Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk"

Transkript

1 Kursus- og kompetencekatalog for Vasebæk

2 Velkommen Dette er Vasebæks kursus- og kompetencekatalog. Vasebæk er Køge Kommunes specialinstitution og består af en specialbørnehave, en weekendaflastning og gruppen af støttepædagoger, som servicerer de kommunale daginstitutioner i Køge Kommune. Kataloget henvender sig til alle, som har eller arbejder med børn i udsatte positioner, det kan være daginstitutionen, som i arbejdet med at skabe et inkluderende fællesskab har brug for viden om visualisering af leg, eller det kan være forældre, som har brug for hjælp til at få afdækket, hvordan deres barn sansemæssigt oplever verden. Derudover henvender kataloget sig til kommuner, som i varetagelsen af familier med børn med særlige behov har brug for den specialviden, som Vasebæk rummer. Vil du vide mere om Vasebæk, så kig ind på vores hjemmeside

3 Indhold Velkommen... 3 Kurser... 5 Autisme og visualisering... 5 Boardmaker... 5 EarlyBird... 6 Forløb i forhold til et konkret barn... 7 Vejledning vedr. hjælpemidler til småbørn... 7 Fysioterapeutisk/ergoterapeutisk behandling af børn med særlige behov... 7 Marte Meo... 8 Sensorisk Profil... 9 Undervisning af hjælperteams Taktil Kommunikation Støtteforløb med henblik på pædagogisk handleplan Vikoms Videoanalyse Neuropædagogik Workshop Leg særlig tilrettelagt Marte Meo Uddannelsen til Marte Meo terapeut Marte Meo introduktionskursus Marte Meo Temadag Kontakt... 20

4 Kurser Såfremt kurser afholdes i Vasebæk, tillægges timeprisen en aftalt pris for leje af lokale og forplejning. Autisme og visualisering Kursets formål er at give deltagerne viden om autisme og forståelse for kommunikation. Dette er afgørende for, at vi efterfølgende kan se på de relationelle udfordringer. Deltagerne får viden om opbygning af visuelle miljøer og konkrete redskaber til at analysere relationelle udfordringer. Derudover kan der i kurset indbygges supervision i institutionen med det formål at koble teori og praksis i forhold til et konkret barn. Kurset giver således deltagerne mulighed for at udvikle kommunikationen med barnet og tilrettelægge et miljø, som giver barnet størst mulig succes. Varighed: kurset afholdes med 8 15 undervisningstimer, mulighed for tilkøb af supervision i egen institution. Den tids- og indholdsmæssige opbygning af kurset aftales med underviser, som har mangeårig praksiserfaring. 1 2 undervisere afhængig af deltagerantal og omfang. Pris: 400 kr. i timen pr. underviser (incl. forberedelse, ekskl. transporttid og kilometerpenge) Boardmaker Kom godt i gang med Boardmaker et program som bruges til visualisering og til støtte i kommunikation. Du lærer de grundlæggende funktioner, så du kan lave dine billeder selv, tilpasse dem, gemme og printe dem ud. Varighed: 3-6 timer over 1 til 2 dage. Pris: 280 kr. i timen

5 EarlyBird EarlyBird er et forældrekursus, som er udviklet af The National Autistic Society (NAS) i England i Formålet var at udvikle en model for tidlig indsats overfor barnet. Kurset forløber over 3½ måneder og kombinerer gruppelektioner med hjemmebesøg, hvor bl.a. videofeedback benyttes til at styrke forældrene til at opbygge hensigtsmæssige rutiner i samspillet med barnet så tidligt som muligt. I gruppelektionerne deler forældrene egne erfaringer med forældre i samme situation, samtidig gives der indsigt i autisme, kommunikation og adfærd. Forældrene vil i løbet af kurset få værktøjer, sådan at de også efter kurset er i stand til at hjælpe deres barn bedst muligt. Hver familie kan deltage med 2 repræsentanter. Pris: kr., derudover skal der søges om tabt arbejdsfortjeneste.

6 Forløb i forhold til et konkret barn Vejledning vedr. hjælpemidler til småbørn Herunder opstart af computer med aktiveringsudstyr og spil. Vi har viden og erfaring om hjælpemidler til leg og læring og ADL aktiviteter som f.eks. spisning. Vi kan give en vurdering af hvilke hjælpemidler, der kan være relevant for det enkelte barn, der efterfølgende kan søges om i kommunen. Pris: 280 kr. i timen Fysioterapeutisk/ergoterapeutisk behandling af børn med særlige behov Vi kan tilbyde en vurdering, supervision, behandlingsforløb efter specifikke mål eller råd/vejledning til børn med motoriske og/eller sansemotoriske vanskeligheder. Pris: 280 kr. i timen

7 Marte Meo Marte Meo er en videobaseret metode, som hjælper til at forbedre kommunikationen mellem mennesker. Der tages afsæt i de dele af samspillet, som fungerer og som er udviklingsstøttende for barnet/den voksne. Udgangspunktet er videooptagelser fra hverdagen. Der skal afsættes ca. 1 time pr. tilbagemelding, som kan gives til enkelte eller i gruppe. Varighed: Aftales med Marte Meo terapeuten Pris: 400 kr. i timen (incl. forberedelse, excl. transporttid og kilometerpenge)

8 Sensorisk Profil Sensorisk Profil er et spørgeskemabaseret testredskab, der giver nyttig information om barnets måde at opfatte og bearbejde sanseindtryk. Spørgeskemaet tager udgangspunkt i barnets hverdag. Sensorisk Profil kan være med til at afklare, om barnet har en høj eller lav tærskelværdi overfor sanseindtryk, om barnet passivt lader sig styre af sin neurologiske tærskelværdi eller om barnet forsøger at arbejde imod sin neurologiske tærskelværdi. Testen beskriver sammenhængen mellem barnets evne til at forarbejde sensoriske informationer og barnets adfærd i forbindelse med udførelse af daglige aktiviteter. Testen er god til at afklare, om barnet har brug for, at der bliver fjernet stimuli eller tilført stimuli. Sensorisk Profil bidrager således til et nuanceret billede af barnets færdigheder samt viden, der er vigtig i den overordnede planlægning af konkret pædagogisk intervention. Det tager ca.10 timer at få udarbejdet en sensorisk profil. I de timer er medregnet møde, hvor spørgeskemaet bliver udfyldt, bearbejdelse af resultater, møde med de voksne omkring barnet for diskussion af resultatet og den endelige rapportskrivning. Pris: 2800 kr. (excl. transporttid og kilometerpenge)

9 Undervisning af hjælperteams Målgruppen er hjælperteams, som tager sig af børn med særlige behov i barnets hjem. Vi kan tilbyde: Undervisning i leg og stimulation, som er målrettet det enkelte barn Undervisning og instruktion i hvordan det enkelte barn hjælpes til størst mulig motorisk selvstændighed og træning i dagligdags situationer. Herunder behov for lejring og øvelser for at undgå kontrakturer og fejlstillinger. Undervisning i kommunikation med et barn uden talesprog, tidlig kommunikation: hvordan læser og forstår vi barnet og hvordan støtter vi barnet i forståelsen af dets omverden. Undervisning i hvordan evt. forstyrrelser i sansebearbejdning kan have indflydelse på, hvordan barnet oplever og agerer på sin omverden Varighed: aftales med underviser Pris: 400 kr. i timen (incl. forberedelse, excl. transporttid og kilometerpenge)

10 Taktil Kommunikation Taktil kommunikation er inspireret af Døvblinde pædagogikken og handler om at kompensere for en specifik funktionsnedsættelse, hvor kropsligt og taktilt samspil og kommunikation samt videoanalyse er bærende elementer. Personer med døvblindhed udvikler sig i princippet på samme måde som alle andre mennesker. Partneren skaber naturlige læringsbetingelser tilpasset den enkeltes potentialer. Partneren og den døvblinde person skaber kommunikation og betydning sammen. Forhandling om meningsfællesskab og fælles vokabular sker i dialogen. Kommunikation inkluderer følelsesmæssig, social og kognitiv udvikling. Kommunikation udvikles fra grundlæggende kommunikation til mere og mere kompleks og sproglig kommunikation. Den grundlæggende kommunikation er inkluderet og synlig i al kommunikation, inklusive den sproglige. I videoanalysen ser vi bl.a. efter, hvilke sanser barnet bruger og om barnet kommer med udspil, tager initiativer, som kan være svære at få øje på i den direkte kontakt. Varighed: ca. 2 timer til videoanalyse Pris: 280 kr. i timen (excl. transporttid og kilometerpenge)

11 Støtteforløb med henblik på pædagogisk handleplan Vi kan indgå i længerevarende støtteforløb i forhold til et barn. Undervejs i forløbet vil barnet blive udredt med hensyn til, hvad barnet har brug for. Der vil blive udarbejdet en pædagogisk handleplan og nære personer omkring barnet vil få supervision med henblik på at skabe udviklingsstøttende samspil i inkluderende fællesskaber. Varighed: 1 3 måneder Pris: Forventet 280 kr. i timen, men aftales alt efter forløbets indhold

12 Vikoms Videoanalyse (Vikom = Videnscenter om kommunikation og multiple funktionsnedsættelser hos børn og unge uden et talesprog) Børn og unge med multiple funktionsnedsættelser uden et talesprog er helt afhængige af de mennesker, der omgiver dem. Da de ikke kan udtrykke sig ved hjælp af talesprog, har de behov for samspilspartnere, der med indføling og intuition indgår i meningsskabende handlinger sammen med dem, og som yder den indsats, der skal til, for at de kan danne sig en positiv opfattelse af sig selv og verden omkring sig. Vikom s teoretiske grundlag hviler på spædbørnsforskning/det nye spædbarnsparadigme samt nyere udviklingspsykologi via Stern. Denne teori om spædbarnet er her samlet sammen med erfaringer om, hvordan det sociale udtryk og samspil kan være mellem barnet med multiple funktionsnedsættelser og den nære voksne. Vi kan være medvirkende til udarbejdelse af videoanalyse ud fra principperne i Vikoms videoanalyse i et reflekterende team af de nære voksne. Analysen vil være medvirkende til at de nære voksne tolker barnets udtryk i den konkrete situation i en forståelse af, hvordan det enkelte menneske med multiple funktionsnedsættelser oplever og forstår verden. Analysen kan sikre vidensdeling og vidensudvikling i det pædagogiske arbejde med børn og unge, der har multiple funktionsnedsættelser. Varighed: aftales med konsulent, dog min. 2 timer til videoanalyse Pris: 400 kr. i timen (incl. forberedelse, excl. transporttid og kilometerpenge)

13 Neuropædagogik Det neuropædagogiske projekt består af informationer om samt beskrivelser og vurderinger af barnet/borgeren. Målet med projektarbejdet er at bidrage til at systematisere pædagogens iagttagelser og sammenholde flere perspektiver i forståelsen og mødet med barnet/borgeren. I den sidste del af projektet beskrives neuropædagogiske overvejelser i forhold til et konkret og afgrænset indsatsområde i en tidsbegrænset periode. En del af projektet er en neuropsykologisk screening, som er et redskab til at systematisere observationer og belyse mulige sammenhænge mellem mentale processer og adfærd. Adfærd observeres altid i en sammenhæng, hvilket afspejles i svarmulighederne. Derfor handler svarene om, hvad man kan observere barnet/borgeren gøre i en given sammenhæng, hvilket ikke nødvendigvis er et absolut billede af, hvad barnet/borgeren kan. Udsagnene i screeningen retter sig mod at give et overordnet indtryk af personens mentale funktioner på udvalgte områder. Den neuropsykologiske screening er derfor ikke en test eller en facitliste, der giver et stationært billede af borgeren. Screeningen foregår ved at barnets nærperson/er sammen med neuropædagog svarer på spørgsmålene og skriver kommentarer til hvert afsnit. Projektet, som screeningen indgår i, udfyldes ligeledes sammen. Varighed: 3 5 timer afhængig af om det er hele projektet eller kun screeningen. Det øvrige forløb aftales med neuropædagog. Pris: 280 kr. i timen (excl. transporttid og kilometerpenge).

14 Workshop Leg særlig tilrettelagt Kom og få ideer til leg, som er særligt tilrettelagt med tydelig struktur, visualisering, turtagning m.m. Der er taget udgangspunkt i børn med forskelligt udviklingsniveau. Ideerne vil blive gennemgået og derefter kan du selv gå rundt og afprøve de forskellige muligheder. Varighed: 2 3 timer Pris: 100 kr. pr. deltager ved min. 8 deltagere Marte Meo Marte Meo supervisor Lene Jakobsen, som er tilknyttet Støttepædagogkorpset i Vasebæk afholder følgende: Uddannelsen til Marte Meo terapeut Målgruppe: Uddannede pædagoger (eller anden relevant faglig grunduddannelse af mindst 2 ½ års varighed) med 2 års erfaring indenfor faget. Indhold: Undervisningen foregår med udgangspunkt i de film, de studerende medbringer. Der veksles mellem formidling fra supervisor, refleksion, samt debat og udveksling af erfaringer i gruppen. Der undervises i Interaktionsanalyse Etik i forhold til brug af video Viden om menneskesyn/nyere udviklingspsykologi/læring for såvel børn som voksne Viden om det naturlige samspil og afvigelser i samspil Viden om udviklingsstøttende kommunikation

15 De studerende skal under uddannelsesforløbet gennemføre mindst 5 cases, hvor der videofilmes, arbejdes med analyse af det filmede samspil, samt intervention med videofilmen som redskab. Det er en forudsætning, at den studerende har mulighed for at anvende Marte Meo i praksis i dagligdagen i institutionen samt har adgang til videokamera samt computer. Materiale: Videokamera Stativ til kamera (Adgang til) computer hvortil filmen skal overføres og redigeres til tilbagemeldingsklip. Fordel med bærbar computer, der også kan benyttes når der skal laves tilbagemeldinger. Det skal være muligt at brænde dvd er på computeren. Vær opmærksom på at kamera og computer skal kunne snakke sammen. Videoredigeringsprogram vi anbefaler Windows Moviemaker, der ligger på de fleste pc ere. Ekstern harddisk (med kryptering) anbefales, da optaget film af cases og tilbagemeldinger skal gemmes, indtil uddannelsen er afsluttet. Bogen Marte Meo i praksis af Pernille Roug (socialpædagogisk bibliotek) Værd at overveje: Uddannelsen strækker sig over 1 ½ år med 18 undervisningsdage. Holdet mødes med supervisor 1 gang om måneden, hvor der er mødepligt. Hele institutionen vil opleve at blive involveret i uddannelsesforløbet hvilket blot er en start på det udbytte huset vil opnå, når terapeuten er færdiguddannet. Erfaringen viser, at det er en fordel at drøfte denne involvering, når institutionen beslutter at sende en pædagog på Marte Meo uddannelse. Det er en stor hjælp for den studerende at opleve sine kolleger i institutionen som medspillere i uddannelsesforløbet, da

16 der bliver behov for at de også investerer tid til at arbejde med at blive filmet i samspillet med børnene og modtage tilbagemeldinger. Det anbefales at deltage i et teknisk kursus om billedredigering ved uddannelsens start, hvis man ikke er en ørn til det tekniske. Teknikken er en del af det at arbejde med Marte Meo, som man ikke kan komme udenom. Der formidles kontakt til en tekniker, der har undervist mange Marte Meo terapeuter. Tidsforbrug: udover undervisningsdagene skal der påregnes et tidsforbrug på min. 4 timer pr. uge til optagelse af film, analysearbejde, tilbagemeldinger, skriftlige casebeskrivelser, materialelæsning m.m. Certifikat: uddannelsen afsluttes med en eksamen med 5 skriftlige cases og fremvisning af videoeksempler hos en licensed Marte Meo Supervisor. Efter bestået eksamen udstedes certifikat af metodens grundlægger Maria Arts, Holland. Deltager antal: 6 personer Pris: kr. (incl. lokaleleje og forplejning), hertil kommer udgifter på ca kr. til certifikation og bevis.

17 Marte Meo introduktionskursus (Tillæg for leje af lokale og forplejning såfremt afholdelse sker i Vasebæk) Målgruppe: Ansatte i dagtilbudsområdet. Indhold: Deltagerne får et indblik i Marte Meo metoden samt muligheden for at afprøve denne i forhold til egen praksis. Deltagerne får redskaber til at benytte video som observationsmetode. Der lægges i kurset vægt på at skelne observation (det sete) fra tolkning/analyse/vurdering (det mente ). Endelig arbejdes der med udviklingsstøttende intervention ved hjælp af Marte Meo. 1. Dag: Marte Meo metoden introduceres. Deltagerne får en generel viden om; menneskesyn, teoretisk tilhørsforhold, metoden i praksis, praktiske forhold (kamera, video m.m.), etiske forhold (kontrakter, tavshedspligt) samt principperne i Marte Meo ved hjælp af film fra vuggestuer og børnehaver. 2. Dag 5. Dag: supervision på egen praksis. Kursusdeltagerne medbringer film fra egen dagligdag og praksis. Filmen analyseres, og der gives et arbejdspunkt, der følges op på ved næste kursusdag. Man skal være indstillet på at arbejde med Marte Meo i praksis i kursusperioden samt have mulighed for at bruge videokamera. Deltagerantal: 8 12 personer Varighed: kl Pris: 1500 kr.

18 Marte Meo Temadag (Tillæg for leje af lokale og forplejning såfremt afholdelse sker i Vasebæk) Målgruppe: Ansatte i dagtilbudsområdet. Indhold: Deltagerne får et indblik i Marte Meo metoden. Principperne i Marte Meo bliver om formiddagen gennemgået med udgangspunkt i film fra vuggestuer og børnehaver. Relevant teori og menneskesyn vil blive præsenteret og danne udgangspunkt for refleksion over egen praksis. Deltagerne får redskaber til at benytte video som observationsmetode. Efter frokost arbejdes der med film fra deltagernes egen praksis. Vi arbejder med at beskrive samspil. Desuden kigger vi efter muligheder for at anvende Marte Meo principperne for at støtte barnets/gruppens udvikling bedst muligt. Vi kan ikke nå film fra alle deltagere. Ved tilmelding til temadagen bedes du oplyse, om du ønsker at medbringe film. Deltagerantal: 8 15 personer Varighed: kl Pris: 300 kr.

19 Kontakt Henvendelse vedr. katalogets indhold kan ske til: Vasebæk Gymnasievej Køge Tlf Spørg efter leder Connie Hansen eller afdelingsleder Lone Reinholdt Mail: Spørgsmål vedr. Marte Meo rettes til supervisor Lene Jakobsen, tlf Mail:

20 Vasebæk Gymnasievej Køge Tlf

Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel.

Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel. Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel. Præsentation Birgitte Brandt Ergoterapeut og kommunikationsvejleder Børneterapien Odense

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Kursuskatalog. Interne kurser Gelerts gård

Kursuskatalog. Interne kurser Gelerts gård Kursuskatalog Interne kurser Gelerts gård Dette katalog indeholder beskrivelsen af de kurser pædagoger, terapeuter, assistenter og PAU etc. skal gennemgå som basis for at arbejde på Gelerts gård. Kataloget

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent en indsigt i at skabe optimeret læring og befordre personlig social udvikling for barnet en udvikling af dine egne pædagogiske modeller, så du til dine

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

56 65 76 46 Børnehaven/sekretær Charlotte Kyst

56 65 76 46 Børnehaven/sekretær Charlotte Kyst Vasebæk er en kommunal specialbørnehave med 19 børn i alderen 0-7 år. Børnene er fordelt i 3 grupper - Spurvene, Svalerne og Mejserne. Vores adresse er Gymnasievej 28, 4600 Køge. Tlf. nr. 56 65 76 46 Børnehaven/sekretær

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Hvad er Marte Meo? MARTE MEO - VED EGEN KRAFT

Hvad er Marte Meo? MARTE MEO - VED EGEN KRAFT Hvad er Marte Meo? MARTE MEO - VED EGEN KRAFT Marianne Malmquist, musik- og Marte Meo-terapeut Annette Hedegaard, socialpædagog og Marte Meo-terapeut Marte Meo metoden er en videobaseret metode, der bygger

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter At fremme elevernes læring ved brug af forskellige IT- redskaber At fremme elevernes motivation og læring ved inddragelse af æstetiske

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed?

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? DØV- BLIND- FØDT INDENFOR RAMMERNE AF HANDICAPKONVENTIONENS ARTIKEL 3 Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? Udgivet af Netværk

Læs mere

VASEBÆK børnehaveafdelingen. Virksomhedsplan 2011-2012 (13)

VASEBÆK børnehaveafdelingen. Virksomhedsplan 2011-2012 (13) VASEBÆK børnehaveafdelingen Virksomhedsplan 2011-2012 (13) INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale 5 Sygefravær 5 Økonomi 6 r 7 Direktionens indsatsområder 7 Vasebæks

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd INSPIRATIONSKATALOG til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd Introduktion Dette materiale er inspiration til tiltag i arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd i Fredericia Kommunes tilbud

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE 2015

SVENDBORG KOMMUNE 2015 SVENDBORG KOMMUNE 2015 KURSUSKATALOG FOR Døgnplejefamilier, aflastningsfamilier netværksfamilier samt akutplejefamilier INDLEDNING VIGTIG INFORMATION Det er med stor fornøjelse, at Familieplejeteamet i

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Marte Meo-metoden. Indhold

Marte Meo-metoden. Indhold Marte Meo-metoden Indhold Marte Meo ved egen kraft... 2 Definition på Marte Meo... 2 Hvordan arbejder vi med Marte Meo?... 4 Hvad er et initiativ?... 5 Elementernes betydning for barnets udvikling... 5

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C.

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C. SIDE 1 AF 5 8000 AARHUS C. RESILIO TRAINER - 100 timers instruktør-uddannelse for professionelle, der arbejder med sundhed, trivsel og psykisk arbejdsmiljø MÅLGRUPPE HR-konsulenter, HR-partnere, arbejdsmiljøkonsulenter,

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

PÆDAGOGISK REFERENCERAMME. Handicapafdelingen

PÆDAGOGISK REFERENCERAMME. Handicapafdelingen PÆDAGOGISK REFERENCERAMME Handicapafdelingen Februar 2009 Pædagogisk referenceramme for Handicapafdelingen i Frederikshavn Kommune Serviceloven som rammesættende udgangspunkt Handicapafdelingens pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde vores nyhedsbrev ved at sende en mail til vr.mgu@virker.dk.

Nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde vores nyhedsbrev ved at sende en mail til vr.mgu@virker.dk. MG- UDVIKLING - Center for samtaler, der virker E - mail: vr.mgu@virker.dk www.virker.dk Nyhedsbrev Nummer 3 J u l i 2 0 1 2 Velkommen I dette nummer: Velkommen 1 God sommer 1 Velkommen til MG-Udviklings

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Kommunikationskursus

Kommunikationskursus Kommunikationskursus Kursets formål: At øge kursisternes bevidsthed om psykologiske, sociale og kulturelle faktorers betydning for kommunikation mellem læge og patient/pårørende At forbedre kursisternes

Læs mere

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE Krumtappen et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 Velkommen Aktivitets - og samværstilbuddet Krumtappen er et 104 tilbud, der drives af Ballerup Kommune. Krumtappen

Læs mere

ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt

ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt Henrik Okbøl Cand. psych.aut. Specialist i børneneuropsykologi WWW.ICF-PROJEKTET.DK Om Geelsgårdskolen Geelsgårdskolen er Region Hovedstadens landsdelsdækkende

Læs mere

Sønderlandsskolen, Holstebro AKT 2014. AKT og inklusion

Sønderlandsskolen, Holstebro AKT 2014. AKT og inklusion AKT og inklusion Sønderlandsskolen, Holstebro AKT 2014 - At man, når det i sandhed skal lykkedes én at føre et menneske til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er,

Læs mere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere Coaching for den konsultative behandler Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet cand. Psych. Efter-følgende uddannet på

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer Team Optimering Ledergrupper og teams på alle niveauer Teamoptimering hvordan kommer dit team til at præstere på topniveau. Uddannelsen handler om at optimere et team til at yde det bedste, skabe bevidsthed

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation. Profilkatalog PROFIL KATALOG Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA VI TILBYDER Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser.

Læs mere

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK ABA KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram der retter sig mod børn med autisme FTERUDDANNEL UDDANNELSE KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram

Læs mere

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at fremlægge sager på møder, præsentere

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Få et internt mentorkursus hjem i Jeres organisation. Praksisværktøjer. der forandrer de sårbare liv

Få et internt mentorkursus hjem i Jeres organisation. Praksisværktøjer. der forandrer de sårbare liv Få et internt mentorkursus hjem i Jeres organisation Praksisværktøjer der forandrer de sårbare liv Vi ser ikke verden som dén er vi ser verden som vi er Jens Arentzen Internt mentorkursus for Jer, der

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Pædagogisk Analyse System - vurderer potentialet for effektiv læring...

www.munkholm.cc PAS Pædagogisk Analyse System - vurderer potentialet for effektiv læring... www.munkholm.cc PAS Pædagogisk Analyse System - vurderer potentialet for effektiv læring... Pædagogisk analyseredskab kortlægger elevens potentiale I hver skoleklasse sidder der gennemsnitligt fem elever,

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere