Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp"

Transkript

1 Forsikringstager DGI og DIF Medforsikrede I DGI - Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger DDS - De Danske Skytteforeninger, som har en associeringsaftale med DGI. DIF - Danmarks Idrætsforbund II Amtsforeninger til DGI Specialforbund til DIF III Lokale idrætsforeninger/medlemsforeninger Den sikrede personkreds er således: - De af sikrede ansatte ledere, trænere, instruktører, dommere og øvrigt personale. - Udpegede frivillige ledere, trænere og instruktører i deres arbejde for sikrede. - Andre der virker for sikrede. (se klausul 0001) Virksomhedens art Dækningssum Pr. forsikringsår Drift af idrætsorganisation, klubber og foreninger, herunder kiosk, cafeteria- og restaurationsdrift samt salg af sportstøj og rekvisitter, direkte til forbruger. Personskade (jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 2 og 3) kr Tingskade (jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 2 og 3) kr

2 Herunder og inden- Ingrediens-/komponentdækning for dette beløb pr. (jf. særlige betingelser klausul nr. 0904) kr forsikringsår Fareafværgelse (jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 4) kr Forureningsansvar (jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 2, stk. 3, og særlige betingelser klausul nr. 0902) kr Retshjælpsforsikring (jf. forsikringsbetingelser nr og Særlige betingelser klausul 0016) kr dog maksimalt pr. forsikringsbegivenhed kr Maksimal dækningssum For alle erstatningskrav rejst indenfor det enkelte forsikringsår er den højeste grænse for Trygs forpligtelse dog: kr Herudover gælder følgende dækningssum Ansvar for skader, jf. Skydebanebekendtgørelsen (jf. særlige betingelser klausul 0020) Pr. forsikringsbegivenhed kr Geografisk område Hele verden - se dog klausul 0016 Retshjælpforsikring.

3 Selvrisiko For forsikringen gælder følgende selvrisici: - Erhvervs- og produktansvarsskader i USA og Canada: (jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 2 og 3) Kr af enhver forsikringsbegivenhed. - Erhvervs- og produktansvarsskader i øvrige verden: (jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 2 og 3) Kr af enhver forsikringsbegivenhed. - Retshjælpsforsikring: (jf. forsikringsbetingelser nr ) Kr af enhver forsikringsbegivenhed. Retroaktiv dato Forsikringen dækker ikke skader/tab konstateret før den Forsikringsbetingelser Standardforsikringsbetingelser for Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr samt særlige betingelser er gældende. Særlige betingelser Klausul 0001 Medlemmerne ansvar for skade Forsikringen dækker alene medlemmernes ansvar for skade, i det omfang at medlemmet "virker" for foreningen. Det vil sige, at det enkelte medlems ansvar for skade ikke er omfattet af forsikringen, når medlemmet i egenskab af privatperson er idrætsudøver Klausul 0002 Klausul 0003 Bortkomst eller tyveri Forsikringen omfatter ikke sikredes ansvar for tab/skade opstået ved bortkomst eller tyveri. Skydning på bane Forsikringen dækker ikke sikredes ansvar for skade ved skydning på bane, såfremt banen ikke er godkendt af myndighederne.

4 Klausul 0004 Sejllads Uanset bestemmelsen i klausul 0009 dækker forsikringen sikredes ansvar for skade i forbindelse med: a. robåde, herunder kano og kajak b. både med påhængsmotor på højst 3 HK c. sejljoller under 3 meter. Forsikringen dækker dog ikke ansvar for skade forvoldt på søfartøjer tilhørende foreningerne og/eller dens medlemmer. Forsikringen er tillige udvidet til at dække sikredes ansvar for skade på personer, der trækkes efter båden (fx vandskiløbere), og dette gælder uanset om søfartøjet overstiger begrænsningerne i nærværende klausuls litra a. og b. Det er dog en betingelse, at disse personskader ikke er omfattet af det trækkende søfartøjs egen ansvarsforsikring. Opmærksomheden henledes på særlige betingelser klausul 0012 som også vil være gældende for de personer der trækkes efter båden. Klausul 0005 Klausul 0006 Arrangøransvar Udover rene idrætsarrangementer, såsom stævner og kampe der kan henføres til idrætsaktiviteten er forsikringen udvidet til at dække sikredes ansvar for skade i forbindelse med afholdelse af arrangementer af underholdende karakter, fx sommerfester, halbal, bankospil. Forsikringen dækker dog ikke en entertainers selvstændige ansvar. Bortforpagtning af kiosk, cafeteria- og restaurationsdriften Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, i det omfang at kiosk, butik, cafeteria og lignende er bortforpagtet.

5 Klausul 0007 Læge- og behandleransvarsdækning Som en subsidiær dækning er forsikringen udvidet til at dække sikredes ansvar for skade i forbindelse med samarittertjeneste, udvidet førstehjælp herunder opfyldelse af lægeløftet fx fysioterapeut- og kiropraktorbehandlinger. Forsikringen dækker dog ikke skader der falder ind under Lov om Patientforsikring (PFL), men skader der falder ind under lovens bagatelgrænse vil dog være omfattet. Klausul 0008 Havnedrift Sikredes ansvar for skade i forbindelse med havnedrift er omfattet i det omfang, at der er tale om en mindre del af et havneareal, der direkte knytter sig til en sportslig forening/klub. Opmærksomheden henledes på, at KDY - som medlem af Dansk Sejlunion og dermed under DGI/DIF - som ejer og driftsherre af Tuborg Havn har tegnet selvstændig ansvarsforsikring for denne aktivitet. Klausul 0009 Klausul 0010 Særlovgivning Forsikringen dækker ingen form for risici der er reguleret i særlovgivning, fx luftfart og sø. Udlejning/udlån af udstyr m.v. Det er en forudsætning for forsikringsdækningen, at udstyret er vedligeholdt og udførlig instruktion medfølger, hvadenten der er tale om udlån eller udleje. Logbog over udstyret skal føres af udlejer/udlåner. Ved udlejning/udlån af sikkerhedsudstyr, dækker forsikringen alene i det omfang at udstyret er udlejet/udlånt til en person med forudgående kendskab til udstyrets brug og aktiviteten hvor dette skal bruges. Lejer/låner skal overfor udlejer/udlåner underskrive en erklæring herom. Det skal præciseres, at forsikringen ikke dækker skade på det udlejede/udlånte udstyr.

6 Klausul 0012 Regelsæt (norm og regler) Det er forudsætning for forsikringens dækning, at de enkelte medforsikrede foreningers regelsæt om sikkerhed er kendt af alle, såvel brugere som instruktører. Polititilladelse skal være opnået, i det omfang at dette måtte være påkrævet, ligesom de af myndighederne fastsatte regler til enhver tid skal være overholdt. Klausul 0013 Motoransvar for uindregistrerede motordrevne køretøjer under 20 HK Uanset de almindelige forsikringsbetingelser pkt. 7.0., litra a er erhvervsansvarsforsikringen udvidet til at omfatte sikredes brug af uindregisterede motordrevne køretøjer og/eller arbejdsredskaber. Nærværende udvidelse gælder, uanset om arbejdsredskabet er i brug som arbejdsredskab og/eller i den situation, at arbejdsredskabet bevæger sig fra matrikel til matrikel, og forvolder en skade omfattet af Færdselslovens regler. Klausul 0014 Brug af lifte, kraner og hejseværk Forsikringen dækker sikredes ansvar for skade i forbindelse med at der arbejdes med lifte, kraner, hejseværk og lignende. Forsikringen dækker ikke skade på genstande der løftes. Klausul 0015 Jordarbejder Uanset forsikringsbetingelsernes undtagelse herom dækker forsikringen ansvar for skade på ting, forårsaget ved ud- og opgravning, jordboring og jordgennempresning, men ikke ved anvendelse af jordraketter. Det er en forudsætning, at sikrede kan dokumentere, at der forinden ethvert sådant arbejdes påbegyndelse: 1) er indhentet tilladelse fra myndighederne, hvor dette kræves, 2) hos myndighederne og ledningsejere er indhentet kortmateriale og undersøgt, hvor ledninger, kabler og kloakker er anbragt.

7 Forsikringen dækker ikke ansvar: a) for følger af ændringer i grundvandsstand, herunder grundvandssænkning, b) for tingskade, der kan henføres til mangelfuld afstivning. I det omfang, at sikrede udfører mindre gravearbejder, såsom nedgravning af stolper eller lignende til opsætning af fx hegn mindre flagstængergravearbejder i forbindelse med kortidsarrangementer (fx fester o.l. ) er dette gravearbejde dog omfatter af forsikringen, uden at sikrede har indhentet tilladelse hos myndigheder jf. ovenstående pkt. 1) og 2). Klausul 0016 Retshjælpsforsikring I tilknytning til forsikringsbetingelsernes undtagelser i pkt. 3 gælder tillige, at forsikringen ikke dækker tvister mellem foreninger organiseret under DGI, DIF og DDS, når der er tale om tvister opad mod et hovedforbund og/eller mod DGI, DIF og DDS. Det betyder, at retshjælpsforsikringen dækker indbyrdes tvister i mellem foreninger/klubber organiseret under DGI, DIF og DDS. Uanset forsikringsbetingelsernes pkt. 2 dækker forsikringen alene tvister der afgøres i Danmark og alene tvister mellem danske kontrahenter. Klausul 0017 Undtagelse for erstatningskrav i forbindelse med terrorhandlinger Forsikringen dækker ikke sikredes eventuelle ansvar for skade eller tab pådraget i forbindelse med terrorisme. Ved terrorisme forstås en handling, herunder men ikke begrænset til vold eller trussel om anvendelse af vold, foretaget af én eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med én eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med hensigt til at påvirke en regering og/eller at sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden.

8 For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele deraf. Klausul 0902 Forureningsansvarsdækning Uanset om den forsikrede virksomhed er omfattet af den i Lov om erstatning for miljøskader indeholdte liste over virksomheder, for hvilke der gælder et objektivt ansvar, omfatter forsikringen sikredes ansvar for forurening, jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 2, stk. 3. Forsikringen dækker ikke: a) Forurening forvoldt over en periode. b) Pludselig opdagelse af forurening, som er sket eller har udviklet sig over en periode. c) Forurening forvoldt af sikredes virksomheder beliggende på adresser udenfor Danmark. Dækningen er betinget af, at såvel årsag som virkning er pludselig. Skade, der f.eks. skyldes slitage, tæring, manglende vedligeholdelse eller lignende forhold, dækkes således ikke. Klausul 0904 Ingrediens- og komponentdækning Pkt. 3, stk. 4 i de almindelige betingelser gælder ikke. Forsikringen dækker sikredes ansvar for skade på ting, herunder bygninger: a) som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, er opblandet eller indarbejdet i, sammenføjet med, benyttet til emballering af eller på anden måde forbundet med, b) som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til, benyttet til oparbejdelse af eller foder for, c) som sikredes produkt eller ydelse benyttes til fremstilling, bearbejdning eller anden form for behandling af.

9 Opmærksomheden henledes på, at forsikringsbetingelsernes pkt. 5, stk. 3 ikke vil være gældende for nærværende klausul. Klausul 0903 Generelle undtagelser: Forsikringen dækker ikke krav, der direkte eller indirekte hidrører fra følgende risici/kategorier af risici: asbest, HIV og AIDS, svangerskabsforebyggende midler, silikonebaserede implantater, RU 486 og andre kemiske abortfacienter (svangerskabsafbrydende midler), human biologiske materialer herunder ekstrakter såsom blod, plasma, plasmaproteiner og immunoglobulins (stof i kroppens immunforsvar, som bl.a. anvendes til vaccine), oxychinolin (stof i bl.a. lægemidler, som påvirker centralnervesystemet), D.E.S. (diethylstilbestrol, anvendes til forebyggelse af abort under svangerskab, men kan fremkalde kræft hos barnet), svineinfluenzavaccine og andre vacciner samt genmodificerede organismer. Forsikringen dækker endvidere ikke krav der hidrører fra tobak og tobaksprodukter, ureaformaldehyd, chlorerede kulbrinter (organiske opløsningsmidler, som kan være dødbringende), EMF og EMI (Electromagnetic Fields/Electromagnetic Interference) Samt giftig svamp og råd i bygning eller bygningskonstruktioner for så vidt angår krav rejst i USA/Canada.

10 Klausul 0018 Et-årig tegningsperiode Uanset forsikringsbetingelsernes pkt. 17, stk. 2 skal forsikringen fornyes hvert år til hovedforfaldsdato og forsikringen udløber automatisk uden opsigelse fra nogen af parterne pr. hovedforfaldsdato, medmindre den forinden er blevet fornyet. Tryg forpligter sig til at indlede fornyelsesforhandlinger senest 3 måneder før forsikringsperiodens udløb. Klausul 0019 Klausul 0020 Indbyrdes ansvar Forsikringen er udvidet til at dække den sikrede kreds indbyrdes ansvar for tingskade. Opmærksomheden henledes dog på, at dette ikke gælder Retshjælpsforsikringen, se særlige betingelser klausul Skydebanebekendtgørelsen Forsikringen er udvidet til at dække sikredes ansvar for skader, der falder ind under Skydebanebekendtgørelsen. For denne dækning gælder der en separat dækningssum. Policens selvrisikobestemmelse vil være gældende for nærværende udvidelse. Se endvidere særlige betingelser klausul Klausul 0021 Klausul 0895 Dansk Agility Forbund Forsikringen er udvidet med en hundeansvarsforsikring, i det omfang, at den private hundeansvarsforsikring ved en dokumenteret fejl/forglemmelse ikke er udvidet med figurantdækningen. Forsikringstid ved policeændring Såfremt en til grund for erstatningsansvaret indtruffen forsikringsbegivnhed har relation til udvidelse af policens dækningsomfang i forhold til den tidligere police i Alm. Brand, police nr , er det en betingelse for Trygs erstatningspligt, at forsikringstageren godtgør, at kravet er rejst som defineret i forsikringsbetingelsernes pkt. 9, stk. 2, efter den nævnte ændringdato, når forsikringsbegivenheden har relation til policeændringen.

Police Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp og Netbanksdækning Police nr.: 670-8.028.308 Dato: 1.

Police Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp og Netbanksdækning Police nr.: 670-8.028.308 Dato: 1. Police DIF og DGI c/o DIF, Att. Willy Rasmussen Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Ikrafttrædelse: 1. januar 2015 Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme policenr. i Tryg. Forfald:

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-2 100% coverholder for Lloyd's of London. 1 KASKODÆKNING: Der indtegnes

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade

Læs mere

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Bilag 2 Police, Ansvars og Kaskoforsikring Dækforsikring, Fejltankning og Nøgleforsikring AUTOFORSIKRING ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Branche 78. 10.2013 1. Sikrede personer I tilslutning til gældende

Læs mere

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02)

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) 1. Sikrede 1.1 Sikrede under forsikringen er enhver fysisk person, som er tidligere, nuværende eller kommende medlem af bestyrelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-1 KASKODÆKNING:

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Beboelsesbygning forsikring

Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser R345 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 7 Bygningsbrand Afsnit 17-19 Side 9 Elskade/kortslutning

Læs mere

Udvidet Ansvarsforsikring for Rejsebureauer og Rejsearrangører

Udvidet Ansvarsforsikring for Rejsebureauer og Rejsearrangører Udvidet Ansvarsforsikring for Rejsebureauer og Rejsearrangører Forsikringsbetingelser nr. 700 Almindelige betingelser for ansvarsforsikring mod skader forvoldt af mangler ved rejsebureauers og rejsearrangørers

Læs mere

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2)

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2) P02-01 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II (Forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) Bestående af indboforsikring, ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring,

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie Tilbagekaldelse af spanske oliven I forbindelse med produktionen af nogle sorte oliven i Spanien sker der en fejl i produktionsprocessen. Fejlen indebærer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2 PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2012 Version 12:2 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle

Læs mere