Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk"

Transkript

1 Kursus- og kompetencekatalog for Vasebæk

2 Velkommen Dette er Vasebæks kursus- og kompetencekatalog. Vasebæk er Køge Kommunes specialinstitution og består af en specialbørnehave, en weekendaflastning og gruppen af støttepædagoger, som servicerer de kommunale daginstitutioner i Køge Kommune. Kataloget henvender sig til alle, som har eller arbejder med børn i udsatte positioner, det kan være daginstitutionen, som i arbejdet med at skabe et inkluderende fællesskab har brug for viden om visualisering af leg, eller det kan være forældre, som har brug for hjælp til at få afdækket, hvordan deres barn sansemæssigt oplever verden. Derudover henvender kataloget sig til kommuner, som i varetagelsen af familier med børn med særlige behov har brug for den specialviden, som Vasebæk rummer. Vil du vide mere om Vasebæk, så kig ind på vores hjemmeside

3 Indhold Velkommen... 3 Kurser... 5 Autisme og visualisering... 5 Boardmaker... 5 EarlyBird... 6 Forløb i forhold til et konkret barn... 7 Vejledning vedr. hjælpemidler til småbørn... 7 Fysioterapeutisk/ergoterapeutisk behandling af børn med særlige behov... 7 Marte Meo... 8 Sensorisk Profil... 9 Undervisning af hjælperteams Taktil Kommunikation Støtteforløb med henblik på pædagogisk handleplan Vikoms Videoanalyse Neuropædagogik Workshop Leg særlig tilrettelagt Marte Meo Uddannelsen til Marte Meo terapeut Marte Meo introduktionskursus Marte Meo Temadag Kontakt... 20

4 Kurser Såfremt kurser afholdes i Vasebæk, tillægges timeprisen en aftalt pris for leje af lokale og forplejning. Autisme og visualisering Kursets formål er at give deltagerne viden om autisme og forståelse for kommunikation. Dette er afgørende for, at vi efterfølgende kan se på de relationelle udfordringer. Deltagerne får viden om opbygning af visuelle miljøer og konkrete redskaber til at analysere relationelle udfordringer. Derudover kan der i kurset indbygges supervision i institutionen med det formål at koble teori og praksis i forhold til et konkret barn. Kurset giver således deltagerne mulighed for at udvikle kommunikationen med barnet og tilrettelægge et miljø, som giver barnet størst mulig succes. Varighed: kurset afholdes med 8 15 undervisningstimer, mulighed for tilkøb af supervision i egen institution. Den tids- og indholdsmæssige opbygning af kurset aftales med underviser, som har mangeårig praksiserfaring. 1 2 undervisere afhængig af deltagerantal og omfang. Pris: 400 kr. i timen pr. underviser (incl. forberedelse, ekskl. transporttid og kilometerpenge) Boardmaker Kom godt i gang med Boardmaker et program som bruges til visualisering og til støtte i kommunikation. Du lærer de grundlæggende funktioner, så du kan lave dine billeder selv, tilpasse dem, gemme og printe dem ud. Varighed: 3-6 timer over 1 til 2 dage. Pris: 280 kr. i timen

5 EarlyBird EarlyBird er et forældrekursus, som er udviklet af The National Autistic Society (NAS) i England i Formålet var at udvikle en model for tidlig indsats overfor barnet. Kurset forløber over 3½ måneder og kombinerer gruppelektioner med hjemmebesøg, hvor bl.a. videofeedback benyttes til at styrke forældrene til at opbygge hensigtsmæssige rutiner i samspillet med barnet så tidligt som muligt. I gruppelektionerne deler forældrene egne erfaringer med forældre i samme situation, samtidig gives der indsigt i autisme, kommunikation og adfærd. Forældrene vil i løbet af kurset få værktøjer, sådan at de også efter kurset er i stand til at hjælpe deres barn bedst muligt. Hver familie kan deltage med 2 repræsentanter. Pris: kr., derudover skal der søges om tabt arbejdsfortjeneste.

6 Forløb i forhold til et konkret barn Vejledning vedr. hjælpemidler til småbørn Herunder opstart af computer med aktiveringsudstyr og spil. Vi har viden og erfaring om hjælpemidler til leg og læring og ADL aktiviteter som f.eks. spisning. Vi kan give en vurdering af hvilke hjælpemidler, der kan være relevant for det enkelte barn, der efterfølgende kan søges om i kommunen. Pris: 280 kr. i timen Fysioterapeutisk/ergoterapeutisk behandling af børn med særlige behov Vi kan tilbyde en vurdering, supervision, behandlingsforløb efter specifikke mål eller råd/vejledning til børn med motoriske og/eller sansemotoriske vanskeligheder. Pris: 280 kr. i timen

7 Marte Meo Marte Meo er en videobaseret metode, som hjælper til at forbedre kommunikationen mellem mennesker. Der tages afsæt i de dele af samspillet, som fungerer og som er udviklingsstøttende for barnet/den voksne. Udgangspunktet er videooptagelser fra hverdagen. Der skal afsættes ca. 1 time pr. tilbagemelding, som kan gives til enkelte eller i gruppe. Varighed: Aftales med Marte Meo terapeuten Pris: 400 kr. i timen (incl. forberedelse, excl. transporttid og kilometerpenge)

8 Sensorisk Profil Sensorisk Profil er et spørgeskemabaseret testredskab, der giver nyttig information om barnets måde at opfatte og bearbejde sanseindtryk. Spørgeskemaet tager udgangspunkt i barnets hverdag. Sensorisk Profil kan være med til at afklare, om barnet har en høj eller lav tærskelværdi overfor sanseindtryk, om barnet passivt lader sig styre af sin neurologiske tærskelværdi eller om barnet forsøger at arbejde imod sin neurologiske tærskelværdi. Testen beskriver sammenhængen mellem barnets evne til at forarbejde sensoriske informationer og barnets adfærd i forbindelse med udførelse af daglige aktiviteter. Testen er god til at afklare, om barnet har brug for, at der bliver fjernet stimuli eller tilført stimuli. Sensorisk Profil bidrager således til et nuanceret billede af barnets færdigheder samt viden, der er vigtig i den overordnede planlægning af konkret pædagogisk intervention. Det tager ca.10 timer at få udarbejdet en sensorisk profil. I de timer er medregnet møde, hvor spørgeskemaet bliver udfyldt, bearbejdelse af resultater, møde med de voksne omkring barnet for diskussion af resultatet og den endelige rapportskrivning. Pris: 2800 kr. (excl. transporttid og kilometerpenge)

9 Undervisning af hjælperteams Målgruppen er hjælperteams, som tager sig af børn med særlige behov i barnets hjem. Vi kan tilbyde: Undervisning i leg og stimulation, som er målrettet det enkelte barn Undervisning og instruktion i hvordan det enkelte barn hjælpes til størst mulig motorisk selvstændighed og træning i dagligdags situationer. Herunder behov for lejring og øvelser for at undgå kontrakturer og fejlstillinger. Undervisning i kommunikation med et barn uden talesprog, tidlig kommunikation: hvordan læser og forstår vi barnet og hvordan støtter vi barnet i forståelsen af dets omverden. Undervisning i hvordan evt. forstyrrelser i sansebearbejdning kan have indflydelse på, hvordan barnet oplever og agerer på sin omverden Varighed: aftales med underviser Pris: 400 kr. i timen (incl. forberedelse, excl. transporttid og kilometerpenge)

10 Taktil Kommunikation Taktil kommunikation er inspireret af Døvblinde pædagogikken og handler om at kompensere for en specifik funktionsnedsættelse, hvor kropsligt og taktilt samspil og kommunikation samt videoanalyse er bærende elementer. Personer med døvblindhed udvikler sig i princippet på samme måde som alle andre mennesker. Partneren skaber naturlige læringsbetingelser tilpasset den enkeltes potentialer. Partneren og den døvblinde person skaber kommunikation og betydning sammen. Forhandling om meningsfællesskab og fælles vokabular sker i dialogen. Kommunikation inkluderer følelsesmæssig, social og kognitiv udvikling. Kommunikation udvikles fra grundlæggende kommunikation til mere og mere kompleks og sproglig kommunikation. Den grundlæggende kommunikation er inkluderet og synlig i al kommunikation, inklusive den sproglige. I videoanalysen ser vi bl.a. efter, hvilke sanser barnet bruger og om barnet kommer med udspil, tager initiativer, som kan være svære at få øje på i den direkte kontakt. Varighed: ca. 2 timer til videoanalyse Pris: 280 kr. i timen (excl. transporttid og kilometerpenge)

11 Støtteforløb med henblik på pædagogisk handleplan Vi kan indgå i længerevarende støtteforløb i forhold til et barn. Undervejs i forløbet vil barnet blive udredt med hensyn til, hvad barnet har brug for. Der vil blive udarbejdet en pædagogisk handleplan og nære personer omkring barnet vil få supervision med henblik på at skabe udviklingsstøttende samspil i inkluderende fællesskaber. Varighed: 1 3 måneder Pris: Forventet 280 kr. i timen, men aftales alt efter forløbets indhold

12 Vikoms Videoanalyse (Vikom = Videnscenter om kommunikation og multiple funktionsnedsættelser hos børn og unge uden et talesprog) Børn og unge med multiple funktionsnedsættelser uden et talesprog er helt afhængige af de mennesker, der omgiver dem. Da de ikke kan udtrykke sig ved hjælp af talesprog, har de behov for samspilspartnere, der med indføling og intuition indgår i meningsskabende handlinger sammen med dem, og som yder den indsats, der skal til, for at de kan danne sig en positiv opfattelse af sig selv og verden omkring sig. Vikom s teoretiske grundlag hviler på spædbørnsforskning/det nye spædbarnsparadigme samt nyere udviklingspsykologi via Stern. Denne teori om spædbarnet er her samlet sammen med erfaringer om, hvordan det sociale udtryk og samspil kan være mellem barnet med multiple funktionsnedsættelser og den nære voksne. Vi kan være medvirkende til udarbejdelse af videoanalyse ud fra principperne i Vikoms videoanalyse i et reflekterende team af de nære voksne. Analysen vil være medvirkende til at de nære voksne tolker barnets udtryk i den konkrete situation i en forståelse af, hvordan det enkelte menneske med multiple funktionsnedsættelser oplever og forstår verden. Analysen kan sikre vidensdeling og vidensudvikling i det pædagogiske arbejde med børn og unge, der har multiple funktionsnedsættelser. Varighed: aftales med konsulent, dog min. 2 timer til videoanalyse Pris: 400 kr. i timen (incl. forberedelse, excl. transporttid og kilometerpenge)

13 Neuropædagogik Det neuropædagogiske projekt består af informationer om samt beskrivelser og vurderinger af barnet/borgeren. Målet med projektarbejdet er at bidrage til at systematisere pædagogens iagttagelser og sammenholde flere perspektiver i forståelsen og mødet med barnet/borgeren. I den sidste del af projektet beskrives neuropædagogiske overvejelser i forhold til et konkret og afgrænset indsatsområde i en tidsbegrænset periode. En del af projektet er en neuropsykologisk screening, som er et redskab til at systematisere observationer og belyse mulige sammenhænge mellem mentale processer og adfærd. Adfærd observeres altid i en sammenhæng, hvilket afspejles i svarmulighederne. Derfor handler svarene om, hvad man kan observere barnet/borgeren gøre i en given sammenhæng, hvilket ikke nødvendigvis er et absolut billede af, hvad barnet/borgeren kan. Udsagnene i screeningen retter sig mod at give et overordnet indtryk af personens mentale funktioner på udvalgte områder. Den neuropsykologiske screening er derfor ikke en test eller en facitliste, der giver et stationært billede af borgeren. Screeningen foregår ved at barnets nærperson/er sammen med neuropædagog svarer på spørgsmålene og skriver kommentarer til hvert afsnit. Projektet, som screeningen indgår i, udfyldes ligeledes sammen. Varighed: 3 5 timer afhængig af om det er hele projektet eller kun screeningen. Det øvrige forløb aftales med neuropædagog. Pris: 280 kr. i timen (excl. transporttid og kilometerpenge).

14 Workshop Leg særlig tilrettelagt Kom og få ideer til leg, som er særligt tilrettelagt med tydelig struktur, visualisering, turtagning m.m. Der er taget udgangspunkt i børn med forskelligt udviklingsniveau. Ideerne vil blive gennemgået og derefter kan du selv gå rundt og afprøve de forskellige muligheder. Varighed: 2 3 timer Pris: 100 kr. pr. deltager ved min. 8 deltagere Marte Meo Marte Meo supervisor Lene Jakobsen, som er tilknyttet Støttepædagogkorpset i Vasebæk afholder følgende: Uddannelsen til Marte Meo terapeut Målgruppe: Uddannede pædagoger (eller anden relevant faglig grunduddannelse af mindst 2 ½ års varighed) med 2 års erfaring indenfor faget. Indhold: Undervisningen foregår med udgangspunkt i de film, de studerende medbringer. Der veksles mellem formidling fra supervisor, refleksion, samt debat og udveksling af erfaringer i gruppen. Der undervises i Interaktionsanalyse Etik i forhold til brug af video Viden om menneskesyn/nyere udviklingspsykologi/læring for såvel børn som voksne Viden om det naturlige samspil og afvigelser i samspil Viden om udviklingsstøttende kommunikation

15 De studerende skal under uddannelsesforløbet gennemføre mindst 5 cases, hvor der videofilmes, arbejdes med analyse af det filmede samspil, samt intervention med videofilmen som redskab. Det er en forudsætning, at den studerende har mulighed for at anvende Marte Meo i praksis i dagligdagen i institutionen samt har adgang til videokamera samt computer. Materiale: Videokamera Stativ til kamera (Adgang til) computer hvortil filmen skal overføres og redigeres til tilbagemeldingsklip. Fordel med bærbar computer, der også kan benyttes når der skal laves tilbagemeldinger. Det skal være muligt at brænde dvd er på computeren. Vær opmærksom på at kamera og computer skal kunne snakke sammen. Videoredigeringsprogram vi anbefaler Windows Moviemaker, der ligger på de fleste pc ere. Ekstern harddisk (med kryptering) anbefales, da optaget film af cases og tilbagemeldinger skal gemmes, indtil uddannelsen er afsluttet. Bogen Marte Meo i praksis af Pernille Roug (socialpædagogisk bibliotek) Værd at overveje: Uddannelsen strækker sig over 1 ½ år med 18 undervisningsdage. Holdet mødes med supervisor 1 gang om måneden, hvor der er mødepligt. Hele institutionen vil opleve at blive involveret i uddannelsesforløbet hvilket blot er en start på det udbytte huset vil opnå, når terapeuten er færdiguddannet. Erfaringen viser, at det er en fordel at drøfte denne involvering, når institutionen beslutter at sende en pædagog på Marte Meo uddannelse. Det er en stor hjælp for den studerende at opleve sine kolleger i institutionen som medspillere i uddannelsesforløbet, da

16 der bliver behov for at de også investerer tid til at arbejde med at blive filmet i samspillet med børnene og modtage tilbagemeldinger. Det anbefales at deltage i et teknisk kursus om billedredigering ved uddannelsens start, hvis man ikke er en ørn til det tekniske. Teknikken er en del af det at arbejde med Marte Meo, som man ikke kan komme udenom. Der formidles kontakt til en tekniker, der har undervist mange Marte Meo terapeuter. Tidsforbrug: udover undervisningsdagene skal der påregnes et tidsforbrug på min. 4 timer pr. uge til optagelse af film, analysearbejde, tilbagemeldinger, skriftlige casebeskrivelser, materialelæsning m.m. Certifikat: uddannelsen afsluttes med en eksamen med 5 skriftlige cases og fremvisning af videoeksempler hos en licensed Marte Meo Supervisor. Efter bestået eksamen udstedes certifikat af metodens grundlægger Maria Arts, Holland. Deltager antal: 6 personer Pris: kr. (incl. lokaleleje og forplejning), hertil kommer udgifter på ca kr. til certifikation og bevis.

17 Marte Meo introduktionskursus (Tillæg for leje af lokale og forplejning såfremt afholdelse sker i Vasebæk) Målgruppe: Ansatte i dagtilbudsområdet. Indhold: Deltagerne får et indblik i Marte Meo metoden samt muligheden for at afprøve denne i forhold til egen praksis. Deltagerne får redskaber til at benytte video som observationsmetode. Der lægges i kurset vægt på at skelne observation (det sete) fra tolkning/analyse/vurdering (det mente ). Endelig arbejdes der med udviklingsstøttende intervention ved hjælp af Marte Meo. 1. Dag: Marte Meo metoden introduceres. Deltagerne får en generel viden om; menneskesyn, teoretisk tilhørsforhold, metoden i praksis, praktiske forhold (kamera, video m.m.), etiske forhold (kontrakter, tavshedspligt) samt principperne i Marte Meo ved hjælp af film fra vuggestuer og børnehaver. 2. Dag 5. Dag: supervision på egen praksis. Kursusdeltagerne medbringer film fra egen dagligdag og praksis. Filmen analyseres, og der gives et arbejdspunkt, der følges op på ved næste kursusdag. Man skal være indstillet på at arbejde med Marte Meo i praksis i kursusperioden samt have mulighed for at bruge videokamera. Deltagerantal: 8 12 personer Varighed: kl Pris: 1500 kr.

18 Marte Meo Temadag (Tillæg for leje af lokale og forplejning såfremt afholdelse sker i Vasebæk) Målgruppe: Ansatte i dagtilbudsområdet. Indhold: Deltagerne får et indblik i Marte Meo metoden. Principperne i Marte Meo bliver om formiddagen gennemgået med udgangspunkt i film fra vuggestuer og børnehaver. Relevant teori og menneskesyn vil blive præsenteret og danne udgangspunkt for refleksion over egen praksis. Deltagerne får redskaber til at benytte video som observationsmetode. Efter frokost arbejdes der med film fra deltagernes egen praksis. Vi arbejder med at beskrive samspil. Desuden kigger vi efter muligheder for at anvende Marte Meo principperne for at støtte barnets/gruppens udvikling bedst muligt. Vi kan ikke nå film fra alle deltagere. Ved tilmelding til temadagen bedes du oplyse, om du ønsker at medbringe film. Deltagerantal: 8 15 personer Varighed: kl Pris: 300 kr.

19 Kontakt Henvendelse vedr. katalogets indhold kan ske til: Vasebæk Gymnasievej Køge Tlf Spørg efter leder Connie Hansen eller afdelingsleder Lone Reinholdt Mail: Spørgsmål vedr. Marte Meo rettes til supervisor Lene Jakobsen, tlf Mail:

20 Vasebæk Gymnasievej Køge Tlf

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

Der skal to til en tango

Der skal to til en tango Der skal to til en tango Om kommunikation og relationer i støtten til mennesker uden et ekspressivt verbalt sprog Birger Perlt Jesper Holst Kirsten Nielsen Pauline Hagensen Socialt Udviklingscenter SUS

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013. Dagtilbudsafdelingen

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013. Dagtilbudsafdelingen Læreplaner En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013 Dagtilbudsafdelingen Indhold Indledning... 3 Lys i Øjnene... 3 1. Overordnede krav og forventninger.... 4 Rum for

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Projekt Ressourcepædagoger

Projekt Ressourcepædagoger 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling 01-03-2010 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, e-mail kirr@viauc.dk Lisbet

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VISPU. Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE

VISPU. Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE VISPU Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE Indledning...2 Del 1: Baggrund og formål for etablering af videncentret...2 Inklusionsopgaven...2

Læs mere