Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009"

Transkript

1 Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009 Taleafdelingen: 1.1 Undersøgelse m.v. - Afasi Afasi defineres som tab eller forstyrrelser af sprogfunktionen på grund af en hjerneskade, der har ramt et menneske, der før kunne kommunikere normalt. Afatiske forstyrrelser svækker den samlede sproglige og kommunikative kompetence. Personer med afasi er derfor begrænsede i deres kommunikative samspil med andre mennesker i større eller mindre grad. Effektiv kommunikation må derfor være det overordnede mål for rehabiliteringen. Når Center for Kommunikation modtager en henvisning om bistand til en borger med afasi, gennemføres en logopædisk udredning på baggrund af standardiserede og internationalt anerkendte tests. Center for Kommunikation følger Danske Tale- Høre- Synsinstitutioners vejledninger i udredning af afasi. Der indhentes relevante oplysninger fra samarbejdspartnere, og rådgivning og vejledning og et evt. undervisningsforløb tilrettelægges på grundlag af den samlede udredning Rådgivning m.v. Afasi Der tilbydes rådgivning og vejledning til alle de faggrupper, netværk og familier, der har kontakt med den afasiramte. Formålet er, at kommunikationen skal blive så optimal som mulig under respektfuld hensyntagen til den afasiramtes og omgivelsernes forudsætninger og ønsker. Der gives også rådgivning til børn i familier, hvor én af de voksne har fået en hjerneskade. Denne ydelse kaldes Åben Rådgivning og foregår i et samarbejde med Hjerneskaderådgivningen, Center for Kommunikation Ene-undervisning - Afasi På baggrund af afasitestens resultater og udredningen af borgerens ressourcer og ønsker, udarbejdes der en individuel undervisningsplan i samarbejde med den afasiramte. Undervisningsplanen fastsætter mål og delmål, undervisningsindhold og omfang af undervisningen, og der evalueres løbende. Der gives undervisning én eller flere gange ugentligt afhængig af afasitypen og borgerens mulighed for at kunne profitere af undervisningen. Undervisningstilbuddet afsluttes, når logopæden i samarbejde med den afasiramte konkluderer, at der ikke længere sker kompensation for de sproglige følgevirkninger efter hjerneskaden Hold-undervisning Afasi Gruppeundervisning tilbydes, når logopæden vurderer, at den afasiramte kan have sprogligt, socialt og personligt udbytte af at deltage. Det er en forudsætning, at de impressive kompetencer er nogenlunde intakte. Afasigruppe-undervisning varer ca. 10 uger med undervisning én gang ugentligt i 2-3 timer. Der arbejdes med såvel fælles temaer tilpasset den enkeltes forudsætninger og behov som med individuelle opgaver. EDB for Afasiramte er et kursustilbud, hvor der arbejdes med specielle computerprogrammer med relation til afasi. Den almindelige anvendelse af computeren med tekstbehandling og internetbrug genoptrænes i det omfang, de bevarede intellektuelle og kognitive kompetencer gør det muligt. Undervisnings-varigheden er ca. 10 uger á 2-3 timer. Internatkursus for 10 afasiramte og deres pårørende arrangeres hvert år i maj måned. Kurset varer 3 dage. Kursusindholdet er information om hjerneskader og hjerneskadernes mulige følger, sorg- og krisebearbejdning, kommunikationsundervisning og drøftelser af muligheder for at kunne få et godt liv efter hjerneskade. Kursusdag for pårørende til personer med følger efter blodprop, hjerneblødning eller andre hjerneskader afholdes to gange om året. Kursusindholdet er information om hjernens funktionsmåde, hjerneskader, følgevirkninger, reaktioner hos den ramte og de pårørende, sorg og krisebearbejdning og information om støtte- og behandlingsmuligheder og om brugerforeninger. Landskursus for afasiramte afvikles hvert år i september måned på Vingstedcentret. Kurset planlægges i et samarbejde mellem Danske Tale- Høre- Synsinstitutioner og brugerforeningen Hjerne-sagen. Kurset varer 5 dage. Visitation til kurset foretages af logopæderne på Center for Kommunikation Teknisk bistand Afasi I forbindelse med et undervisningsforløb har den afasiramte mulighed for at få relevante kommunikationsprogrammer installeret på hjemmets computer. Således bliver der mulighed for at forberede og efterbehandle emner fra undervisningen. Der kan arrangeres specielle tekniske løsninger med trænings-programmer, tastatur og mus, hvis den senhjerneskadede har behov for det. Det kan ske i et samarbejde med Handicapteknologi-afdelingen. 1

2 Andre kommunikationshjælpemidler som for eksempel Lightwriter og stemmeforstærker kan udlånes eller afprøves før bevilling fra hjemkommunen Andet/øvrige Afasi Taleafdelingen kan være behjælpelig med at knytte kontakt til relevante brugerforeninger og selvhjælpsgrupper. Det vil primært dreje sig om Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen eller Handicapidrættens tilbud. Der kan også være tale om støtte til at opsøge tilbud i hjemkommunen Undersøgelse m.v. - Dysartri Dysartri er en talemotorisk dysfunktion forårsaget af en neurologisk lidelse i centralnervesystemet. Én følge af lidelsen er nedsat bevægelighed og sensibilitet i artikulationsmuskulaturen og måske nedsat vejrtrækningsfunktion. Ikke-progredierende dysartri opstår efter blodprop, hjerneblødning eller anden pludselig opstået hjerneskade. Progredierende dysartri kan være en følge af neurologiske lidelser som Parkinsons Sygdom, Sclerose, Amyotrofisk Lateral Sclerose, hjernetumorer m. fl. De dysartriske talevanskeligheder kan være medfødte, bl.a. som en følge af spastisk lammelse. Når Center for Kommunikation modtager en henvisning om bistand til en borger med dysartri, gennemføres en logopædisk udredning på baggrund af standardiserede og internationalt anerkendte tests. Der indhentes relevante oplysninger fra samarbejdspartnere, og rådgivning og vejledning og et evt. undervisningsforløb tilrettelægges på grundlag af den samlede udredning. Center for Kommunikation følger vejledningerne fra Danske Tale- Høre- Synsinstitutioner om udredning af dysartri. Ved de progredierende dysartriformer vil der løbende blive foretaget revurderinger af vanskelighedernes art og omfang for at kunne tilbyde borgeren den optimale kompensation Rådgivning m.v. Dysartri Der tilbydes rådgivning og vejledning til familier, netværk og forskellige faggrupper i pleje- og behandlersystemerne. Formålet med rådgivningen er, at kommunikationen mellem den dysartriramte og omgivelserne skal være så optimal som muligt for alle parter Ene-undervisning - Dysartri Der gives logopædisk undervisning i afspænding, vejrtrækningsøvelser, mundmotoriske øvelser, øvelser for ansigtsmuskulaturen og i stemmeøvelser. Når der er mulighed for det, samarbejdes der med kommunale fagpersoner for at opnå størst mulig effekt af øvelsesprogrammet. Undervisningstilbuddet afsluttes, når logopæden i samarbejde med borgeren konkluderer, at der ikke længere kan kompenseres for talevanskelighederne Holdundervisning Dysartri Der kan i mindre omfang oprettes holdundervisning af grupper af borgere med samme medicinske diagnose eller nogenlunde samme problemstilling. Formålet med gruppeundervisning er, at borgeren sammen med ligestillede får mulighed for at udvikle sine kommunikative kompetencer samt udveksle viden og erfaring om andre former for kommunikation Teknisk bistand - Dysartri Center for Kommunikation tilbyder teknisk bistand til personer med dysartri. Det kan være udlån af stemmeforstærkere, Lightwritere, udpegningsmateriale, talemaskine eller andet kommunikationsudstyr i en afprøvningsperiode. Det kan også dreje sig om længerevarende afprøvning før ansøgning til kommunen om varigt kommunikationshjælpemiddel Andet / øvrige Dysartri Der kan hjælpes med kontakt til brugerforeninger eller lokalafdelinger af patientforeninger Undersøgelse m.v. Stemmevanskeligheder Borgeren henvises almindeligvis til Center for Kommunikation fra privatpraktiserende halslæger eller fra Regionshospitalernes øre-næse-hals-afdelinger. Men borgeren kan også selv henvende sig og anmode om en logopædisk vurdering af stemmen. Den logopædiske undersøgelse sammenholder de lægelige fund med de objektive stemmefunktionsprøver og de subjektive gener. I stemmeundersøgelsen implementeres borgerens stemmekrav i hverdagen. Center for Kommunikation følger Danske Tale- Høre- Synsinstitutioners vejledning i udredning og undervisning af stemmelidelser. 2

3 3.2. Rådgivning m.v. Stemmevanskeligheder Ved permanente stemmelidelser kan Taleafdelingen tilbyde rådgivning og vejledning til borger, familie, arbejdsplads og netværk med henblik på god kommunikation og evt. henvise til andre relevante behandlere. Rådgivningen kan gælde for en længere periode med sporadisk kontakt i form af et fagligt sparringsforum Eneundervisning Stemmevanskeligheder Der tilbydes eneundervisning én til to gange ugentlige efter behov. Undervisningsforløbet strækker sig typisk over timer. Den individuelle undervisningsplan indeholder relevante øvelser vedrørende stemmefunktion, mimik, artikulation, vejrtrækningsfunktion, afspænding, kropssprog og stemmekrav i det daglige liv set i forhold til personligheden og det helt individuelle kommunikationsbehov Holdundervisning Stemmevanskeligheder Taleafdelingen kan tilbyde holdundervisning ved særlige stemmediagnoser. Der kan være fælles problemstillinger ved bl.a. diagnoserne fonasteni og reccurensparese, som med fordel kan bearbejdes ved gruppeundervisning som supplement til eneundervisning Teknisk bistand Stemmevanskeligheder Ved utilstrækkelig stemmefunktion kan det være nødvendigt at finde tekniske hjælpemidler, så de arbejdsmæssige og de private stemmekrav kan honoreres. Det kan dreje sig om at have en god hverdag med mulighed for samtaler, og det kan dreje sig om at kunne varetage jobs som formidlere af budskaber. Det kan også dreje sig om borgere i den terminale fase, der har brug for at kunne kommunikere med de nærmeste. Taleafdelingen tilbyder udredning og afprøvning af stemmetekniske hjælpemidler Andet/øvrige Stemmevanskeligheder 4.1. Undersøgelse m.v. Laryngectomi Efter en operativ fjernelse af strubens muskler, oftest på grund af kræft, er det ikke muligt at frembringe stemme på almindelig vis. Kommunikationen vil ske skriftligt eller med forskellige kommunikationshjælpemidler. En logopædisk undersøgelse vil afklare, hvilke strategier der skal iværksættes, for at kommunikationen skal blive så optimal som mulig Rådgivning m.v. Laryngectomi Forud for det operative indgreb, hvor struben fjernes, har der været besøg i hjemmet af konsulenten for de laryngectomerede. Konsulenten er selv laryngectomeret, og derfor har han alle muligheder for at kunne bibringe livsmod og initiativ til alternativ stemmebrug Eneundervisning Laryngectomi Taleafdelingen tilbyder undervisning i frembringelse af oesephagusstemme. Lyden fremkaldes ved at presse en portion luft ned i spiserøret for straks derefter at lave lyd på den udadgående luftstrøm. Lyden forlænges, og efterhånden artikuleres der på lyden og småord kan dannes. Ved målrettet indsats vil man kunne nå til at kunne kommunikere i små sætninger med en lidt lav stemmestyrke. Hvis man ved operationen har fået isat taleprotese, tales der umiddelbart ved hjælp af luftstrømmen fra lungerne, når der dannes lukke med en finger ved stomaet. Der kan være mulighed for at anvende en Free-hands taleprotese. De fleste borgere får udleveret en vibrator på sygehuset efter operationen. Hvis logopæden og borgeren sammen vurderer, at vibratoren vil blive et varigt kommunikationshjælpemiddel, satses der i eneundervisningen på temaer som bedste transmissionssted, tæt kontakt, let tryk og passende ytringer. 4.4 Hold-undervisning Laryngectomi Der tilbydes gruppeundervisning én eftermiddag to gange om foråret og to gange om efteråret. Nyopererede har her mulighed for at møde erfarne laryngectomerede. Der undervises blandt andet i elementer som luftindtag, vejrtrækning, taletempo, artikulation, prosodi, pauser, øjenkontakt, mimik og kropsholdning. Der er mulighed for drøftelser om, hvordan det sociale liv har ændret sig, hvordan arbejdslivet måske kan klares med forståelse fra ledelse og kolleger, hvordan ægtefælle og familie tackler de ændrede livsvilkår, og om hvordan borgeren selv lever med kræftdiagnosen. Én gang om året tilbydes en kursusdag for laryngectomerede og deres pårørende fra de tidligere Ringkøbing og Viborg amter. Her er focus på vidensformidling om laryngectomi, socialt samvær og for eksempel information om vigtigheden af god kost, motion og idræt, natur- og kulturoplevelser mm. i forbindelse med de ændrede livsvilkår. 3

4 4.5 Teknisk Bistand Laryngectomi Taleafdelingen tilbyder teknisk bistand ved anvendelse af vibrator, stemmeforstærker, Lightwriter og andre hjælpemidler, hvis borgeren har behov herfor. 4.6 Andet/øvrige Laryngectomi Dansk Landsforening for Laryngectomerede har en lokalafdeling i de tidligere Ringkøbing og Viborg amter. Der afholdes ca. tre arrangementer om året for laryngectomerede og deres pårørende. Logopæderne fra taleafdelingerne deltager i disse møder og opfordrer de nyopererede til at deltage. Derved får borgerne mulighed for at inspireres af andre til at se nye muligheder for udfoldelse på trods af et svært kommunikationshandicap Undersøgelse m.v. Stamme-vanskeligheder Når den voksne person, der stammer, henvender sig til Taleafdelingen med ønske om hjælp til bedre kommunikation, foretages der en undersøgelse efter de retningslinier, der er udarbejdet af Dansk Videncenter for Stammen, og som er vedtaget i Danske Tale- Høre- Synsinstitutioner. Borgeren har oftest modtaget stammeundervisning i skolen. Han er næsten altid i stand til at beskrive egen stammen og stammens sammenhænge og konsekvenser. Stammeundersøgelsen kan måske vise, at stammen optræder sammen med andre handicaps, og at undervisningsmulighederne skal ses i relation hertil Rådgivning m.v.- Stamme-vanskeligheder Voksne personer, der stammer, kan henvende sig med ønsket om rådgivning og vejleding på flere forskellige tidspunkter i livsforløbet. Taleafdelingen tilbyder rådgivning under uddannelse, hjælp i forbindelse med ansøgning om forlænget eksaminationstid ved mundtlig eksamen og information om stammen til uddannelsesinstitutionernes personale og til kammerater Ene-undervisning Stamme-vanskeligheder Taleafdelingen tilbyder eneundervisning. Her afdækkes stammen og dens konsekvenser for borgerens kommunikationsmuligheder og udfoldelsesmuligheder. Der arbejdes i undervisningen med forskellige stammeteknikker og med samtaleteknik. Pjecer, bøger og stammevideoer præsenteres. 5.4 Hold-undervisning Stamme-vanskeligheder Efter en passende periode med eneundervisning kan der eventuelt tilbydes gruppeundervisning. Denne arrangeres om aftenen én gang om ugen og forløbet er på 8-10 gange. 5.5 Teknisk bistand Stamme-vanskeligheder Taleafdelingen tilbyder information om forskellige tekniske løsninger i forsøg på mindskelse af stammen. Delayed Auditive Feedback, DAF, SpeechEasy og andre produkter er på markedet, men der kan ikke påvises entydig positiv effekt af anvendelsen generelt Andet/øvrige Stamme-vanskeligheder Logopæderne fra Taleafdelingen kan tilbyde at deltage i brugerforeningsarrangementer, hvis det er relevant for undervisning eller rådgivning af borgeren Undersøgelse m.v. Læse-stave-vanskeligheder Ved de videregående uddannelser har de uddannelsessøgende, der lider af ordblindhed, mulighed for tildeling af Specialpædagogisk Støtte (SPS) fra SU-styrelsen. Uddannelsesstedet kan efter godkendelse fra SU-styrelsen anmode om en ordblindetest efter en testmodel udarbejdet af SU-styrelsen. Herefter kan der efter behov tildeles en startpakke i form af en IT-rygsæk. Studievejledere på ungdomsuddannelser, sagsbehandlere og jobkonsulenter kan tilbydes beskrivelse af ordblindeproblemer for at kunne lade denne vurdering indgå i borgerens handleplaner og ressourceprofiler Rådgivning m.v. Læse-stave-vanskeligheder På baggrund af læseundersøgelsen ydes der rådgivning til den ordblinde borger og efter aftale til relevante fagpersoner om, hvilke muligheder og begrænsninger ordblindetestens standpunkt giver. I nogle tilfælde kan der foreslås undervisning på VUC, mens det i andre tilfælde vurderes, at vanskelighederne er væsentlige og varige. I de sidste tilfælde kan borgeren tildeles scanner, scannerpen, tekstgenkendelsesprogram og syntetisk tale efter Lov om social service. 4

5 6.3. Ene-undervisning Læse-stave-vanskeligheder Taleafdelingen tilbyder kortvarig eneundervisning for at afdække hvilken rådgivning, der er optimal for borgeren. Det kan være relevant at afdække, om den ordblinde kan følge en undervisning, om de specifikke dyslektiske udfald kan afhjælpes, om de kompensatoriske hjælpemidler faktisk kan anvendes og endelig om pc-læsning kan medføre en indholdsforståelse Hold-undervisning Læse-stave-vanskeligheder Taleafdelingen tilbyder gruppeundervisning i anvendelse af IT-rygsæk, i brugen af m.m Teknisk bistand Læse-stave-vanskeligheder Teknisk bistand til ordblinde kan ydes i et samarbejde mellem Taleafdelingen og Handicapteknologiafdelingen. 6.6 Andet/øvrige Læse-stave-vanskeligheder 7.1. Undersøgelse m.v. Læbe-gane-spalte Taleafdelingens sundhedsplejerske undersøger børn født med læbeganespalte på hospitalet lige efter fødslen Rådgivning m.v. Læbe-gane-spalte. Inden for 24 timer efter fødslen tilbydes forældre til et barn født med læbeganespalte rådgivning af en specialuddannet sundhedsplejerske. Der vejledes i madning og stimulering, og der orienteres om det forløb af operationer og undersøgelser, der følger i de næste mange år på Rigshospitalet og på Taleinstituttet i Århus. En logopæden fra Center for Kommunikation foretager regelmæssige sproglige undersøgelser og vurderinger. Børn født med læbespalte følges indtil de er 1 år, og børn født med ganespalte følges almindeligvis til de er 3 år. Hvis der bliver tale om svælglapsoperationer omkring 5 års alderen, rådgiver sundhedsplejersken om disse forhold. Taleafdelingen tilbyder rådgivning omkring andre medfødte ansigtsanomalier og om submucøs ganespalte. Der tilbydes rådgivning til sagsbehandlere, dagplejepersonale og børnehavepersonale, og der afholdes informationsmøder for netværk af jordemødre og sygeplejersker Ene-undervisning Læbe-gane-spalte Ved logopædens besøg i hjemmet undervises forældrene i, hvordan de kan iagttage pludren, kontakt, sprogforståelse og sproganvendelse. Der undervises også i, hvordan barnets taleudvikling og sprogudvikling bedst stimuleres Hold-undervisning Læbe-gane-spalte Taleafdelingen tilbyder to gange om foråret og to gange om efteråret et eftermiddagsarrangement for forældre og børn. Her har forældre og søskende mulighed for at drøfte de helt specielle problemstillinger, der er omkring læbeganespalte, med andre i samme situation Teknisk bistand Læbe-gane-spalte 7.6. Andet/øvrige Læbe-gane-spalte 8.1. Undersøgelse m.v. Kompetenceudvikling (Taleafdelingen) 8.2. Rådgivning m.v. Kompetenceudvikling (Taleafdelingen) Der kan tilbydes faglig rådgivning og vejledning til familier, til netværk, til personalegrupper og til behandlere omkring borgere, der modtager ydelser fra Taleafdelingen. Rådgivning kan også gives til faggrupper omkring generelle problemstillinger og emner af logopædisk art Ene-undervisning Kompetenceudvikling (Taleafdelingen) Der kan i specielle tilfælde tilbydes eneundervisning af pårørende eller nærtstående, hvis det har relevans for en borger, der er tilknyttet Taleafdelingen Hold-undervisning - Kompetenceundervisning (Taleafdelingen) Grupper af fagpersonale på institutioner og i kommuner, elever og lærere på skoler og institutioner, familier og netværk kan tilbydes undervisning i de logopædiske delområder, der vedrører Taleafdelingens ydelser Teknisk bistand Kompetenceudvikling (Taleafdelingen) 8.6. Andet/øvrige Kompetenceudvikling (Taleafdelingen) 5

6 Høreafdelingen: 1.1. Undersøgelse, Udredning, Afprøvning og Indstilling til bevilling 1. gangs-bevilling af høreapparat Ud fra samtale med borgeren, eventuelt efter undersøgelse hos en speciallæge, vurdere behov for høreapparatbehandling. Samtale med borgeren omkring afhjælpning af hørenedsættelse ved hjælp af høreapparat. Oplysninger om private og offentlige leverandør af høreapparater Specialpædagogisk bistand, Rådgivning og Vejledning 1. gangs-bevilling af høreapparat Når en høreapparatbruger ikke selv er i stand til at rengøre og vedligeholde sit høreapparat, gives der rådgivning til pårørende og/eller plejepersonale omkring dette Ene-undervisning 1. gangs-bevilling af høreapparat Deltagere i undervisningen er hørehæmmede der ikke tidligere har anvendt høreapparat. Det primære i undervisningen er at den hørehæmmede lærer at betjene høreapparat og får en realistisk opfattelse af mulighederne for at udnytte høreapparat og/eller hørelsen samt af de begrænsninger, som hørenedsættelsen medfører Hold-undervisning 1. gangs-bevilling af høreapparat Begynderundervisning for hørehæmmede og pårørende. Med udgangspunkt i kursisternes subjektive og objektive behov tilrettelægges undervisningen inden for følgende overordnede områder: 1. Høreapparatets funktion og betjening og vedligeholdelse. 2. Høreapparatets muligheder og begrænsninger. 3. Oplevelse af hørehandicap. 4. Forventninger til behandlingen. 5. Tilvænningsproblematik Teknisk bistand 1. gangs-bevilling af høreapparat Foretage afprøvning og udvælge tekniske hjælpemidler, som skønnes egnede til at kompensere for de individuelle vanskeligheder, som ikke afhjælpes af høreapparatet Andet/øvrige 1. gangs-bevilling af høreapparat Eksempelvis administrativ behandling af tilsendte journaler fra høreklinikker, privatpraktiserende ørelæger og private høreapparatleverandører Undersøgelse, Udredning, Afprøvning og Indstilling til bevilling Opfølgning på høreapparat Vurdering af allerede iværksat høreapparatbehandling. Undersøgelse af behov for ændring af høreapparat og revisitering til høreapparatleverandør Specialpædagogisk bistand, Rådgivning og Vejledning Opfølgning på høreapparat Når en høreapparatbruger ikke selv er i stand til at rengøre og vedligeholde sit høreapparat, gives der rådgivning til pårørende og/eller plejepersonale omkring dette Ene-undervisning Opfølgning på høreapparat Deltagere i undervisningen er hørehæmmede der tidligere har anvendt høreapparat. Det primære i undervisningen er, at den hørehæmmede lærer at betjene høreapparat og får en realistisk opfattelse af mulighederne for at udnytte høreapparat og/eller hørelsen samt af de begrænsninger, som hørenedsættelsen medfører Hold-undervisning Opfølgning på høreapparat Samtaleproblemer (skelnetab) på trods af brug af høreapparat. Der undervises blandt andet i: 1. Hørelse og hørenedsættelse. 2. Høretekniske hjælpemidler. 3. Høretaktik. 4. Hvordan klarer jeg mig bedst med den hørelse, jeg nu har. 5. Hvordan læses min egen hørekurve. Undervisningen tager udgangspunkt i hverdagen for den hørehæmmede og dennes pårørende. 6

7 2.5. Teknisk bistand Opfølgning på høreapparat Foretage afprøvning og udvælge tekniske hjælpemidler, som skønnes egnede til at kompensere for de individuelle vanskeligheder, som ikke afhjælpes af høreapparatet Andet/øvrige Opfølgning på høreapparat Eksempelvis administrativ behandling af tilsendte journaler fra høreklinikker, privatpraktiserende ørelæger og private høreapparatleverandører Undersøgelse, Udredning, Afprøvning og Indstilling til bevilling Cochlear Implant Cochlear Implant er en behandling for døvblevne eller døvfødte. Ved en operation indoperes en elektrode i cochlear. Denne elektrode overfører elektriske stimuli fra en udvendig processor til hørenerven. Derved opnås genetablering af evnen til at opfatte stimuli. Man indstilles til CI-operation gennem audiologisk/høreklinik på et sygehus. Selve operationen foretages på et af landets tre CI-operationssteder (Århus, Odense og Gentofte). Før operationen indkaldes borgeren til en samtale med en hørepædagog. Ved samtalen tales der om selve forløbet, forventninger (egne eventuel pårørendes), genoptræning, selve CI-apparaturet Specialpædagogisk bistand, Rådgivning og Vejledning Cochlear Implant Inden operation kan hørepædagogen formidle kontakt til erfarne CI-brugere. Hørepædagogen kan deltage i selve tilslutningen af processoren Ene-undervisning Cochlear Implant Cochlear Implant er ikke en fuldstændig reetablering af hørelsen. Der er derfor behov for særlig undervisning og rådgivning omkring den kommunikative situation efter operationen Hold-undervisning Cochlear Implant Undervisningen er primært eneundervisning, men hørepædagogen kan være med til at etablere erfagrupper Teknisk bistand Cochlear Implant Foretage afprøvning og udvælge tekniske hjælpemidler, som skønnes egnede til at kompensere for de individuelle vanskeligheder, som ikke afhjælpes af processoren Undersøgelse, Udredning, Afprøvning og Indstilling til bevilling Kommunikationsundervisning (hørehæmmede) [Beskrivelse følger] 4.2. Specialpædagogisk bistand, Rådgivning og Vejledning Kommunikationsundervisning (hørehæmmede) [Beskrivelse følger] 4.3. Ene-undervisning Kommunikationsundervisning (hørehæmmede) Hørehæmmede med stor hørenedsættelse kan få problemer med udtale, stemme- og/eller sprogbrug (forarsaget af hørenedsættelsen) Hold-undervisning Kommunikationsundervisning (hørehæmmede) Kommunikationskurser kan indeholde: Høretaktik, mimik, kropssprog, mundaflæsning, tegnstøttes kommunikation, mund-hånd-system, håndalfabet. Kurserne tilbydes til hørehæmmede, pårørende til hørehæmmede. Kurser specielt tilrettelagt for unge hørehæmmede. Kurser tilrettelagt som internatkursus. Kurser for erhvervsaktive: Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med kursisterne og tager udgangspunkt i hverdagen Teknisk bistand Kommunikationsundervisning (hørehæmmede) Afprøvning/udredning af høretekniske hjælpemidler f.eks. FM-udstyr, forstærkertelefon Andet/øvrige Kommunikationsundervisning (hørehæmmede) [Beskrivelse følger] 7

8 5.1. Undersøgelse, Udredning, Afprøvning og Indstilling til bevilling Tinnitus Undersøgelse af borgere med tinnitus foretages altid af en otolog eller audiolog Specialpædagogisk bistand, Rådgivning og Vejledning Tinnitus Der gives orientering om forskellige former for tinnitus, årsagsforklaringer for tinnitus, tinnitusens indflydelse på det sociale liv samt forskellige behandlingsformer Ene-undervisning Tinnitus Undervisningen skal give personen med tinnitus forståelse for og erkendelse af tinnitus, og blive i stand til at vælge hensigtsmæssig taktik i forhold til den individuelle tinnitus Hold-undervisning Tinnitus Kurset er for både tinnitusramte samt deres pårørende. Undervisningen omhandler: - behandling af tinnitus medicinsk/psykologisk. - tinnitus og arbejde. - social lovgivning Teknisk bistand Tinnitus Afprøvning af forskellige tinnitusmaskere Andet/øvrige Tinnitus Eksempelvis administrativ behandling af tilsendte journaler fra høreklinikker, privatpraktiserende ørelæger og private høreapparatleverandører Undersøgelse, Udredning, Afprøvning og Indstilling til bevilling Kompetenceudvikling (Høreafdelingen) Samtale mellem den hørehæmmede og specialkonsulent omkring indplacering og fastholdelse på arbejdsmarkedet Specialpædagogisk bistand, Rådgivning og Vejledning Kompetenceudvikling (Høreafdelingen) Samtale med den unge og evt. forældre med baggrund i den unges høresituation. Udslusningsmøde på den afleverende skole lokal folkeskole, efterskoler for hørehæmmede, centerskole, Nyborgskole. Oplysning om støttemuligheder i uddannelsessystemet. Samtale på kontoret eller arbejdspladsen for at afdække eventuelle problemstillingerne og høresituationen. Henvise til andre foranstaltninger: - fornyet høreapparatbehandling - kurser på Center for Kommunikaton eller andet regi. - særlige arbejdsmarkedsrelaterede tiltag for personer med høretab enten fastholdelse eller jobskaffelse. - rådgivning i fagforening Hold-undervisning Kompetenceudvikling (Høreafdelingen) Pleje- og behandlingspersonale, der regelmæssigt er i kontakt med hørehæmmede, tilbydes undervisning. Personalegruppen gives den fornødne viden om og forståelse for konsekvenserne af hørenedsættelse, og den fornødne baggrund for at kunne hjælpe de hørehæmmede med at udnytte høreapparat og tekniske hjælpemidler bedst muligt i dagligdagen Teknisk bistand Kompetenceudvikling (Høreafdelingen) Rådgivning og medvirken til etablering af arbejdspladsindretning. Hjælp til ansøgning om hjælpemidler til arbejdsbrug, udtalelser til kommuner i den forbindelse. 8

9 Synsafdelingen: 1.1. Undersøgelse, Udredning, Afprøvning og Indstilling til bevilling Optiske hjælpemidler (ekskl. CCTV) Der indhentes som hovedregel øjenlægeoplysninger fra speciallæge eller Øjenafdeling på et sygehus. Dette kan suppleres med svagsynsundersøgelse hos optiker, enten eksterne samarbejdspartnere eller hos egen optikerkonsulent. Endelig indkaldes den svagsynede til et besøg i Synsafdelingen eller en synsmedarbejder besøger den (ældre) svagsynede i eget hjem med henblik på at finde egnede kompenserende hjælpemidler Specialpædagogisk bistand, Rådgivning og Vejledning Optiske hjælpemidler (ekskl. CCTV) På baggrund af de indhentede oplysninger og synsmedarbejderens observationer rådgives og vejledes den svagsynede, dennes pårørende og eventuelt plejepersonale om mulige løsninger på de problemer den svagsynede har. For brugere af svagsynsoptik vil arbejdsafstanden ved fx læsning og skrivning oftest være meget kort, afhængig af brilleglassets styrke. Dette giver ved længere tids læsning en anstrengende arbejdsstilling. Det kan derfor være nødvendigt med optikunderstøttende hjælpemidler som fx særlig belysning (se senere), skråplade, konceptholdere el.lign. (taget fra vejledningen) 1.3. Ene-undervisning Optiske hjælpemidler (ekskl. CCTV) Der undervises i brug af de udleverede hjælpemidler i forskellige sammenhænge, eksempelvis til læsning, til brug ved fjernsynet, til madlavning, til personlig hygiejne etc Hold-undervisning Optiske hjælpemidler (ekskl. CCTV) Holdundervisning vil især være aktuel i forbindelse med ADL-undervisning, se nedenfor 1.5. Teknisk bistand Optiske hjælpemidler (ekskl. CCTV) Der ydes ikke hjælp til dækning af udgifter, der følger af brug af den særlige indretning eller til almindelig vedligeholdelse, men ofte har de ældre svagsynede behov for hjælp til udskiftning af en pære, et batteri etc. Dette arbejde forsøges koordineret med pårørende og hjemmeplejen Andet/øvrige Optiske hjælpemidler (ekskl. CCTV) Her registrerer vi den del af sagsbehandlingen, som vedrører konkrete afgørelser. Desuden kan behovet for bistand kan være alt fra flytning til anden kommune til udskiftning/reparation af det udleverede hjælpemiddel Undersøgelse, Udredning, Afprøvning og Indstilling til bevilling CCTV CCTV er et elektron-optisk hjælpemiddel, et lukket TV-kredsløb med et kamera og en forstørrelse, som vises på en TVskærm. Det anvendes af personer, der ikke på anden måde kan opnå et læsesyn med specialoptik. Formålet med at bevilge hjælp til CCTV-udstyr er at give de pågældende personer mulighed for at kommunikere uden bistand fra andre. Det afgørende er derfor, om der er mulighed for ved hjælp af det tekst/-billedforstørrende udstyr i væsentlig grad at afhjælpe personens svigtende kommunikationsevne og normalisere ansøgerens daglige tilværelse. CCTV-udstyr afprøves som hovedregel på Center for Kommunikation, hvor vi har en række forskellige apparater til rådighed. CCTV kommer normalt først på tale ved synsstyrker på under 0,2, og/eller når et acceptabelt læsesyn ikke mere kan opnås på andre måder Specialpædagogisk bistand, Rådgivning og Vejledning CCTV En typisk rådgivning omkring CCTV, eventuelt med et tilkoblet tavlekamera gives i forbindelse med rådgivning om undervisningsforanstaltninger og arbejdspladsindretninger, men generelt orienteres alle svagsynede om, at denne mulighed findes, hvis deres synssituation ændres til det værre Ene-undervisning CCTV I forbindelse med nybevilling og udlån af CCTV gives altid instruktion/undervisning efter behov. Det mest typiske i ukomplicerede sager er et behov for 2 undervisningstimer, men for enkelte vil der være behov for flere undervisningsgange Hold-undervisning CCTV Indtil videre har vi ikke gennemført holdundervisningsforløb i brug af CCTV. Dette hænger især sammen med forskellige bevillingstidspunkter, forskellige behov hos brugerne, forskellige typer af apparater mv. Holdundervisning har dog været overvejet og kan ikke helt udelukkes som en mulighed i fremtiden 2.5. Teknisk bistand CCTV 9

10 Teknisk bistand/udskiftning af småting foretages af Synsafdelingens medarbejdere, men ofte vurderes der at være behov for et servicebesøg fra leverandøren Andet/øvrige CCTVS CCTV erne indgår i det fælles genbrugsdepot for de kommuner, som har abonnement med CFK. Opgaver i den forbindelse er mærkning, udlånsregistrering og rengøring af hjælpemidler mv. Desuden bestilles transport til og fra depot, hvis hjælpemidlet ikke kan anvendes mere eller borgeren er død Undersøgelse, Udredning, Afprøvning og Indstilling til bevilling ADL (synsvanskeligheder) ADL (Activities of Daily Living / Almindelig Daglig Livsførelse) Alle hverdagens små og store aktiviteter vurderes i relation til borgerens synsvanskeligheder - f.eks. at færdes inde og ude, indkøb, telefonering, husførelsesaktiviteter, personlig hygiejne, påklædning, spisning, havearbejde, fritidsaktiviteter m.m. I samarbejde med borgeren indkredses og prioriteres de væsentligste problemfelter, ikke mindst borgerens læse- og kommunikationsbehov. Undersøgelse vil typisk være ved første besøg i hjemmet eller ved væsentlige ændringer i borgerens synsstatus Specialpædagogisk bistand, Rådgivning og Vejledning ADL (synsvanskeligheder) Der rådgives om muligheder for at kompensere for de konstaterede vanskeligheder og der gives eksempler på, hvordan det er muligt at mestre en hverdag med et synshandicap. I rådgivningen indgår rådgivning om kompenserende teknikker, rådgivning om hjælpemidler og rådgivning om lån af lydbøger fra Danmarks Blindebibliotek m.v. Rådgivningen gives til borgeren, dennes pårørende og eventuelt plejepersonale Ene-undervisning ADL (synsvanskeligheder) Der undervises konkret med henblik på at afhjælpe nogle af de i fællesskab konstaterede problemer, herunder gives der instruktion/undervisning i brug af eventuelt bevilgede hjælpemidler, og der hjælpes med afmærkning af hvidevarer mv Hold-undervisning ADL (synsvanskeligheder) Holdundervisning i ADL bliver afviklet 2-3 gange om året i Synsafdelingens lokaler. Der undervises i kompenserende teknikker i madlavning, ophældning, spisning mv., hvor der tages højde for synshandicappet. Kurserne gennemføres typisk på 5 uger med én kursusdag om ugen på 5 timer Teknisk bistand ADL (synsvanskeligheder) Ofte drejer det sig om at konstatere om et synsteknisk hjælpemiddel; et talende ur, en talende vægt, en speciel lydbogsafspiller eller lignende er defekt og skal til reparation eller det drejer sig om småting, som synsmedarbejderen kan løse på stedet Andet/øvrige ADL (synsvanskeligheder) Oftest opgaver i relation til de synstekniske hjælpemidler, hvor Synsafdelingen indtil andet besluttes, driver et fælles genbrugsdepot for de 5 kommuner, som er med i abonnementsordningen Undersøgelse, Udredning, Afprøvning og Indstilling til bevilling Mobility I samarbejde med den blinde og stærkt svagsynede undersøges, hvad der konkret er brug for at lære for at kunne mestre den nuværende situation i hjem, i skolen, på arbejdet, til og fra skole, til og fra arbejde etc. Det er vigtigt, at den blinde eller stærkt svagsynede lærer konkret at anvise, hvilken form for hjælp, der i den konkrete situation er brug for Specialpædagogisk bistand, Rådgivning og Vejledning Mobility Der rådgives om ovennævnte til den blinde og stærkt svagsynede, og hvis denne ønsker det også til pårørende og dennes øvrige primærpersoner. På børneområdet rådgiver synskonsulenten forældre, pædagoger og lærere m.fl Ene-undervisning Mobility Mobility er typisk ene-undervisning med et konkret formål, jævnfør ovenstående. Der kan i visse tilfælde være tale om en meget omfattende undervisningsindsats, eksempelvis overfor unge nyblinde. Der gives også undervisning i ledsageteknik til pårørende og til plejepersonale m.v., jævnfør punkterne om kompetenceudvikling Hold-undervisning Mobility Der gives normalt ikke holdundervisning på mobilityområdet. Har dog tidligere været givet på regionskurser med deltagere fra Region Nordjylland og hele Region Midtjylland. Det kunne måske også overvejes, hvis GPS-systemer for 10

11 alvor bliver aktuelle til blinde og stærkt svagsynede Teknisk bistand Mobility Der eksperimenteres med GPS-systemer, også hos os, men typisk vil det dreje sig om hjælp til udskiftning af dele i en specialstok Andet/øvrige Mobility Nybevillinger af mobilityhjælpemidler, administration af depot m.v Undersøgelse, Udredning, Afprøvning og Indstilling til bevilling Belysning I samarbejde med den svagsynede eller den blinde med en synsrest afprøves forskellige lyskilder og forskellige placeringer m.v. Det er vigtigt, at der tages udstrakt individuelle hensyn, og at der også tages hensyn til andre, som færdes i hjemmet, skolen osv. Undersøgelse kan foregå klinisk, men som hovedregel vil den foregå i borgerens hjem, i skole, på arbejdsplads og lignende Specialpædagogisk bistand, Rådgivning og Vejledning Belysning Synsmedarbejderne er uddannet til at kunne rådgive om god belysning i alle hverdagssituationer, om stationært såvel som om transportabelt lys. Ved behov for større ændringer af lyskilder i et hjem, skole og på arbejdsplads kan rådgivningen eventuelt foretages sammen med lokal el-installatør. Der rådgives desuden til forældre til svagsynede børn, til skoler og institutioner m.fl Ene-undervisning Belysning Undervisningen vil normalt være en integreret del af ADL-undervisningen, se ovenfor. Et tænkt eksempel kunne være måltidsteknik i et svagt oplyst rum som en restaurant med brug af en transportabel kuvertlampe Hold-undervisning Belysning Holdundervisning alene med belysning som tema, kan nok ikke tænkes, men belysning vil normalt være et punkt som tages op sammen med holdundervisningen i ADL og tages op ved kompetenceudviklingskurser Teknisk bistand Belysning Drift af et bevilget hjælpemiddel påhviler borgeren, men alligevel vil det forekomme, at synsmedarbejderne må hjælpe f.eks. ældre svagsynede borgere med skift af en pære, et genstridigt batteri eller sørge for reparation af en transportabel lampe mv Andet/øvrige Belysning Administration af genbrug, herunder rengøring, mærkning og udlevering af erstatningsapparat 6.1. Undersøgelse, Udredning, Afprøvning og Indstilling til bevilling Medicinsk optisk definerede varige øjenlidelser (ekskl. øjenproteser,) Synsafdelingens undersøgelse består først og fremmest i at vurdere om indkomne ansøgninger fra optikere og recepter fra øjenlæger er tilskudsberettigede i relation til ovennævnte samt at sikre, at den ansøgte optik er den optimale løsning til borgeren. I tvivlstilfælde rettes henvendelse til borger, optiker, øjenlæge og i særlige tilfælde til Statens Øjenklinik Specialpædagogisk bistand, Rådgivning og Vejledning Medicinsk optisk definerede varige øjenlidelser (ekskl. øjenproteser) Rådgivning om løsning af konkrete problemer kan gives til borgeren og dennes pårørende, men ofte drejer det sig om formidlet rådgivning fra Synsafdelingens optikerkonsulent til lokale optikere og andre fagpersoner Ene-undervisning Medicinsk optisk definerede varige øjenlidelser (ekskl. øjenproteser) Der gives normalt ikke undervisning i brug af briller og kontaktlinser m.v. Denne instruktion forventes givet af den optiker, hvor hjælpemidlet købes Hold-undervisning Medicinsk optisk definerede varige øjenlidelser (ekskl. øjenproteser) Holdundervisning har ikke været praktiseret. Kunne evt. tænkes på børn og ungeområdet, evt. sammen med pårørende 6.5. Teknisk bistand Medicinsk optisk definerede varige øjenlidelser (ekskl. øjenproteser) Sjældent forekommende, men kunne måske tænkes i forbindelse med helt specielle stel, i disse tilfælde retter den tekniske rådgivning sig mod optikeren, som skal fremstille løsningen. 11

12 6.6. Andet/øvrige Medicinsk optisk definerede varige øjenlidelser (ekskl. øjenproteser) Den del af sagsbehandlingen som vedrører konkrete afgørelser Undersøgelse, Udredning, Afprøvning og Indstilling til bevilling Øjenproteser Synsafdelingens undersøgelse består overvejende i at vurdere indkomne ansøgninger fra leverandørere, som får besøg af glaspustere. I enkelte tilfælde indkaldes borgeren til en samtale med afdelingens optikerkonsulent. Under dette punkt registreres også læsning af journal fra eksempelvis speciallæger og øjenafdelinger Specialpædagogisk bistand, Rådgivning og Vejledning Øjenproteser Instruktion i håndtering af øjenproteser gives af øjenafdelingerne samt af de protesemagere, som fremstiller proteserne. Synsafdelingen yder rådgivning og vejledning i de situationer, hvor der opstår problemer med at anvende protesen, primært komfortmæssigt og kosmetisk. Ved behov for mange glasproteser (f.eks. skift hvert år) rådgives borgeren om, at det måske kan være hensigtsmæssigt at skifte til en akrylprotese Ene-undervisning Øjenproteser Har indtil videre ikke været relevant, da instruktion i brug af øjenprotese gives af andre Hold-undervisning Øjenproteser Holdundervisning har ikke været praktiseret, men der har været forespørgsel om et kursus for teenagere, som kan være i en særlig følelsesmæssig situation, og derfor kan have behov for hyppigere skift af protese end rent objektivt vurderet Teknisk bistand Øjenproteser Teknisk bistand er yderst sjældent forekommende Andet/øvrige Øjenproteser Den del af sagsbehandlingen som vedrører konkrete afgørelser Undersøgelse, Udredning, Afprøvning og Indstilling til bevilling Kompetenceudvikling (Synsafdelingen) Et eksempel på undersøgelse af behov for kompetenceudvikling kunne være besøg og samtale med personale på en ny institution for udviklingshæmmede. Institutionen står foran at skulle optage nogle borgere med synsproblemer, og der ønskes hjælp til indretning, belysning og farver samt måske en generel indføring i problematikker omkring udviklingshæmmede med synsproblemer, jævnfør ASIUS-netværket, Specialpædagogisk bistand, Rådgivning og Vejledning Kompetenceudvikling (Synsafdelingen) Rådgivningen kan være generel eller konkret, jævnfør ovenstående eksempel Ene-undervisning Kompetenceudvikling (Synsafdelingen) Eksempelvis tilbydes ægtefælle eller andre konkret undervisning i hjælpeteknikker overfor den synshæmmede. Dette kan f.eks. være relevant i situationer, hvor den synshæmmede har flere handicaps Hold-undervisning Kompetenceudvikling (Synsafdelingen) Eksempelvis har Synsafdelingen udviklet et generelt kursus til plejepersonale, som omgås blinde og svagsynede mennesker, ligesom synskonsulenten på børneområdet arrangerer kurser for lærere, som underviser svagsynede børn i folkeskolen. Disse kurser vil blive lagt på CFK s hjemmeside, I øvrigt vil kurser kunne oprettes efter konkrete ønsker fra alle relevante samarbejdspartnere, institutioner, børnehaver, skoler osv Teknisk bistand Kompetenceudvikling (Synsafdelingen) Teknisk bistand gives normalt direkte til den svagsynede, men naturligvis kan indsatsen tænkes målrettet forældre til et synshæmmet barn osv Andet/øvrige Kompetenceudvikling (Synsafdelingen) Her kunne tænkes samarbejde med landsdækkende institutioner: Synscenter Refsnæs (for børn), Instituttet for Blinde og Svagsynede (www.ibos.dk), Videnscenter for synshandicap (www.visinfo.dk) og VISO m.fl. 12

13 Handicapteknologiafdelingen: 1.1. Undersøgelse, Udredning, Afprøvning og Indstilling til bevilling IT til læse-stavehæmmede Undersøgelse i forbindelse med voksne personer med svære læse-staveproblemer foregår i et tæt samarbejde mellem Taleafdelingen, som foretager de nødvendige læse-stavetest og Handicapteknologiafdelingen, som konkret afprøver særlige IT-hjælpemidler til borgeren. Afdækningen af problemfelter foregår i et tæt samarbejde med borgeren, uddannelsessted og/eller arbejdssted. Det er vigtigt at få afdækket, hvilken form for hjælp, der i de konkrete situationer er brug for Specialpædagogisk bistand, Rådgivning og Vejledning IT til læse-stavehæmmede Der rådgives om undervisningsmuligheder og hjælpemidler. Der rådgives direkte til borgeren, og hvis denne ønsker det, også til pårørende, uddannelsessted og arbejdsplads. På børneområdet forventes kommunernes PPR-rådgivningerne selv at råde over denne kompetence, men i samarbejde med Center for Undervisningsmidler (tidligere Amtscentralen) udbydes en del kurser på området Ene-undervisning IT til læse-stavehæmmede Undervisning i brug af IT-hjælpemidler er ofte ene-undervisning med et konkret formål, dels fordi hjælpemidlerne sjældent bevilges på samme tidspunkt og dels fordi den enkeltes forudsætninger er meget forskellige. Der er som hovedregel tale om en undervisningsindsats i et omfang af 5-10 timer i forbindelse med en nybevilling Hold-undervisning IT til læse-stavehæmmede I samarbejde med Taleafdelingen tilbydes 1-2 gange om året opfølgningskurser til borgere, som har fået bevilget udstyr via CFK. Undervisningen foregår på små hold med 2-3 timers undervisning én dag om ugen i 5 uger Teknisk bistand IT til læse-stavehæmmede Der gives teknisk bistand i forbindelse med udstyr bevilget og udlånt fra CFK. Det forventes som hovedregel, at udstyret indleveres og afhentes af borgeren selv. Der er en del gråzoneproblematikker på området, da selve computeren oftest er borgerens egen eller er bevilget efter forbrugsgodereglerne Andet/øvrige IT til læse-stavehæmmede Forespørgsler i forbindelse med flytning, skift af uddannelsessted mv Undersøgelse, Udredning, Afprøvning og Indstilling til bevilling IT til tale-hjerneskadede Undersøgelse i forbindelse med voksne personer med sprogvanskeligheder eller hjerneskade sker i et tæt samarbejde med Taleafdelingen og Hjerneskaderådgivningen. Disse afdelinger foretager den første afdækning, hvorefter Handicapteknologiafdelingen konkret afprøver om særlige informationsteknologiske hjælpemidler kan afhjælpe nogle af borgerens vanskeligheder. Afdækningen af problemfelter foregår i et tæt samarbejde med borgeren, pårørende og plejepersonale mv. Det er vigtigt at få afdækket borgerens samlede livssituation for at kunne komme med relevante forslag til kommunikationshjælpemidler. På førskoleområdet sker undersøgelse og afdækning i tæt samarbejde med forældre og personale på PPR-kontorer, specialbørnehaver og døgninstitutioner mv. For børneområdets vedkommende henvises til vores Datateks-projekt 2.2. Specialpædagogisk bistand, Rådgivning og Vejledning IT til tale-hjerneskadede Der rådgives om undervisningsmuligheder og hjælpemidler. Der rådgives direkte til borgeren, og hvis denne ønsker det, også til pårørende, uddannelsessted og arbejdsplads Ene-undervisning IT til tale-hjerneskadede Undervisning i brug af et bevilget IT-kommunikationshjælpemiddel eller et hjælpemiddel, som er ved at blive afprøvet. Ene-undervisning har som hovedregel et helt konkret formål fastlagt i samarbejde med borgeren, pårørende eller plejepersonale. Længerevarende ene-undervisningsforløb til denne gruppe varetages normalt af Taleafd. el. Hjerneskaderådgivningen Hold-undervisning IT til tale-hjerneskadede UPS-hold (Undervisning af personer med senhjerneskade) gennemføres i samarbejde med Hjerneskaderådgivningen to gange om året. Hvert forløb er på ti uger, og i gennemsnit er der IT-undervisning én gang om ugen i disse ti uger. Næsten alle UPS-kursister modtager IT-undervisning, som tilrettelægges individuelt, og gennemføres i hold Teknisk bistand IT til tale-hjerneskadede 13

14 Der gives teknisk bistand i relation til igangværende undervisning og i forbindelse med udstyr bevilget og udlånt fra CFK. Det forventes som hovedregel, at udstyret indleveres og afhentes af borgeren eller pårørende. Der er en del gråzoneproblematikker på området, da selve computeren oftest er borgerens egen eller er bevilget efter forbrugsgodereglerne, jf. lov om social service Andet/øvrige IT til tale-hjerneskadede Opgaver i relation til udstyr, som ikke anvendes mere, flytning til anden kommune, flytning til plejehjem etc Undersøgelse, Udredning, Afprøvning og Indstilling til bevilling IT til hørehæmmede IT-opgaverne i relation til hørehæmmede har især rettet sig mod brug af teksttelefon (skrivetelefon), herunder den nye webbaserede tjeneste. Undersøgelse skal i denne forbindelse forstås som afdækning af undervisningsbehov. Opgaven løses normalt efter henvendelse fra Høreafdelingen. Handicapteknologiafdelingen har medarbejder, som kan en del tegnsprog Specialpædagogisk bistand, Rådgivning og Vejledning IT til hørehæmmede Der rådgives om undervisningsmuligheder, hjælpemidler og de nyeste webbaserede kommunikationsmuligheder samt brug af mobiltelefoner og PDA ere mv. Der rådgives direkte til borgeren, og hvis denne ønsker det, også til pårørende, uddannelsessted og arbejdsplads Ene-undervisning IT til hørehæmmede Undervisning i brug af en bevilget teksttelefon eller et andet IT-kommunikationshjælpemiddel. Ene-undervisningen har som hovedregel et helt konkret formål fastlagt i samarbejde med borgeren Hold-undervisning IT til hørehæmmede Holdundervisning til hørehæmmede i brug af Internet og har været gennemført sammen med Høreafdelingen, senest i Et tilsvarende kursus gennemføres i efteråret Teknisk bistand IT til hørehæmmede Der gives teknisk bistand i relation til igangværende undervisning og i forbindelse med teksttelefonudstyr. Egentlige fejl henvises dog til TDC s Handicapservice, som har en forsyningspligt på området Andet/øvrige IT til hørehæmmede Opgaver i relation til udstyr, som ikke anvendes mere, flytning til anden kommune, flytning til plejehjem etc Undersøgelse, Udredning, Afprøvning og Indstilling til bevilling IT til synshæmmede Undersøgelse/afdækning i forbindelse med ansøgninger om IT-hjælpemidler til blinde og svagsynede borgere sker i et samarbejde mellem Synsafdelingen og Handicapteknologiafdelingen. Afdækningen af problemfelter foregår naturligvis også i et samarbejde med borgeren og dennes nærmeste. Det er vigtigt, at muligheder og behov står i et realistisk forhold til hinanden. På folkeskoleområdet sker undersøgelse og afdækning i et tæt samarbejde mellem lærere og synskonsulent. Desuden tilbydes konkret afprøvning i Handicapteknologiafdelingen Specialpædagogisk bistand, Rådgivning og Vejledning IT til synshæmmede Der rådgives om hjælpemidler og undervisningsmuligheder. Der rådgives direkte til borgeren, og hvis denne ønsker det, også til pårørende, uddannelsessted og arbejdsplads. På førskole- og skoleområdet retter rådgivningen sig også mod forældre, pædagoger, lærere etc Ene-undervisning IT til synshæmmede Undervisning i brug af IT-hjælpemidler er oftest eneundervisning med det konkrete formål at sætte borgeren i stand til at betjene ny-bevilget udstyr. Ved bevilling af forstørrelsesprogram gives ca. 10 timers eneundervisning. Ved bevillinger af IT-systemer med brug af scanner, syntetisk tale og skærmlæser (Jaws) er behovet for undervisning betydeligt større. Typisk gives timers ene-undervisning. Til denne undervisning bestilles normalt ekstern edbblindelærer Hold-undervisning IT til synshæmmede Holdundervisning i brug af forstørrelseprogrammet Zoomtekst gennemføres efter behov, typisk to gange om året og typisk med fem undervisningsgange á 2½ times varighed. 14

15 4.5. Teknisk bistand IT til synshæmmede Der gives teknisk bistand i relation til igangværende undervisning og i forbindelse med udstyr bevilget og udlånt fra CFK. Udstyr til blinde og svagsynede er som hovedregel bevilget som udlån, jf. lov om social service Andet/øvrige IT til synshæmmede Opgaver i relation til udstyr, som ikke anvendes mere, flytning til anden kommune, flytning til plejehjem etc Undersøgelse, Udredning, Afprøvning og Indstilling til bevilling IT til bevægelseshandicappede Undersøgelse/afdækning i forbindelse med ansøgninger om IT-hjælpemidler til bevægelseshæmmede sker i et samarbejde mellem Handicapteknologiafdelingen og pædagoger i specialbørnehaver, lærere i specialklasserækker, sagsbehandlere i kommunernes jobcentre, kommunale terapeuter osv. Afdækningen af problemfelter foregår naturligvis også i et tæt samarbejde med borgeren og dennes nærmeste. Det er vigtigt, at muligheder og behov står i et realistisk forhold til hinanden Specialpædagogisk bistand, Rådgivning og Vejledning IT til bevægelseshandicappede Der rådgives om hjælpemidler og undervisningsmuligheder. Der rådgives direkte til borgeren, og hvis denne ønsker det, også til pårørende, uddannelsessted og arbejdsplads. På førskole-, på folkeskoleområdet og i ungdomsuddannelserne retter rådgivningen sig også mod pædagoger, lærere osv Ene-undervisning IT til bevægelseshandicappede Undervisning i brug af IT-hjælpemidler til bevægelseshæmmede er oftest eneundervisning med det konkrete formål at sætte borgeren i stand til at betjene ny-bevilget udstyr eller for at lære borgeren kompenserende teknikker på eksisterende udstyr Hold-undervisning IT til bevægelseshandicappede Holdundervisning til bevægelseshæmmede i brug af Internet og har tidligere været gennemført blandt med beboere fra Kollektivcentret Bytoften, Tjørring Teknisk bistand IT til bevægelseshandicappede Der gives teknisk bistand i relation til igangværende undervisning og i forbindelse med udstyr bevilget og udlånt fra CFK. Det forventes som hovedregel, at udstyret indleveres og afhentes af borgeren, pårørende eller døgninstitution. Der er en del gråzoneproblematikker på området, da selve computeren oftest er borgerens egen eller er bevilget efter forbrugsgodereglerne, jf. lov om social service 113. For borgere med hurtigt progredierende sygdomme som Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) er der som hovedregel tale om udstyr udlånt fra CFK. I disse sager vil Handicapteknologiafdelingen oftest både afhente og bringe udstyr i forbindelse med reparationer Andet/øvrige IT til bevægelseshandicappede Opgaver i relation til udstyr, som ikke anvendes mere, flytning til anden kommune, flytning til plejehjem etc Undersøgelse, Udredning, Afprøvning og Indstilling til bevilling IT til øvrige handicapgrupper Øvrige handicapgrupper dækker over personer med diagnoser som autisme, ADHD, Asberger eller Tourette, samt enkelte meget sjældne diagnoser, jf. diagnoselisten på Undersøgelse/afdækning i forbindelse med IT-baserede undervisnings- og -hjælpemidler til personer med ovennævnte diagnoser sker i et samarbejde mellem Handicapteknologiafdelingen og pædagoger i specialbørnehaver, lærere i specialklasserækker, kommunale terapeuter osv. Afdækningen af problemfelter foregår naturligvis også i et tæt samarbejde med borgeren og dennes nærmeste Specialpædagogisk bistand, Rådgivning og Vejledning IT til øvrige handicapgrupper Der rådgives om hjælpemidler og undervisningsmuligheder. Der rådgives direkte til borgeren, og hvis denne ønsker det, også til pårørende, uddannelsessted og arbejdsplads. Rådgivningen gives som hovedregel i et tæt samarbejde med fagpersoner på PPR-kontorer, i børnepsykiatrien osv. På førskole-, på folkeskoleområdet og i ungdomsuddannelserne retter rådgivningen sig også mod pædagoger, lærere osv Ene-undervisning IT til øvrige handicapgrupper Ene-undervisning vil i nogle sager skulle gives både til borgeren og til dennes daglige kontaktperson (vil i så fald også blive registreret som kompetenceudvikling), til en lærer eller til forældrene. Målet er oftest at sætte borgeren i stand til 15

16 at betjene ny-bevilget udstyr eller at lære at ham/hende at bruge standard IT-løsninger til kompenserende formål Hold-undervisning IT til øvrige handicapgrupper Holdundervisning til denne gruppe har ikke været givet fra CFK s side. Der henvises til Sønderagerskolen og Åmoseskolen m.fl. på folkeskoleområdet og Lindegårdskolen samt oplysningsforbundene (FOF) på voksenområdet Teknisk bistand IT til øvrige handicapgrupper Der gives teknisk bistand i relation til udstyr, som er bevilget og udlånt fra CFK Andet/øvrige IT til øvrige handicapgrupper Opgaver i relation til udstyr, som ikke anvendes mere, flytning til anden kommune, flytning til plejehjem etc 7.1. Undersøgelse, Udredning, Afprøvning og Indstilling til bevilling Kompetenceudvikling (Handicapteknologiafdelingen) Kompetenceudvikling vedrører alle aspekter omkring brug af IT til handicappede. Det være sig i børnehaven, i skolen eller på døgninstitutionen. Handicapteknologiafdelingens medarbejdere er blevet brugt i arbejdsgrupper og situationer, hvor udvidet brug af IT er tænkt indført. Nævnes kan Struer Skole- og Behandlingshjem, AU-Centret i Holstebro, Kollektivcentret Bytoften i Tjørring og mange flere Specialpædagogisk bistand, Rådgivning og Vejledning Kompetenceudvikling (Handicapteknologiafdelingen) Rådgivning på IT-området retter sig mod såvel ledelse som personalegrupper, der arbejder med handicappede. Handicapteknologiafdelingen står for netværk af fagpersoner på specialbørnehaveområdet og på specialskoleområdet Ene-undervisning Kompetenceudvikling (Handicapteknologiafdelingen) I situationer, hvor der udleveres, særlige IT- og kommunikationshjælpemidler, som skal tilpasses, og borgeren ikke selv har mulighed herfor. Eksempelvis tilbydes pædagoger, lærere, ægtefælle eller andre konkret undervisning i tilpasning af udlånt udstyr Hold-undervisning Kompetenceudvikling (Handicapteknologiafdelingen) Handicapteknologiafviklingen afvikler samarbejde i med Center for Undervisningsmidler en del kurser i 2007 med fokus på IT til ordblinde (IT-rygsæk). I øvrigt kan kurser tænkes på alle Handicapteknologiafdelingens arbejdsfelter. Der henvises til CFK s hjemmeside, Kurser vil også kunne oprettes efter konkrete ønsker fra vore samarbejdspartnere: institutioner, børnehaver, skoler osv Teknisk bistand Kompetenceudvikling (Handicapteknologiafdelingen) Teknisk bistand gives normalt direkte til borgeren, men naturligvis kan der være ofte forekommende tekniske problemer med et produkt, som gør det mest hensigtsmæssigt at rette indsatsen mod plejepersonale osv Andet/øvrige Kompetenceudvikling (Handicapteknologiafdelingen) Her kunne tænkes på samarbejde på tværs af CFK s afdelinger omkring brug af ICF-standarder til afdækning samt på det landsdækkende samarbejde med Hjælpemiddelinstituttet (www.hmi.dk), med VISO og med de øvrige videnscentre. Nævnes skal også samarbejdet med udviklingsorienterede firmaer. 16

17 Hjerneskaderådgivningen: 1.1 undersøgelse m.v.- Erhvervet hjerneskade (0-18årige) Når et barn får en hjerneskade, vil der være mange instanser og fagpersoner involveret i rehabilitering og undervisning såvel under sygehusindlæggelsen som i efterforløbet. Der er i 2007 i Herning Kommune oprettet et Hjerneskade-samråd for børn. Formålet med samrådet er at sikre barnet og familien en koordineret og sammenhængende indsats af høj faglig kvalitet. Det er samrådets opgave at sørge for udredning af det hjerneskadede barn med henblik på det videre forløb. En af hensigterne med samrådet er, at familien får tilbudt en kontaktperson, der kan samle alle informationer og være bindeled mellem familie og fagpersoner Rådgivning m.v. Erhvervet hjerneskade (0-18årige) Hjerneskaderådgivningen deltager i Herning kommunes Hjerneskadesamråd for børn og tilbyder herigennem rådgivning og vejledning til familier og relevante faggrupper. Rådgivning og vejledning tilbydes også til borgere i de kommuner, Center for Kommunikation har kontrakt med Ene-undervisning Erhvervet hjerneskade (0-18årige) Kommunerne har undervisningsforpligtelsen af et barn med erhvervet hjerneskade. Kun i enkeltstående, komplicerede tilfælde kan kommunen anmode om bistand hos Center for Kommunikation. Bistanden kan også gives som undervisning og vejledning til det personale, der skal forestå genoptræning af barnet med for eksempel træningsmaterialet HOT Holdundervisning Erhvervet hjerneskade (0-18årige) Hjerneskaderådgivningen kan tilbyde holdundervisning af forældre og netværk til børn med erhvervet hjerneskade. I Herning Kommune formidles undervisningen via Hjerneskade-samrådet for børn. Undervisningen målrettes gruppens aktuelle behov men indeholder typisk orientering om hjernen, hjernens funktionsmåde, hjerneskadens betydning for barnets videre udvikling og sorg- og krisebearbejdning. 1.5 Teknisk Bistand Erhvervet hjerneskade (0-18årige) 1.6. Andet/øvrige Erhvervet hjerneskade (0-18årige) 2.1.Undersøgelse m.v. Erhvervet hjerneskade (18-65årige) (ekskl. UPS-kursus) Målgruppen er personer med let til middelsvær hjerneskade. Hjerneskaden må ikke være progredierende, og der må ikke være andre konkurrerende primærdiagnoser, der kan være til hindring for udbytte af bistand fra Hjerneskaderådgivningen (psykiatrisk lidelse eller aktuelt misbrug) Der optages anamnese og foretages en udredning af helheds-situationen, oftest på baggrund af en foreliggende neuropsykologisk undersøgelse. Den individuelle samtale med borgeren om ønsker og behov danner baggrund for tilrettelæggelse af det videre tilbud om bistand fra Hjerneskaderådgivningen. 2.2 Rådgivning m.v.-erhvervet hjerneskade (18-65-årige) ekskl. UPS-kursus) Der tilbydes rådgivning i forhold til vanskelighederne. Det kan typisk dreje sig om svigtende overblik over hverdagens gøremål, initiativløshed, så det kan være vanskeligt at komme i gang med aktiviteter eller arbejdsfunktioner, eller det kan dreje sig om kontakt til arbejdsgiver, sagsbehandlere, jobkonsulenter eller uddannelses-institutioner Ene-undervisning Erhvervet hjerneskade (18-65-årige) (ekskl. UPS-kursus) Hjerneskaderådgivningen tilbyder et individuelt undervisnings-forløb, hvis der er specielle kognitive vanskeligheder. Det kan for eksempel dreje sig om hukommelses- eller opmærksomheds-problemer Holdundervisning Erhvervet hjerneskade (18-65-årige) (ekskl. UPS-kursus) Der udbydes et gruppeundervisningsforløb over 8 uger med 2½ timers undervisning én gang ugentligt. Kurset hedder Nutid-fortid-fremtid. Kurset er målrettet personer med lette til middelsvære hjerneskader, som har begrænsede ressourcer i forhold til mestring og udholdenhed. Kursusindholdet er information om sociale forhold og muligheder for støtte til jobfastholdelse eller fritidsaktiviteter, information om hjernes funktionsmåde og om hjerneskaders følger, om patientforeninger og aktivitetstilbud. 17

18 Der udbydes desuden et kursus for erhvervsaktive personer med senhjerneskade. Det drejer sig om et intensivt forløb med kognitiv træning, information om hjernens funktion, hjerneskaders følge og om mestringsstrategier. Der er tre timers undervisning én gang ugentligt i 6-8 uger Teknisk bistand Erhvervet hjerneskade (18-65-årige) (ekskl. UPS-kursus) I forbindelse med et undervisningsforløb kan borgeren få installeret relevante træningsprogrammer på hjemmets computer. Derved er der mulighed for at forberede og efterbehandle emner fra undervisningen. Der kan eksempelvis være tale om programmet Cognisoft, der træner specifikke kognitive udfald. Programmet kan lånes i en begrænset periode. Der kan også være tale om hjælp til at kunne betjene forskellige programmer på computeren igen, f.eks. mailfunktionen Andet / øvrige Erhvervet hjerneskade ( årige) (ekskl. UPS-kursus) 3.1. Undersøgelse m.v. Undervisning af personer med senhjerneskade (UPS-kursus) Hjerneskaderådgivningen foretager en pædagogisk udredning af borgeren før visitering til UPS-kursus. Der vurderes for fysiske funktionsnedsættelser, sproglige vanskeligheder og for kognitive forstyrrelser og personlighedsændringer. Det kan dreje sig om ændringer i opmærksomhed, hukommelse, koncentration og overblik. Der kan være tale om initiativløshed, opfarenhed, tab af situationsfornemmelse, svigtende forståelse for humor og svigtende evne til omsorg for andre. Der udarbejdes afsluttende udtalelser og beskrivelser, som efter aftale med kursisten sendes til kommunale samarbejdspartnere med det formål at bidrage til den mest hensigtsmæssige videre foranstaltning for borgeren Rådgivning m.v.-undervisning af personer med senhjerneskade (UPS-kursus) Hjerneskaderådgivningen tilbyder rådgivning til familie, samarbejdspartnere og sagsbehandlere, hvis der i kursusforløbet opstår behov herfor. Det kan være relevant i de tilfælde, hvor tilbagevenden til job på særlige vilkår kan komme på tale, eller hvor der iværksættes en arbejdsprøvning. Rådgivningen kan indeholde en beskrivelse af fremmøde, graden af aktivitet, udtrætning og smertepåvirkning. 3.3 Eneundervisning-Undervisning af personer med senhjerneskade (UPS-kursus) Der kan udarbejdes et individuelt undervisningsprogram som supplement til gruppeundervisningsforløbet. I den ofte komplekse problemstilling kan borgeren have behov for speciel træning af mistede funktioner Holdundervisning Undervisning af personer med senhjerneskadede (UPS-kursus) Et UPS-gruppeundervisningsforløb strækker sig over 15 uger med 10 ugentlige timer fordelt på 3 dage á 3-4 timer. Et overordnet mål for undervisningen er at give borgeren øget erkendelse af hjerneskadens konsekvenser, fremme accept af de nye livsvilkår, opnå den optimale tilknytning til arbejdsmarkedet og give redskaber til at opnå en hverdag med livskvalitet. Indholdet er kognitiv undervisning, træning med EDB, praktisk/fysisk undervisning, ADL, kreativ undervisning, individuelt arbejde, psykoeducation (herunder er emner som f.eks. hjernens opbygning og funktion, følger efter hjerneskader samt mulige reaktioner på og tackling af stress), samvær med andre ligestillede og rådgivning i forhold til fremtidsmuligheder. Der kan afholdes netværksmøder omkring den enkelte kursist med deltagelse af f.eks. familie, naboer, fritidskontakter, sagsbehandlere, repræsentanter fra arbejdsplads og støttepersoner Teknisk bistand - Undervisning af personer med senhjerneskade (UPS-kursus) I forbindelse med et undervisningsforløb kan borgeren få relevante træningsprogrammer installeret på hjemmets computer. Derved bliver der mulighed for at forberede og efterbehandle emner fra undervisningen. Der kan også være tale om at få hjælp til igen at kunne betjene f.eks. mailfunktion Andet / øvrige Undervisning af personer med senhjerneskade (UPS-kursus) 4.1. Undersøgelse m.v. Åben rådgivning (0-18årige) (hjerneskade) Hjerneskaderådgivningen tilbyder støtte til børn i familier, hvor én af forældrene har fået en hjerneskade. Henvendelsen om støtte og rådgivning kan komme fra familien, fra Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning, fra genoptræningsinstitutioner eller fra personer tilknyttet Hjerneskaderådgivningen. 18

19 4.2 Rådgivning m.v. Åben rådgivning (0-18-årige) (hjerneskade) Rådgivningen i forhold til det enkelte barn kan indeholde en vurdering af, om barnets problemer er af en art, så et andet og mere indgribende tilbud skal iværksættes. 4.3 Ene-undervisning Åben rådgivning (0-18-årige) (hjerneskade) Hjerneskaderådgivningen tilrettelægger eneundervisning én gang om måneden efter særligt udarbejdet undervisningsmateriale. Det kan være en model af hjernen, skriftligt undervisnings materiale m.v. Samtalerne med en fagperson omkring de vilkår, der er ændrede i barnets liv, har stor værdi. 4.4 Hold-undervisning Åben rådgivning (0-18-årige) (hjerneskade) Smågrupper af søskende og børn fra forskellige familier kan få holdundervisning, når det vurderes, at samspillet mellem børn med fælles problemstillinger kan have positiv effekt. Undervisningsindholdet kan være emner omkring overtagelse af ansvar, reaktionsmåder på den hjerneskadede forældres ændrede personlighed mm. Barnets klassekammerater og lærere kan undervises i aspekter omkring hjerne og hjerneskade for at øge forståelsen for barnets ændrede familievilkår Teknisk Bistand Åben rådgivning (0-18-årige) (hjerneskade) 4.6. Andet / øvrige Åben rådgivning (0-18-årige (hjerneskade) 5.1 Undersøgelse m.v. Pårørende (ekskl årige) (hjerneskade) Efter henvisning tilbydes et besøg i hjemmet. Her afdækkes hvilke behov for støtte, de pårørende har. Pårørende kan, ud over ægtefælle og børn, være søskende, forældre, en nær ven / veninde, nabo eller kollega. 5.2 Rådgivning m.v. Pårørende (ekskl årige) (hjerneskade) Hjerneskaderådgivningen tilbyder rådgivning til pårørende om, hvor og hvordan der indhentes information om hjælp og støtte i den ændrede livssituation. Det kan dreje sig om hjemmehjælp, hjemmevejleder,ledsageordning, hjælpemidler, kommunikations-hjælpemidler, fysisk genoptræning, intellektuel genoptræning, ADL og afdækning af den økonomiske situation Ene-undervisning Pårørende (ekskl årige) (hjerneskade) I ene-undervisning tilbydes undervisning i strategier for, hvordan den pårørende fortsat kan prioritere rollen som ægtefælle frem for at påtage sig pasnings- og plejerollen. Der kan arbejdes med sorg og kriseproblematikker, og der kan undervises i, hvordan den pårørende og den ramte sikrer, at børnene i hjemmet får de optimale opvækstmuligheder under de givne forudsætninger Hold-undervisning Pårørende (ekskl årige) (hjerneskade) Der udbydes et kursusforløb for pårørende af en varighed af 8-10 uger. Der undervises én aften om ugen i 2½ time. Undervisningsindholdet kan bl.a. være hjernens opbygning og funktion, primære og sekundære følgevirkninger, kriseforløb og bearbejdning, stress og coping, ændret seksualitet og orientering i relevante dele af sociallovgivningen. Kurset tilrettelægges efter det enkelte holds behov og ønsker. Kursusdeltagerne støttes i at fortsætte efter kursusafslutning som selvhjælpsgruppe for at vedligeholde et værdifuldt fællesskab af ligestillede. I den forbindelse kan en medarbejder fra Hjerneskaderådgivningen deltage i startfasen Teknisk bistand Pårørende (ekskl år) (hjerneskade) 5.6. Andet / øvrige Pårørende (ekskl årige) (hjerneskade) 6.1. Undersøgelse m.v. Kompetenceudvikling (Hjerneskaderådgivningen) 6.2. Rådgivning m.v. Kompetenceudvikling (Hjerneskaderådgivningen) Der tilbydes rådgivning og vejledning til personalegrupper og netværk i håndtering af de vanskeligheder, den senhjerneskadede har fået i forbindelse med sygdom eller ulykke. Det kan dreje sig om medarbejdere fra hjemmeplejen, fra institutioner eller skoler, fra sundhedscentre og aktivitetstilbud og fra familier og sociale netværk Eneundervisning Kompetenceudvikling (Hjerneskaderådgivningen) Der kan gives eneundervisning til en person, der har en vigtig funktion i forhold til den senhjerneskadede. Det kan dreje sig om familierelation, rehabilitering, jobsammenhæng eller sociale aktiviteter. Undervisningsindholdet tilrettelægges individuelt med teori og strategier målrettet den enkeltes situation. 19

20 6.4. Holdundervisning Kompetenceudvikling (Hjerneskaderådgivningen). Hjerneskaderådgivningen tilbyder kurser for personalegrupper på plejehjem og aktivitetscentre, for medarbejdere i kommunale forvaltninger, for ansatte i fritidssektoren og i uddannelses-institutioner. Kursusindholdet tilrettelægges efter det aktuelle behov i forhold til de relationer, deltagerne har til personer med erhvervet hjerneskade Teknisk bistand Kompetenceudvikling (Hjerneskaderådgivningen) 6.6. Andet / øvrige Kompetenceudvikling (Hjerneskaderådgivningen) 20

Børneområdet: Der tilbydes rådgivning til børn, forældre og andre pårørende samt personer med daglig tilknytning til barnet.

Børneområdet: Der tilbydes rådgivning til børn, forældre og andre pårørende samt personer med daglig tilknytning til barnet. Ydelseskatalog for Center for Kommunikation - 2014 Høreafdelingen: 1. Førstegangs-bevilling af høreapparat 1.1. Undersøgelse m.v. 1. gangs-bevilling af høreapparat Der tilbydes samtale med borgeren, og

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Ydelseskatalog for Center for Kommunikation 2017

Ydelseskatalog for Center for Kommunikation 2017 Ydelseskatalog for Center for Kommunikation 2017 Høreafdelingen: 1. Førstegangs-bevilling af høreapparat 1.1. Undersøgelse m.v. 1. gangs-bevilling af høreapparat Der tilbydes samtale med borgeren, og herud

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år Center for Kommunikation Center for Kommunikation BØRNETEAM Hvem er vi Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning Kommune som driftsherre, og vi

Læs mere

Tilbud til børn med synsnedsættelser

Tilbud til børn med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med synsnedsættelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Odense Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T 2 Eneundervisning af voksne

Læs mere

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse erhverv IKH Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Institut Tale, for Kommunikation Høre og Specialrådgivning og Handicap Tale, høre og specialrådgivning

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv.

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? På Kommunikationscentret møder

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet.

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet. Åben træffetid (TT) Borgere, der efter afsluttet tilpasning af høreapparat oplever problemer med apparat eller øreprop. Borgere, der har behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med hørenedsættelse.

Læs mere

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er THS? CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev Tale THS er en forkortelse for Tale Høre Syn CSK er et fælles center, der rummer STU, Særlig

Læs mere

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvem er vi? I Kommunikationscentrets afdeling for erhvervet hjerneskade møder du talepædagoger/ audiologopæder, speciallærer samt neuropsykologer.

Læs mere

T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3

T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3 TALEAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 3 T3 Eneundervisning af voksne med dysartri... 4 T4 Holdundervisning

Læs mere

En god start på en ny begyndelse

En god start på en ny begyndelse En god start på en ny begyndelse Sådan finder du os Telefontid og tidsbestilling Ungdomstilbuddet Fax Tlf. 56 92 64 01 et alle hverdage Konsultation efter aftale samt onsdag Synsafdelingen alle hverdage

Læs mere

Kommuneinformation om Landskursus for. Hals- og Mundhuleopererede. 29. juni - 2. juli 2017

Kommuneinformation om Landskursus for. Hals- og Mundhuleopererede. 29. juni - 2. juli 2017 Kommuneinformation om Landskursus for hals- og mundhuleopererede 29. juni - 2. juli 2017 Sted: Vingsted hotel og konferencecenter Arrangør: Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland Dansk Landsforening

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 VEJLEDNING HOVEDKONTOR: CENTER FOR KOMMUNIKATION Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf.: 96 28 49 00, Fax:

Læs mere

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg CKU Skive-Viborg Arvikavej 1-5 7800 Skive Rosenstræde 6 8800 Viborg Tel: 9915 7600 cku@skivekommune.dk www.ckusv.dk Indhold

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Ærø Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Ærø Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Ærø Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T 2 Eneundervisning af voksne

Læs mere

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade. Til de fynske kommuner

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade. Til de fynske kommuner Taleafdelingen Ydelseskatalog 2009 Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade Til de fynske kommuner Udredning & Sundhedsloven ( 5) Voksne med sprog-/tale- eller kommunikationsproblemer efter erhvervet

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Ydelseskatalog Ærø Kommune TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog Ærø Kommune TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Ærø Kommune TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T4 Holdundervisning for voksne med afasi... 5 T9 Kursus

Læs mere

Dysartri. Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen. Råd og vejledning til patienter og pårørende

Dysartri. Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen. Råd og vejledning til patienter og pårørende Dysartri Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen Råd og vejledning til patienter og pårørende Indhold Hvad er dysartri Taleorganerne Andre ledsagende vanskeligheder Hvad kan der

Læs mere

Synsafdelingens kurser 2015

Synsafdelingens kurser 2015 Synsafdelingens kurser 2015 Kursusoversigt - 2015 Kursus Navn: ipad - Begyndere ipad - Øvede At leve med stærk synsnedsættelse CCTV kursus Udvidet brug af Daisy-afspiller Datoer: 9. april 21. august 8.

Læs mere

Center for Kommunikation og Hjælpemidler. Cochlear Implant. Høreområdet

Center for Kommunikation og Hjælpemidler. Cochlear Implant. Høreområdet Center for Kommunikation og Hjælpemidler Cochlear Implant Høreområdet Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Vejle Amt er en amtslig institution under Socialudvalget. Centret varetager opgaver i henhold

Læs mere

Ydelseskatalog 2016. KommunikationsCenter Thisteds. Kompenserende Specialundervisning for Voksne. samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Ydelseskatalog 2016. KommunikationsCenter Thisteds. Kompenserende Specialundervisning for Voksne. samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) KommunikationsCenter Thisteds Ydelseskatalog 2016 Kompenserende Specialundervisning for Voksne samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Opdateret Ydelseskatalog kan til enhver tid ses på vores

Læs mere

Læseafdelingen. Hørelsen efter hjerneskade Læs og skriv med it. Information til personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende.

Læseafdelingen. Hørelsen efter hjerneskade Læs og skriv med it. Information til personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende. Læseafdelingen Hørelsen efter hjerneskade Læs og skriv med it Information til personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende. Høreafdelingen Dette hæfte er udviklet af Høreafdelingen, CSU-Slagelse.

Læs mere

1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde

1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde Beskrivelse af konkrete ydelser på synsområdet 1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde Målgruppe Svagsynede og blinde borgere, der på grund af væsentligt nedsat syn har vanskeligt

Læs mere

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Stemme- og talevanskeligheder. Til de fynske kommuner

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Stemme- og talevanskeligheder. Til de fynske kommuner Taleafdelingen Ydelseskatalog 2009 Stemme- og talevanskeligheder Til de fynske kommuner Logopædisk udredning af stemme-/talevanskeligheder Borgere med stemme- og/eller talevanskeligheder, der er organisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006.

Læs mere

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn.

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? I Kommunikationscentrets børneafdeling er vi specialister

Læs mere

Cochlear Implant. Høreafdelingen

Cochlear Implant. Høreafdelingen Cochlear Implant Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 COCHLEAR IMPLANT Hvem kan have glæde af Cochlear Implant? CI kan være et alternativ til traditionel høreapparatbehandling, når hørelsen er blevet

Læs mere

Voksenområdet. Ydelseskatalog IKH 2012. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm.

Voksenområdet. Ydelseskatalog IKH 2012. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm. Voksenområdet Ydelseskatalog IKH 2012 Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm.dk Ydelseskatalog IKH 2012 Indholdsfortegnelse Voksne Indledning...2

Læs mere

-VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL AFDELING, TERAPIER OG NEUROPSYKOLOG. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING.

-VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL AFDELING, TERAPIER OG NEUROPSYKOLOG. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING. DEN LOGOPÆDISKE INTERVENTION PÅ SYGEHUSET: -DEN LOGOPÆDISKE UDREDNING. -FORANSTALTNING. -VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL PÅRØRENDE. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING.

Læs mere

Kurser 2012 / 2013. Synsrådgivningen. Undervisningstilbud til voksne med synshandicap. Center for Specialundervisning.

Kurser 2012 / 2013. Synsrådgivningen. Undervisningstilbud til voksne med synshandicap. Center for Specialundervisning. CSU-Slagelse, Center for Specialundervisning yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder Voksne med hørevanskeligheder Voksne med kognitive vanskeligheder som følge af

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3 Eneundervisning af

Læs mere

Lov om specialundervisning

Lov om specialundervisning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål At afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes handicap (kompenserende specialundervisning).

Læs mere

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet?

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? af PETER LEBECH forstander SYNSCENTRaLEN, VORDINGBORG Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? Det er en dyb personlig krise helt eller delvist at miste synet uanset alder. Denne artikel kan måske hjælpe

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Information om kognitive vanskeligheder

Information om kognitive vanskeligheder Information om kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE En erhvervet hjerneskade medfører for de fleste en ændret livssituation. Det gælder for den ramte, og det gælder for de pårørende. Denne

Læs mere

INDHOLD. Rød = Udgår, men kan tilkøbes

INDHOLD. Rød = Udgår, men kan tilkøbes SYNSAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD S 1 Rådgivning og vejledning af borgere over 18 år, der har en alvorlig synsnedsættelse... 3 S 2 Rådgivning og vejledning samt specialrådgivning for borgere med

Læs mere

Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog

Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog Blinde og svagsynede børn og unge 0 18+ år Ethvert barn, der konstateres at være blind eller svagsynet efter en bestemt definition (visus = 6/18 eller tilsvarende)

Læs mere

Garanti, reparation, justering, udskiftning

Garanti, reparation, justering, udskiftning 1 Nyt høreapparat Du har fået nyt høreapparat enten på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik. Din høreklink står for udlevering af høreapparatet samt tilpasning, justering og vejledning

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne Sorø Kommune Kvalitetsstandard Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for kkompenserende specialundervisning for voksne 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgivningen...3 3. Målgrupper...4 4. Formål...4 5. Sagsbehandling og

Læs mere

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013 Acadre

Læs mere

Lær at danne lyd efter total laryngectomi

Lær at danne lyd efter total laryngectomi Kommunikationscentret - Region Hovedstaden Lær at danne lyd efter total laryngectomi Denne pjece forsøger at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med bortoperation af struben.

Læs mere

Synsafdelingens kurser

Synsafdelingens kurser Synsafdelingens kurser 2 Kursusbeskrivelser: ipad - Begyndere Med udgangspunkt i borgerens erfaringer og kompetencer, gennemgås ipad ens muligheder for forstørrelse, oplæsning, kompenserende opsætninger

Læs mere

Information. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet

Information. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet Information Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet Marts 2014 Center for kommunikation og Velfærdsteknologi, afd. CRS yder specialundervisning og specialpædagogisk

Læs mere

Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse

Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse Information Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse CKV Synsrådgivningen Synsrådgivningen tilbyder rådgivning i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 74, 76 og Lov om

Læs mere

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning Ungdomsuddannelse (STU) STU-Erhverv STU-Ungdom Klubtilbud ASK Ungdomsvejledningen Læse Ordblindeundervisning It-hjælpemidler AVU-hold Hjælp til uddannelsen Høre Cochlear implant Hørelse på jobbet Lydoverfølsomhed

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Institutionsprofil for Center for Syn og Kommunikation

Institutionsprofil for Center for Syn og Kommunikation Institutionsprofil for Center for Syn og Kommunikation September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Center for Syn og Kommunikation...3 2. Kapacitet...5 3. Personale og økonomi...5

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge, der er blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse STU på Synscenter Refsnæs tilbyder dig side

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge, der er blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs På den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) på Synscenter

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Langeland Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Langeland Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Langeland Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 5 T 2 Eneundervisning af

Læs mere

Kvalitetsstandarder på høreområdet 2013

Kvalitetsstandarder på høreområdet 2013 Kvalitetsstandarder på høreområdet 2013 Høreapparater undervisning - instruktion Hovedområde Høreapparater undervisning instruktion Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ydelsestype Lov om Social Service 112 Høreapparater

Læs mere

Information om dysartri

Information om dysartri Information om dysartri 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvad er dysartri? Ordet dysartri kommer af det græske "dys" og "athroun" og betyder nedsat evne til at tale tydeligt. Dysartri er således betegnelsen for

Læs mere

Årsrapport 2012. Holbæk Kommune

Årsrapport 2012. Holbæk Kommune Årsrapport 2012 Holbæk Kommune CSU-Slagelse Norgesvej 14 4200 Slagelse Tlf. 58 57 57 60 csu-slagelse@slagelse.dk www.csu-slagelse.dk Indholdsfortegnelse 4 Indledning 5 Indbyggertal - Vestsjælland 6 Høreafdelingen

Læs mere

Basalt modul Sprog- og kommunikationsforstyrrelser som følge af erhvervet hjerneskade

Basalt modul Sprog- og kommunikationsforstyrrelser som følge af erhvervet hjerneskade Bilag B(1): Basalt modul Sprog- og kommunikationsforstyrrelser som følge af erhvervet hjerneskade Sagsbehandlere, hjemmevejledere, hjemmehjælpere, (social)pædagoger og andre, der har behov for kendskab

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 Information om Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. 1 1 Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune Lovgrundlag

Læs mere

INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HANDICAP

INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HANDICAP INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HANDICAP Fællestræk for progredierende lidelser Livssituationen Skal forholde sig til en progredierende lidelse Ændret status i familien på job Uvished over progressionen

Læs mere

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014 Menièretræf Herning d. 15.03.2014 Tilbud til menièreramte fra kommunikationscenter Program: Præsentation Center for Kommunikation Pædagogiske tilbud Andre rehabiliteringstilbud - Serviceloven - Hjælpemidler

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

Jens Erik Kajhøj Side 1

Jens Erik Kajhøj Side 1 Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for SPS og Tværgående Jura E-mail: jens.erik.kajhoj@stukuvm.dk Tlf.: 33 92 60 03 E-mail: sps@stukuvm.dk

Læs mere

Information om dysartri

Information om dysartri Kommunikationscentret Information om dysartri 1 2 Hvad er dysartri? Ordet dysartri kommer af det græske "dys" og "athroun" og betyder nedsat evne til at tale tydeligt. Dysartri er således betegnelsen for

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER 2 Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Ydelseskatalog 2012 TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog 2012 TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2012 TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement Sprog- og talevanskeligheder efter senhjerneskade T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3 T2 Eneundervisning

Læs mere

Vejledning for høreapparatbrugere

Vejledning for høreapparatbrugere Kommunikationscentret Vejledning for høreapparatbrugere 1 2 Nyt høreapparat Du har fået nyt høreapparat enten på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik. Din høreklink står for udlevering

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16 Center for Specialundervisning for Voksne Vejle Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16 Voksenspecialundervisningen Solsikkevej 6 7100 Vejle 51 71 68 32 CSV Vejle tilbyder

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT. Vurdering af hjemtagelse af tilbud fra Center for rehabilitering og specialrådgivning (CRS) Sidst revideret 20-02-2015

BAGGRUNDSNOTAT. Vurdering af hjemtagelse af tilbud fra Center for rehabilitering og specialrådgivning (CRS) Sidst revideret 20-02-2015 Sidst revideret 20-02-2015 Svendborg Kommune Social og Sundhed Myndighedsafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 62 23 30 00 socmyn@svendborg.dk www.svendborg.dk BAGGRUNDSNOTAT Vurdering af hjemtagelse

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

INDHOLD. Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes

INDHOLD. Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes HØREAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD H 1 Telefontræffetid... 3 H 2 Åben træffetid... 4 H 3 Grundkursus for hørehæmmede og pårørende... 5 H 4 Undervisning i forbindelse med udlevering af høreapparat

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Ydelseskatalog 2012 HØREOMRÅDET

Ydelseskatalog 2012 HØREOMRÅDET Ydelseskatalog 2012 HØREOMRÅDET HØREOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement H 1 Telefontræffetid... 3 H 2 Åben træffetid... 4 H 3 Grundkursus for hørehæmmede og pårørende... 5 H 4 Undervisning i forbindelse

Læs mere

Funktionsnedsættelser og erhverv

Funktionsnedsættelser og erhverv Specialrådgivning erhverv Specialrådgivning om kompensation på arbejdspladsen CKHM er et regionalt videns og kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne samt fagpersoner i kommunerne og på regionens

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne

Specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne på ungdomsuddannelserne Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Ministeriet for Børn og Undervisning. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk - Administrativt Center Kontor for SPS og Handicap Frederiksholms

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere