6. Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm. Tema: Sygepleje Borger og patient i det hele sundhedsvæsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm. Tema: Sygepleje Borger og patient i det hele sundhedsvæsen"

Transkript

1 6. Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm Tema: Sygepleje Borger og patient i det hele sundhedsvæsen Efteråret 2017 Hold BSF15 (Rev ) 1

2 1. Semesterets overordnede tema Sygepleje Borger og patient i det hele sundhedsvæsen Semesteropbygning Læringsudbytte for 6. semester Oversigt over ECTS fordeling på fagområder Studieaktivitetsmodel Teoretisk undervisning Teori og klinisk forberedende undervisning Teori og klinisk bearbejdende undervisning Klinisk undervisning Forberedelse inden klinisk undervisning: Rammer for klinisk undervisning Studiesamtaler og individuel studieplan Individuel studieplan Afsluttende studiesamtale Litteratur Forudsætningsgivende studieaktiviteter Beskrivelse af aktivitet Beskrivelse af aktivitet Beskrivelse af aktivitet Individuel digital prøve i medicinhåndtering Intern klinisk prøve Forudsætninger og krav Form Konkrete kliniske sygepleje situationer eller forløb Det skriftlige oplæg Det mundtlige oplæg Eksamination Bedømmelse Rammer for prøven Bilag 1 Læringsudbytter fordelt på viden, færdigheder og kompetencer Viden Færdigheder Kompetencer

3 1. Semesterets overordnede tema Sygepleje Borger og patient i det hele sundhedsvæsen Temaet retter sig mod selvstændig klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab inden for sygeplejens virksomhedsområde i det hele sundhedsvæsen på tværs af sektorer og professioner. Fokus er at opnå kompetence i selvstændigt at indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv at understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør. Ligeledes er fokus at forholde sig kritisk refleksivt i sygeplejesituationer i det hele sundhedsvæsen. 2. Semesteropbygning Sjette semester består at et undervisningsforløb svarende til 30 ECTS point T K K K K K K K K K K K K K K K K IKP IKP T T = teoretisk undervisning. K = klinisk undervisning. IKP= Intern Klinisk Prøve Hver rubrik svarer til en uges studieaktivitet. En uges studieaktivitet svarer til 1½ ECTS-point svarende til 40 timer studieuge. 3 ECTS- point afvikles som teoretisk undervisning, som klinisk forberedende og klinisk bearbejdende undervisning og 27 ECTS-point afvikles som klinisk undervisning. Den kliniske undervisning kan finde sted i det somatiske, primære eller psykiatriske sundhedsvæsen. Semesteret starter i uge og slutter uge Uge 52 er studiefri og i semesteret har den studerende endvidere studiefri i uge 42 eller det planlægges med klinisk vejleder. 3. Læringsudbytte for 6. semester Læringsudbytte fordelt på viden, færdigheder og kompetencer fremgår af bilag 1 til semesterbeskrivelsen. Den studerende har efter gennemført semester opnået følgende læringsudbytte. Kan selvstændigt anvende, kritisk vurdere og formidle klinisk beslutningstagen til systematisk at observere, diagnosticere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje i samspil med borgere, patienter og pårørende Kan udføre og kritisk vurdere klinisk lederskab af pleje-, og behandlingsforløb i samspil med borgere, patienter, pårørende og fagprofessionelle på tværs af sektorer Kan indgå selvstændigt i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i helhedsperspektiv understøtte borger, patient og pårørende som en central og aktiv aktør i individuelle forløb Kan indgå empatisk, etisk og refleksivt i en dialogbaseret og værdiskabende kommunikation og relation med borgere, patienter og pårørende samt tværprofessionelle samarbejdspartnere Kan anvende, kritisk vurdere og formidle sygeplejefaglige interventioner i stabile, akutte, komplekse, forebyggende og rehabiliterende pleje- og behandlingsforløb 3

4 Kan anvende og kombinere viden om, samt reflektere over menneskets anatomi, fysiologi og sygdomslære Kan udføre, kritisk vurdere og formidle medicinhåndtering samt inden for en rammedelegering ordinere medicin i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb Kan selvstændigt anvende og kritisk vurdere beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling samt sikre og udvikle kvalitet, der understøtter borger- og patientoplevet sammenhæng i et samlet sundhedsvæsen og i borgerens/patientens hjem Kan selvstændigt støtte, vejlede og rådgive borger, patient og pårørende i at håndtere sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge i rehabiliterende, palierende, sundhedsfremmende og forebyggende forløb. Kan selvstændigt håndtere innovation og teknologier i planlægning, udførelse og udvikling af pleje og behandling. Kan selvstændigt håndtere og integrere national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over sygepleje. 4. Oversigt over ECTS fordeling på fagområder ECTS Teori ECTS Klinik Sundhedsvidenskabelige fag 1 17 Naturvidenskabelige 2 Humanvidenskabelige 1 4 Samfundsvidenskabelige 1 4 I alt Studieaktivitetsmodel De kliniske undervisningssteder forventer at de studerende har en høj grad af deltageraktivitet og bidrager til et udviklende læringsmiljø. Derfor er den studerendes engagement, forberedelse og tilstedeværelse i undervisningen og vejledningen af afgørende betydning for kvaliteten af den studerendes læring. Studieaktivitetsmodellen er et studieredskab til planlægning og organisering af studieaktiviteten på 40 timer om ugen. Den obligatoriske deltagelsespligt på 30 timer i klinisk undervisning er placeret i kategori 1, 2 og 4. De resterende 10 timer er initiereret af den studerende til fx egen forberedelse, litteratursøgning og læsning, studiebesøg, skriftlige oplæg og refleksioner, egne refleksionsgrupper osv. Studieaktivitetsmodellen er med til at tydeliggøre de forskellige typer af studie- og læringsaktiviteter, der er knyttet til uddannelsen og på den måde styrke, at de studerende udnytter uddannelsesforløbet i den kliniske uddannelse. Modellen er således et vejledende redskab, der skal hjælpe med til at skabe overblik over de forskellige krav og forventninger, som uddannelsen stiller i forhold til den studerendes studeindsats. Modellen kan give et indblik i, hvilke studieaktiviteter, der er initieret af henholdsvis den studerende selv og 4

5 den kliniske vejleder/underviser i klinisk praksis (beskrevet som underviser). Timeantal er vejledende og vil kunne ændre sig gennem semesteret. Undervisning- og studieaktivitet er rammesat i en Studieaktivitetsmodel med fire elementer: Kvadrant 1: Deltagelse af underviser og studerende initieret af underviser Kvadrant 2: Deltagelse af studerende initieret af underviser Kvadrant 3: Deltagelse af studerende - initieret af studerende Kvadrant 4: Deltagelse af underviser og studerende - initieret af studerende 13 timer pr. uge med fokus på I samspil med borgere, patienter og pårørende udføre klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab og indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde Medicineringsprocessen Intro og studiesamtaler Refleksionssamtaler FSA, intern prøve og feedback Arbejde med og i henhold til individuel studieplan Deltagelse af: Underviser & Studerende 4 timer pr. uge Skabe refleksionsrum med andre studerende og kliniske vejledere Kritisk vurdere sygeplejeinterventioner, kvalitetsudvikling og standarder Fremme innovative processer Kategori 1 Deltagelse af undervisere og studerende Initieret af underviser Kategori 4 Deltagelse af undervisere og studerende Initieret af studerende Initieret af: Undervisere Initieret af: Studerende Kategori 2 Deltagelse af studerende Initieret af underviser Kategori 3 Deltagelse af studerende Initieret af studerende 13 timer pr. uge I samspil med borgere, patienter og pårørende selvstændigt udføre klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab og indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde Støtte og vejlede og indgå empatisk, etisk og refleksivt i en dialogbaseret og værdiskabende kommunikation Arbejde med praksis-, udviklingsog forskningsbaseret viden Arbejde med og i henhold til individuel studieplan Deltagelse af: Studerende 10 timer pr. uge Egen forberedelse og efterbehandling af studieplan, FSA og intern prøve Studie/refleksionsgrupper Studiemetoder fra portfolio Søge praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden Andre studierelsevante tiltag 5

6 6. Teoretisk undervisning Sjette semester indledes med en uge med teori og klinisk forberedende undervisning og afsluttes med en uge med teori og klinisk bearbejdende undervisning på skolen. Klinisk forberedende og bearbejdende undervisning varetages i et samarbejde mellem kliniske vejledere og undervisere på uddannelsesinstitutionen. 6.1 Teori og klinisk forberedende undervisning - Farmakologiprøve - Arbejde med centrale udvalgte elementer fra semesterets læringsudbytte, - selvstændig klinisk beslutningstagen og selvstændigt klinisk lederskab i det hele sundhedsvæsen - innovation og innovative processer 6.2 Teori og klinisk bearbejdende undervisning - Refleksion over læringsudbytters betydning for egen læring og udvikling af professionen. - Diskussion af evt. muligheder for at arbejde videre med innovation fra studieaktivitet 3 frem mod valgfrit element, professionsbachelorprojekt og egen profession - Præsentation af klinisk nære bachelorprojekter. 7. Klinisk undervisning Den kliniske undervisning foregår i det hele sundhedsvæsen med fokus på selvstændig klinisk beslutningstagen og selvstændig klinisk lederskab. 7.1 Forberedelse inden klinisk undervisning: Præsentationsbrev Personlig og faglig præsentation Dokumentations ark fra medicin logbog (fra tidligere semestre) H/L- max 2 år gammelt. Hvis mere end 2 år: kliniske undervisere planlægger undervisning når de studerende er kommet i klinik Håndhygiejne: max 1 år Brand: max 1 år Uploades i praktikportalen senest onsdag kl inden klinik start 7.2 Rammer for klinisk undervisning Den kliniske vejleder forestår og har ansvaret for den kontinuerlige daglige kliniske undervisning og vejledning i overensstemmelse med semesterets læringsudbytter og udvælger relevante eksemplariske borger/patientsituationer med mulighed for progression i læring. Den kliniske vejleder har således ansvar for at bidrage til et læringsmiljø med mulighed for før, under og efter vejledning og feedback til den studerende. 6

7 Igennem hele semesteret opfordres de studerende til at arbejde sammen med andre studerende knyttet til semesteret og med studerende fra andre semestre og fagprofessioner, hvilket giver de studerende mulighed for at argumentere, diskutere, begrunde og reflektere over forskellige problemstillinger knyttet til borger/patient og pårørende i det hele sundhedsvæsen. Den studerende er ansvarlig for at forberede sig og deltage aktivt i planlagte undervisnings- og vejledningsforløb og udvise selvstændighed i klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab. Den studerende og den kliniske vejleder er gensidigt ansvarlige for at gøre det muligt for den studerende at opnå semesterets læringsudbytte og dermed indgå i et konstruktivt samarbejde. Den studerende skal deltage mindst 30 timer ugentligt i gennemsnit for at gennemføre den kliniske undervisning og for at deltage i semesterets prøve. Fravær må maksimalt være på 10% af det obligatoriske krav om 30 timer ugentlig i gennemsnitligt tilstedeværelse såfremt opfyldelse af deltagelsespligten skal imødekommes. Hvis deltagelsespligten ikke opfyldes, skal der i et samarbejde mellem den kliniske vejleder/underviser, underviser fra uddannelsesinstitutionen og den studerende udarbejdes en skriftlig plan for placering af de resterende timer ud fra et læringsmæssigt sigte. 7.3 Studiesamtaler og individuel studieplan På 6. semester gennemføres 4 studiesamtaler. Studiesamtalerne gennemføres i et samarbejde mellem den kliniske vejleder/underviser og den studerende. Studiesamtalerne kan afholdes individuelt eller i grupper af studerende. Som forberedelse udarbejder og medbringer studerende en dagsorden for studiesamtalen. Efter indledende studiesamtale, som afholdes indenfor de første to uger, udarbejdes den individuelle studieplan. Den individuelle studieplan er udgangspunktet for det videre samarbejde mellem den studerende og den kliniske vejleder Individuel studieplan Den individuelle studieplan er obligatorisk og udarbejdes efter den indledende studiesamtale. Den individuelle studieplan indeholder aftaler om: Individuelle studiebehov indenfor det kliniske undervisningssteds rammer, der er forventningsafstemt med klinisk underviser/vejleder Klinisk undervisning og vejledning, f.eks. indhold, form og tidspunkter Deltagelsespligt i klinisk undervisning med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellen Litteratur (se 7.5) Tidspunkter og dokumentation for efterfølgende studiesamtaler Anvendelse af og samarbejde om den individuelle studieplan og Logbog i medicinhåndtering Tidspunkter og aftaler om fastlagte studieaktiviteter Tidspunkt for intern klinisk prøve 7

8 Den studerende renskriver og uploader i Praktikportalen den individuelle studieplan, senest 3 hverdage efter den afholdte studiesamtale. Den kliniske vejleder skal godkende den individuelle studieplan i forhold til indhold og mulighed for at opnå læringsudbytte indenfor 3 hverdage i Praktikportalen. Den individuelle studieplan kan justeres undervejs i den kliniske undervisningsperiode i samarbejde med den kliniske vejleder. Hvis studieplanen ikke kan godkendes, må den studerende tilrette den individuelle studieplan ud fra den kliniske vejleders tilbagemeldinger. I tilfælde, hvor den individuelle studieplan ikke kan godkendes i anden omgang eller hvis studieplanen ikke foreligger efter den indledende studiesamtale, igangsættes proces med den kliniske underviser og underviser fra skolen. Opfølgende studiesamtale 1 og 2 planlægges og afvikles mellem klinisk vejleder og den studerende. Der er fokus på den individuelle studieplan fra den indledende studiesamtale, hvordan skal der videre samarbejdes mellem klinisk vejleder og studerende samt en dialog om læringsudbytterne Afsluttende studiesamtale Efter intern prøve afholdes en afsluttende studiesamtale, hvor den studerende og den kliniske vejleder deltager. Ved den afsluttende studiesamtale evalueres det kliniske undervisningsforløb i sin helhed. Evalueringen omfatter: Feedback omkring den studerendes samlede læringsmæssige erfaringer Samarbejdet mellem studerende og klinisk vejleder og øvrigt sundhedsfagligt personale om det kliniske undervisningsforløb Samarbejdet med uddannelsesinstitutionen om det kliniske undervisningsforløb Uddannelsesmæssige rammer og muligheder for den studerende, herunder feedback med fokus på, hvordan den studerende kan arbejde videre med sin uddannelse og i sin faglighed som professionsuddannet sygeplejerske Referat uploades i praktikportalen senest 2 hverdage efter samtalen. Ydermere og i relation til klinisk undervisning besvarer den studerende det elektroniske spørgeskema, udsendt af UDEVA. Den kliniske vejleder godkender litteraturliste, deltagelsespligt og forudsætningsgivende studieaktiviteter samt evt. opnåelse af andre EU krav end dem, der umiddelbart forventes i det pågældende kliniske speciale/afdeling i Praktikportalen. 7.4 Litteratur Med udgangspunkt i semesterets fagområder udarbejder den studerende løbende en litteraturliste med en vægtning, der svarer til ECTS-point. Den studerende skal udvælge litteratur svarende til 40 sider pr. 1 ECTS-point (1080 sider), der understøtter semesterets læringsudbytte. 8

9 I valget af litteratur lægges der vægt på, at teksterne er klinisk relevante for det pågældende undervisningssted, og at disse bygger på praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. Studerende uploader litteraturlisten i Praktikportalen og den kliniske vejleder attesterer i Praktikportalen. 8. Forudsætningsgivende studieaktiviteter 6. semester indeholder tre Forudsætningsgivende Studieaktiviteter: Den kliniske vejleder godkender i praktikportalen for gennemførelse af de 3 studieaktiviteter og er en forudsætning for at kunne gå til klinisk intern prøve. Aktivitet 1: o omhandler fællesundervisning i tværprofessionel kommunikation og er en aktivitet der gennemføres i samarbejde med medicinstuderende eller andre professionsbachelorstuderende Aktivitet 2 o retter sig mod medicineringsprocessen med fokus på at opnå selvstændighed indenfor området medicinhåndtering Aktivitet 3 o omhandler kliniske sygeplejeinterventioner og/eller borger-/patientforløb og kvalitetsudvikling gennem innovative processer. Den kliniske vejleder godkender i Praktikportalen for gennemførelse af de forudsætningsgivende studieaktiviteter 8.1 Beskrivelse af aktivitet 1 I løbet af 6. semester skal den studerende deltage i en studieaktivitet, som omhandler tværfaglig kommunikation og samarbejde. Den planlagte studieaktivitet planlægges og udbydes på tværs af Region Hovedstadens kliniske uddannelsessteder med deltagelse af sygeplejestuderende på 6. semester og medicinstuderende på 9. semester. Den planlagte studeaktivitet består i en dags obligatorisk undervisning, hvor den studerende træner tværfagligt kommunikation. Undervisning og træning har fokus på professionernes kernefaglighed og på tværfagligt samarbejde. Det er den studerendes eget ansvar, at tilmelde sig undervisningen. Tilmeldingen skal ske senest 6 uger inden afvikling af undervisningsdagen. Den studerende uploader dokumentation for deltagelse i Praktikportalen. 8.2 Beskrivelse af aktivitet 2 Gennemførelsen af denne studieaktivitet danner afsæt for at den studerendes opnår den nødvendige selvstændighed inden for ansvarsområdet medicinhåndtering. Undervisning og vejledning skal understøtte den studerendes arbejde med udvikling af viden, færdigheder og kompetencer inden for hele medicineringsprocessen. 9

10 Trin 1: Kompetencevurdering Ved den indledende studiesamtale klarlægges den studerendes forudsætninger og erfaringer med medicinhåndtering, opnået tidligere i uddannelsen. Trin 2: Sundhedsteknologiske færdigheder Den studerende sikres formaliseret undervisning og træning i det kliniske undervisningssteds elektroniske informations-, registrerings-, og dokumentationssystemer indenfor medicinhåndtering. Det anbefales at undervisningen planlægges i starten af semesteret. Trin 3: Introduktion og indføring i sygeplejerskens funktioner i forhold til medicinhåndtering Det anbefales at dette trin planlægges i starten af semesteret. Den studerende og klinisk vejleder samarbejder om medicinhåndteringen til en udvalgt borger/patient gruppe. Kriterierne for udvælgelse bør afspejle den bredde og kompleksitet der er i sygeplejerskens opgaver i relation til medicinhåndtering på det enkelte undervisningssted. Den studerende arbejder i perioden målrettet med at omsætte viden og med udvikling af færdigheder og kompetencer, herunder observation og vurdering af de aktuelle borgers/patienters sygdomme, symptomer og samlede situation. Information, vejledning, undervisning og kommunikation med borgere/patienter og pårørende indgår som væsentlige elementer af sygeplejen. Følgende fokus vil være relevant at inddrage: Inddragelse af gældende procedurer, kliniske retningslinjer og medicinvejledninger Sektorovergange, herunder sundhedsaftaler Gennemgang af medicinopbevaring sygeplejefaglig adfærd, arbejdsmiljø, hygiejne, regler, lovgivning m.v. Hyppigst anvendte lægemidler, herunder anvendte administrationsformer Der introduceres under henvisning til gældende regler og procedurer til de mest anvendte IV. kathetre med tilhørende sygeplejehandlinger Der introduceres til de mest anvendte IV. præparater herunder særlige forholdsregler omkring blandingsprocedurer og indgift Der inddrages hvor relevant, introduktion til væsketerapi under hensyn til risici, solvens m.v. i forbindelse med medicinadministration. Trin 4: Observation og udvikling af kompetencer I den efterfølgende periode gennem nogle uger fokuseres der på udvikling af den studerendes videns- og handlekompetencer og selvstændighed med fokus på øget kompleksitet inden for medicinhåndtering i hele medicineringsprocessen. Den studerende og klinisk vejleder samarbejder om medicinhåndteringen til en udvalgt borger/patientgruppe af varierende kompleksitet i den medicinske behandling. Trin 5: Afsluttende gennemførelse af medicinhåndteringssituation og feedback Den studerende udvælger i samarbejde med klinisk vejleder en eller flere borgere/patienter med varierende kompleksitet i medicineringen, hvor den studerende viser at han/hun behersker medicinhåndtering efter gældende lovgivning, retningslinjer og vejledninger. Trin 5 skal være godkendt 10

11 inden intern prøve. Den studerendes viden, færdigheder og kompetencer vurderes ud fra nedenstående kompetencekrav. Den studerende kan: Redegøre for farmakologi og kobling af farmakologi i relation til egne borgeres/patienters fysiologi/patofysiologi Redegøre for anvendte medicinske præparaters virkning/bivirkning(er)/interaktioner og kontraindikationer Redegøre for indholdet i juridiske retningslinjer Redegøre for korrekt måde at dispensere, opbevare og håndtere medicin, herunder specielle forsigtighedsregler ved risikopræparater Finde informationer om præparaternes virkning/bivirkning(er) samt eventuelle blandeprocedurer Redegøre for eget ansvarsområde som sygeplejestuderende i forhold til medicinhåndtering Redegøre for pædagogiske overvejelser i relation til de på dagen udvalgte patienter/borgere og deres medicinadministration, på baggrund af praksis-, udviklings, -forsknings- og erfaringsbaseret viden Forholde sig kritisk til den samlede medicinering, herunder indberetning af eventuelle bivirkninger Dispensere, håndtere og administrere diverse former for medicin under anvendelse af de for det kliniske undervisningssted relevante administrationsformer Dokumentere relevante oplysninger i forbindelse med medicinadministration ved brug af tydelige fagtermer i det kliniske undervisningssteds elektroniske dokumentations- og registreringssystem Informere, vejlede, undervise og kommunikere med borgere/patienter og eventuelle pårørende i forhold til medicinske præparater Samarbejde med borgeren/patienten og eventuelle pårørende omkring medicinadministration Handle etisk forsvarligt under hensyntagen til den enkelte patient/borger Agere ved medicineringsfejl og kender til proceduren for rapportering af utilsigtede hændelser Agere ved ordinationer der overstiger anbefalet dosis ved cave eller kontraindikationer og kender til handlingsmulighederne Den fastlagte studieaktivitet afsluttes med en faglig drøftelse mellem klinisk vejleder og den studerende, hvor den studerende reflekterer over forløbet i forhold til de beskrevne kompetencekrav. Godkendt studieaktivitet dokumenteres i Praktikportalen. 8.3 Beskrivelse af aktivitet 3 Kliniske sygeplejeinterventioner og/eller borger-/patientforløb og kvalitetsudvikling gennem innovative processer. Studieaktiviteten foregår på kliniske undervisningssteder i grupper på 2-4 studerende over en periode på 3 uger planlagt i samarbejde med klinisk vejleder. De studerende har i denne periode fokus på at fremme kvalitetsudvikling i sygepleje der understøtter borger og/eller patient som en central og aktiv aktør. Gennem innovative processer skal den studerende identificere og bearbejde en sygeplejefaglig problemstilling, der understøtter samarbejde tværprofessionelt og tværsektorielt. 11

12 Gennem indsamling og bearbejdning af empirisk data i egen klinisk praksis er hensigten at fremme kvalitetsudvikling og - sikring af sygeplejens virksomhedsområde. Studieaktiviteten kan derved rette sig mod at udføre, at lede, at formidle og udvikle sygepleje. Studieaktiviteten består af: Problemidentifikation og dataindsamling Analyse og bearbejdning i grupper med brug af innovative processer Udarbejdelse af skriftligt oplæg Fagligt forum, indeholdende pitch og efterfølgende debat Pointer som opsummeres skriftligt Aktiviteten skal foregå i grupper, der etableres afsnitsvis eller på tværs af afsnit og sektorer. De kliniske vejledere er ansvarlig for, at der opnås enighed om hvem der skal være vejleder og hvor aktiviteten skal foregå. Gruppen tilbydes vejledning svarende til to lektioner. Der afsættes to dage til dataindsamling i klinikken og bearbejdning, samt to dage til udarbejdelsen af det skriftlige oplæg. Dagene indgår i deltagelsespligten. Problemidentifikation og dataindsamling Kan ske i egen praksis og på tværs af professioner og sektorer, alt efter problematik og gruppens sammensætning. Analyse og bearbejdning i gruppen Med baggrund i indsamlede data og bearbejdning med brug af innovationsprocesser arbejdes hen mod ideer og løsningstiltag der skaber værdi. Skriftligt oplæg De studerende begrunder deres valg af en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med afsæt i aktuel klinisk praksis med henblik på at fremme innovation, kvalitetsudvikling og -sikring indenfor sygeplejens virksomhedsområde. Det skriftlige oplæg skal danne baggrund for pitch og dermed argumentation for tiltag ved det faglige forum. De studerende udarbejder et skriftligt oplæg på mellem og anslag inkl. mellemrum. Det skriftlige oplæg skal indeholde: Argumentation for den valgte kliniske sygeplejefaglige problemstilling med inddragelse af national og international praksis, -udviklings- og forskningsbaseret viden Begrundelse for valg af praksisbaseret eller brugerdrevet innovation Kort redegørelse for analyse og bearbejdning, herunder innovationsproces og værktøjer 12

13 Analyse og bearbejdning af den kliniske sygeplejefaglige problemstilling og argumentation for mulige løsninger og ideer Det skriftlige oplæg skal uploades på Praktikportalen senest 3 hverdage før sygeplejefagligt forum og klinisk vejleder kvitterer. Oplægget udarbejdes efter retningslinjerne Formkrav og redaktionelle retningslinjer for skriftlige opgaver på sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm, der findes på studiezonen Bornholm og Indsamling af patientdata, der findes på UCC portalen, retningslinjer sygeplejerskeuddannelsen Fagligt forum De studerende inviterer relevante deltagere fra klinikken til præsentation og herefter drøftelse af den kliniske sygeplejefaglige problemstilling i et fagligt forum. Tidsrammen er fra ½ - 1½ time. Pitch indebærer, at de studerende skal præsentere mulige løsninger og deres ideer til innovation og udvikling af sygeplejen, med argumentation fra deres skriftlige oplæg. Herefter faciliterer de studerende den faglige drøftelse. Dato og tidspunkt for fagligt forum aftales med klinisk vejleder og der sendes invitation til deltagerne, herunder underviser fra uddannelsesinstitutionen, der eventuelt kan deltage i det faglige forum. Pointer skal opsummeres skriftligt Pointer, ideer og forslag til innovation og udvikling af sygepleje skal opsummeres skriftligt. Opsummeringen afleveres til relevante parter i klinikken og til den/de kliniske vejledere og bringes med til den klinisk bearbejdende undervisning. Studieaktiviteten godkendes efter gennemførelse af klinisk vejleder, som har været vejleder for gruppen og de øvrige kliniske vejledere godkender i Praktikportalen. 9. Individuel digital prøve i medicinhåndtering Prøven i medicinhåndtering er en intern, individuel skriftlig prøve som afvikles i Wiseflow. Prøven er rettet imod lægemiddelregning og almen farmakologi og varer 1½ time. Forud for prøven holdes en introduktion ligeledes af 1½ times varighed. Prøven afholdes på uddannelsesstedet og lokale samt dato vil fremgå af skema. Du skal medbringe egen computer. Da det er en prøve, hvor du ikke må benytte (digitale) hjælpemidler, skal du installere en særlig browser kaldet FLOWlock, inden du kan tilgå prøven. Her kan du få vejledning til at installere FLOWlock. Du må medbringe lommeregner samt formler og egne noter i papirform. Du må ikke anvende netbaserede hjælpemidler som smartphone, tablet mv. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Der kræves minimum 80 % korrekt besvarelse for at opnå karakteren 02. Bedømmes den interne prøve som ikke-bestået, kan den studerende indstille sig til omprøve jvf. regler fra uddannelsesinstitutionen. Den studerende kan indstille sig 3 gange til den samme interne prøve. Ved sygdom træffes aftale med uddannelsesinstitutionen og det kliniske undervisningssted om prøveforløbet. Omprøver og sygeprøver afvikles efter samme rammer om vilkår som ved den ordinære prøve. Se endvidere i studiehåndbogen vedrørende retningslinjer for test og prøver. 13

14 Klager vedrørende eksamensafgørelse følger bestemmelse i gældende bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, BEK nr af 30/06/ Intern klinisk prøve Den studerende skal afslutningsvis til prøve i semesterets samlede læringsudbytte: viden, færdigheder og kompetencer. Den studerende bedømmes ved en intern individuel klinisk prøve, der bedømmes efter 7- trins-skalaen og som dokumenterer at den studerende har opnået læringsudbytte for sjette semester. Intern prøve afvikles med 2 eksaminatorer en fra uddannelsesinstitutionen UCC og en fra klinisk undervisningssted Forudsætninger og krav Dokumentation for gennemførsel af de tre forudsætningsgivende studieaktiviteter Godkendt litteraturliste på min sider Mulighed for at opfylde deltagelsespligten Form Den kliniske interne prøve består af et skriftligt- og mundtligt oplæg, samt en mundtlig eksamination. Udgangspunktet for oplægget er konkrete kliniske sygeplejesituationer eller forløb med sygeplejefaglige interventioner. Det skriftlige og mundtlige oplæg udarbejdes med inddragelse af national og international praksis-, udvikling- og forskningsbaseret viden. Den kliniske vejleder introducerer og vejleder til den interne kliniske prøve. Vejledning har et omfang af max én lektion pr. studerende. Vejledningen kan gives i grupper af studerende Konkrete kliniske sygepleje situationer eller forløb I løbet af de sidste tre til fire uger af klinikken udvælger den studerende i samarbejde med klinisk vejleder pleje -og behandlingsforløb, som danner grundlag for det skriftlige oplæg. Der afsættes max. 4 timer hvor den studerende selvstændigt varetager klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab i stabile, akutte, komplekse, forebyggende og/eller rehabiliterende pleje- og behandlingsforløb i samspil med borgere/patienter og pårørende. Klinisk vejleder vurderer, i samarbejde med den studerende, hvorvidt de max. 4 timer skal placeres samtidig eller over flere dage, med udgangspunkt i den lokale organisering af den kliniske praksis. Den kliniske vejleder indgår som observatør, med mulighed for at vejlede den studerende ved behov Det skriftlige oplæg Efter endt udførelse af de 4 timer udarbejder den studerende et skriftligt oplæg, som afspejler den/de pleje og behandlingsforløb med kritisk refleksion over klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab. Den studerende har 2 hverdage 1 til at udarbejde det skriftlige oplæg, som skal uploades i Praktikportalen som pdf-fil senest kl. 12, 3 hverdage inden aftalt dato for intern prøve. 1 Tæller med i deltagelsespligten. 14

15 Oplægget skal indeholde: En kort og systematisk beskrivelse af det/de aktuelle pleje- og behandlingsforløb hvor den /de enkelte borgeres/patienters sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge fremgår. Teoretisk begrundelse for valg af sygeplejefaglige interventioner til videre skriftlig bearbejdning Teoretisk argumentation for og kritisk refleksion af udført klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab i de udvalgte sygeplejefaglige interventioner i samspil med borgere, patienter og pårørende Inddragelse af national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden Det skriftlige oplæg udarbejdes i tydeligt fagsprog og har er omfang svarende til anslag inkl.. mellemrum. Det skriftlige oplæg skal udarbejdes efter Formkrav og redaktionelle retningslinjer for skriftlige opgaver på sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm, findes på studiezonen Det mundtlige oplæg Oplægget skal indeholde: Disposition En teoretisk begrundet evaluering, refleksiv vurdering og perspektivering af den udførte sygepleje, herunder erfaringer ved at indgå i dialogbaseret og værdiskabende kommunikation og relation med borgere, patienter og pårørende samt tværprofessionelle samarbejdspartnere om sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge. Det mundtlige oplæg kan præsenteres ved brug af disposition, poster, PowerPoint præsentation, billedmateriale eller andet Eksamination Grundlaget for eksaminationen er den studerendes skriftlige og mundtlige oplæg. Viden fra tidligere semestre, der understøtter det skriftlige og mundtlige oplæg kan inddrages af den studerende og eksaminator i eksaminationen. Eksaminationen har en varighed af 45 min. inkl. votering Den studerende indleder med sit mundtlige oplæg på max. 10 min. Den studerende eksamineres herefter i 20 min med udgangspunkt i det mundtlig og skriftlige oplæg. Der er efterfølgende 15 min til votering og tilbagemelding. Den studerende kan ikke overvære voteringen. De to eksaminatorer er fælles om at gennemføre eksaminationen. Repræsentanten fra det kliniske undervisningssted er hovedansvarlig for at stille spørgsmål under eksaminationen 10.4 Bedømmelse Bedømmelsen foretages af de to eksaminatorer. 15

16 På baggrund af den studerendes skriftlige og mundtlige oplæg, samt selve eksaminationen vurderes det i hvilket omfang semestrets samlede læringsudbytte, -viden, færdigheder og kompetencer er nået. Der gives en samlet karakter. Prøven bliver bedømt efter 7-trins skalaen. De to eksaminatorer er ligestillet i forhold til bedømmelse af den studerendes præstation. Ved evt. uenighed skal man diskutere sig frem til en fælles bedømmelse. Karakteren indskrives i WiseFlow. Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler, ift. læringsudbytte for sjette semester Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler, ift. læringsudbytte for sjette semester Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler, ift. læringsudbytte for sjette semester Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler, ift. læringsudbytte for sjette semester Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål, ift. læringsudbytte for sjette semester Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål, ift. læringsudbytte for sjette semester Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation, ift. læringsudbytte for sjette semester Den interne prøve er bestået, når den studerende har opnået karakteren 02 eller derover. Beståede prøver kan ikke tages om Rammer for prøven Den studerende er automatisk tilmeldt semestrets prøve ved semesterstart. jf. 5 i BEK. nr af 30. juni 2016 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser Den studerende kan kun framelde sig prøven ved dokumenteret sygdom eller barsel, hvis der foreligger dokumentation for sygdom i form af en fritekst-erklæring, eller usædvanlige forhold gør sig gældende for den studerende jf. 7 i BEK nr af 30. juni 2016 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Består den studerende ikke prøven eller har den studerende været sygemeldt, er hun/han fortsat tilmeldt prøven, som afholdes hurtigst muligt. Omprøve aftales mellem klinisk vejleder, den studerende og underviser fra uddannelsesinstitutionen, der giver besked til studieadministrationen på skolen. 11. Bilag 1 Læringsudbytter fordelt på viden, færdigheder og kompetencer 11.1 Viden Kan forstå og reflektere over menneskets anatomi og fysiologi samt sygdomslære 16

17 Kan forstå og reflektere over klinisk beslutningstagen til systematisk at observere, diagnosticere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje i samspil med borgere, patienter og pårørende Kan forstå og reflektere over klinisk lederskab af pleje-, og behandlingsforløb i samspil med borgere, patienter, pårørende og fagprofessionelle på tværs af sektorer under hensyntagen til kvalitetssikring Kan forstå og reflektere over farmakologi og medicinhåndtering, rammeordination og rammedelegering i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb Kan forstå og kan reflektere over tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borger, patient og pårørende som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb Kan forstå og reflektere over beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, samt sikre og udvikle kvalitet, der understøtter borger- og patientoplevet sammenhæng i et samlet sundhedsvæsen Kan forstå og reflektere over innovation og teknologier i planlægning, udførelse og udvikling af pleje, omsorg og behandling Kan reflektere over dilemmaer og etiske problemstillinger inden for sygepleje Har viden om og kan reflektere over national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over sygepleje 11.2 Færdigheder Kan samarbejde tværprofessionelt og tværsektorielt og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borger, patient og pårørende som en central og aktiv aktør Kan anvende, vurdere og formidle klinisk beslutningstagen til systematisk at observere, diagnosticere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje i samspil med borgere, patienter og pårørende Kan udføre, vurdere og anvende klinisk lederskab af pleje-, og behandlingsforløb i samspil med borgere, patienter, pårørende og fagprofessionelle på tværs af sektorer under hensyntagen til kvalitetssikring Kan anvende, vurdere og formidle sygeplejefaglige interventioner i stabile, akutte, komplekse, forebyggende og rehabiliterende pleje- og behandlingsforløb Kan anvende og vurdere viden om menneskets anatomi, fysiologi og sygdomslære i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb Kan udøve, vurdere og formidle medicinhåndtering samt inden for en rammedelegering ordinere medicin i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb Kan anvende og vurdere standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling samt sikre og udvikle kvalitet, der understøtter borger- og patientoplevet sammenhæng i et samlet sundhedsvæsen Kan vurdere og anvende innovation og teknologier i planlægning, udførelse og udvikling af pleje og behandling 11.3 Kompetencer Kan indgå i dialogbaseret og værdiskabende kommunikation med borgere, patienter og pårørende samt tværprofessionelle samarbejdspartnere Kan selvstændigt indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde med borger, patient og pårørende som en central og aktiv aktør Kan selvstændigt udøve klinisk beslutningstagen i samspil med borgere, patienter og pårørende. 17

18 Kan selvstændigt udøve klinisk lederskab af pleje-, og behandlingsforløb i samspil med borgere, patienter, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer Kan selvstændigt udøve medicinhåndtering Kan selvstændigt sikre, kritisk vurdere og udvikle kvalitet, der understøtter borger- og patientoplevet sammenhæng i et samlet sundhedsvæsen Kan selvstændigt støtte, vejlede og rådgive borger, patient og pårørende med udgangspunkt i den enkeltes levevilkår Kan selvstændigt håndtere og kritisk vurdere innovation og teknologier i planlægning, udførelse og udvikling af pleje og behandling Kan forholde sig kritisk reflekterende til egen professionsfaglighed samt udvikling af egne kompetencer Kan udvise ansvarlighed og selvstændighed i forhold til egne læreprocesser og udviklingsbehov. 18

6. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød. Efterår Tema: Sygepleje Borger og patient i det hele sundhedsvæsen

6. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød. Efterår Tema: Sygepleje Borger og patient i det hele sundhedsvæsen 6. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød Efterår 2017 Tema: Sygepleje Borger og patient i det hele sundhedsvæsen 1 01062017 1. Semesterets overordnede tema Klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab...

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 11 Sygepleje kompleks klinisk virksomhed

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 11 Sygepleje kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i Sygepleje Revideret Januar 2016 Modulbeskrivelse Modul 11 Sygepleje kompleks klinisk virksomhed Hold BosE13- forår 2016 Studieaktivitetsmodel... 3 Indledning... 4 Klinisk undervisning...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 11 Sygepleje kompleks klinisk virksomhed Hold BosE14

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 11 Sygepleje kompleks klinisk virksomhed Hold BosE14 Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Sygepleje kompleks klinisk virksomhed Hold BosE14 Foråret 2017 Studieaktivitetsmodel... 3 Indledning... 4 Klinisk undervisning... 5 Pensumkrav...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple-

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- August 2016 af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted og Hjørring Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje 2016 - UCN Aalborg/Thisted

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Uddannelsesplan 6. SEMESTER

Uddannelsesplan 6. SEMESTER Uddannelsesplan 6. SEMESTER JUNI 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af semestret.

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Uddannelse til professionsbachelor i 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient Ingen 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS At opnå viden

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus for forudsætningskravet. Du bedømmes ud fra kriterierne Forudsætningskravet

Læs mere

MODULBESKRIVELSE. Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kompleks klinisk virksomhed

MODULBESKRIVELSE. Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kompleks klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kompleks klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (BEK nr.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC

Studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC Studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC Godkendt den 8.7.16. 1 Indhold 1 Indledning... 5 2 Uddannelsens formål, dimittendprofil og opbygning... 5 2.1 Formål fra Bekendtgørelsen om uddannelse

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer. 1. Temabeskrivelse... 3

6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer. 1. Temabeskrivelse... 3 SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer Marts 2017 Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for

Læs mere

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modulbeskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

4. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Revideret den

4. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Revideret den 4. semester UC SYD, Campus Aabenraa Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aabenraa 4. semester Februarhold 2016 Revideret den 31.8.2017 Gældende fra efterår 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse

Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse Møde med Højskolan i Oslo og Akershus 15. juni 2017 Lene Just Uddannelsesleder Institut for Sygepleje Professionshøjskolen Metropol 2008 Etablering ved sammenlægning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller 15.6.2016 Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (kliniske

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 18.04.2016 v. Lena Busch Nielsen, uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, teamleder Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt.

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (BEK

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen Gældende fra 1. september 2016 Indhold 1. Studieordningens grundlag og indhold... 5 2. Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 3. semester 7. SEMESTER I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 3. semester Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb Marts 207 3.semester Sygepleje - kliniks lederskab af patient- og borgerforløb

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Professionsbachelor i Sygepleje Studieordning Institut for sundhedsuddannelse Forord Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 2014 et omfattende udviklingsarbejde for en række sundhedsuddannelser

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept foreløbig struktur pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept foreløbig struktur pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 foreløbig struktur pr. 3.03.2016 v. Lena Busch Nielsen, Uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, Teamleder Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Specialforløb for studerende med SSA-baggrund Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Januar 2017

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

1. semester. Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

1. semester. Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Februar 2017 1. semester Indhold 1.

Læs mere

Modul 6 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Modul 6 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem MODULBESKRIVELSE Modul 6 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor August 2017 Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Hjørring Aalborg og Thisted Indhold 1. Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i sygepleje institutionel

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere