Indkaldelse til Dansk Golf Unions ordinære repræsentantskabsmøde 15. marts 2008 i København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til Dansk Golf Unions ordinære repræsentantskabsmøde 15. marts 2008 i København"

Transkript

1 Indkaldelse til Dansk Golf Unions ordinære repræsentantskabsmøde 15. marts 2008 i København 19. februar 2008 Indkaldelsen indeholder følgende materiale til repræsentantskabsmødet: Program for tema- og repræsentantskabsmøde 14. og 15. marts 2008 Invitation til temamøde Dagsorden for DGU s repræsentantskabsmøde Årsberetning 2007 inkl. regnskab 2007, budget 2008 og overslag Det udvidede regnskab med noter vedlægges i to eksemplarer til klubberne. Medlemsstatistik pr. 30. september 2007 inklusive stemmer pr. klub er indeholdt i årsberetningen Forslag fra bestyrelsen: Forslag 1. Pitch & putt klubbers optagelse i DGU og vedtægtsændringer med bilag Forslag 2. Kollektiv ansvarsforsikring med bilag Forslag fra klubberne med bestyrelsens bemærkninger: Forslag 3. Sikring af det økonomiske fundament i de større turneringer Orientering til de delegerede på repræsentantskabsmødet Mødet vil være åbent for pressen med mindre forsamlingen konkret vedtager anderledes. Med venlig hilsen Karsten Thuen Generalsekretær

2 Indholdsfortegnelse: Side: Program for tema- og repræsentantskabsmøde 14. og 15. marts Invitation til temamøde... 2 Dagsorden for DGU s repræsentantskabsmøde Årsberetning 2007 inkl. regnskab 2007, budget 2008 og overslag Det udvidede regnskab med noter vedlægges i to eksemplarer til klubberne. Medlemsstatistik pr. 30. september 2007 inklusive stemmer pr. klub er indeholdt i årsberetningen... vedlagt Forslag fra bestyrelsen: Forslag 1. Pitch & putt klubbers optagelse i DGU og vedtægtsændringer med bilag A og A1 5 Forslag 2. Kollektiv ansvarsforsikring med bilag B, B1 og B Forslag fra klubberne med bestyrelsens bemærkninger: Forslag 3. Sikring af det økonomiske fundament i de større turneringer Orientering til de delegerede på repræsentantskabsmødet... 9 Curriculum Vitae Lars Aarup... 10

3 Program for temamøde 14. marts 2008 Dansk Golf Union s temamøde og ordinære repræsentantskabsmøde afholdes på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S Fredag 14. marts Registrering. Sandwich, øl/vand Temamøde Sted: Lokalerne Norway/Finland på 1. sal Ca Natmad og socialt samvær Sted: Lokalerne Denmark/Iceland på 1. sal Program for Dansk Golf Union s ordinære repræsentantskabsmøde 15. marts 2008 Lørdag 15. marts Registrering kaffe/the Repræsentantskabsmøde Frokost Sted: Lokalerne Norway/Finland/Sweden på 1 sal Eventuel fortsættelse af repræsentantskabsmødet (kaffe/the og frugt) 1

4 Temamøde

5 Temamøde i Dansk Golf Union 14. marts 2008 I forbindelse med repræsentantskabsmødet 2008 inviteres hermed til temamøde om: Golfens fremtid fredag 14. marts 2008 på Radisson SAS Scandinavia Hotel Amager Boulevard 70, 2300 København S Første indlægsholder er Carsten Beck, cand.polit og fremtidsforsker ved Instituttet for Fremtidsforskning. Carsten Beck arbejder med tendenser i samfundet og deres indflydelse på virksomheder og organisationer. Carsten Beck har blandt andet arbejdet for DIF, en lang række kommuner, BIF, DFI og IKEA. Indlægget handler om de omverdensfaktorer, som påvirker golfsporten i Danmark. Tendenser som geografisk placering, demografi, oplevelsesøkonomi, tidsforbrug, privatøkonomi og miljøhensyn er med til at forme golfsportens fremtid. Derudover vil der blive præsenteret fire scenarier udarbejdet for DIF for sporten og herunder golfsportens fremtid. Scenarierne såvel som tendenserne vil være til debat. Anden indlægsholder er Stig Backén, næstformand i Rungsted Golf Klub gennem de seneste syv år, og han har i de seks af årene været bestyrelsens ansvarlige på baneområdet. Rungsted Golf Klub iværksatte for 6 år siden et større baneprojekt, der gik ud på at renovere greens, så standarden kunne øges. I forbindelse med dette projekt besluttede bestyrelsen sig for at adskille driften af banen og det strategiske arbejde i bestyrelsen på den måde, at man ansatte en Course Manager med fuldt ansvar for banedriften. Hermed kunne bestyrelsen koncentrere sig om det overordnede strategiske arbejde. Stig Backéns indlæg drejer sig om de erfaringer Rungsted Golf Klubs bestyrelse har haft med denne beslutning. Aftenens program: kl Registrering v/ lokalerne Norway/Finland/Sverige 1.sal Sandwich, øl/vand kl Temamøde kl Pause (ca.) kl Temamøde fortsættes kl Natmad og socialt samvær (ca.) v/ lokalerne Danmark/Iceland på 1. sal Mødet er åbent for alle deltagere i repræsentantskabsmødet. Derudover kan andre interesserede fra klubbernes bestyrelser melde sig i den udstrækning der er plads. Vel mødt! Med venlig hilsen Søren Clemmensen Formand 2

6 Repræsentant- skabsmøde

7 Dagsorden for Dansk Golf Unions ordinære repræsentantskabsmøde 15. marts ) Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af advokat John Korsø Jensen. 2) Fastlæggelse af stemmetal for de stemmeberettigede medlemmer Medlemsstatistik pr. 30. september 2007 inklusive stemmer pr. klub er indeholdt i årsberetningen. 3) Bestyrelsens beretning Bestyrelsens skriftlige beretning er indeholdt i årsberetningen. Amatør- & Ordensudvalgets beretning er indeholdt i årsberetningen (behandles umiddelbart før punktet eventuelt). 4) Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne. Forslag 1 fremsat af bestyrelsen: Pitch & putt 1) Optagelse af pitch & putt klubber i DGU 2) Vedtagelse af vedtægtsændringer Bilag A og A1 vedlagt. Forslag 2 fremsat af bestyrelsen: Kollektiv ansvarsforsikring. 1) Vedtagelse af tegning af kollektiv ansvarsforsikring 2) Vedtagelse af Nykredit Forsikrings tilbud Bilag B, B1 og B2 vedlagt. Forslag 3 fremsat af Skanderborg Golfklub: Sikring af det økonomiske fundament i de større danske turneringer. Bestyrelsens bemærkninger vedlagt. 5) Forelæggelse til godkendelse af det reviderede årsregnskab, budget og kontingentforslag for medlemmer med fuldt medlemskab for indeværende år samt overslag for det kommende år Regnskab med budget er indeholdt i årsrapporten. 3

8 Bestyrelsen foreslår, at kontingentet til DGU for medlemmer med fuldt medlemskab pristalsreguleres med 4% for indeværende år, svarende til kr. 6,00 for seniorer og kr. 3,00 for juniorer. Kontingentet vil da være kr. 149,00 for seniorer og objektive differentierede medlemskategorier, kr. 78,00 for juniorer og kr. 78,00 for langdistance. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet til DGU for Green Pas reguleres med samme beløb. Kontingentet vil da være kr. 184,00 for voksne og kr. 92,00 for juniorer. Kontingentforhøjelsen er indregnet i budgettet. 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt af suppleanter VALG TIL BESTYRELSEN På valg til bestyrelsen er: Lars Dahl-Nielsen, Vejle Golf Club, som ikke genopstiller Ellen Margrethe Duus, Golfklubben Hedeland, som genopstiller Bestyrelsen foreslår genvalg af: Ellen Margrethe Duus, Golfklubben Hedeland Bestyrelsen foreslår, at hidtidig suppleant Christian Bindslev, Holbæk Golfklub vælges som nyt bestyrelsesmedlem. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår genvalg af: Suppleant Aase Møller-Hansen, Alssund Golfklub Bestyrelsen foreslår nyvalg af: Lars Aarup, Dragsholm Golf Club CV vedlagt. 7) Valg af revisor Bestyrelsen foreslår valg af revisionsfirmaet Deloitte. 8) Valg af medlemmer og suppleant til Amatør- og Ordensudvalget På valg til udvalget er: Bjarne Winther, Furesø Golfklub, som genopstiller og som suppleant: Anne Kaas Hammer, Københavns Golf Klub, som genopstiller 9) Eventuelt 4

9 Forslag fra bestyrelsen

10 Vedrørende dagsordenens punkt 4 Forslag 1 fremsat af bestyrelsen Bestyrelsen ønsker, at pitch & putt klubber kan optages under DGU og som følge heraf skal DGU s vedtægter ændres, se Bilag A. I henhold til DGU s vedtægtsbestemmelse 17 kan ændring af vedtægter alene finde sted efter vedtagelse heraf på repræsentantskabsmøde med flertal på 2/3 af de herpå repræsenterede stemmer. 5

11 Bilag A Emne: Vedtægtsændring, som muliggør indplacering af pitch & putt sporten i DGU. Baggrund: Pitch & putt er i flere europæiske lande blevet en populær sport, som knytter sig naturligt op mod golfsporten, da den indeholder elementer fra det korte spil. På den anden side har pitch & putt sådanne forskelligheder, at den ikke kan samkøres med golf. Såvel regler som organisationsforhold er forskellige fra golfsportens. For godt et år siden tog to danskere initiativ til at bringe sporten til Danmark ved at oprette Dansk Pitch and Putt Union. Der eksisterer endnu ikke egentlige pitch & putt anlæg i Danmark, og der er ikke oprettet pitch & putt klubber. Imidlertid har de to initiativtagere ønsket en relation til DGU og DIF, således at der kan opnås en ønsket relation til den danske idrætsverden og et samarbejde med DGU. I den forbindelse har DIF meddelt, at en ny dansk sportsgren må finde sit ståsted indenfor rammerne af et eksisterende specialforbund, og da pitch & putt har så nært et slægtskab med golfsporten, så bør pitch & putt organiseres under DGU. DGU har på den baggrund indgået en hensigts- og samarbejdsaftale med Dansk Pitch and Putt Union og vil bede repræsentantskabet om at foretage de nødvendige vedtægtsænd-ringer, således at pitch & putt, som selvstændig aktivitet, kan placeres inden for rammerne af DGU. Organisatorisk skal pitch & putt aktiviteten være en selvstændig disciplin i DGU. Fremtidige pitch & putt klubber skal optages i DGU under iagttagelse af DGU s bestyrelses fastsatte optagelses- og medlemsvilkår, der skal overholde pitch & putts regler vedrørende spillet. Klubberne får ret til den service DGU s sekretariat tilbyder. Endvidere vil der blive oprettet en fast pitch & putt komité, bestående af Dansk Pitch and Putt Unions bestyrelse. Komiteens formål er at sikre pitch & putts fremtidige udvikling, herunder repræsentere DGU over for de europæiske og internationale pitch & putt forbund. For så vidt angår repræsentation i øvrigt, så vil enhver pitch & putt klub have ret til at deltage i DGU s repræsentantskabsmøder. Klubberne har almindelig stemmeret. Økonomisk skal golf og pitch & putt disciplinerne holdes adskilt. Pitch & putt klubber skal betale kontingent til DGU på samme vilkår som øvrige golfklubber. Støtte fra DIF, Team Danmark og evt. andre kanaliseres direkte til den aktivitet, de er bevilliget i forhold til. Der vil ikke være sportslige sammenhæng mellem golf og pitch & putt. Tilsvarende vil DGU-kort i deres kendte form være forbeholdt klubmedlemmer i danske golfklubber under DGU, medens pitch & putt spillere vil modtage et medlemsbevis, som tydeligt angiver at der alene er rettigheder i forhold til pitch & putt spillet. Pitch & putt: Denne sportsgren ligner på flere punkter golfsporten. Der spilles på 9 eller 18 huls baner, men længden af det enkelte hul må ikke overstige 90 meter. Der må alene anvendes 3 jern, og der spilles med særlige handicaps og ratings. Der afholdes såvel europæiske mesterskaber som verdensmesterskaber.

12 Bilag A Vurdering: Pitch & putt vil næppe udgøre en egentlig konkurrence til det traditionelle golfspil. Derimod vil det tilbyde gode muligheder for særligt børn, juniorer og generelt personer med tidsmæssige eller fysiske begrænsninger, da spillet alene består i de korte discipliner i golfspillet. Der består en ikke uvæsentlig synergieffekt mellem pitch & putt samt golf. Det korte spil vil sandsynligvis udgøre en naturlig introduktion til det egentlige golfspil og give en anden form for fleksibilitet til golfspillet. Det skal særligt bemærkes, at det økonomisk vil være langt lettere at gå i gang med pitch & putt, da der som nævnt alene anvendes tre jern, og banearealet udgør traditionelt omkring en hektar, hvorfor anlægsudgifter vil muliggøre et attraktivt kontingent. Endelig vil pitch & putt være et naturligt udviklingsområde for mange danske golfklubber, som alene har begrænsede baneudvidelsesmuligheder. Indstilling: DGU bestyrelse anbefaler, at repræsentantskabet godkender, at DGU fremover kan organisere pitch & putt sporten. De foreslåede vedtægtsændringer giver mulighed for, at DGU kan repræsentere de danske golfklubber og i et eget regi de kommende danske pitch & putt klubber. Vedtægtsændringerne indeholder også en fremtidig mulighed for at DGU kan organisere andre sportsgrene, som DIF måtte pålægge DGU at repræsentere. Der er ingen planer om optagelse af nye sportsgrene, og en konkret udvidelse vil alene finde sted efter forelæggelse forud for repræsentantskabet. Spilleregler for pitch & putt kan rekvireres hos DGU. Øvrigt: Henrik Knudsen, der er den ene af de to initiativtagere til pitch & putt i Danmark, vil være til stede på repræsentantskabsmødet og udbygge orienteringen om pitch & putt. Karsten Thuen Generalsekretær

13 Bilag A1 VEDTÆGTSÆNDRINGER BAGGRUND FOR FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING Bestyrelsens initiativ til at ændre DGU s vedtægter beror på DGU s aftale indgået med Dansk Pitch and Putt Union (DPPU). Samarbejdet mellem parterne resulterer i, at der etableres en pitch & putt aktivitet inden for DGU. Danske pitch & putt klubber optages i DGU. DGU s nuværende vedtægter hjemler ikke ret til optagelse af danske pitch & putt klubber eller opstart af andre former for aktiviteter med tilknytning til golf. For at fremtidssikre DGU s vedtægter, fremsætter bestyrelsen neden for forslag til vedtægtsændringer som er nødvendige, hvis DGU vil optage pitch & putt aktiviteten. DGU s vedtægter Ændringsforslag 1, stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association og kan være medlem af og samarbejde med andre organisationer. Ingen ændring 2, stk. 1 DGU s formål er som interesseorganisation for DGU s medlemmer at virke for golfspillet og dettes udbredelse i Danmark og herunder at arbejde for en forbedring af mulighederne for golfspil for såvel bredden som eliten, alt under rimelig hensyntagen til natur og miljø. 2, stk. 3 DGU skal påse, at DGU s medlemmer og disses medlemmer (klubmedlemmer) følger de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte golfregler og for amatør-klubmedlemmer amatørreglerne. DGU skal tillige påse, at medlemmerne følger det til enhver tid af DGU fastsatte handicapsystem og Standard Scratch Score eller Course Rating med Slope System. DGU s formål er som interesseorganisation for DGU s medlemmer at virke for golfspillet, pitch & putt og andre aktiviteter med tilknytning til golf. DGU skal arbejde for udbredelse og forbedring af mulighederne for udøvelse af alle DGU s aktiviteter i Danmark for såvel bredden som eliten, alt under rimelig hensyntagen til natur og miljø. DGU skal påse, at DGU s medlemmer (golfklubber) og disses medlemmer (klubmedlemmer) følger de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte golfregler og for amatør-klubmedlemmer amatørreglerne. DGU skal tillige påse, at medlemmerne følger det til enhver tid af DGU fastsatte handicapsystem og Standard Scratch Score eller Course Rating med Slope System.

14 Bilag A1 DGU s vedtægter Ændringsforslag Ny 2, stk. 4 Ny 2, stk. 4 DGU skal påse, at DGU s medlemmer (pitch & putt klubber) og disses medlemmer (klubmedlemmer) følger de regler der er fastsat af European Pitch & Putt Association og Federation of International Pitch and Putt Associations. 3, stk. 2 Som medlemmer af DGU med fuldt medlemskab kan optages danske golfklubber. Som medlemmer af DGU med fuldt medlemskab kan optages danske golfklubber, danske pitch & putt klubber og andre danske klubber med aktiviteter med tilknytning til golf.

15 Vedrørende dagsordenens punkt 4 Forslag 2 fremsat af bestyrelsen I henhold til seneste repræsentantskabsmøde har DGU indhentet tilbud på kollektive ansvarsforsikringer, der på objektivt grundlag skal dække skader på personer og ting forvoldt på golfbaner i Danmark, se Bilag B. Der skal træffes bindende beslutning om DGU skal tegne en kollektiv ansvarsforsikring i overensstemmelse med indhentet tilbud. 6

16 Bilag B Vedlagt er tilbud fra Nykredit Forsikring på en kollektiv ansvarsforsikring. Repræsentantskabet skal tage stilling til, om DGU skal tegne en ansvarsforsikring, og i bekræftende fald, om det skal være Alternativ 1 eller 2.

17 Bilag B1 Emne: Kollektiv DGU ansvarsforsikring Baggrund: På DGU s repræsentantskabsmøde 2006 vedtog repræsentantskabet enstemmigt, at DGU skulle undersøge mulighederne for at tegne en kollektiv ansvarsforsikring, som kan dække de skader, som golfspillet afstedkommer. Baggrunden herfor var, at der kan opstå person- og tingsskader som ofte ikke dækkes af skadevolders forsikring, fordi der er tale om en hændelig skade eller fordi skadevolder ikke kan identificeres. For at skadelidte kan opnå erstatning skal denne have tegnet en nødvendig forsikring. DGU præsenterede på sidste års repræsentantskabsmøde et oplæg, som tilbød en kollektiv forsikring med bred dækning. Efterfølgende modtog DGU fra flere klubber bemærkninger om, at dækningsomfanget var for ambitiøst. Endvidere ville bl.a. dækning for spil i udlandet og transport mellem hjem og klub give anledning til fortolkningstvivl. Dette gjorde netop forsikringen så dyr, at flere klubber fandt forsikringen uacceptabel, hvorfor DGU ikke arbejdede videre med forsikringstilbudet. DGU har indhentet et nyt tilbud hvor dækningen er reduceret til en kollektiv ansvarsforsikring, der på objektivt grundlag skal dække skader på personer og ting forvoldt på golfbanen i Danmark. Ansvarsforsikringens dækningsområder er traditionelle, og dækning sker selvom skadevolder ikke kan identificeres. Præmien er i forhold til tilbudet fra sidste års repræsentantskabsmøde reduceret til knapt en fjerdedel. Ud af de indkomne tilbud har DGU s bestyrelse anset Nykredit Forsikrings tilbud for værende det mest favorable. Nykredit Forsikring har afgivet et tilbud med to alternative forsikringsdækninger: Alternativ 1. Tingskade kr ,- Personskade kr ,- Årlig præmie pr. medlem kr. 12,- ved 3-årig tegning. Alternativ 2. Tingskade kr ,- Personskade kr ,- Årlig præmie pr. medlem kr. 10,- ved 3-årig tegning. Den maksimale udbetaling for person- eller tingsskader, sagsomkostninger og renter i ét forsikringsår kan ikke overstige kr i alt. Det vil være muligt for DGU at opnå en reduktion i præmien, såfremt skadesforløbet efter endt aftaleperiode er gået godt. Indstilling: Såfremt repræsentantskabet vedtager, at DGU skal tegne en kollektiv ansvarsforsikring, anbefaler DGU s bestyrelse at alternativ 2 fra Nykredit Forsikring vedtages. Præmien vil i så fald udgøre 10 kr. pr. klubmedlem, og præmien vil blive fordelt således, at der medio april via DGU opkræves 10 kr. pr. klubmedlem. Som bilag B2 er vedlagt forsikringsvilkår fra Nykredit Forsikring. Karsten Thuen Generalsekretær

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Forslag fra klubberne

27

28 Forslag 3 bestyrelsens bemærkninger til forslaget Bestyrelsen er enig i, at der er behov for bedst muligt at sikre, at større golfturneringer i Danmark hviler på et økonomisk forsvarligt fundament. Større golfturneringer skal defineres som Europa Tour, Challenge Tour, Nordic League turneringer og tilsvarende Ladies European Tour turneringer. Bestyrelsen er enig i, at dette kan sikres såfremt det forslag, som Skanderborg Golf Klub har indsendt, vedtages. Bestyrelsen anbefaler derfor repræsentantskabet at stemme for forslaget. Da forslaget indebærer en vedtægtsændring, henleder bestyrelsen repræsentantskabet opmærksomhed på 17 i DGU s vedtægter Ændringer af vedtægterne kan alene finde sted efter en vedtagelse heraf på et repræsentantskabsmøde med et flertal på 2/3 af de herop repræsenterede stemmer. 8

29 Orientering

30 Orientering til de delegerede på Dansk Golf Unions ordinære repræsentantskabsmøde 15. marts 2008 Opmærksomheden henledes på DGU's vedtægter 4, som indebærer, at: 1. Repræsentantskabet består af bestyrelsens medlemmer samt højst to befuldmægtigede repræsentanter for hver af de klubber, der er optaget med fuldt medlemskab af DGU. 2. Delegerede er repræsentantskabet, DGU's udvalgs- og komitémedlemmer samt ansatte, de af DGU inviterede gæster samt klubbernes øvrige tilmeldte. 3. Taleret på repræsentantskabsmødet har repræsentantskabet, med mindre bestyrelsen tillader, at andre delegerede får ordet. 4. Der udarbejdes en liste med navnene på repræsentantskabet. Listen overdrages i kopi til dirigenten, når denne er valgt. DGU s sekretariat DGU s sekretariat oprettes i foyeren ved mødelokalerne Norway/Finland/Sweden på 1. sal. Fredag i perioden fra kl og lørdag i perioden fra kl Her udleveres ved ankomst deltagerliste, navneskilte samt kuvert med stemmesed-ler, som der skal kvitteres for. Alle klubber skal have henvendt sig til sekretariatet inden repræsentantskabsmødets start lørdag kl for at: Indkvartering blive registreret som værende til stede få udleveret kuvert med stemmesedler Ved ankomst (check ind kl ) checkes ind i receptionen. Ved afrejsen (check ud senest kl ) bedes venligst betalt for ekstraydelser, såsom telefon, minibar, roomservice og lignende, som ikke er inkluderet i prisen. Receptionen vil være behjælpelig med henstillen af eventuel bagage efter check ud. 9

31 Curriculum Vitae Navn: Født: Privat: Civil karriere: Lars Aarup 5. oktober 1957 i København Gift med Gitte gennem 30 år og har to voksne drenge. Bor i Hørve. Selvstændig Anlægsgartner med ansatte. Tidligere formand for Slagelse Faldskærmsklub, formand for Hørve Erhvervsforening, formand for branche og arbejdsgiverforeningen Danske Anlægsgartnere og næstformand i Håndværksrådet. Golf: Nuværende formand for Dragsholm Golf Club, Hcp. 11,6 10

TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2011

TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2011 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2011 Indkaldelse til Dansk Golf Unions ordinære repræsentantskabsmøde samt Temamøde Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 25. og 26. marts 2011 24. februar 2011 Indkaldelsen

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde DANSK GOLF UNION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Til DGU s repræsentantskab t +45 43 26 27 00 f +45 43 26 27 01 info@dgu.org danskgolfunion.dk golf.dk Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary

Læs mere

INDKALDELSE TIL TEMA- & REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Hovedsponsor:

INDKALDELSE TIL TEMA- & REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Hovedsponsor: INDKALDELSE TIL TEMA- & REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 1 TEMA- & REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 Dansk Golf Union indkalder hermed til ordinært repræsentantskabsmøde samt temamøde: I år afholdes ovenstående på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012. Tema- og repræsentantskabsmøde 2012

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012. Tema- og repræsentantskabsmøde 2012 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 Tema- og repræsentantskabsmøde 2012 1 Indkaldelse til Dansk Golf Unions ordinære repræsentant skabsmøde samt Temamøde Comwell Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør den 23. og 24.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Indkaldelse til. Hovedsponsor:

Indkaldelse til. Hovedsponsor: Indkaldelse til TEMA- & REPRÆSEN- TANTSKABSMØDE 2013 side 2 tema- og REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013 18.2.2013 Dansk Golf Union indkalder hermed til ordinært repræsentantskabsmøde samt temamøde, som i år afholdes

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Advokat Peter Skau-Andersen Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Tlf +45 7730 4050 Fax +45 7730 4077 J.nr. 142286 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VÆRLØSE GOLFKLUB 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1.1

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Vejle Golf Clubs vedtægter

Vejle Golf Clubs vedtægter Vejle Golf Clubs vedtægter 10 ændret på generalforsamlingen den 4. marts 2008. 3 og 6 ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2014. 11 og 17 ændret på generalforsamlingen den 4.marts 2015. Ændring af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER Revideret på generalforsamling d.. 12/3-20121 Møn Golfklub. Klintevej 118. 4780 Stege Telefon 55 81 32 40. Fax 55 81 32 60. email: moen-golfklub@post.tele.dk 1 Klubbens navn

Læs mere

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB MARTS 2014 Vedtægter for VALLØ GOLFKLUB Køgevej 87 4600 Køge Telefon: 56 29 00 14 E-mail: sekretariat@valloe-golfklub.dk Web: www.valloe-golfklub.dk I Vallø Golfklub arbejder vi for et åbent og imødekommende

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB den 1. marts 2016 kl. 19.00 i Øland Medborgerhus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3) Fremlæggelse

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Vedtægter for Sunset Golfklub.

Vedtægter for Sunset Golfklub. Vedtægter for Sunset Golfklub. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Sunset Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Assens kommune. Golfklubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Smørum Golfklub

Vedtægter for Smørum Golfklub Vedtægter for Smørum Golfklub Bestyrelsen Marts 2015 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Smørum Golfklub. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Klubben er stiftet den 15. august 1994.

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November

Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November 2013 1 1 Klubbens navn er ALBERTSLUND GOLFKLUB hjemmehørende i Albertslund kommune. Det er Albertslund Golfklubs formål med udgangspunkt i foreningsfællesskabet

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

Vedtægter for Lyngbygaard Golf klub

Vedtægter for Lyngbygaard Golf klub Vedtægter for Lyngbygaard Golf klub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Lyngbygaard Golf Klub og dens hjemsted er i Aarhus kommune. 1.2 Klubben har indgået lejeaftale om brug af det på Lyngbygaard

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Skovbo Golfklub, og er stiftet 30. oktober 1999. Golfklubben har hjemsted i Køge Kommune, på adressen Dalbyvej 50, 4140 Borup. Golfklubben

Læs mere

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014 BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kalø Golf Club. 1.2 Klubben har hjemsted på golfanlægget beliggende Dyrhøjgårdsvej 4, 8410 Rønde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB NAVN OG HJEMSTED: Klubbens navn er CGC Golf Club, og dens hjemsted er i Vallensbæk Kommune. 1 2 FORMÅL: Stk. 1: Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne

Læs mere

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Passebækgård Golf Klub og dens hjemsted er i Gribskov kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub Vedtægter for Maribo Sø Golfklub 1 Formål. Stk. 1.: Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane i Lolland Kommune og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter samt at fremme

Læs mere

Vedtægter for Odder Golfklub...

Vedtægter for Odder Golfklub... Vedtægter for Odder Golfklub... 1. Formål 1.1 Klubbens navn er Odder Golfklub, og dens hjemsted er Odder Kommune. 1.2 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf

Læs mere

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Aarhus Aadal Golf Club. Herefter benævnt AAGC. 1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Brydehøjvej 35, 8462

Læs mere

Vedtægter for Ikast Golf Klub

Vedtægter for Ikast Golf Klub Vedtægter for Ikast Golf Klub som endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14.3.2013 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Ikast Golf Klub. 1.2 Hjemsted er Ikast Brande Kommune. 2. Formål

Læs mere

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere golfspil og de dertil hørende idrætslige aktiviteter på det

Læs mere

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen 1 ændres fra Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter, således at

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT KLUBBENS NAVN OG FORMÅL 1.1. Klubbens navn er GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT. 1.2. Golfklubben har hjemsted i Middelfart kommune. 1. 1.3. Klubbens formål er at forestå driften

Læs mere

VEDTÆGTER. for MOLLERUP GOLF CLUB

VEDTÆGTER. for MOLLERUP GOLF CLUB VEDTÆGTER for MOLLERUP GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Indskud og kontingent 7 Restance 8 Ordinær generalforsamling 9 Dagsorden til ordinær generalforsamling

Læs mere

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER f o r H i m m e r l a n d G o l f K l u b 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Himmerland

Læs mere

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168 Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Silkeborg Golf Club.

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Lett Advokatfirma Adv. Carsten Henriksen J.nr. 208877-LGU 14. maj 2008 Revideret af Golfklubben i 2011 og 2012 VEDTÆGTER for Stensballegaard Golfklub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Stensballegaard

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RANDERS FJORD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR RANDERS FJORD GOLFKLUB 1 VEDTÆGTER FOR RANDERS FJORD GOLFKLUB Murhusbakken 21, Støvring, 8930 Randers NØ 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Klubbens navn er Randers Fjord Golfklub, Støvringgaard (Tidl.: Nørhald Golfklub) og dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Brøndby Golfklub (Senest revideret april 2016) Klubbens navn er Brøndby Golfklub, og dens hjemsted er Brøndby Kommune.

Vedtægter for. Brøndby Golfklub (Senest revideret april 2016) Klubbens navn er Brøndby Golfklub, og dens hjemsted er Brøndby Kommune. Vedtægter for Brøndby Golfklub (Senest revideret april 2016) 1 Klubbens navn er Brøndby Golfklub, og dens hjemsted er Brøndby Kommune. Klubbens formål er: at organisere de til golfsporten hørende idrætslige

Læs mere

DRAGSHOLM MODELFLYVEKLUB Vedtægter. 1. Navn Klubbens navn er Dragsholm Modelflyveklub og er hjemmehørende i Odsherred kommune.

DRAGSHOLM MODELFLYVEKLUB Vedtægter. 1. Navn Klubbens navn er Dragsholm Modelflyveklub og er hjemmehørende i Odsherred kommune. DRAGSHOLM MODELFLYVEKLUB Vedtægter 1. Navn Klubbens navn er Dragsholm Modelflyveklub og er hjemmehørende i Odsherred kommune. 2. Formål At udvikle og fremme mulighederne for udøvelse af modelflyvning.

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Udgave december 2009 December 2009 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 2 DGU & Organisation side 3 Medlemskab af DGU side 4 Optagelsesprocedure side 4 Fuldgyldigt medlemskab

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

VARSLINGSSKRIVELSE TIL DGU S REPRÆSENTANTSKABSMØDE

VARSLINGSSKRIVELSE TIL DGU S REPRÆSENTANTSKABSMØDE Til Dansk Golf Unions repræsentantskab 18. december 2014 VARSLINGSSKRIVELSE TIL DGU S REPRÆSENTANTSKABSMØDE Dansk Golf Union afholder repræsentantskabsmøde på Comwell i Middelfart lørdag den 21. marts

Læs mere

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 Side 2 Målsætning 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Planlægningspolitik for turneringer 6 DGU s Turnerings- og Regelkomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer

Læs mere

VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB

VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB 1 1 Klubbens navn er Aabybro Golfklub og dens hjemsted er Jammerbugt Kommune. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folke-oplysningsloven. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab (1.1) Klubbens navn er Blokhus Golf Klub (1.2) Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup (2.1) Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Midtfyns Golfklub

Vedtægter for Midtfyns Golfklub Vedtægter for Midtfyns Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Midtfyns Golfklub der har hjemsted i Faaborg-Midtfyn kommune. 2 - Formål Klubbens formål er at udbrede og fremme kendskabet til golfspillet

Læs mere

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben.

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Vedtægter/Formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Formål E-klubbens formål er: at skabe et netværk for

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtægter for. Viborg Golfklub

Vedtægter for. Viborg Golfklub Vedtægter for Viborg Golfklub 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Viborg Golfklub. Klubbens hjemsted er Viborg. Klubben er stiftet den 16. april 1973. Klubbens adresse er: Spangsbjerg

Læs mere

Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH Anne Skaarup. Afbud: Aase Møller-Hansen AMH Jim Staffensen

Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH Anne Skaarup. Afbud: Aase Møller-Hansen AMH Jim Staffensen 28. februar 2011 Referat fra bestyrelsesmøde afholdt Kolding Golf Club, Egtved Allé 10, 6000 Kolding Mandag den 7. februar 2011 kl. 17.00 Til stede: Søren Clemmensen SCN Tuula Undall TUN Ib Dam Schultz

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for RegionsGolf Øst

Vedtægter for RegionsGolf Øst Vedtægter for RegionsGolf Øst af RegionsGolf Danmark u00d8st 1 / 6 1. 01 - Navn og område... 3 2. 02 - Formål... 3 3. 03 - Deltagende klubber... 3 4. 04 - Turneringens afvikling... 4 5. 05 - Ledelse...

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

Medlemskab af Dansk Golf Union

Medlemskab af Dansk Golf Union DA N S K GOL F U N ION Medlemskab af Dansk Golf Union REGLER OG BESTEMMELSER KORT KONTINGENTER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 DANSK GOLF UNION 4 MEDLEMSKAB AF DGU 5 OPTAGELSESPROCEDURE 5 MEDLEMS- OG OPTAGELSESBETINGELSER

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

SØHØJLANDET GOLF ORGANISATION. Jan V. Rasmussen MARKEDSFØRING BEGYNDERE BANEN TURNERINGER KLUBHUS + TRÆNINGSBANE MEDLEMMER

SØHØJLANDET GOLF ORGANISATION. Jan V. Rasmussen MARKEDSFØRING BEGYNDERE BANEN TURNERINGER KLUBHUS + TRÆNINGSBANE MEDLEMMER SØHØJLANDET GOLF Den 1. januar 2015 bliver vi oprettet som selskab i Dansk Golf Union (DGU). Det betyder, at vi kan møde op på DGU s repræsentantskabsmøder med møde- og taleret men ikke med stemmeret.

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2017 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 16. juni 2017 Molskroen Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement i Danske

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere