Introduktionsuddannelse i neurologi. Uddannelsesprogram Neurologisk afdeling Aalborg Sygehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktionsuddannelse i neurologi. Uddannelsesprogram Neurologisk afdeling Aalborg Sygehus"

Transkript

1 1. Indledning Introduktionsuddannelse i neurologi Uddannelsesprogram Neurologisk afdeling Aalborg Sygehus Beskrivelse af specialet Det neurologiske speciale er et selvstændigt speciale, der omfatter diagnostik, behandling og forebyggelse af organiske sygdomme i det centrale og perifere nervesystem samt sygdomme i muskler og i den neuromuskulære overgang. Det neurologiske speciale har både klinisk og teoretisk tæt relation til de øvrige neurofag: neurokirurgi, psykiatri, otologi og oftalmologi samt til diagnostiske fag som neuroradiologi og neuropatologi. Endvidere indebærer varetagelsen af en række neurologiske patienter grænseflader til flere intern medicinske specialer og arbejdsmedicin. De store neurologiske sygdomsgrupper omfatter bl.a. bevægeforstyrrelser, cerebrovaskulære sygdomme, demens, dissemineret sklerose, epilepsi, hovedpine og smerte, neuroinfektioner, neuromuskulære sygdomme, neuroonkologi, neurorehabilitering, neurotraumatologi, samt medfødte misdannelser og funktionsforstyrrelser, udviklingsdefekter og sjældne arvelige sygdomme. Symptomer, som hyppigt fører til henvisning til neurologisk undersøgelse omfatter bl.a. hovedpine, smerter, svimmelhed, besvimelse, anfaldsfænomener, hukommelsesbesvær, lammelser, koordinations og bevægeforstyrrelser, føleforstyrrelser og synsforstyrrelser. En del af disse sygdomme og symptomer kan initialt udredes i primærsektoren (almen- og speciallægepraksis), men meget hyppigt vil supplerende udredning, diagnostik, observation, behandling, pleje og rehabilitering blive nødvendig i sekundærsektoren (sygehusvæsenet). Uddannelse til speciallæge i neurologi kan føre til såvel funktion som praktiserende speciallæge som afdelingslæge eller overlægestilling ved neurologiske og klinisk neurofysiologiske afdelinger. Det neurologiske speciale er midt i en accelererende udvikling som følge af ny viden og strukturændringer med oprettelse af apopleksiafsnit, neurorehabiliteringsafsnit og nye behandlingsmuligheder både farmakologisk (f.eks. demens, dissemineret sklerose, apopleksi) og neurokirurgisk (neoplasmer, vaskulære malformationer og spinale lidelser). Blandt andet de billeddannende teknikker (f.eks. MRI, PET) og neurogenetik giver stadig nye muligheder for avanceret diagnostik. Den kliniske neurofysiologi er ligeledes under konstant udvikling med raffinering og fornyelse af teknikker til diagnostik af neuromuskulære lidelser, epilepsi og søvnforstyrrelser, samt til intraoperativ monitorering. Der er i Uddannelsesregion Nord 4 neurologiske afdelinger (Århus, Aalborg, Holstebro og Viborg). Dertil kommer rehabiliteringsafdelinger indenfor til apopleksibehandling og bredere neurorehabilitering på andre institutioner, hvori neurologiske speciallæger deltager. Klinisk 1

2 Neurofysiologi varetages på klinisk neurofysiologisk afdelinger, som i Århus er en administrativ selvstændig afdeling. Formålet med introduktionsuddannelsen i neurologi er 1. At den yngre læge gives mulighed for at vurdere om neurologi skal vælges som speciale. 2. At skabe mulighed for at vurdere om den yngre læge efter endt Introduktionsstilling besidder en grundlæggende forståelse for det neurologiske fags teori og praksis, således at vedkommende vil kunne forventes at opnå kompetencer på speciallægeniveau gennem et hoveduddannelsesforløb. Det følger heraf, at tilrettelæggelsen af uddannelsen såvel i arbejdet på den neurologiske afdeling som ved kurser skal sikre, at den yngre læge eksponeres for de kvantitativt betydende områder indenfor neurologien, således at pkt. 1 og 2 kan vurderes. I vurderingen af den yngre læge indgår alle 7 lægeroller: medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel. Lægen forventes efter endt Introduktionsuddannelse selvstændigt at kunne håndtere opgaver svarende til forvagtsniveau, samt under supervision at kunne håndtere sjældnere forekommende problemstillinger indenfor neurologien. 2. Præsentation af uddannelsesforløbet Introduktionsstillingen varer 12 mdr. Neurologisk afdeling, Aalborg Sygehus, er en universitetsafdeling under Århus Universitet. Neurologisk- og Klinisk Neurofysiologisk afdeling er én samlet administrativ enhed. Afdelingen har i alt 32 senge og servicerer desuden Neurorehabiliteringsafdelingen, Brønderslev Sygehus, med tilsyn. Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. På Klinisk Neurofysiologisk afdeling er der ansat en specialeansvarlig overlæge. Den øvrige lægenormering er 10 overlæger, 3 afdelingslæger og 9½ enkeltstillingsklassificerede lægestillinger (1. reservelæge- og reservelægestillinger). Afdelingen har 1 professor og 2 kliniske lektorer. Introduktionslæger går i forvagt med tilstedeværelsespligt. Det årlige antal af indlæggelser er cirka 1.800, antallet af ambulante undersøgelser ca og antallet af akutte og elektive tilsyn ca Neurologisk Afdeling har landsdelsfunktioner indenfor områderne epilepsi, basalgangliesygdomme, dystoni, hjernetumorer og sværere former for hovedpine og migræne. Klinisk Neurofysiologisk Afd. har landsdelsfunktioner i forbindelse med Botulinumtoxin behandling af fokale dystonier, langtids- og video EEG monitorering, encefalografi (EEG), evokerede potentialer (EP), elekromyografi (EMG) og bestemmelse af nerveledningshastighed, søvnundersøgelser med polysomnografi og elektroretinografi. Afdelingen indgår i flere tværfaglige samarbejdsfunktioner, så 2

3 som Cerebrovaskulært Team, Neuro-muskulært Team, Parkinson-team, DS-team Epilepsi-team, Apopleksi-neurorehabiliteringsteam og Neuroonkologisk Team. Afdelingen forventer at kunne styrke de områder, hvor man i øjeblikket har landsdelsfunktion samt udbygge samarbejdet med de neurologiske afdelinger i andre amter, herunder specielt Århus Universitetshospital med hvem der er udarbejdet en samarbejdsaftale, samt fortsætte forskningssamarbejde med centre i Danmark og i det øvrige Europa. 3. Præsentation af kompetenceudvikling Kompetencekort (Bilag 1) Alle kompetencer som skal opnås under uddannelsesforløbet er samlet på 13 kompetencekort: 1. Den neurologiske undersøgelse på en vågen patient. 2. Den neurologiske undersøgelse på en bevidstløs patient. 3. Status epilepticus 4. Patientkonsultationen, f.eks. epilepsi, hovedpine, apopleksi eller dissemineret sklerose 5. Audit af primærjournaler 6. Lumbalpunktur 7. Patientforløbsbeskrivelse 8. Stuegang 9. Fremlæggelse af en klinikpatient 10. Akut billeddiagnostik inkl. billedtest 11. Præsentation eller foredrag f.eks. litteraturkonference 12. Vurdering af professionel udvikling anvendes ved vejledersamtaler 13. Bløde kompetencer = 360 graders evaluering Generel uddannelsesplan (Bilag 2) Den generelle uddannelsesplan giver oversigt over uddannelsesforløbet og hvornår de enkelte kompetencer skal opnås. Individuel uddannelsesplan (Bilag 3) Den individuelle uddannelsesplan (Bilag 3) udarbejdes ved starten af uddannelsesforløbet. Den individuelle uddannelsesplan er en konkretisering af den generelle uddannelsesplan for den enkelte læge i Introduktionsstilling. Den individuelle uddannelsesplan er dynamisk, og må forventes løbende at skulle justeres. Logbog (Bilag 4) Når kompetencerne er opnået og godkendt på kompetencekortet attesterer hovedvejlederen kompetencen i logbogen. 3

4 1. Den neurologiske undersøgelse på en vågen patient. Denne kompetence vurderes ved, at den uddannelsessøgendes vejleder eller anden senior læge observerer den uddannelsessøgende mens han/hun udfører en neurologisk undersøgelse på en vågen patient. Kan på en pædagogisk måde instruere patienten i hvordan nedenstående delelementer af den neurologiske undersøgelse foregår/skal udføres. JA Kan beskrive patientens bevidsthedstilstand. Kan beskrive patientens kognitive funktioner (dement eller psykisk ændret). Kan beskrive om patienten har en taleforstyrrelse. Kan undersøge kranienerverne inkl. oftalmoskopi. Kan beskrive evt. ufrivillige bevægelser. Kan beskrive trofik og muskeltonus. Kan udføre kraftundersøgelse af ekstremiteterne, beskrive paresegrad og være i stand til at redegøre for om paresefordelingen er supranukleær eller infranukleær. Kan undersøge og beskrive refleksforholdene. Kan beskrive gangfunktionen. Kan udføre Rombergs prøve. Kan udføre sensibilitetsundersøgelse. Kan udføre koordinationsprøver. Kan resumere den neurologiske undersøgelse og redegøre for evt. abnorme funds betydning (lavt detaljeringsniveau). Denne kompetence er samlet vurderet som godkendt Supervisors underskrift og stempel:... 4

5 2. Den neurologiske undersøgelse på en bevidstløs patient. Denne kompetence vurderes ved at den uddannelsessøgendes vejleder eller anden senior læge observerer den uddannelsessøgende mens han/hun udfører en neurologisk undersøgelse på en bevidstløs patient (kan evt. foregå på intensivafdelingen). Kan beskrive bevidsthedstilstanden, og redegøre for Glasgow Coma Skalaen. JA Undersøger for nakkerygstivhed. Ser efter tegn på traumer. Undersøger pupilforhold. Undersøger øjenbevægelser. Beskriver om der er øjendeviation og er i stand til at undersøge de oculocephale reflekser. Undersøger cornea- og cilierefleks. Kan beskrive asymmetri i ansigtet tydende på facialisparese. Kan beskrive tonus i ekstremiteterne og om ekstremiteterne bevæges symmetrisk. Undersøger reflekser. Kan resumere fundene og redegøre for evt. abnorme funds betydning (lavt detaljeringsniveau). Kan nævne de hyppigste årsager til bevidstløshed. Denne kompetence er samlet vurderet som godkendt Supervisors underskrift og stempel... 5

6 3. Status epilepticus Dette er en teoretisk faglig opgave hvor den uddannelsessøgende redegør for behandlingen af en patient med status epilepticus. Observatøren kan være den uddannelsessøgendes vejleder eller anden senior læge. Kan definere status epilepticus. JA Kan vurdere behovet for anæstesiologisk assistance. Kan redegøre for initieringen af ilt- og glucosebehandling og kunne ordinere relevante blodprøver. Kan angive årsager til status epilepticus hos patienter med kendt epilepsi og hos patienter uden kendt epilepsi. Kan redegøre for behandling af konvulsiv status epilepticus, herunder betydningen af tidsfaktoren. Kan redegøre for observation og principperne ved behandling, herunder anvendelse af intravenøs phenytoin-/phosphenytoinbehandling. Kan angive behov for eventuelle supplerende undersøgelser. Denne kompetence er samlet vurderet som godkendt Supervisors underskrift og stempel:... 6

7 4. Patientkonsultationen, f.eks. epilepsi, hovedpine, apopleksi eller dissemineret sklerose Denne vurdering foregår ved observation af den uddannelsessøgende ved en indlæggelseskonsultation eller ambulant konsultation. Observatøren kan være den uddannelsessøgendes vejleder eller anden senior læge. Introduktion Præsenterer sig for patienten og orienterer om rammerne for konsultationen, så som formål, indhold og evt. tid. Afklarer patientens ønske om tilstedeværelse af pårørende og evt. andre og deres rolle under konsultationen. JA Interview Beder patienten (og derefter evt. pårørende) fortælle om hans/hendes problem eller tilstand. Inviterer til uddybning af forestillinger og bekymringer. Udviser adækvat og empatisk respons på patientens (og evt. pårørendes) bekymringer. Stiller fagligt hensigtsmæssige og adækvate spørgsmål af opklarende og uddybende karakter. Formår på en ligefrem og uanstødelig måde at få patienten (og evt. pårørende) til at holde sig til det relevante. Resumerer den indsamlede information og afklarer om patienten er enig og evt. har noget at tilføje. Objektiv undersøgelse Orienterer patienten om den forestående undersøgelse, omfang, evt. ubehag, m.m. Foretager en relevant og fyldestgørende undersøgelse. Konkluderer på information og obj. undersøgelse. Fokuserer problemstilling og formulerer arbejds-/tentativ diagnose og plausible differentialdiagnoser. Opstiller hensigtsmæssig og effektiv undersøgelses- og behandlingsplan, herunder plan for monitorering af forløbet og beskriver evt. indikatorer og retningslinier for afvigelse fra undersøgelses- og behandlingsplan. Afslutning Orienterer patienten om fund og konklusioner. Diskuterer undersøgelses- og behandlingsplan med patienten, sikrer sig dennes forståelse og accept af planen. Denne kompetence er samlet vurderet som godkendt Supervisors underskrift og stempel:... 7

8 5. Audit af primærjournaler Denne kompetence vurderes i forbindelse med supervisors gennemgang af patienter, som den uddannelsessøgende har skrevet journal på. I auditten skal indgå journaler fra vagten, planlagte indlæggelser og forambulante undersøgelser. Supervisor kan være den uddannelsessøgendes vejleder eller anden senior læge. Ved journalauditten vurderes flg. delmål i målbeskrivelsen: Standardiseret neurologisk journal Evne til at kunne identificere de almindeligste neurologiske tilstande Evne til at optage anamnese med neurologisk fokus, identificere symptomer og relatere dem anatomisk og til sygdommens art. Evne til at kunne anvende afdelingsinstrukser i den diagnostiske udredning og behandling i forhold til følgende sygdomme/tilstande: parkinson, TIA/apopleksi, demens, MS, epilepsi, hovedpine, neuromuskulære lidelser (polyneuropatier og trykneuropatier), den bevidstløse patient, forhøjet ICP og commotio. Kunne varetage superviserede forløb på indlagte og/eller ambulante patienter. JA Indsamling af information Journalen indeholder relevante og tilstrækkelige oplysninger om: dispositioner, tidligere sygdomme, allergier en klar formulering af aktuelle problem og evt. forløb med specifikke oplysninger om funktionsniveau, samt væsentlige negative informationer (mønstergenkendelse dvs. hypotesegenererende) relevante og tilstrækkelige oplysninger om funktion af øvrige organsystemer medicin, alkohol, tobak, sociale forhold og hjælpeforanstaltninger en struktur og klar formulering af objektive neurologiske fund, samt evt. negative fund, inkl. sprogfunktion, bevidsthedsniveau evt. med relevant score (MMSE, GCS, etc.) Konklusion og problemafgrænsning Klart formuleret konklusion på anamnesen og objektiv undersøgelse. Symptomer og objektive fund relaterer korrekt til en topografisk/anatomisk diagnose Klar formulering af problemstilling samt tentativ diagnose og differentialdiagnose. Undersøgelses- og behandlingsplan Undersøgelses- og behandlingsplanen er hensigtsmæssig og effektiv evt. i iflg. kliniske retningslinier Den videre udrednings- og behandlingsplan er justeret ind og journalført ved stuegang/ambulante forløb ud fra patientens tilstand og foreliggende oplysninger, herunder svar på undersøgelser Der ved gennemgang er fremkommet anamnestiske oplysninger/objektive fund der ændrer væsentligt ved udrednings- og behandlingsplanen og som lægen i introduktionsstilling burde have fanget/tolket anderledes? Patientinformation og accept Klar og fyldestgørende beskrivelse af den information, som er givet til patient og evt. pårørende. Beskrivelse af patientens accept af undersøgelses- og behandlingsplan. 8

9 Denne kompetence (5. Audit af primærjournaler) er samlet vurderet som godkendt Supervisors underskrift og stempel :... 9

10 6. Lumbalpunktur Denne kompetence vurderes ved observation af den uddannelsessøgende ved udførelsen af en lumbalpunktur. Observatøren kan være den uddannelsessøgendes vejleder eller anden senior læge. Kan nævne indikationer og kontraindikationer for lumbalpunktur, herunder stillingtagen til oftalmoskopi. JA Kan informere patienten om proceduren, formål og lejring. Kan informere patienten om komplikationer, beskrive forebyggelse og behandling af disse. Kan lejre patienten korrekt i liggende/siddende stilling. Kan identificere indstiksniveau. Kan desinficere indstiksområde og afdække korrekt. Kan udføre korrekt indstik med lumbalpunkturnål. Kan beskrive cerebrospinalvæsken korrekt inkl. trykmåling. Kan udfylde rekvisitioner og/eller information til sygeplejerske. Kan lave fyldestgørende notat i patientens journal. Denne kompetence er samlet vurderet som godkendt Supervisors underskrift og stempel:... 10

11 7. Patientforløbsbeskrivelse Dette er en opgave i kritisk refleksion over et patientforløb. Den uddannelsessøgende udvælger en patient, som har haft et længere forløb (1-2 uger). Det skal være en patient, som han/hun har skrevet primærjournal på. Den uddannelsessøgende gennemgår journalen og laver en skriftlig rapport over patientforløbet, max. fire A4 sider. Rapporten skal indeholde nedenstående punkter, som supervisor vurderer den efter. Supervisor kan være den uddannelsessøgendes vejleder eller anden senior læge. Indlæggelsesårsag, primær information og problemer samt objektive fund. Primær konklusion og væsentlige problemstillinger. Primært udredningsprogram og behandlingsplan. Væsentlige ændringer i tilstanden og forløbet. Opfølgende udrednings- og behandlingsplan i relation til ændringerne. Beslutningsgrundlaget for og plan i forbindelse med udskrivelse, herunder plan for evt. opfølgning/kontrol. Rapporten indeholder relevant diskussion af effektiviteten i patientforløbet Diskussion af primærhåndteringen af patienten: Var den indhentede information tilstrækkelig? Var det primære undersøgelses- og behandlingsprogram mht. procedurer, medicinering, m.m., set i lyset af det samlede patientforløb hensigtsmæssigt? Var der ting, der kunne have været udeladt eller burde være tilføjet? Diskussion af ændringer i undersøgelses- eller behandlingsplan: Fremgik det klart, hvorfor undersøgelses- eller behandlingsplan blev ændret? Var der tilstrækkelig opfølgning på resultater af undersøgelser? Havde disse konsekvens? Var der undersøgelser eller behandlingstiltag, der kunne have været udeladt eller burde være tilføjet? Diskussion af plan for udskrivelsen: Var det klart specificeret på hvilket grundlag, der var taget beslutning om udskrivelse? Var evt. opfølgning efter udskrivelsen klart specificeret? Diskussion vedrørende journalføringen: Var informationen i journalen tilstrækkelig? Fremgik det klart af journalen på hvilken baggrund, der var taget beslutninger, hvilken effekt behandlingen havde, m.m.? Rapporten indeholder klart resume og konklusion på patientforløbsbeskrivelsen Klar konklusion på patientforløbet og beskrivelse af væsentlige problemområder. Forslag til forbedringer. Denne kompetence er samlet vurderet som godkendt JA Supervisors underskrift og stempel:... 11

12 8. Stuegang Den uddannelsessøgende vurderes af supervisor, som observerer den uddannelsessøgendes under en stuegang på mindst tre patienter. Supervisor anvender nedenstående skema til vurdering af den uddannelsessøgende. Supervisor kan være den uddannelsessøgendes vejleder eller anden senior læge. JA Introduktion og forberedelse Afklarer, hvem der deltager i stuegangen, f.eks. sygeplejersker eller andre. Aftaler med teamet (læge, sygeplejerske, fysioterapeut etc.) om der skal være forstuegang, eller om man skal gå direkte til patientrunden, og hvordan denne skal forløbe: F.eks. hvem gør hvad, hvornår? Afklarer om der er organisatoriske problemer af betydning for beslutning på stuegangen, så som belægning, forventet nyindlagte, forventet udskrevne og personalebesætning. Patientrunde, gennemgangen af patienterne Gennemgår hver enkelt patient, danner sig et overblik over patientforløbet i forhold til undersøgelses- og behandlingsplanen. Gennemgår indkomne prøvesvar, evt. andre undersøgelser, medicinordinationer, m.m, foretager relevante opfølgninger og evt. justeringer. Varetager en effektiv konsultation med hver enkelt patient og inddrager plejepersonalets observationer og anden information. Fokuserer sammen med teamet på de problemstillinger, der skal tages stilling til i forhold til undersøgelses- og behandlingsplanen. Afklarer om der er behov for ændring i forhold til planen. Resumerer forløbet sammen med patienten og planen for det videre forløb, herunder evt. estimeret tidspunkt for udskrivelse. Specificerer områder, der evt. først kan tages stilling til senere (pga. evt. konsultation ved ældre kollega, tilsyn, konference). Sikrer sig, at patienten har forstået plan og beslutning. Afslutning Sammenfatter stuegangen sammen med teamet, fokuserer problemstillinger og rationaliserer disse til: 1) problemer, der er løst/kan løses her og nu, 2) patienter, der skal gennemgås yderligere før stillingtagen (evt. ved senior kollega) og 3) problemer, der skal håndteres på konference. Resumerer aftaler med personalet, så som aftaler vedr. undersøgelser og behandling, henvisninger, recepter, epikriser, m.m. og tidspunkter for opfølgning på stuegangen, evt. information af vagthold. Denne kompetence er samlet vurderet som godkendt Supervisors underskrift og stempel :... 12

13 9. Fremlæggelse af en klinikpatient Denne kompetence vurderes til en klinikdemonstration af den uddannelsessøgendes vejleder eller anden senior læge. Er i stand til at finde en patient der er velegnet til en klinikdemonstration. JA Er i stand til at præsentere patientens anamnese kort og præcist. Er i stand til at udføre en korrekt neurologisk undersøgelse. Kan beskrive hvilke dele af nervesystemet, der er involveret. Er i stand til at fremlægge diagnostiske og differentialdiagnostiske overvejelser. Kan komme med forslag til et relevant udredningsprogram. Kan komme med relevante behandlingsforslag. Denne kompetence er samlet vurderet som godkendt Supervisors underskrift og stempel :... 13

14 10. Akut billeddiagnostik inkl. billedtest Dette er en opgave i at kunne erkende indikationer for akut billeddiagnostik samt at kunne erkende simpel patologi. Vurderingen kan foregå ved teoretisk gennemgang samt struktureret gennemgang af CT-scanninger af cerebrum med blødninger og rumopfyldende processer. Observatøren kan være den uddannelsessøgendes vejleder eller anden senior læge. JA A. Redegøre for symptomatologien og behovet for CT scanning af cerebrum ved: Forhøjet intrakranielt tryk (hæmatomer, tumorer, hydrocephalus). Apoplexia cerebri. Subarachnoidal blødning. B. Redegøre for symptomatologien og behovet for MR scanning af medulla spinalis ved: Medullært tværsnitssyndrom. Cauda equina syndrom. C. Kunne erkende blødninger og rumopfyldende processer på CT- scanning af cerebrum på billedtesten. Denne kompetence er samlet vurderet som godkendt Supervisors underskrift og stempel:... 14

15 11. Præsentation eller foredrag f.eks. litteraturkonference Denne kompetence vurderes af supervisor, som overværer den uddannelsessøgendes præsentation. Emnet vælges efter aftale med vejlederen. Præsentationen bedømmes på nedenstående punkter. Observatøren kan være den uddannelsessøgendes vejleder eller anden senior læge. Introduktion, formål med foredraget og oversigt over indholdet/dispositionen i foredraget. JA Gennemgang af hvert punkt i dispositionen og resumé undervejs. Resumé af hele foredraget og konklusion. Responderer sufficient på spørgsmål. Disponerer tiden effektivt. Passende brug af AV-midler, f.eks. passende antal og veldisponerede overheads. Denne kompetence er samlet vurderet som godkendt Supervisors underskrift og stempel :... 15

16 12. Vurdering af professionel udvikling anvendes ved vejledersamtaler Dette skema anvendes ved hver samtale med den uddannelsessøgende på baggrund af dennes mundtlige eller skriftlige rapport over det lærte og fremvisning af dokumentation for læring. Skemaet udfyldes af vejlederen og afleveres til den uddannelsesansvarlige overlæge. Har den uddannelsessøgende fulgt den individuelle uddannelsesplan fra sidste møde? JA Er læringsmålene nået? Hvis ikke - har den uddannelsessøgende da en fornuftig forklaring på årsagen/problemet? Har den uddannelsessøgende udarbejdet rapport over læring iht. uddannelsesplanen? Har den uddannelsessøgende forslag til ny uddannelsesplan? Patientkategorier og procedurer, som findes på listen, er gennemgået og den uddannelsessøgende har fået behørig erfaring i forhold til dette tidspunkt i uddannelsen? Hvis ikke - har den uddannelsessøgende en fornuftig plan for, hvorledes erfaringen kan opnås? Har den uddannelsessøgende opnået godkendelse af de obligatoriske kurser efter planen? Har den uddannelsessøgende opnået godkendelse af kliniske kompetencemålinger efter planen? Den professionelle udvikling er samlet vurderet som godkendt efter mdr. Vejlederens underskrift og stempel :... 16

17 13. Bløde kompetencer = 360 graders evaluering Der skal indsamles information fra mindst 10 personer, som har forskellige funktioner i systemet (f.eks. ledende overlæge, uddannelsesansvarlige overlæge, specialeansvarlig overlæge, vejleder, bagvagt, sygeplejerske fra sengeafdeling, ambulatorium. og skadestue, sekretær, fysioterapeut, socialrådgiver etc.) Bedømmelsen danner baggrund for en vejledersamtaler, hvor indsatsområder for den uddannelsessøgende diskuteres. Navn på uddannelsessøgende:. Kryds af i relevante kolonner. Hvis du ikke har haft mulighed for at vurdere de nævnte aktiviteter, så kryds af i kan ikke bedømmes. Kan ikke bedømmes Utilfredsstillende Behov for forbedring Tilfredsstillende Meget tilfredsstillende Håndterer, prioriterer og tager ansvar for situationen ved akutte neurologiske situationer? Erkender grænser for egne kompetencer og handler på det? Fremlægger overvejelser til kollegaer i sammenhæng med vagtarbejde? Kan varetage superviserede forløb af indlagte og ambulante patienter? Kan kommunikere med patienter og pårørende? Er bevidst om sin lægerolle, ekspertise og begrænsninger for øvrige personalegrupper? Kan søge råd og vejledning hos kollegaer og samarbejdspartnere? Kan håndtere samarbejdsrelationer som forvagt? Kan fremlægge patient til konference eller lave undervisning med fremhævelse af vigtigste problematikker? Kommentarer på bagsiden (skal udfyldes, hvis der er krydset af i utilfredsstillende eller ved behov for forbedring ) Dato: Stilling: Navn: Underskrift: 17

18 Opsummering af 360 graders evalueringen: Navn på uddannelsessøgende: Skemaer indsamlet i perioden:... Total antal skemaer med 360 graders evaluering modtaget:. Middelværdier beregnes nedenfor: utilfredsstillende = 1, behov for forbedring = 2, tilfredsstillende = 3 meget tilfredsstillende = 4 Håndterer, prioriterer og tager ansvar for situationen ved akutte neurologiske situationer? Erkender grænser for egne kompetencer og handler på det? Fremlægger overvejelser til kollegaer i sammenhæng med vagtarbejde? Kan varetage superviserede forløb af indlagte og ambulante patienter? Kan kommunikere med patienter og pårørende? Er bevidst om sin lægerolle, ekspertise og begrænsninger for øvrige personalegrupper? Kan søge råd og vejledning hos kollegaer og samarbejdspartnere? Kan håndtere samarbejdsrelationer som forvagt? Kan fremlægge patient til konference eller lave undervisning med fremhævelse af vigtigste problematikker? Alle skriftlige kommentarer fra de enkelte skemaer: Middelværdi Vejlederens underskrift og stempel :... 18

19 PATIENTLISTE TIL AUDIT CPR.nr. eller label DIAGNOSE DATO KOMMENTAR Parkinson sygdom TIA/apopleksi Demens MS Epilepsi Hovedpine Neuromuskulære lidelser Den bevidstløse patient Forhøjet ICP Commotio cerebri 19

20 Generel uddannelsesplan (Bilag 2) Generel uddannelsesplan Introduktionsstilling Neurologi Neurologisk afdeling Aalborg Sygehus Kvartal Kompetencer 1. Den neurologiske undersøgelse på vågen patient 2. Den neurologiske undersøgelse på bevidstløs patient 3. Status epilepticus 6. Lumbalpunktur 4. Patientkonsultationen, f.eks. epilepsi, hovedpine, apopleksi eller DS 8. Stuegang 10. Akut billeddiagnostik inkl. billedtest 12. Vurdering af professionel udvikling 5. Audit af primærjournaler 7. Patientforløbsbeskrivelse 9. Fremlæggelse af en klinikpatient 11. Præsentation eller foredrag f.eks. litteraturkonference 13. Bløde kompetencer Princip for Arbejdstilrettelæggelse Generelle kurser Det tilstræbes: 2 sammenhængende uger stuegang efterfulgt af ambulatorium/vagt/afspadseringsfri 20

21 Individuel uddannelsesplan (Bilag 3) Den individuelle uddannelsesplan udarbejdes ved starten af uddannelsesforløbet. Den individuelle uddannelsesplan er en konkretisering af den generelle uddannelsesplan for den enkelte læge i Introduktionsstilling. 21

22 Logbog (Bilag 4) Logbog Introduktionsstilling Neurologi (navn og cpr.nr.): Varetage forvagt Skrive standardiseret neurologisk journal Håndtere og prioritere samt have ansvar for den akutte neurologiske patient (status epilepticus, SAH, AIDP, tværsnit, cauda equina syndrom og den bevidstløse pt.) Erkende grænser for egne kompetencer og handle på det Fremlægge overvejelse til kollegaer i sammenhæng med vagtarbejde Kunne identificere de almindeligste neurologiske tilstande Klinisk arbejde, bedside vejledning og supervision Klinisk arbejde, bedside vejledning og supervision Klinisk arbejde, bedside vejledning og supervision Klinisk arbejde, bedside vejledning og supervision Klinisk arbejde, selvstudium, supervision, færdighedskurser Audit af journaler og/eller ved standardiseret gennemgang/checkliste Mål Delmål Læringsstrategier Evalueringsmetoder Evt. vurderingsredskab Kompetencekort 5 (Auditskema) 360 evaluering KK3 og KK evaluering KK evaluering KK13 Audit KK5 (Auditskema) Dato signatur stempel Foretage forundersøgelse og foreslå/iværksætte et initialt udrednings- og behandlingsprogr am under supervision Kunne håndtere samarbejdsrelationer som forvagt Udføre standardiseret neurologisk forundersøgelse og handle på det Klinisk arbejde, bedside vejledning og supervision Klinisk arbejde, selvstudium, bedside vejledning og supervision, færdighedskurser, specialambulatorier, afdelingsundervisning og konferencer 360 evaluering KK13 Direkte observation + struktureret samtale Evalueres af 1. rsl. eller mere erfaren læge KK1+2+4 Optage anamnese med Klinisk arbejde, bedside Audit, video, KK4, 22

23 Varetage patientforløb Mål Delmål Læringsstrategier Evalueringsmetoder Procedurer: lumbalpunktur Initial billeddiagnostik Kommunikation Samarbejde Akademiker neurologisk fokus, identificere symptomer og relatere dem anatomisk og til sygdommens art. Kunne anvende afdelingsinstrukser i den diagnostiske udredning og behandling i forhold til følgende sygdomme/tilstande: Parkinson, TIA/apopleksi, demens, MS, epilepsi, hovedpine, neuromuskulære lidelser (polyneuropatier og trykneuropatier), den bevidstløse patient, forhøjet ICP og commotio Kunne varetage superviserede forløb på indlagte og/eller ambulante patienter Selvstændigt kunne udføre lumbalpunktur Erkende blødninger og rumopfyldende processer på billeddannende undersøgelser af hjernen Kommunikere med patienter og pårørende i generelle kliniske situationer Være bevidst om rolle, ekspertise og begrænsninger for øvrige personalegrupper Kunne søge råd og vejledning hos kolleger og samarbejdspartnere Søge aktiv faglig udfordring og læring. Formidle viden til andre Kan foretage kritisk analyse og refleksion over vejledning og supervision, afdelingsundervisning og konferencer specialambulatorier Klinisk arbejde, bedside vejledning og supervision, afdelingsundervisning, kurser og konferencer Klinisk arbejde, bedside vejledning og supervision Klinisk arbejde, bedside vejledning og supervision, færdighedskurser Kursus, klinisk arbejde/rtg.konf., afdelingsundervisning og konferencer Klinisk arbejde, kurser, færdighedskurser, simulationsscenarier/rolles pil Klinisk arbejde, bedside vejledning, supervision og kursus i ledelse, administration og samarbejde (LAS1) Fremlægning/foredrag/und ervisning Klinisk arbejde, bedside vejledning, supervision casefremlæggelse og/eller struktureret observation Audit, kliniske præsentationer, vejledersamtale Audit, 360 evaluering Direkte observation KK6 Struktureret kollegial bedømmelse med billedtest Direkte observation / video, 360 evaluering Evt. vurderingsredskab KK5 (Auditskema) KK9 KK4+9+12, KK5 (Auditskema) KK7+8 KK5 (Auditskema) KK10 KK evaluering KK8+13 Direkte observation, vejledersamtale Struktureret kollegial bedømmelse KK12+11 KK7 Dato signatur stempel 23

24 Leder, administrator Mål Delmål Læringsstrategier Evalueringsmetoder Sundhedsfremmer Professionel håndtering af patientforløb Kan prioritere opgaver i vagten, organisere sit arbejde og varetage et effektivt arbejdsflow Kan redegøre for livsstilsfaktorer som påvirker morbiditet og mortalitet ved neurologisk sygdom Udviser ansvarlighed i arbejdsopgaverne Klinisk arbejde, bedside vejledning, supervision og kursus i ledelse, administration og samarbejde (LAS1) 360 evaluering KK13 Selvstudie Vejledersamtale KK12 Klinisk arbejde, bedside vejledning og supervision 360 evaluering KK13 Evt. vurderingsredskab Dato signatur stempel 24

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus a. Hoveduddannelsesstilling i neurologi b. Introduktionsstilling i neurologi c. Sideuddannelse

Læs mere

Introduktionsuddannelse i neurologi. ved Århus Sygehus. Uddannelsesprogram

Introduktionsuddannelse i neurologi. ved Århus Sygehus. Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelse i neurologi ved Århus Sygehus Uddannelsesprogram Postgraduat klinisk Lektor Flemming Winther Bach Neurologisk Afdeling Århus Kommunehospital 14.januar 2004 1 1. Indledning Det neurologiske

Læs mere

Introduktionsuddannelse i neurologi. ved Viborg Sygehus. Uddannelsesprogram

Introduktionsuddannelse i neurologi. ved Viborg Sygehus. Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelse i neurologi ved Viborg Sygehus Uddannelsesprogram 1 2 1. Indledning Det neurologiske speciale er et selvstændigt speciale, der omfatter diagnostik, behandling og forebyggelse af

Læs mere

Introduktionsuddannelse i neurologi/ klinisk neurofysiologi ved Århus Sygehus. Uddannelsesprogram

Introduktionsuddannelse i neurologi/ klinisk neurofysiologi ved Århus Sygehus. Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelse i neurologi/ klinisk neurofysiologi ved Århus Sygehus Uddannelsesprogram Postgraduat klinisk Lektor Flemming Winther Bach Neurologisk Afdeling Århus Kommunehospital 14.januar 2004

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus a. Hoveduddannelsesstilling i neurologi b. Introduktionsstilling i neurologi c. Sideuddannelse

Læs mere

Nærværende introduktionsstilling indebærer ansættelse på Neurologisk Afdeling N, Sønderborg Sygehus, i samtlige 12 måneder.

Nærværende introduktionsstilling indebærer ansættelse på Neurologisk Afdeling N, Sønderborg Sygehus, i samtlige 12 måneder. Indledning - beskrivelse af neurologi Det neurologiske speciale er et selvstændigt speciale, der omfatter diagnostik, behandling og forebyggelse af organiske sygdomme i det centrale og perifere nervesystem

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i Neurologi. Neurologisk Afdeling, Vejle-Give Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i Neurologi. Neurologisk Afdeling, Vejle-Give Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i Neurologi Neurologisk Afdeling, Vejle-Give Sygehus Specialet Neurologi omfatter diagnostik, behandling og forebyggelse af sygdomme i det centrale og perifere

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI. ved

UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI. ved UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI ved Neurokirurgisk Afdeling K, Aalborg Sygehus Neurokirurgisk Afdeling NK, Århus Sygehus Indholdsfortegnelse 1 INDHOLD INDLEDNING 2 PRÆSENTATION AF

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i Neurologi, Neurologisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i Neurologi, Neurologisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i Neurologi, Neurologisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus Indledning beskrivelse af neurologi Det neurologiske speciale er et selvstændigt speciale, der omfatter

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

!!! "!#$!!!!% & '! ( )!! & *+,,!!!!!!! )! & %!!! --!! (-!(!!!!! &.!!!!!!!!!%!! &.!) )! ( (!! -! ( (&!!!!!! -!! )!!!-!! & /!!,,!!!

!!! !#$!!!!% & '! ( )!! & *+,,!!!!!!! )! & %!!! --!! (-!(!!!!! &.!!!!!!!!!%!! &.!) )! ( (!! -! ( (&!!!!!! -!! )!!!-!! & /!!,,!!! " #$ % ' ( ) *+,, ) % ( (. %. ) ) ( ( ( ( ) /,, % $ 0/# 1/2 3 4 % 3 5 6 ' 5 + 4 7%8 #( '3 ,, 9 4 7 /( # # 7( : ( ; 40 1 ( 2 < ; # ( /( # = 8 9 #( " #$ % :>? ; * $ #( # " # ; $. $,4$$@@AAA. $ /$, $ %

Læs mere

Navn CPR. Skema A. Struktureret klinisk observation af en NAKKE- SKULDERUNDERSØGELSE

Navn CPR. Skema A. Struktureret klinisk observation af en NAKKE- SKULDERUNDERSØGELSE Skema A. Struktureret klinisk observation af en NAKKE- SKULDERUNDERSØGELSE Denne kompetence vurderes af supervisor, der observerer den uddannelsessøgende under dennes arbejde. Supervisor kan være vejleder

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen

I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen I1. Generisk kompetencekort til introduktionsuddannelse Det strukturerede interview er en samtale mellem den uddannelsessøgende

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling Arbejds- og miljømedicin Region ØST

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling Arbejds- og miljømedicin Region ØST Uddannelsesprogram for introduktionsstilling Arbejds- og miljømedicin Region ØST September 2005 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Beskrivelse af det arbejdsmedicinske speciale 3 2. Præsentation

Læs mere

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD tidligere Struktureret ansøgningsskema Baseret på de 7 lægeroller + CV Veldefineret pointtildeling Skriftlig begrundet motivation for ansøgningen

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 Navn: Telefon: Hospital/Sygehus/ center: Afdelinger: Perioder: 1.

Læs mere

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri DPS, VUU, marts 2008. Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri Læringsmetode og evalueringsstrategi er forslag. Der skal kun underskrift på hovedkompetence, men i nogle tilfælde kan det pga blokkens

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord PORTEFØLJE for den kliniske basisuddannelse Videreuddannelsesregion Nord 2008 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab, som kan anvendes til at: fungere som fundament for samtale og vejledning tydeliggøre

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Kompetencekort for vurdering af Specialets metoder

Kompetencekort for vurdering af Specialets metoder Introduktionsuddannelse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialets metoder Have forståelse af tracerkinetiske metoder Redegøre for opbygning af gammakameraet Redegørefor principperne for DXA-skanning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Region/privat udbyder: Dato: 16. februar 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001298 Afdelingsnavn Neurologisk Afd. N Hospitalsnavn Glostrup Hospital Besøgsdato 09-05-2014 Temaer

Læs mere

DANSK NEUROLOGISK SELSKAB

DANSK NEUROLOGISK SELSKAB DANSK NEUROLOGISK SELSKAB DANISH NEUROLOGICAL SOCIETY København d. 6. juni 2008 Introduktion til neurologien Neurologi er et speciale der gennemgår en meget hurtig udvikling. Specialet er dog samtidig

Læs mere

Introduktionsuddannelse i neurologi. ved Holstebro Sygehus. Uddanelsesprogram

Introduktionsuddannelse i neurologi. ved Holstebro Sygehus. Uddanelsesprogram Introduktionsuddannelse i neuroli ved Holstebro Sygehus Uddanelsesprram Postgraduat klinisk Lektor Flemming Winther Bach Neurolisk Afdeling Århus Kommunehospital 14.januar 2004 1 1. Indledning Det neuroliske

Læs mere

Er du brainy? Oplysninger til yngre læger og studerende om uddannelsen til speciallæge i neurologi i Region Syddanmark

Er du brainy? Oplysninger til yngre læger og studerende om uddannelsen til speciallæge i neurologi i Region Syddanmark Speciallæge i neurologi Er du brainy? Oplysninger til yngre læger og studerende om uddannelsen til speciallæge i neurologi i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk 2 Speciallæge i neurologi Er det noget

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb.

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb. 360 graders feedback Som beskrevet af Birgitte Ruhnau, uddannelsesansvarlig overlæge, Anæstesi- og Operationsklinikken Abdominalcentret, Rigshospitalet og Helle Klyver, uddannelsesansvarlig overlæge, Klinik

Læs mere

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi Plastikkirurgi Det plastikkirurgiske speciale dækker meget bredt og er, ud over ansvaret for behandling af specifikke tilstande og sygdomme, karakteriseret ved anvendelse og udvikling af særlige kirurgiske

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Marts 2008 1 Målbeskrivelse for den fælles introduktionsuddannelse

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram Den lægelige videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin, psykiatrisk ansættelse Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Overlæge Lene Høgh 20-04-2016 Indhold Ansættelsesstedet generelt... 2 Organisation

Læs mere

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰ Kompetencefordeling på modulerne 1-3. Fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer November 2010 Mål Gråsten Esbjerg/Vejle/Svendborg S1 Brystsmerter Modul 1 Modul 1 S2 Respirationspåvirkning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000229 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Besøgsdato

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015 Portefølje Hoveduddannelsesstilling i Klinisk Onkologi November 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. ANSÆTTELSE: medicinsk afdeling... 4 Introduktionssamtale intern medicin, 12 måneders ansættelse...

Læs mere

Generisk kompetencekort til case baserede strukturerede interviews

Generisk kompetencekort til case baserede strukturerede interviews FIM1, kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer, hoveduddannelsen. Generisk kompetencekort til case baserede strukturerede interviews Det strukturerede interview er en samtale mellem den uddannelsessøgende

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Oversigt 1) Før ansættelsen 2) Introduktion til afdelingen 3) Uddannelsens elementer i henhold til

Læs mere

Kompetencekort. Uddannelsessøgendes navn. Oversigt kompetencekort. Introduktionsuddannelsen :

Kompetencekort. Uddannelsessøgendes navn. Oversigt kompetencekort. Introduktionsuddannelsen : Kompetencekort Oversigt kompetencekort Introduktionsuddannelsen :. Hoftenær fraktur 2. Colles fraktur. Traumepatienten 4. Artroskopi. Distorsio genus 6. 60 graders evaluering 7. Rapport over patientforløb

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Neurologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Neurologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Neurologi Dansk Neurologisk Selskab Sundhedsstyrelsen Maj 2011 1 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i neurologi Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI. ved

UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI. ved UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI ved Neurokirurgisk Afdeling NK, Århus Sygehus Neurokirurgisk Afdeling K, Aalborg Sygehus 2 INDLEDNING...3 PRÆSENTATION AF UDDANNELSESFORLØBET...3

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Oto-rhino-laryngologi

Oto-rhino-laryngologi Juli 2008 Oto-rhino-laryngologi Faget omfatter: Forebyggelse, diagnostik, behandling og kontrol af kirurgiske og medicinske sygdomme samt traumer i områderne: ører, næse, bihuler, mundhule, spytkirtler,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002200 Afdelingsnavn Klinisk Farmakologisk afsnit Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Introduktionsuddannelsen

Introduktionsuddannelsen Logbog Introduktionsuddannelsen Diagnostisk Radiologi Printervenlig udgave udarbejdet af Elisabeth Albrecht-Beste Formand for DRS Koordinerende Uddannelsesråd eab@dadlnet.dk yderligere oplysninger om logbogen

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg ålborg kirurgisk afdeling A 28.

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Juni 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet Børne-

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi DANSK DERMATOLOGISK SELSKAB September 2008 Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Kliniske færdigheder De kliniske kompetencer der skal erhverves som led i din uddannelse til fagområdespecialist i palliativ medicin vil formelt

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) # &#5 "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

Logbog klinikophold C

Logbog klinikophold C Logbog klinikophold C Ophold i Privat Praksis Godkendt af studienævnet for klinisk biomekanik d.???? 1 Indholdsfortegnelse Generel information... 3 Overordnede mål... 3 Placering... 3 De studerendes niveau...

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling Fredericia Sygehus Din introduktionsstillings sammensætning: 1. 6 måneders

Læs mere

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Akutområdet Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Feedback og kompetencevurdering. For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage udredning og behandling af diverse akutte patienter,

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus SHF Svendborg Afdeling Medicinsk Dato for besøg 28. maj

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. gange.

Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Rigshospitalet Afdeling Neurologisk Klinik Dato for besøg

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-intensiv afdeling I - afsnit YK Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 03-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 03-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002178 Afdelingsnavn Reumatologisk afdeling Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sydvestjysk

Læs mere