Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser:"

Transkript

1 Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Safety-bidrag Notat 1. Indledning Luftfartsudvalget anbefaler i sin rapport at ændre de nuværende afgifter i luftfartsloven til et nyt safety-bidrag til finansiering af Trafikstyrelsens tilsyn med den civile luftfart. Tilsynet er pt. fuldt brugerfinansieret af gebyrer og afgifter, der dækker Trafikstyrelsens omkostninger på området fuldt ud. I den nye ordning indføres et safety-bidrag på 6 kr. pr. afrejsende passagerer fra danske lufthavne og de nuværende afgifter i luftfartsloven på ca. 32 mio. kr. årligt afskaffes. Desuden vil Trafikstyrelsen ikke længere opkræve de nuværende årsgebyrer fastsat i Trafikstyrelsens gebyrreglement (BL 9-10). Indtægterne fra safety-bidraget vil fremover finansiere de tilsynsaktiviteter, der pt. finansieres af disse afgifter og årsgebyrer. Safety-bidraget ændrer ikke ved Trafikstyrelsens opkrævning af udstedelsesgebyrer mv. Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser: Den samlede danske luftfartsbranche vil som helhed opleve en væsentlig reduktion af betalingen til Trafikstyrelsen. Herudover vil den danske kommercielle luftfarts konkurrencebetingelser forbedres, da de udenlandske luftfartsselskabers passagerer, som også nyder godt af tilsynet, også skal betale safety-bidraget. Desuden vil den nye ordning bidrage til: En mere enkel og gennemsigtig finansieringsmodel end den nuværende, hvilket betyder større gennemsigtighed for branchen. En model, der er væsentlig mere enkelt at administrere for Trafikstyrelsen. At bidrage til at opfylde målsætningen i Transportministeriets redegørelse om Dansk Luftfart 2015 om, at uddannelser inden for luftfarten fremmes. Det sker fx ved, at der ikke længere opkræves årsgebyrer fra skolerne. Side 1 (12)

2 Den nye ordning forventes at træde i kraft d. 1. juli Den nuværende afgifts- og gebyrordning Trafikstyrelsens finansiering af sine tilsynsaktiviteter med den civile luftfart sker i dag ved fuld brugerbetaling gennem opkrævning af afgifter og gebyrer hos de danske luftfartsselskaber 1, Naviair, lufthavne, luftfartsskoler, licens- og certifikatindehavere mv. Afgifterne er fastsat direkte i luftfartslovens 148, og berører primært den store kommercielle luftfart. De vedrører tre områder: 1. tilsyn med luftdygtighed for kommercielle luftfarttøjer, 2. tilsyn med teleteknisk anlæg på lufthavne og 3. tilsyn med flyvekontroltjenesten (Naviar). Afgifterne genererer et provenu, der overstiger Trafikstyrelsens samlede omkostninger på de afgiftsbelagte områder. Dette overskud anvendes - med hjemmel i luftfartslovens kapitel til at nedsætte betalingen på de gebyrbelagte områder. Et udstedelsesgebyr er betalingen for Trafikstyrelsens tiltrædelseskontrol, der skal sikre, at alle virksomheder, personer, luftfartøjer, anlæg, mv. (tilsynsobjekter) opfylder lovgivningens krav, inden de får adgang til at indgå i nogen form for operationel drift inden for luftfart. Et årsgebyr er betalingen for Trafikstyrelsens løbende tilsyn, som har til formål at konstatere, om de krav, der var en forudsætning for den oprindelige godkendelse (tiltrædelseskontrollen), og eventuelle senere tilkomne krav fortsat er opfyldt. Det er i vid udstrækning afgifterne og årsgebyrerne, der jf. tabel 1 finansierer Trafikstyrelsens nuværende tilsynsaktiviteter. Trafikstyrelsen har i gennemsnitligt haft indtægter på ca. 92 mio. kr. årligt, hvor 36 mio. kr. kommer fra årsgebyrer, 32 mio. kr. fra afgifter og 24 mio. kr. fra udstedelsesgebyrer mv. Trafikstyrelsen har i samme periode haft omkostninger på gennemsnitligt ca. 93 mio. kr. årligt, hvoraf ca. 88 mio. kr. vedrører de gebyrbelagte områder og 5 mio. kr. vedrører de afgiftsbelagte områder. Afgifterne har dermed generet et årligt overskud på ca. 27 mio. kr., som er anvendt til at dække nedsættelsen af de gebyrbelagte områder. I 2012 er der budgetteret med indtægter på ca. 85 mio. kr. og omkostninger på ca. 82 mio. kr. Omkostningerne har nogenlunde samme procentvise fordeling mellem gebyrer og afgifter, som vist i tabel 1. 1 Luftfartselskaber med dansk tilladelse. Side 2 (12)

3 Tabel 1: Gns. indtægter og omkostninger if. til tilsyn med civil luftfart Regnskab Indtægter (mio. kr.) % Omkostninger (mio. kr.) % Difference (mio. kr.) Gebyrer 60,1 65 % 87,7 95 % -27,6 Heraf årsgebyrer 36,1 39 % 52,2 56 % -16,1 Heraf udstedelsesgebyrer mv.* 24,0 26 % 35,5 38 % -11,5 Afgifter 32,0 35 % 5,0 5 % 27,0 I alt 92,1 mio. kr. 100 % 92,7 mio. kr. 100 % 0,6 mio. kr. Note*: Mv. dækker over andre typer gebyrbetaling end udstedelsesgebyrerne herunder betaling for kurser, STK-simulator, betaling fra EASA og inddrivelse af restancer. Den nuværende model har vist sig uhensigtsmæssig på en række områder, herunder: - At det alene er de danske luftfartsselskaber mv., der bidrager til finansieringen af Trafikstyrelsens tilsynsaktiviteter. De udenlandske selskaber, der anvender de danske lufthavne, har imidlertid også gavn af tilsynet. - At de danske luftfartsselskabers konkurrenceevne forringes, fordi det efter luftfartsloven alene er indehavere af en dansk tilladelse, der skal bidrage til finansieringen af Trafikstyrelsens tilsynsaktiviteter ved betaling af afgifter og gebyrer. Finansieringen af tilsynsindsatsen i andre europæiske lande sker derimod helt eller delvis enten ved passagerafgifter mv. eller ved offentlige bevillinger. - At den nuværende model er forholdsvis kompliceret samt at der er meget administration forbundet med opkrævningen af et stort antal gebyrer. 3. En ny ordning med et safety-bidrag Afskaffelsen af den nuværende afgifts- og gebyrmodel og indførelsen af en ny ordning, hvor hver afrejsende passager fra de danske lufthavne betaler et mindre bidrag til at finansiere Trafikstyrelsens tilsynsvirksomhed, betyder: 1. En mere hensigtsmæssig finansieringsmodel, hvor alle, der har glæde af Trafikstyrelsens tilsyn, bidrager hertil og hvor den danske luftfartsbranche konkurrenceevne forbedres. Side 3 (12)

4 2. At det danske luftfartserhverv under ét vil opnå betydelige besparelser i deres gebyrbetaling til Trafikstyrelsen. 3. En enkel og gennemsigtig finansieringsordning, der er nem at administrere. Neden for uddybes de enkelte punkter. Ad pkt. 1) I den nuværende ordning er det alene de danske luftfartselskaber, flyvesikringstjenesten Naviar, lufthavne, luftfartsskoler, certifikatindehavere mv., der finansierer til Trafikstyrelsens tilsynsaktiviteter. De udenlandske selskaber og deres passagerer, der anvender danske lufthavne, har midlertidigt også gavn af Trafikstyrelsens tilsyn. Eksempelvis fører Trafikstyrelsens tilsyn med flyvekontroltjenesten, der skal sørge for en sikker trafikafvikling i dansk luftrum og med lufthavnene, både med hensyn til flyvesikkerhed og security, dvs. de foranstaltninger, der træffes for at hindre ulovlige handlinger mod luftfartens sikkerhed. Den nuværende model indebærer desuden, at danske luftfartsselskabers konkurrenceevne forringes, fordi det efter luftfartsloven alene er indehavere af en dansk tilladelse, der skal bidrage til finansieringen af Trafikstyrelsens tilsynsaktiviteter ved betaling af afgifter og gebyrer. Finansieringen af tilsynsindsatsen i andre europæiske lande sker derimod helt eller delvis enten ved passagerafgifter mv. eller ved offentlige bevillinger. De danske luftfartselskaber har jf. tabel 2 - i betalt gennemsnitligt ca. 31 mio. kr. i gebyrer og afgifter, de danske lufthavne har betalt ca. 12 mio. kr. og Naviar ca. 11 mio. kr. I samme periode har certifikatindehaverne 2 gennemsnitligt betalt ca. 11 mio. kr. i gebyrer og øvrige betalere ca. 26 mio. kr. i gebyrer og afgifter. 2 Indehavere af pilotcertifikater, tekniske certifikater, ATM-certifikater ekskl. den andel der betales af luftfartselskaber, lufthavne og Naviar. Side 4 (12)

5 Tabel 2: Gebyr og afgiftsbetaling opdelt på brugergrupper Nuværende ordning Ordning med safety-bidrag**** Difference R B2012 Gebyrer Afgifter i alt Gebyrer Safety-bidrag i alt Danske luftfartsselskaber* 14,6 16,7 31,4 3,7 3,7 27,6 Danske lufthavne* 9,8 2,4 12,2 0,7 0,7 11,5 Naviar* 1,9 9,1 10,9 1,3 1,3 9,7 Certifikatindehavere ** 11,5 0 11,5 0,9 0,9 10,6 Øvrige betalere*** 22,3 3,8 26,2 15,3 15,3 10,9 Passagerer, der flyver med danske luftfartselskaber Passagerer, der flyver med udenlandske selskaber 0,0 30,9 30,9-30,9 0,0 32,5 32,5-32,5 I alt 60,1 32,0 92,1 21,8 63,4 85,2 6,9 Note*: Dækker over de gebyrer og afgifter, luftfartsselskaber, lufthavne og Naviar har betalt som hhv. luftfartselskaber, lufthavne og trafiktjenesten men også if. til deres aktiviteter som skoler, værksteder og betaling af certifikater. Note**: Ekskl. de certifikater, der er betalt af luftfartselskaberne, lufthavne og Naviar Note***: Øvrige betalere dækker over værksteder, skoler (som ikke er en del af luftfartsselskaberne, lufthavne, Naviar), DMI, privat personer med eget fly, betaling fra EASA (ca. 0,7 mio. kr. i udstedelsesgebyrer) samt betaling af STK simulator (ca. 1 mio. kr. årligt). Note****: Indtægterne for safety-bidraget er beregnet ud fra gns. antal passagerer i 2009/2010/2011 (ekskl. Transfer og Transit og afrejsende fra færøske og grønlandske lufthavne) gange et safety-bidrag på 6 kr. pr. afrejsende passagerer. Indtægter fra udstedelsesgebyrerne er beregnet på baggrund af et gennemsnitsniveau af aktiviteten i gange med prisen i Med den nye ordning vil alle passagerer, der anvender de danske lufthavne til afrejse, via safety-bidraget skulle bidrage til finansieringen af Trafikstyrelsens tilsyn. Det gælder uanset om de vælger at flyve med danske eller udenlandske selskaber. Finansieringen af tilsynet er dermed ens for alle selskaber (indenlandske som udenlandske), der anvender de danske lufthavne. Ordningen skaber samtidigt mulighed for, at hovedparten af de nuværende afgifter kan afskaffes og Trafikstyrelsen kan undlade at opkræve årsgebyrer, hvilket gavner den samlede danske luftfartsbranche. I tabel 3 ses udviklingen siden 2006 i antallet af afrejsende passagerer delt op på udenlandske og danske luftfartsselskaber. Det fremgår af tabellen, at udviklingen i passagerer primært har fundet sted hos udenlandske selskaber, hvormed at andelen af passagerer, der anvender udenlandske selskaber pt. er større end de passagerer, der anvender danske selskaber. Side 5 (12)

6 Tabel 3: Antal af afrejsende passagerer fra danske lufthavne fra 2006 til 2011 Årstal Danske selskaber 5,6 6,0 6,0 4,8 5,2 5,4 Udenlandske selskaber 3,6 4,0 4,2 4,8 5,5 6,0 Hovedtotal 9,2 10,0 10,2 9,6 10,7 11,4 Note: Antallet af passagerer er opgjort på baggrund af statistiske beretninger til Trafikstyrelsen fra alle danske lufthavne vedrørende afrejsende passagerer. Ad 2) Væsentlige besparelser Omkostningsreduktion Den foreslåede model med et safety-bidrag ændrer ikke ved, at Trafikstyrelsens tilsyn skal være fuldt ud brugerfinansieret. Der vil endvidere ikke med den nye ordning ske nogen samlet forøgelse af betalingen for tilsynet tværtimod reduceres den samlede brugerbetaling. Således forventes den samlede brugerbetaling i 2012 at udgøre ca. 85 mio. kr., hvilket if. til de gennemsnitlige indtægter i 2009 til 2011 er et fald på ca. 7 mio. kr. Reduktionen i brugerbetalingen hænger sammen med, at Trafikstyrelsens samlede omkostninger er faldet betydeligt. Trafikstyrelsen forventer at reducere omkostninger yderligere de kommende år. Sammenholdt med, at passagerantallet (jf. tabel 3) de sidste par år har været stigende, forventer Trafikstyrelsen, at safetybidraget og eventuelt de tilbageværende gebyrer på sigt kan sættes ned. Væsentlige besparelser for det danske luftfartserhverv Som følge af at afgifter afskaffes og der undlades opkrævet årsgebyrer, vil det danske luftfartserhverv jf. tabel 2 som helhed opleve en væsentlig nedsættelse af deres brugerbetaling til Trafikstyrelsen. Det gælder både de danske luftfartsselskaber, lufthavne, Naviar, certifikatindehaverne, skoler, værksteder samt den private luftfart. De danske luftfartselskaber vil med den nye ordning samlet set skulle betale ca. 27 mio. kr. mindre i gebyrer og afgifter. Dertil kommer yderligere reduktioner i de resterende gebyrer i takt med yderligere omkostningsreduktion de kommende år. Lufthavnene betaler med den nye ordning ca. 11 mio. kr. mindre i gebyrer og afgifter, Naviar ca. 10 mio. kr. og certifikatindehaverne ca. 10 mio. kr. Øvrige betalere som fx skoler og værksteder - vil i den nye ordning betale ca. 11 mio. kr. mindre i gebyrer og afgifter. Side 6 (12)

7 I bilag 1 ses eksempler på, hvad udvalgte luftfartselskaber (SAS og Thomas COOK), udvalgte lufthavne (København, Aalborg og Sindal lufthavn), udvalgte værksteder (Air Vamdrup og ST Aerospace) og skoler (Billund Air Center) kommer til at betale med den nye ordning if. til den tidligere ordning. Ad 3) En enkelt og gennemsigtig finansieringsmodel Ved at afskaffe de nuværende afgifter og undlade at opkræve årsgebyrer skaber ordningen med et safety-bidrag en mere enkel administrativ og gennemsigtig finansieringsordning end den tidligere ordning. Opkrævningen af safety-bidraget er administrativ simpel, da Safetybidraget foreslås opkrævet af lufthavnene, der i forvejen hos luftfartsselskaberne opkræver brugerbetaling pr. afrejsende passager til finansiering af de udgifter, der er forbundet med luftfartsselskabernes brug af lufthavnene. Ordningen er desuden administrativ enkel fordi, at Trafikstyrelsen fremover ikke skal opkræve ca. 65 typer af årsgebyrer fra en stor gruppe af debitorer. Den nye ordning er gennemsigtig fordi, at Trafikstyrelsens løbende tilsyn med luftfarten fremadrettet finansieres af safety-bidraget og ikke af en blanding af afgifter og gebyrer. De tilbageværende aktivitetsafhængige godkendelser finansieres af udstedelsesgebyrer det er Trafikstyrelsens tiltrædelseskontrol med virksomheder, personer, luftfartøjer, anlæg, mv. (tilsynsobjekter), således at det sikres, at de opfylder lovgivningens krav, inden de får adgang til at indgå i nogen form for operationel drift inden for luftfart. Side 7 (12)

8 Bilag 1 I dette bilag gives der en række eksempler på, hvad udvalgte danske luftfartselskaber, lufthavne, værksteder og skoler skal betale i den kommende safety-bidrags ordning sammenlignet med betalingen i den nuværende ordning. 1. Udvalgte luftfartselskaber I dette afsnit gennemgås, hvad SAS og Thomas Cook betaler i den nuværende ordning og forventes at betale i den kommende ordning. SAS Som det ses af tabel 4 forventes SAS at betale ca. 11 mio. kr. mindre i den kommende ordning. Passagerer, der anvender SAS til afrejse, kommer samlet set til at betale ca. 19 mio. kr. i den kommende ordning. Tabel 4: SAS betaling i nuværende og kommende ordning Nuværende ordning (R ) Gebyrer Afgifter I alt Gebyrer Ordning med Safety-bidrag (B- 2012)* I alt Difference Safety- bidrag SAS 6,5 5,1 11,6 0,7 0,7 10,9 Passagerer, der flyver med SAS 18,8 18,8-18,8 Note*: Indtægterne for safety-bidraget er beregnet ud fra gns. antal passagerer af SAS i 2009/2010/2011 (ekskl. Transfer og transit) gange et safety-bidrag på 6 kr. pr. afrejsende passagerer. Indtægter fra udstedelsesgebyrerne er beregnet på baggrund af et gennemsnitsniveau af aktiviteten i for SAS gange med prisen i Beregningerne er hæftet med en vis usikkerhed, da betalingen i den kommende ordning afhænger af SAS aktivitet if. til nye godkendelser, tiltrædelseskontroller samt antal passagerer. SAS kan desuden opnå en yderligere besparelse som følge af, at den betaling Naviar og Københavns lufthavn betaler til Trafikstyrelsen reduceres. Naviars betaling reduceres med ca. 10 mio. kr. og Københavns lufthavn med ca. 6. mio. kr. I henhold til internationale regler 3 skal Naviar indregne besparelsen fuldt ud i lufthavnsafgifterne. Såfremt Københavns lufthavn også vælger at indregne besparelserne 3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1794/2006 af 6. december 2006 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester og KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1191/2010 af 16. december 2010 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1794/2006 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester Side 8 (12)

9 fuldt ud i lufthavnsafgifterne, vil SAS opnå en mindrebetaling på ca. 4,4 mio. kr., jf. tabel 5. Tabel 5: Mulige indirekte besparelser for SAS Nuværende ordning (R ) Ordning med Safety-bidrag (B-2012) Indirekte besparelser (Naviar) 0,0 3,0 Indirekte besparelser (Københavns lufthavn) 0,0 1,4 I alt 0,0 4,4 mio. kr. Note: Det forudsættes, at SAS opnår 30 % af Naviars besparelse og 23 % af Københavns lufthavn. Thomas Cook Som det ses af tabel 6, forventes Thomas Cook at betale ca. 3 mio. kr. mindre i den kommende ordning. Passagerer, der anvender Thomas Cook til afrejse, kommer til at betale ca. 1,5 mio. kr. i den kommende ordning. Tabel 6: Thomas Cooks betaling i nuværende og kommende ordning Nuværende ordning (R ) Gebyrer Afgifter I alt Gebyrer Ordning med Safety-bidrag (B2012) Safety- bidrag I alt Difference Thomas Cook 1,1 2,3 3,3 0,4 0,4 2,9 Passagerer, der flyver med Thomas Cook 1,5-1,5 Note*: Indtægterne for safety-bidraget er beregnet ud fra gns. antal passagerer af Thomas Cook i 2009/2010/2011 (ekskl. Transfer og transit) gange et safety-bidrag på 6 kr. pr. afrejsende passagerer. Indtægter fra udstedelsesgebyrerne er beregnet på baggrund af et gennemsnitsniveau af aktiviteten i for Thomas Cook gange med prisen i Beregningerne er hæftet med en vis usikkerhed, da betalingen i den kommende ordning afhænger af Thomas Cooks aktivitet if. til nye godkendelser, tiltrædelseskontroller samt antal passagerer. 2. Udvalgte luftfarthavne I dette afsnit gennemgås, hvad Københavns lufthavn, Aalborg lufthavn og Sindal lufthavn betaler i den nuværende ordning og forventes at betale i den kommende ordning. Københavns lufthavn Som det ses af tabel 7 forventes Københavns Lufthavn at betale ca. 6 mio. kr. mindre i den kommende ordning. Side 9 (12)

10 Tabel 7: København Lufthavns betaling i nuværende og kommende ordning Nuværende ordning (R ) Ordning med Safety-bidrag (B-2012) Difference Gebyrer Afgifter I alt Gebyrer Safety- bidrag I alt Københavns lufthavn 5,7 0,5 6,1 0,3 0,3 5,9 Note*: Indtægter fra udstedelsesgebyrerne er beregnet på baggrund af et gennemsnitsniveau af aktiviteten i for Københavns Lufthavn gange med prisen i Beregningerne er hæftet med en vis usikkerhed, da betalingen i den kommende ordning afhænger af Københavns Lufthavns aktivitet if. til nye godkendelser, tiltrædelseskontroller samt antal passagerer. Aalborg lufthavn Som det ses af tabel 8 forventes Aalborg lufthavn at betale ca. 0,4 mio. kr. mindre i den kommende ordning. Tabel 8: Aalborg Lufthavns betaling i nuværende og kommende ordning Nuværende ordning (R ) Ordning med Safety-bidrag (B-2012) Difference Gebyrer Afgifter I alt Gebyrer Safety- bidrag I alt Aalborg lufthavn 0,25 0,15 0,40 0,01 0,01 0,39 Note*: Indtægter fra udstedelsesgebyrerne er beregnet på baggrund af et gennemsnitsniveau af aktiviteten i for Aalborgs Lufthavn gange med prisen i Beregningerne er hæftet med en vis usikkerhed, da betalingen i den kommende ordning afhænger af Aalborgs Lufthavns aktivitet if. til nye godkendelser, tiltrædelseskontroller samt antal passagerer. Sindal lufthavn Sindal lufthavn forventes jf. tabel 9 at betale 0,3 mio. kr. mindre i den kommende ordning end deres gennemsnitlige betaling i Tabel 9: Sindal Lufthavns betaling i nuværende og kommende ordning Nuværende ordning (R ) Ordning med Safety-bidrag (B2012) Difference Gebyrer Afgifter I alt Gebyrer Safety- bidrag I alt Sindal lufthavn 0,20 0,1 0,3 0,0 0,0 0,3 Note*: Indtægter fra udstedelsesgebyrerne er beregnet på baggrund af et gennemsnitsniveau af aktiviteten i for Sindals Lufthavn gange med prisen i Beregningerne er hæftet med en vis usikkerhed, da betalingen i den kommende ordning afhænger af Sindals Lufthavns aktivitet if. til nye godkendelser, tiltrædelseskontroller samt antal passagerer. Side 10 (12)

11 3. Udvalgte værksteder I dette afsnit gennemgås, hvad udvalgte værksteder, som ikke er en del luftfartselskaberne, kommer til at betale i den nuværende ordning og forventes at betale i den kommende ordning. Værksteder for luftfarttøjer I nedenstående eksempel vises, hvad et større værksted, der vedligeholder og laver ændringer på luftfartøjer (op til og med kg) betaler i den nuværende ordning og kommer til at betale i den kommende ordning. Til dette formål er Air Service Vamdrup udvalgt. Værksteder med fly over denne størrelse er hovedsageligt luftfartselskaber. Air Vamdrup forventes jf. tabel 9 at betale 0,1 mio. kr. mindre i den kommende ordning. Tabel 10: Air Vamdrups betaling i nuværende og kommende ordning Nuværende ordning (R ) Gebyrer Afgifter I alt Difference Air Vamdrup 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 Note*: Indtægter fra udstedelsesgebyrerne er beregnet på baggrund af et gennemsnitsniveau af aktiviteten i for Air Vamdrup gange med prisen i Beregningerne er hæftet med en vis usikkerhed, da betalingen i den kommende ordning afhænger af Air Vamdrups aktivitet if. til nye godkendelser, tiltrædelseskontroller samt antal passagerer. Komponentværksted I nedenstående eksempel vises, hvad et større komponentværksted med over 150 ansatte betaler i den nuværende ordning og kommer til at betale i den kommende ordning. Til dette formål er ST Aerospace udvalgt. ST Aerospace forventes jf. tabel 11 at betale 0,4 mio. kr. mindre i den kommende ordning end deres gennemsnitlige betaling i Tabel 11: ST Aerospaces betaling i nuværende og kommende ordning Nuværende ordning (R ) Gebyrer Afgifter I alt Ordning med Safety-bidrag (B2012) Gebyrer Safety- bidrag I alt Ordning med Safety-bidrag (B2012) Gebyrer Safety- bidrag I alt Difference ST Aerospace 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 Note*: Indtægter fra udstedelsesgebyrerne er beregnet på baggrund af et gennemsnitsniveau af aktiviteten i for ST Aerospace gange med prisen i Beregningerne er hæftet med en vis usikkerhed, da betalingen i den kommende ordning afhænger af ST Aerospaces aktivitet if. til nye godkendelser, tiltrædelseskontroller samt antal passagerer. Side 11 (12)

12 4. Udvalgte skoler I dette afsnit gennemgås et eksempel på, hvad skoler, som ikke er en del af luftfartselskaberne, kommer til at betale i den nuværende ordning og forventes at betale i den kommende ordning. Billund Air Center er blevet udvalgt som eksempel herpå. Som det ses af tabellen forventes Billund Air Center at betale ca. 0,1 mio. kr. mindre i den kommende ordning. Tabel 12: Billund Air Centers betaling i nuværende og kommende ordning Nuværende ordning ( ) Ordning med Safety-bidrag (B2012) Difference Gebyrer Afgifter I alt Gebyrer Safety- bidrag I alt Billund Air Center 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 Note*: Indtægter fra udstedelsesgebyrerne er beregnet på baggrund af et gennemsnitsniveau af aktiviteten i for Billund Air Center gange med prisen i Beregningerne er hæftet med en vis usikkerhed, da betalingen i den kommende ordning afhænger af Billund Air Centers aktivitet if. til nye godkendelser, tiltrædelseskontroller samt antal passagerer. Side 12 (12)

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780061 Fax 7221 8888 dla@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart 1. Sammenfatning I forbindelse med den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer 2012/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS3000715-00006 Fremsat den 12. december 2012 af transportministeren

Læs mere

UDKAST 19/9-2012 (høringsudkast) Forslag til lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer

UDKAST 19/9-2012 (høringsudkast) Forslag til lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer UDKAST 19/9-2012 (høringsudkast) Forslag til lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer (Betaling for offentlige forretninger og tilsynsvirksomhed, Havarikommissionen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer. Lovforslag nr. L 100 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer. Lovforslag nr. L 100 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 100 Folketinget 2012-13 Fremsat den 12. december 2012 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder

Læs mere

Modifikationer i forhold til den gældende lovtekst i Danmark er desuden vist i anordningsudkastet med ændringsmarkeringer.

Modifikationer i forhold til den gældende lovtekst i Danmark er desuden vist i anordningsudkastet med ændringsmarkeringer. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat om kgl. anordning for Grønland Dette notat danner baggrund for et udkast til kgl. anordning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 27. februar 2004 RN B305/04

RIGSREVISIONEN København, den 27. februar 2004 RN B305/04 RIGSREVISIONEN København, den 27. februar 2004 RN B305/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Statens Luftfartsvæsens gebyrer (beretning nr. 4/01) I. Indledning 1. I mit notat

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse for Danmark og Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Udkast til Bekendtgørelse for Danmark og Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. Udkast til Bekendtgørelse for Danmark og Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. I medfør af 148 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august

Læs mere

Gennemgang af ændringer i forbindelse med ekstraordinær opdatering af BL 9-10 pr. 1. juli 2013

Gennemgang af ændringer i forbindelse med ekstraordinær opdatering af BL 9-10 pr. 1. juli 2013 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780061 Fax 7221 8888 dla@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Gennemgang af ændringer i forbindelse med ekstraordinær opdatering af BL 9-10

Læs mere

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Dato

Læs mere

Takstregulativ. Aalborg Lufthavn Ny lufthavnsvej 100 9400 Nørresundby Tlf. +45 98 17 11 44 Fax +45 98 17 36 84

Takstregulativ. Aalborg Lufthavn Ny lufthavnsvej 100 9400 Nørresundby Tlf. +45 98 17 11 44 Fax +45 98 17 36 84 2016 Takstregulativ Gældende fra d. 01. januar 2016 Aalborg Lufthavn Ny lufthavnsvej 100 9400 Nørresundby Tlf. +45 98 17 11 44 Fax +45 98 17 36 84 Indhold A. Almindelige bestemmelser... 3 B. Startafgifter...

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt MINISTEREN Grønlandsudvalget Folketinget Dato J. nr. 17. april 2015 2014-4402 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Takstregulativ. Udgivet september 2010

Takstregulativ. Udgivet september 2010 Takstregulativ F Udgivet september 2010 Tak str egulativ Gyldig fra 1. november 2010 Godkendt af Statens Luftfartsvæsen, november 2000 Approved by the Civil Aviation Administration, November 2000 Den særlige

Læs mere

For Danmark: Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

For Danmark: Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelser om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. 1. Indledning

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR ROSKILDE LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019. 1. Almindelige Bestemmelser... 2 2. Takster... 2

TAKSTREGULATIV FOR ROSKILDE LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019. 1. Almindelige Bestemmelser... 2 2. Takster... 2 TAKSTREGULATIV FOR ROSKILDE LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019 Indhold 1. Almindelige Bestemmelser... 2 2. Takster... 2 2.1 Startafgift... 2 2.2 Passagerafgift... 2 2.3 Opholdsafgift...

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv.

Udkast til Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. Udkast til Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. I medfør af 148 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, som

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-10 Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Udgave 14, 16. december 2014 I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland (BL 9-13)

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland (BL 9-13) BEK nr 9111 af 17/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: TS30302-00032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 10385 af 17/12/2014 Bestemmelser

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-10 Høringsudkast Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Udgave 13, I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036

Læs mere

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Roskilde Lufthavn

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Roskilde Lufthavn TAKSTREGULATIV for Københavns Lufthavne A/S Roskilde Lufthavn For perioden den 1. april 2012 til den 31. marts 2015 Gældende for perioden den 1. april 2014 til den 31. marts 2015 Godkendt af Trafikstyrelsen

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-13 Høringsudkast Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland Udgave 1 I medfør af lov om luftfart, jf. 148, som

Læs mere

Bestemmelser om Statens Luftfartsvæsens gebyrer mv.

Bestemmelser om Statens Luftfartsvæsens gebyrer mv. Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 9-10 Bestemmelser om Statens Luftfartsvæsens gebyrer mv. Udgave 8, 23. november 2009 I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt 2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. juni 2011 J. nr. Internationalt Kontor Effekter af forslag om indførelse af en klimaafgift

Læs mere

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006 Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer August 2006 Oversigt Baggrund Workshop og scenarier Luftfartspolitisk strategi Side 2 Mål for projektet Få sat fokus på luftfarten og skabe et grundlag

Læs mere

Proces for etablering af en ny lufthavn i Aarhus og forundersøgelser

Proces for etablering af en ny lufthavn i Aarhus og forundersøgelser Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72267094 Fax 7262 6790 kmo@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Proces for etablering af en ny lufthavn i Aarhus og forundersøgelser På et møde mellem transport-

Læs mere

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet (BL 9-10)

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet (BL 9-10) BEK nr 9112 af 17/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Journalnummer: TS30302-00032 Transport- og Bygningsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 9702 af 18/09/2014

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-10 (Høringsudkast) Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Udgave 12, 2013 I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780351 Fax 7262 6790 njo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Grund- og nærhedsnotat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af love om ændring af lov om luftfart

Forslag. Lov om ændring af love om ændring af lov om luftfart 2007/2 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Fremsat den 12. marts 2008 af transport og energiministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov om

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 3. december 2015. Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 3. december 2015. Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. Lovtidende A 2015 Udgivet den 3. december 2015 25. november 2015. Nr. 1371. Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. I medfør af 148 i luftfartsloven,

Læs mere

Folketingets Trafikudvalg

Folketingets Trafikudvalg Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 293 Offentligt Folketingets Trafikudvalg Program SLV opgaver Luftfart - internationalt samarbejde Flyvesikkerhed Kommunikation SLV s økonomi Security Afslutning Statens

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv.

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. BEK nr 1370 af 25/11/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS30302-0073

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

2016 Udgivet den 7. december

2016 Udgivet den 7. december Lovtidende A 2016 Udgivet den 7. december 2016 28. november 2016. Nr. 1467. Bekendtgørelse for Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. I medfør af 148 i luftfartsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv.

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. Givið út 18. desember 2015 25. november 2015. Nr. 1370. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. I medfør af 148 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ.

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Takstregulativ 2015 A. Almindelige bestemmelser 1 For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

Regler for etablering og drift af private flyvepladser

Regler for etablering og drift af private flyvepladser Regler for etablering og drift af private flyvepladser Møde i Boulstrup Forsamlingshus 28. Januar 2016 Eva Nielsen Anders Madsen Center for luftfart Trafik og Byggestyrelsens Center for luftfart varetager

Læs mere

ejer bosat eller hjemmehørende i udlande

ejer bosat eller hjemmehørende i udlande Vejledning i ansøgning om registrering i - ejer bosat eller hjemmehørende i udlande Generelt Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land. Luftfartslovgivningen

Læs mere

Udgave 1, 20. november 2013

Udgave 1, 20. november 2013 BEK nr 9287 af 20/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsen, j.nr. TS30302-00026 Senere ændringer til forskriften Ingen Bestemmelser

Læs mere

Lov om ændring af lov om luftfart

Lov om ændring af lov om luftfart 2003/1 LSF 204 Offentliggørelsesdato: 31-03-2004 Transport- og Energiministeriet Vis mere... Sagsforløb 2003/1 LF 204 Skriftlig fremsættelse af lovforslag Lovforslag som fremsat Udvalgsarbejde Betænkning

Læs mere

Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster)

Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster) Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS30302-00026 Dato 14. november 2013 JN Bestemmelser om betaling for

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv.

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. I medfør af 148, stk. 4, 5 og 7, i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, som ændret

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Dækningsafgiften falder fortsat i kommunerne

Dækningsafgiften falder fortsat i kommunerne Notat Februar 2017 Dækningsafgiften falder fortsat i kommunerne En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne fortsætter i 2017. Fire

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. Lovtidende A Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. I medfør af 148, stk. 4, 5 og 7, i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland (BL 9-13)

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland (BL 9-13) BEK nr 10385 af 17/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS30302-00042 Senere ændringer

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. BEK nr 703 af 09/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS00102-00012

Læs mere

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-9 Bestemmelser om ubemandede friballoner Udgave 3, 3. oktober 2014 I medfør af luftfartslovens 82 og 151, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013,

Læs mere

Takstregulativ Takstregulativ. for. side 1 af 8

Takstregulativ Takstregulativ. for. side 1 af 8 Takstregulativ for side 1 af 8 Indholdsfortegnelse; Generelt om Thisted Lufthavn, side... 2 1 Almindelige betingelser... 3 2 Startafgifter... 3/4 3 Nedsættelse af startafgifter... 4/5 4 Passagerafgifter...

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Bestemmelser for Civil Luftfart Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Udgave 3, 15. november 2017 I medfør af 82 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. I medfør af 148, stk. 4, 5 og 7, i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, som ændret

Læs mere

Almindelige bestemmelser. Andre bestemmelser. Stk. 1 For luftfartøjer, de benytter Vojens Lufthavn, betales afgifter efter dette takstregulativ.

Almindelige bestemmelser. Andre bestemmelser. Stk. 1 For luftfartøjer, de benytter Vojens Lufthavn, betales afgifter efter dette takstregulativ. Takstregulativ Almindelige bestemmelser 1 Stk. 1 For luftfartøjer, de benytter Vojens Lufthavn, betales afgifter efter dette takstregulativ. Stk. 2 Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster)

Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster) Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-15 Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster) Udgave 3, 8. marts 2011 I medfør af 1 a, 71, stk. 1 og 3, og 149, stk. 10 i lov om luftfart,

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner. Anvendelsesområde

Anvendelsesområde og definitioner. Anvendelsesområde Forslag til bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med trafikledelsesordninger på offentlige flyvepladsers områder og opkrævning af betalinger herfor I medfør af 57 a, stk. 5 og 6 og 149, stk. 10 i

Læs mere

Årsrapport 2004. Statens Luftfartsvæsen

Årsrapport 2004. Statens Luftfartsvæsen Årsrapport 2004 Statens Luftfartsvæsen Årsrapport 2004 Statens Luftfartsvæsen Indholdsfortegnelse 1. BERETNING 2 1.1 PRÆSENTATION AF SLV 2 1.2 FINANSIELLE OG FAGLIGE RESULTATER FOR 2004 3 1.2.1 FINANSIELLE

Læs mere

Referat fra møde i Branchepanelet for luftfart den 16. september 2015

Referat fra møde i Branchepanelet for luftfart den 16. september 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780351 Fax 7262 6790 njo@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Referat Referat fra møde i Branchepanelet for luftfart den 16. september 2015 Deltagere - Susanne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR KØBENHAVNS LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019

TAKSTREGULATIV FOR KØBENHAVNS LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019 TAKSTREGULATIV FOR KØBENHAVNS LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019 INDHOLD 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2. PASSAGERRELATEREDE AFGIFTER... 2 2.1 GENERELT... 2 2.2 PASSAGERAFGIFT... 3 2.3

Læs mere

Takst & Betalingsregulativ

Takst & Betalingsregulativ 2017 Takst & Betalingsregulativ Version 1.0 Indhold 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 2 2 STARTTAKST... 2 3 PASSAGERAFGIFTER... 2 4 OPHOLDSAFGIFTER... 3 5 ÅBNINGSAFGIFTER... 3 6 REDUKTION AF STARTTAKST...

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til BL 9-15

Til høringsparterne. Høring over udkast til BL 9-15 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat TS31200-00312 03-07-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til BL 9-15 Hermed fremsendes Trafik-,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse for Færøerne om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse for Færøerne om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. Givið út 31. august 2017 29. august 2017. Nr. 1010. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse for Færøerne om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

- BL 7-14, Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation, - BL 7-100, Bestemmelser, der supplerer SERA-forordningen, 2 udgave.

- BL 7-14, Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation, - BL 7-100, Bestemmelser, der supplerer SERA-forordningen, 2 udgave. Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@tbst.dk www.tbst.dk Høring over udkast til BL-ændringer om lufttrafikregler og procedurer for tale-radiokommunikation

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR ESBJERG LUFTHAVN

TAKSTREGULATIV FOR ESBJERG LUFTHAVN TAKSTREGULATIV FOR ESBJERG LUFTHAVN Januar 2015 Indhold Side 1 Almindelige bestemmelser... 3 2 Startafgifter... 3 3 Nedsættelse af startafgift... 4 4 Passagerafgift.. 4 5 Opholdsafgift... 5 6 Åbning, ekstra

Læs mere

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 Notat Februar 2016 Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne næsten er gået i stå

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål B i samråd den 4. oktober 2007

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål B i samråd den 4. oktober 2007 Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 25 Offentligt Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål B i samråd den 4. oktober 2007 Ministeren bedes redegøre for, hvorvidt kravene til sikkerheden

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 70/11 DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/12/EF af 11. marts 2009 om lufthavnsafgifter

Den Europæiske Unions Tidende L 70/11 DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/12/EF af 11. marts 2009 om lufthavnsafgifter 14.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 70/11 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/12/EF af 11. marts 2009 om lufthavnsafgifter (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 313 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 29. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 308 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 308 Offentligt Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 308 Offentligt Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 cabi@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet 1. Indledning Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-7 Bestemmelser om overflyvningsafgifter (en-route afgifter), København FIR Udgave 3, 2. december 1994 I medfør af 71, stk. 2, stk. 3, stk. 4

Læs mere

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Københavns Lufthavn, Kastrup. for perioden 31. oktober 2010 til den 31. marts 2015.

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Københavns Lufthavn, Kastrup. for perioden 31. oktober 2010 til den 31. marts 2015. TAKSTREGULATIV for Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavn, Kastrup for perioden 31. oktober 2010 til den 31. marts 2015. Dokument sendt i høring I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Side A Almindelige

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 263 Offentligt

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 263 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 263 Offentligt Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 mmo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Redegørelse over ventetider

Læs mere

2016 Udgivet den 9. december

2016 Udgivet den 9. december Lovtidende A 2016 Udgivet den 9. december 2016 28. november 2016. Nr. 1508. Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. I medfør af 148 i lov

Læs mere

SLVs Årsrapport 2007. Årsrapport 2007 Statens Luftfartsvæsen

SLVs Årsrapport 2007. Årsrapport 2007 Statens Luftfartsvæsen Årsrapport 2007 Statens Luftfartsvæsen Indholdsfortegnelse 1. BERETNING 3 1.1 PRÆSENTATION AF SLV 3 1.2 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT 4 1.3 ÅRETS FAGLIGE RESULTAT 7 1.4 FORVENTNINGER TIL 2008 8 2. MÅLRAPPORTERING

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. oktober 2014 Sag 32/2013 (2. afdeling) SAS Danmark A/S (advokat Jes Anker Mikkelsen) mod Københavns Lufthavne A/S (advokat Henrik Schütze) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009.

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009. Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. maj 2010 Ballerup Kommune - Regnskab 2009 for Trafikselskabet

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Indholdsfortegnelse Kontingentfrihed... 1 Grundbeløb... 1 Nye pladspriser... 2 Sociale normeringer... 2 Aktivitetspuljen... 3 Konsekvensen for pladspriserne

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Takstregulativ For Karup Lufthavn

Takstregulativ For Karup Lufthavn Takst Regulativ 2011 2 Takstregulativ For Karup Lufthavn December 2010 Indholdsfortegnelse A. Almindelige bestemmelser B. Startafgifter C. Afgiftsnedsættelse. D. Passagerafgifter E. PRM-afgift (Person

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0828 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0828 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0828 Bilag 2 Offentligt 6. januar 2012 J.nr. TS3000703-00002 Supplerende grund- og nærhedsnotat om Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005.

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 167 Offentligt Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Jeg skal hermed forelægge dagsordenen for Rådsmødet (transport, telekommunikation

Læs mere