Overblik over råstofindvinding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overblik over råstofindvinding"

Transkript

1 Overblik over råstofindvinding hvor og hvordan søges tilladelse marts 2011

2 Titel: Forfattere: URL: Overblik over råstofindvinding hvor og hvordan søges tilladelse Jette Haugaard, Anders Dorph og Diana Rose Jørgensen ISBN: Udgiver: Udgiverkategori: Naturstyrelsen Statslig År: 2011 Copyright: Må citeres med kildeangivelse. Miljøministeriet, Naturstyrelsen

3 1 Indledning På baggrund af kommunalreformen og ændringen af råstofloven opdaterede Skov- og Naturstyrelsen i juni 2007 vejledningen: Administration af råstofloven - en vejledning til regioner og kommuner. Hensigten med vejledningen var at lette forståelsen af lovens bestemmelser og give et samlet overblik over procedurer mv. i forbindelse med behandling af ansøgninger om råstoftilladelser. DI har på kontaktmødet i 2009 mellem By- og Landskabsstyrelsen og DI s råstofudvalg givet udtryk for, at branchen efter amternes nedlæggelse finder det vanskeligt at gennemskue, hvorledes ansøgninger om tilladelser til råstofindvinding behandles. Styrelsen har derfor udarbejdet dette hæfte: Overblik over råstofindvinding hvor og hvordan søges tilladelse. Hæftet indeholder et resumé af den oprindelige vejledning, hvor der er fokuseret på det for ansøger vigtige, samt en oversigt over myndigheder på råstofområdet. Formålet med resuméet er at dække de spørgsmål, der kan opstå i ansøgningsprocessen, mens oversigten skal give overblik over myndighedernes opgavefordeling. Bagerst i hæftet er tre bilag udformet som spørgetræer, som er tænkt som en hjælp til ansøger, som er i tvivl om, hvor der skal søges om hvad. I det første bilag, kan der spørges frem til, hvorvidt der skal søges om indvindingstilladelse. I det næste bilag, kan der spørges frem til, om der skal søges om yderligere tilladelser i forbindelse med, at der søges om indvindingstilladelse, og i det sidste bilag, kan der spørges frem til, hvor man kan klage. Resuméet har den samme kapitelinddeling som vejledningen, således at det er muligt via resuméet hurtigt at finde det relevante afsnit i vejledningen. Nogle afsnit i vejledningen er primært henvendt til kommunalbestyrelsen og er derfor ikke med i resuméet, og der kan derfor være spring i afsnitsnummereringen i resuméet. Hvis der ved læsning af Overblik over råstofindvinding opstår tvivlsspørgsmål, er det vejledningen, som er gældende. 3

4 Indhold 1 Indledning 3 Oversigt over myndigheder på råstofområdet 6 2 Lovens formål Generelt Samfundsmæssige hensyn ved råstofudnyttelsen 8 3 Lovens område Hvilke forekomster er omfattet af råstofloven Undergrundsloven 8 4 Planlægning af råstofindvindingen Den regionale råstofplan Kommuneplanlægning 8 5 Ikke-erhvervsmæssig indvinding Generelt Anmeldelse ved indvinding over 200 m Særligt om indvinding på strandbredder mv. 9 6 Prøvegravninger Generelt 10 7 Erhvervsmæssig indvinding Indvinding generelt Vilkår efter råstofloven for forarbejdnings- og industrianlæg i råstofgrave Råstofindvinding eller gravearbejde 10 8 Kommunalbestyrelsens administrationsgrundlag 11 9 Kommunalbestyrelsens sagsbehandling Ansøgning indgives på særligt skema Gennemgang og vurdering af behov for en eventuel VVM-procedure 12 4

5 9.3 Kommunalbestyrelsens samordningspligt Ansøgning vedrører aktiviteter, der ikke direkte angår selve råstofindvindingen Tilladelsens indhold Tinglysning af vilkår Øvrige oplysninger i tilladelsen Klageregler Hvilke afgørelser er undergivet klage Kredsen af klageberettigede Klagegebyr Ekspropriation Tilsyn, lovliggørelse og tvangsmæssig efterbehandling m.m Tilsynspligtens indhold og omfang Adgangsbestemmelser Afslutning af indvinding Godkendelse af efterbehandling Sikkerhedsstillelse Aflysning af deklaration Fortsat tilsynsforpligtelse Indberetninger om indvinding Generelt Anmeldte rettigheder 16 Bilag 1 Skal der søges om tilladelse til indvinding? 18 Bilag 2 Skal der søges om yderligere tilladelser? 20 Bilag 3 Kan der klages over en afgørelse? 27 5

6 Oversigt over myndigheder på råstofområdet Miljøministeriet, Naturstyrelsen, Haraldsgade er ansvarlig for administrationen af råstofloven på havet. Information om, hvordan man søger om indvindingstilladelse på havet, kan findes på styrelsens hjemmeside. Regionsrådet har ansvar for at kortlægge og planlægge råstofressourcerne. Det betyder bl.a., at rådet er ansvarligt for at udfærdige regionale 12-årige råstofplaner, som revideres hvert fjerde år. I råstofplanerne udpeges de områder, hvor der må indvindes råstoffer såkaldte råstofindvindingsområder samt råstofinteresseområder, der sikrer senere forsyningsbehov. Tilladelse til indvinding uden for de udpegede råstofindvindingsområder gives kun i særlige tilfælde. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at give råstoftilladelser og føre tilsyn med råstofindvinding på land. Der skelnes mellem tre typer indvinding: erhvervsmæssig indvinding, ikkeerhvervsmæssig indvinding og prøvegravning. En beskrivelse af de tre typer indvinding kan findes i bilag 1 og kapitel 5, 6 og 7. Kommunalbestyrelsen tager stilling til ansøgninger om erhvervsmæssig indvinding og behandler anmeldelser om prøvegravning og ikke-erhvervsmæssig indvinding. Skemaer kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside. Udfyldte skemaer sendes til kommunalbestyrelsen. I hvor høj grad, der skal indhentes dispensationer udover selve indvindingstilladelsen, er afhængig af, om det er en prøvegravning, en ikke-erhvervsmæssig indvinding eller en erhvervsmæssig indvinding, man ønsker at foretage. I forbindelse med prøvegravning og ikke-erhvervsmæssig indvinding har anmelder selv ansvar for at indhente dispensation/tilladelse før gravningen anmeldes og påbegyndes, hvis området er reguleret af anden lovgivning. I tabel 1 nedenfor gennemgås de mest almindelige eksempler på tilfælde, hvor der skal ansøges om dispensation/tilladelse: Hvis der på arealet er: Beskyttede naturtyper som f.eks. en mose eller et overdrev. Fortidsminder som f.eks. en gravhøj eller et stendige. Fredskovpligtige arealer Skal der ansøges om dispensation/tilladelse ved: Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Naturstyrelsens enheder Tabel 1: Eksempler på tilfælde, hvor der skal indhentes dispensation eller tilladelse. 6

7 Ved erhvervsmæssig indvinding skal der ikke søges om særskilt dispensation, hvis arealerne er beskyttede af anden lovgivning. Her behandler kommunen ansøgningen om erhvervsmæssig indvinding og eventuelle dispensationer for anden lovgivning samtidig. Hvis man ansøger om erhvervsmæssig indvinding på et areal, hvor der er placeret en beskyttet naturtype, vil kommunen altså medtage hensynet til naturtypen i behandlingen af ansøgningen. For alle tre typer indvinding gælder, at der skal søges særskilt tilladelse til aktiviteter ud over selve indvindingen, hvis disse aktiviteter er dækket af anden lovgivning også selvom aktiviteten er en forudsætning for at kunne indvinde. Ønskes f.eks. at omlægge et vandløb i forbindelse med indvindingen, skal kommunen ansøges om tilladelse til dette. Aktiviteter udover selve indvindingen vil oftest kun forekomme i forbindelse med erhvervsmæssig indvinding. I tabel 2 nedenfor oplistes de mest almindelige eksempler herpå: Hvis der i forbindelse med indvindingen ønskes: Etablering af forbindelse til offentlig vej Benyttelse af en eksisterende overkørsel til ny færdsel Ændring af vandløb Dræning Anlæggelse af en industriel produktion Skal der søges om tilladelse/dispensation ved: Kommunalbestyrelsen, hvis den offentlige vej er en kommunevej, og Vejdirektoratet, hvis vejen er en hovedlandevej Kommunalbestyrelsen, hvis den offentlige vej er en kommunevej, og Vejdirektoratet, hvis vejen er en hovedlandevej Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen* * I sjældne tilfælde er det Miljøstyrelsen Odense, Århus eller Roskilde, som behandler ansøgningen. Du skal dog altid sende ansøgning om anlæggelse af en industriel produktion til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har så ansvaret for at videresende ansøgningen, når det er påkrævet. Tabel 2: Eksempler på tilfælde, hvor der ved indvinding skal søges om yderligere tilladelser. Se også bilag 2 i dette hæfte for yderligere afklaring. Hvis du kommer i tvivl om, hvad der skal søges om tilladelse til eller anmeldes, kan du altid kontakte teknik- og miljøafdelingen i din kommune for vejledning. 7

8 2 Lovens formål 2.1 Generelt Formålsbestemmelsen i loven afstikker rammerne for de hensyn, som lovligt kan og skal varetages ved administration af loven. Der er tale om hensyn til natur og landskab, miljøbeskyttelse mv., herunder at råstofudnyttelse skal ske som led i en bæredygtig udvikling. 2.2 Samfundsmæssige hensyn ved råstofudnyttelsen De samfundsmæssige hensyn, der skal indgå i afvejningen, er udtømmende opregnet i loven. Råstofmyndighederne kan således ikke lade hensyn, der ikke fremgår af bestemmelsen, indgå ved behandling af en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding. 3 Lovens område Kap. 3 gennemgår lovens område, herunder hvilke forekomster, der er omfattet af råstofloven, og hvilke der er omfattet af undergrundsloven. 3.1 Hvilke forekomster er omfattet af råstofloven I praksis omfatter råstofloven de råstoffer, der indvindes fra åbne brud i jordoverfladen og fra havbunden. De mest almindelige råstoffer er sand, grus, sten, granit, kalk og kridt, ler, moler samt tørv. Hertil kommer en række råstoffer, der indvindes i mindre mængder, som flint, klæg, mergel, myremalm og sandsten. 3.2 Undergrundsloven Lov om anvendelse af Danmarks undergrund gælder for de råstoffer, der ikke var underkastet privatøkonomisk udnyttelse før 1932, dvs. bl.a. olie, naturgas og salt samt jordvarme (geotermisk energi). Råstofloven gælder ikke for de råstoffer, der er omfattet af undergrundsloven. 4 Planlægning af råstofindvindingen Kap. 4 beskriver den regionale råstofplanlægning. 4.1 Den regionale råstofplan Regionsrådet varetager kortlægning af råstofforekomsterne og planlægning af råstofindvindingen på land. Regionsrådets kortlægning og planlægning udmøntes i en råstofplan for en 12-årig periode. 4.2 Kommuneplanlægning Kommunalbestyrelsen er bundet af råstofplanen. Det betyder, at kommuneplanen ikke må stride mod en råstofplan udarbejdet af regionsrådet. 8

9 5 Ikke-erhvervsmæssig indvinding Kap. 5 handler om den ikke-erhvervsmæssig indvinding, der kan gennemføres uden tilladelse efter råstofloven, men som kan forudsætte en anmeldelse til kommunalbestyrelsen. Kapitlet omhandler også forholdet til anden lovgivning. Der gives tillige en særlig gennemgang af spørgsmålet om den ikke-erhvervsmæssige indvinding på strandarealer og de særlige regler herfor. 5.1 Generelt Der er tale om erhvervsmæssig indvinding, når råstofferne udnyttes til industriel anvendelse eller med henblik på brug eller videresalg til brug for bygge- eller anlægssektoren og lignende. Ikke-erhvervsmæssig indvinding er indvinding til private formål - i modsætning til erhvervsmæssig eller offentlig indvinding. Det bemærkes dog, at hvis man ønsker at indvinde på arealer, der er generelt beskyttede efter anden lovgivning, så er det kun lovligt, hvis der meddeles dispensation eller tilladelse hertil efter denne anden lovgivning. 5.2 Anmeldelse ved indvinding over 200 m 3 Såfremt den ikke-erhvervsmæssige indvinding på en ejendom vil overstige 200 m³ årligt, skal der inden indvindingens påbegyndelse ske anmeldelse til den pågældende kommunalbestyrelse. Anmeldelsen skal indgives på et særligt skema, der ligger på Naturstyrelsens hjemmeside. Anmeldelsen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af skemaet, og det skal være underskrevet af ejendommens ejer. Indvindingen kan påbegyndes umiddelbart efter anmeldelsen er indgivet til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan i 4 uger efter modtagelsen af anmeldelsen stille særlige vilkår for indvindingen. Indvinder har pligt til at efterbehandle, hvis indvindingen er på mere end 200 m 3 årligt. Kommunalbestyrelsens afgørelser om vilkår efter råstofloven for ikkeerhvervsmæssige indvindinger samt vilkår for og forbud mod ikkeerhvervsmæssige indvindinger på strandbredder kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 5.3 Særligt om indvinding på strandbredder mv. Såfremt en ikke-erhvervsmæssig indvinding skal foregå på strandbredder og andre kyststrækninger, har kommunalbestyrelsen mulighed for - også efter 4 ugers fristen - ikke blot at fastsætte vilkår, men også at nedlægge forbud mod den ikke-erhvervsmæssige indvinding. 6 Prøvegravninger Kap. 6 handler om prøvegravning. Prøvegravning på mere end 200 m³ skal anmeldes til kommunalbestyrelsen, inden prøvegravningen påbegyndes. 9

10 6.1 Generelt Ved opgørelsen af prøvegravningsmængde skal der tages hensyn til den samlede opgravningsmængde, inkl. overjord på det pågældende areal. Gravningen kan påbegyndes umiddelbart efter anmeldelsen er indgivet til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan i 4 uger efter modtagelsen af anmeldelsen stille særlige vilkår for indvindingen. Entreprenøren har pligt til at gennemføre efterbehandling af det areal, der er berørt af prøvegravningen, hvis arealet overstiger 200 m³. 7 Erhvervsmæssig indvinding Kap. 7 behandler begrebet erhvervsmæssig råstofindvinding, herunder hvilke forarbejdnings- og industrianlæg, der også er omfattet af en tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding. Endvidere drages grænsen til overskudsmaterialer fra anlægsarbejde. 7.1 Indvinding generelt Kommunalbestyrelsen er myndighed for tilladelser til råstofindvinding på land. Kravet om tilladelse er ikke kun knyttet til selve gravningen og indvindingen af råstoffer, men også til opstillingen af anlæg og forarbejdningen af råstoffer i råstofgraven eller i tæt forbindelse med råstofgraven, f.eks. på et tilgrænsende areal. En videregående industriel råstofforbrugende produktion er også omfattet af kravet om tilladelse efter råstofloven, såfremt den foregår på arealer i råstofgraven, medmindre det pågældende produktionsanlæg skal godkendes som listevirksomhed efter miljøbeskyttelsesloven. De vilkår om miljøforhold m.m., der stilles i tilladelsen, omfatter både selve indvindingen og virksomhedens drift i råstofgraven. 7.2 Vilkår efter råstofloven for forarbejdnings- og industrianlæg i råstofgrave Etablering af råstofforarbejdende anlæg, såsom grusværker, stenknuserier og mørtelværker, er også omfattet af kommunalbestyrelsens kompetence, såfremt de placeres på indvindingsstedet. Det samme gælder cementstøberier, betonstøberier og betonblanderier med en årlig produktion på under tons. Endvidere gælder det for teglværker, molerværker m.fl., hvis de er under en vis produktionskapacitet. 7.3 Råstofindvinding eller gravearbejde Begrebet erhvervsmæssig indvinding er ikke fuldstændigt defineret i råstofloven, og den nærmere afgrænsning heraf må i tvivlstilfælde afgøres konkret af kommunalbestyrelsen. Ved vurderingen af spørgsmålet må der bl.a. lægges vægt på, om formålet med indvindingen er at udnytte råstofferne erhvervsmæssigt, 10

11 det vil sige til industriel anvendelse, eller med henblik på videresalg til bygge- eller anlægssektoren o.l., eller om råstofferne opgraves som led i et bygge- eller anlægsarbejde. Gennemførelse af større bygge- og anlægsarbejder så som større byggerier, vejanlæg eller havneanlæg, vil ofte medføre, at der fremkommer store mængder overskudsjord. Denne overskudsjord vil foruden overfladejorden (muld) kunne være blandede morænematerialer (råjord) eller geologisk mere rene forekomster som sand, grus og sten. Hvis det er nødvendigt, at råjorden fjernes som led i projektets gennemførelse, og overskudsmaterialerne anvendes andetsteds inden for det pågældende bygge- og anlægsarbejde, er materialerne ikke omfattet af råstofloven. 8 Kommunalbestyrelsens administrationsgrundlag Kap. 8 behandler grundlaget for kommunalbestyrelsens sagsbehandling af en ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding, dvs. forholdet til den regionale råstofplan, forslag til natur- og vandplaner, samt de samfundsmæssige hensyn. Kapitlet retter sig udelukkende mod den kommunale sagsbehandling, og er derfor ikke fundet relevant at medtage her. 9 Kommunalbestyrelsens sagsbehandling Kap. 9 gennemgår kommunernes sagsbehandling, herunder en vurdering af ansøgningens indhold og reglerne om vurdering af behovet for og gennemførelse af en eventuel VVM-procedure. Endvidere behandles indholdet af kommunernes samordningspligt i forhold til en række lovbestemmelser. Endelig nævnes en række lovregler, der kan være af betydning for men ikke direkte angår selve råstofindvindingen. 9.1 Ansøgning indgives på særligt skema Ansøgningsskemaet ligger på Naturstyrelsens hjemmeside. Skemaets punkter skal udfyldes i det omfang, det er relevant for den pågældende sag. Skemaet skal være underskrevet af ejeren, også hvor en indvinder er ansøger. Dette gælder også i de situationer, hvor der er tale om forlængelse af en eksisterende tilladelse eller en godkendt anmeldelse. Ansøgningen skal vedlægges oversigtskort i måleforholdet 1: med det ansøgte indvindingsområde og ejendommens grænser, kort over det ansøgte indvindingsområde i måleforhold 1:2.000, 1:4.000 eller lignende med angivelse af adgangsveje, anlæg mv. og en tingbogsattest, der dokumenterer ejerforholdet og de rettigheder, andre har over ejendommen. 11

12 9.2 Gennemgang og vurdering af behov for en eventuel VVM-procedure Før der gives tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding, skal kommunen tage stilling til, om det ansøgte må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Hvis dette er tilfældet, kan tilladelsen til råstofindvinding kun meddeles på grundlag af en gennemført miljøvurdering (VVM) og endeligt vedtagne kommuneplanretningslinjer, der skal være udarbejdet på grundlag af reglerne i VVM-bekendtgørelsen. Ansøger tilvejebringer efter anmodning de nødvendige oplysninger og foretager de nødvendige undersøgelser. Ansøger afholder eventuelle udgifter i denne forbindelse. Det fremgår af VVM-bekendtgørelsen, at der ved nyanlæg og ved væsentlige ændringer af bestående anlæg, der kan sidestilles med nyanlæg, altid skal gennemføres en VVM-procedure for følgende anlæg: indvinding fra åbne brud, hvor arealet er over 25 hektar, eller tørvegravning på et areal over 150 hektar indvinding fra åbne brud med en samlet indvindingsperiode på over 10 år, med undtagelse af indvinding af almindeligt forekommende sand-, grus- og stenforekomster inden for de i en endeligt vedtaget råstofplan udpegede graveområdet. Også råstofindvinding på mindre arealer eller i kortere tidsrum kan på baggrund af en konkret vurdering være VVM-pligtige. 9.3 Kommunalbestyrelsens samordningspligt Kommunen har ifølge råstofloven samordningspligt, hvilket betyder, at en ansøgning efter råstofloven også gælder som ansøgning efter andre love, når der ifølge disse love kræves tilladelse til selve den påtænkte indvinding. Ansøgninger til råstofindvinding indsendes til kommunalbestyrelsen, som så har ansvaret for at forelægge sagen for andre myndigheder. Kommunens samordningspligt dækker f.eks. museumsloven, miljøbeskyttelsesloven, skovloven, planloven, naturbeskyttelsesloven m.m. men altså kun for så vidt, at det gælder selve indvindingen. Se afsnit 9.9 om afgrænsning af forhold, der ikke angår selve råstofindvindingen. 9.9 Ansøgning vedrører aktiviteter, der ikke direkte angår selve råstofindvindingen Ansøgning efter råstofloven gælder ikke som ansøgning til tilladelser, som ikke direkte angår selve indvindingen, selv om sådanne tilladelser kan være en forudsætning for indvindingsvirksomhedens etablering, f.eks. opførelse af bygninger, erhvervelse af arealer eller omlægning af vandløb. Det samme gælder anlæg, der skal have godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap 5. Der kan bl.a. skulle søges om særskilt tilladelse til/efter: Adgangsforhold til offentlige veje Adgangsforhold til private fællesveje Miljøbeskyttelsesloven 12

13 Planloven Byggelov og bygningsreglement Skovloven Naturbeskyttelsesloven Landbrugsloven Udstykningsloven Jordfordelingsloven, lovgivning vedrørende ejendomme med statslån og/eller jordrente Vandløbsloven Ejendomme med statslån Spørgetræerne i bilag 2 kan hjælpe til at få overblik over, hvorvidt alle aktiviteter i forbindelse med indvindingen er dækket af kommunens samordningspligt. 10 Tilladelsens indhold Kap. 10 omhandler indholdet af en tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding, herunder at den også skal angive de andre lovbestemmelser, der ligger til grund for tilladelsen. Endvidere gennemgås de vilkår, der medtages i en tilladelse. Ansøger skal være opmærksom på, at vilkår kan være bestemmende for arealets senere anvendelse Tinglysning af vilkår Kommunalbestyrelsen skal drage omsorg for, at vilkår om efterbehandling tinglyses på ejendommen. Ejeren skal bekoste tinglysningen Øvrige oplysninger i tilladelsen Såfremt der ikke i forbindelse med tilladelsen til råstofindvinding er meddelt dispensation fra jordforureningsloven til modtagelse af jord, skal virksomheden være opmærksom på, at modtagelse af jord forudsætter en særlig dispensation fra regionsrådet. 11 Klageregler 11.1 Hvilke afgørelser er undergivet klage Udgangspunktet er, at kommunalbestyrelsens afgørelser efter loven eller efter de regler, der fastsættes i medfør af loven, kan påklages. Det vil sige kommunalbestyrelsens afgørelser om afslag, tilladelser og vilkår for tilladelser mv. samt kommunalbestyrelsens ekspropriationsbeslutninger. Der er dog en række af kommunens afgørelser, der ikke kan påklages. Det drejer sig bl.a. om afgørelser truffet i forbindelse med, at kommunen har fungeret som tilsynsmyndighed og vilkår givet i forbindelse med ikke-erhvervsmæssig indvinding. 13

14 Der kan indenfor 6 måneder efter afgørelsen anlægges civilt søgsmål Kredsen af klageberettigede Følgende personer, organisationer og lignende er klageberettigede: Ansøger Offentlige myndigheder En berørt nationalparkfond Lokale foreninger og organisationer der har en væsentlig interesse i afgørelsen Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur, miljø eller rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen. Klage over kommunalbestyrelsens afgørelse skal indgives skriftligt til kommunalbestyrelsen, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er på fire uger beregnet fra tidsrummet, hvor afgørelsen er meddelt eller offentliggjort. Tilladelsen må efter råstoflovens ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet Klagegebyr Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis: klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er en forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 14

15 12 Ekspropriation Kap. 12 gennemgår kort reglerne omkring ekspropriation efter råstofloven, der - så vidt det er Naturstyrelsen bekendt - endnu ikke har været bragt i anvendelse. 13 Tilsyn, lovliggørelse og tvangsmæssig efterbehandling m.m. Kap. 13 omhandler kommunalbestyrelsens tilsynsarbejde, herunder lovens adgangsbestemmelser Tilsynspligtens indhold og omfang Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med såvel den erhvervsmæssige som den ikke-erhvervsmæssige råstofindvinding på land. Kommunalbestyrelsen påser, at råstofloven og de regler, der er fastsat med hjemmel i råstofloven, overholdes, at påbud eller forbud efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes. I de tilfælde, hvor der med hjemmel i jordforureningsloven er meddelt dispensation fra forbuddet mod deponering af ren jord i råstofgrave og tidligere råstofgrave, har regionen tilsynsforpligtigelsen hermed. Tilsynet med råstofgraven og kontrol af jordstrømme ligger hos kommunalbestyrelsen. Loven fastlægger ikke omfanget af tilsynspligten nærmere Adgangsbestemmelser Kommunalbestyrelsen har adgang til offentlige og private ejendomme for at udøve de beføjelser, der er tillagt den efter loven. Kommunalbestyrelsen kan således besigtige en ejendom både som led i behandlingen af en ansøgning om indvindingstilladelse og som led i tilsynsbeføjelsen. Hvis adgang ikke kan opnås på anden måde, kan politiet yde bistand. 14 Afslutning af indvinding Kap. 14 omhandler, hvordan der ved afslutning af råstofindvinding ikke blot skal efterbehandles og ryddes op på indvindingsarealet, men også ske en formel afslutning af sagen. Kommunalbestyrelsen har endvidere i et vist omfang en fortsat tilsynsforpligtelse Godkendelse af efterbehandling Den udførte efterbehandling skal godkendes af kommunalbestyrelsen Sikkerhedsstillelse Ved godkendelsen af efterbehandlingen skal den stillede sikkerhed samtidig frigives, ved at garantidokumentet returneres til pengeinstitut eller forsikringsselskab. 15

16 14.3 Aflysning af deklaration Ved godkendelsen af efterbehandlingen skal den tinglyste deklaration med de fastsatte efterbehandlingsvilkår aflyses. Normalt skal deklarationen aflyses i sin helhed, men hvis der er fastsat vilkår, der rækker ud over den fysiske afslutning af efterbehandlingen, skal disse naturligvis bibeholdes. Det kan dreje sig om vilkår som: Forbud mod spredning af gødning samt anvendelse af pesticider. Pligt til senere gennemgravning af skel, såfremt der meddeles tilladelse til råstofindvinding på naboejendomme. Bestemmelser om vedligeholdelse af et geologisk profil. Derimod er det ikke nødvendigt at fastholde deklarationsbestemmelser med forbud mod modtagelse af fyldjord udefra, fordi dette forbud er fastsat ved lov Fortsat tilsynsforpligtelse Kommunalbestyrelsen har ikke efter råstofloven en særlig tilsynsforpligtelse med udgravede og efterbehandlede råstofarealer bortset fra, hvad der måtte fremgå af fastholdte deklarationsbestemmelser. 15 Indberetninger om indvinding Kap. 15 gennemgår kommunalbestyrelsens arbejdsopgaver i forbindelse med råstofstatistik og råstofindvindernes indberetninger om råstofindvinding Generelt Ved bekendtgørelse nr af 11. december 2006 om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og om kommunalbestyrelsens kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte rettigheder, er der fastsat regler om, at råstofindvindere skal afgive oplysninger om indvindingen, herunder om beliggenhed, art og mængde samt anvendelse af de indvundne råstoffer en gang årligt. Råstofindvinderen modtager et indberetningsskema af kommunen. Skemaet skal indsendes til Danmarks Statistik. 16 Anmeldte rettigheder Kap. 16 omhandler grundlaget for de anmeldte rettigheder efter loven og ændringen af loven i 2002, der gav indehavere af anmeldte rettigheder til kalk, kridt, ler, tørv etc. mulighed for at få forlænget retten i yderligere 25 år. For yderligere information om anmeldte rettigheder henvises til Administration af råstofloven En vejledning til regioner og kommuner. 16

17 17

18 Bilag 1 Skal der søges om tilladelse til indvinding? Skemaet på modstående side kan bruges til at afklare, hvorvidt der skal søges tilladelse til indvinding, og hvilken type tilladelse, der skal ansøges om. Se evt. kapitel 5, 6 og 7 her i hæftet om samme emne. Skemaet startes ved at besvare spørgsmålet i øverste venstre hjørne og så følge pilene rundt. De hvide kasser er spørgsmål, mens de grønne kasser er afslutninger. 18

19 19

20 Bilag 2 Skal der søges om yderligere tilladelser? Der følger nu syv spørgetræer, som drejer sig om de mest almindelige aktiviteter, som indvinder selv er ansvarlig for at søge om tilladelse til. Det vil sige, at disse aktiviteter ikke er så tæt knyttet til selve råstofindvindingen, at de er omfattet af kommunens samordningspligt (se evt. mere i kapitel 9.3 i dette hæfte). De fleste af disse aktiviteter vil kun være relevante i forbindelse med erhvervsmæssig indvinding, da de forudsætter en indvinding af en vis størrelse. Der skal gøres opmærksom på, at spørgetræerne ikke er udtømmende, men kun omhandler de mest almindelige aktiviteter. Spørgetræ 1 4 handler om anvendelsen af veje. Involverer dit projekt ikke anlæggelse af nye veje eller anvendelse af eksisterende vej til andre aktiviteter end den var anlagt for, kan du springe de fire første spørgetræer over og gå direkte til spørgetræ 5. Der skal gøres opmærksom på, at spørgetræerne 1 4 primært handler om brugen af offentlige veje og private fællesveje, da anvendelsen af private veje er et privatretsligt spørgsmål. Hvert spørgetræ indledes med et udsagn, f.eks., at projektet involverer, at der anlægges nye adgange til en vej. Passer udsagnet, følges pilene videre i spørgetræet. Passer udsagnet ikke, springes videre til næste spørgetræ. Nås et felt, hvor der står, at der ikke skal indhentes tilladelse, så betyder det ikke, at der kan ses bort fra de øvrige spørgetræer i bilaget, men blot, at der i forbindelse med den problemstilling, som spørgetræet drejer sig om, ikke skal søges tilladelse. 20

21 Spørgetræ 1 21

22 22 Spørgetræ 2

23 Spørgetræ 3 23

24 24 Spørgetræ 4

25 Spørgetræ 5 Spørgetræ 6 25

26 26 Spørgetræ 7

27 Bilag 3 Kan der klages over en afgørelse? 27

28

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Dato: 6. maj 2014 Brevid: 2294917 Udkast Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Råstofplanens og lovens rammer for behandling af ansøgninger

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Tilladelse til indvinding af råstoffer og Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Lokalitet: Matr. nr. 3r, Annisse By, Annisse Ansøger, indvinder og grundejer: Wewers A/S, Centervænget 19, 3400 Hillerød

Læs mere

Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland

Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland NOTAT Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer 26. august 2014 Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland Med

Læs mere

I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg

I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg Ver.2,30.05.2012,tt. 10. Marts 2014 Sag nr. 13/34260 I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg Forlængelse af tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af gulbrændende

Læs mere

Tulstrup Sten og Grus ApS Nejedevej 20 A, Tulstrup. 3400 Hillerød. Sendt til: Niels Jørgensen - niels@tulstrupstenoggrus.dk

Tulstrup Sten og Grus ApS Nejedevej 20 A, Tulstrup. 3400 Hillerød. Sendt til: Niels Jørgensen - niels@tulstrupstenoggrus.dk Center for Regional Udvikling Tulstrup Sten og Grus ApS Nejedevej 20 A, Tulstrup 3400 Hillerød Sendt til: Niels Jørgensen - niels@tulstrupstenoggrus.dk Telefon Mail Web Region Hovedstaden Kongens Vænge

Læs mere

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden Hedehusene. Att: Per-Ulrik Jensen, mail:

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden Hedehusene. Att: Per-Ulrik Jensen, mail: Regionshuset Viborg NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Att: Per-Ulrik Jensen, mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk

Læs mere

l Byg og Miljø Dato: Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: Sagsnr.: 08/21766

l Byg og Miljø Dato: Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: Sagsnr.: 08/21766 Gert Svith A/S Rugvænget A/S 8500 Grenaa l Byg og Miljø Dato: 17.06.2014 Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: skp@norddjurs.dk Sagsnr.: 08/21766 Forlængelse af RÅSTOFTILLADELSE

Læs mere

THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade Thyholm

THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade Thyholm Regionshuset Holstebro THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade 53 7790 Thyholm Miljø Lægårdvej 10 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Afgørelse om tilføjelse til vilkår, vedr.

Læs mere

Anders Olsens grusværk & Entreprenørforretning.

Anders Olsens grusværk & Entreprenørforretning. Anders Olsens grusværk & Entreprenørforretning. V/ Anders Gjettermann Olsen, Grønnegade 18, 9690 Fjerritslev. Privat.: 98 21 12 19, Mobil.: 22 25 59 93 e-mail.: a-m@olsen.mail.dk 28-11-2011 Vedr.: Ejeraccept

Læs mere

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den Bedsted Lø Grusværker Aps Stenagervej 9 6230 Rødekro Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E-mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Den 2. maj 2017 Journal nr.: 17/2331 Tillæg til

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A.

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A. Fjerritslev Fjernvarme Industrivej 27 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg. Landzonetilladelse til arealoverførsel

Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg. Landzonetilladelse til arealoverførsel Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg Landzonetilladelse til arealoverførsel Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til arealoverførsel mellem matr. nr.

Læs mere

Bonefeldt og Bystrup A/S Strandpromenaden Horsens. Sendt via

Bonefeldt og Bystrup A/S Strandpromenaden Horsens. Sendt via Bonefeldt og Bystrup A/S Strandpromenaden 6 8700 Horsens Sendt via e-mail: ddd@landplan.dk Tilladelse efter planlovens 35 til udstykning af ny landbrugsejendom Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens

Læs mere

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER BILAG 3 Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER OVERSIGT OVER RETNINGSLINIEÆNDRINGER Kap. 4. Retningslinier for den fremtidige råstofforsyning Gældende retningslinier

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej Ry. Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte

Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej Ry. Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej 11 8680 Ry Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte Der meddeles hermed lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Jordbromølle Grus - og Sandgrav v/vognmand Lars Laursen Bakkevej Højslev. Mail:

Jordbromølle Grus - og Sandgrav v/vognmand Lars Laursen Bakkevej Højslev. Mail: Regionshuset Viborg Jordbromølle Grus - og Sandgrav v/vognmand Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Mail: larsjord@gmail.com

Læs mere

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner Ingrid Uglebjerg Thomsen Strandvejen 78 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Cento A/S Att.: Kim Strømman Via e-post: KS@cento.dk Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 99 68 48 00 kobenhavn@fredningsnaevn.dk www.fredningsnaevn.dk

Læs mere

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende. Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen email: pepkir90@gmail.com Aalborg natur J.nr. NST-4122-860-00047 Ref. anand Den 1. juli 2011 Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer

Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Ansøgningsskemaet skal vedlægges: 1) Tingbogsattest 2) Oversigtskort i

Læs mere

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til kommunalbestyrelsen)

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til kommunalbestyrelsen) Kommunens j.nr.: Graveområde ID: Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer (Indsendes til kommunalbestyrelsen) Ansøgningsskemaet skal vedlægges: 1) Tingbogsattest 2) Oversigtskort

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Syvsig Bæk med rørbro på matrikel 22, Nustrup Bæk ejerlav.

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Syvsig Bæk med rørbro på matrikel 22, Nustrup Bæk ejerlav. Dorthe Roust Nissen Syvsigvej 5 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342102 keme@haderslev.dk 1. december 2016 Sagsident: 16/28486

Læs mere

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-706-12 31-01-2013 Landzonetilladelse

Læs mere

Administration af råstofloven. En vejledning til regioner og kommuner

Administration af råstofloven. En vejledning til regioner og kommuner Administration af råstofloven En vejledning til regioner og kommuner Juni 2007 Administration af råstofloven En vejledning til regioner og kommuner Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. 2007. Redaktion:

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Sagsbehandler BENTH. Sagsnr. 005948-2008. Roskilde Museum er hørt i forbindelse ansøgningen og museet udtaler:

Sagsbehandler BENTH. Sagsnr. 005948-2008. Roskilde Museum er hørt i forbindelse ansøgningen og museet udtaler: JM Grus Morten Sørensen og June Carlsen Åbrinken 12A 3600 Frederikssund Dato 30. juni 2014 Sagsbehandler BENTH Sagsnr. 005948-2008 PLAN OG MILJØ Tilladelse til fortsat råstofindvinding på matr. Nr. 5ac

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej Bramming Sendt via

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej Bramming Sendt via Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej 5 6740 Bramming Sendt via e-mail post@kajlykkegolfklub.dk Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13-07-2015 Sagsbehandler Jakob Top Jørgensen Telefon direkte 76 16 51 32 E-mail

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Svoldrupvej 49, Svoldrup, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Svoldrupvej 49, Svoldrup, 9640 Farsø ENERGIMIDT NET A/S Tietgensvej 4 8600 Silkeborg Dato: 20. februar 2017 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-4847 Dokumentnr.: 820-2017-48377 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Andreas Christensen Vandmøllevej 3, Nybøl 6400 Sønderborg

Andreas Christensen Vandmøllevej 3, Nybøl 6400 Sønderborg Andreas Christensen Vandmøllevej 3, Nybøl 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at udstykke medarbejderboligen på ejendommen matr.nr. 141 Nybøl Ejerlav, Nybøl, der ligger på Vandmøllevej 3, 6400 Sønderborg.

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 og 18 til opførelse af et skur i Hf. Fortbo

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 og 18 til opførelse af et skur i Hf. Fortbo Teknik- og Miljøforvaltningen Niels Thiesson Wollesen Finsensvej 6A, 3. tv 2000 Frederiksberg 6. juni 2017 edoc: 2017-0206860 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 og 18 til opførelse af et skur

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 2 Mommark, Lysabild, der ligger på Mommarkvej 411, 6470 Sydals Sønderborg

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding

Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding Stürup A/S Måde Industrivej 17 6705 Esbjerg Ø CVR-NR: 47124719 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Niels Koch E-mail: niels.koch@rsyd.dk Direkte tlf.: 76 63 19 45 Dato: 12. oktober 2017 Journalnr.: 16/6616

Læs mere

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri.

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri. Alterna Huse Nr. Hostrupvej 20 6230 Rødekro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-164-12 10-09-2012 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslinje

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes Hans Chr Riggelsen Kummerlev 7 6261 Bredebro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-71-13 22. august 2013 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering på fjernvarmenet i Fjernvarme Fyns forsyningsområde 2016 9. marts 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 151 ang. eksisterende læhegn på ejendommen matr. nr. 41f Hune By, Hune, beliggende Peder Nielsensvej 2, 9492 Blokhus.

Dispensation fra Lokalplan 151 ang. eksisterende læhegn på ejendommen matr. nr. 41f Hune By, Hune, beliggende Peder Nielsensvej 2, 9492 Blokhus. Hugo Skjødt Pr. mail - se liste Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Malene Stentoft Sørensen Direkte 7257 7365 mss@jammerbugt.dk 21-12-2011

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus. By & Landskab

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus. By & Landskab Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus Sønderborg Kommune har den 13. november 2015 modtaget din ansøgning om at opfører et enfamiliehus på ejendommen Bovrupvej 11, 6300 Gråsten matr.nr.

Læs mere

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Landzonetilladelse til at etablere en teltplads og shelter på ejendommen matr.nr. 160 Oksbøl, Broballe, der ligger på Lusigvej 26, 6430 Nordborg

Læs mere

POSTBOKS 19 ØSTERGADE STRUER. Landzonetilladelse samt VVM-afgørelse opstilling af husstandsmølle,

POSTBOKS 19 ØSTERGADE STRUER. Landzonetilladelse samt VVM-afgørelse opstilling af husstandsmølle, POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Thy WindPower Aps Oddesundvej 183 7755 Bedsted Sendt pr. mail til: duf(&,karby.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager Landzonetilladelse til at bygge en ny carport med redskabsskur på ejendommen matr. nr. 146 Skodsbøl, Broager, der ligger på Skodsbølvej 81, 6310 Broager

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan status på råstofområdet og hovedspørgsmål

Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan status på råstofområdet og hovedspørgsmål Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan 2016 - status på råstofområdet og hovedspørgsmål December 2014 Forord Forsyning med råstoffer til byggeri, diger og infrastrukturanlæg

Læs mere

Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS. e-mail: ln@nyvindenergi.dk. Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune.

Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS. e-mail: ln@nyvindenergi.dk. Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune. Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS e-mail: ln@nyvindenergi.dk Kronjylland J.nr. NST-321-04446 Ref. hah Den 16. januar 2014 Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune.

Læs mere

Søgård Byg Flensborg Landevej Aabenraa

Søgård Byg Flensborg Landevej Aabenraa Søgård Byg Flensborg Landevej 22 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at udnytte tagetagen på ejendommen matr.nr. 5 Nybøl Ejerlav, Nybøl, der ligger på Amtsvejen 43, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune

Læs mere

STEEN HASSAGER PETERSEN Bakkelyvej Ry. Tilladelse efter planlovens 35 til udvidelse af eksisterende erhverv med ny hal

STEEN HASSAGER PETERSEN Bakkelyvej Ry. Tilladelse efter planlovens 35 til udvidelse af eksisterende erhverv med ny hal STEEN HASSAGER PETERSEN Bakkelyvej 2 Tilladelse efter planlovens 35 til udvidelse af eksisterende erhverv med ny hal Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til opførelse

Læs mere

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015.

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Letbane Thomas B. Thriges Gade 32 5000 Odense C Att.: Lars Scheuer By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på grundlag af oplysninger, der er givet i ansøgningen og på de betingelser, som fremgår af de følgende afsnit.

Tilladelsen er meddelt på grundlag af oplysninger, der er givet i ansøgningen og på de betingelser, som fremgår af de følgende afsnit. Kristrup Afvandingspumpelag / Randers Havn e-mail:jm@randershavn.dk Henrik Jensen, Paderupvej 11, 8960 Randers SØ Randers Kommune Marianne Sølgaard, msg@randers.dk Randers Kommune påtænker at træffe følgende

Læs mere

Administration af råstofloven

Administration af råstofloven Administration af råstofloven En vejledning til regioner og kommuner september 2012 Titel: Administration af råstofloven En vejledning til regioner og kommuner Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot:

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot: Holbæk Havn Parallelvej 33 4300 Holbæk havnen@holb.dk / post@holb.dk Roskilde J.nr. MST-1272-00895 Ref. hahli/jemma Den 11. april 2012 Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Tegnestuen JS sparsing@post8.tele.dk Att.: John Sparsing Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning.

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning. MCDONALD'S DANMARK ApS Falkoner Alle 20 2000 Frederiksberg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Tillæg til arealgodkendelse

Tillæg til arealgodkendelse Teknik og MIljø 15. oktober 2013 Tillæg til arealgodkendelse Udbringningsarealer på Bøstrupvej 32, 4270 Høng Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 11197299 v. Roland Pedersen Bøstrupvej 32 4270 Høng

Læs mere

Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund

Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund Lovliggørende landzonetilladelse til at udvide boligarealet ind i tilstødende udhus på ejendommen matr.nr. 369 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Lundtoftvej

Læs mere

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia 3. oktober 2013 Sagsident: 13/12151 Sagsbehandler: Britt Hald Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Rådhuscentret

Læs mere

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL Feriecenter Slettestrand Slettestrandvej 140 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644

Læs mere

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer.

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Erik Søndergård Holding APS Hovedvejen 77 7970 Thyholm Sendt pr. mail til: erik@sondergaard-transport.dk

Læs mere

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding KODEKS FOR GODT NABOSKAB VED RÅSTOFINDVINDING Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for sand, grus, sten, kalk og ler til bl.a. byggeri og vejanlæg.

Læs mere

LandSyd I/S Ådalen 13a 6600 Vejen

LandSyd I/S Ådalen 13a 6600 Vejen LandSyd I/S Ådalen 13a 6600 Vejen Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 57 nadl@haderslev.dk 28. september 2017 Sagsident: 17/24665

Læs mere

Norbert Karsten Klinke Sønder Kettingskov Augustenborg

Norbert Karsten Klinke Sønder Kettingskov Augustenborg Norbert Karsten Klinke Sønder Kettingskov 19 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 13 Kettingskov, Asserballe, der ligger på Sønder Kettingskov 19, 6440 Augustenborg

Læs mere

Christian Madsen Hansen Treneparken Sønderborg

Christian Madsen Hansen Treneparken Sønderborg Christian Madsen Hansen Treneparken 38 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at udvide sommerhuset på matr.nr. 127 Kettingskov, Asserballe, der ligger på Nørre Kettingskov 12A, 6440 Augustenborg Sønderborg

Læs mere

Sønderborg Kommune Bygninger og Energi, att. Anders Lyngby Rådhustorvet Sønderborg

Sønderborg Kommune Bygninger og Energi, att. Anders Lyngby Rådhustorvet Sønderborg Sønderborg Kommune Bygninger og Energi, att. Anders Lyngby Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg VVM-screening af etablering af et Multikulturhus på Sønderborg Nordhavn, Nørre Havnegade 66, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 23. november 2016 på Assens Kommunes hjemmeside assens.dk

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 23. november 2016 på Assens Kommunes hjemmeside assens.dk Assens Rådhus Karsten Østergaard Jensen Grønnemosevej 26 Bregnemose 5690 Tommerup 18. november 2016 Sags id: 16/25584 Lovliggørelse af eksisterende brændeskur Assens Kommune giver landzonetilladelse til

Læs mere

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND Retningslinjer Generelle retningslinjer Graveområder Sand, sten, grus, kalk, kridt og ler skal primært graves indenfor de lokale eller regionale graveområder, som er angivet på figur 5. Graveområderne

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 4.14 til opførelse af et anneks på Fløjlsanden 10, Gjøl, 9440 Aabybro.

Dispensation fra Lokalplan 4.14 til opførelse af et anneks på Fløjlsanden 10, Gjøl, 9440 Aabybro. Yvonne Stoltze Jensen Industrivej 32 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til pilerenseanlæg, Kringehusvej 13, 7100 Vejle

Landzonetilladelse til pilerenseanlæg, Kringehusvej 13, 7100 Vejle SKOVLYKKE FRITIDSHUSE DANMARK ApS Kærvejen 42 7171 Uldum Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Vibeke Rahbek Dir: +4579755675 Mob: +4521130536 e-mail: vibeke.rahbek @hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-147-15

Læs mere

Naturstyrelsen Sønderjylland att. Klaus Sloth Felstedvej Gråsten

Naturstyrelsen Sønderjylland att. Klaus Sloth Felstedvej Gråsten Naturstyrelsen Sønderjylland att. Klaus Sloth Felstedvej 14 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opsætte en skurvogn på ejendommen matr.nr. 610 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger i skoven Overstjernen,

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Dispensation fra regulativet for Lunding Bæk vedr. arbejdsbælte på ejendommen Fjordglimt 29, 6100 Haderslev, matrikelnummer 144, Lunding, Starup

Dispensation fra regulativet for Lunding Bæk vedr. arbejdsbælte på ejendommen Fjordglimt 29, 6100 Haderslev, matrikelnummer 144, Lunding, Starup Henrik Hansen Fjordglimt 29 6100 Haderslev Haderslev Kommune Natur Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Fax. 74 34 21 44 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 47 kimh@haderslev.dk 1. maj 2017 Sagsident:

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport I har søgt om tilladelse til, at etablerer en 5,21m x 4,16m stor carport på matr. 12cu Hejnsvig By, Hejnsvig. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

Sendt pr. mail til: bomholtvestergaard@hotmail.com

Sendt pr. mail til: bomholtvestergaard@hotmail.com POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Birgitte Vestergaard og Kent Harndahl Baggesensvej 18 8600 Silkeborg Sendt pr. mail til: bomholtvestergaard@hotmail.com

Læs mere

Projekt & Anlæg Lille Rådhusgade Sønderborg. Att. Johanne Burgemann

Projekt & Anlæg Lille Rådhusgade Sønderborg. Att. Johanne Burgemann Projekt & Anlæg Lille Rådhusgade 7 6400 Sønderborg Att. Johanne Burgemann Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 205 Blans, Ullerup, der ligger på Blansskov 2A, 6400 Sønderborg

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg. VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg.

Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg. VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg. Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2014 modtaget ansøgning om etablering

Læs mere

Offentliggørelse. Karina Sørensen Ryetvej 10 9381 Sulsted

Offentliggørelse. Karina Sørensen Ryetvej 10 9381 Sulsted Karina Sørensen Ryetvej 10 9381 Sulsted Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 14-04-2011

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Udestuen og drivhuset ligger mellem den eksisterende bolig og garagebygningen, og vurderes derfor ikke at påvirke naboer og omgivelser yderligere.

Udestuen og drivhuset ligger mellem den eksisterende bolig og garagebygningen, og vurderes derfor ikke at påvirke naboer og omgivelser yderligere. Yahia Jørgensen Østkystvejen 24 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en udestue og et drivhus på ejendommen matr.nr. 95 Asserballeskov, Asserballe, der ligger på Østkystvejen 24, 6440 Augustenborg

Læs mere

Det er en betingelse for tilladelsen, at anlægget etableres som ansøgt.

Det er en betingelse for tilladelsen, at anlægget etableres som ansøgt. Kirsten Hvelplund Stjær bakker 19 9460 Galten Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 04-01-2011

Læs mere

Aabenraa Kommune foranlediger ovennævnte vilkår tinglyst på ejendommen på ejer af ejendommens bekostning jf. planlovens 55 stk. 1.

Aabenraa Kommune foranlediger ovennævnte vilkår tinglyst på ejendommen på ejer af ejendommens bekostning jf. planlovens 55 stk. 1. PEDER MELDGAARD A/S Askelund 10! Skelbækvej 2 Tlf.: 7376 7676 Dato: 07. april 2016 Sagsnr.: 12/39475 Ejendomsnr.: 20462 Kontakt: Peter Mumm Direkte tlf.: 73 76 82 14 E8mail: pmu@aabenraa.dk I henhold til

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning af ny kildeplads på Ebberup 105a, 5631 Ebberup

Landzonetilladelse til udstykning af ny kildeplads på Ebberup 105a, 5631 Ebberup Assens Rådhus LIFA A/S LANDINSPEKTØRER Østergade 61 5000 Odense C Att. Hanne Helbech 8. december 2016 Sags id: 16/26791 Landzonetilladelse til udstykning af ny kildeplads på Ebberup 105a, 5631 Ebberup

Læs mere