1. punkt på programmet: Hvad gør vi i dag?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. punkt på programmet: Hvad gør vi i dag?"

Transkript

1 Efter indledning og spisning bød Kirsten Pilegaard velkommen på arbejdsgruppens vegne og Pia Bille introducerede til aftenens program. Herefter gik vi gang med 1. punkt på programmet: Hvad gør vi i dag? 3 minutter fra hvert sogn om status. Opsamlet således: Af de deltagende sogne har Vor Frue-Vindinge, Jyllinge, Domsognet, Svogerslev, Skt. Jørgensbjerg og Ågerup-Hvedstrup stadig kirkeblade, Ågerup-Hvedstrup dog som temanumre. Gundsømagle, Himmelev, Søndre, Gadstrup-Syv, Ørstrup-Dåstrup har afskaffet kirkebladene i traditionel form til fordel for faste kirke-annoncer i lokalavis og/eller nyhedsbreve, som er en kombination af elektronisk tilsendte (mail), offentliggjorte på hjemmeside, tilsendt i udprint og fremlagt på diverse steder i sognet (butikker, bibliotek, institutioner, kirkelige lokaler). Søndre Sogn har et særligt nyhedsbrev vedr. børn-unge-familier. Der blev ikke ellers rapporteret om målgruppeopdelte nyhedsbreve. Ågerup har nyhedsbrev ved siden af kirkebladet. Det dækker aktuelt ca. 25 % af sognets indbyggere efter 2½ år. De øvrige sogne med nyhedsbrev har haft det i kortere tid og har en lavere dækning. Det er vigtigt, at folk skal give aktivt tilsagn om at modtage nyhedsbrev. Alle sognene annoncerer i lokalaviser enten med faste annoncer eller annoncer for enkeltarrangementer. Omfanget er ret forskelligt. Alle sogne har hjemmesider, og disse redigeres i de fleste tilfælde af frivillige, enkelte steder af ansatte. Der er betydelig forskel på sidernes niveau og de kræfter, der ofres på at vedligeholde og forny dem. Der meldes fra flere steder om behov for fornyelse. Flere sogne har nyhedsbrevstilmelding på hjemmesiden De traditionelle lokale medier: flyers/foldere om arrangementer eller gudstjenester, plakater ophængt på nøglesteder i sognet, udhængsskabe ved kirkerne, eksisterer i forskelligt omfang i de forskellige sogne Der er meget forskellig erfaring med at opnå gratisomtale eller journalistisk interesse fra aviser og lokalaviser. Søndre Sogn har haft ti større omtaler på ¾ år. Andre har meget svært ved at komme igennem. Vor Frue-Vindinge har unge mennesker, der deler foldere ud til særlige arrangementer. Fra Ågerup og Jyllinge blev der henvist til vigtigheden af at se på befolkningssammensætning og målgrupper. Jyllinge, Søndre og Skt. Jørgensbjerg har fået lavet sogneprofil eller sogneanalyse som basis for at målrette kommunikationen.

2 Domsognet har siden sidste mhr.valg sat en proces i gang for at forny kirkeblad og hjemmeside. Domsognet for megen gratis omtale pga. domkirkeeffekten. Mht. økonomien regnede vi os frem til ved slag på tasken, at der i de sogne, hvor der stadig er kirkeblade, anvendes i alt ca på kirkeblade (incl. Omdeling) og ca til annoncering i de sogne, der deltager i mødet. Lægger man de sogne til, der ikke deltager, og lægger man de udgifter til, som vedrører hjemmesider, produktion af foldere, flyers, plakater mv., brug af lønnet arbejdskraft på informationsopgaver kommer vi i provstiet samlet formentlig et godt stykke på den anden side af 1 million kroner i forbrug til kommunikation. Der var en bred stemning for, at det er vigtigt at overveje, hvordan disse midler kan anvendes optimalt 2. Brainstorm om ideer og overvejelser Brainstormen blev foretaget i runde. Der fremkom følgende ideer og overvejelser i uprioriteret rækkefølge: Fælles annonce i Roskilde Avis. Denne idé blev genstand for mange kommentarer. En arbejdsgruppe arbejder med ideen, og tanken blev mødt positivt, om end med det ikke uvæsentlige forbehold, at både den nordlige og sydlige del af provstiet (Gundsø og Ramsø) har andre primære lokalaviser end RA og derfor næppe vil kunne overbevises om, at det er en god idè. - Jyllinge og Gundsømagle overvejer samarbejde om annoncering i den nordlige ende af provstiet - En månedlig side i Lokalavisen Midtsjælland i den sydslige ende koster kr. Søndre Sogn giver 2450 kr. i RA for annonce hver anden uge. Første prisudspil fra RA om en ugentlig fælles side er kr. om året, men det er helt urealistisk - Interesse for at afprøve, hvor mange, der ville være med til en RA ordning, hvis prisen kan bringes ned til noget realistisk - Der skal være fleksibilitet i annoncen, forslag om pris efter sognestørrelse, forslag om sikring af at de gode historier kommer frem - En gang om ugen er måske for ambitiøst, måske snarere hver anden uge - Eller en gang om måneden et indstik eller omslag på 8 sider Andre forslag - Fælles digital plakatskabelon til hjælp til dem, der laver plakater i sognene - Fælles webhotel og hjemmesideportal, indhentning af fælles tilbud - Fælles kurser og inspiration om nyhedsbrev, pressemeddelelser, tekstformulering, annoncer, pressekontakt, udarbejdelse af kommunikationsplan osv. - Fælles indkøb af værktøj til nyhedsbreve (Solrøds værktøj blev nævnt) - Synlighed via events på tværs af sognegrænser - Fælles digital kalender på nettet

3 Arbejde med de sociale medier (facebook, sms, twitter osv) - Flere efterlyst fælles indsats om pressearbejde/gratisomtale i medierne Forbehold og kommentarer - Samarbejde kræver at man vil stå sammen og sætte ind på noget fælles - Man kan ikke tvinge provstisamarbejde. Det er heller ikke noget problem at have samarbejde i flere mindre enheder - Mere fantasi vi skal sikre, at mange kommer til orde i kirkens kommunikation - I Roskilde by er der ingen sognebevidsthed, men det er der uden for Roskilde. 3. Prioritering I en prioriteringsrunde blev nedenstående fire hovedemner taget ud til nærmere drøftelse i bordrunde, så alle grupper kommer til alle emner og får mulighed for at kommentere andres ideer til emnet a. Fælles annoncer Stemningen peger på et 4-8-siders indstik en gang om måneden i Roskilde Avis. Sognene skal selv redigere. Betales efter størrelsesforhold. Indholdet skal ikke fordeles matematisk med samme antal spaltemillimeter pr. sogn, men der skal arbejdes redaktionelt, så det bliver interessevækkende. Vi er én kirke i provstiet, men naturligvis skal de enkelte sogne bevare egen identitet. Der skal kunne fås ekstra eksemplarer til at lægge i våbenhus osv. (imspiration fra Seniorliv ) De nordligste og sydligste sogne er næppe indstillet på denne model, men kan arbejde videre med mere lokale samarbejdsmodeller. Der var stemning for at danne en arbejdsgruppe om emnet, der skal arbejde videre med at konkretisere og realisere forslaget. Stikord fra papiret: Tænke i billeder Lønnet redaktør Genkendelighed i layout Kan være svært at skrotte kirkeblad Fleksibilitet Gudstjenesteliste er vigtig Fælles identitet men med mangfoldighed Gode historier, identitetsskabende, highlights Kombinere med aktivt pressearbejde Måske fælles layout hvis der kommer geografisk deling b. Hjemmeside

4 Fælles Kirkeportal?: En fælles kirkeportal skal ikke være adgang til sognenes egne hjemmesider, men være et sted der kan henvises til fra sognenes hjemmesider. Adgangen til information skal bygges op ud fra viden om de søgemaskiner, som benyttes på nettet. Udfordringen at opbygge hjemmesiderne så deres oplysninger popper op, når der bliver søgt lægger de rigtige tags. Den fælles portal skal indeholde et ordentligt kalenderprogram, der korresponderer med KirkeSys, så dobbeltindtastning undgås. Der skal være en funktionalitet så gamle nyheder slettes automatisk. Sognenes hjemmesider skal ikke have et fælles design. Sognene skal kunne vise deres særlige identitet på deres hjemmesider. I nyhedsbreve og ved annoncering er sagen en anden. Der skal være et genkendeligt kirkedesign 2. Samarbejde om revitalisering af sognenes hjemmesider Kurser for mhr-medlemmer og ansatte i at arbejde med hjemmeside: billedbehandling, lægge tags mv. man skal kunne prøve tingene! fokus på at arbejdet skal kunne decentraliseres, så de enkelte ansvarlige selv kan lægge informationer ud børneudvalg, musikudvalg mv. Målet må være at få frivillige involveret i arbejdet men med tovholder/redaktør for helheden Kommunikationsopgaven må ikke blive en kæmpeopgave for ét enkelt mhr-medlem indkøb af fælles program Fokus på, at kommunikation er kirkens kerneydelse at vi forud for vores kommunikation spørger os selv hvilken interesse har det vi vil ud med for andre Behov for bruger/målgruppe-analyse at gøre sig klart at der skal ske noget på en hjemmeside den skal være up to date, med gode historier, der kan formidle hvad der sker i kirkerne fælles teknisk support en helpdesk c.inspiration/kurser/ Der var rigtig mange ideer til lokalt baserede kurser, hvor man bruger de mange lokale kompetencer, vi har i provstiet, ligesom ved dette temamøde. Der var bred enighed om, at lokale kurser skal være tværfaglige (ansatte, menighedsrådsmedlemmer, andre relevante frivillige) Eksempler på de mange forslag: Den gode pressemeddelelse Hvad sker der på avisen? Uddanne bredt, mhr.medlemmer Det gode nyhedsbrev Den gode ide kommunikere tværs over grænser

5 Udveksle erfaringer /diskussionsfora via den fælles provstiportal Billedbehandling Hjemmesider generelt Hvordan får vi borgerne til at komme med de gode historier (video, fotos, tekst) Skolerne (f.eks. fotokonkurrencer) Ophavsret mv De sociale medier (sms, facebook, twitter ) d.nyhedsbrev Der var stor enighed om, at elektronisk baseret nyhedsbrev vil være et vigtigt medium, som de fleste sogne i provstiet vil kunne få en god og økonomisk fordelagtig kommunikation ud af, med muligheder for at målrette til særlige grupper og med mulighed for at beholde den papirbårne udgave gennem udprint til udsendelse og fremlæggelse div. steder i sognet. Halvdelen af provstiets sogne er allerede i gang, nogle langt fremme, andre i en indledende fase. Andre vil gerne. Der var betydelig interesse for at undersøge mulighederne for et fælles værktøj til håndtering af nyhedsbreve. Der blev henvist til erfaringer fra Solrød. stor interesse for fælles værktøj Der kunne også arbejdes med en fælles skabelon for nyhedsbrev, men alt skal ikke standardiseres. Det enkelte sogn skal stadig have sin egen identitet og profil. Der kan arbejdes med links fra lokalt til fælles aktiviteter og links i nyhedsbrev Vi skal arbejde med korthed i informationerne 4. Opsummering og de næste skridt Følgende opsummering var der bred enighed om: Et meget vigtigt resultat af aftens arbejde er at vi alle er blevet meget klogere på hvordan informationsopgaven kan gribes an inspireret af at dele erfaringer og ideer. 1. Der er stor interesse for at arbejde videre med fælles annoncering i form af indstik i lokalavis(er) nogen steder som erstatning for det traditionelle kirkeblad, andre steder (foreløbig) som supplement. Der er konkret interesse for at arbejde med en Roskilde Avisløsning, men med det forbehold, at de nordligste og sydligste sogne nok vil finde andre løsninger. Konkret: Der nedsættes en arbejdsgruppe hvis opgave er beskrive muligheder og betingelser for fælles annoncering. Målet er, at gruppen sammen med styregruppen kan

6 fremlægge et egentligt beslutningsgrund for de enkelte menighedsråd. Arbejdsgruppen består af Marianne Maagaard, Ulla-Britt Sørensen, Asger Jensen og Kristian Gylling, med Uffe Nielsen som tilforordnet. 2. Udvikling af sognenes hjemmesider ses i mindre grad som et samarbejdsprojekt. Det er de enkelte sogne, der skal arbejde videre med udvikling af deres hjemmesider og i det arbejde forholde sig til behovene i deres sogne fx tilvejebragt via en sogneprofil. Ideen om en fælles kirkeportal skal ændres i retning af et fælles websted med ressourcer, kalender mv, som de enkelte sogne kan integrere i deres hjemmesider. Sognene vil med fordel kunne samarbejde f.eks. om kursusvirksomhed, jf. pkt.3. og om indkøb af software Konkret: Provstiudvalget opfordres til at skaffe de sogne, der ikke har fået lavet sogneprofil andel i Kirkefondets tilbud om rabat ved fælles bestilling fra et provsti 3. Samarbejde om kursusvirksomhed på lokal basis er et udbredt ønske, og der kom mange konkrete ideer fra deltagerne. Det drejer sig ikke mindst om kursusvirksomhed, der klæder menighedsrådsmedlemmer og ansatte på til at arbejde med og udvikle hjemmesider. Uddannelsesbehovene peget i to retninger. Dels tekniske kurser, der helt lavpraktisk kvalificerer til billedredigering mv. og dels kurser i at fortælle gode historier om kirken liv og arbejde på en vedkommende måde. Derudover bl.a. kurser om pressekontakt, de sociale medier, ophavsret, billedbehandling mmm. I vores egen kreds har vi mennesker med kompetencer inden for begge felter, hvilket må siges at være en mægtig fordel. 4. Mht. nyhedsbrev ligger initiativet i de enkelte sogne, men dette kan også føre til samarbejde om kursusvirksomhed, softwarekøb mv. Referent Kaj Bollmann, med input fra de øvrige i arbejdsgruppen.

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Tal om kirken. Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik

Tal om kirken. Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik Tal om kirken Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik Tal om kirken Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik Redigeret af Marie Vejrup Nielsen Hans Raun Iversen

Læs mere

Kommunikationshåndbog

Kommunikationshåndbog Kommunikationshåndbog Indhold Kommunikationshåndbog... 1 1 Kommunikationskanaler... 1 1.1 Hjemmeside www.lunge.dk... 2 1.2 Danmarks Lungeforenings medlemsblad LUNGENYT... 2 1.3 Patientnetværket Snak om

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Kom & Kvit Manual til koordinator

Kom & Kvit Manual til koordinator Manual Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen 1 Kræftens Bekæmpelse Kom & Kvit Manual til koordinator 3. udgave December 2013 2 Kom & Kvit - sådan kan det gå for sig Borgeren møder en annonce, en plakat,

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere