 14,8 5,7 5,5-17,8 12,2 17,2 egenkapitalforrentning efter skat 12,0 5,2 4,3-18,3 11,5 16,4 Forrentning af kundernes midler efter omkostninger før skat -2,3 6,1 9,5-1,5 4,5 12,1 Forrentning af særlig bonushensættelse type B før skat 1 Afkastnøgletallet vedrører selskabets egenkapital og livsforsikringshensættelser med tilknyttede ydelsesgarantier siden Ved udgangen af 1. halvår 2015 udgjorde disse 6,6 pct. (ultimo 1. halvår 2014: 6,7 pct.) af balancen. 18 halvårsrapport 2015

19 Ledelsens påtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og vedtaget halvårsrapporten for 2015 for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Halvårsrapporten er aflagt i henhold til Lov om finansiel virksomhed. Vi anser den anvendte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. København, den 26. august 2015 Direktion Torben Möger Pedersen Adm. direktør Bestyrelse Per Christensen Formand niels Jørgen Hansen Næstformand Morten Andersen anne Broeng John Dybart Karsten Dybvad arne Grevsen peter Engberg Jensen Gert Rinaldo Jonassen kim Lind Larsen ellen K. Lykkegård Tina Møller Madsen Jørgen Juul Rasmussen lars Storr-Hansen Jan Villadsen katia Østergaard halvårsrapport

20 PensionDanmark er ejet af overenskomstparterne på de overenskomstområder, hvor PensionDanmark er valgt som pensionsleverandør. 20 halvårsrapport 2015

21 halvårsrapport

22

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279 Halvårsrapport 2012 PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Indhold Ledelsesberetning 1 Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab 4 Hovedtal 4 Nøgletal 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver 7 Balance, passiver

Læs mere

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Halvårsrapport 2013 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal for koncernen 4 Nøgletal for koncernen 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver

Læs mere

Halvårsrapport PensionDanmark A/S. CVR nr

Halvårsrapport PensionDanmark A/S. CVR nr Halvårsrapport 2013 PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal 4 Nøgletal 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver 7 Balance, passiver 8 Påtegning

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2011. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Halvårsrapport 2011. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Halvårsrapport 2011 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal for koncernen 4 Nøgletal for koncernen 5 Resultatopgørelsen 6 Balance 7 Påtegning

Læs mere

Halvårsrapport PensionDanmark Holding A/S. CVR nr

Halvårsrapport PensionDanmark Holding A/S. CVR nr Halvårsrapport 2014 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal for koncernen 5 Nøgletal for koncernen 6 Resultatopgørelse 7 Balance, aktiver

Læs mere

Halvårsrapport PensionDanmark Holding A/S. CVR nr

Halvårsrapport PensionDanmark Holding A/S. CVR nr Halvårsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Indhold Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal for koncernen 4 Nøgletal for koncernen 5 Resultatopgørelse 6 Balance,

Læs mere

Halvårsrapport PensionDanmark A/S CVR nr

Halvårsrapport PensionDanmark A/S CVR nr Halvårsrapport 2017 PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Indhold 3 9 16 Ledelsesberetning Halvårsregnskab Påtegning Ledelsesberetning 3 Resultatopgørelse 10 Balance, aktiver 11 Balance, passiver 12 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Halvårsrapport PensionDanmark A/S CVR nr

Halvårsrapport PensionDanmark A/S CVR nr PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Indhold 3 10 17 Ledelsesberetning Halvårsregnskab Påtegning Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelse 11 Balance, aktiver 12 Balance, passiver 13 Egenkapitalopgørelse 14

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Halvårsrapport PensionDanmark Holding A/S CVR nr

Halvårsrapport PensionDanmark Holding A/S CVR nr PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Indhold 3 7 13 Ledelsesberetning Halvårsregnskab Påtegning Ledelsesberetning 3 Resultatopgørelse 7 Balance, aktiver 8 Balance, passiver 9 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. halvår 2015 Afkast Afkastet i Bankpension

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2017 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog.

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR.NR. 64 14 57 11 ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S WWW.ALMBRAND.DK H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 0 A LM. S U N D F O R N U F

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR-NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden 01.01.

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2013 Skandia Livsforsikring A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Begivenheder

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2017 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup - CVR nr. 71 97 43 16 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Alice Lykke Doris

Læs mere