Referat. Møde den 19. februar 2013 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Møde den 19. februar 2013 kl. 10.00"

Transkript

1 Referat Møde den 19. februar 2013 kl Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden Referat fra møde den 15. januar Dialogmøde med Socialudvalget Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v Høring: Årlig revidering af kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger Høring: Forslag til revidering af kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Høring: Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Klintebo Høring: Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Nexøhuset Høring: Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Rønne Botilbud Høring: Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Botilbuddet B Høring: Redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet Orientering: Antal klager, jf. lov om social service Ældrerådets regnskab 2012 og budget Orientering fra følgegruppen vedr. Kultur, Teknik og Miljø Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed Orientering fra følgegruppen vedr. Økonomi og Budget Orientering fra Trafikkontaktrådet Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden Orientering fra Landsforeningen Danske Ældreråd Mødeplan Statusrapport Eventuelt Orientering til pressen... 35

2 Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: 2

3 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Referat fra møde den 15. januar 2013 Referat fra Ældrerådets møde den 15. januar 2013 er tidligere udsendt. Godkendt. 3. Dialogmøde med Socialudvalget Socialudvalget har indbudt Ældrerådet til dialogmøde mandag den 18. marts kl i mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne. 3

4 Dagsorden: 1) Velkommen og præsentation 2) Proces og mål for budget 2014 Bilag: Slides fra Handlingsplanen 3) Frivilligt arbejde og kommunale kerneopgaver. Konkret samarbejde mellem det offentlige og det private hvordan? Hvad kan BRK gøre for at understøtte et større frivilligt engagement? Bilag: Borgerpanelundersøgelse, november ) Nyt fra virksomhederne/rådene 5) Eventuelt Drøftedes. 4. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v. Udvalgsformanden for Teknik og Miljø besøger Ældrerådet den 12. marts Udvalgsformanden ønsker mødet kl , hvorfor det vil være relevant at afholde Ældrerådsmødet om eftermiddagen. Borgmesteren besøger Ældrerådet den 18. juni

5 Ældrerådsmødet den 12. marts 2013 afholdes kl Følgegruppen vedr. Teknik, Miljø og Kultur afholder møde med udvalgsformanden 12. marts 2013 kl Høring: Årlig revidering af kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger. Socialudvalget har den 4. februar 2012 besluttet at sende den årlige revidering af kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger i høring i Ældreråd, Handicapråd og i berørte virksomheders MED-udvalg. Høringsfrist: 20. marts Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her: 21 Årlig revidering af Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet P Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter Resumé Hermed foreligger forslag til den årlige revidering af kvalitetsstandarden for de visiterede ydelser indenfor personlig pleje og praktisk hjælp til beboere i plejeboliger på ældreområdet. Standarden er senest godkendt i Socialudvalget den 15. december

6 Indstilling og beslutning Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget at kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg Socialudvalget, den 4. februar 2013: Sendes i høring. Sagsfremstilling Kvalitetsstandarden beskriver serviceniveauet for de omhandlende ydelser, og kan således komme til at fremstå som faste regler. Dette er ikke hensigten, og det skal understeges, at der iflg. lovgivningen altid skal foretages en individuel vurdering. Med de erfaringer Bornholms Plejehjem og centre, Plejecenter Snorrebakken og Myndighedsafdelingen i Borger og Sundhed har gjort sig undervej i arbejdet med den vedtagne kvalitetsstandard, er der i forslaget gjort tiltag, så standarden fremstår mere tydelig og præcis og afspejler det aktuelle niveau og praksis. Det skal fremhæves, at der er i forslaget under afsnit 4) Visitering er indskrevet procedurer omhandlende borgere under 65 år med behov for socialpædagogisk støtte. Dette for at sikre, at denne målgruppe også vurderes i h. t.: 85 i lov om social service, hvor kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 141, stk. 2 i lov om social service, hvor kommunalbestyrelsen skal tilbyde at udarbejde en handleplan, når hjælpen ydes til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller personer med alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder. 97, stk. 2 i lov om social service, hvor personer der er visiteret til 15 timers ledsagelse om måneden ved det fyldte 67. år jf. stk. 1 bevarer denne ret efter det fyldte 67. år. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 4. februar 2013 Forslag til kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet, dateret december 2012 (DOC) 1. 6

7 Ældrerådets beslutning den 19. februar 2013: Til efterretning. 6. Høring: Forslag til revidering af kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning. Socialudvalget har den 4. februar 2012 besluttet at sende forsalg til revidering af kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning i høring i Ældreråd, Handicapråd og berørte virksomheders MED-udvalg. Høringsfrist: 20. marts Socialudvalgtes dagsordenspunkt gengives her: 20 Revidering af kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning P Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter 7

8 Resumé Revidering af Kvalitetsstandarden for Genoptræning og vedligeholdende træning efter Lov om Social Service og for Genoptræning efter Sundhedsloven. Standarden er senest godkendt i Socialudvalget den 9. november Indstilling og beslutning Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget at standarden sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og berørte virksomheders MED-udvalg Socialudvalget, den 4. februar 2013: Sendes i høring. Sagsfremstilling Kvalitetsstandarden er en serviceinformation til borgerne om den kommunale genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens 86, samt en beskrivelse af det serviceniveau Kommunalbestyrelsen har fastsat. Formålet med standarden er at beskrive de visiterede ydelser borgeren kan forvente at modtage, at sikre ensartede afgørelser om ydelser til borgere med samme behov, og at synliggøre og sikre sammenhæng mellem det politisk fastlagte serviceniveau og den indsats, der leveres. Der er ikke lovkrav om en kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedslovens 140, men blandt andet for at sikre, at borgerne kender kommunens tilbud herom, indgår almen genoptræning efter Sundhedsloven, som en del af standarden for træningsområdet. Standarden er alene vejledende, der skal ifølge lovgivningen altid foretages en individuel vurdering. I nærværende standard er der alene foretaget ændringer af redaktionel karakter. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 4. februar Forslag til revidering af kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning (DOC) 8

9 Ældrerådets beslutning den 19. februar 2013: Til efterretning. 7. Høring: Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Klintebo. Socialudvalget har den 4. februar 2012 besluttet at sende Tilsynets rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Klintebo i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Høringsfrist: 21. februar Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her: 10 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Klintebo K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn. 9

10 Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet Socialudvalget, den 4. februar 2013: Sendes i høring. Sagsfremstilling Tilsynsmyndigheden har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Klintebo den 9. november 2012, samt den 22. november 2012 (fysisk gennemgang). Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interviews med beboere, personale og leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Hovedtemaerne i tilsynet: Tilbuddets fysiske standard Samarbejde/kommunikation Tilbuddets ydelser og deres udførelse Administration, egenbetaling m.m. Magtanvendelser/omsorgspligt Tilbuddets personalepolitik m.m. Tilbuddets personaleplanlægning Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling Øvrige, herunder administration af evt. medicin Samlet indtryk af tilbuddet: Tilsynet er udført i botilbuddet Klintebo. Klintebo fremstår pænt og renholdt. De beboere Tilsynet talte med, gav udtryk for at være godt tilfredse med at bo på Klintebo og den hjælp og det tilbud de fik. Tilsynet fik et indtryk af, at beboerne er glade og behandles med respekt. De fysiske rammer fremstår ved lige/- og velholdte. Beboernes lejligheder fremstår hyggelige med et personligt præg, og i en god rengøringsmæssig stand. Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale: at beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger: 10

11 Tilsynet anbefaler, at det i den faglige udmøntning af Handleplanen, klart fremgår hvorledes, af hvem og hvornår målene i Handleplanen søges opfyldt. Tilsynet anbefaler, at det i Klintebos sikkerhedsorganisation sikres, at der arbejdes målrettet med en afdækning af årsagerne til det øgede antal arbejdsskader. Tilsynet anbefaler, at medicin dokumentationen samles ét sted. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 4. februar Tilsynsrapport 2012 (DOC) Ældrerådets beslutning den 19. februar 2013: Til efterretning. 8. Høring: Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Nexøhuset. Socialudvalget har den 4. februar 2012 besluttet at sende Tilsynets rapport fra anmeldt tilsyn på Nexøhuset i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Høringsfrist: 21. februar Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her: 11

12 11 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Nexøhuset K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet Socialudvalget, den 4. februar 2013: Sendes i høring. Sagsfremstilling Tilsynsmyndigheden har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Nexøhuset den 8. november Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med personale og leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Hovedtemaerne i tilsynet: Tilbuddets fysiske standard Samarbejde/kommunikation Tilbuddets ydelser og deres udførelse Administration, egenbetaling m.m. Magtanvendelser/omsorgspligt Tilbuddets personalepolitik m.m. Tilbuddets personaleplanlægning Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling 12

13 Øvrige, herunder administration af evt. medicin Samlet indtryk af tilbuddet: Tilsynet er udført i botilbudet Nexøhuset. Nexøhuset fremstår med nogle gode fysiske rammer, hvor der er en rigtig god udnyttelse af huset. Beboernes lejligheder fremstår hyggelige, og indrettet med et personligt præg. Nexøhuset fremstår i en god rengøringsmæssig standard. Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at: beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde. Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger: Tilsynet anbefaler, at det sikres, at beboerne på Nexøhuset får tildelt den vedligeholdende og genoptrænende fysioterapi de har ret til. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 4. februar Tilsynsrapport Nexøhuset 2012 (DOC) Ældrerådets beslutning den 19. februar 2013: Til efterretning. 13

14 9. Høring: Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Rønne Botilbud. Socialudvalget har den 4. februar 2012 besluttet at sende Tilsynets rapport fra anmeldt tilsyn på Rønne Botilbud i Handicaprådet og Ældrerådet. Høringsfrist: 21. februar Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her: 12 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Rønne Botilbud K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet Socialudvalget, den 4. februar 2013: Sendes i høring. Sagsfremstilling Tilsynet er udført i Rønne Botilbud herunder botilbuddene Kollegiet Østergade 54, Stenbanen og Gartnerparken. 14

15 Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interviews med beboere, personale, virksomhedsleder og afdelingsledere. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Hovedtemaerne i tilsynet: Tilbuddets fysiske standard Samarbejde/kommunikation Tilbuddets ydelser og deres udførelse Administration, egenbetaling m.m. Magtanvendelser/omsorgspligt Tilbuddets personalepolitik m.m. Tilbuddets personaleplanlægning Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling Øvrige, herunder administration af evt. medicin Samlet indtryk af tilbuddene: Tilsynet er udført i Rønne Botilbuds afdelinger, Kollegiet Østergade 54, Gartnerparken og Stenbanen. Tilbuddene fremstår alle steder pænt og renholdt. De beboere Tilsynet talte med i de 3 afdelinger, var alle godt tilfreds med deres bolig og tilbuddet generelt. Selvom der er tale om en virksomhed, som er placeret på 3 matrikler, er det tydeligt i samtalen med ledelsen, at der arbejdes på en samlet kultur for det at være medarbejder, således at der er tale om, at man er ansat i Rønne Botilbud, og ikke i den afdeling, som man p.t. er knyttet til. Det er også tydeligt, at beboerne er med til at sætte præg på omgivelserne, således at de 3 afdelinger fremstår forskellige i deres udtryk. Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at: beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde. Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger: Tilsynet anbefaler, at det i Rønne Botilbud altid sikres, at der er en Handleplan, når nye borgere visiteres til botilbud, da denne plan danner grundlag for det arbejde, som bl.a. Rønne Botilbud skal udføre. Tilsynet anbefaler ligeledes, at Rønne Botilbud fortsætter det gode arbejde med at konkretisere indsatsen i den Faglige plan. 15

16 Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 4. februar Tilsynsrapport 2012 Rønne Botilbud (DOC) Ældrerådets beslutning den 21. februar 2013: Til efterretning. 10. Høring: Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Botilbuddet B1. Socialudvalget har på sit møde den 4. februar 2013 behandlet sagen vedr. rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Botilbuddet B1 i høring i Handicaprådet, Ældrerådet og de berørte virksomheders MED-udvalg. Høringsfrist: 21. februar Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her: 13 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Botilbuddet B K

17 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet Socialudvalget, den 4. februar 2013: Sendes i høring. Sagsfremstilling Tilsynsmyndigheden har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Botilbuddet B1 den 7. november Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboer, personale og leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Hovedtemaerne i tilsynet: Tilbuddets fysiske standard Samarbejde/kommunikation Tilbuddets ydelser og deres udførelse Administration, egenbetaling m.m. Magtanvendelser/omsorgspligt Tilbuddets personalepolitik m.m. Tilbuddets personaleplanlægning Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling Øvrige, herunder administration af evt. medicin Samlet indtryk af tilbuddet: 17

18 Tilsynet er udført i Botilbuddet Slottet B1. Tilbuddet fremstår i en pæn rengørings standard. De beboere Tilsynet traf hjemme, gav udtryk for at være godt tilfredse med at bo på B1. De fysiske rammer fremstår sine steder noget slidte. Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at: beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde. Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger: Tilsynet anbefaler, at B1 sikrer, at der udarbejdes en Faglig plan i forbindelse med Handleplanen, og at det sikres at der kontinuerligt følges op på målene. Tilsynet anbefaler, at B1 generelt får sat system i beboerdokumentationen, således man umiddelbart kan se, hvilke sagsakter, der er aktuelle. Tilsynet ønsker en redegørelse for hvordan B1 fremadrettet vil sikre de ovenstående anbefalinger. Redegørelsen skal være Tilsynet i hænde senest den 8. marts Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes procedure for leders egenkontrol. Tilsynet ønsker de udarbejdede procedurer fremsendt senest den 8. marts 2013 Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 4. februar Tilsynsrapport B (DOC) Ældrerådets beslutning den 19. februar 2013: Til efterretning. Ældrerådet anmoder om at blive orienteret om den af Tilsynet ønskede redegørelse/procedure, når materialet foreligger. 18

19 11. Høring: Redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet 2012 Socialudvalget har den 4. februar 2013 sendt Redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Høringsfrist: 21. februar Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her: 14 Redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen til efterretning Resumé Årlig redegørelse om magtanvendelser på voksenområdet for perioden 1. januar december Indstilling og beslutning Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget at redegørelsen sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet Socialudvalget, den 4. februar 2013: Sendes i høring. 19

20 Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen skal årligt orienteres, gennem beretning/redegørelse, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. 124 i lov om social service. Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 1. januar december 2012 modtaget i alt 49 indberetninger, der omfatter 29 personer fordelt på 8 tilbud (bo- og dagtilbud). Der er et fald i det samlede antal indberetninger på 79 i forhold til indberetninger i 2011, og et fald på 1 borger i det samlede antal borgere, der er udført en magtanvendelse overfor. Der er indberettet efter: 125 om personlige alarm- og pejlesystemer. 126 (Fastholdelse/nødret - og nødværge) i lov om social service. 126 stk. 2 (Fastholdelse i hygiejne situationer) i lov om social service. 128 (Anvendelse af beskyttelsesmidler) i lov om social service. Type Antal 125 om personlige alarm- og pejlesystemer om fastholdelse stk. 2 om tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer om tilbageholdelse i boligen om anvendelse af beskyttelsesmidler om optagelse i særlige botilbud 0 Samlet antal indberetninger 49 Indberetningernes fordeling på antal borgere 29 Indberetningernes fordeling på antal virksomheder/tilbud 8 Kort beskrivelse af magtanvendelserne. 47 af de indberettede magtanvendelser er foretaget med hjemmel i lovgivningen. 2 magtanvendelser, overfor 2 borgere, foretaget efter 126 (fastholdelse), er foretaget ulovligt. I de tilfælde hvor magtanvendelserne er blevet vurderet til at være ulovlige, er leder i de pågældende tilbud, blevet bedt om at indskærpe praksis over for de givne medarbejdere. I de 2 tilfælde hvor magtanvendelserne har været ulovlige, har de været udført efter mindsteindgrebsprincipperne, og er fra myndigheden ikke blevet vurderet til at have en karakter, der har ført til yderligere sanktioner overfor de givne medarbejdere. Ingen borgere eller personlige værger har ønsket, at indbringe afgørelserne for Det Sociale Nævn. 20

21 Der ses et fald i det samlede antal magtanvendelser udført på området. Faldet ses især med et stort fald i antallet af magtanvendelser indberettet efter 126 (fastholdelse), hvor en ændret pædagogisk/praktisk tilgang til borgerne, har haft en positiv effekt. Da der ligger en lovmæssige forpligtigelse i at foretage indgreb i selvbestemmelsesretten jf. servicelovens 124, kan faldet i det samlede antal indberetninger således ikke ensidigt tolkes positivt, men skal ses som et udtryk for at det generelt har været vurderet, at mindre indgribende foranstaltninger har været nok til at løse en given problematik. Social- og Sundhedssekretariatet oplever fortsat en god ansvarlighed fra virksomhederne i forhold til, at indberette de udøvede magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsen. Både dag- og botilbuddene har også i 2012 efterspurgt undervisning omkring lovgivning, etik og moral i forhold til brugen af magtanvendelser, hvilket ses som et positivt tegn i forhold til et løbende fokus på magtanvendelser. Undervisningen er givet af Social- og Sundhedssekretariatet. Alle dag- og botilbud har nedskrevne procedurer for magtanvendelser. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 4. februar Indberetninger magtanvendelser voksenhandicapområdet 2012 (XLS) Ældrerådets beslutning den 19. februar 2013: Til efterretning. 21

22 12. Orientering: Antal klager, jf. lov om social service 83. Til Ældrerådets orientering kan oplyses at der i 2012 var i alt 7 afgørelser vedr. praktisk hjælp, m.v., jf. lov om social service 83, der blev indbragt for Det Sociale Nævn. Det Sociale Nævn har afgjort 3 af sagerne. Sagerne vedrører rengøring. I alle tilfælde blev kommunens afgørelse stadfæstet. 4 sager afventer afgørelse i Det Sociale Nævn. Af de 4 sager vedrører de 3 rengøring og 1 personlig og praktisk hjælp. Aldersfordeling på de borgere der klagede: år: år: år: 1 Kønsfordeling på de borgere der klagede: Kvinder: 5 Mænd: 2 Sagsbehandlingstid i Det Sociale Nævn: Sagsbehandlingstiden i de 3 afsluttede sager varierer fra 1-5 måneder. I de 4 endnu ikke afgjorte sager er sagsbehandlingstiden fra 2 til 7 måneder. Antal klagesager i forhold til visiterede borger: Antal klagesager på Bornholm set i forhold til antallet af visiterede borger udgjorde under 1 %. Alle afgørelser i sager fra 2011 som først blev behandlet i Det Sociale Nævn i 2012 blev stadfæstet. Antal klager i foregående år: 2011: 9 klager 2010: 13 klager 2009: 31 klager Ældrerådets beslutning den 19. februar 2013: Ældrerådet kritiserer den uacceptabelt lange sagsbehandlingstid i Det Sociale Nævn og finder at de kommunale klageråd burde genindføres. 22

23 13. Ældrerådets regnskab 2012 og budget Ældrerådets regnskab for 2012 vil snarest blive fremsendt. Afsatte budgetmidler for Ældrerådet udgør i 2013 kr Til orientering. 14. Orientering fra følgegruppen vedr. Kultur, Teknik og Miljø Der blev afholdt møde den 29. januar Følgegruppen vedr. Kultur, Teknik og Miljø afholdt møde den 29. januar Tilstede var Bent Nielsen, Verner Landin, Jan Harvest og Jette Kold. Afbud: Carl Aage Reuss. 1. Godkendelse/gennemgang af referatet fra Ingen bemærkninger. 23

24 2. Ældrerådsreferat fra mødet Ingen bemærkninger 3. Teknik og miljøudvalgets møder Ingen bemærkninger, idet man dog specielt bemærkede sig: Punkt 2: Rottebekæmpelse Punkt 3: Takster for Bornholms forsyning og Klemensker vandværk. Punkt 4: Anlægsbevilling til renovering af broer. Punkt 9: Hammershus Punkt 10: Frivillighed 4. Gennemgang af referater fra brugerrådsmøderne: Bornholms forsynings brugerrådsmøde : JH redegjorde for mødet og så frem til næste møde planlagt til Fritids-, kultur og forebyggelsesudvalgets møde : 6 Planlægning af møder med vore samarbejdspartnere på trafik og havneområdet: Ingen bemærkninger, idet man dog specielt bemærkede sig: Punkt 6: Ansøgning om ændring af klubhus i Aarsballe til medborgerhus. Punkt 7: Borgerpanelundersøgelse om frivillighed. Man drøftede hvem vore interessepartnere egentlig er og kom til følgende: - Ystad havn - Rønne havn - Bornholmerfærgen - BAT - Bornholms lufthavn - Bornholms express - DSB - Bornholmerbussen Fremover vil vi forsøge at opstille problempunkter indenfor hvert område og så hen af vejen tage kontakt med området. Ystad havn: Rullende trapper (ny kontraktperiode) Flere bænke Bedre skiltning vedrørende adskillelse af passagerer med og uden bagage. Informationsskærm i ankomsthallen. 24

25 Bussely ved Bornholmerbussen. Shuttle-bus Bornholmerfærgen: Rullende trapper (ny kontraktperiode) Bænke (ny kontraktperiode) Indcheck med bil med pensionistbizz med yderligere passagerer i vognen. Informationsskærm på båden. Pladser til patienter. Køge havn mv: Iflg. læserbrev er der snavset og uhumsk i bl. a. tunnelen. Patientrejser: Hvorfor sker der omlastning af patienter i Ystad fra en dansk til anden dansk ambulance. Spørgsmål vedrørende ny kontrakt ( 2017)? - Rullende trapper - Flere bænke - Informationsskærme i ankomsthallerne som skal spille sammen med færgens informationsskærme - Bussely, specielt i Ystad 7 Spørgsmål til næste møde med Steen Colberg: Hvorfor bruger man ikke længere snehegn? Høringspocedure for teknik- og miljøudvalget herunder som eksempel vinterregulativet. Sydstien? 8. Ældrerådsberetningen for Det udsendte oplæg blev godkendt med mindre ændringer og vedlægges dette referat. 9. Eventuelt: Carl Aage er bortrejst i tiden Frivillighed: Vi afventer mødet med forfatterne til frivillighedsrapporten og hvad der derefter skal ske med hensyn til eventuelle 25

26 høringssvar fra ældrerådet. Vinterregulativ: Vinterregulativet er sendt til offentlig høring med deadline pr Vi kan se regulativet på brk.dk. Gå ind under - Indflydelse og politik - Høringer - Høring af vinterregulativ, venstre margin - Blå rude til højre, vinterregulativ. God arbejdslyst!!!! Evt. bemærkninger til BN senest Næste møde. Fastlæggelse af møder for på Ullasvej kl : Marts April Maj Juni August September Oktober November December Ref: JH 15. Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed 26

27 Der blev afholdt møde den 5. februar Følgegruppen vedr. Social og Sundhed afholdt møde den 5. februar Deltagere: Else Marie Carlslund (EMC), Ragna Folkmann (RF), Vibeke Rivold Vibe (VR), Randy Korp (RK). Oversygeplejerske Peter Juul orienterede fra kl Referat fra mødet tirsdag kl Godkendelse af dagsordenen Godkendt 2 Referater m.m. Referat fra SOS møde Godkendt Referat fra ældrerådsmødet Referat fra teknik og miljø møde den Godkendt Til orientering Socialudvalgsmøde dagsorden Drøftet Høringssvar vedrørende: 2 forslag til revidering af kvalitetsstandarder (vedr. genoptræning og vedligeholdende træning samt ydelser i plejeboliger på ældreområdet) blev udleveret til EMC på mødet. EMC udarbejder forslag til høringssvar til næste ældrerådsmøde. 27

28 3 Oversygeplejerske Peter Juul orienterede om nyt fra hospitalsområdet. Hovedtemaer: Arbejdsgruppen vedrørende: Samarbejde mellem hospitalet, kommunerne og de praktiserende læger. Apoplexi (Blodprop eller blødning i hjernen). Den medicinske patient Samarbejdet er blevet meget forbedret bl. a. med forløbsbeskrivelse, udskrivningsmelding og medicinliste. Care-systemet og MED.COM er blandt de teknologiske midler, der giver væsentlige forbedringer. Behandlingen er gået fra at være en afventende til en aktiv behandling, hvor man også bruger udviklingsprogrammer og kvalitetssikringsmetoden AUDIT. Der har nu været et Apoplexiafsnit på afdeling F1 i > 5 år. Der er nu ansat 3 neurologer på hospitalet. Patienter med blodpropper skal inden 3 timer og efter CT-scanning behandles med blodfortyndende midler. Patienter med blødning i hjernen flyves oftest over til videre behandling. Den tidlige indsats giver markant bedre resultater bl. a. vedrørende førlighed. Der er nu ansat en udskrivningskonsulent, bl. a. til at styrke uddannelse af personalet og koordinering af samarbejdet om de medicinske patienter, der fortrinsvis hører 28

29 til den ældste og kroniske patientgruppe. Peter tilbød, at der kan arrangeres et orienteringsmøde for Ældrerådet med udskrivningskonsulenten. Fælles medicinkort Det palliative afsnit på MKO 4. Frivillighed Rapporten Borgerpanel Frivillighed Beskæftigelsesudvalgsmøde 22. jan 13. Fungerer stadig ikke. Der forventes en løsning i løbet af Afsnittet er en stor gevinst for patienterne og de pårørende Brugerne af det palliative afsnit er ikke bare kræftpatienter, men alle der har brug for lindring. Afsnittet er beregnet til 3 brugere, men med 6 sengepladser er der en meget høj belægnings-procent. Normeringen er højere end på MKO-afsnittet, og der er lagt vægt på tryghed og åben indlæggelse. Rapporten blev drøftet, og vi afventer en nærmere orientering. Vi ser med tilfredshed, at Socialudvalget skelner mellem frivilligt arbejde og kommunale kerneopgaver. Vi er meget opmærksomme på, at frivillige ikke kommer til at påtage sig de kommunale opgaver - f.eks. synes vi, at det er bekymrende, når man i andre kommuner overvejer at lade frivillige erstatte plejepersonalet om natten på plejecentre. Vi er opmærksomme på at 18 midlerne ikke udnyttes fuldt ud. 29

30 4 Statusrapport/årsrapport? Drøftet og når de sidste indlæg kommer vil den blive sendt til hele Ældrerådets videre behandling. 5 Fremtidige møder vedrørende: Hjælpemidler/genoptræning. Planlagt til den 9. april. Virksomhedsleder Brian Lambrecht fra Døgnplejen gerne den 5. marts 2013 bl. a. om sygeplejerskeklinikker og strukturændringerne i Døgnplejen. Virksomhedsleder Jeannette Bech, Snorrebakken. Planlagt til den 7. maj. Virksomhedsleder BPC, Janike Thisen, gerne i juni. 6 Planlægning af møder i marts kl april kl maj kl juni kl august kl september kl oktober kl november kl december kl evt. 7 Evt. Spørgeskema fra Danske Ældreråd R. F. ser på spørgeskemaet og tager det med til Ældrerådsmødet. 30

31 Efterfølgende er aftalt møde med virksomhedsleder Brian Lambrecht den 5. marts kl i Sygeplejeklinikken i Gartnervangen. Efter dette fortsætter SOS-gruppen det planlagte møde på Ullasvej. Ref. RK 16. Orientering fra følgegruppen vedr. Økonomi og Budget Der blev afholdt møde den 4. februar Mødet blev afholdt 4. februar Orientering fra Trafikkontaktrådet Ældrerådets repræsentant i Trafikkontaktrådet orienterer. Seneste møde blev afholdt 22. januar Poul Ancher Hansen orienterer. Drøftelse af ønsker til fartplan i næste udbudsrunde. 31

32 Spørgsmålet om ønsker til fartplan 2017 for færgetrafikken genoptages på Ældrerådets næste møde. Ønsker kan indsendes til Poul Ancher Hansen. 18. Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden Inge Lorentzen og Ragna Folkmann orienterer fra møde i forretningsudvalget. Inge Lorentzen og Ragna Folkmann blev udpeget til at deltage i regionsældrerådsmødet den 13. marts Orientering fra Landsforeningen Danske Ældreråd Inge Lorentzen orienterer fra afholdte møder. Landsforeningen Danske Ældreråd afholder repræsentantskabsmøde den 15. maj 2013 og Ældrepolitisk konference den 16. maj 2013 i Nyborg. Bornholms Ældreråd har 3 stemmeberettigede til repræsentantskabsmødet. Den ældrepolitiske konference omhandler Ældreomsorg i forandring - God vilje er en forudsætning for god omsorg. 32

33 Pris pr. deltager for hele pakken er kr. pr. person. Dertil kommer transportomkostninger Bornholm-Nyborg. Det indstilles at drøfte udpegelsen af deltagere. Inge Lorentzen, Poul Ancher Hansen, Ragna Folkmann og Jan Harvest (ej stemmeb.) blev udpeget til at deltage i repræsentantskabsmøde/konference den 15. og 16. maj Formand for Danske Ældreråd Kirsten Felt genopstiller ikke som formand ved næste valg i maj, men som alm. bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen opstiller Søren D. Sørensen. København og Frederiksberg fastholder udmeldelsen af DAÆ pr. 1. januar Mødeplan 2013 Ældrerådets mødeplan er tidligere aftalt til: Ældrerådets mødeplan 2013: 19. februar 12. marts 16. april 14. maj 18. juni 20. august 17. september 22. oktober 12. november 10. december. Mødestart kl Vedr. mødet den 12. marts 2013: Det indstilles at mødet flyttes fra kl til kl for at imødekomme ønske fra 33

34 udvalgsformand Steen Colberg Jensen i forbindelse med besøg i Ældrerådet kl Ældrerådsmødet den 12. marts 2013 afholdes kl Følgegruppen vedr. Teknik, Miljø og Kultur afholder møde med udvalgsformanden kl Statusrapport. Drøftelse af udarbejdelse af statusrapport fra Ældrerådet. Det af Randy Korp fremlagte udkast til statusrapport blev drøftet. Bidrag indsendes til Randy. 22. Eventuelt 34

35 23. Orientering til pressen Formanden orienterer pressen. 35

36 Mødet afsluttedes kl Oplæst og tiltrådt Inge Lorentzen Poul Ancher Hansen Verner Landin Jette Kold Bent Nielsen Else Marie Carlslund Jan Harvest Ragna Folkmann Randy Korp Carl Aage Reuss Vibeke Vibe 36

Referat. Møde den 11. juni 2013 kl

Referat. Møde den 11. juni 2013 kl Referat Møde den 11. juni 2013 kl. 10.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 14. maj 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Orientering

Læs mere

Referat. Møde den 24. januar 2012 kl

Referat. Møde den 24. januar 2012 kl Referat Møde den 24. januar 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Referat fra møde den 13. december 2011...2 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...2 4. Besøg

Læs mere

Referat. Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00

Referat. Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 19. februar 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

Referat. Møde den 12. november 2013 kl. 09.30

Referat. Møde den 12. november 2013 kl. 09.30 Referat Møde den 12. november 2013 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 22. oktober 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

Referat Møde den 15. januar 2013 kl. 10.00

Referat Møde den 15. januar 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 15. januar 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 11. december 2012...3 3. Besøg af borgercenterchef Tina Hammer Darko...3 4. Fremtidige

Læs mere

Referat. Møde mandag den 20. august 2012 kl

Referat. Møde mandag den 20. august 2012 kl Referat Møde mandag den 20. august 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 31. juli 2012...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Besøg

Læs mere

Referat Møde den 11. januar 2011 kl

Referat Møde den 11. januar 2011 kl Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 11. januar 2011 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 14. december 2010...3 3. Besøg af formanden

Læs mere

Referat. Møde den 24. april 2012 kl

Referat. Møde den 24. april 2012 kl Referat Møde den 24. april 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Referat fra møde den 13. marts 2012...2 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....2 4. Besøg af

Læs mere

Referat. Møde den 15. november 2011 kl. 10.00

Referat. Møde den 15. november 2011 kl. 10.00 Referat Møde den 15. november 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 25. oktober 2011...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...3 4. Besøg

Læs mere

Referat. Møde den 14. maj 2013 kl

Referat. Møde den 14. maj 2013 kl Referat Møde den 14. maj 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 16. april 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring: Udførte

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 18. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1.Orientering om ny organisation... 2 2. Ændring af maksimaltakster for taxikørsel 2014... 2 3. Redegørelse om magtanvendelser

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 16. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering - Overgang fra barn til voksen... 2 3. Orientering - Reform af førtidspension

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 21. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...3 2. Høringssag - Redegørelse om indberetning om magtanvendelse overfor børn og unge 2011...3

Læs mere

Referat. Møde den 17. september 2013 kl

Referat. Møde den 17. september 2013 kl Referat Møde den 17. september 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 6. august 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. december 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. december 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Fortsat drøftelse fra sidste møde - Revidering af kvalitetsstandard for personlig

Læs mere

Referat. Møde den 31. juli 2012 kl

Referat. Møde den 31. juli 2012 kl Referat Møde den 31. juli 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Referat fra møde den 12. juni 2012... 3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v... 3 4. Budgetforslag

Læs mere

Referat. Møde torsdag den 11. august 2011 kl

Referat. Møde torsdag den 11. august 2011 kl Referat Møde torsdag den 11. august 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 21. juni 2011...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...3 4. Evaluering

Læs mere

Referat. Møde den 21. juni 2011 kl. 09.00

Referat. Møde den 21. juni 2011 kl. 09.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 21. juni 2011 kl. 09.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 24. maj 2011...3 3. Fremtidige møder med

Læs mere

Dagsorden Ekstraordinært møde den 28. april 2011 kl. 10.00

Dagsorden Ekstraordinært møde den 28. april 2011 kl. 10.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Dagsorden Ekstraordinært møde den 28. april 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 12. april 2011...3 3.

Læs mere

Referat Møde den 11. februar 2014 kl

Referat Møde den 11. februar 2014 kl Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 11. februar 2014 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra seneste møde....3 3. Udpegning til hverv....3

Læs mere

Referat Møde den 14. januar 2014 kl

Referat Møde den 14. januar 2014 kl Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 14. januar 2014 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra seneste møde....3 3. Orientering vedrørende revision

Læs mere

Referat. Møde den 11. september 2012 kl

Referat. Møde den 11. september 2012 kl Referat Møde den 11. september 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 20. august 2012...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Budgetforslag

Læs mere

Referat Møde den 12. april 2011 kl. 10.00

Referat Møde den 12. april 2011 kl. 10.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 12. april 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 15. marts 2011...3 3. Fremtidige møder

Læs mere

Referat Møde den 11. marts 2014 kl

Referat Møde den 11. marts 2014 kl Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 11. marts 2014 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra seneste møde...3 3. Kommende besøg...3 4. Rønne

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Referat. Møde den 21. februar 2012 kl

Referat. Møde den 21. februar 2012 kl Referat Møde den 21. februar 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 24. januar 2012...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...3 4. Høring

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 22. oktober 2013 kl mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 22. oktober 2013 kl mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 22. oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Høringssag - Tilpasning af vinterindsats/ ændring af vinterregulativ... 2 3. Høringssag

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet 2012 Bornholms Regionskommune 1. Lovgrundlag og formål... 3 2. Tilsynets ansvarsmæssige placering... 3 3. Metode... 3 4. Aktivitet

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Statusrapport fra Ældrerådet i Bornholms Regionskommune

Statusrapport fra Ældrerådet i Bornholms Regionskommune Statusrapport fra Ældrerådet i Bornholms Regionskommune 2010 2012 Bornholm den 27.08.2013 Pressegruppen i Ældrerådet Medlemmer af Ældrerådet: Inge Lorentzen, formand Poul Ancher Hansen, næstformand Verner

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Årsberetning for 2014 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune

Årsberetning for 2014 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Årsberetning for 2014 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Medlemmer af Ældrerådet: Poul Ancher Hansen, formand, Erik A. Larsen, Randy Korp, næstformand, Verner Landin Ella Jallov, Anita Mortensen,

Læs mere

Bornholms Regionskommunes Handicapråd tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 15.00 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommunes Handicapråd tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 15.00 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 11. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Orientering om nye udpegninger til Handicaprådet... 2 2. Orientering og visitering til Heldagsskolen... 2 3. Invitation

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Sundhed og Omsorg TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE OKTOBER 2016 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 T I L S Y N S P O L I T I K

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Referat Møde den 15. februar 2011 kl. 09.30

Referat Møde den 15. februar 2011 kl. 09.30 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 15. februar 2011 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 11. januar 2011...3 3. Besøg af projektleder

Læs mere

Referat Møde den 15. marts 2011 kl. 10.00

Referat Møde den 15. marts 2011 kl. 10.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 15. marts 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 15. februar 2011...3 3. Besøg af hospitalschef

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 270 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Elsebeth Søe-Pedersen, Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse Plejeafdelingen Redegørelse Indberetninger af magtanvendelse 2007 06 den 4. marts 1 2 3 Indholdsfortegnelse: 1. Overordnet formål med Servicelovens magtanvendelsesregler... 6 2. Formål med indberetningssystemet...

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104 Kvalitetsstandard Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 103 og 104 Marts 2011 1 Indhold Lovgrundlag 3 Holbølls Minde Centret de

Læs mere

Rapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2013. Rehabiliteringscentret Sønderbo. Curdtslund 2, 3700 Rønne. Tlf.: 5692 4700

Rapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2013. Rehabiliteringscentret Sønderbo. Curdtslund 2, 3700 Rønne. Tlf.: 5692 4700 Rapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2013 Rehabiliteringscentret Sønderbo Curdtslund 2, 3700 Rønne Tlf.: 5692 4700 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 3700 Rønne 1 Bornholms

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 11. oktober 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:45 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: 27.36.00-K09-2-17 1. Årsrapport - tilsyn med hjemmeplejen

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 22.september 2011

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 22.september 2011 Handicaprådet i torsdag d. 22.september Bornholms Regionskommune 2011 kl. 15.00 Mødelokale A Ullasvej 23, Rønne REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 22.september 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 27. juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Drøftelse af kommunens anvendelse af handicapkonventionen... 2 3. Tilgængelighed til

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Sagsnr.: 563-2008-45894 Doknr.: 563-2014-34723 Tilsyn på Fanø Plejecenter med virkning fra 1.6.2014 Lovgrundlag I følge Servicelovens 151 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Refer Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Deltagere: Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse,

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service Årsredegørelse Magtanvendelser 216 Ældre og Social Service Blank side/kolofon Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Magtanvendelser 216...4 Magtanvendelelser på ældreområdet...5 Magtanvendelser handicap og psykiatri...7

Læs mere

Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Ældrerådet Referat Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Pkt. Tekst Side 57 Godkendelse af referat fra mødet den 29. september 2015 1 58 Siden sidst, herunder status på økonomi 1 59

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 3. Mødedato: Mødevarighed: 15.30-17.30 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS Venteliste, specialiserede botilbud

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Notat Sagsnr.: 2012/0004060 Dato: 16. marts 2012 Titel: Sagsbehandler: Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder af Sundhedsservice Efter lov om social service 136 skal

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Valmuen 21. november 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 ONSDAG DEN 2. DECEMBER 2009, KL. 9.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Ældrerådet 2. december 2009 Side: 2 Fraværende: Yvonne Lindharth Til behandling

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Dolmer Have. den 9. oktober 2012

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Dolmer Have. den 9. oktober 2012 MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn i Dolmer Have den 9. oktober 2012 November 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid: Torvet

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet 2013 Bornholms Regionskommune 1. Lovgrundlag og formål... 3 2. Tilsynets ansvarsmæssige placering... 3 3. Metode... 3 4. Aktivitet

Læs mere

R E F E R A T. Mandag den 24. november 2008, kl. 09.00 Holbækvej 141 B, Kalundborg

R E F E R A T. Mandag den 24. november 2008, kl. 09.00 Holbækvej 141 B, Kalundborg ÆLDRERÅDET R E F E R A T Mandag den 24. november 2008, kl. 09.00 Holbækvej 141 B, Kalundborg Fraværende: Lene Olrik. Henrik Mandrup deltog fra pkt. 19. Punkter 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere