De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013"

Transkript

1 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation blev gennemført i sensommeren 2013, hvor et repræsentativt udsnit af GL s medlemmer fik tilsendt undersøgelsen. I alt 483 gymnasiale lærere har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen viser medlemmernes syn på og brug af de faglige foreninger, og deltagerne i undersøgelsen angiver også ideer til forbedringer af de faglige foreningers kommunikation. Konklusioner Flertallet af lærere er medlem af en eller flere faglige foreninger 37 % svarer Jeg har bare ikke lige fået meldt mig ind, 27 % svarer Jeg ved ikke hvad foreningen tilbyder og 17 % svarer Jeg ved ikke om der findes en faglig forening i mit/mine fag, og er dermed potentielle medlemmer der kan nås gennem synlighed af foreningernes tilbud. 69 pct. af de faglige foreningers medlemmer er tilfredse eller meget tilfredse med medlemskabet. De faglige foreningers medlemmer og bestyrelser er enige om at information om fagets indhold og information om nye kurser og arrangementer er væsentligt i foreningernes kommunikation og arbejde. Information om bestyrelsen og foreningens arbejde prioriteres ikke højt af medlemmerne. 90 pct. af medlemmerne læser medlemsbladet. I det trykte medlemsblad ønsker respondenterne især at modtage information om fagets indhold og inspiration til undervisning. Mere end halvdelen af de faglige foreningers medlemmer har deltaget i foreningernes kurser eller arrangementer indenfor de seneste to år. Information om kurser og arrangementer vil størstedelen af lærerne gerne modtage i et elektronisk nyhedsbrev Metode Undersøgelsen har en svarprocent på 30. En gennemgang af besvarelserne viser en fordeling i forhold til alder, der svarer fint til aldersfordelingen blandt GL s medlemmer. Derudover er der en lille overrepræsentation af mænd i undersøgelsen, hvilket står i modsætning til den generelle kønsfordeling blandt GL s medlemmer. Dette dokument er en sammenskrivning af data og fritekst besvarelser fra undersøgelsen. Tabel 1: Kønsfordeling bland respondenter og medlemmer Respondenter GL s medlemmer Kvinder 49 pct. 54 pct. Mænd 51 pct. 46 pct. 1

2 Mange er medlemmer Blandt deltagerne i undersøgelsen er hele 83 pct. medlem af en eller flere faglige foreninger. Der kan være en tendens til at personer med medlemskab af en faglig forening i højere grad har følt det relevant at deltage i undersøgelsen end personer uden medlemskab. Dermed kan der være en overrepræsentation af medlemmer i besvarelsen, og det kan derfor ikke sluttes at næsten alle gymnasielærere er medlemmer af en faglig forening. Men undersøgelsen peger på at flertallet af lærere er medlem af en eller flere faglige foreninger. Er du medlem af en faglig forening i et eller flere af dine fag? (N= 477) Nej 17% Ja 83% Figur 1: Medlemskab af faglig forening Hvorfor fravælger folk medlemskab? Det er lærerigt at se på hvorfor de 17 pct. i undersøgelsen der ikke er medlemmer en af faglig forening, har fravalgt medlemskab. Hvorfor er du ikke medlem af dit eller dine fags faglige forening? (N=78) Jeg har bare ikke lige fået mig meldt ind 37% Jeg ved ikke hvad foreningen tilbyder 27% Jeg ser ingen grund til at melde mig ind 23% Jeg ved ikke om der findes en faglig forening i mit/mine fag Det er for dyrt 14% 17% Der findes ikke en faglig forening i mit/mine fag 1% Anden grund 23% Figur 2: Fravælgelse af medlemskab 2

3 Der er en bred fordeling af årsager til manglende medlemskab. 37 % svarer Jeg har bare ikke lige fået meldt mig ind, 27 % svarer Jeg ved ikke hvad foreningen tilbyder og 17 % svarer Jeg ved ikke om der findes en faglig forening i mit/mine fag. Det interessante ved disse tre svarkategorier er at de alle er udtryk for manglende viden eller glemsomhed, og dermed ikke er udtryk for et egentlig fravalg af medlemskab. De faglige foreninger vil gennem øget information og markedsføring af deres arbejde og tilbud muligvis kunne indfange nogle af disse ikke-medlemmer. Af de respondenter der angiver en anden grund, peger et par stykker på at de faglige foreninger ikke har fokus på HTX. Det går også igen i de gode råd til de faglige foreninger at man skal huske HHX og HTX. Her kunne måske være et udviklingspotentiale i forhold til at gøre nogle faglige foreninger attraktive for lærere på HTX og HHX. Derudover peger respondenter på at de finder det ligegyldigt eller koncentrerer sig om kerneopgaver. Noget tyder også på at der kan ligge en udfordring for de faglige foreninger i forhold til at tiltrække nye lærere og forklare hvad medlemmer får ud af deres medlemskab, bl.a. i form af tips og inspiration til undervisningen som kan lette hverdagen. En respondent spørger hvordan skal man som nyansat underviser med ny overenskomst og børn kunne nå og orke andet?, mens en anden efterspørger kampagner for at få de unge kolleger engageret i de faglige foreninger. Det kan måske ske ved, som én foreslår, at sende materiale ud til nye lærere. Generel tilfredshed blandt medlemmer Figur 3 viser at den andel af respondenterne der er medlemmer af en eller flere faglige foreninger generelt set er tilfredse med medlemskabet. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hvor tilfreds er du alt i alt med dit medlemskab af din faglige forening? (N = 614) 69% 23% Tilfreds/Meget tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds/Meget utilfreds 7% Figur 3: Generel tilfredshed Hvis man fremadrettet skal øge denne tilfredshed, så er det centralt at forstå hvilke dele af de faglige foreningers arbejde medlemmerne finder vigtige. Generelt set er der stor enighed på tværs af aldersgrupper om hvad der er vigtigt i brugen af de faglige foreninger. Figur 4 viser at rigtig mange respondenter finder det meget vigtigt at de faglige foreninger informerer om fagets indhold samt kurser og arrangementer. Det er en fin overensstemmelse med forårets undersøgelse af hvad de faglige foreningers bestyrelser prioriterer. 86 pct. af repræsentanterne fra de faglige foreningers bestyrelser angiver at 3

4 information om fagets indhold fylder meget, mens 95 pct. svarer at information om nye kurser og arrangementer fylder meget i deres kommunikation. Kurser synes at stå helt centralt i medlemmernes prioritering, og flere medlemmer efterspørger ligefrem flere kurser, fx rejsekurser og virksomhedsbesøg. Andre efterspørger større geografisk spredning i kurserne, fx afholdelse af kurser i Viborg som én mener er godt placeret i forhold til flere jyske byer. De skolebaserede kurser får også ros med på vejen. Kurserne bliver af respondenterne opfattet som en god måde at møde kolleger fra hele landet. I figur 4 kan man også se at de faglige og sociale netværk gennem de faglige foreninger er vigtige for en del medlemmer. Der ligger endvidere et udviklingspotentiale i at oprette eller udbygge et forum til videndeling, herunder deling af undervisningsforløb mm. Mange medlemmer mener at dette er vigtigt især unge lærere finder det vigtigt. Det trykte medlemsblad, EMU og elektronisk nyhedsmail kan ifølge figur 6 være steder hvor undervisningsforløb kan deles. Omvendt prioriterer medlemmerne ikke information om bestyrelsen og foreningens arbejde højt, jf. figur 4, mens bestyrelserne ifølge den tidligere undersøgelse bruger en del tid på at informere herom. Dette kan man overveje at nedprioritere en smule. Hvad er vigtigt for medlemmerne? Fagligt / socialt netværk med fagkolleger Forum til videndeling, herunder deling af forløb, tips og tricks til Medlemsforum med dag-til-dag spørgsmål/svar Information om bestyrelsens arbejde og om foreningen Information om fagets indhold Vigtigt/meget vigtigt Hverken vigtigt eller ligegyldigt Ligegyldigt Informationer om kurser og arrangementer i faget Figur 4: Medlemmernes prioriteringer 4

5 Hvilke kommunikationskanaler skal prioriteres til hvad? Hvordan bruger du din faglige forening? (N= 612) Jeg læser medlemsbladet 90% Jeg benytter foreningens side på EMU.dk Jeg har inden for de seneste 2 år deltaget i foreningens kurser/arrangementer Jeg læser nyhedsmails Indenfor to år købt/modtaget undervisningsmateriale fra min faglige forening Jeg benytter foreningens egen hjemmeside 28% 42% 39% 54% 52% Jeg benytter den faglige konference på skolekom Jeg deltager i generalforsamlingen 16% 16% Jeg deltager i debatten på foreningens facebookside 9% Andet 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 5: Brug af den faglige forening Figur 5 viser at næsten alle medlemmer kigger medlemsbladet igennem. Når medlemmerne skal give gode råd til de faglige foreninger, er der dog en smule uenighed om hvorvidt det økonomisk kan betale sig at beholde papirudgaven, eller om det bør digitaliseres. Undersøgelsen peger på at det er vigtigt at målrette indholdet i medlemsbladet til medlemmernes behov. I det trykte medlemsblad ønsker respondenterne især at modtage information om fagets indhold og inspiration til undervisning (se figur 6). Medlemsbladet kan dermed, som en respondent understreger, være et godt sted at dele konkrete, inspirerende undervisningsforløb, mens en anden fremhæver anmeldelse af nye fagbøger som en god ide. En respondent fremhæver at temanumre er meget inspirerende. Det er også værd at bemærke i figur 5, at lidt over halvdelen af respondenterne har deltaget i foreningers kurser eller arrangementer, hvilket er flot. Dette hænger også godt sammen medlemmernes høje prioritering af kurser. Der er dog en svag tendens til at flere ældre lærere har deltaget i kurser/arrangementer. 5

6 Hvordan vil du helst modtage informationer? Foreningens hjemmeside Facebook Nyhedsmail/elektronisk nyhedsbrev Medlemsdebat, spørgsmål/svar Inspiration til undervisningen Elektronisk medlemsblad Trykt medlemsblad Skolekom Information om bestyrelsesarbejde / foreningen Information om fagets indhold Information om kurser og arrangementer EMU Figur 6: Prioritering af informationskanaler Et andet sted hvor information om kurser og arrangementer ifølge figur 6 vil være oplagt, er i et elektronisk nyhedsbrev. I de gode råd til de faglige foreninger foreslår flere medlemmer at man opretter nyhedsmail. De faglige foreninger kan overveje at kombinere deres trykte medlemsblad med et elektronisk nyhedsbrev, hvor sidstnævnte fokuserer på løbende advisering af kurser og arrangementer, mens det trykte blad kan have fokus på inspiration til ny undervisning og information om fagets indhold. Kun 28 pct. bruger ifølge figur 5 deres faglige forenings hjemmeside, men alligevel er der kommet en del kommentarer herom. Figur 6 viser at hjemmesiden kan være et sted for en løbende medlemsdebat samt et sted hvor medlemmer kan finde svar på spørgsmål og generel viden om foreningen. Flere respondenter fremhæver dog at nogle hjemmesider trænger til en opdatering hvis flere medlemmer skal gøre brug af hjemmesiden. Kodeordene skal være interessant, brugervenlig og faglig relevant. Der er også forslag om at hjemmesiden skal have mere fagligt og didaktisk indhold, så man som lærer ikke skal anvende alt for mange forskellige platforme. Facebook er en omdiskuteret kommunikationskanal blandt medlemmerne, og der er meget forskellige holdninger til om Facebook kan være en erstatning for skolekom. 71 pct. af dem der svarer siger at de deltager i debatten på foreningens facebookside, er 45 år eller derunder. Dermed kan de faglige foreninger overveje om Facebook kan være en måde at engagere de nye lærere som flere respondenter fremhæver et behov for. 6

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Evaluering af Amnesty Interactive. - Et uddannelses- og markedsføringsperspektiv

Evaluering af Amnesty Interactive. - Et uddannelses- og markedsføringsperspektiv Evaluering af Amnesty Interactive - Et uddannelses- og markedsføringsperspektiv Resumé I forbindelse med Amnesty International's undervisningsprojekt Amnesty Interactive har det været et ønske, at få gennemført

Læs mere

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter Notat Danske Fysioterapeuter Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse Dette notat beskriver, hvilke overvejelser medlemmer af Danske Fysioterapeuter gør sig om videreuddannelse. 1 Notatet bygger

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Medlemsundersøgelse i Magistrenes Pensionskasse 2001

Medlemsundersøgelse i Magistrenes Pensionskasse 2001 Rapport Medlemsundersøgelse i Magistrenes Pensionskasse 2001 December 2001 Deres Notater Medlemsundersøgelse 2001 Rapport december 2001 INDHOLD INDHOLD... 3 UNDERSØGELSENS BAGGRUND... 4 FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN...

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER 1 Rapport af: Rikke Frank Jørgensen, Gry Hasselbalch og Verner Leth, 2013 Fokusgruppeinterviews

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Indholdsfortegnelse over bilag

Indholdsfortegnelse over bilag Indholdsfortegnelse over bilag Bilag 1: Interview med Helge Bjørneboe Fynsk, Tømrerfaglærer, EUC Syd... 1 Bilag 2: Interview af nyuddannet tømrersvend hos Tømrer-snedkermester Juul Valentin, Simon Borch

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere