Nyrup fik 10 gange så mange ud af arbejdsløshedskøen som Fogh/Løkke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyrup fik 10 gange så mange ud af arbejdsløshedskøen som Fogh/Løkke"

Transkript

1 Udviklingen i ledigheden fra 198 og frem til i dag Nyrup fik 1 gange så mange ud af arbejdsløshedskøen som Fogh/Løkke Der har de seneste dage hersket uklarhed i debatten om, hvordan udviklingen i ledigheden har været under regeringerne i Danmark i de seneste årtier. Nettoledigheden, som statsminister Lars Løkke Rasmussen anvender som målestok, ligger i dag lavere end under Nyrups regeringsperiode. Men mens Nyrup reducerede arbejdsløsheden med 2. personer, har regeringerne Fogh og Løkke kun reduceret arbejdsløsheden med 2. personer altså en forskel på faktor 1. Anvender man den internationalt standardiserede AKU-statistik, som Eurostat og OECD benytter, er billede faktisk, at mens Nyrup reducerede ledigheden med 138. personer, er arbejdsløsheden under Fogh og Løkke steget med 74. personer. chefanalytiker Frederik I Pedersen 1. september 211 & kommunikationschef Janus Breck Analysens hovedkonklusioner Det traditionelle ledighedsbegreb i Danmark er den registrerede arbejdsløshed i dag kaldet nettoledigheden. Nettoledigheden ligger i dag lavere end under Nyrups regeringsperiode fra januar 1993 til november 21. Nettoledigheden blev under Nyrup reduceret med mere end 2.. Til sammenligning er nettoledigheden under Fogh/Løkke blevet reduceret med 2., mens det under Schlüter steg knap 75.. Sammenligner man Nyrup-regeringens håndtering af ledighedsudfordringen med regeringerne Fogh og Løkke, fik Nyrup således 1 gange så mange ud af ledighed som de to efterfølgende Venstre-statsministre. Da Nyrup kom til magten i starten af 1993, var der ifølge Eurostat 275. arbejdsløse. I 4. kvartal 21, da Fogh kom til magten, var der ifølge Eurostat arbejdsløse. Altså en nedgang på knap 138. ledige under Nyrup. I 2. kvartal 211 var der ifølge Eurostat ca arbejdsløse, således at der under Fogh/Løkke har været en stigning i AKU-ledigheden på næsten 74.. Anvender man internationalt standardiserede ledighedstal, er realiteten med andre ord, at de borgerlige regeringer ikke når Nyrup til sokkeholderne, når det kommer til arbejdsløshedsudfordringen. Kontakt Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Tlf Mobil Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Udviklingen i ledigheden fra 198 og frem til i dag Nyrup fik 1 gange så mange ud af arbejdsløshedskøen som Fogh/Løkke Udviklingen i arbejdsløsheden fra Der har de seneste dage hersket uklarhed i debatten om, hvordan udviklingen i ledigheden har været under regeringerne i Danmark i de seneste årtier. Denne analyse sammenligner udviklingen i ledighe- den fra 198 og frem til i dag ved hjælp af forskellige arbejdsløshedsstatistikker. Det traditionelle ledighedsbegreb i Danmark er den registrerede arbejdsløshed i dag kaldet nettoledigheden. Det er dette ledighedsmål, statsminister Lars Løkke Rasmussen anvender til at vurdere regeligger i dag lavere end under Nyrups rege- ringsperiode fra januar 1993 til november 21. Det viser figur 1, der gengiver udviklingen i nettoledig- ringens ns resultater på arbejdsmarkedet. Nettoledigheden heden fra 198 til 211. Figur 1. Udviklingen i nettoledigheden Schlüter Nyrup Fogh/Løkke Anm.: Danmarks Statistik har ikke offentliggjort ikke nettoledighedstal efter den nye opgørelsesmetode før efter april 2. Før 2. kvartal 2 er derfor anvendt statisstik fra MONAs databank. Kilde: AE pba. Danmarks Statistik og Nationalbanken (MONA). Arbejdsløshedsniveauet under Nyrup skal imidlertid ses i lyset af den arbejdsløshed, som Nyrupovertog fra Schlüter. I begyndelsen af 1993 var der mere 33. arbejdsløse. Det var ved regeringen udgangen af 21, hvor Fogh-regeringen kom til, reduceret til Med andre ord blev nettoledigheden under Nyrup reduceret med mere end 2.. Til sammenligning er nettoledigheden under Fogh/Løkke blevet reduceret med 2. fuldtidsperso- ner, mens det under Schlüter steg knap 75.. Sammenligner man Nyrupregeringens håndtering af ledighedsudfordringen med regeringerne Fogh og Løkke, fik Nyrup således 1 gange så mange ud af ledighed som de to Venstre-statsministre. Evnen til at skabe holdbare resultater på arbejdsmarkedet var derfor markant bedre under Nyrup. Det fremgår af figur 1, der viser udviklingen i netteledigheden. 2

3 Udviklingen i ledigheden fra 198 og frem til i dag Nyrup fik 1 gange så mange ud af arbejdsløshedskøen som Fogh/Løkke Figur 1. Udviklingen i nettoledigheden 2. kvt kvt 211 ændring ændring Schlüter Nyrup Fogh/Løkke Anm.: se figur 1. Kilde: AE pba. Danmarks Statistik og Nationalbanken (MONA). Nettoledigheden har været dårligt indikator under seneste krise I forbindelse med den økonomiske krise har det stået klart, at den registerbaserede nettoledighed har haft mere end svært ved fange omfanget af nedturen på det danske arbejdsmarked. Således er nettoledigheden siden bunden i 28 kun steget med ca. 6.. Det skal sammenlignes med, at beskæftigelsen ifølge nationalregnskabet er faldet med mere end 16. personer altså en forskel på mere end. personer. Stærk stigende aktivering har været med til at begrænse stigningen i nettoledigheden, mens selv når aktivering af arbejdsløse medregnes i den såkaldte bruttoledighed er der stadig kun registret en stigning på 9.. Det viser figur 2. Figur 2. Udviklingen på arbejdsmarkedet fra bunden i 28 til nyeste tal i 211, kvartaler Nettoledighed Bruttoledighed AKU-ledighed Beskæftigelsesfald 1. personer Anm.: Bunden for ledigheden er 2. kvt. 28, mens beskæftigelsen først toppede i 4. kvt. 28. Beskæftigelsesopgørelsen er baseret på nationalregnskabet. Kilde: AE pba. Danmarks Statistik. 3

4 Udviklingen i ledigheden fra 198 og frem til i dag Nyrup fik 1 gange så mange ud af arbejdsløshedskøen som Fogh/Løkke Der har blandt økonomerne i Danmark været rimelig enighed om, at nettoledigheden ikke længere giver nogen godt beskrivelse af udviklingen på arbejdsmarkedet, og at man derfor må bruge enten bruttoledigheden eller den internationalt harmoniserede AKU-ledighed. Danmarks Statistik har således også valgt at ændre afrapporteringsfokus fra nettoledigheden til bruttoledigheden. Boks 1. Arbejdsløshedsbegreber Den registrerede nettoledighed måler antallet af arbejdsløse opgjort i, der modtager dagpenge fra en a- kasse eller som er jobklare kontanthjælpsmodtagere. Den registrerede bruttoledighed måler også arbejdsløse dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere, der er i aktivering. Personer der er i aktivering kan enten være i beskæftigelsesaktivering eller i forskellige former for uddannelses- eller opkvalificeringsaktivering. Personer på uddannelse henregnes traditionelt som værende IKKE på arbejdsmarkedet, mens personer i støttet beskæftigelse, der får løn hos arbejdsgiver også optræder i beskæftigelsesstatistikken. Aktiverede i beskæftigelse, der modtager dagpenge eller kontanthjælp optræder primært uden for arbejdsstyrken. Når man vil sammenligne arbejdsløsheden med beskæftigelsesudviklingen kigges traditionelt på netto-ledigheden. Det sker for at undgå det overlap der ligger i bruttoledigheden, hvor en del af de aktiverede samtidig optræder i beskæftigelsesstatistikken. Danmarks Statistik 1 angiver at den registrerede ledighedsstatistik bør anvendes, når - når en hurtig månedlig ledighedsindikator ønskes - når en lang tidsserie fra 1979 ønskes - ved små persongrupper (f.eks årige kvinder på Bornholm), pga. den manglende stikprøve usikkerhed - ved opgørelser fordelt på a-kasser eller omfanget af deltidsledighed - ved samkørsel med andre registervariabler som fx uddannelse, herkomst og oprindelsesland. Desuden angives, at den registrerede ledighedsstatistik ikke er i fuld overensstemmelse med den internationale ILOdefinition af ledighed. De væsentligste afvigelser er: - At studerende og pensionister aldrig bliver registreret som ledige, da de hverken modtager dagpenge eller kontanthjælp. - At deltidsledige i referenceperioden bliver omregnet til fuldtidsledige. Den stikprøvebaserede AKU-arbejdsløshed baserer sig på den internationalt anvendte definition, som er fastlagt af den internationale arbejdsmarkedsorganisation ILO. Med AKU ønskes at give et billede af, hvor mange personer der reelt står til rådighed på arbejdsmarkedet. Opgørelsen er baseret på en stikprøve af befolkningen fra 27 baseret på 89. interview om året. En adspurgt tælles som arbejdsløse, hvis vedkommende er helt uden arbejde, kan tiltræde et job i løbet af to uger og samtidig angiver at været aktivt jobsøgende. Danmarks Statistik 2 angiver at AKU-ledigheden bør anvendes, når - når man også vil belyse ledige personer som ikke er berettiget til dagpenge og kontanthjælp - når man vil opgøre personer som ønsker at få arbejde - ved tværgående analyser, fx ved hjælp af tillægsspørgsmål - ved oplysninger om fx ungdomsledigheden (15-24-årige). - ved internationale sammenligninger af forskellige landes ledighedsniveauer og ledighedsudviklinger. I mange lande bruger man således kun den interviewbaserede statistik til den løbende opgørelse af arbejdsløsheden. Det gælder fx i Sverige, hvor man har en månedlig AKU-ledighed. Personer der har søgt job i en længere periode uden at kunne få et og som måske opgiver at søge videre, falder således ud af statistikken og registreres som værende uden for arbejdsstyrken. Nogle økonomer mener fx at arbejdsløsheden i USA er stærkt undervurderet, fordi mange ledige har opgivet at finde job i forbindelse med krisen, og derfor falder helt ud af arbejdsstyrken. Hverken den registerbaserede eller interviewbaserede opgørelse er uden problemer, der er overlap mellem de to statistikker, men de dækker også noget forskelligt. Fx fanger AKU også arbejdsløse studerende, samt arbejdsløse der ikke har ret til kontanthjælp, ligesom der i den registrerede arbejdsløshed kan optræde personer, der reelt ikke står rådighed for arbejdsmarkedet, fx fordi de ikke søger job. Den internationalt harmoniserede AKU-statistik er dog forbundet med stikprøveusikkerhed, hvilket ikke gælder den registerbaserede. Samtidig påvirkes opgørelsen af den registrerede ledighed, af hvordan jobcentrene matchkategoriserer deres kontanthjælpsmodtagere. Det vi har set under krisen er, at antallet af ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget markant mere end de arbejdsmarkedsparate. Det kan have været med til at holde den registrerede ledighed nede. Siden juni 28 er antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere steget med 14., mens antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate (inkl. Personer som midlertidig er fritaget fra rådighedsforpligtelsen) er steget

5 Udviklingen i ledigheden fra 198 og frem til i dag Nyrup fik 1 gange så mange ud af arbejdsløshedskøen som Fogh/Løkke Den internationalt harmoniserede AKU-ledighed er en stikprøvebaseret opgørelse af tilstanden på arreelle ledighed i bejdsmarkedet. AKU-ledigheden forsøger ifølge Danmarks Statistik at måle den landet. AKU-ledigheden er siden bunden i 28 steget med godt 12. personer. Det er noget mere end bruttoledigheden, og dobbelt så meget som nettoledigheden. Som det ses af figur 2 er der dog stadig et stykke vej til det beskæftigelsesfald, esfald, der er opgjort i nationalregnskabet. Boks 1 ser nærmere på de danske ledighedsbegreber. Bruttoledigheden ligger også relativt lavt set i historisk perspektiv Der findes ikke nogen officiel opgørelse af bruttoledigheden på måneder før 27 fra Danmarks Statiførst efter 27 har en præcis matchkategoriseing af arbejdsmarkedsparate og stik. Det skyldes, at vi ikke-arbejdsmarkedsparate konanthjælpsmodtagere. Finansministeriet har dog forsøgt sig med en opligger bruttoledigheden i dag lavere end under Ny- gørelse tilbage til Står opgørelsen til troende, rup-regeringen regeringen fra Bruttoledigheden var i starten af 1996 næsten 31.. Da den var lavest under Nyrup, lå den ifølge Finansministeriet på godt I 2. kvartal 211 lå den ifølge Danmarks Statistik på Altså en forskel på godt 2.. Den måned, hvor bruttoledigheden har ligget højest under VK-regeringen, var i 4. kvartal 23, hvor der var næsten 21. fuldtidsledige. Det laveste niveau finder man i 2. kvartal 28, hvor der knap 7.. Figur 3. Registreret Bruttoledighed Nyrup Fogh/Løkke Anm.: Opgørelsen før 27 er fra Finansministeriet. Efter 27 er opgørelser fra Danmarks Statistik. Kilde: AE pba. Danmarks Statistik, Finansministeriet og Nationalbanken (MONA). 5

6 Udviklingen i ledigheden fra 198 og frem til i dag Nyrup fik 1 gange så mange ud af arbejdsløshedskøen som Fogh/Løkke AKU: Den internationalt standardiserede ledighed ligger højt set i historisk perspektiv Den internationalt harmoniserede ledighed i dag på et relativ højt niveau. Danmarks Statistik offentliggør tal efter , mens Eurostat offentliggør sæsonkorrigerede kvartalsvise tal helt tilbage til Som man kan se af figur 4 er der fin harmoni mellem Danmarks Statistik og Eurostats tal efter år 2, mens Danmarks Statistiks tal ligger lidt højere før da. Hvad der er årsagen til diskrepansen står uklart. Figur 4. Internationalt harmoniseret AKU-ledighed, sæsonkorrigeret 1. personer Schlüter 3 Nyrup Fogh/Løkke 1. personer Eurostat Danmarks Statisk Anm.: Fra 27 er stikprøven udvidet. Det kan have givet et løft i ledighedsniveauet efter 27. Kilde: AE pba. Eurostat og Danmarks Statistik. Da Nyrup kom til magten i starten af 1993, var der ifølge Eurostat 275. arbejdsløse. I 4. kvartal 21, da Fogh kom til magten, var der ifølge Eurostat arbejdsløse. Altså en nedgang på knap 138. ledige under Nyrup. I 2. kvartal 211 var der ifølge Eurostat ca arbejdsløse, således at der under Fogh/Løkke har været en stigning i AKU-ledigheden på næsten 74.. Det viser figur 5. Ifølge Eurostat lå ledigheden under 2. i samtlige kvartaler under Nyrup efter 3. kvartal Så AKU-ledigheden ligger i dag altså aktuelt relativt højt set i historisk perspektiv. Det ses også af figur 4. Der er ikke AKU-tal helt tilbage til 1982, hvor Schlüter kom til, men måler man fra starten af 1983 til 1. kvartal 1993, hvor Nyrup kom til, viser tallene en stigning på ca. 61. personer. Det viser figur

7 Udviklingen i ledigheden fra 198 og frem til i dag Nyrup fik 1 gange så mange ud af arbejdsløshedskøen som Fogh/Løkke Figur 5. Udviklingen i ledigheden fra Schlüter til Løkke ændring 1. personer ændring 1. personer Schlüter (83) Nyrup Fogh/Løkke -15 Anm.: se figur 1. Kilde: AE pba. Danmarks Statistik og Nationalbanken (MONA). Da AKU-ledigheden var lavest under Nyrup lå den på115. personer (124. ifølge Danmarks Statistik). Under Fogh/Løkke vinder vi den mindste ledighed på ca. 92. personer i midten af 28. Det skal bemærkes, at AKU-statistikken blev omlagt til en større og mere sikker stikprøve efter 27. Det kan have løftet arbejdsløshedsniveauet efter 26. I årene 2-26 flugtede AKU-statistikken fint med den registrerede nettoledighed. Målt på arbejdsløshedsprocenterne var der i årene 2 til 26 en forskel på,-,2 pct.enheder per år. I 27 var der en forskel på 1,2 pct.enheder, som måske afspejler, at stikprøven tidligere undervurderede ledighedsniveauet. Løftes AKUledigheden med 1,2 pct.enheder før 27 ændres billedet af en relativ høj ledighed her i 211 dog ikke. Selv med niveau-korrektion lå ledigheden i perioden lavere end det vi har set det seneste år. Forskellen mellem AKU-ledighed og nettoledig er øget fra 1,2 pct.enheder i 27 til nu 3½ pct.enheder. Den stigende forskel på de to ledighedsopgørelser afspejler blandt andet, at der er blevet aktiveret rigtig mange ledige de senere år, hvoraf en del indgår som AKU-ledige. Dertil kommer, at der er sket en forholdsvis stor stigning i antallet af jobsøgende studerende som udelukkende indgår i AKUledigheden. Endelig kan opstramningerne af rådighedskravene også spille en rolle. 7

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed Både den registrerede og den stikprøvebaserede arbejdsløshed bekræfter, at de unge er hårdest ramt af arbejdsløshed. Ifølge Eurostat skal vi 17 år tilbage

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden

62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden 62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden Tal fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse viser, at der er en stor gruppe på 62.000 arbejdsløse, som ikke regnes med i den officielle registrerede

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Tusindvis af skjulte ledige

Tusindvis af skjulte ledige Den relativt lave arbejdsløshed har fået flere til at frygte, at vi om kort tid kommer til at mangle hænder på arbejdsmarkedet. Flere aktører har derfor kaldt på reformer, som løfter udbuddet af arbejdskraft,

Læs mere

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Danmarks Statistik, Arbejdsmarked September 2014 Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Sammenfatning Danmarks Statistik udgiver løbende to ledighedsstatistikker. Den månedlige registerbaserede

Læs mere

Er der tegn på skjult ledighed?

Er der tegn på skjult ledighed? Er der tegn på skjult ledighed? Nyt kapitel Den interviewbaserede Arbejdskraftundersøgelse (AKU) kunne indikere, at en del af ledighedsstigningen siden tilbageslaget i 28 ikke bliver fanget i den officielle

Læs mere

Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal

Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal Det danske arbejdsmarked er hårdt ramt af krisen. Når man måler på tværs af 16 sammenlignelige lande viser det sig, at Danmark har det tredjestørste

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Nybyggeriet fortsat i krise

Nybyggeriet fortsat i krise Det påbegyndte nybyggeri faldt igen i 3. kvartal 1 og ligger dermed fortsat på et niveau, der ikke er set lavere siden 199. De øvrige indikatorer for bygge- og anlægssektoren peger generelt på en fortsat

Læs mere

på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse

på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse Gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate ledige er vokset med 27. under krisen 1. på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der i dag er ca.

Læs mere

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden fortsatte med at falde i maj måned på trods af, at væksten er moderat. Normalt kræves en gennemsnitlig vækst på 1½-2 pct. over en to-årig periode,

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

Tal fra Finansministeriet viser stigende fattigdom

Tal fra Finansministeriet viser stigende fattigdom Tal fra Finansministeriet viser stigende fattigdom Nye tal fra Finansministeriet understøtter de tendenser som både AE s og Eurostats tal viser: Fattigdommen stiger markant i Danmark. Ifølge tallene fra

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Danmarks Statistik, Arbejdsmarked Maj 2012 Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Sammenfatning Danmarks Statistik udgiver løbende to ledighedsstatistikker. Den månedlige registerbaserede ledighedsstatistik,

Læs mere

Lav grad af marginalisering på det danske arbejdsmarked

Lav grad af marginalisering på det danske arbejdsmarked Lav grad af marginalisering på det danske arbejdsmarked Under krisen steg arbejdsløsheden i Danmark voldsommere end i mange af de andre lande, vi normalt sammenligner os med. Men selv om mange blev arbejdsløse,

Læs mere

Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job

Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job Ledighedstal januar 010 Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job Selvom arbejdsløsheden lå stort set uændret fra december 009 til januar 010, tyder intet endnu på, at nedturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Stigende arbejdsløshed

Stigende arbejdsløshed Nye arbejdsløshedstal oktober 21 Stigende arbejdsløshed tredobling i langtidsledigheden Bruttoledigheden steg med 1.2 fuldtidspersoner fra september til oktober 21. Dermed udgør bruttoledigheden nu samlet

Læs mere

Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse

Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse Arbejdsstyrken er faldet mere markant under denne krise end under tidligere kriser. Normalt bliver 7 pct. af et beskæftigelsesfald til arbejdsløshed.

Læs mere

Stigende bruttoledighed i 9 ud af 10 a-kasser

Stigende bruttoledighed i 9 ud af 10 a-kasser Stigende bruttoledighed i 9 ud af 1 a-kasser ud af 8 af landets a-kasser har siden årsskiftet oplevet et fald i den registrerede arbejdsløshed. Ser man på bruttoledigheden, hvor der også tages højde for

Læs mere

Mange unge mænd mistede deres job under krisen

Mange unge mænd mistede deres job under krisen Tabte arbejdspladser:. unge har mistet deres job under krisen Mange unge mænd mistede deres job under krisen Siden sommeren, hvor arbejdsløsheden begyndte at stige, er beskæftigelsen blandt de unge 1--årige

Læs mere

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse 114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse Et særudtræk fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU), som AE har fået foretaget, viser, at unge i stigende grad er havnet i arbejdsløshed

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren?

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren? Arbejdsløsheden for de byggefaglærte er begyndt at stige igen efter et lille fald omkring årsskiftet. I juni 1 var hele 13½ pct. af de forsikrede i a-kasserne for byggefaglærte arbejdsløse, når man medregner

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser A-kasserne, der især er rettet mod den offentlige sektor, er begyndt at sætte sit præg på ledighedsstatistikken. Det sidste halve år er bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage

Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage Siden krisen brød ud, er antallet af unge kontanthjælpsmodtagere steget med 16.2 fuldtidspersoner. I januar 211 var således ca. 44. unge under 3 år på kontanthjælp.

Læs mere

Fortsat 10 arbejdsløse for hver ledig stilling på arbejdsmarkedet

Fortsat 10 arbejdsløse for hver ledig stilling på arbejdsmarkedet Fortsat 10 arbejdsløse for hver ledig stilling på arbejdsmarkedet Arbejdsløsheden steg med 600 fuldtidspersoner i januar 011 og ligger nu på 6,1 pct. af arbejdsstyrken. Det betyder, at der stadig er ca.

Læs mere

Over på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk

Over på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk Over 12. på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk På trods af, at den registrerede arbejdsløshed er faldet siden juli 21, er antallet af kontanthjælpsmodtagere vokset. Samlet er der nu over

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Frygt for flaskehalse er overdrevet

Frygt for flaskehalse er overdrevet Den registrerede bruttoledighed er aktuelt på ca. pct. og relativt tæt på sit strukturelle niveau. Det har udløst bekymring for om arbejdsmarkedet allerede nu står over for flaskehalsproblemer. Bruttoledigheden,

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene

Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene Det danske arbejdsmarked har været blandt de hårdest ramte under den økonomiske krise, kun overgået af gældsplagede lande som Irland, Spanien og Grækenland.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Kortlægning af beskæftigelsesudviklingen under krisen De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Der har tidligere i debatten været fokus på, at højtuddannede skulle være blevet særlig hårdt ramt

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen

50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen Reformer af offentlige ydelser skal gå hånd i hånd med jobskabelse 50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen Ser man på alle offentlige forsørgelsesydelser under ét, var der samlet set

Læs mere

Den offentlige beskæftigelse er tilbage på Nyrup-niveau

Den offentlige beskæftigelse er tilbage på Nyrup-niveau Den offentlige beskæftigelse er tilbage på Nyrup-niveau Den offentlige beskæftigelse er faldet så markant efter gennemførelsen af VKO s såkaldte Genopretningspakke, at den nu ligger på niveau med, hvad

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Nye tal viser, at beskæftigelsen faldt med 10.000 personer ind i 1. kvartal 2011. Samtidig faldt den gennemsnitlige arbejdstid markant. Samlet har

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Tusindvis af unge lades i stikken i landets jobcentre

Tusindvis af unge lades i stikken i landets jobcentre Tusindvis af unge lades i stikken i landets jobcentre Knap 9.900 dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år mangler at få et aktivt tilbud fra deres lokale jobcenter, hvilket svarer til knap 15 procent

Læs mere

Debatten om de dovne arbejdsløse hviler på en myte

Debatten om de dovne arbejdsløse hviler på en myte Debatten om de dovne arbejdsløse hviler på en myte Modsat det indtryk man ofte får i den offentlige og politiske debat, er der ikke noget der tyder på, at det danske arbejdsmarked fungerer dårligt. Der

Læs mere

Langtidsledigheden firdoblet i Syd- og Vestjylland

Langtidsledigheden firdoblet i Syd- og Vestjylland Langtidsledigheden firdoblet i Syd- og Vestjylland I løbet af de sidste år er der kommet 5.000 flere langtidsledige dagpengemodtagere i Syd- og Vestjylland. Dette svarer til en firdobling, og der er tale

Læs mere

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nationalregnskabstallene for 2. kvartal 2009 viste et historisk fald i den økonomiske aktivitet. Vejen tilbage til normalsituationen i dansk økonomi tegner derfor

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Antallet af langtidsledige er i Midt- og Vestjylland steget med 3.000 personer det seneste år, hvilket svarer til en tredobling i antallet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i løbet af krisen steget med over 35.000. En udvikling, der risikerer at koste statskassen milliarder

Læs mere

3 ud af 4 kontanthjælpsmodtagere

3 ud af 4 kontanthjælpsmodtagere Over 1. skjulte ledige kontanthjælpsmodtagere 3 ud af 4 kontanthjælpsmodtagere regnes ikke som arbejdsløse De seneste arbejdsløshedstal viser, at der i juni 212 var ca. 34. kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Stort beskæftigelsesfald i ghettoområder under krisen

Stort beskæftigelsesfald i ghettoområder under krisen Stort beskæftigelsesfald i ghettoområder under krisen Nye beskæftigelsesoplysninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedrørende lønmodtagere viser, at beskæftigelsen i de seneste to år er faldet væsentligt

Læs mere

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i år Arbejdsløsheden for de -9-årige i EU er i dag ca. ½ pct. Det er det højeste niveau siden 1997, hvor ungdomsledigheden var,8 pct. Det er specielt i Spanien

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektoren befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Efter den rigeste procent i Danmark blev relativt hårdt ramt af faldende aktiekurser ovenpå finanskrisen, har de oplevet en rekordvækst i indkomsten

Læs mere

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Arbejdsløsheden i juli Den. september Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Antallet af arbejdsløse steg med. fuldtidspersoner fra juni til juli, så bruttoarbejdsløsheden nu er på. fuldtidspersoner,

Læs mere

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Den registrerede arbejdsløshed har de seneste to ligget relativt stabilt omkring 16. fuldtidspersoner. Udviklingen dækker imidlertid over en svagt faldende

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

Data om beskæftigelse, arbejdsløshed og ledige stillinger

Data om beskæftigelse, arbejdsløshed og ledige stillinger 2. juni 2015 SEG Arbejdsmarked Data om beskæftigelse, arbejdsløshed og ledige stillinger Danmarks Statistik opgør beskæftigelse, arbejdsløshed og antal ledige stillinger i en række forskellige statistikker.

Læs mere

Stort set uændret arbejdsløshed i juli

Stort set uændret arbejdsløshed i juli Arbejdsløsheden i juli 2014 Den 10. september 2014 Stort set uændret arbejdsløshed i juli Arbejdsløsheden steg med 500 i juli i forhold til juni 2014. De sidste par måneder har arbejdsløsheden stabiliseret

Læs mere

nordjyder har mistet jobbet under krisen

nordjyder har mistet jobbet under krisen 33.500 nordjyder har mistet under krisen Den økonomiske krise har betydet markante jobtab i hele landet. Nogle landsdele er imidlertid blevet betydeligt hårdere ramt end andre. I løbet af krisens første

Læs mere

De unge ledige fra 90 erne har betalt en høj pris for arbejdsløsheden

De unge ledige fra 90 erne har betalt en høj pris for arbejdsløsheden De unge ledige fra 90 erne har betalt en høj pris for arbejdsløsheden De unge, der var langtidsledige i 1994 - sidste gang ungdomsarbejdsløsheden toppede - har helt frem i dag en markant dårligere arbejdsmarkedstilknytning

Læs mere

Dansk industri står toptunet til fremgang

Dansk industri står toptunet til fremgang Dansk industri står toptunet til fremgang Siden krisen er produktiviteten vokset markant i dansk industri. Sammenligner man den danske produktivitetsudvikling med EU og flere andre lande, herunder Sverige

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Antallet af overførselsmodtagere falder

Antallet af overførselsmodtagere falder Antallet af overførselsmodtagere falder Antallet af overførselsmodtagere var ekskl. personer i støttet beskæftigelse i 212 på ca. 75. fuldtidspersoner svarende til at ca. 21 pct. af de 15-64 årige. Inkl.

Læs mere

Arbejdsløsheden faldt igen i oktober

Arbejdsløsheden faldt igen i oktober Arbejdsløsheden i oktober 7 3. november 7 Arbejdsløsheden faldt igen i oktober Antallet af arbejdsløse faldt med 7 fuldtidspersoner fra september til oktober 7, så bruttoarbejdsløsheden nu er på. fuldtidspersoner,

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

2.300 færre arbejdsløse i august

2.300 færre arbejdsløse i august Arbejdsløsheden i august 2015 Den 30. september 2015 2.300 færre arbejdsløse i august Arbejdsløsheden faldt med 2.300 fuldtidspersoner fra juli til august. Der er nu i alt 120.800 bruttoarbejdsløse, svarende

Læs mere

Flere fyringer og rekordlavt antal ledige stillinger

Flere fyringer og rekordlavt antal ledige stillinger Nye tal for varslede fyringer og ledige stillinger Flere fyringer og rekordlavt antal ledige stillinger Der var i oktober måned en stor stigning i antallet af varslede fyringer. Stigningen ser ikke ud

Læs mere

Danskerne har langt større formue end gæld

Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne havde ved udgangen af 2013 i gennemsnit 1.116.000 kr. i overskud, når al gæld er trukket fra al formue herunder i boliger, biler mv. Der er i den økonomiske

Læs mere

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde safskaffelse: Ulighed i levetid mellem forskellige faggrupper En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde Nye beregninger viser, at der fortsat er stor forskel i levetiden blandt

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid

Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid Den økonomiske krise har været hård ved det danske arbejdsmarked, og stort set hele den fremgang, der var under højkonjunkturen, risikerer at blive tabt

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år Økonomisk kommentar: Varslede fyringer og ledige stillinger, december 212 Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 212 end i de to foregående år Året 212 har været præget af flere fyringer på det

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Regeringens ungepakke: Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere

Finanspolitikken på farlig kurs

Finanspolitikken på farlig kurs Dansk økonomi står fortsat på bunden af den største økonomiske vækstkrise i nyere tid. Selvom det vækstmæssigt begynder at gå den rigtige vej igen, vil der være massiv overkapacitet i økonomien mange år

Læs mere

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Den aktuelle krise sætter dybe spor på arbejdsmarkedet. Nyledige hænger fast i ledighedskøen, og specielt personer over 50 år og indvandrere fra

Læs mere

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er siden januar 1 faldet med ca.. fuldtidspersoner. Flere af de unge kontanthjælpsmodtagere kommer sammenlignet

Læs mere

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Det er forholdsvis stor forskel på ledigheden mellem de forskellige uddannelsesgrupper i Danmark. Ledigheden er næsten pct. blandt ufaglærte,

Læs mere

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011 Socialudvalget 211-12 L 22 Bilag 13 Offentligt Analyse udarbejdet i samarbejde med FOA Arbejdsmarkedsanciennitet blandt FOA-medlemmer I lovforslaget L 22 af 21. november 211 fremgår det, at et af kravene

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

De ældre bliver på arbejdsmarkedet på trods af krisen

De ældre bliver på arbejdsmarkedet på trods af krisen De ældre bliver på arbejdsmarkedet på trods af krisen I det seneste årti er der sket en forholdsvis kraftig stigning i andelen af ældre i beskæftigelse. Denne stigning er fortsat under krisen, og de ældre

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige Krise i Europa: 10 millioner Krisen i Europa gør ondt. Ledigheden i EU-7 er nu oppe på 10,3 pct. svarende til,7 mio. personer. Det er det højeste niveau i 1 år. Samtidig viser nye tal fra Eurostat, som

Læs mere

Den høje arbejdsløshed risikerer at bide sig fast

Den høje arbejdsløshed risikerer at bide sig fast Den høje arbejdsløshed risikerer at bide sig fast Arbejdsløsheden var ved udgangen af 211 på omtrent samme niveau, som da vi tog hul på 211. Ledighedskøen har dermed været præget af en usædvanlig stilstand,

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Arbejdsløsheden i januar 2014

Arbejdsløsheden i januar 2014 Arbejdsløsheden i januar 2014 27. februar 2014 Stort men usikkert fald i arbejdsløsheden i januar Arbejdsløsheden faldt med 6.000 fuldtidspersoner i januar til det laveste niveau siden august 2009. Der

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Hver tiende mellem og 9 år var inaktiv i Ugens tendenser Uændret lønudvikling i de to første kvartaler af Faldende produktion og ordreindgang i industrien

Læs mere

Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke

Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke Regeringens Genopretningspakke giver i 2013 et tab for de ti pct. fattigste på 3,3 pct., mens de ti pct. rigeste får et tab på 0,1 pct. Det relative

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere