Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005"

Transkript

1 Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal februar 2006 Hovedpunkter for 2005 Omsætningen er steget med 10,0 pct. Resultatet af driften 1 steg med 8,4 pct. Årets resultat steg med 19,2 pct. til DKK mio. eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer. Hovedpunkter for 4. kvartal 2005 Omsætningen er steget med 10,9 pct. Resultatet af driften er steget med 9,5 pct. Periodens resultat er steget med 8,3 pct. eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer. Forventninger til 2006 TDC forventer en omsætning på DKK 48,0 mia., svarende til en stigning på 3,0 pct. i forhold til Resultat af driften 1 forventes at stige med 3,1 pct. til DKK 13,4 mia. i Årets resultat forventes at blive DKK 4,5 mia. 1 Resultat af driften = Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA).

2 Indhold Højdepunkter for TDC i Udvikling i 4. kvartal Efterfølgende begivenheder...8 Forventninger til Resultatopgørelse mv. for forretningsenhederne TDC Totalløsninger TDC Mobile International TDC Switzerland TDC Kabel TV Safe harbor erklæring Bestyrelsens beslutninger Finanskalender Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Anlægsinvesteringer Egenkapital Kvartalsvis resultatopgørelse Kvartalsvis balance Kvartalsvis pengestrømsopgørelse Kvartalvise anlægsinvesteringer Kunder Indenlandsk trafik Antal medarbejdere Udvalgte hoved- og nøgletal, Ændring af regnskabspraksis Køb og salg af virksomheder - oversigt Ledelsespåtegning Om TDC Børsnoteringer Regnskabsmeddelelsen er ikke revideret. Side 2 af 34

3 Resultatopgørelse for TDC, resumé DKK mio. 4K K 2005 Ændring i pct Ændring i pct. Omsætning , ,0 Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (8.054) (9.026) (12,1) (30.580) (33.842) (10,7) Andre indtægter og omkostninger , ,4 Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) , ,4 Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (1.874) (1.904) (1,6) (6.661) (6.790) (1,9) Resultat af primær drift (EBIT) , ,5 Særlige poster 0 (346) (968) - Resultat af associerede virksomheder (72,6) (94,1) Finansielle poster 8 (339) - (716) (1.056) (47,5) Resultat før skat (36,7) (57,5) Skat af periodens resultat (134) (268) (100,0) (1.041) (1.026) 1,4 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter (52,0) (63,6) Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat (24,8) Fordeles således: Aktionærer i moderselskabet (24,6) Minoritetsinteresser (2) (17) - (2) (24) - Periodens resultat, ekskl. særlige poster og dagsværdireguleringer , ,2 EBITDA-margin i pct. 28,0 27,7-28,3 27,9-1) Resultat af primær drift (EBIT) er eksklusive særlige poster. 2) Særlige poster og dagsværdireguleringer indgår flere steder i resultatopgørelsen, således som det fremgår af den detaljerede resultatopgørelse på side 22. Højdepunkter for TDC i 2005 KØBENHAVN, den 22. februar TDC Koncernens (TDC) omsætning steg med 10,0 pct. til DKK mio., og resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) steg med 8,4 pct. til DKK mio. Årets resultat inklusive særlige poster og dagsværdireguleringer blev DKK mio., det vil sige DKK mio. lavere end Årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer steg med 19,2 pct. til DKK mio. i Ovenstående resultater er baseret på et fortsat succesfuldt xdsl-salg samt en stærk vækst i såvel den danske som den udenlandske mobilforretning. Hertil kommer en vedvarende stram omkostningsstyring i den danske forretning, herunder effekten af fratrædelsesprogrammer. TDC Kabel TV præsterede desuden en fortsat vækst i kundebasen og indtjeningen. Fremgangen blev opnået på trods af hård konkurrence og nedgang inden for den traditionelle fastnettelefoni. Resultaterne er endvidere påvirket af tilkøbte og frasolgte selskaber, herunder specielt købet af TDC Song og HTCC. Korrigeret for tilkøbte og frasolgte virksomheder 1 og engangseffekt fra nedsættelse af selskabsskatten steg årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer med 16,9 pct. til DKK mio. TDC Forlag, som blev solgt pr. 30. november 2005, præsenteres særskilt i 1 Udviklingen fra 2004 til 2005 er påvirket af en række ændringer i ejerandele, herunder investeringer i følgende selskaber: TDC Song (købt i november 2004), NetDesign (købt i december 2004), HTCC (øget ejerandel i april 2005), Dotcom Solutions (købt i maj 2005) og Ascoms division for kommunikationsløsninger, navnet er efterfølgende ændret til sunrise business communications, (købt i maj 2005). Dertil kommer frasalg af Belgacom (solgt i marts 2004), Talkline ID inklusive frasalg af Talklines tjenester vedrørende telefoni via forvalgskode - Call by Call (solgt i april 2005) og Dan Net (solgt i august 2004). I den resterende del af denne regnskabsmeddelelse betyder 'korrigeret for tilkøbte og frasolgte selskaber', at de rapporterede tal for henholdsvis TDC koncernen, TDC Totalløsninger, TDC Mobile International og TDC Switzerland er blevet korrigeret for virkningen af disse tilkøb og frasalg. Side 3 af 34

4 resultatopgørelsen under posten årets resultat af ophørte aktiviteter. Adm. direktør og koncernchef Henning Dyremose udtaler: "2005 har været endnu et godt år for TDC. De senere års strategiske tiltag har sat os i stand til at levere stærke økonomiske resultater og fortsætte med at skabe betydelig økonomisk fremgang. I 2005 har vi yderligere styrket vores markedsposition gennem fokuserede opkøb og frasalg samt ved en fortsat positionering og produktudvikling på vækstområderne bredbånd og mobile tjenester. Vi er således stærkt rustet til at møde udfordringerne på de konkurrenceprægede markeder, hvor vi er til stede." Anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber steg med DKK 476 mio. eller 9,2 pct. til DKK mio. i Stigningen kan primært tilskrives anlægsinvesteringer i forbindelse med mobilinfrastruktur i Danmark, Schweiz, Letland og Litauen samt anlægsinvesteringer i de tilkøbte virksomheder. Forholdet mellem anlægsinvesteringer og omsætning faldt med 0,1 procentpoint til 12,1 pct. i Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde DKK mio. i 2005, hvilket var DKK mio. eller 21,6 pct. mindre end Dette skyldes hovedsageligt øgede skattebetalinger og en negativ udvikling i driftskapitalen i 2005 mod en positiv ændring i 2004, delvist opvejet af et forbedret EBITDA. Den rentebærende nettogæld reduceredes med DKK 3,7 mia. til DKK 16,5 mia. ved udgangen af Udviklingen er primært relateret til salget af TDC Forlag. Cash earnings pr. aktie (CEPS) er steget fra DKK 49,3 i 2004 til DKK 57,2 i Stigningen skal primært ses i lyset af et reduceret antal aktier og den stærke vækst i EBITDA. Summen af EBITDA, anlægsinvesteringers likviditetseffekt samt ændring i driftskapitalen, repræsenterede et fald på DKK mio. i forhold til Faldet er især påvirket af en negativ udvikling i driftskapitalen i 2005 mod en positiv ændring i 2004 samt højere anlægsinvesteringer delvist opvejet af en højere EBITDA. I forhold til de forventninger til 2005, som TDC offentliggjorde i forbindelse med kvartalsrapporten for første kvartal 2005, er udviklingen i omsætning og EBITDA påvirket af salget af TDC Forlag. Korrigeres forventningerne for salget af TDC Forlag, var omsætningen og EBITDA henholdsvis DKK 1,5 mia. og DKK 0,4 mia. højere end forventningerne. Forbedringen i omsætningen skyldes højere trafikomsætning i den danske mobilforretning samt højere omsætning i Talkline og Bité. Endvidere var omsætningen positivt påvirket af tilkøbet af Dotcom Solutions. Det højere EBITDA skyldes forbedringer i TDC Totalløsninger og TDC Switzerland. Årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer blev DKK 1,0 mia. højere end forventet som følge af lavere afskrivninger og lavere finansielle omkostninger end forventet samt lavere skat som følge af en ændring i dansk skattelovgivning. I forhold til de seneste forventninger for 2005, som blev offentliggjort i forbindelse med kvartalsrapporten for tredje kvartal 2005, er omsætningen og EBITDA henholdsvis DKK 0,5 mia. og DKK 0,2 mia. bedre end forventet. Den højere omsætning stammer primært fra TDC Mobile International som følge af højere trafik i den danske mobilforretning og Talkline end forventet, og fra TDC Totalløsninger, blandt andet som følge af øget terminalsalg i TDC Totalløsninger A/S. Den positive afvigelse på EBITDA er primært drevet af højere EBITDA i TDC Switzerland og TDC Totalløsninger end forventet. Side 4 af 34

5 TDC's samlede antal kunder steg med 14,5 pct. til 15,4 mio. Antallet af mobil-, internetog kabel-tv kunder steg med 19,3 pct., mens antallet af fastnetkunder steg 1,1 pct. TDC's Årsrapport 2005 bliver offentliggjort den 24. februar 2006 på TDC's hjemmeside: Udvikling i 4. kvartal 2005 TDC's omsætning er i 4. kvartal 2005 steget med 10,9 pct. til DKK mio. i forhold til 4. kvartal Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) steg med 9,5 pct. til DKK mio. Periodens resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer steg med 8,3 pct. til DKK mio. TDC's anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber udgjorde DKK mio., hvilket er en stigning på 16,4 pct. Anlægsinvesteringerne målt i forhold til omsætningen steg fra 14,3 pct. til 15,0 pct. TDC's samlede kundebase steg med 14,5 pct. til 15,4 mio., hvilket hovedsageligt er resultatet af fremgang i TDC Mobile Internationals udenlandske mobilforretninger. Omsætning TDC's omsætning blev på DKK mio. i 4. kvartal 2005 svarende til en stigning på DKK mio. eller 10,9 pct., hvilket primært afspejler højere omsætning i TDC Totalløsninger. Korrigeret for køb og salg af selskaber steg omsætningen med 5,6 pct. vareforbrug steg med 6,2 pct. til DKK mio., personaleomkostningerne steg 11,3 pct. til DKK mio., mens andre eksterne omkostninger steg med 25,4 pct. til DKK mio. Antal ansatte i TDC (Fuldtidsansatte) K04 2K04 3K04 4K04 1K05 2K05 3K05 4K05 Antallet af fuldtidsansatte steg sammenholdt med 4. kvartal 2004 med 728 eller 3,7 pct. til i alt Udviklingen er påvirket af køb og salg af selskaber, hvilket medførte netto flere fuldtidsansatte. Herfra går effekten fra fratrædelsesprogrammer på 574 fuldtidsansatte. EBITDA EBITDA steg med DKK 295 mio. eller 9,5 pct. til DKK mio. i 4. kvartal Stigningen kan især tilskrives TDC Totalløsninger, som har realiseret en fremgang på 25,7 pct. Korrigeret for køb og salg af selskaber udgjorde væksten i EBITDA 2,2 pct. EBITDA-marginen er faldet fra 28,0 pct. i 4. kvartal 2004 til 27,7 pct. i 4. kvartal EBITDA og EBITDA-margin (søjler i DKK mio. (venstre), linje i pct. (højre)) ,0 Driftsomkostninger ,0 De samlede driftsomkostninger steg med 12,1 pct. til DKK mio. i 4. kvartal Transmissionsomkostninger og K04 2K04 3K04 4K04 1K05 2K05 3K05 4K05 20,0 Side 5 af 34

6 Amortiseringer, af- og nedskrivninger Amortiseringer, af- og nedskrivninger udgjorde DKK mio., hvilket er en stigning på 1,6 pct. i forhold til 4. kvartal Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK mio., hvilket er en stigning på 21,4 pct. Udviklingen skyldes fremgangen i EBITDA. Særlige poster mio., sammenlignet med DKK (180) mio. i 4. kvartal De samlede dagsværdireguleringer udgjorde DKK (33) mio., mod DKK 188 mio. i 4. kvartal Resultat før skat Resultat før skat inklusive særlige poster og dagsværdireguleringer udgjorde DKK 844 mio. mod DKK mio. i 4. kvartal 2004, hvilket svarer til et fald på 36,7 pct. Resultat før skat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer steg med 6,8 pct. til DKK mio. Særlige poster udgjorde DKK (346) mio. i 4. kvartal 2005, hvilket primært skyldes omkostninger til finansielle og juridiske rådgivere i forbindelse med Nordic Telephone Companys fremsendelse af købstilbud på TDC aktier. Beløbet indeholder desuden et års yderligere vederlag til Bestyrelsen for et højt aktivitetsniveau med 16 ekstra Bestyrelsesmøder forud for NTC s overtagelse. Derudover er indeholdt to gange det årlige vederlag til Bestyrelsens Formand og Næstformand, som på vegne af Bestyrelsen har tilrettelagt processen, gennemført samtlige forhandlinger og ledet enhver kontakt til byderne. Det samlede særvederlag udgør DKK 6 mio. Resultat af associerede virksomheder Resultat af associerede virksomheder udgjorde DKK 23 mio. i 4. kvartal Finansielle poster Finansielle poster udgjorde DKK (339) mio., sammenlignet med DKK 8 mio. i 4. kvartal Skat Skat af periodens resultat steg til DKK (268) mio. mod DKK (134) mio. i 4. kvartal Skat af periodens resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer udgjorde DKK (271) mio. mod DKK (291) mio. i 4. kvartal Den effektive skattesats eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer er faldet fra 25,4 pct. i 4. kvartal 2004 til 22,2 pct. i 4. kvartal Faldet kan primært henføres til nedsættelsen af den danske selskabsskat fra 30 pct. til 28 pct. fra 1. januar Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat af ophørte aktiviteter blev på DKK mio. sammenlignet med DKK 133 mio. i 4. kvartal Stigningen kan tilskrives provenu fra salget af TDC Forlag pr. 30. november Periodens resultat De finansielle poster eksklusive dagsværdireguleringer udgjorde DKK (306) Periodens resultat inklusive særlige poster og dagsværdireguleringer blev på DKK Side 6 af 34

7 mio. sammenlignet med DKK mio. i 4. kvartal Stigningen kan tilskrives provenuet fra salget af TDC Forlag pr. 30. november Periodens resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer steg med 8,3 pct. til DKK mio. Pengestrømsopgørelse Væksten i investeringerne kan især tilskrives investeringer i mobilnettet, reetableringsforpligtelser i Schweiz samt anlægsinvesteringer i de tilkøbte selskaber. Anlægsinvesteringerne målt i forhold til omsætningen er steget fra 14,3 pct. i 4. kvartal 2004 til 15,0 pct. i 4. kvartal Anlægsinvesteringer (DKK mio.) Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde DKK mio. i 4. kvartal 2005, hvilket er et fald på 58,2 pct. Dette skyldes primært højere betaling af selskabsskat i 4. kvartal K04 2K04 3K04 4K04 1K05 2K05 3K05 4K05 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde DKK mio. sammenlignet med DKK (6.174) mio. i 4. kvartal Udviklingen afspejler erhvervelsen af TDC Song og NetDesign i 4. kvartal 2004 samt salget af TDC Forlag i 4. kvartal Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter var på DKK (1.713) mio. sammenlignet med DKK (1.409) mio. i 4. kvartal Rentebærende nettogæld Den rentebærende nettogæld udgjorde DKK mio. ved udgangen af 4. kvartal 2005 sammenlignet med DKK mio. ved udgangen af 4. kvartal 2004, hvilket er et fald på DKK 3,7 mia. Faldet skyldes provenuet fra salget af TDC Forlag pr. 30. november I forhold til udgangen af 3. kvartal 2005 er den rentebærende nettogæld faldet med DKK 4,6 mia. Anlægsinvesteringer TDC's anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber udgjorde DKK mio. Dette svarer til en stigning på 16,4 pct. i forhold til 4. kvartal Antal kunder TDC's kundebase udgjorde 15,4 mio. ved udgangen af 4. kvartal 2005, svarende til en stigning på 14,5 pct. i forhold til 4. kvartal Stigningen kan hovedsagelig henføres til fremgang i Talkline og Bité. Antallet af kunder i de danske forretninger er steget med 2,6 pct. til 7,6 mio. Udviklingen er først og fremmest en følge af en tilgang af xdsl-, kabelmodemkunder og mobilkunder, hvilket delvist modvirkes af en nedgang i antallet af fastnetkunder samt dial-up internetkunder. Kundetallet i den danske mobilforretning er steget med 7,3 pct. til 2,6 mio. TDC's detailforretning havde en vækst på 6,1 pct. i forhold til 4. kvartal Stigningen skyldes en vækst i TDC Mobil på kunder, samt en stigning på kunder i Telmore. Antallet af engroskunder steg med Antallet af xdsl-kunder i TDC's danske forretninger er vokset med 24,5 pct. til Antallet af bredbåndskunder, inklusive bredbåndskunder i kabel-tv nettet, udgør , hvilket er en fremgang på 28,8 pct. i forhold til 4. kvartal Side 7 af 34

8 Antallet af kunder i de udenlandske forretninger er steget med 29,3 pct. til 7,7 mio. som følge af en øget mobilkundebase i specielt Talkline og Bité, samt indregning af HTCC. Efterfølgende begivenheder TDC besluttede den 20. januar 2006 at gennemføre et fratrædelsesprogram for op til 570 medarbejdere i perioden frem til udgangen af 2006, hvilket skal ses i sammenhæng med det tidligere udmeldte behov for en personalereduktion i 2006 på ca. 5 pct. Fratrædelsesprogrammet indledes med frivillig fratræden med henblik på at begrænse antallet af uansøgte fratrædelser. De totale omkostninger forbundet med personalereduktionen anslås til DKK 342 mio. efter skat. Beløbet vil blive omkostningsført som en særlig post i 1. kvartal Baseret på Nordic Telephone Company ApS (NTC) tilbud til aktionærerne af den 2. december 2005 på DKK 382 pr. aktie og DKK 191 pr. ADS svarende til en præmie på 39,3 pct. i forhold til gennemsnitskursen den 16. august 2005, meddelte NTC den 25. januar 2006, at selskabet ejede eller havde modtaget accepter for 88,2 pct. af aktiekapitalen i TDC A/S i forbindelse med NTC s offentlige købstilbud. Den 1. februar 2006 afviklede og afregnede NTC aktier og ADS'er og blev dermed ejer af 88,2 pct. af aktiekapitalen. TDC s kreditvurdering vedrørende den langfristede gæld blev den 27. januar ændret af Standard & Poor's til BB med negativt outlook i forhold til tidligere kreditvurdering på BBB+ med negativt outlook. Kreditvurderingen af den kortfristede gæld er også ændret til B fra tidligere A-2 rating. Beslutningen om nedgraderingerne af TDC s ratings skal ses i lyset af, at NTC har fuldført købstilbuddet på TDC og følger efter en nedgradering fra Moody's Investor Service den 30. november 2005, hvor TDC's rating af den langsigtede gæld blev ændret til Ba1 fra Baa1. Moody's ændrede også kreditvurderingen af den kortfristede gæld fra P-2 til NP. Den 1. februar 2006 blev Nordic Telephone Company ApS (NTC) som nævnt ejer af 88,2 pct. af aktiekapitalen i TDC A/S. Som følge af denne ændring i ejerskabet har TDC den 2. februar 2006 i henhold til den eksisterende aktionæroverenskomst i Polkomtel og selskabets vedtægter tilbudt de andre aktionærer i Polkomtel at købe TDC s samlede ejerandel på 19,6 pct. til en pris pr. aktie på EUR 214,04, modsvarende en markedsværdi for 100 pct. af aktiekapitalen i selskabet på EUR 4,388 mia. Tidsrammerne for og resultatet af salgsprocessen afhænger af aktionærernes tilkendegivelser vedrørende TDC s salgstilbud. Som følge af at omfanget af handler med TDC aktien faldt signifikant efter udløbet af acceptfristen for NTC's tilbud og NTC's udmelding den 25. januar 2006 om, at tilbuddet ville blive gennemført, har Københavns Fondsbørs den 27. januar 2006 besluttet at tage TDC ud af OMXC20- indekset. Tirsdag den 31. januar 2006 var den sidste dag, TDC indgik i indekset. Side 8 af 34

9 Forventninger til 2006 Forventningerne til 2006 bygger på en grundig økonomisk vurdering af hver enkelt forretningsenhed. Oplysninger om fremtiden er dog i sagens natur forbundet med visse risici og usikkerheder, som er nærmere beskrevet i afsnittene om risikofaktorer og Safe harbor-erklæringen. Generelt er alle beløb eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer. Forventningerne forudsætter en uændret finansieringsstruktur. TDC forventer, at omsætningen når op på DKK 48,0 mia. i 2006, svarende til en stigning på 3,0 pct. i forhold til Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) forventes at stige med 3,1 pct. til DKK 13,4 mia. i 2006, sammenlignet med en vækst i EBITDA på 8,4 pct. i Justeret for tilkøbte og frasolgte virksomheder udgjorde væksten i ,0 pct. Væksten i 2006 er delvist drevet af helårseffekten fra øget ejerandel i HTCC og købet af Dotcom Solutions. Endvidere indgår vækst i datakommunikation og internettjenester og mobiltelefoni samt stram omkostningsstyring i de danske forretninger. Den positive udvikling er delvist modvirket af faldende priser i TDC Switzerland. Årets resultat forventes at falde 4,2 pct. til DKK 4,5 mia. i EBITDA væksten påvirker resultatet positivt. Men resultatet i 2005 var særligt højt som følge af valutakursreguleringer, ændring i dansk lovgivning vedrørende selskabsskat, samt besiddelsen af TDC Forlag, der i 2005 indgår under resultat af ophørte aktiviteter. Disse forhold påvirker derfor væksten i 2006 negativt. TDC Totalløsninger TDC Totalløsningers omsætning forventes at stige med 1,7 pct. til DKK 22,0 mia. i Dette afspejler helårseffekten af øget ejerandel i HTCC og købet af Dotcom Solutions samt fortsat vækst inden for datakommunikation og internettjenester. Stigningen modvirkes delvist af faldende omsætning fra det traditionelle fastnetområde, samt salget af Contactel med virkning fra 2. februar EBITDA forventes at stige med 5,3 pct. til DKK 7,0 mia. i 2006 som følge af ovennævnte vækst i omsætningen, samt den fortsatte fokusering på omkostningsbesparelser hovedsageligt i den danske forretning. TDC Mobile International TDC Mobile Internationals omsætning forventes at stige med 5,4 pct. til DKK 16,9 mia. i Stigningen skyldes hovedsageligt fremgang i den danske forretning som følge af flere kunder og en stigning i trafikken, der mere end opvejer dels det generelle prisfald og dels virkningen af IT- og Telestyrelsens beslutning om at nedsætte priserne for mobilterminering. Dertil forventes en fremgang i Bité og Talklines mobilforretning hovedsageligt grundet vækst i kundebasen, modvirket af effekten fra salget af Talkline ID i EBITDA forventes at stige med 6,8 pct. til DKK 3,0 mia. i 2006 især som følge af ovennævnte vækst i omsætningen i den danske forretning, Bité og Talkline. TDC Switzerland Omsætningen i TDC Switzerland forventes at falde med 1,9 pct. til DKK 9,4 mia. i Faldet skyldes hovedsageligt faldende priser på mobilterminering, på opkald fra fastnettet til mobilnettet og på mobiloriginerede opkald. Yderligere er der negativ vækst i fastnettelefoni som følge af en faldende kundebase. Denne negative udvikling bliver delvist opvejet af en vækst i mobilkundebasen samt helårseffekt fra købet af sunrise business communications. EBITDA forventes at falde med 3,3 pct. til Side 9 af 34

10 DKK 2,5 mia. i 2006 som følge af effekten fra de faldende priser, delvist opvejet af vækst i mobilkundebasen og lavere driftsomkostninger. TDC Kabel TV Omsætningen i TDC Kabel TV forventes at stige med 13,9 pct. til DKK 2,4 mia. i 2006, og EBITDA forventes at stige med 27,7 pct. til DKK 0,6 mia. i Den positive udvikling i omsætning og EBITDA kan henføres til en positiv nettotilgang af tv-, internet- og telefoni-kunder. Forventninger til 2006 (Ekskl. særlige poster og dagsværdireguleringer) Ændring i DKK mia. pct. TDC koncernen Omsætning 46,588 48,0 3,0 EBITDA 13,003 13,4 3,1 Årets resultat 4,699 4,5 (4,2) TDC Totalløsninger Omsætning 21,631 22,0 1,7 EBITDA 6,648 7,0 5,3 TDC Mobile International Omsætning 16,039 16,9 5,4 EBITDA 2,809 3,0 6,8 TDC Switzerland Omsætning 9,582 9,4 (1,9) EBITDA 2,584 2,5 (3,3) TDC Kabel TV Omsætning 2,107 2,4 13,9 EBITDA 0,470 0,6 27,7 Andre aktiviteter 1 Omsætning (2,771) (2,7) 2,6 EBITDA 0,492 0,3 (39,0) 1) Omfatter TDC Services, TDC A/S og elimineringer. Side 10 af 34

11 Resultatopgørelse mv. for forretningsenhederne DKK mio. TDC Totalløsninger TDC Mobile International TDC Switzerland Omsætning, eksterne kunder Omsætning, andre forretningsenheder Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (12.887) (15.130) (12.481) (13.266) (7.235) (6.999) Andre indtægter og omkostninger EBITDA Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (3.549) (3.754) (1.250) (1.123) (1.417) (1.540) EBIT Anlægsinvesteringer ekskl. køb af ejerandele i andre selskaber DKK mio. TDC Kabel TV Andre aktiviteter 1 TDC Omsætning, eksterne kunder Omsætning, andre forretningsenheder (3.004) (2.894) 0 0 Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (1.421) (1.640) (30.580) (33.842) Andre indtægter og omkostninger EBITDA Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (221) (245) (224) (128) (6.661) (6.790) EBIT Anlægsinvesteringer ekskl. køb af ejerandele i andre selskaber ) Omfatter TDC A/S, TDC Services og elimineringer. Side 11 af 34

12 Forretningsenheder TDC Totalløsninger TDC Totalløsningers aktiviteter omfatter hovedsagligt den traditionelle danske fastnetforretning (tale, internet og data) samt salg af kombinationsløsninger i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Ungarn TDC Totalløsninger har haft en vækst i omsætning og EBITDA på henholdsvis 16,4 pct. og 13,2 pct., hvilket primært kan henføres til opkøb af nye aktiviteter. Korrigeret for tilkøbte og frasolgte selskaber faldt omsætningen med 0,2 pct. hovedsageligt som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni, delvist opvejet af øget omsætning fra datakommunikation og internettjenester. Korrigeret for tilkøbte og frasolgte virksomheder steg EBITDA 4,1 pct., hvilket hovedsageligt skyldes vækst inden for datakommunikation og internettjenester, samt stram omkostningsstyring i den danske forretning. EBITDA-marginen udgjorde 30,7 pct. i 2005 mod 31,6 pct. i 2004 og 30,6 pct. i Den lavere margin i 2005 skyldes købet af selskaber med lavere EBITDA-margin, herunder TDC Song. Forholdet mellem anlægsinvesteringer og omsætning er faldet fra 13,2 pct. i 2004 til 12,1 pct. i 2005 primært grundet tilkøbte selskaber, der sammenlignet med TDC Totalløsninger A/S afholder relativt færre investeringer. TDC Totalløsningers omsætning var DKK 0,1 mia. lavere end de forventninger til 2005, som blev offentliggjort i forbindelse med kvartalsrapporten for første kvartal Dette skyldes primært ændringer i interne afregninger, delvist opvejet af tilkøbet af Dotcom Solutions. De ændrede interne afregninger påvirker ikke TDC Koncernens omsætning, da effekten af ændringerne er modsvaret på 'Andre aktiviteter'. TDC Totalløsningers EBITDA var på niveau med forventningerne, som blev offentliggjort i forbindelse med kvartalsrapporten for første kvartal I forhold til de seneste forventninger for 2005, som blev offentliggjort i forbindelse med kvartalsrapporten for tredje kvartal 2005, var omsætningen DKK 0,3 mia. højere, og EBITDA var på niveau med de seneste forventninger. Afvigelsen indeholder blandt andet øget terminalsalg i TDC Totalløsninger A/S. 4. kvartal 2005 DKK mio. 4K K 2005 Ændring i pct. Omsætning ,4 heraf indland (1,1) Driftsomkostninger (3.552) (4.000) (12,6) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.611) (1.917) (19,0) Andre eksterne omkostninger (983) (968) 1,5 Personaleomkostninger (958) (1.115) (16,4) Andre indtægter og omkostninger ,6 EBITDA ,7 heraf indland ,9 EBITDA-margin 29,8% 32,2% Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (1.043) (995) 4,6 EBIT ,8 Omsætningen steg i 4. kvartal 2005 med 16,4 pct. til DKK mio. og var påvirket af tilkøb og frasalg. Erhvervelsen af TDC Song, HTCC, Dotcom Solutions og NetDesign øgede omsætningen med i alt DKK 875 mio. Korrigeret for køb og salg af selskaber var der et fald i omsætningen på 1,2 pct. i forhold til 4. kvartal Telefonitjenester Omsætningen fra fastnettelefoni udgjorde DKK mio., hvilket er en stigning på 10,5 pct. i forhold til 4. kvartal Udviklingen kan henføres til en vækst på DKK 180 mio. eller 9,4 pct. i detailomsætningen fra fastnettelefoni (PSTN, ISDN mv.), samt en stigning på DKK 79 mio. Side 12 af 34

13 eller 14,4 pct. i omsætningen fra engrossalg, begge som følge af indregning af TDC Song og HTCC i regnskabet. Korrigeret for køb og salg af selskaber faldt omsætningen fra fastnettelefoni med 3,1 pct. DKK mio. 4K K 2005 Ændring i pct. Omsætning ,4 Fastnettelefoni ,5 Detail ,4 Abonnementer ,8 Trafik ,1 Engrossalg ,4 Transittrafik ,8 Andet ,9 Udleje af faste kredsløb ,2 Datakommunikation og internettjenester ,0 Terminaler, installationer mv ,2 Andre ,6 1) Andet inkluderer ankommende trafik samt trafik fra operatørforvalg og tjenesteudbydere. 2) Omfatter mobiltelefoni og servicetelefontjenester mv. Abonnementsindtægterne fra detailområdet steg med 10,8 pct. til DKK mio. TDC Totalløsninger havde ved udgangen af 4. kvartal 2005 i alt 2,3 mio. danske detailkunder inden for fastnettelefoni, hvilket svarer til et fald på 5,3 pct. i forhold til samme kvartal året før. Antallet af udenlandske detailkunder udgjorde , hvilket er en stigning på , primært som følge af indregningen af HTCC. Korrigeret for køb og salg af selskaber faldt omsætningen fra abonnementsindtægter 3,4 pct Indenlandsk fastnettrafik (Mio. minutter) taleminutter, der faldt med 9,8 pct. til 1,9 mia. minutter. Dette skyldes den generelle udvikling i markedet, hvor trafikken migrerer til enten mobil- eller IP-nettet. Korrigeret for køb og salg af selskaber steg omsætningen fra detailtrafik med 1,1 pct. Trafikomsætningen fra engrossalg steg med 14,4 pct. til DKK 627 mio. Denne udvikling skyldes primært indregningen af TDC Song og HTCC. Den danske engrostrafik faldt 13,3 pct. til 2,2 mia. minutter, imens antallet af engroskunder faldt med 3,0 pct. til Omsætningen fra udleje af faste kredsløb voksede med 71,2 pct. til DKK 452 mio. fortrinsvis som følge af indregningen af TDC Song og HTCC. Korrigeret for køb og salg af selskaber steg omsætningen fra udleje af faste kredsløb med 8,9 pct., grundet øget salg af rå kobber. Bredbåndstjenester mv. Omsætningen fra datakommunikations- og internettjenester voksede med 19,0 pct. til DKK mio. Dette kan primært henføres til en vækst på 24,5 pct. i antallet af indenlandske xdsl kunder. Disse to forhold modvirkes dog af lavere dial-up internetomsætning samt frasalget af Dan Net. TDC s indenlandske xdsl-kunder, ultimo perioden ( 000) K03 4K04 4K Detailtrafikomsætningen steg med 8,1 pct. eller DKK 82 mio. til DKK mio., hvilket skyldes inkluderingen af TDC Song og HTCC. Effekten heraf modvirkes til dels af en tilbagegang i det indenlandske detailsalg af Korrigeret for køb og salg af selskaber steg omsætningen fra datakommunikations- og internettjenester med 8,7 pct., hvilket skyldes den høje kundetilvækst, delvist modvirket af generelt faldende priser for Side 13 af 34

14 internetadgang samt lavere dial-up internetforbrug. Omsætning fra andre tjenester Omsætningen fra terminaler, installationer mv. steg med 11,2 pct. eller DKK 97 mio. til DKK 965 mio., hvilket primært kan henføres til øget salg af terminal- og PC-udstyr samt inkluderingen af NetDesign og Dotcom Solutions. Anden omsætning steg med 23,6 pct. til DKK 320 mio. Driftsomkostninger Driftsomkostningerne steg med 12,6 pct. eller DKK 448 mio. til DKK mio. Udviklingen er et resultat af en stigning i transmissionsomkostninger og vareforbrug på DKK 306 mio., en stigning i personaleomkostningerne på DKK 157 mio., samt et fald i andre eksterne omkostninger på DKK 15 mio. Udviklingen er primært forårsaget af indregningen af TDC Song, HTCC, Dotcom Solutions og NetDesign i TDC's regnskab. Korrigeret for køb og salg af selskaber faldt driftsomkostningerne 6,6 pct. EBITDA EBITDA udgjorde DKK mio. i 4. kvartal 2005, hvilket er en stigning på DKK 382 mio. eller 25,7 pct. Korrigeret for køb og salg af selskaber var der en stigning i EBITDA på 9,1 pct., hvilket primært skyldes væksten i antallet af indenlandske xdsl kunder samt generel omkostningstyring. EBITDA og EBITDA-margin (Søjler i DKK mio. (venstre), linje i pct. (højre)) K04 2K04 3K04 4K04 1K05 2K05 3K05 4K05 EBITDA-marginen udgjorde 32,2 pct. mod 29,8 pct. i samme kvartal sidste år. Korrigeret for køb og salg af selskaber steg EBITDA-marginen med 3,4 procentpoint. Amortiseringer, af- og nedskrivninger Amortiseringer, af- og nedskrivninger faldt med 4,6 pct. til DKK 995 mio. Korrigeret for køb og salg af selskaber faldt afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger 16,1 pct. Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK 874 mio. i 4. kvartal Dette er en stigning på 96,8 pct. i forhold til 4. kvartal Anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringerne steg med 16,0 pct. til DKK 797 mio., hvilket hovedsaglig kan henføres til de tilkøbte selskaber. Hertil kommer en mindre stigning på danske marked, hvor fokus er på ekspansion og opgradering af bredbåndsinfrastrukturen for at kunne imødekomme efterspørgsel efter fremtidige bredbåndstjenester. Anlægsinvesteringerne målt i forhold til omsætningen udgjorde 13,7 pct. i 4. kvartal 2005 mod 13,8 pct. i 4. kvartal Kunder TDC Totalløsningers samlede indenlandske kundetal udgjorde 4,1 mio. ved udgangen af 4. kvartal 2005, hvilket er et fald på 2,5 pct. i forhold til 4. kvartal Antallet af Side 14 af 34

15 fastnetkunder inklusive engrossalg udgjorde 2,7 mio. svarende til et fald på 4,9 pct., mens antallet af xdsl-kunder steg 24,5 pct. til Antallet af Duét-kunder steg med 3,6 pct. til , mens antallet af kunder med dial-up internetforbindelse faldt med 24,4 pct. til primært på grund af migration til bredbåndstjenester. Det samlede udenlandske kundetal udgjorde ved udgangen af 4. kvartal TDC Mobile International TDC Mobile International omfatter hovedsageligt TDC Mobil A/S, Telmore, Talkline og Bité TDC Mobile International har haft en stigende omsætning i 2005, hvilket kan tilskrives stigende trafik i de danske forretninger, Bité og Talkline drevet af vækst i kundebasen. Den relativt lave vækst i omsætningen for Talkline skal imidlertid ses i lyset af frasalget af Talkline ID i april 2005, hvis omsætning udgjorde DKK mio. i 2004 mod DKK 326 mio. i I 2005 steg EBITDA med 4,9 pct. eller DKK 132 mio., hvilket hovedsageligt skyldes øget trafik i TDC Mobil A/S. EBITDA-marginen udgjorde 17,5 pct. i 2005, hvilket er på niveau med TDC Mobile Internationals omsætning var DKK 0,9 mia. højere end de forventninger til 2005, som blev offentliggjort i forbindelse med kvartalsrapporten for første kvartal Dette kan primært tilskrives omsætningsforbedring i Talkline. Bité og de danske forretninger har ligeledes genereret en højere omsætning end forventet. EBITDA levede op til forventningerne. I forhold til de seneste forventninger for 2005, som blev offentliggjort i forbindelse med kvartalsrapporten for tredje kvartal 2005, blev omsætningen DKK 0,4 mia. højere som følge af omsætningsforbedring i TDC Mobil A/S og Talkline, primært grundet mere trafik end forventet. EBITDA var fortsat på niveau med forventningerne. 4. kvartal 2005 DKK mio. 4K K 2005 Ændring i pct. Omsætning ,1 Danske forretninger ,5 Talkline mv ,7 Bitè ,3 Driftsomkostninger (3.356) (3.778) (12,6) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (2.169) (2.219) (2,3) Andre eksterne omkostninger (926) (1.309) (41,4) Personaleomkostninger (261) (250) 4,2 Andre indtægter og omkostninger ,0 EBITDA (23,5) EBITDA-margin 17,4% 12,5% Danske forretninger ,6 Talkline mv (97,3) Bité (41,2) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (311) (316) (1,6) EBIT (43,4) 1) Talkline mv. inkluderer europæiske service provider aktiviteter, herunder easymobile. Omsætningen i TDC Mobile International udgjorde DKK mio. i 4. kvartal 2005, hvilket er en stigning på 6,1 pct. Korrigeret for salget af Talkline ID udgjorde væksten 16,8 pct. De samlede driftsomkostninger steg med 12,6 pct. til DKK mio. Dette kan forklares med en stigning på 41,4 pct. i andre eksterne omkostninger, primært som følge af højere kundeakkvisitionsomkostninger, samt en stigning på 2,3 pct. i transmissionsomkostninger og vareforbrug. Et fald på 4,2 pct. i personaleomkostningerne modvirkede dog delvist stigningen. Korrigeret for salget af Talkline ID steg de samlede driftsomkostninger 25,3 pct., hvilket især skyldes højere transmissionsomkostninger. EBITDA udgjorde DKK 538 mio., hvilket er et fald på DKK 165 mio. eller 23,5 pct., hvilket primært skyldes højere kundeakkvisitionsomkostninger, opstarten af Bité i Letland, samt lanceringen af easymobile i Tyskland Side 15 af 34

16 og Holland. Korrigeret for salget af Talkline ID faldt EBITDA med 21,2 pct. Resultatet af primær drift (EBIT) var DKK 222 mio., hvilket svarer til et fald på 43,4 pct. sammenlignet med 4. kvartal Anlægsinvesteringerne eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber var uændret på DKK 368 mio. sammenholdt med 4. kvartal Målt som andel af omsætningen faldt anlægsinvesteringerne til 8,6 pct. fra 9,1 pct. i 4. kvartal Den danske mobilforretning Den danske mobilforretnings omsætning steg med 10,5 pct. til DKK mio. Den primære årsag til fremgangen er en vækst i trafikomsætningen på 9,8 pct. Deri indgår blandt andet omsætning på mobildata (SMS, data og indholdstjenester), der steg med 21,3 pct. til DKK 262 mio. Den gennemsnitlige omsætning pr. kunde pr. måned (ARPU) er steget fra DKK 189 i 4. kvartal 2004 til DKK 196 i 4. kvartal Antal solgte mobilminutter var mio., en stigning på 22,2 pct. i forhold til 4. kvartal Markedssituationen i 4. kvartal 2005 var kendetegnet ved svagt faldende gennemsnitlige detailpriser sammenlignet med 4. kvartal Prisniveauet for de enkelte produkter har holdt sig relativt stabilt men kunderne migrerer fortsat mod billigere løsninger. Kundeakkvisitionsomkostningerne er steget siden 4. kvartal 2004 og udgør DKK 732 pr. kunde i 4. kvartal 2005 i forhold til DKK 616 i 4. kvartal 2004, hvilket primært skyldes højere terminaltilskud. Øget kundeloyalitet har medført et fald i churn fra 2,8 pct. til 2,3 pct. pr. måned. Driftsomkostningerne steg i 4. kvartal 2005 med 10,6 pct. til DKK mio. Stigningen er primært et resultat af en vækst på 23,7 pct. i transmissionsomkostninger og vareforbrug, hovedsagligt drevet af stigningen i trafikmængden. EBITDA steg med 5,6 pct. til DKK 513 mio., hvilket skyldes fremgangen i omsætningen, delvist modvirket af højere samlede kundeakkvisitionsomkostninger. EBITDAmarginen var 26,6 pct. sammenlignet med 27,9 pct. i 4. kvartal EBITDA og EBITDA-margin (søjler i DKK mio. (venstre), linje i pct. (højre)) K042K043K044K041K052K053K054K05 Antallet af mobilkunder i de danske forretninger, inklusive TDC Totalløsningers mobilkunder, udgjorde 2,6 mio. ved udgangen af 4. kvartal TDC's detailforretning udviste en vækst på 6,1 pct. i forhold til 4. kvartal Stigningen skyldes en vækst i TDC Mobil og Telmore på henholdsvis og Antallet af engroskunder steg med I forhold til udgangen af 3. kvartal 2005 er antallet af mobilkunder i de danske forretninger steget med Anlægsinvesteringer i den danske mobilforretning faldt med 1,5 pct. til DKK 261 mio. Målt i forhold til omsætningen udgjorde investeringerne 13,6 pct., mod 15,2 pct. i 4. kvartal Talkline mv. Talkline mv. omfatter europæiske tjenesteudbydere, som udgøres af Talkline og easymobile. TDC's tyske datterselskab, Talkline, er tjenesteudbyder inden for mobiltelefoni og ejes 100 pct. af TDC Mobile International, mens easymobile ejes 80 pct. Talkline har været i stand til succesfuldt at fastholde sin position på det konkurrenceprægede tyske marked, hvor Side 16 af 34

17 der blandt andet er introduceret flere internetbaserede mobilprodukter. Talkline har gennem udvikling af nye tiltag evnet at øge antallet af kunder og har ved udgangen af 2005 en markedsandel på ca. 4 pct. af det tyske mobilmarked. Omsætningen steg med 0,7 pct. til DKK mio., hvilket skyldes en stigning i mobilomsætningen fra en større kundebase, delvist modvirket af salget af Talkline ID. Korrigeret for salget af Talkline ID udgjorde væksten 22,8 pct. EBITDA faldt fra DKK 183 mio. til DKK 5 mio. Tilbagegangen skyldes primært højere kundeakkvisitionsomkostninger, heraf en væsentlig del vedrørende tidligere perioder, samt lanceringen af easymobile i Tyskland og Holland. Talkline mv. havde ved udgangen af 4. kvartal 2005 i alt 3,4 mio. mobilkunder, hvilket er en stigning på 32,6 pct. i forhold til 4. kvartal Talkline ID er solgt med effekt fra 1. april easymobile havde kunder ved udgangen af 4. kvartal I 4. kvartal blev easymobile lanceret i Holland og Tyskland. Bité Bité er en litauisk mobiloperatør, der er 100 pct. ejet af TDC Mobile International, som driver mobilnet i Litauen og siden september 2005 også i Letland. Omsætningen i Bité steg med 20,3 pct. til DKK 302 mio. i 4. kvartal EBITDA udgjorde DKK 20 mio., hvilket repræsenterer et fald på 41,2 pct., primært som følge af opstart af mobilforretningen i Letland. I forhold til 4. kvartal 2004 er kundebasen steget med 85,7 pct. til i alt 1,7 mio. kunder. I forhold til 3. kvartal 2005 er kundebasen steget med eller 20,9 pct. Væksten er primært sket inden for taletidskunder. TDC Switzerland TDC Switzerland udbyder mobil-, fastnet- og internet-tjenester på det schweiziske marked under navnet sunrise TDC Switzerland har i 2005 på trods af hård konkurrence videreført fremgangen i indtjeningen fra året før. Omsætningen har været svagt faldende i 2005, men en EBITDA-vækst på 5,2 pct. har resulteret i en stigende EBITDA-margin på 1,6 procentpoint til 27,0. Den stigende EBITDA-margin kan blandt andet tilskrives højere fortjeneste fra mobiltelefoni samt mindre omsætning vedrørende terminalsalg med lav margin. Forholdet mellem anlægsinvesteringer og omsætning er steget fra 12,3 pct. i 2004 til 14,1 pct. i 2005, hvilket primært kan henføres til en øget aktivering af retableringsforpligtigelse samt stigende netinvesteringer. TDC Switzerlands omsætning var DKK 0,2 mia. lavere end de forventninger til 2005, som blev offentliggjort i forbindelse med kvartalsrapporten for første kvartal Den lavere aktivitet skyldes hovedsageligt lavere salg af mobilterminaler samt lavere slutkunde- og mobiltermineringspriser, delvist opvejet af inkludering af sunrise business communications. EBITDA er, på trods af lavere omsætning, DKK 0,1 mia. højere end forventet i første kvartal 2005, hvilket kan tilskrives færre omkostninger. I forhold til de seneste forventninger offentliggjort i forbindelse med kvartalsrapporten for tredje kvartal 2005 er omsætningen 0,1 mia. lavere end forventet, hvilket kan tilskrives lavere salg af terminaler, mens EBITDA er DKK 0,1 mia. højere end forventet relateret til færre omkostninger. Side 17 af 34

18 4. kvartal 2005 DKK mio. 4K K 2005 Ændring i pct. Omsætning ,5 Mobiltelefoni (5,7) Fastnettelefoni ,5 Internettjenester (0,5) Driftsomkostninger (1.794) (1.736) 3,2 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (978) (851) 13,0 Andre eksterne omkostninger (521) (550) (5,6) Personaleomkostninger (295) (335) (13,6) EBITDA ,1 EBITDA-margin 26,3% 29,1% Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (435) (473) (8,7) EBIT ,0 sunrise business communications er indregnet i TDC Switzerlands regnskab pr. 1. juli I 4. kvartal 2005 havde TDC Switzerland en omsætning på DKK mio., hvilket svarer til en stigning på 0,5 pct. i forhold til samme kvartal i Opgjort i lokal valuta steg omsætningen med 0,9 pct. Omsætningen fra mobilaktiviteterne udgjorde DKK mio., hvilket repræsenterer et fald på 5,7 pct. Faldet var et resultat af sænkede mobiltermineringspriser og lavere terminalsalg, delvist modvirket af en stigning i antallet af mobilkunder på 6,5 pct. Mobilmarkedet er i forhold til 2004 karakteriseret ved en stigende konkurrence, i form af nye spillere samt faldende minutpriser. Omsætningen fra fastnettelefoni steg med 12,5 pct. til DKK 867 mio. i 4. kvartal 2005, hvilket blandt andet skyldes indregningen af sunrise business communications, delvist modvirket af et fald i antallet af fastnetkunder på 8,0 pct. Fastnetmarkedet i Schweiz er fortsat præget af migration fra traditionel fastnettelefoni til bredbånds- og mobiltelefoni samt fortsat konkurrence. Omsætningen fra internettjenester udgjorde DKK 197 mio., stort set uændret sammenholdt med 4. kvartal Dette kan henføres til en vækst på 30,4 pct. i antallet af xdsl kunder, der delvis modvirkes af et fald i antallet af internet dial-up kunder. Driftsomkostningerne faldt med 3,2 pct. til DKK mio. Faldet er blandt andet et resultat af lavere transmissionsomkostninger og vareforbrug, der faldt med 13,0 pct. til DKK 851 mio. som følge af lavere fastnet trafikvolumener, lavere termineringspriser samt lavere terminalsalg. EBITDA steg med 11,1 pct. til DKK 712 mio. i forhold til 4. kvartal Opgjort i lokal valuta steg EBITDA med 11,8 pct. TDC Switzerlands EBITDA-margin steg fra 26,3 pct. til 29,1 pct. EBITDA og EBITDA-margin (Søjler i DKK mio. (venstre), linje i pct. (højre)) K04 2K04 3K04 4K04 1K05 2K05 3K05 4K05 Amortiseringer, af- og nedskrivninger steg 8,7 pct. til DKK 473 mio. Stigningen kan henføres til investeringer i mobilnettet, IT infrastrukturer samt nye kontorfaciliteter. Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK 239 mio., hvilket er en stigning på 16,0 pct. i forhold til 4. kvartal Anlægsinvesteringerne udgjorde DKK 592 mio., hvilket er en stigning på 104,1 pct. Dette skyldes primært reetableringsforpligtelser samt udbygning af mobilnettet. Målt i forhold til omsætningen udgjorde anlægsinvesteringerne 24,2 pct. mod 11,9 pct. i 4. kvartal Side 18 af 34

19 TDC Switzerland havde 2,2 mio. kunder ved udgangen af 4. kvartal Dette er et fald på eller 1,8 pct. sammenholdt med 4. kvartal Antallet af mobilkunder steg med eller 6,5 pct. til 1,3 mio., mens antallet af fastnetkunder faldt med eller 8,0 pct. til Derudover er antallet af kunder med dial-up internetforbindelse faldet med eller 36,4 pct. til , mens xdsl-kundetallet er steget med til TDC Kabel TV TDC Kabel TV udbyder kabel-tv-tjenester, internetforbindelser og IP-telefoni via kabelmodem i Danmark TDC Kabel TV har haft en stigende omsætning, hvilket primært kan henføres til en høj kundevækst. Omsætningen er steget DKK 341 mio. eller 19,3 pct. til DKK mio. i EBITDA steg DKK 119 mio. eller 33,9 pct. til DKK 470 mio., hvilket primært var afledt af den positive udvikling i omsætningen. EBITDA-marginen udgjorde 22,3 pct. i 2005 mod 19,9 pct. i Væksten skyldes især det store kundeindtag, der ikke påvirker transmissions- og råvareomkostninger i samme takt som omsætning. Anlægsinvesteringerne i forhold til omsætningen var i ,0 pct. sammenlignet med 12,6 pct. i Dette fald skal primært ses i lyset af højere omsætning i kvartal 2005 TDC Kabel TV fortsætter væksten inden for den traditionelle tv-forretning, og samtidig øges udbredelsen af internettjenester fortsat. Med introduktionen af IP-telefoni på kabel-tv nettet tilbyder TDC Kabel TV nu sine kunder triple play-løsninger indeholdende samlet køb af tv, internet og telefoni hos én udbyder. TDC Kabel TV's omsætning steg med 13,4 pct. til DKK 532 mio. Stigningen er resultatet af en større kundebase inden for såvel den traditionelle kabel-tv-forretning som bredbåndsområdet delvist modvirket af en negativ korrektion vedrørende periodisering af indtægter fra oprettelser, væsentligst vedrørende tidligere år. Driftsomkostningerne steg med 21,1 pct. til DKK 436 mio. sammenlignet med 4. kvartal Stigningen kan henføres til højere transmissionsomkostninger og vareforbrug. Endvidere steg andre eksterne omkostninger samt personaleomkostninger som følge af øget aktivitet. EBITDA faldt med 11,8 pct. til DKK 97 mio. i 4. kvartal 2005, hvilket skyldes en negativ korrektion vedrørende periodisering af indtægter fra oprettelser, væsentligst vedrørende tidligere år. EBITDA og EBITDA-margin (søjler i DKK mio. (venstre), linje i pct. (højre)) 150 Sammenholdt med de forventninger til 2005, der blev offentliggjort i forbindelse med kvartalsrapporten for første kvartal 2005 og senest bekræftet i forbindelse med offentliggørelsen af kvartalsrapporten for tredje kvartal 2005, er omsætning og EBITDA på niveau K042K043K04 4K041K05 2K053K054K Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK 2 mio. i 4. kvartal 2005 sammenholdt med DKK 46 mio. i 4. kvartal Side 19 af 34

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 3. august 2006 EBITDA 1 er på DKK 3.175 mio., et fald på 0,7 pct. Uændrede forventninger til året Hovedpunkter for 2. kvartal 2006 Omsætningen er steget med 1,8 pct. EBITDA

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 4. maj 2006 Omsætningen er steget med 4,8 pct. Resultatet af driften 1 er steget med 7,8 pct. Uændrede forventninger til omsætning og resultat af driften. Hovedpunkter

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 23. februar 2005 Resultaterne oversteg selskabets forventninger Højdepunkter for 2004 Nettoomsætningen steg med 5,2 pct. Resultatet af driften 1 voksede

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2005 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 13 18 25 32 37 41 42 46 47 48 49 53 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 4. november 2002 Hovedpunkter 3. kvartal 2002 sammenlignet med 3. kvartal 2001 viser, at: - resultat før af- og nedskrivninger er vokset 18,1 pct. til DKK 3,9 mia.

Læs mere

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005 TDC aflægger regnskab efter IFRS København, den 28. april, 2005 TDC ændrer regnskabspraksis i overensstemmelse med kravene i de

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2008

Delårsrapport januar marts 2008 Delårsrapport januar marts 2008 8. maj 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt 0,7% til DKK 9.605 mio. i forhold til 1. kvartal 2007 som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, mobilterminerings-

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

2. KVARTALSRAPPORT 2001

2. KVARTALSRAPPORT 2001 T D C 2. KVARTALSRAPPORT 2001 2. august 2001 Hovedtal for Nettoomsætningen er steget med 18 pct. til DKK 12.901 mio. Nettoomsætningen fra mobiltelefoni udgør DKK 4.291 mio., hvilket er en stigning på 32

Læs mere

DFF Virksomhedsdag. 26. maj, Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef

DFF Virksomhedsdag. 26. maj, Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef DFF Virksomhedsdag 26. maj, 2005 Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef Dagsorden TDC's vision: Europas bedste! TDC og TDC's strategi - vækstmuligheder TDC's vækstudfordringer og forventninger

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport januar september 2008

Delårsrapport januar september 2008 Delårsrapport januar september 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt 1,7% til DKK 29.110 mio. i forhold til 1.-3. kvartal 2007 som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, frasalg af den

Læs mere

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001 T D C (T E L E D A N M A R K) Regnskab for 2000 22. februar 2001 Økonomiske hovedtal for 2000 Nettoomsætning på DKK 44,6 mia., en stigning på 17 pct. Nettoomsætning fra TDC Mobile International på DKK

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Delårsrapport januar juni 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Koncernens omsætning på DKK 17.839 mio. var på niveau med 1. halvår 2008: Omsætningen

Læs mere

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 2,2% i 1. halvår 2010. Omsætningen i den nordiske forretning voksede med 0,6%. I Sunrise

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2006 3 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 9 Forventninger til 2007 27 Regnskabsberetning

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2006 3 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 9 Forventninger til 2007 27 Regnskabsberetning

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2008

Regnskabsmeddelelse for 2008 Regnskabsmeddelelse for 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt med DKK 0,5 mia. eller 1,3% til DKK 38,8 mia. i 2008. Udviklingen kan hovedsageligt henføres til faldende indenlandsk fastnettelefoni som følge

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2009

Delårsrapport januar marts 2009 7. maj 2009 Delårsrapport januar marts 2009 Meddelelse 9/2009 Delårsrapport januar marts 2009 Hovedpunkter Koncernens omsætning var på niveau med 1. kvartal 2008: Omsætningen i den nordiske forretning

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 9. marts 2011 AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Indledning 2010 har været præget af en yderst udfordrende markedssituation og faldende priser. På trods af dette

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

T E L E D A N M A R K F Ø R S T E K V A R T A L S R A P P O R T

T E L E D A N M A R K F Ø R S T E K V A R T A L S R A P P O R T T E L E D A N M A R K F Ø R S T E K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 0 0 Til fondsbørserne i København og New York 27. april 2000 Meddelelse nr. 212 Tele Danmark har opnået solid vækst i 1. kvartal 2000

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2008

Ordinær generalforsamling 2008 Ordinær generalforsamling 2008 Klik for at redigere titeltypografi i masteren Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Tele Danmark bliver næststørste teleoperatør i Schweiz

Tele Danmark bliver næststørste teleoperatør i Schweiz Til fondsbørserne i 13. november 2000 København og New York Meddelelse 230 Tele Danmark bliver næststørste teleoperatør i Schweiz KØBENHAVN - Tele Danmark har i dag indgået aftale om at øge sin ejerandel

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 0,2% sammenlignet med 1. til 3. kvartal trods prispres fra konkurrenter

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Delårsrapport januar september 2009 6. november 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Koncernens omsætning steg med 0,5 % til DKK 26.846 mio.

Læs mere

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K TELE Greenland A/S Kvartalsrapport Godt resultat båret frem af vækst i omsætningen, specielt på mobil internet, samt reduktion af omkostninger 1K - 2012 Væsentlige forhold Nettoomsætningen steg med 2,5

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2011 Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm har i 1. halvår af 2011 opnået en vækst i omsætningen på 20% og har med

Læs mere