Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni Institution Læreruddannelsen og HF, Nr. Nissum Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Psykologi valgfag niveau C Carsten Høy Larsen (CH) Psykologi C2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Den mangfoldige psykologi psykologiens retninger Menneskets udvikling - udviklingspsykologiske perspektiver Personlighed og identitet i det senmoderne kultur- og arbejdsliv Mennesket og dets sociale relationer Holdninger og stereotyper - kognition og læring i samspil og relationer Bekendtgørelsesmæssigt grundlag: Psykologi C, valgsfagsbekendtgørelsen, bilag 34, juni Litteraturen er opdelt i kernestof og supplerende stof. Førstnævnte har været genstand for undervisning, mens sidstnævnte udgør et supplerende grundlag, der på forskellig vis har indgået i selvstændigt arbejde med mulighed for nedslag og uddybning for de studerende. Titel 1 Den mangfoldige psykologi psykologiens retninger Undervisningsmaterialet Hvorfor ryger Nille?. Kræftens bekæmpelse. Undervisningsministeriet (2010): HF-bekendtgørelsen, valgfag, psykologi C, bilag 34. Litteratur/supplerende stof: Larsen, O. S. (2008). Den mangfoldige psykologi. I Psykologiens Veje (s. 7-25). Århus: Forlaget Systime. Supplerende læsning/udvalgte nedslag med uddybning af psykologiske retninger i Psykologiens Veje: PV s. 7-9, 31-32, (psykoanalysen); PV s. 9-10, 30, (adfærdspsykologi); PV s. 12-, (eksistenspsykologi); PV s , Side 1 af 8

2 30-31, (kognitiv psykologi); PV s , 32-33, (postmoderne psykologi). Væsentligste 24 lektioner. Faglige mål (fokus på følgende målpinde: 2, 3, 4, 5 og 7). 1.demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det -fagets psykologiske retninger knytter på forskellig vis an til forskellige af fagets stofområder og er i forløbet rettet mod det normalfungerende individ 2.redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser -væsentlige kendetegn ved forskellige psykologiske retninger er fremhævet -psykoanalysen baseret på Freud; adfærdspsykologien på Pavlov, Watson, Skinner, Thorndike og Bandura; eksistenspsykologien på grundlæggende begreber og forståelser; den kognitive psykologi på Piaget, herunder assimilation og akkomodation; samt på den postmoderne psykologi 3.udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og -caseanalyse af rygning 4.inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger -psykologiske retninger perspektiver omkring: psykoanalyse, behaviorisme, eksistenspsykologi, kognitiv psykologi samt postmoderne psykologi 5.demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger -hverdagspsykologi vs. psykologifaglig viden/fagligt funderet psykologi 6.vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd -de psykologiske retninger forholder sig forskelligt til spørgsmålet individsamfund/kultur 7.formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde. -arbejde med mundtlig formidling gennem mindview Læreroplæg og dialog omkring læreplanen, planlægning, afklaring af kernestoffets områder samt eksamensform. Præsentation af årsplan, herunder drøftelse af mængden af læsestof, opgaver fra gang til gang, valg af tematiske forløb m.m. Case-/tekst-arbejde: Afklaring af begreber, arbejdsspørgsmål og opsamling, dels som gruppearbejde og dels som fælles opsamling i klassen. Endvidere arbejde med notatark og modeller. Anvendelse af mindview med fokus på mundtlighed. Analyse af case. Selvevaluering og evaluering gennem uddrag fra casemateriale. Retur til forside Titel 2 Menneskets udvikling - udviklingspsykologiske perspektiver Side 2 af 8

3 Larsen, O. S. (2008). Udviklingspsykologi. I Psykologiens Veje (s ). Århus: Forlaget Systime. Larsen, O. S. (2008). Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt. I Psykologiens Veje (s ). Århus: Forlaget Systime. Sundhedsstyrelsen. Sund psykisk udvikling hos børn. Pjece til forældre. Dokumentarudsendelser, TV2, videomateriale: Er du mors lille dreng? (1998) Er du mors lille dreng? 10 år efter (2008) 21 lektioner Faglige mål (fokus på følgende målpinde: 1, 2, 3, 4, 5 og 7). 1. demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det - Stern fokuserer på det normalfungerende - Bowlby fokuserer på det normalfungerende i.f.m. teorien om tilknytningens udvikling - Ainsworth fokuserer delvist på det normalfungerende i.f.m. med teorien om tilknytningsmønstre/-typer - Øvrige teorier i temaet belyser, hvor udviklingen går galt, men dermed er de samtidig med til at belyse, hvad der skal til for at understøtte en god udvikling 2. redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser - Stern, Bowlby, Ainsworth, Spitz, Rutter, Ames, Killén - Tidlige udviklingspsykologiske teorier er valgt fra, fx Freud, Eriksson, Mahler, Winnicott 3. udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og - De teoretiske perspektiver anvendt på casematerialet fra Sundhedsstyrelsen om "Sund psykisk udvikling hos børn - til forældre" - De teoretiske perspektiver anvendt på casemateriale baseret på videoklip - Kritisk perspektiv på viden, fx undersøgelser af sammenhænge mellem forældreomsorg og udvikling af tilknytningstype 4. inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger perspektiver på: Barnets udvikling af personligheden gennem selvfornemmelser; barnets udvikling af tilknytnings- og udforskningsadfærd; barnets tilknytningsmønstre/-typer; omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelser; knytter sig i overvejende grad til den psykoanalytiske tradition 5. demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger - Kendskabet til fagets forskningsmetoder er eksempelvis inddraget i.f.m. Sterns og Freuds måde at udvikle teorier på - Ainsworths fremmedsituationstest - Etiske problemstillinger drøftet, fx Ainsworth, Harlow Side 3 af 8

4 Væsentligste 6. vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd 7. formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde. - Ovennævnte teorier formidlet gennem skriftlige og mundtligt arbejde med teorierne, herunder i præsentation. Læreroplæg vekslende med tekstarbejde og drøftelser i mindre grupper med afsæt i arbejdsspørgsmål med efterfølgende fremlæggelse for holdet. Herunder udarbejdelse af notater til modeller. Caseanalyse. Videoanalyse. Arbejde med mundtlig formidling gennem præsentation. Multiple choice test med efterfølgende opsamling. Arbejde med selvevaluering. Retur til forside Titel 3 Personlighed i det senmoderne kultur- og arbejdsliv Larsen, O. S. (2008). Personlighedspsykologi. I Psykologiens Veje (s ). Århus: Forlaget Systime. Larsen, O. S. (2008). Stress, livsforandringer og arbejdsliv. I Psykologiens Veje (s ). Århus: Forlaget Systime. Nielsen, T. (2010). Psykologiske stressreaktioner. I Kulturen og det sociale liv, s udgave, 2. oplag. København: Forlaget Frydenlund. Paradoks når lykken stresser. Weekenddavisen, d. 15/8-08. Case: Per Wimmer Litteratur/supplerende stof: Olesen, H. H. (2005). Materiale uddraget fra Personlighedens positioner. Angst og grænseløshed i person og kultur (1. udg.). København: Dansk Psykologisk Forlag. Citat fra medlem af det britiske fascistparti, s. 96. Interview med Vivi Benn, s. 103, 109. Uddrag fra Nicki Laudas selvbiografi, Kapløb med døden, s. 104, 110. Uddrag fra Chuck Yeagers selvbiografi, Yeager En selvbiografi af manden, der gennembrød lydmuren, s , 110. Tabel 17: Senmoderne fascinationsformer II, s lektioner Faglige mål (fokus på følgende målpinde: 1, 2, 3, 4, 6 og 7). 1. demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det - Høgh-Olesen fokuserer primært på det, om end hans teori rummer mulighed for at belyse ubalancer i personlighedstrækkene Side 4 af 8

5 Væsentligste - Lazarus fokuserer på at belyse balancen mellem påvirkninger og de ressourcer den enkelte har til at imødegå dem 2. redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser - Høgh-Olesens teori om dobbeltheden i menneskets personlighed; psykoanalytiske perspektiv (Frenkel-Brunswick, Mahler, Bowlby); eksistentielt perspektiv (Kierkegaard et. al.); neuropsykologiske perspektiv (Hebb) - Andre personlighedspsykologiske teorier er valgt fra som fx "The Big Five" - Lazarus' teori om stress med fokus på samspillet mellem ydre og indre faktorer: Holmes' og Rahes; Karasek og Theorell; Høgh-Olesen; Hebb; Seligman; Antonovsky - Scientific management (Taylor) vs. human ressource management - Coping, jf. Nielsen 3. udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og - De teoretiske perspektiver anvendt på casematerialet om stress og det gode arbejde 4. inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger perspektiver på: dobbeltheden i menneskets personlighed; det vestlige samfunds udvikling; tilgange til stress; akut og kronisk stress; udviklingen af stress som samspil mellem indre og ydre faktorer; den historiske udvikling af arbejdet med særligt fokus på det moderne arbejdsliv; stressorer og krav til arbejdsfunktioner i tre sektorer (industriarbejde, vidensarbejde, service- og omsorgsarbejde); coping 5. demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger 6. vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd - Senmoderne kulturs møde med og betydning for menneskets personlighed - Arbejdskulturens udvikling 7. formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde. - Ovennævnte teorier formidlet gennem skriftlige og mundtligt arbejde med teorierne Læreroplæg om teoriens grundlæggende tilgang til personligheden. Studieopgave omkring karakteristik af dobbeltheden. Gruppearbejde vekslende med læreroplæg omkring analyse af cases, artikler, undersøgelser og teksteksempler samt opsamling i plenum. Arbejde med selvevaluering. Retur til forside Titel 4 Mennesket og dets sociale relationer Larsen, O. S. (2008). Socialpsykologi. I Psykologiens Veje (s ). Århus: Forlaget Systime. Litteratur/supplerende stof fra tema 5: Hannibal, J. (2008). Stereotyper, fordomme og diskriminering. Website, Psykologiens Website. Århus: Forlaget Systime. Side 5 af 8

6 TEMA 4 suppleres af øvrig litteratur og perspektiver i TEMA lektioner Faglige mål (fokus på følgende målpinde: 1-7) 1. demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det - Fokus på socialpsykologi, herunder den eksperimentelle socialpsykologi 2. redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser - Karakteristika ved den eksperimentelle socialpsykologi - Grupper belyst gennem individualpsykologisk perspektiv vs. gruppepsykologisk perspektiv - Mennesket i grupper og massernes psykologi, jf. Le Bon - Kriterier for grupper, jf. Sherif - Typer af grupper: Primær- vs. sekundærgrupper; formelle vs. uformelle grupper; reference- vs. medlemsgrupper; egen- vs. fremmedgrupper - Gruppepåvirkning, konformitet og social kontrol: Aschs forsøg omkring konformitet; Janis' teori om fænomenet gruppe-tænkning; Stoners teori om fænomenet gruppepolarisering og Sunsteins eksperiment om ekstreme holdninger - Mobning belyst gennem individual- og gruppepsykologiske perspektiver, herunder definition af mobning - Rollebegrebet defineret, herunder fokus på rolleforventninger, rolleaccept/- distance, rolleoplevelse og rolleudførelse - Roller i relation til personligheden, herunder fokus på tilskrevne roller, opnåede roller, midlertidige roller og skabte roller - Roller i samspil mellem det personlige og sociale system - Standardroller og funktioner i formelle grupper, jf. Sjölund og Benne & Sheats - Ledelsesesteorier og eksperimenter med ledelse, jf. Lewin (den autoritære, den demokratiske og laissez-faire-lederen) og Hersey & Blanchard (den instruerende, den trænende, den støttende og den delegerende ledelsesstil) - Autoritet og lydighed, jf. Milgrams eksperiment 3. udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og - De teoretiske perspektiver anvendt på forskellige former casemateriale 4. inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger perspektiver på: individualpsykologiske og gruppepsykologiske forhold i grupper; definition af grupper og gruppetyper; gruppepåvirkning, konformitet og social kontrol; roller; forskellige former for ledelse; autoritet og lydighed; konflikt mellem grupper og bekæmpelse heraf 5. demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger - Kritisk perspektiv på den eksperimentelle socialpsykologis forskningsmetoder 6. vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd - Påvirkning i sociale og kulturelle kontekster 7. formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis Side 6 af 8

7 Væsentligste måde. - Ovennævnte teorier formidlet gennem skriftlige og mundtligt arbejde med teorierne Læreroplæg vekslende med tekstarbejde og drøftelser i grupper med afsæt i arbejdsspørgsmål med efterfølgende fremlæggelse for holdet. Arbejde med gruppekarakteristik. Praktiske eksperimenter på holdet omkring konformitet og gruppepres. Caseanalyse. Arbejde med selvevaluering. Retur til forside Titel 5 Holdninger og stereotyper - kognition og læring i samspil og relationer Hannibal, J. (2008). Stereotyper, fordomme og diskriminering. Website, Psykologiens Website. Århus: Forlaget Systime. Larsen, O. S. (2008). Socialpsykologi. I Psykologiens Veje (s , ). Århus: Forlaget Systime. Litteratur/supplerende stof: Larsen, O. S. (2008). Social perception; Stereotyper; Lev Vygotsky og den kulturhistoriske skole; Samspilsprocesser; s , s , s I Tænkningens udvikling; Viden, læring og undervisning. Århus: Forlaget Systime. TEMA 5 suppleres af litteratur og perspektiver i TEMA lektioner Faglige mål 1. demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det - Fokus på socialpsykologi - Den eksperimentelle socialpsykologi 2. redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser - Janis' teori om fænomenet gruppe-tænkning; Stoners teori om fænomenet gruppepolarisering og Sunsteins eksperiment om ekstreme holdninger - Mobning belyst gennem individual- og gruppepsykologiske perspektiver, herunder definition af mobning - Teori om holdninger og holdningens komponenter, herunder om kognitiv dissonans og konsonans, jf. Festinger - Strategier til reduktion af kognitiv dissonans - Stereotyper defineret, herunder om processen omkring dannelse af stereotyper (jf. den tidlige forskning og nyere forskning) - Stereotype forestillinger og diskrimination, jf. Princeton-undersøgelserne omkring amerikaneres holdning til forskellige nationaliteter og klasserums-eksperimentet om- Side 7 af 8

8 kring øjenfarve (Aronsom & Asherow) - Robbers Cave-eksperimentet, jf. Sherif, herunder bekæmpelse af diskrimination og gruppekonflikter - Læring og samspil, kognitive, behavioristiske og sociokulturel læring, jf. Skinner, Piaget og Vygotsky - Samspilsprocesser og motivationsprocesser 3. udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og - De teoretiske perspektiver anvendt på forskellige former casemateriale 4. inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger perspektiver på: tænkning i grupper; polarisering af holdning i grupper; eksperimenter med holdninger i grupper; mobning som diskriminerende adfærd, herunder fokus på mobber og offer belyst individuelt og i grupper; holdningens komponenter; kognitiv dissonans og konsonans i holdninger, herunder reduktion af dissonans; dannelse af stereotyper (traditionel og nyere tilgang); undersøgelser af stereotyper og fordomme på Princeton University; eksperiment med diskrimination; bekæmpelse af diskrimination og gruppekonflikt; holdninger styrer handlinger; grupper og sociale miljøer præger handlinger; læring gennem påvirkning og samspil; motivation. 5. demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger - Kritisk perspektiv på den eksperimentelle socialpsykologis forskningsmetoder - Kritisk perspektiv på øvrige undersøgelser inddraget i forløbet 6. vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd - Påvirkning i sociale og kulturelle kontekster 7. formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde. - Ovennævnte teorier formidlet gennem skriftlige og mundtligt arbejde med teorierne Væsentligste Læreroplæg vekslende med tekstarbejde og drøftelser i mindre grupper med afsæt i fokuspunkter/arbejdsspørgsmål med efterfølgende fremlæggelse/opsamling med holdet. Opgaver og øvelser i relation til stereotyper, fordomme og diskriminering. Caseanalyse. Arbejde med selvevaluering. Side 8 af 8

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 11-12 Institution Læreruddannelsen og HF, Nr. Nissum Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 11-12 Institution Læreruddannelsen og HF, Nr. Nissum Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Psykologi

Læs mere

Indhold - Psykologien som videnskab Psykologiens veje, af Ole Schultz Larsen, Systime, 2008: Kap. 1: Den mangfoldige psykologi

Indhold - Psykologien som videnskab Psykologiens veje, af Ole Schultz Larsen, Systime, 2008: Kap. 1: Den mangfoldige psykologi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Lyngby, Nybrovej 114, 2800 Kgs. Lyngby Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/13 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Gitte Bjørn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Hf i Nørre Nissum VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Psykologi valgfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni (skoleår 13/14) Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF og VUC - IBC Fredericia HF Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015/2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF og VUC - IBC Fredericia HF Psykologi C (e) Helle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Psykologi C Camila Kramvig

Læs mere

Denne undervisningsbeskrivelse er rettet mod selvstuderende, der ikke har fulgt et hold.

Denne undervisningsbeskrivelse er rettet mod selvstuderende, der ikke har fulgt et hold. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning hf og VUC Hfe Psykologi C Lise Holck Jørgensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2016 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer HF enkeltfag Psykologi C HF niveau Alice Nutzhorn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC Hfe Psykologi C Emil Lindeløv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 13 VUC Viborg Hf Psykologi C (Lene Rank Andersen,)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2009 Institution Grenaa Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Gitte Bjørn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Psykologi C Anja

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-e Psykologi C Sussanne Glahn 679f Grundbog: Ole Schultz

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011-2012 Institution VUC Holstebro Lemvig - Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution EUC Nordvest - Nykøbing Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hhx Psykologi C Mette Horsager

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH3 psy Psykologi valgfag niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni (skoleår 13/14) Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF og VUC - IBC Fredericia HF Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 10/11 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Introduktion til faget psykologi og hukommelsesstudieteknik

Introduktion til faget psykologi og hukommelsesstudieteknik Undervisningsbeskrivelse Termin Sommeren 2015 Institution VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Psykologi C Allan Ramsnæs (ARA) 2G ps Grundbøger: Ole Schultz

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Inger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Thy-Mors HF&VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Psykologi C Carla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi C Dorte Knudsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Psykologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin December 2014 Institution VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-e Psykologi C Sussanne Glahn 812 Soc-/syg-pakken Grundbog:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar 2013/2014 Institution VUC Vestegnen, Albertslund. Gymnasievej 10, 2625 Vallensbæk Uddannelse

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 14/15 Institution IBC Kolding Uddannelse Hhx Fag og niveau Psykologi B Lærer(e) Teddy Barrett & Marianne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution Uddannelse IBC Kolding Hhx Fag og niveau Psykologi C Lærer(e) Hold Marianne Kipp

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2014 Institution HF og VUC, IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF enkeltfag Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2009/2010 Juni 2010 Institution Videndjurs/ Grenaa Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2015.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2015. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding Hf og Vuc Hf Psykologi, c-niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til maj; skoleår 14-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf Psykologi,

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: November 2017

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: November 2017 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2017/18 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: November

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2013 Institution VUF Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Side 1 af 7 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Hvidovre-Amager Hfe Psykologi

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Vestegnen hf og VUC Hf enkeltfag Fag og niveau 5SS2 15-16

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Skolens eksaminationsgrundlag: Jeg ønsker at gå til eksamen i nedennævnte eksaminationsgrundlag (pensum), som skolen har lavet. Du skal ikke foretage dig yderligere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi C Camilla McCuiston

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til juni 2015.

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til juni 2015. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf- fjernundervisning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Vinter 2015 (21 og 22 dec.) Vestegnen HF og VUC HF Psykologi C

Læs mere

Barndommens skygger introduktion til udviklingspsykologisk synsvinkel. Barndommen som forklaring på voksenlivets reaktionsmønster og personlighed

Barndommens skygger introduktion til udviklingspsykologisk synsvinkel. Barndommen som forklaring på voksenlivets reaktionsmønster og personlighed Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 13 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Teddy Barrett Kt2hhpsyc213 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2015/2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby Hf Psykologi C-niveau (E-learning)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF enkeltfag Psykologi

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til juni 2017.

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til juni 2017. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf- fjernundervisning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni - 06/07 Horsens HF og VUC Hf/hfe Psykologi C Anders

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC hfe Psykologi C Rikke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 1010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2014/15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Vaf Psykologi C Brian

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2013/14 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Psykologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan 18 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Psykologi C Ulf Bolgann 3psC01

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Psykologi C Alice Legarth Nutzhorn

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 11/12 Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til december 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding HF og VUC Hf Psykologi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Psykologi C Tina Ovesen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin Skoleår 2012/2013 Institution IBC Aabenraa. Uddannelse. hhx. Fag og niveau. Psykologi B. Lærer

Undervisningsbeskrivelse. Termin Skoleår 2012/2013 Institution IBC Aabenraa. Uddannelse. hhx. Fag og niveau. Psykologi B. Lærer Undervisningsbeskrivelse Termin Skoleår 2012/2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hhx Psykologi B Simone Wiest Bösselmann hh3e Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin August december 2013 VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse. Hold 812 ps 1308

Undervisningsbeskrivelse. Termin August december 2013 VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse. Hold 812 ps 1308 Undervisningsbeskrivelse Termin August december 2013 Institution VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Psykologi C Allan Ramsnæs (ARA) Hold 812 ps 1308 Grundbøger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Enkeltfag Psykologi

Læs mere

Livsudfordringer i forhold til stress - personlighed og stress

Livsudfordringer i forhold til stress - personlighed og stress Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning hf og VUC HF2 Psykologi C Lise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Campus Vejle, VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Psykologi C Tommy Sylvest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Hvidovre-Amager Hfe Psykologi C Karin Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015/16 Institution VUC Vest Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf netundervisning Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jun 15 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Psykologi B Ulf Bolgann 3psB01

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december-januar 2016-2017 Institution Skive-Viborg HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe/fagpakke

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Marts-Juni: Jakob Løkke Svinth Hyldgaard (JLH). August-Marts: Lasse Overgaard Andersen (LA)

Marts-Juni: Jakob Løkke Svinth Hyldgaard (JLH). August-Marts: Lasse Overgaard Andersen (LA) UNDERVISNINGSPLAN FOR PSYKOLOGI C Termin Maj-juni, 14/15 Fag og niveau Lærer(e) Psykologi C Marts-Juni: Jakob Løkke Svinth Hyldgaard (JLH). August-Marts: Lasse Overgaard Andersen (LA) Hold psca Litteraturkilder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF(2-årig) Psykologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VAF Psykologi B Johan Poulsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution VUF Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF (Fagpakke)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2014 Institution VUC vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF enkeltfag Psykologi C HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Hvidovre-Amager Hfe Psykologi C Karin Rasmussen

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til juni 2016.

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf- fjernundervisning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj- juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Vibenhus HTX Psykologi C Nanna K. Pedersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2016 Horsens HF og VUC Hfe Psykologi C Camilla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 2011-2012 Institution VUC Holstebro Lemvig - Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til maj; skoleår 15-16

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til maj; skoleår 15-16 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til maj; skoleår 15-16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Kolding 2 årige HF Psykologi,

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til december; skoleår 2016

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til december; skoleår 2016 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til december; skoleår 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Kolding 2 årige HF Psykologi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2016 HF & VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern HTX Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2017 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Psykologi C Mikkel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2010 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Psykologi C Kirsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Psykologi C Tina Ovesen

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016.

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding Hf og Vuc Hf Psykologi, c-niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse: Michael Rantzau-Meyer

Undervisningsbeskrivelse: Michael Rantzau-Meyer Undervisningsbeskrivelse: Michael Rantzau-Meyer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Sommer 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Haderslev Handelsskole hhx Psykologi C Kirsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning hf og VUC Hfe Psykologi C Lise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 14 Herning HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2014 Handelsgymnasiet Silkeborg Business College

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vibenhus HTX HTX Psykologi C Nanna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 14 Herning HF

Læs mere