Orientering om 14. omgang rettelsessider til "Budget- og regnskabssystem for regioner"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om 14. omgang rettelsessider til "Budget- og regnskabssystem for regioner""

Transkript

1 Slotsholmsgade DK-1216 København K T F M W Til samtlige regioner Dato: 8. december 2010 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: DEPHEN Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 14. omgang rettelsessider til "Budget- og regnskabssystem for regioner" Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i Budget- og regnskabssystem for regioner : Kapitel 1 og 6 1. Udmøntning af kvalitetsfondsmidlerne til investeringer i sygehusvæsenet Kapitel 7 2. Standardiseret økonomiopfølgning Øvrigt 3. Øvrige rettelser Ad 1 Udmøntning af kvalitetsfondsmidlerne til investeringer i sygehusvæsenet Om udmøntningen af kvalitetsfondsmidlerne til investeringer i sygehusvæsenet fremgår det af aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om økonomien for 2010, at regionerne skal oprette en øremærket konto for hvert projekt omfattet af et tilsagn fra kvalitetsfonden. Midlerne fra fonden udbetales i henhold til den fastlagte udbetalingsprofil i tilsagnet til kontoen i regionen. Den årlige udbetaling er betinget af, at regionen på kontoen har hensat den forudsatte egenfinansiering i henhold til tilsagnet. Endvidere fremgår det af aftalen, at låneprovenu overføres til den øremærkede, projektspecifikke konto i regionen. Endelig fastlægges det, at provenu fra salg af nedlagte sygehusbygninger mv. skal anvendes til at indfri låneoptagelse tilknyttet kvalitetsfondsinvesteringerne på sygehusområdet. Registrering af anlægsudgifter og indtægter på omkostningssteder under funktion Sygehuse Der autoriseres omkostningssteder på funktion Sygehuse til de enkelte kvalitetsfondsstøttede projekter på dranst 3 anlæg. Omkostningsstederne, der består af 4 cifre, fastlægges af den enkelte region og skal oplyses til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, når der modtages tilsagn om støtte fra kvalitetsfonden. Formålet med omkostningsstedet er primært at sikre, at det fremgår af budget- og regnskabssystemet, hvor mange midler, der i årets løb er anvendt på hvert kvalitetsfondsprojekt.

2 Side 2 Registrering af regionernes hensættelser mv. Investeringer i en moderne sygehusstruktur forudsættes finansieret med tilskud fra kvalitetsfonden, regional egenfinansiering og låneadgang, jf. økonomiaftalen for 2010 og bekendtgørelse nr. 905 af 9. juli 2010 om regional medfinansiering af kvalitetsfondsinvesteringer i en moderne sygehusstruktur i I 2010 indsættes midlerne på en særskilt konto i et pengeinstitut, og registreres i kontoplanen under funktion Indskud i pengeinstitutter. Fra 2011 skal midlerne derimod deponeres på en særskilt konto i et pengeinstitut og registreres under funktion Deponerede beløb for lån mv. Den enkelte region kan vælge at deponere i 2010, således at hensættelserne håndteres ensartet i både 2010 og Uforbrugte midler i 2010 og fremefter kan overføres til anvendelse i senere år (frigivelse af de deponerede kan alene ske iht. tilsagnet for det konkrete projekt). De deponerede midler kan ikke erstatte anden deponering, der foretages efter 5 i bekendtgørelse om regionernes låntagning m.v. I både 2010 og fremefter hensættes løbende i takt med udbetalingerne fra staten, regionens hensættelser og udbetaling af låneprovenu på særskilte konti. Regionens hensættelser foretages med 1/12 hver måned af regionens årlige hensættelse på en forholdsmæssig andel af mio. kr. (11-pl). Midlerne frigives fra de særskilte konti i takt med, at udgifterne, der følger af det endelige statslige tilsagn til det pågældende projekt, afholdes. Frigivelsen kan ske kvartalsvist forud for udgifternes afholdelse på baggrund af et forventet forbrug i det pågældende kvartal. Frigivelsen omfatter det forventede forbrug ekskl. moms. Ved regnskabsafslutningen skal det afstemmes, at de frigivne midler fra deponeringskontoen svarer til det faktiske forbrug i regnskabsåret. Forrentning af deponerede midler tilskrives de pågældende deponeringskonti. Renterne har samme anvendelsesformål og vilkår for anvendelse som de øvrige midler. Forretningen af de deponerede midler kan anvendes til at finansiere den løbende p/l-regulering af projekterne. Indenrigs- og Sundhedsministeriet autoriserer på funktion i forbindelse med afgivelsen af tilsagn for hvert enkelt projekt en gruppering vedrørende øremærkede eller deponerede midler, der kan henføres til henholdsvis tilskud fra kvalitetsfonden, regional egenfinansiering og låneadgang. De tre grupperinger vil snarest blive fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Herudover fastsættes der for hvert enkelt projekt en fælles gruppering til registrering af frigivne midler. Grupperingen for henholdsvis deponering og frigivelse af tilskud fra kvalitetsfonden skal også anvendes på den nyoprettede funktion, Periodeafgrænsning - kvalitetsfondsmidler. På funktion Deponerede beløb for lån mv. autoriseres endvidere en gruppering til registrering af renter vedr. kvalitetsfondsprojekterne. Endelig autoriseres der en generel gruppering 901, som anvendes til hensættelse af egenfinansieringen, indtil der foreligger endelige tilsagn.

3 Side 3 Hensættelserne kan alene anvendes til udgifter, der følger af de endelige statslige tilsagn. Hensigten med ændringerne er at gøre det muligt at se i de regionale regnskaber for hvert kvalitetsfondsprojekt, hvor store hensættelser, der har været i årets løb og over tid de akkumulerede hensættelser fordelt på tilskud fra kvalitetsfonden, egenfinansiering og låneoptagelse, hvor mange midler, der er frigivet fra deponeringskontoen i året og over tid de akkumulerede frigivelser, hvor stor den samlede restdeponering er. I forbindelse med den regionale budgettering og regnskabsføring skal regionerne sondre mellem på den ene side kvalitetsfondsstøttede projekter, der fuldt ud forudsætter finansiering via deponeringskonti, og øvrige anlægsposter. Periodeafgrænsning Udbetalingen af kvalitetsfondsmidler deponeres på funktion med modpost på en nyoprettet funktion Periodeafgrænsning - kvalitetsfondsmidler. Modposten er et udtryk for, at regionen har en gæld til staten, indtil kvalitetsfondsmidlerne bliver brugt på støtteberettigede investeringer. Kvalitetsfondsmidlerne indtægtsføres i takt med det faktiske forbrug - som minimum en gang månedligt. Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsætter for hver projekt en gruppering for henholdsvis deponering og frigivelse vedrørende kvalitetsfondstilskuddene på funktion Formålet hermed er at kunne følge registreringen af de hensatte kvalitetsfondstilskud samt frigivelsen af disse. Lån Der oprettes en ny funktion Gæld vedr. kvalitetsfondsinvesteringer. På funktionen autoriseres endvidere en gruppering for henholdsvis låneoptagelse og afdrag for hvert kvalitetsfondsprojekt. Formålet hermed er særskilt at kunne følge optagelsen af lån og afdrag på disse. Låneoptagelse forudsætter konkret dispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der afgives på grundlag af regeringens endelige tilsagn inkl. den fastlagte finansieringsprofil for projektet. Renteudgifterne på lånene registreres på en tilsvarende ny funktion Den projektspecifikke gruppering for afdrag gælder også for denne funktion. Renteudgifterne overføres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen til funktion Andel af renter m.v. Overførsel mellem likviditetskontoen i 2010 og deponeringskontoen i 2011 Såfremt regionen i 2010 vælger at registrere kvalitetsfondsmidlerne på en særskilt bankkonto under funktion Indskud i pengeinstitutter gælder der samme krav som i 2011 for særskilt registrering på grupperingsniveau af hensatte kvalitetsfondsmidler samt forbrugte midler. Værdien af debet- og kreditposteringerne på kontoen i 2010 overføres i 2011 som primosaldokorrektioner til funktion som henholdsvis debet- og kreditposteringer med anvendelse af de autoriserede grupperinger vedrørende kvalitetsfondsinvesteringerne. De autoriserede grupperinger på funktion "nulstilles" hermed.

4 Side 4 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse justeres således, at det synliggøres, hvordan salg af sygehusbyggeri har medgået til at finansiere kvalitetsfondsinvesteringer på sygehusområdet. Endvidere justeres pengestrømsopgørelsen, således at hensættelser og forbrug af hensættelser synliggøres i pengestrømsopgørelsen. Konteringseksempel Anvendelsen af de nye omkostningssteder under funktionerne Sygehuse og grupperinger under funktion Deponerede beløb for lån mv., Periodeafgrænsning - kvalitetsfondsmidler og Gæld vedrørende kvalitetsfondsinvesteringer er vist i nedenstående forsimplede konteringseksempel. Det antages, at en region fra kvalitetsfonden får tilsagn om at foretage sygehusinvesteringer for 400 mio. kr. Byggeriet finansieres med tilskud fra kvalitetsfonden på 250 mio. kr. (62,5 %), egenfinansiering 100 mio. kr. (25,0 %) og lånefinansiering 50 mio. kr. (12,5 %). Konteringseksemplet er gældende fra Funktion , omkostningssted [projekt 1], dranst 3 Funktion Indskud i pengeinstitutter Grp ) Grp ) 200 5) 100 1) Grp ) Grp ) 50 8) 200 6) Grp ) Grp ) ) 50 9) 2 12) ) Funktion Deponerede beløb Funktion , dranst 3 for lån mv. Grp.020/ ) Grp.020/ ) Grp ) Grp ) Grp ) Grp ) Grp ) Grp ) Grp ) Grp ) Funktion Gæld vedr. kvalitetsfondsinvesteringer Funktion Andel af renter 2 13) 10 11) Grp ) Grp ) 8 19) Funktion Deponerede beløb for lån m.v. Funktion Periodeafgrænsning - kvalitetsfondsmidler Grp ) Grp ) Grp ) Grp ) Funktion Gæld vedr. kvalitetsfondsinvesteringeaktiver Funktion Materielle anlægs- under opførelse Grp ) Grp ) Funktion Overførsel - renter m.v. Funktion Bygninger Grp ) Grp ) Grp )

5 Side 5 Funktion Modpost for donationer ) Akkumuleret resultat for sundhedsområdet 8 19) 1) Udbetaling af tilskud fra staten fra kvalitetsfonden til investeringer i en moderne sygehusstruktur forudsætter, at regionen årligt hensætter midler (andel af 1 mia. kr. (10-pl) svarende til bloktilskudsnøglen) til kommende investeringer på en særskilt konto i et pengeinstitut og registrerer det på funktion Hensættelsen vedrører i eksemplet ikke et konkret projekt og registreringen sker på gruppering ) Udbetaling af kvalitetsfondsmidler. Kvalitetsfondsmidler indsættes på en særskilt konto og hensættes på en projektspecifik gruppering under funktion , der fastsættes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I eksemplet er grupperingen angivet til 903. Det statslige tilskud modsvares af en periodeafgrænsning under funktion ) Regionen optager lån. Låneprovenuet indsættes på en særskilt konto og hensættes på funktion med modpost på funktion Der anvendes en projektspecifik gruppering, der i eksemplet er fastsat til 904, der både anvendes på funktion og ) Den generelle hensættelse fordeles til den projektspecifikke hensættelseskonto i henhold til de endelige tilsagn. I eksemplet forudsættes, at hele hensættelsen fordeles til ét projekt. Beløbet registreres på en projektspecifik gruppering, der i eksemplet er fastsat til ) Der frigives 200 mio. kr. af det samlede budget på 400 mio. kr. Frigivelsen kan ske kvartalsvist forud for udgifternes afholdelse på baggrund af et forventet forbrug i det pågældende kvartal. Frigivelsen sker på en projektspecifik gruppering, der i eksemplet er fastsat til ) Det forudsættes, at der er et forbrug på projektet svarende til de frigjorte midler. 7) Udbetalingen fra kvalitetsfonden indtægtsføres i takt med det faktiske forbrug. Indtægtsføringen registreres ved anvendelse af dranst 3, gruppering 010, art 8.6 Statstilskud. Periodeafgrænsningskontoen debiteres tilsvarende ved anvendelse af en projektspecifik gruppering, jf. postering 5. Registreringen af indtægten skal ske månedligt. 8) Indtægten fra salg af nedlagte sygehusbygninger mv. skal anvendes til at indfri låneoptagelse tilknyttet projektet, jf. at låneadgangen i henhold til økonomiaftalen for 2009 modsvarer fremtidigt salgsprovenu for nedlagte sygehusbygninger. Regionen skal i sin likviditetsstyring disponere indbetalingerne vedr. et salg til indfrielse af tidligere optagne lån til nyt sygehusbyggeri. Der redegøres herfor i tilknytning til pengestrømsopgørelsen. Indbetalingen fra salget konteres på omkostningsstedet for det solgte aktiv. 9) Lån indfries. Gældskontoen debiteres med en projektspecifik gruppering, der i eksemplet er ) Tilskrivning af renter på deponerede beløb. Der anvendes en projektspecifik gruppering, der ie eksemplet er fastsat til ) De deponerede midler, herunder de tilskrevne renter, frigives i takt med, at udgifterne, der følger af det endelige statslige tilsagn til det pågældende projekt, afholdes, jf. 4 i bekendtgørelse om regional medfinansiering af kvalitetsfondsinvesteringer i en moderne sygehusstruktur i De tilskrevne renter kan anvendes til at finansiere den løbende p/l-regulering af

6 Side 6 projekterne. Ved regnskabsafslutningen overføres renteindtægterne til funktion Andel af renter m.v. 12) Renteudgifter på optaget lån finansieres af likvide aktiver. 13) Renteudgifter på optaget lån overføres fra hovedkonto 5 til funktion Andel af renter m.v. senest i forbindelse med regnskabsafslutningen. 14) De resterende 200 mio. kr. af det samlede budget på 400 mio. kr. frigives og anvendes. I eksemplet forudsættes, at p/l-reguleringen svarer til renteindtægterne af de deponerede midler, og at alle renteindtægter på 10 mio. kr. frigives. Såfremt der er renteindtægter, der ikke er anvendt, frigives disse ikke fra deponeringskontoen. 15) Udbetalingen fra kvalitetsfonden indtægtsføres i takt med det faktiske forbrug. Indtægtsføringen registreres på grp. 010 Anlægstilskud ved anvendelse af art 8.6 Statstilskud. Periodeafgrænsningsposten debiteres tilsvarende. Registreringen af indtægten skal ske månedligt. 16) Aktivering af sygehusbyggeri under opførelse. Der anvendes art 0.0 på funktion ) Den bogførte værdi af den solgte ejendom tilbageføres ved brug af art 0.0. Det forudsættes i eksemplet, at den bogførte værdi svarer til salgsprisen. 18) Tilskuddet fra kvalitetsfonden krediteres funktion Modpost for donationer, da der er tale om et øremærket tilskud til finansiering af aktiver, der indgår i regionens serviceproduktion. Funktion debiteres og der anvendes art ) Egenkapitalen øges med årets resultat på sundhedsområdet. Det fremgår af eksemplet, at de materielle anlægsaktiver under opførelse øges med 410 svarende til tilsagnet for byggeriet (400) og renteindtægterne af de deponerede midler (10), der er anvendt til at finansiere p/l-reguleringen af byggeriet. Værdien af regionens bygninger falder med 50 svarende til værdien af den afhændede ejendom. Modpost for donationer øges med 250 svarende til tilskuddet fra kvalitetsfonden. De likvide aktiver reduceres med 102 svarende til egenfinansieringen (100) og renter på lån (2). Det akkumulerede resultat for sundhedsområdet øges med 8 svarende til nettorenteindtægterne. Ikrafttrædelse Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab Reglerne vedrørende registrering af regionens hensættelser på funktion Indskud i pengeinstitutter m.v. har virkning for regnskab 2010, mens reglerne vedrørende registrering af regionens hensættelser på en særlig deponeringskonto træder i kraft med virkning fra regnskab Ad 2 Standardiseret økonomiopfølgning Som opfølgning på aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om økonomien for 2010, har der med henblik på at udbygge og standardisere økonomiopfølgningsformen til brug for regionerne og de centrale myndigheder været nedsat en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har udarbejdet et standardiseret og udbygget opfølgningsskema til at understøtte regionernes interne styring, samt til brug for indberetning mellem regionerne og de centrale myndigheder. Opfølgningsskemaet skal indsendes efter udløbet af hvert kvartal (senest 4 uger efter kvartalets afslutning) samt efter 15. februar. Reglerne i budget- og regnskabssystemets afsnit 7.4 og 7.7 tilrettes i overensstemmelse hermed. Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2010.

7 Side 7 Ad 3 Øvrige rettelser a. Der er foretaget konsekvensrettelser i medfør af, at ministeriet har skiftet navn til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Samtidig er ministeriets adresse til indberetning af budget- og regnskabsoplysninger ændret til: Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for regioner: Afsnit Side Punkt , 5-6, 8, , 10, 12 3a 5.4 3, a a Spørgsmål til Budget- og regnskabssystem for regioner kan rettes til Christian Bo Christiansen; mail: tlf og Susanne Wad Leth; mail: tlf Med venlig hilsen Henning Elkjær Nielsen Chefkonsulent

8 2.3 - side 3 Dato: December 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 I budgettet skal der registreres på sygehusniveau i overensstemmelse med SOR, hvilket vil sige en selvstændig organisatorisk enhed. Et sygehus kan udgøre en eller flere geografiske enheder afhængig af, hvordan sygehusvæsenet er organiseret. Der er autoriseret omkostningssteder på funktion Sygehuse til de enkelte konkrete kvalitetsfondsstøttede projekter. Omkostningsstederne fastlægges af den enkelte region og skal oplyses til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, når der modtages tilsagn om støtte fra kvalitetsfonden.

9 2.4 - side 5 Dato: December 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Køb/salg af jord Under denne gruppering registreres udgifter og indtægter i forbindelse med køb og salg af arealer og grunde. Hvor regionen i forvejen ejer de arealer eller grunde, der tages i anvendelse i forbindelse med anlægsarbejder, registreres værdien af de pågældende ejendomme ikke som anlægsudgift under de enkelte anlægsarbejder. 030 Køb/salg af bygninger Grupperingen anvendes på tilsvarende måde som gruppering 020. Afgørende for, om der skal ske registrering på gruppering 020 eller 030 er, om jord eller bygninger udgør den økonomisk største andel. 040 Ejendomme Grupperingen anvendes til registrering af anlægsudgifter vedrørende ejendomme. Ved køb og salg af ejendomme anvendes gruppering 020 eller Anskaffelser, inventar, apparatur Under denne gruppering registreres anskaffelser, inventar og apparatur, som defineres som anlæg. De ikke-autoriserede grupperingsnumre kan anvendes frit af den enkelte region. Renter Der er autoriseret grupperinger under dranst 4 (renter) på hovedkonto 5 Renter m.v. De autoriserede grupperinger fremgår af kontoplanen i kapitel 3. Finansiering Der er autoriseret grupperinger under dranst 7 (finansiering) på hovedkonto 1 Sundhed og hovedkonto 2 Social og specialundervisning. Renteudgifter og -indtægter vedrørende investeringer i en moderne sygehusstruktur registreres på projektspecifikke grupperinger, der fastsættes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. De projektspecifikke grupperinger anvendes på funktion Deponerede beløb for lån m.v. og Gæld vedr. kvalitetsfondsinvesteringer. Aktiver og passiver Der er autoriseret grupperinger under dranst 8 (aktiver) på hovedkonto 6 Balance. Det samme gælder dranst 9 (passiver), hvor der ligeledes findes autoriserede grupperinger på hovedkonto 6. Investeringer i en moderne sygehusstruktur i perioden forudsættes finansieret med tilskud fra kvalitetsfonden, regional egenfinansiering og låneadgang. Disse midler registreres i 2010 på en særskilt konto i et pengeinstitut, mens de fra 2011 deponeres på en særskilt konto i et pengeinstitut. Midlerne frigives i takt med at udgifterne, der følger af det endelige statslige tilsagn til det pågældende projekt, afholdes. Indenrigs- og Sundhedsministeriet autoriserer i forbindelse med tilsagn til det pågældende projekt en gruppering til hensættelser og en gruppering til frigivelsen. Der anvendes projektspecifikke grupperinger, der fastsættes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, på følgende funktioner: , og

10 3.5 side 2 Dato: December 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 RENTER AF LANGFRISTET GÆLD Selvejende institutioner med driftsoverenskomst Stat og hypotekbank Kommuner og andre regioner Kommunernes Pensionsforsikring Andre forsikringsselskaber Realkredit 4 Renter 001 Regionale ældreboliger KommuneKredit 4 Renter 001 Regionale ældreboliger Pengeinstitutter 4 Renter 001 Regionale ældreboliger Offentligt emitterede obligationer i udland 4 Renter 001 Regionale ældreboliger Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 4 Renter 001 Regionale ældreboliger Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 4 Renter 001 Regionale ældreboliger Gæld vedr. kvalitetsfondsinvesteringer KURSTAB OG KURSGEVINSTER Kurstab og kursgevinster i øvrigt REFUSION AF KØBSMOMS Refusion af købsmoms 2 Statsrefusion 002 Refusion af købsmoms 003 Udgifter til købsmoms OVERFØRSEL TIL HOVEDKONTO 1 og Overførsel Renter m.v.

11 3.6 side 1 Dato: December 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Balance LIKVIDE AKTIVER Kontante beholdninger Investerings- og placeringsforeninger Indskud i pengeinstitutter m.v. 8 Aktiver 901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden Realkreditobligationer Kommunekreditsobligationer Statsobligationer m.v Udenlandske obligationer TILGODEHAVENDER HOS STATEN Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med driftsoverenskomst Tilgodehavender hos kommuner og andre regioner 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavender hos kommuner som følge af delingsaftalen 002 Kontant tilgodehavender hos regioner som følge af delingsaftalen LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Indskud i Landsbyggefonden m.v. 8 Aktiver 001 Grundkapitalindskud (Indskud i Landsbyggefonden) 002 Grundkapital til ældreboliger Andre langfristede udlån og tilgodehavender 8 Aktiver 001 Udlån til kommuner som følge af delingsaftalen 002 Udlån til regioner som følge af delingsaftalen 003 Udlån til staten som følge af delingsaftalen Ikke-likvide obligationer Deponerede beløb for lån m.v. 8 Aktiver 901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden AKKUMULERET RESULTAT HOVEDKONTO Akkumuleret resultat vedr. hovedkonto 2

12 3.6 side 2 Dato: December 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 AKTIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING ELLER UDBETALING U FOR ANDRE Kommuner og regioner m.v Staten AKTIVER TILHØRENDE FONDS OG LEGATER Legater Deposita PASSIVER TILHØRENDE FONDS OG LEGATER Legater Deposita PASSIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING ELLER UDBETALING U FOR ANDRE Kommuner og regioner m.v Staten KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER Kassekreditter og byggelån KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN Gæld til staten 9 Passiver 001 Kontant kompensation til staten som følge af delingsaftalen Periodeafgrænsning - kvalitetsfondsmidler KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT Kommuner og andre regioner 9 Passiver 001 Kontant kompensation til kommuner som følge af delingsaftalen 002 Kontant kompensation til andre regioner som følge af delingsaftalen Feriepenge Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Selvejende institutioner med driftsoverenskomst Afstemnings- og kontrolkonto LANGFRISTET GÆLD Selvejende institutioner med driftsoverenskomst Stat og hypotekbank 9 Passiver 001 Lån fra staten som følge af delingsaftalen

13 3.6 side 3 Dato: December 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Kommuner og andre regioner 9 Passiver 001 Lån fra kommuner som følge af delingsaftalen 002 Lån fra andre regioner som følge af delingsaftalen Kommunernes Pensionsforsikring Andre forsikringsselskaber Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter Offentligt emitterede obligationer i udland Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedr. kvalitetsfondsinvesteringer Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Grunde 8 Aktiver 001 Sygehuse og sundhedsområdet regionale 002 Sygehuse og sundhedsområdet selvejende institutioner 003 Sociale opgaver regionale 004 Sociale opgaver selvejende institutioner 005 Regionale udviklingsopgaver 006 Ikke fordelte aktiver Bygninger 8 Aktiver 001 Sygehuse og sundhedsområdet regionale 002 Sygehuse og sundhedsområdet selvejende institutioner 003 Sociale opgaver regionale 004 Sociale opgaver selvejende institutioner 005 Regionale udviklingsopgaver 006 Ikke fordelte aktiver Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 8 Aktiver 001 Sygehuse og sundhedsområdet regionale 002 Sygehuse og sundhedsområdet selvejende institutioner 003 Sociale opgaver regionale 004 Sociale opgaver selvejende institutioner 005 Regionale udviklingsopgaver 006 Ikke fordelte aktiver Inventar herunder computere og andet IT-udstyr 8 Aktiver 001 Sygehuse og sundhedsområdet regionale 002 Sygehuse og sundhedsområdet selvejende institutioner 003 Sociale opgaver regionale 004 Sociale opgaver selvejende institutioner 005 Regionale udviklingsopgaver 006 Ikke fordelte aktiver

14 3.6 side 4 Dato: Maj 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 8 Aktiver 001 Sygehuse og sundhedsområdet regionale 002 Sygehuse og sundhedsområdet selvejende institutioner 003 Sociale opgaver regionale 004 Sociale opgaver selvejende institutioner 005 Regionale udviklingsopgaver 006 Ikke fordelte aktiver IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver 8 Aktiver 001 Sygehuse og sundhedsområdet regionale 002 Sygehuse og sundhedsområdet selvejende institutioner 003 Sociale opgaver regionale 004 Sociale opgaver selvejende institutioner 005 Regionale udviklingsopgaver 006 Ikke fordelte aktiver OMSÆTNINGSAKTIVER KTIVER-VAREBEHOLDNINGER VAREBEHOLDNINGER Varebeholdninger/-lagre 8 Aktiver 001 Sygehuse og sundhedsområdet regionale 002 Sygehuse og sundhedsområdet selvejende institutioner 003 Sociale opgaver regionale 004 Sociale opgaver selvejende institutioner 005 Regionale udviklingsopgaver 006 Ikke fordelte aktiver OMSÆTNINGSAKTIVER FYSISKE ANLÆG TIL SALG Grunde og bygninger bestemt til videresalg 8 Aktiver 001 Sygehuse og sundhedsområdet regionale 002 Sygehuse og sundhedsområdet selvejende institutioner 003 Sociale opgaver regionale 004 Sociale opgaver selvejende institutioner 005 Regionale udviklingsopgaver 006 Ikke fordelte aktiver PASSIVER HENSATTE FORPLIGTELSER Hensatte forpligtelser 9 Passiver 001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner

15 3.6 side 5 Dato: Maj 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 EGENKAPITAL Modpost for donationer Reserve for opskrivninger Akkumuleret resultat for sundhedsområdet Akkumuleret resultat for det regionale udviklingsområde Balancekonto

16 4.6 side 1 Dato: December 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 6 Balance Hovedkonto 6 udgør regionens samlede balance. Overordnet består balancen af materielle, immaterielle aktiver samt finansielle aktiver og passiver, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. Balancen indeholder oplysninger om værdien af regionens grunde og bygninger, tekniske anlæg, maskiner og større specialudstyr, inventar, transportmidler mv. Ligeledes indeholder den oplysninger om regionens finansielle aktiver og værdien af forpligtelser. Hovedkonto 6 finder ikke anvendelse ved budgetlægningen, idet budgettering og registrering af forskydninger på statuskontiene fremgår af balancen og pengestrømsopgørelsen, som regionsrådet skal godkende i forbindelse med både budgettet og regnskabet. Funktionerne samt er aktivkonti, der registreres under dranst 8. Funktionerne og er passivkonti, der registreres under dranst 9. Det er ikke obligatorisk at anvende arter i balancen, bortset fra hovedart 0, som der i visse tilfælde i henhold til konteringsreglerne er krav om at anvende. Det gælder f.eks. ved omkontering af investeringer, registrering af afskrivninger og pensionsomkostninger. LIKVIDE AKTIVER Med henblik på mulighederne for kontrol af overholdelse af kassekreditreglen, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., skal kasseopgørelsen tilrettelægges således, at der kan ske en rekonstruktion af saldiene på funktion dagligt i den forløbne 12 måneders periode (se også funktion ) Kontante beholdninger Saldoen skal svare til den tilstedeværende beholdning. Forskudskasser vil ofte i årets løb indeholde bilag for udgifter (og eventuelt indtægter) som en del af beholdningen. Det bemærkes, at det sociale områdes og det regionale udviklingsområdes gæld til regionen ikke på noget tidspunkt må overstige regionens likvide beholdninger (summen af saldiene på funktionerne ) tillagt ledigt træk på regionens kassekredit. Der henvises til afsnit og Indskud i pengeinstitutter m.v. Saldoen på denne funktion skal svare til, hvad der er kendt som disponibelt på kontoen. Udenlandske bankkonti omregnes ultimo regnskabsåret til ny valutakurs med modpost på balancekonto Der er i 2010 på funktionen autoriseret gruppering 901 Hensættelser vedrørende kvalitetsfonden. Ligeledes er der i 2010 autoriseret grupperinger til hensættelser til kvalitetsfondsinvesteringer samt frigivelsen af midlerne vedrørende konkrete kvalitetsfondsprojekter. Disse grupperinger fastsættes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Fra 2011 sker hensættelserne under funktion Deponerede beløb for lån m.v., hvortil der henvises. Såfremt regionen i 2010 vælger at registrere kvalitetsfondsmidlerne under funktion Indskud i pengeinstitutter skal der i 2011 ske en overførsel til de tilsvarende grupperinger under funktion

17 4.6 side 2 Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Investerings- og placeringsforeninger Realkreditobligationer Kommunekreditsobligationer Statsobligationer m.v Udenlandske obligationer Funktion omfatter anbringelse i andele i udbyttegivende investerings- og placeringsforeninger, jf. bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler. Funktion omfatter obligationer udstedt af realkreditinstitutter, pengeinstitutter m.v. Funktion omfatter obligationer udstedt af Kommunekredit samt andre dansk møntede obligationer udstedt af danske kommuner. Funktion omfatter værdipapirer udstedt af den danske stat, herunder statsobligationer, statsgældsbeviser, statslån med variabel rente og skatkammerbeviser. Funktion omfatter rentebærende obligationer, som handles på et reguleret marked, jf. bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler. Alene udenlandske obligationer skal registres på funktionen. Tilgang af værdipapirer registreres til kursværdien på den dag, hvor der er rådighed over værdipapirerne. Kursgevinst og kurstab ved afgang registreres på funktion Beholdningens værdi omregnes ved årsafslutningen til kursværdien pr. 31. december med modpost på Balancekonto, gruppering 002 Modpost for værdireguleringer. TILGODEHAVENDER HOS STATEN Tilgodeha ilgodehavender hos staten Saldoen skal svare til det samlede tilgodehavende, der altid skal kunne specificeres på enkeltposter. Der er autoriseret følgende gruppering: 001 Kontant tilgodehavender t som følge af delingsaftalen Der er på funktionen autoriseret gruppering 001 til registrering af kontante tilgodehavender hos staten som følge af reglerne om kompensation til myndigheder i forbindelse med delingsaftalen, jf. 41, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen. KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT Tilgodehavender i betalingskontrol trol Andre tilgodehavender Saldoen på disse funktioner skal svare til det samlede tilgodehavende, der altid skal kunne specificeres på enkeltposter. Uerholdelige beløb afgangsføres over balancekonto eller over den konto, hvor indtægten i sin tid blev konteret.

18 4.6 side 3 Dato: 19. oktober 2007 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Mellemregninger med foregåe egående og følgende regnskabsår Saldoen skal svare til summen af: de tilgodehavender, der eksisterer ved årets udgang, men som først er indbetales i nyt regnskabsår, de skyldige beløb vedrørende gammelt regnskabsår, der er registreret ved årets udgang, men først udbetales i nyt regnskabsår, forudbetalte beløb i gammelt regnskabsår vedrørende nyt regnskabsår, forudindbetalte beløb i gammelt regnskabsår vedrørende nyt regnskabsår. Ved regnskabsafslutningen skal saldoen på funktion i gammelt regnskabsår svare til summen af posteringer på funktion i nyt regnskabsår med modsat fortegn. Saldoen kan både være positiv og negativ og kan derfor både være såvel et aktiv som et passiv. Registreringen foretages dog under dranst 8 under alle omstændigheder Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med driftsoverr- enskomst Saldoen skal ved regnskabsafslutningen svare til de samlede finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst Tilgodehavender hos kommuner muner og andre regioner Saldoen skal svare til det samlede tilgodehavende, der altid skal kunne specificeres på enkeltposter. På funktionen registreres kontante tilgodehavender hos kommuner og regioner i forbindelse med delingsaftalen, jf. 41, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Kompensationsbeløbet registreres direkte på funktionen med modpost på Balancekonto. Der er autoriseret to grupperinger: 001 Kontant tilgodehavender t hos kommuner som følge af delingsaftalen d 002 Kontant tilgodehavender t hos regioner som følge af delingsaftalen LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER Pantebreve Saldoen skal svare til det aktuelle resttilgodehavende. Uerholdelige tilgodehavender eller tilgodehavender, der er konverteret til tilskud, afgangsføres over balancekonto Aktier og andelsbeviser m.v. Saldoen skal for noterede aktier svare til kursværdien pr. 31. december. Kursregulering foretages over balancekonto Modtagelse af fondsaktier samt op- og nedskrivning af aktiernes påtrykte værdi registreres alene på hovedkonto 6 - med modpost på balancekonto

19 4.6 side 4 Dato: 19. oktober 2007 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 For ikke-noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser, indskudsbeviser o.l.) foretages indregningen efter den indre værdis metode opgjort i henhold til senest aflagte årsregnskab eller foreløbigt regnskab for de selskaber, som regionen har kapitalandele i. Et selskabs indre værdi er dets egenkapital. Metoden indebærer, at regionen i balancen skal indregne en andel af selskabets indre værdi svarende til regionens ejerandel. Indre værdis metode finder ligeledes anvendelse på ejerandele i fællesregionale selskaber. Dette gælder dog ikke for fælleskommunale og regionale trafikselskaber, som regionen skal deltage i ved lov. I bemærkningerne til regnskabet vises beregningen af den indre værdi for hvert enkelt selskab. Værdireguleringen foretages med modpost på balancekonto Indskud i Landsbyggefonden m.v. Som følge af de meget gunstige lånevilkår, med bl.a. rentefrihed og betydelig afdragsfrihed, der ydes vedrørende indskud Landsbyggefonden mv. skal saldoen ultimo regnskabsåret markeres med - i regionens balance. Reguleringen af de uafviklede indskud i Landsbyggefonden m.v. sker med modpost på balancekonto I bemærkningerne til regnskabet skal der redegøres for den nominelle værdi af regionens uafviklede indskud i Landsbyggefonden m.v. I balancen opgjort primo for det følgende år skal værdireguleringen tilbageføres, så kontoen igen viser det nominelle tilgodehavende. Der er autoriseret følgende grupperinger hertil:

20 4.6 side 5 Dato: December 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden) Herunder registreres grundkapitalindskud i alment byggeri, jf. 120 i lov om almene boliger. I forbindelse med salg af almene boliger, vil der ske tilbagebetaling af grundkapitalindskud. 002 Grundkapital til almene ældreboliger Herunder registreres grundkapitalindskud til ældreboliger, der opføres af regionen, men ikke af en almen boligorganisation, jf. 121 i lov om almene boliger Andre langfristede udlån og tilgodehavender Nye udlån og tilgodehavender optages til nominel værdi. Saldoen skal ved regnskabsafslutningen svare til det samlede resttilgodehavende tilgodehavenderne med nedskrivning af forventet tab på tilgodehavenderne. Nedskrivningen kan ved regnskabsårets slutning foretages som en procentdel af de forskellige typer af tilgodehavender baseret på historiske erfaringer og skal kunne dokumenteres. Nedskrivningen foretages direkte på balancen ved at kreditere med modpost på balancekonto I bemærkningerne til regnskabet skal der redegøres for den nominelle værdi af tilgodehavender og udlån. I balancen opgjort primo for det følgende år skal værdireguleringen tilbageføres, så kontoen igen viser det nominelle tilgodehavende. Styring af tilbagebetalingspligtige ydelser kan foregå på funktion med modpost på balancekonto Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger: 001 Udlån til kommuner som følge af delingsaftalen 002 Udlån til regioner som følge af delingsaftalen 003 Udlån til staten som følge af delingsaftalen På grupperingerne registreres udlån til andre myndigheder, jf. 41, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Kompensationsbeløbet registreres direkte på funktionen med modpost på Balancekonto Ikke-likvide obligationer Primosaldoen samt forskydningerne i årets løb skal svare til beholdningen opgjort efter kursen ved foregående års slutning eller købskursen ved tilgang i året. Ved regnskabsårets slutning reguleres værdien efter den aktuelle kursværdi med modpost på balancekonto Efter den enkelte regions bestemmelse kan beholdningen i stedet enten registreres til erhvervelsesværdien eller til den nominelle værdi. Kursregulering i forbindelse hermed sker over balancekonto Deponerede beløb for lån m.v. Saldoen skal ved regnskabsafslutningen svare til det samlede beløb, der er deponeret i forbindelse med optagelse af lån, garantistillelse, indgåelse af lejemål og leasingaftaler eller hensættelser vedr. kvalitetsfonden m.v.

21 4.6 side 6 Dato: December 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Der er på funktionen autoriseret gruppering 901 Hensættelser vedrørende kvalitetsfonden. Midler fra kvalitetsfonden til delvis finansiering af investeringer i en moderne sygehusstruktur i perioden udbetales til en øremærket konto i regionen, betinget af, at regionen har hensat den forudsatte egenfinansiering. Regionerne hensætter i 2010 og 2011 årligt 1 mia. kr. efter bloktilskudsnøglen. Denne hensættelse registreres på gruppering 901. Investeringer i en moderne sygehusstruktur forudsættes finansieret med tilskud fra kvalitetsfonden, regional egenfinansiering og låneadgang. Disse midler deponeres på en særskilt konto i et pengeinstitut og frigives i takt med at udgifterne, der følger af det endelige statslige tilsagn til det pågældende projekt, afholdes. Indenrigs- og Sundhedsministeriet autoriserer i forbindelse med tilsagn til det pågældende projekt grupperinger til registrering af henholdsvis tilskud fra kvalitetsfonden, regional egenfinansiering og låneadgang. Ligeledes fastsætter Indenrigs- og Sundhedsministeriet for hver enkelt projekt en gruppering til registrering af frigivne midler. AKKUMULERET RESULTAT VEDRØRENDE HOVEDKONTO Akkumuleret resultat vedr. hovedkonto h 2 På funktionen registreres det akkumulerede resultat vedrørende hovedkonto 2. Det akkumulerede resultat er enten et tilgodehavende eller en gæld, da der er tale om et mellemværende med kommunerne som via takstbetaling finansierer området. Det akkumulerede resultat for sundhedsområdet og det regionale udviklingsområde registreres som en del af egenkapitalen, da der er tale om et mellemværende med de regionale aktivitetsområder. AKTIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING ELLER UDBETALING FOR ANDRE Kommuner og regioner m.v Staten Saldiene består af krav på tredjemand samt af beholdning af aktiver (postgiroanvisninger). AKTIVER TILHØRENDE FONDS OG LEGATER Legater Saldoen skal svare til indskud i pengeinstitutter samt den nominelle værdi eller kursværdien af legatkapitalens beholdninger af værdipapirer. Endvidere indeholder saldoen ejendomsværdier af fondens faste ejendomme. Ved omvurdering reguleres på denne funktion med modpost på funktion Deposita Saldoen skal svare til den nominelle værdi af aktiverne. PASSIVER TILHØRENDE FONDS OG LEGATER Legater Saldoen er et udtryk for summen af legatkapitalens nominelle værdi eller kursværdi med tillæg af eventuel prioritetsgæld i ejendomme og af uforbrugte driftsbeløb og med fradrag for eventuelt overforbrug af driftsbeløb.

22 4.6 side 7 Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2009 Forskellen mellem og svarer til legaternes mellemregning med regionen Deposita Saldoen er et udtryk for summen af kontante deposita og den nominelle værdi af andre deposita. Forskellen mellem og svarer til, hvad regionen har modtaget som kontante deposita. PASSIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING ELLER UDBETALING FOR ANDRE Kommuner og regioner m.v. Saldoen skal svare til det for pågældende region uafviklede tilsvar, hvad enten det er opkrævet hos tredjemand eller ej. Forskellen mellem funktion og svarer til summen af, hvad regionen har opkrævet hos tredjemand, men endnu ikke afregnet til den anmodende kommune Staten Saldoen skal svare til det over for staten uafviklede tilsvar, hvad enten krav hos tredjemand er opkrævet eller ej. Forskellen mellem funktion og svarer til summen af opkrævede, endnu ikke afregnede beløb, og modtagne, men endnu ikke udbetalte statstilskud. KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER Kassekreditter og byggelån Saldoen skal svare til det aktuelle mellemværende med pengeinstituttet vedrørende pågældende lånekonto. Med henblik på mulighederne for kontrol af overholdelse af kassekreditreglen, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier mv., skal opgørelsen af kassekreditter og byggelån tilrettelægges således, at der kan ske en rekonstruktion af funktionens daglige saldi (eksklusive byggelån, der senere konverteres til langfristede lån) i den forløbne 12 måneders periode. KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN Gæld til staten På funktionen registreres kortfristet gæld til staten. Der er autoriseret en gruppering til registrering af kontant kompensation til staten i forbindelse med delingsaftalen, jf. 41, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Kompensationsbeløbet registreres direkte på funktionen med modpost på Balancekonto.

23 4.6 side 8 Dato: December 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Periodeafgrænsning - kvalitetsfondsmidler Udbetalingen af kvalitetsfondsmidler til investeringer i sygehusvæsenet deponeres med modpost på denne funktion, der krediteres. Kvalitetsfondsmidlerne indtægtsføres i takt med det faktiske forbrug ved at debitere denne funktion - som minimum en gang månedligt. Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsætter for hver projekt en gruppering for henholdsvis hensatte og frigivne kvalitetsfondstilskud. KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT Kommuner og andre regioner Saldoen skal svare til det skyldige beløb, der skal kunne specificeres på enkeltposter. Der er autoriseret grupperinger til registrering af kontant kompensation til kommuner og andre regioner i forbindelse med delingsaftalen, jf. 41, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Kompensationsbeløbet registreres direkte på funktionen med modpost på Balancekonto Feriepenge Feriepenge fra tidligere optjeningsår for ferie, som endnu ikke er afholdt, skal registreres og opgøres på funktionen ved regnskabsårets afslutning. Vedr. personale, som har ret til ferie med løn Feriepengeregistreringen skal i omkostningsregnskabet omfatte alle optjente feriepenge for denne personalegruppe. Dette vil sige de almindelige feriepenge på 12,5 % af lønsummen og de 5 særlige feriedage. Feriedage optjenes i kalenderåret og afholdes i ferieåret, som går fra den 1. maj til 30. april året efter. Det betyder, at der er mulighed for 16 måneders optjening før ferien kan afvikles og dermed tilbageføres i balancen. Dette indebærer, at de skyldige feriepenge ved hver regnskabsafslutning skal omfatte: Feriepenge optjent i indeværende kalenderår samt Feriepenge fra tidligere optjeningsår som endnu ikke er afholdt, men som skal afholdes i perioden fra regnskabsafslutningsdatoen og til 30. april året efter, såfremt der ingen aftaler er om overførsel af ferie. Feriepenge omkostningsføres ved brug af art 0.7 på de relevante funktioner med modpost på funktion , Skyldige feriepenge. Feriepengeudbetaling omfatter enten løn under ferie, godtgørelse for de fem særlige feriedage eller indbetaling til Arbejdsmarkedets Feriefond. I omkostningsregnskabet indebærer feriepengeudbetalingen ikke en omkostning for regionen, men blot at feriepengeforpligtelsen nedbringes. Det indebærer, at udbetalingerne neutraliseres ved at kreditere de relevante funktioner med anvendelse af art 0,7 og debitere funktion Feriepenge.

24 4.6 side 9 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Vedr. personale, som ikke har ret til løn under ferie Skyldige feriepenge ved hver regnskabsafslutning skal omfatte: Feriepenge optjent i indeværende kalenderår samt Feriepenge fra tidligere optjeningsår som endnu ikke er afholdt, men som skal afholdes i perioden fra regnskabsafslutningsdatoen og til 30. april året efter, såfremt der ingen aftaler er om overførsel af ferie. Skyldige feriepenge udgør 12,5 % af lønsummen og registreres løbende på de relevante funktioner med modpost på , Skyldige feriepenge. Udbetalingen af feriepenge foretages som en balanceforskydning ved at debitere , Skyldige feriepenge, og kreditere de likvide aktiver. For denne personalegruppe er udgifts- omkostningsregnskabet identisk Anden kortfristet gæld med indenlandsk i betalingsmodtager Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Saldoen skal svare til det skyldige beløb, der skal kunne specificeres på enkeltposter. Kursregulering af eventuel gæld i udenlandsk valuta sker ved regnskabsafslutningen med modpost på balancekonto Selvejende institutioner med driftsoverenskomst I årsregnskabet er saldoen udtryk for gæld hos selvejende institutioner med overenskomst. Endvidere optræder her mellemregninger med overenskomstregionen Afstemnings- og kontrolkonto to Saldoen skal ved regnskabsafslutningen være bragt i nul. LANGFRISTET GÆLD Selvejende institutioner med driftsoverenskomst Saldoen udgør ved årsafslutningen restgælden vedrørende selvejende institutioners langfristede gæld Stat og hypotekbank Kommuner og andre regioner Kommunernes Pensionsforsikring ring Andre forsikringsselskaber Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter er Saldoen på de ovennævnte funktioner skal svare til størrelsen af restgælden vedrørende de pågældende lån. Alle lån registreres således med den nominelle værdi, idet et eventuelt kurstab registreres på balancekonto Regulering af restgæld som følge af udlodning af reservefondsandele i forbindelse med ordinære betalinger af terminsydelser sker direkte på hovedkonto 6 med modpost på balancekonto Indbetaling fra kreditforening af reservefondsandele ud over restgæld indtægtsføres på funktion

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Hovedkonto 6 Balance LIKVIDE AKTIVER

Hovedkonto 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 4.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 Hovedkonto 6 Balance Hovedkonto 6 udgør regionens samlede balance. Overordnet består balancen af materielle, immaterielle aktiver samt finansielle

Læs mere

Dato: 17. oktober 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 17. oktober 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 4.6 side 1 Hovedkonto 6 Balance Hovedkonto 6 udgør regionens samlede balance. Overordnet består balancen af materielle, immaterielle aktiver samt finansielle aktiver og passiver, idet der ved passiver

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram

Læs mere

Glostrup Kommunes Regnskab 2017

Glostrup Kommunes Regnskab 2017 Rettelsessider til Glostrup Kommunes 2017 BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har foretaget en analyse af mellemregning mellem årene for flere kommuner. I den forbindelse er de nået frem til, at

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Orientering om 1. udsendelse til Budget- og regnskabssystem for regioner

Orientering om 1. udsendelse til Budget- og regnskabssystem for regioner Til alle amtskommuner og forberedelsesudvalg Dato: 17. oktober 2006 Kontor: Kmadm. J.nr.: Sagsbeh.: HEN Fil-navn: orienteringsskrivelse Orientering om 1. udsendelse til Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010

Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.9 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 9 Balance Hovedkonto 9 udgør kommunens samlede balance. Overordnet består balancen af materielle,

Læs mere

De afledte ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner er vist i bilag.

De afledte ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner er vist i bilag. Samtlige kommuner og amtskommuner mv. Dato: 8. november 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: Sagsbeh.: hen Fil-navn: orienteringsskr. nedlukning (39. omgang) Orientering om regnskabsmæssig nedlukning af

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 4. februar 2014 Bilag 2 Økonomistyring og tid 1 Grundlag Regnskabsinstruks

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for regioner 2.4 - side 1. Dato: 30. marts 2007 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Budget- og regnskabssystem for regioner 2.4 - side 1. Dato: 30. marts 2007 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 2.4 - side 1 Dato: 30. marts 2007 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 2.4 Gruppering Grupperingerne på kontonummerets 12-14. ciffer anvendes til en yderligere opdeling af udgifterne og indtægterne inden for

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.9 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 9 Balance Hovedkonto 9 udgør kommunens samlede balance. Overordnet består balancen af materielle,

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere

Bilag 1 til bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner positivlisten er dog fortsat optrykt i afsnit 2.6 Moms.

Bilag 1 til bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner positivlisten er dog fortsat optrykt i afsnit 2.6 Moms. Til alle regionsråd Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om 12. omgang rettelsessider vedr. "Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.9 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 9 Balance Hovedkonto 9 udgør kommunens samlede balance. Overordnet består balancen af materielle,

Læs mere

Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010

Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.9 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 9 Balance Hovedkonto 9 udgør kommunens samlede balance. Overordnet består balancen af materielle,

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.8 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Hovedkonto 8 omfatter: Finansforskydning (funktionerne 8.22.01-8.52.62)

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Hovedkonto 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22)

Hovedkonto 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.9 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 9 Balance Hovedkonto 9 udgør kommunens samlede balance. Overordnet består balancen af materielle,

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.9 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 9 Balance Hovedkonto 9 udgør kommunens samlede balance. Overordnet består balancen af materielle,

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Budget- og regnskabssystem side 1

Budget- og regnskabssystem side 1 Budget- og regnskabssystem 4.9 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Hovedkonto 9 Balance Hovedkonto 9 udgør kommunens eller amtskommunens samlede balance. Overordnet består balancen

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. december 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-25 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Noter. Grunde og bygninger

Noter. Grunde og bygninger 11 Materielle anlægsaktiver ( i mio. kr.) Teknisk Anlæg, mv. Materielle anlæg under opførelse ( i mio. kr.) Grunde og bygninger Inventar mv. Total Kostpris 1. jan. 2008 908,0 502,8 36,1 32,4 1.479,3 Opskrivning

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Efterregulering af fordelingsaftale Strukturreform II Fordeling på forvaltningsniveau

Efterregulering af fordelingsaftale Strukturreform II Fordeling på forvaltningsniveau af fordelingsaftale Strukturreform 2007 II Fordeling på forvaltningsniveau Indhold Del II Fordeling på forvaltningsniveau... 3 1. Læsevejledning... 3 2. Indledning... 3 3. Principper for efterregulering

Læs mere

Orientering om 21. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (halvårsregnskab m.m.)

Orientering om 21. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (halvårsregnskab m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: 31. marts 2011 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: depswle Sags nr.: 1100953

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.8 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Hovedkonto 8 omfatter: Finansforskydning (funktionerne 8.22.01-8.52.62)

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

10.7. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse

10.7. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse Budget- og regnskabssystem 10.7 - side 1 Dato: 24. februar 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 10.7. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2 fremgår

Læs mere

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.8 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Hovedkonto 8 omfatter: Finansforskydning (funktionerne 8.22.01-8.52.62)

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.4 - side 1 Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 2.4 Gruppering Grupperingerne på kontonummerets 12-14. ciffer anvendes til en yderligere opdeling af

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Balancekonklusionsnotat

Balancekonklusionsnotat KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Regnskab og Kontrakt NOTAT Balancekonklusionsnotat Balancekonklusionsnotatet giver den endelige status på, om Socialforvaltningens regnskab er rigtigt, og at der

Læs mere

Vejledning om værdiansættelse af værdipapirer og kapitalandele. December 2018

Vejledning om værdiansættelse af værdipapirer og kapitalandele. December 2018 Vejledning om værdiansættelse af værdipapirer og kapitalandele December 2018 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Anvendelses område 3 1.2 Formål 3 1.3 Dispensation 3 2. Håndtering af værdipapirer 4 2.1 Selvstændige

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.7 - side 1 Dato: September 2009 Ikrafttrædelsesår: Budget 2010 De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Kontoplanens hovedkonto 0-6 omfatter kommunens egentlige

Læs mere

Konklusionsnotat: Kultur- og Fritidsudvalget

Konklusionsnotat: Kultur- og Fritidsudvalget Konklusionsnotat: Kultur- og Fritidsudvalget Konklusion KS og KFF tilkendegiver hermed, at afstemningen af forvaltningens balancekonti er udført i overensstemmelse med gældende regelsæt og har været omfattet

Læs mere

Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007

Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007 Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007 Efterregulering af aftale om fordelingen af Sønderjyllands Amts aktiver og passiver, rettigheder og pligter som følge af opgaveflytninger 1.

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.8 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Hovedkonto 8 omfatter: Finansforskydning (funktionerne 8.22.01-8.52.62)

Læs mere

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.8 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Hovedkonto 8 omfatter: Finansforskydning (funktionerne 8.22.01-8.52.62)

Læs mere

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.8 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Hovedkonto 8 omfatter: Finansforskydning (funktionerne 8.22.01-8.52.62)

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget Økonomisk oversigt () Løbende priser Udvalget for Økonomi Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-6,5-0,5

Læs mere

Til alle amtskommuner og forberedelsesudvalg

Til alle amtskommuner og forberedelsesudvalg Til alle amtskommuner og forberedelsesudvalg Dato: 19. juli 2006 Kontor: Kmadm. J.nr.: 2005-2540-28 Sagsbeh.: HEN Fil-navn: Orienteringsskr. 19. juli 2006 Orientering om endelig version af Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Retningslinjer for omkostningsregistrering

Retningslinjer for omkostningsregistrering Retningslinjer for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Økonomiudvalget (1.000 kr.) Hovedfunktion Primo 2012 Ultimo 2012 Grunde 9.58.80 3.373 3.373 Bygninger 9.58.81 3.423 3.674 Tekniske

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 07.22 Renter af likvide aktiver -3.470-2.892-2.423-2.042 05 Indskud i pengeinstitutter -3.470-2.892-2.423-2.042

Læs mere

Konklusionsnotat: Socialudvalget

Konklusionsnotat: Socialudvalget Konklusionsnotat: Socialudvalget Dette konklusionsnotat viser balancen for Socialforvaltningen. Balancen indeholder samtlige balancekonti på aktiv- og passivsiden fordelt på IM-funktion. Konklusion Afstemningen

Læs mere

Orientering om 10. omgang rettelsessider vedr. "Budget- og regnskabssystem

Orientering om 10. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Til alle regionsråd Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk www.vfm.dk Orientering om 10. omgang rettelsessider vedr. "Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens Bilag 16 Anvendt regnskabspraksis Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens aktiver Indledende bemærkninger: Formålet

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Resultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018

Resultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018 Resultatopgørelse Budget 1- Augustkonferencen 1 1. kr., (- for iægter) 1*) 1**) 1 1 Resultat af det skattefinansierede område..1 -...1. Skat -1..1 -.. -.. -.1. -.1.1 -.. Tilskud og udligning 1.. 1....

Læs mere

Orientering om 15. omgang rettelsessider til "Budget- og regnskabssystem for regioner"

Orientering om 15. omgang rettelsessider til Budget- og regnskabssystem for regioner Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Til samtlige regioner T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W im.dk Dato: 28. oktober 2011 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: DEPHEN Sags nr.: 1102058 Dok nr.:

Læs mere