BILAG 2: INDSATSKATALOG KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE OG HERLEV KOMMUNE TO AF KØBENHAVNS ENERGIS KILDEPLADSER UNDER VÆRKET VED ISLEVBRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 2: INDSATSKATALOG KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE OG HERLEV KOMMUNE TO AF KØBENHAVNS ENERGIS KILDEPLADSER UNDER VÆRKET VED ISLEVBRO"

Transkript

1 KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE OG HERLEV KOMMUNE Fedt mose Tipperup å Smør mose Kags å Gynge mose Utterslev mose Kags mose INDSATSPLAN FOR OPLANDET TIL KILDEPLADS XIII OG KILDEPLADS XIV TO AF KØBENHAVNS ENERGIS KILDEPLADSER UNDER VÆRKET VED ISLEVBRO BILAG 2: INDSATSKATALOG

2 Rådgiver: Hedeselskabet Miljø og Energi A/S Ringstedvej Roskilde Telefon Telefax Sag nr Projektleder Ole Frimodt Kvalitetssikring: Anne Steensen Blicher Udarbejdet af: Hans Chr. Loer Hansen Ole Frimodt Godkendt Anne Steensen Blicher Udgivet 9. december 2005 Hedeselskabet Miljø og Energi A/S - dato, år 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING INDSATSTEMAER Nødvendige og basale indsatstemaer Klorerede opløsningsmidler Servicestationer MTBE BAM Virksomheder Sikring af Kildeplads XIII og XIV mod oversvømmelse Monitering Supplerende indsats Vejsalt Pesticidkampagne Boringer og brønde...9 BILAGSLISTE Bilag 2-1: Arealanvendelse Bilag 2-2: Drikkevandsinteresser Bilag 2-3: Indsatsområder Bilag 2-4: Områder med særlige restriktioner Bilag 3-1: Topografisk overflade og jordart Bilag 3-2: Mægtighed af lerdæklag Bilag 3-3: Beliggenhed af kalkoverfladen Bilag 3-4: Trykniveau i primært grundvandsmagasin 1999 Bilag 3-5: Trykniveau i primært grundvandsmagasin 2003 Bilag 3-6: Gradientforhold Bilag 3-7: Magasinforhold for det primære kalkmagasin Bilag 3-8: Nettonedbør Bilag 3-9: Infiltration til første vandmættede magasin Bilag 3-10: Nitrat i grundvandsmagasin Bilag 3-11: Jern i grundvandsmagasin Bilag 3-12: Sulfat i grundvandsmagasin Bilag 3-13: Forvitringsindeks i grundvandsmagasin Bilag 3-14: Vandtype i grundvandsmagasin

4 Bilag 3-15: Bilag 3-16: Bilag 3-17: Bilag 3-18: Bilag 3-19: Bilag 3-20: Bilag 3-21: Bilag 3-22: Bilag 3-23: Bilag 3-24: Bilag 4-1: Bilag 4-2: Bilag 5-1: Bilag 5-2: Klorid i grundvandsmagasin Nikkel i grundvandsmagasin NVOC i grundvandsmagasin Klorerede stoffer (sum) i grundvandsmagasin Tidsserier for klorerede stoffer i boringer Fund af klorerede stoffer fordelt på enkelt stoffer Pesticider (sum) i grundvandsmagasin BAM i grundvandsmagasin Oliestoffer (sum) i grundvandsmagasin MTBE i grundvandsmagasin Sammenstilling af infiltration og lerdæklag Sårbarhed på baggrund af SI-ajour Forureningslokaliteter med fund af klorerede stoffer V1- og V2-kortlagte forureningslokaliteter med fund af klorerede stoffer - Fundtype Bilag 5-3: V1- og V2-kortlagte forureningslokaliteter med fund af klorerede stoffer - Lokalitetsnavn Bilag 5-4: Bilag 5-5: Bilag 5-6: Bilag 5-7: Bilag 5-8: Bilag 5-9: Bilag 6-1: Bilag 6-2: V1- og V2-kortlagte forureningslokaliteter med fund af klorerede stoffer - Lokalitetstype V1- og V2-kortlagte forureningslokaliteter med fund af klorerede stoffer - Vidensniveau Nyere forureninger indberettet af kommunerne med fund af klorerede stoffer Mørkhøj Erhvervakvarter - Andre forureningslokaliteter med fund af klorerede stoffer Forureningslokaliteter med fund af MTBE Gamle grusgravsområder og fyldpladser Placering af geologiske profilsnit Geologisk tolkning af profilsnit 2

5 1 INDLEDNING Indsatsplanens bilag 2 indeholder et katalog over samtlige mulige, relevante indsatser i oplandet til begge kildepladser. Indsatskataloget er baseret på den tekniske udredning, der er foretaget i Indsatsplanens bilag 1. Indsatskataloget er inddelt i to kapitler, hvor det første beskriver forslag til nødvendige og basale indsatstemaer, mens det andet kapitel beskriver forslag til en supplerende indsats. Det overordnede formål med indsatsplanen er så vidt muligt at bevare indvindingen på Kildeplads XIII og XIV. Kildeplads XIV og næroplandet hertil, er markant mere sårbart end Kildeplads XIII, men på grund af forureningskildernes beliggenhed er Kildeplads XIII langt mere udsat for forureningstrusler, end det er tilfældet for Kildeplads XIV. Derfor er de største og mest omfangsrige forslag til tiltag koncentreret omkring forureninger, der truer Kildeplads XIII. 3

6 2 INDSATSTEMAER Københavns Energis Kildeplads XIII og XIV er en typisk bynær kildeplads, der oprindeligt er etableret ude på landet, og som nu er indhentet af den bymæssige udvikling. En lukning af kildepladsen vil have både lokale og regionale konsekvenser. Lokalt betyder en lukning stigende grundvandsstand med risiko for oversvømmede kældre og grønne områder og i regional sammenhæng kan indvindingen være meget vanskelig at erstatte. Formålet med indsatsplanen er derfor så vidt muligt at bevare indvinding på de to kildepladser. Kildeplads XIV og næroplandet hertil, er markant mere sårbart end Kildeplads XIII, men på grund af forureningskildernes beliggenhed er Kildeplads XIII langt mere udsat for forureningstrusler, end det er tilfældet for Kildeplads XIV. Derfor er de største og mest omfangsrige tiltag koncentreret omkring forureninger, der truer Kildeplads XIII. 2.1 Nødvendige og basale indsatstemaer Som et led i udmøntningen af indsatsplanen anbefales det, at der laves en redegørelse for konsekvenserne af en eventuel lukning af Kildeplads XIII og XIV. Redegørelsen, der skal ses som alternativet til indsatsplanen, bør tage udgangspunkt i praktiske, politiske og økonomiske konsekvenser af lukningen. Redegørelsen bør både inddrage konsekvenser for lokalområdet, f.eks. konsekvenser af et højere grundvandsspejl og konsekvenser set i et mere regionalt perspektiv, hvor vandet skal indvindes et andet sted indenfor KE s indvindingsområde Klorerede opløsningsmidler Forurening med klorerede opløsningsmidler er kildepladsernes største problem. Formålet med indsatsen overfor klorerede opløsningsmidler er derfor at fortsætte de initiativer, der allerede er i gang samt at skabe et overblik over forureningskilderne for herigennem at målrette indsatsen overfor de værste trusler. Klorerede opløsningsmidler har nogle fysisk/kemiske egenskaber, der gør dem særligt problematiske i forhold til grundvandet. Klorerede opløsningsmidler er den forureningstype, der sammen med BAM udgør den største trussel og lukker flest indvindinger i Hovedstadsområdet. Forurening med klorerede opløsningsmidler var da også årsagen til, at Herlev Vandværk måtte stoppe indvindingen i 1992, og det er klorede opløsningsmidler, der har givet anledning til, at de sydligste boringer på Kildeplads XIII er taget ud af drift. Københavns Amts nuværende prioritering af Gladsaxe og Mørkhøj Industrikvarter betyder, at omfattende undersøgelser af lokaliteter, der er påvirket med klorerede, er prioriteret i 2007, mens afværge er prioriteret i Prioriteringen justeres løbende i forhold til nye forureningsfund. Udover amtet har både vandværker og kommuner muligheder for at finansiere initiativer i forhold til at kortlægge og gennemføre en indsats overfor de forurenede grunde. 4

7 Faseopdelt handlingsplan for Mørkhøj- og Gladsaxe Industrikvarter Fase 1. Gennemgang og evaluering af eksisterende viden om forureningskilder og forureningsudbredelse, herunder inddragelse af Københavns Amts geologiske model og dynamiske grundvandsmodel i scenariebeskrivelser. Indberetning af alle alvorligt grundvandstruende forureninger til amtet. Den planlagte moniteringsboring mellem Mørkhøj Industrikvarter og Kildeplads XIII anbefales etableret som planlagt. Fase 2. Fastlæggelse af undersøgelsesprogram. Omfanget af programmet forventes at involvere i størrelsesordenen historiske redegørelser, undersøgelser svarende til amtets V2 undersøgelser samt 4-6 undersøgelser svarende til amtets omfattende undersøgelser. Fase 3. Vurdering af behov for indsats i form af indgreb overfor konkrete kilder samt fastlæggelse af et revideret moniteringsprogram. For at minimere eventuelle oprydningsomkostninger foreslås det, at der med baggrund i Københavns Amts grundvandsmodel opstilles en effekt- og varighedsmodel (stoftransportmodel) af forureningen fra industriområdet. Modellen kan opbygges på det grundlag der er skabt med København Amts regionale grundvandsmodel. Fortsat indsats på Herlev Hovedgade - en forudsætning Herlev Hovedgade udgør en alvorlig konstateret trussel mod indvindingen, og den indsats, Københavns Amt har iværksat, er nødvendig og skal følges op med afværgetiltag, hvis der igen skal indvindes vand på kildepladsens sydlige boringer. Københavns Energi forventer at iværksætte et pumpeforsøg som forundersøgelse til en eventuel afværgepumpning på Kilde XIII. Herudover drøfter Københavns Energi og Københavns Amt mulighederne for etablering af en dyb boring ved Herlev Hovedgade og Kilde XIII. Resten af oplandet skal kortlægges for forureningskilder Det foreslås, at der udarbejdes en generel kortlægning af mulige kilder til forurening med klorerede opløsningsmidler i de områder af oplandet, som ligger uden for industrikvarterene. Omfanget af opgaven er vanskelig at vurdere, men i det omfang opgaven kan begrænses til de lokaliteter, der ser mest kritisk ud, f.eks. tidl. renserier og eventuelle småvirksomheder med affedtningsprocesser, vil historiske redegørelser og 10 indledende forureningsundersøgelser være et rimeligt bud. Herudover bør der følges op på amtets undersøgelser af Herlev Hovedgade 100 og Tornerosevej 58 samt på forureningen ved TV-byen. 5

8 2.1.2 Servicestationer MTBE Initiativer overfor MTBE forureningskilder er allerede sat i gang med Københavns Amts undersøgelser på en række servicestationer. Formålet med indsatsen er derfor i første omgang at forsætte den indsats, der er påbegyndt. MTBE, der i 80 erne erstattede bly i benzin, er meget letopløseligt i vand, og da det samtidig er svært nedbrydeligt, er der en betydelig risiko for, at lækage fra underjordiske benzintanke kan forurene grundvandet. MTBE har en meget ubehagelig, kraftig og stikkende terpentinagtig lugt, så selv meget små mængder kan gøre drikkevandet udrikkeligt. Erfaringer fra Københavns Amt og fra kommunerne i amtet viser, at det ofte lykkes at motivere benzinselskaberne til selv at gøre en indsats. En forudsætning er dog at tilvejebringes viden om konkrete forureningsforekomster. Københavns Amt har gennemført sådanne indledende undersøgelser på flere ejendomme. Heraf ligger en særligt tæt på kildepladserne, mens der på en anden forekommer relativt høje koncentrationer af MTBE. På disse ejendomme bør det undersøges, om det er muligt at meddele påbud på baggrund af de gennemførte undersøgelser eller alternativt, at der tages kontakt med selskaberne med henblik på en løsning. Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Søllerød kommuner har i sammenslutningen Miljøsamarbejdet udarbejdet Arbejdsrapport om Benzinstationer. Rapporten beskriver alle væsentlige detaljerede forhold omkring de konkrete risikoforhold på servicestationer og kan herigennem være en stor hjælp ved både undersøgelser og tilsyn BAM BAM forureninger er resultat af tidligere tiders anvendelse af pesticider. Da anvendelsen af disse pesticider er ophørt, er formålet med indsatsen at afdække i hvilket omfang BAM i fremtiden kan blive et problem for kildepladserne. Ukrudtsmidlet dichlorbenil, der blev solgt under navnet Prefix og Casaron, er moderstoffet til det mest udbredte pesticidnedbrydningsprodukt i Danmark BAM. I perioden fra 60 erne og til op i 90 erne blev stoffet anvendt i villahaver, parker og på offentlige arealer. Stofferne var populære, fordi det ikke krævede særligt sprøjteudstyr, men blot kunne strøs ud som granula Derfor er de mulige forureningskilder mangfoldige. Under de hydrogeologiske forhold i oplandet forventes BAM først at slå fuldt igennem om år. Hvorvidt dette gennemslag vil betyde koncentrationer over drikkevandskriteriet og hvor lang tid det vil tage før niveauerne igen er acceptable kan ikke vurderes på det foreliggende grundlag. Da en eventuel BAM forurening vurderes at kunne få en indflydelse på, hvordan den øvrige indsats bør prioriteres, anbefales det, at der gennemføres en modelberegning af effekt og varighed af BAM påvirkningen. Det foreslås, at analysen udføres efter samme principper som i Miljøstyrelsens arbejdsrapport BAM s skæbne i grundvand, og at den gennemføres med Københavns Amts grundvandsmodel som hydrogeologisk grundlag. 6

9 2.1.4 Virksomheder Langt de fleste forureninger har et industrielt eller erhvervsmæssigt udspring. Formålet med en indsats overfor virksomhederne er derfor - i dialog med virksomhederne - at reducere risikoen for fremtidige forureninger. Det anbefales, at den samlede indsats overfor jord og grundvandsforurening følges op af en kampagne i forhold til at reducere risikoen for fremtidig jord- og grundvandsforurening. Det anbefales også, at initiativerne knyttes til de områder, hvor der skal iværksættes aktiviteter i forhold til den forurening, der allerede er konstateret dvs. først og fremmest området omkring Herlev Hovedgade, Herlev Industrikvarter og Mørkhøj Industrikvarter. Målet med i første omgang at tage initiativet i disse områder er, at den øvrige indsats kan danne grundlag for dialog og der herigennem skabe motivation hos de berørte virksomheder. Kampagnen kunne tage sit afsæt i Håndbog om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening ved miljøgodkendelser og tilsyn der er undervejs fra Amternes Videnscenter for Jordforurening (AVJ). Håndbogen sammenfatter de eksisterende erfaringer med jord og grundvandsbeskyttelse og sætter dem i perspektiv, hvor de kan anvendes i den forebyggende indsats på jord og grundvandsområdet. Håndbogen opstiller konkrete værktøjer til risikovurdering af en virksomheds anvendelse af kemikalier mht. vurdering og forebyggelse af jord- og grundvandsforurening Sikring af Kildeplads XIII og XIV mod oversvømmelse Oversvømmelser af kildepladsarealer i forbindelse regnvejrshændelser giver en akut og alvorlig risiko for direkte forurening af boringerne med overfladevand, der kan være påvirket af kloakvand. Formålet med indsatsen, der allerede er sat i gang i de to kommuner, er at reducere disse oversvømmelser. Mindst to gange inden for de seneste 5 år har der været oversvømmelse på nordlige del af Kildeplads XIII ved kildepladsarealet på Stavnsberg Allé. Oversvømmelserne er et resultat af de afløbstekniske forhold omkring overløbsbygværker ved Kagsåen. Både i Herlev og Gladsaxe kommuner arbejdes der på at udbygge de eksisterende afløbssystemer med henblik på at reducere aflastninger til Kagsåen samt at minimere opstuvninger i kloaksystemet for dermed bl.a. at minimere risikoen for oversvømmelse af Kildeplads XIII og XIV Monitering Siden kildepladsernes etablering er kvaliteten af drikkevandet blevet overvåget. I de senere år er denne overvågning suppleret med overvågning af en del af forureningskilderne. Målet er på sigt at opbygge en monitering, der både kan anvendes som varsling og som evalueringsparameter for indsatsen. Moniteringen i oplandet til Kildeplads XIII og XIV begrænser sig til nogle snævre geografiske områder omkring kildepladsen og industriområderne. Denne monitering, der 7

10 allerede er planlagt udvidet, bør koordineres så monitering og afrapportering af moniteringsresultater sker efter samme overordnede mål. Københavns Energi planlagde i forbindelse med renoveringen af Kildepladserne at etablere to moniteringsboringer i oplandet til kildepladserne; en boring mellem Kildeplads XIII og industriområderne ved Herlev Hovedgade samt en mellem Mørkhøj Industrikvarter og Kildeplads XIII. Københavns Energi og Københavns Amt drøfter placeringsmuligheder for etableringen af den første boring, herudover anbefales det, at den anden boring etableres som planlagt. Til sidst bør resultaterne af en eventuel forureningskortlægning af oplandet som helhed inddrages i en senere beslutning om behovet for en udvidelse af de eksisterende programmer med eventuelle flere boringer. 2.2 Supplerende indsats Vejsalt Kloridkoncentrationerne på kildepladserne er steget betydeligt gennem de seneste 30 år. Målet med indsatsen er at vurdere det bidrag, der stammer fra vejsalt og på baggrund heraf tage stilling til, hvilken konkret indsats der skal gennemføres. Hele oplandet omkring Kildeplads XIII og Kildeplads XIV er præget af et tæt vejnet. Eneste større område, der friholdt fra denne belastning, er naturområderne ved Hjortespring. Hele Kildeplads XIII er således påvirket med relative høje koncentrationer af klorid på over 50 mg/l, mens indholdet er lavere i Kildeplads XIV s nordlige del. Af hensyn til trafiksikkerheden er det næppe realistisk at reducere saltningen af vejene. Da vejsalt både spredes via overfladeafstrømning, kloakker og rent fysisk ved bilernes kørsel, er det herudover vanskeligt at pege på en begrænset indsats, der med sikkerhed vil have en effekt. En besigtigelse af Kildeplads XIII viser dog, at der ikke er gjort noget aktivt for, at forhindre spredningen af salt fra bilernes kørsel til kildepladsens arealer. Derfor kan der kun gives nogle overordnede bud på, hvordan belastningen kan reduceres: Afledning af vejvand til kloak eller regnvandssystem i det omfang det ikke sker i dag. Fysiske barrierer i forhold til den direkte spredning fra veje mod kildepladsens nærarealer. Effekten af disse tiltag er vanskelig at bedømme, og det foreslås derfor, at der laves en kildeanalyse og massebalance i forhold til kloridbelastningen i området. 8

11 2.2.2 Pesticidkampagne Anvendelsen af pesticider og kemikalier må helt overordnet anses for at være en potentiel trussel mod grundvandet. Målet med indsatsen er at minimere dette forbrug. I forbindelse med evalueringen af Hovedstadsområdets Vandsamarbejdets pesticidkampagne fra 2002 fremkom Tankegang A/S, der stod for kampagnen med en anbefaling om, at kommende kampagner skal have en snæver målgruppe. Det anbefales derfor, at der iværksættes en kampagne, der er direkte henvendt til haveejere eller kolonihaveforeninger i området Boringer og brønde Utætte boringer og brønde virker som lodrette dræn, hvor bl.a. pesticider og miljøfremmede stoffer kan ledes direkte fra jordoverfladen ned til grundvandet. Målet med indsatsen begrænser sig i første omgang til en vurdering af det arbejde, der allerede er planlagt af Københavns Amt. Københavns Amt har iværksat en boringsopsporing i de højst prioriterede grundvandsområder, herunder det meste af Gladsaxe Kommune. Ifølge tidsplanen gennemføres denne kortlægning i december måned Behovet og omfanget af indsats overfor boringer er vanskeligt at vurdere og det foreslås, at initiativer i forhold til boringer og brønde afventer resultatet af amtets arbejde. Figur 2.1 Én af de mange kolonihaver ved kildepladserne 9

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE Fedt mose Tipperup å Smør mose Kags å Gynge mose Utterslev mose Kags mose INDSATSPLAN FOR OPLANDET TIL KILDEPLADS XIII OG KILDEPLADS

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

BILAG 1: TEKNISK RAPPORT KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE OG HERLEV KOMMUNE TO AF KØBENHAVNS ENERGIS KILDEPLADSER UNDER VÆRKET VED ISLEVBRO

BILAG 1: TEKNISK RAPPORT KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE OG HERLEV KOMMUNE TO AF KØBENHAVNS ENERGIS KILDEPLADSER UNDER VÆRKET VED ISLEVBRO KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE OG HERLEV KOMMUNE Fedt mose Tipperup å Smør mose Kags å Gynge mose Utterslev mose Kags mose INDSATSPLAN FOR OPLANDET TIL KILDEPLADS XIII OG KILDEPLADS XIV TO AF KØBENHAVNS

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan I nedenstående tabel er alle indsatserne, som er vedtaget i denne plan, listet. Ud for hver indsats er angivet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Søndersø Indsatsområde

Søndersø Indsatsområde INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE Søndersø Indsatsområde Oktober 2009 Udarbejdet i samarbejde mellem: Furesø, Ballerup og Herlev Kommuner Rekvirenter Furesø Kommune, By, Erhverv og Natur, e-mail: Benpost@furesoe.dk

Læs mere

Ideer til optimal udnyttelse af moniteringsdata. Elisabeth Hartelius ATV møde den 13. april 2016

Ideer til optimal udnyttelse af moniteringsdata. Elisabeth Hartelius ATV møde den 13. april 2016 Ideer til optimal udnyttelse af moniteringsdata Elisabeth Hartelius ATV møde den 13. april 2016 Disposition Formål Kort om Nordvand Hvordan moniterer vi i Nordvand Eksempel på monitering ved Sandholm kildeplads

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune GRUNDVANDSKORTLÆGNING Hvad er det? Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Lovgrundlag og formål Miljømålslovens 6 og 8a Den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Bynær vandindvinding. Et praktisk eksempel. Annika Lindholm, vandkvalitetsspecialist og projektleder

Bynær vandindvinding. Et praktisk eksempel. Annika Lindholm, vandkvalitetsspecialist og projektleder Bynær vandindvinding Et praktisk eksempel Annika Lindholm, vandkvalitetsspecialist og projektleder Disposition Forureningsudvikling, planlægning og tilladelser Ny Bagsværd kildeplads og vandværk Driftserfaringer

Læs mere

KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED

KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED Projektleder Ole Frimodt Pedersen Projektleder Henrik Olesen Civilingeniør, ph.d. Hanne Møller Jensen Orbicon A/S

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN Civilingeniør Bente Villumsen, COWI A/S Lise Højmose Kristensen, Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Per Grønvald, Aalborg Kommune, Vandforsyningen

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Bilag 1 Gennemgang af kildepladser

Bilag 1 Gennemgang af kildepladser Bilag 1 Gennemgang af kildepladser Indholdsfortegnelse Ermelunden og Galopbanen kildepladser...2 Bregnegården Kildeplads... 12 Kildeskoven Kildeplads... 21 Lyngby kildeplads... 29 Dybendal kildeplads...

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING

INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING KE og vandværkerne Vandværker Grænse for grundvandsopland Trykledning Kildepladser Højdebeholdere

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer.

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indledning Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indvindingen består af en blanding af små vandforsyninger og store HOFOR kildepladser, der tilsammen

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE Sektionsleder Anne Steensen Blicher Orbicon A/S Geofysiker Charlotte Beiter Bomme Geolog Kurt Møller Miljøcenter Roskilde ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Administrationsgrundlag - GKO

Administrationsgrundlag - GKO Administrationsgrundlag - GKO Beskyttelse af grundvand og drikkevand 1. Den generelle beskyttelse - Grundvandet skal kunne anvendes som drikkevand uden egentlig rensning (simpel vandbehandling) - Generel

Læs mere

ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET?

ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? Seniorforsker Birgitte Hansen, GEUS Lektor Søren Munch Kristiansen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet Civilingeningeniør, ph.d. Flemming Damgaard Christensen,

Læs mere

NEDSIVNING OG KONSEKVENSER FOR GRUNDVANDET

NEDSIVNING OG KONSEKVENSER FOR GRUNDVANDET NEDSIVNING OG KONSEKVENSER FOR GRUNDVANDET Johanne Urup, jnu@ramboll.dk PROBLEMSTILLINGER Nedsivning af regnvand kan skabe problemer med for højt grundvandsspejl Grundvandsressourcen kan blive påvirket

Læs mere

VandCenter Syds indsats overfor pesticider

VandCenter Syds indsats overfor pesticider VandCenter Syds indsats overfor pesticider ENVINA-temadage for indsatsplanlæggere den 8. og 9. oktober 2014 Troels Kærgaard Bjerre VandCenter Syd A/S Disposition VandCenter Syd kort fortalt (inkl. historisk

Læs mere

Bilag 1 Vandværksskemaer

Bilag 1 Vandværksskemaer Bilag 1 Vandværksskemaer På de følgende sider vises vandværkskemaer for de ti vandværker/kildepladser i Søndersø Indsatsområde. Der er anvendt følgende opbygning: 1) Kort over indvindingsoplandet På første

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning Foto: Vesterled Vandværk, Brøndby Rambøll: Brøndby Kommune: Vest Vand Service: Liselotte Clausen,

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Orientering fra Miljøcenter Aalborg

Orientering fra Miljøcenter Aalborg Orientering fra Miljøcenter Aalborg Miljøcenter Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Peder Møller Landinspektør, Miljøcenter

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By.

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. NOTAT Sagsnr.: 15-12874 Dokumentnr.: 94238/15 Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. Lynggård Biogasanlæg har

Læs mere

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil.

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil. Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød NOTAT Til: Regionsrådet Telefon Direkte Fax Mail Web 38665000 38665700 miljoe@regionh.dk www.regionh.dk Sagsnr.: 13011338

Læs mere

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet Punkt 5. Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet 2011-18795 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at den nuværende strategi

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Vurdering af konsekvenser for grundvandet ved etablering af LAR (nedsivning) i grundvandsdannende oplande

Vurdering af konsekvenser for grundvandet ved etablering af LAR (nedsivning) i grundvandsdannende oplande Bilag 3 Vurdering af konsekvenser for grundvandet ved etablering af LAR (nedsivning) i grundvandsdannende oplande Sammenfatning af konklusioner fra undersøgelser og modelberegninger udført af Rambøll /1/

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Titel: Vestsjællands Amt Ringsted kortlægningsområde, fase 2a Detailkortlægning i området øst for Ringsted by. Geografisk dækning: Udgivelsestidspunkt:

Læs mere

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget 28-01-2016 Sagsnr. 2016-0006705 Dokumentnr. 2016-0006705-3 Sagsbehandler Anders Jørgensen

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Bilag 1 Løsning Vandværk

Bilag 1 Løsning Vandværk Bilag 1 ligger midt i Løsning by og vandværksdriften udføres af Løsning Fjernvarme. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 240.000 m 3 og indvandt i 2016 206.008 m

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder i Solhøjområdet

Kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder i Solhøjområdet Kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder i Solhøjområdet Bilagsrapport til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i oplandet til Solhøj Kildeplads ROSKILDE AMT August 2003 Kortlægning af arealanvendelse

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

»Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse

»Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse »Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse Christian Thirup, agronom, chefkonsulent Tina Andersen, geolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S ATV Jord og Grundvand Beskyttelse og forvaltning af grundvand

Læs mere

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE Hans Peter Birk Hansen Geolog Odense Kommune Grundvandsbeskyttelsesplaner Bornholm Svendborg Ærø Odense 11/01 2015 SIDE 1 PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Læs mere

Orø kortlægningsområde

Orø kortlægningsområde Oversigt Geologiske forhold Grundvandsmagasiner Forurening fra landbrugsdrift Anden forurening Naturlig grundvandsbeskyttelse Grundvandets sårbarhed over for nitratforurening Udpegning af områder til beskyttelse

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 GRUNDVANDSBESKYTTELSE I SVENDBORG OMRÅDET... 2 DEFINITN AF INDSATSOMRÅDET... 3 FORMÅL MED INDSATSPLANEN... 3 PROBLEMSTILLINGER I SVENDBORG

Læs mere

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1

Læs mere

NEDSIVNING AF REGNVAND I BYOMRÅDER HVORDAN PÅVIRKER DET

NEDSIVNING AF REGNVAND I BYOMRÅDER HVORDAN PÅVIRKER DET NEDSIVNING AF REGNVAND I BYOMRÅDER HVORDAN PÅVIRKER DET BAGGRUND FOR PROJEKTET I GLADSAXE KOMMUNE I Gladsaxe Kommune har der været stor interesse for at nedsive regnvand lokalt, da borgerne er blevet belønnet

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 10-02-2009 Dato: 20-01-2009 Sag nr.: KB 29 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Kværndrup

Solvarmeanlæg ved Kværndrup Solvarmeanlæg ved Kværndrup Supplerende redegørelse efter Statens udmelding til Vandplanernes retningslinier 40 og 41 Udarbejdet af: Olav Bojesen Dato: 22. januar 2015 Naturstyrelsens j.nr.: NST-122-430-00034

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 omfatter følgende matrikelnumre: Del af 7y og 6h, begge Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Læs mere

1. Status arealer ultimo 2006

1. Status arealer ultimo 2006 1. Status arealer ultimo 2006 Ribe Amt Sønderjyllands Amt Ringkøbing Amt Nordjyllands Amt Viborg Amt Århus Amt Vejle Amt Fyns Amt Bornholm Storstrøms Amt Vestsjællands amt Roskilde amt Frederiksborg amt

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Regstrup, Nørre Jernløse og Kvanløse Vandværker

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Regstrup, Nørre Jernløse og Kvanløse Vandværker Holbæk Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Regstrup, Nørre Jernløse og Kvanløse Vandværker December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER

FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER Hydrogeolog, ph.d. Ulla Lyngs Ladekarl Hydrogeolog, ph.d. Thomas Wernberg Watertech a/s Geolog, cand.scient.

Læs mere

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by.

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 75.000 m 3 og indvandt i 2014 godt 47.000 m 3. I 2006 og 2007 har indvindingen været knap 58.000 m 3. Dette hænger

Læs mere

Er vejsalt en trussel for grundvandet?

Er vejsalt en trussel for grundvandet? Er vejsalt en trussel for grundvandet? Birgitte Hansen, GEUS Søren Munch Kristiansen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet Flemming Damgaard Christensen, Rambøll De Nationale Geologiske Undersøgelser

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere