CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013"

Transkript

1 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Noter til regnskab 13 Side 2/16

3 Generelle oplysninger Ledelse Bestyrelse: Lars Nørby Johansen, direktør, formand Anthony Latham, direktør, næstformand Jørgen Koch, salgschef * Jørgen Lykke, assurandør * Marianne Philip, advokat Christian Sletten, konsulent * Derek Walsh, direktør David Weymouth, direktør *) Valgt af medarbejderne Direktion: Vibeke Krag Revisorer Generalforsamlingsvalgte revisorer: KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ejerforhold Codan A/S, Frederiksberg, ejer 100 % af aktierne i Codan Forsikring A/S. Adresse m.v. Gammel Kongevej 60 DK-1850 Frederiksberg C Telefon: Telefax: CVR-nr Side 3/16

4 Ledelsesberetning Selskabets hovedaktivitet Codan Forsikring A/S sælger stort set alle typer af forsikringer inden for skademarkedet til både private og til virksomheder i de nordiske lande. Codan Forsikring A/S har i Danmark en førende position inden for skadeforsikring som den tredjestørste aktør på både privat- og erhvervsmarkedet, herunder den største aktør inden for sø-, luft- og transportforsikring. Selskabet har filialer i Sverige, Norge, Finland og Estland. Filialen i Finland tegner ikke længere forsikringer og er under afvikling. Halvårsrapporten for 2013 Codan Forsikring A/S er dattervirksomhed af RSA Insurance Group plc, der udarbejder koncernregnskab i overensstemmelse med lovgivningen i Storbritannien. Der udarbejdes derfor ikke koncernregnskab for Codan Forsikring A/Skoncernen. Halvårsrapporten for 2013 er urevideret og udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Den anvendte regnskabspraksis, som er uændret i forhold til sidste år, er beskrevet under anvendt regnskabspraksis i årsrapporten for Oversigt over hoved- og nøgletal fremgår af halvårsrapportens note 2. Væsentlige begivenheder Udbytte for 2012 Selskabets generalforsamling har den 30. april 2013 vedtaget udbytte på 650 mio. kr. til moderselskabet Codan A/S. Udbyttet er besluttet under hensyntagen til reglerne om solvens, trafiklys og registrerede aktiver i henhold til lovgivningen for forsikringsselskaber. Udlån til tilknyttede virksomheder Codan Forsikring har i januar 2013 overdraget den koncerninterne fordring på 1 mia. kr. på moderselskabet Codan A/S til søsterselskabet Codan Ejendomme II A/S. Samtidig er der stiftet en ny koncernintern fordring på 1 mia. kr. med Codan Ejendomme II A/S som låntager. Periodens resultat og selskabets udvikling Periodens resultat blev et overskud på 94 mio. kr. i forhold til et overskud på 425 mio. kr. i samme periode sidste år. Selskabet er, som mange andre selskaber i branchen, påvirket af udviklingen på de finansielle markeder, hvor den stigende rente har betydet store urealiserede kurstab på investeringsaktiverne. Det forsikringstekniske resultat blev på 235 mio. kr. sammenlignet med 350 mio. kr. i samme periode sidste år, hvilket er et fald på 115 mio. kr. Resultatet er påvirket af et positivt afløbsresultat på 260 mio. kr. mod 398 mio. kr. i samme periode sidste år. Det forsikringstekniske resultat før afløb er således forbedret med 23 mio. kr. fra -48 mio. kr. i første halvår 2012 til -25 mio. kr. for samme periode i Periodens resultat sammensætter sig således (alle beløb i mio. kr.): H H Forsikringsteknisk resultat før afløb Afløbsresultat Forsikringsteknisk resultat Investeringsresultat Øvrige omkostninger Skat Periodens resultat Selskabet har oplevet en vækst i bruttopræmieindtægterne på 0,6 % sammenlignet med samme periode sidste år, herunder en stærk vækst i filialerne i Norge og Estland. Side 4/16

5 Ledelsesberetning Bruttoerstatningsprocenten er 76,0 mod 70,1 i første halvår 2012 og 68,1 for regnskabsåret Stigningen i bruttoerstatningsprocenten kan hovedsageligt henføres til mindre afløbsresultat. Omkostningsprocenten er i 2013 på 20,9, hvilket er på niveau med første halvår af Egenkapitalen udgør mio. kr. i forhold til mio. kr. 30. juni 2012 og mio. kr. 31. december Reduktionen i egenkapital skyldes primært udlodning af udbytte på 650 mio. kr. til selskabets moderselskab. Skadeforsikringsvirksomhed Bruttopræmieindtægterne for første halvår af 2013 er steget 0,6 % sammenlignet med samme periode sidste år. Den lille stigning dækker dog over stærk vækst i såvel den norske som estiske filial og vækst på enkelte produkter i porteføljen. Den norske filial viser kontinuerlig fremgang og har i første halvår af 2013 haft vækst i bruttopræmieindtægter svarende til 9 %, mens den estiske filial vækster med 49 % sammenlignet med samme periode sidste år. Produkter inden for hospitalsforsikring samt tekniske brancher viser salgsfremgang, mens marine-forretningen, hus- og indboforsikringer samt motorporteføljen har haft tilbagegang sammenlignet med samme periode sidste år. Bruttoerstatningsprocenten er stigende og blev 76,0 i 1. første halvår af 2013 mod 70,1 i første halvår af Første halvår af 2012 var påvirket af et positivt bruttoafløbsresultat på 277 mio. kr., mens bruttoafløbsgevinsten i år udgør 104 mio. kr. Der er stadig et positivt afløbsresultat på arbejdsskadeforsikringer, som følge af ændringer i aktuarmæssige forudsætninger, mens såvel bygningsforsikringer som marineforsikringer udviser et forbedret underliggende skadeforløb. Med en bruttoomkostningsprocent på 20,9 for første halvår af 2013 mod 20,8 for samme periode sidste år holder selskabet en stabil udvikling i omkostningerne. Selskabets planlagte effektiviseringsprojekter er igangsat, men har endnu ikke bidraget væsentligt til at reducere omkostningerne. Resultatet af den afgivne forretning er en gevinst på 109 mio. kr. mod et tab på 11 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultatet vedrører såvel resultat af quota sharing aftalen indgået med RSA Reinsurance Ireland Ltd. som anden afgiven forretning. Quota sharing aftalen er gældende med 25 % for såvel 2012 som Den positive udvikling i resultat af afgiven forretning kan tilskrives færre afgivne præmier samtidig med, at genforsikringsreserverne er øget for at afspejle en storskade på en erhvervskunde. Selskabets combined ratio blev på 94,1 mod 91,1 i samme periode sidste år. Combined ratio er påvirket af det mindre, men stadig positive afløbsresultat. Investeringsvirksomhed Selskabets investeringsvirksomhed består af investering i datterselskaber samt investering i andre finansielle investeringsaktiver. Af andre finansielle investeringsaktiver på 13,6 mia. kr. udgør papirer med AAA rating 11 mia. kr. Resultatet af investeringsvirksomhed før overførsel til forsikringsteknisk rente blev i 1. halvår mio. kr. mod 280 mio. kr. i samme periode sidste år. Den stigende rente har i første halvår af 2013 påvirket obligationsinvesteringerne, således at der er indregnet et kurstab på 372 mio. kr. mod en kursgevinst på 106 mio. kr. i samme periode sidste år. Obligationsinvesteringerne indeholder en række norske obligationer der i første halvår af 2013 er påvirket af den faldende norske krone. De samlede kursreguleringer indeholder således et valutakurstab på norske kroner på 121 mio.kr. Renten påvirker ligeledes diskonteringssatsen anvendt til diskontering af de tekniske hensættelser, og de samlede kursreguleringer indeholder en positiv effekt af ændring i diskonteringssats på 60 mio. kr. mod en negativ effekt i samme periode sidste år på 33 mio. kr. De samlede kursreguleringer er negative med 326 mio. kr. mod positive kursreguleringer på 71 mio. kr. i samme periode sidste år. Indtægter fra tilknyttede virksomheder udgør i 1. halvår mio. kr. mod 17 mio. kr. i samme periode sidste år. Side 5/16

6 Ledelsesberetning Risikostyring i Codan Der henvises til afsnittet under ledelsesberetning i årsrapporten for Beskrivelsen er fortsat dækkende 30. juni Risici og usikkerhedsfaktorer Udviklingen i den finansielle situation og økonomiske faktorer vil have indflydelse på Codan Forsikring A/S resultat for hele Herudover vil resultatet især være afhængig af udviklingen inden for vejrligsrelaterede skader og storskader samt ændringer i renteniveauet i Danmark. Codan finder det ikke hensigtsmæssigt at udtale sig om den forventede udvikling på rente- og aktiemarkederne og dermed heller ikke om de forventede kursreguleringer i de resterende 6 måneder af regnskabsåret. Begivenheder efter 30. juni 2013 Der er ikke efter 30. juni 2013 indtruffet øvrige begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle eller forretningsmæssige stilling. Side 6/16

7 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar juni 2013 for Codan Forsikring A/S. Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Der er vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar 30. juni Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. København, den 7. august 2013 Direktionen Vibeke Krag Bestyrelsen Lars Nørby Johansen Anthony Latham Jørgen Koch formand næstformand Jørgen Lykke Marianne Philip Christian Sletten Derek Walsh David Weymouth Side 7/16

8 Resultatopgørelse 1. halvår 1. halvår Året Note kr Skadeforsikring Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser Præmieindtægter for egen regning, i alt Forsikringsteknisk rente Udbetalte erstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter for egen regning, i alt Bonus og præmierabatter Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning, i alt Forsikringsteknisk resultat Investeringsvirksomhed Indtægter fra tilknyttede virksomheder Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Andre omkostninger Resultat før skat Skat Periodens resultat Side 8/16

9 Totalindkomstopgørelse 1. halvår 1. halvår Året Note kr Valutakursregulering filialer Koncerninternt bidrag Skat af koncerninternt bidrag Aktuarmæssige gevinster vedrørende pensionsforpligtelser Skat af aktuarmæssige gevinster vedrørende pensionsforpligtelser Anden totalindkomst Anden totalindkomst Periodens resultat Totalindkomst, i alt Side 9/16

10 Balance 30. juni 30. juni 31. december Note kr Aktiver Immaterielle aktiver Driftsmidler Materielle aktiver, i alt Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Udlån til tilknyttede virksomheder Investeringer i tilknyttede virksomheder, i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Andre udlån Øvrige Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Genforsikringsdepoter Investeringsaktiver, i alt Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsmæglere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender, i alt Aktiver i midlertidig besiddelse Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger Andre aktiver, i alt Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt Aktiver, i alt Side 10/16

11 Balance 30. juni 30. juni 31. december Note kr Passiver Aktiekapital Sikkerhedsfond Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Reserve for valutaomregning Udjævningsreserve Reserver, i alt Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital, i alt Præmiehensættelser Erstatningshensættelser Hensættelser til bonus og præmierabatter Hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Pensioner og lignende forpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Andre hensættelser Hensatte forpligtelser, i alt Genforsikringsdepoter Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til tilknyttede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld Gæld, i alt Periodeafgrænsningsposter Passiver, i alt Noter uden henvisning 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Hoved- og nøgletal Side 11/16

12 Egenkapitalopgørelse Aktie- Opskrivnings- Andre Foreslået Overført Egenkapital kr. kapital henlæggelser reserver udbytte overskud i alt Året 2012 Egenkapital ved årets begyndelse Valutakursregulering, filialer Opløsning af White Label Danmark A/S Koncerninternt bidrag Skat af koncerninternt bidrag Aktuarmæssige gevinster og -tab vedrørende pensionsforpligtelser Skat af aktuarmæssige gevinster og -tab Valutakursregulering i filialer Årets resultat Årets totalindkomst Kapitaltilførsel Udjævningsreserve (kredit og kaution) Årets egenkapitalbevægelser Egenkapital 31. december halvår 2012 Egenkapital ved årets begyndelse Valutakursregulering filialer Opløsning af White Label Danmark A/S Anden totalindkomst Periodens resultat Periodens totalindkomst Kapitaltilførsel Udjævningsreserve (kredit og kaution) Periodens egenkapitalbevægelser Egenkapital 30. juni halvår 2013 Egenkapital ved årets begyndelse Valutakursregulering filialer Anden totalindkomst Periodens resultat Periodens totalindkomst Udbetalt udbytte Udjævningsreserve (kredit og kaution) Periodens egenkapitalbevægelser Egenkapital 30. juni Side 12/16

13 Codan Forsikring A/S - Halvårsrapport 2012 Noter til regnskab 1. halvår 1. halvår Året Note kr Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten for Codan Forsikring A/S er urevideret og aflagt i henhold til lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 112 af 7. februar 2013 om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Codan Forsikring A/S er dattervirksomhed af RSA Insurance Group plc, der udarbejder koncernregnskab i overensstemmelse med lovgivningen i Storbritannien. Der er derfor ikke udarbejdet koncernregnskab for Codan Forsikring A/S-koncernen. I enkelte opstillinger og noter er sammenligningstallene reklassificerede i forhold til årsrapporten for Reklassifikationerne har ingen betydning for informationsværdien af de enkelte opstillinger og noter. Herudover er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til årsrapporten for De tre perioder i hovedtal * Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Periodens resultat Afløbsresultat Forsikringsmæssige hensættelser, i alt Forsikringsaktiver, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 76,0 70,1 68,1 Bruttoomkostningsprocent 20,9 20,8 22,4 Combined ratio 94,1 91,1 94,3 Operating ratio 94,0 90,9 94,1 Relativt afløbsresultat 3,3 4,9 6,7 Egenkapitalforrentning i procent 3,8 20,5 15,2 Solvensdækning * Hoved og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Side 13/16

14 Codan Forsikring A/S - Halvårsrapport 2012 Noter til regnskab 1. halvår 1. halvår Året Note kr Forsikringsteknisk rente Beregnet renteafkast af forsikringsmæssige hensættelser Forsikringsteknisk rente overført til skadeforsikringsvirksomhed Forøgelse af forsikringsmæssige hensættelser, der kan henføres til diskontering Forsikringsteknisk rente Renteindtægter og udbytter mv. Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder Renteindtægter af obligationer, udlån og indlån Ej skattepligtige renteindtægter Udbytte af investeringsforeningsandele og andre kapitalandele Andre renteindtægter Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Investeringsaktiver: Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Andre udlån Derivater Investeringsaktiver, i alt Kursreguleringer, diskontering af erstatningshensættelser Kursreguleringer Realiserede gevinster og tab på investeringsaktiver Urealiserede gevinster og tab på investeringsaktiver Realiserede gevinster og tab på øvrige aktiver og passiver Kursreguleringer, diskontering af erstatningshensættelser samt øvrige urealiserede gevinster og tab Kursreguleringer Side 14/16

15 Codan Forsikring A/S - Halvårsrapport 2012 Noter til regnskab 1. halvår 1. halvår Året Note kr Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Anskaffelsessum ved periodens begyndelse Periodens afgang Anskaffelsessum ved periodens slutning Reguleringer ved periodens begyndelse Periodens resultat af tilknyttede virksomheder Tilbageførsel af reguleringer vedrørende periodens afgang Negativ egenkapital i tilknyttede virksomheder, modregnet i tilgodehavender Reguleringer ved periodens slutning Regnskabsmæssig værdi ved periodens slutning Værdien af kapitalandele i tilknyttede virksomheder sammensætter sig således: Besigtelses Kontoret af 1914 A/S Forsikringsselskabet Privatsikring A/S Alle dattervirksomheder er selvstændige enheder Egenkapital i tilknyttede virksomheder, der har dannet grundlag for beregning af Codan Forsikrings A/S's andel oplyst ovenfor, er opgjort i overensstemmelse med Codan Forsikrings A/S' regnskabspraksis. Supplerende oplysninger vedrørende kapitalandele i tilknyttede virksomheder: Resultat Egenkapital Ejerandel 1. halvår 30. juni % kr kr. Selskaber, der driver forsikringsvirksomhed: Forsikringsselskabet Privatsikring A/S, Frederiksberg Selskaber, der driver forsikringsunderstøttende virksomhed: Besigtelses Kontoret af 1914 A/S, Frederiksberg Resultat og egenkapital i tilknyttede virksomheder oplyst ovenfor er ifølge Codan Forsikrings A/S' regnskabspraksis. 7 Tilgodehavende renter samt optjent leje Tilgodehavende renter fra tilknyttede virksomheder Tilgodehavende renter fra investeringsaktiver Andre tilgodehavende renter Side 15/16

16 Codan Forsikring A/S - Halvårsrapport 2012 Noter til regnskab 1. halvår 1. halvår Året Note kr Egenkapital, i alt Kapitalkrav og basiskapital: Beregnet kapitalkrav Basiskapital til dækning af kapitalkrav Basiskapitalen fremkommer således: Egenkapital Foreslået udbytte Udjævningsreserver inden for kredit- og kautionsforsikring Værdien af immaterielle aktiver Værdien af udskudte skatteaktiver Kapitalkrav i dattervirksomhed Diskonteringsfradrag vedrørende erstatningshensættelser Diskonteringsfradrag vedrørende erstatningshensættelser i datterforsikringsselskaber Basiskapital til dækning af kapitalkrav Side 16/16

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 11 Risikostyring

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

NwrBrand Forsikring G/S. Arsrapport for 2014

NwrBrand Forsikring G/S. Arsrapport for 2014 NwrBrand.dk 4 samarbejde med Topdanmark NwrBrand Forsikring G/S Arsrapport for 2014 CVR-nr. 17 34 25 17 Indholdsfortegnelse Side Pfitegninger Ledelsespategning 1 Den uafheengige revisors erklringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere