Studieordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning"

Transkript

1 Studieordning Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management September Side 0 af 28

2 Indhold 1. Studieordningens rammer Studieordningens ikrafttrædelsesdato Overgangsordninger Uddannelsens overordnede rammer Oversigt over uddannelsen Optagelse Uddannelsen reguleres af følgende love og regler Uddannelsens formål og læringsudbytte Uddannelsens kerneområder -fællesfag Indhold og læringsmål for Analyse og statistik Indhold og læringsmål for Metode og videnskabsteori Indhold og læringsmål for Personale-, strategi- og virksomhedsudvikling Indhold og læringsmål for Markedskommunikation, salg og rådgivning Indhold og læringsmål for Projektledelse Uddannelsens kerneområder inden for studieretningerne Jordbrugsbiologi og Jordbrugsøkonomi Kerneområder inden for studieretning Jordbrugsbiologi Indhold og læringsmål for Biologisk stofomsætning og miljø Indhold og læringsmål for Produktion og restprodukter Kerneområder inden for studieretning Jordbrugsøkonomi Indhold og læringsmål for Økonomisk analyse, kalkulation, drifts- og produktionsanalyse Indhold og læringsmål for Markeds-, organisations- og kvalitetsudvikling 14 4 Obligatoriske uddannelseselementer Indhold og læringsmål obligatorisk uddannelseselement første semester Uddannelseselementets bedømmelse Indhold og læringsmål obligatorisk uddannelseselement andet semester Uddannelseselementets bedømmelse Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer Praktik Læringsmål for praktik Bachelorprojekt Krav til bachelorprojektet Formulerings- og staveevne Side 1 af 28

3 6.3 Læringsmål Bedømmelse Oversigt over prøverne Merit Merit for valgfrie uddannelseselementer Forhåndsmerit Dispensationsregler Godkendelse Side 2 af 28

4 1. Studieordningens rammer 1.1 Studieordningens ikrafttrædelsesdato Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. august 2015, og er fælles for følgende institutioner: Erhvervsakademi Aarhus Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademi Sjælland Overgangsordninger Denne fælles del af studieordningen træder i kraft den 1. august 2015 og har virkning for alle studerende, som er og senere bliver indskrevet på uddannelsen og for prøver, som påbegyndes den nævnte dato eller senere. Den fælles del af studieordningen fra september 2014 ophæves med virkning fra den 1. august Dog skal prøver, som er påbegyndt før den 1. august 2015, afsluttes efter denne fælles del af studieordningen senest den 1. februar Uddannelsens overordnede rammer Studieordningen for PBA i jordbrugsvirksomhed er udarbejdet efter retningslinjerne i bekendtgørelse 767 af 02/07/2012 (Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed). Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 1½ studenterårsværk. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS). Uddannelsen er således normeret til i alt 90 ECTS point. 1.4 Oversigt over uddannelsen ECTS Kerneområder 5 Analyse og statistik Kerneområder fællesfag 5 Metode og videnskabsteori 10 Personale-, strategi- og virksomhedsudvikling 10 Markedskommunikation, salg og rådgivning 5 Projektledelse Kerneområder inden for studieretningen Jordbrugsøkonomi: Jordbrugsøkonomi eller 1) Økonomisk analyse, kalkulation, driftsog produktionsanalyse. Jordbrugsbiologi 10 2) Markeds-, organisations- og kvalitetsudvikling Side 3 af 28

5 Valgfrie Uddannelseselementer 1 Praktik Afsluttende eksamensprojekt 15 ECTS 15 ECTS 15 ECTS Jordbrugsbiologi: 1) Biologisk stofomsætning og miljø. 2) Produktion og restprodukter 1.5 Optagelse Adgangsgivende eksamen til uddannelsen er Jordbrugsteknolog AK eller tilsvarende. Adgang til uddannelsen gives efter BEK nr. 85 af 26. januar 2016 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. 1.6 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler For uddannelsen gælder seneste version af følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-loven). Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-bekendtgørelsen). Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed De gældende love og bekendtgørelser er tilgængelige på internetadressen Uddannelsens formål og læringsudbytte Formålet med uddannelsen til Professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at tilrettelægge, kvalitetssikre og gennemføre rådgivnings-, forvaltnings-, projektledelses-, virksomhedsdrifts- og undervisningsopgaver inden for jordbrugsområdet. Arbejdsområderne er landbrug, gartneri, offentlige miljø- og naturforvaltninger samt private miljø-, energi- og anlægsvirksomheder Mål for læringsudbytte for PBA i jordbrugsvirksomhed Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed skal opnå i uddannelsen. 1 Se studieordningens institutionsdel for detaljer vedr. Valgfrie Uddannelseselementer Side 4 af 28

6 Viden Den uddannede har udviklingsbaseret viden om og forståelse af praksis, anvendt teori og metode inden for jordbrugsområdets biologiske og økonomiske områder til brug i relation til rådgivning, forvaltning, ledelse, virksomhedsdrift og undervisning kan reflektere over analyser, metoder og teorier inden for jordbrugsområdet, viden om markedskommunikation, salg og rådgivning samt modeller for projektledelse og viden om relevant lovgivning og retspraksis inden for jordbrugsjura og jordbrugsområdets vilkår, interessenter og virksomhedstyper nationalt og internationalt. Den uddannede inden for studieretningen jordbrugsbiologi har tillige viden om kemiske og biologiske processer i jord, vand, planter samt husdyr i relation til jordbrug, forståelse af næringsstofferes betydning for miljø og produkters kvalitet, fordøjelighed og sundhed og viden om tab af næringsstoffer, rensning og udnyttelse af restprodukter fra jordbrugsproduktion. Den uddannede inden for studieretningen jordbrugsøkonomi har tillige viden om drifts- og produktionsøkonomi inden for jordbrugsområdet og forståelse af nationale og globale markedsmæssige forhold som kan påvirke virksomheder økonomisk og finansielt Færdigheder Den uddannede kan indsamle og bearbejde biologiske og økonomiske data som grundlag for udvælgelse af den bedst egnede metode eller det bedste redskab til løsning af opgaver og problemstillinger inden for jordbrugsområdet, varetage projektledelse og ressourcestyring af opgaver inden for fagområdet, analysere og vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i relation til planlægnings-, personale-, strategi- og virksomhedsudviklingsopgaver samt fremsætte forslag til fremtidig strategi, formidle og udføre rådgivning om og salg af jordbrugsområdets biologiske og økonomiske viden, serviceydelser og produkter i forhold til samarbejdspartnere og brugere og anvendelse af matematiske og statistiske beregningsmetoder på analyseresultater og relatere resultaterne til praksis. Den uddannede inden for studieretningen jordbrugsbiologi kan tillige analysere problemstillinger og anvende relevante styringsværktøjer ved planlægning og gennemførelse af produktion og miljøforvaltning og vurdere og analyse konsekvenser af jordbrugsproduktionens påvirkning af stofcykler og energistrømme i relation til miljø og natur. Side 5 af 28

7 Den uddannede inden for studieretningen jordbrugsøkonomi kan tillige udføre produktionsteknisk og økonomisk driftsanalyse i relation til virksomhedens udvikling og analysere og vurdere virksomhedens markeds-, organisations- og kvalitetsudvikling Kompetencer Den uddannede kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver og situationer inden for jordbrugsområdet, herunder dokumentere og formidle opgaver og projekter, omsætte praksiserfaring, viden og relevante forskningsresultater til løsninger og resultater, indgå i ledelsesmæssige, rådgivningsmæssige, faglige og tværfaglige funktioner og samarbejdsrelationer, der er relevante for jordbrugssområdet, selvstændigt udvikle, styre og gennemføre arbejds- og rådgivningsopgaver med udgangspunkt i forskellige komplekse situationer og ved inddragelse af relevante interessenter samt identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer inden for den færdiguddannedes beskæftigelsesområde. Den uddannede inden for studieretningen jordbrugsbiologi kan tillige selvstændigt og i samarbejde med andre udvikle praktiske og teoretiske velbegrundede løsningsmodeller for udnyttelse af biologiske ressourcer i vegetabilsk og animalsk produktion og selvstændigt indsamle vurderingsgrundlag og gennemføre analyser af miljømæssige konsekvenser af jordbrugsproduktion, samt fremsætte kvalificerede løsningsforslag. Den uddannede inden for studieretningen jordbrugsøkonomi kan tillige selvstændigt håndtere komplekse finansielle og økonomiske analyser og kalkulationer og selvstændigt og i samarbejde med andre udforme strategier for jordbrugsvirksomhedens markeds-, organisations- og kvalitetsudvikling. Side 6 af 28

8 2 Uddannelsens kerneområder -fællesfag Uddannelsen indeholder følgende kerneområder, inden for fællesfagene: 1. Analyse og statistik (5 ECTS) 2. Metode og videnskabsteori (5 ECTS) 3. Personale-, strategi- og virksomhedsudvikling (10 ECTS) 4. Markedskommunikation, salg og rådgivning (10 ECTS) 5. Projektledelse (5 ECTS) I alt 35 ECTS 2.1 Indhold og læringsmål for Analyse og statistik Vægt: 5 ECTS Indhold Principper for tilvejebringelse af data og vurdering af usikkerheder Forsøgsmetodik, planlægning og statistiske analyser Analysestrategi, analysemetoder, dataindsamling samt formidling af analyseresultater Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har: Udviklingsbaseret viden om statistiske opgørelsesmetoder i relation til biologiske og økonomiske data inden for jordbrug, miljø eller natur Forståelse for den anvendte statistiske teori, kan reflektere over planlægning af forsøg og analyser samt tilvejebringelse af data Færdigheder Metodisk og analytisk mestre indsamlingen og bearbejdningen af data til løsning af opgaver og problemstillinger inden for jordbrug, miljø eller natur Vurdere og formidle indsamlede data og analyser, samt vurdere deres relevans i forhold til praksisnære løsninger Kompetencer Håndtere relevante matematiske og statistiske beregningsmetoder på analyseresultater og relatere resultaterne til praksis 2.2 Indhold og læringsmål for Metode og videnskabsteori Vægt: 5 ECTS Side 7 af 28

9 Indhold Refleksion over det videnskabsteoretiske og metodiske grundlag for skabelse, indsamling og anvendelse af viden Formålets styring af et forsøgs eller en undersøgelses udformning, samt dets konsekvenser for resultaterne og tolkningen af dem Proces, formalia og etik vedr. udarbejdelse af større opgaver Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har: Forståelse for relevante videnskabsteoretiske traditioner, problemstillinger og hypotesetestning samt kan reflektere over anvendelsen i praksis inden for jordbrug, miljø eller natur Udviklingsbaseret viden om relevante problemstillinger af teoretisk og videnskabelig/metodologisk art Færdigheder Anvende og formidle videnskabsteoretiske og metodemæssige teorier samt integrere videnskabeligt arbejde med projekt- og rapportskrivning inden for jordbrug, miljø eller natur Udarbejde problemanalyse, problemformulering og foretage problemafgrænsning, samt foretage metodemæssige vurderinger og begrunde valg af undersøgelsesmetoder Kompetencer Selvstændigt indgå i fagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik Håndtere udarbejdelsen af rapporter og projekter, baseret på videnskabelig dokumentation samt selvstændigt identificere metodevalg samt formidle undersøgelsesresultater og løsningsforslag. Selvstændigt identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer 2.3 Indhold og læringsmål for Personale-, strategi- og virksomhedsudvikling Vægt: 10 ECTS Indhold Virksomheders rammevilkår nationalt og internationalt Strategi- og virksomhedsudvikling Strategiske ledelsesteorier Side 8 af 28

10 Personalepolitik, tiltrækning og ansættelse af medarbejdere Lovgivning og retspraksis inden for jordbrug, miljø eller natur Kompetenceudvikling og forandringsprocesser i virksomheder Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har: Udviklingsbaseret viden om relaterede virksomheders vilkår og interessenter inden for jordbrug, miljø eller natur. Dette på både nationalt og internationalt niveau Forståelse for og kan reflektere over teoretiske modeller vedrørende virksomhedernes strategiske og personalemæssige udvikling Færdigheder Vurdere relevante virksomheders muligheder på det nationale og internationale marked samt give begrundede forslag til fremtidig strategi og udvikling Formidle praksisnære løsninger vedr. virksomheders udvikling til samarbejdspartnere og brugere inden for jordbrug, miljø eller natur Anvende viden om virksomheders ledelses- og rådgivningsmæssige funktioner Kompetencer Håndtere teoretiske og praktiske problemstillinger i relation til planlægningspersonale-, strategi- og virksomhedsudviklingsopgaver, samt fremsætte begrundede forslag til fremtidig strategi Selvstændigt håndtere komplekse og praktiske medarbejdersituationer i en virksomhed samt give begrundede forslag til personalepolitik, der fremmer virksomhedens mål 2.4 Indhold og læringsmål for Markedskommunikation, salg og rådgivning Vægt: 10 ECTS Indhold Kommunikationsteori og strategi samt virksomhedskommunikation Markedet, salgsteknik og psykologi Rådgivning og forhandlingsteknik Forretningskultur nationalt og internationalt Læringsmål Side 9 af 28

11 Viden og forståelse Den studerende har: Udviklingsbaseret viden om markedskommunikation, salg og rådgivning inden for jordbrug, miljø eller natur Forståelse for den anvendte kommunikationsteori og kan reflektere over anvendelsen i forhold til rådgivning, forvaltning, ledelse, virksomhedsdrift og undervisning Færdigheder Anvende relevante teorier og metoder inden for kommunikation, salg og rådgivning i forhold til jordbrug, miljø eller natur Formidle, kommunikere og sælge viden inden for jordbrug, miljø eller natur Vurdere værdien af serviceydelser og produkter i forhold til samarbejdspartnere og brugere Kompetencer Selvstændigt og i samarbejde med andre håndtere praktiske formidlings- og salgsopgaver inden for jordbrug, miljø eller natur Håndtere komplekse udviklingsorienterede kommunikations- og salgsopgaver inden for jordbrug, miljø eller natur Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik og kommunikation 2.5 Indhold og læringsmål for Projektledelse Vægt: 5 ECTS Indhold Identifikation og definition af projekt Projektplanlægning, projektledelse og ressourcestyring Metoder og værktøjer til projektstyring Gennemførelse og evaluering af projekter Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har: Udviklingsbaseret viden om projekttyper, bemanding, økonomi, projektstyringsmodeller og værktøjer inden for jordbrug, miljø eller natur Forståelse for de anvendte projektværktøjer og kan reflektere over anvendelsen i praksis Færdigheder Side 10 af 28

12 Anvende projektledelses- og ressourcestyringsteorier inden for jordbrug, miljø eller natur Vurdere relevansen af, og anvende relevante projektstyringsmodeller /værktøjer inden for jordbrug, miljø eller natur samt formidle praksisnære løsninger Kompetencer Håndtere projektdefinition og vælge en passende styringsmodel, samt styre tid, økonomi og kvalitet i projekter herunder evaluere balancen imellem dem Håndtere komplekse og udviklingsorienterede projekter samt sammensætte og lede projektgrupper Side 11 af 28

13 3 Uddannelsens kerneområder inden for studieretningerne Jordbrugsbiologi og Jordbrugsøkonomi 3.1 Kerneområder inden for studieretning Jordbrugsbiologi 1. Biologisk stofomsætning og miljø (5 ECTS) 2. Produktion og restprodukter (5 ECTS) I alt 10 ECTS Indhold og læringsmål for Biologisk stofomsætning og miljø Vægt: 5 ECTS Indhold Kemiske og biologiske processer Energistrømme og stofkredsløb Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har: Udviklingsbaseret teoretisk viden om kemiske og biologiske processer i jord, vand, planter og husdyr Forståelse for den anvendte teori og kan reflektere over anvendelsen i praksis Færdigheder Anvende analyser af kemiske og biologiske problemstillinger i relation til jordbrugsproduktion, miljø- eller naturforvaltning Vurdere analyser af kemiske og biologiske problemer samt begrunde, vælge og formidle relevante praksisnære løsninger Kompetencer Selvstændigt og i samarbejde med andre udvikle praktiske og teoretisk velbegrundede løsningsmodeller for anvendelse eller udnyttelse af biologiske ressourcer i relation til jordbrug, miljø eller natur Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde Indhold og læringsmål for Produktion og restprodukter Vægt: 5 ECTS Indhold Produktion Miljø Side 12 af 28

14 Næringsstoffer Restprodukter Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har: Udviklingsbaseret viden om næringsstoffer, rensningsprocesser og udnyttelse af restprodukter i relation til jordbrug, miljø eller natur Forståelse for næringsstoffers betydning for miljø og produkters kvalitet, fordøjelighed og sundhed samt kan reflektere over anvendelsen i praksis Færdigheder Analysere og vurdere konsekvenser af produktionens påvirkning af stofkredsløb og energistrømme i relation til jordbrug, miljø eller natur Anvende relevant teori til løsninger inden for produktionens påvirkning af jordbrug, miljø eller natur Kompetencer Selvstændigt indsamle vurderingsgrundlag og gennemføre analyser af miljø- og naturmæssige konsekvenser af jordbrugsproduktion, samt fremsætte kvalificerede løsningsforslag 3.2 Kerneområder inden for studieretning Jordbrugsøkonomi 1. Økonomisk analyse, kalkulation, drifts- og produktionsanalyse (5 ECTS) 2. Markeds-, organisations- og kvalitetsudvikling (5 ECTS) I alt 10 ECTS Indhold og læringsmål for Økonomisk analyse, kalkulation, drifts- og produktionsanalyse Vægt: 5 ECTS Indhold Drifts- og produktionsøkonomi Produktionsteknisk og økonomisk analyse Økonomiske og finansielle kalkulationer Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har: Udviklingsbaseret teoretisk og praktisk viden om drifts- og produktionsøkonomi inden for jordbrugsområdet Side 13 af 28

15 Forståelse for den anvendte økonomiske teori og kan reflektere over anvendelse i praksis Færdigheder Anvende produktionsteknisk og økonomisk driftsanalyse i relation til jordbrugsvirksomhedens udvikling Vurdere analysernes relevans i forhold til løsning af praksisnære problemstillinger Formidle faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere Kompetencer Selvstændigt håndtere komplekse finansielle og økonomiske analyser og kalkulationer Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik inden for økonomiområdet Identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen Indhold og læringsmål for Markeds-, organisations- og kvalitetsudvikling Vægt: 5 ECTS Indhold Global og national markedsudvikling af relevans for jordbruget Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har: Udviklingsbaseret teoretisk og praktisk viden om nationale og globale markedsmæssige forhold som kan påvirke virksomheder økonomisk og finansielt Forståelse for den anvendte teori og kan reflektere over anvendelsen i praksis Færdigheder Analysere og vurdere jordbrugsvirksomheders markeds-, organisations- og kvalitetsudvikling og vælge relevante løsningsmodeller Anvende teoretisk og praktisk viden om nationale og globale markedsmæssige forhold i relation til jordbrugsvirksomheders udvikling Formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere Side 14 af 28

16 Kompetencer Selvstændigt og i samarbejde med andre udforme strategier for jordbrugsvirksomhedens markeds-, organisations- og kvalitetsudvikling Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik inden for økonomiområdet Identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen Side 15 af 28

17 4 Obligatoriske uddannelseselementer Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer er: 1. Obligatorisk uddannelseselement første semester (25 ECTS) 2. Obligatorisk uddannelseselement andet semester (20 ECTS) I alt 45 ECTS. De to obligatoriske uddannelseselementer afsluttes begge med en prøve, hvor der suppleres med henholdsvis 5 (første semester) og 10 (andet semester) ECTS fra de Valgfrie uddannelseselementer. Detaljer om indholdet af de valgfrie uddannelseselementer fremgår af studieordningens institutionsdel. Se i øvrigt afsnit Indhold og læringsmål obligatorisk uddannelseselement første semester Vægt: 25 ECTS. For studieretningen Jordbrugsbiologi: Elementet benævnes på eksamensbevis: Jordbrugsvirksomhed, - grundlæggende teori, analyse og metode i et biologisk perspektiv. For studieretningen Jordbrugsøkonomi: Elementet benævnes på eksamensbevis: Jordbrugsvirksomhed, - grundlæggende teori, analyse og metode i et økonomisk perspektiv. Indhold Principper for tilvejebringelse af data og vurdering af usikkerheder Forsøgsmetodik, planlægning og statistiske analyser Analysestrategi, analysemetoder, dataindsamling samt formidling af analyseresultater Refleksion over det videnskabsteoretiske og metodiske grundlag for skabelse, indsamling og anvendelse af viden Formålets styring af et forsøgs eller en undersøgelses udformning, samt dets konsekvenser for resultaterne og tolkningen af dem Proces, formalia og etik vedr. udarbejdelse af større opgaver Virksomheders rammevilkår nationalt og internationalt Strategi- og virksomhedsudvikling Strategiske ledelsesteorier Personalepolitik, tiltrækning og ansættelse af medarbejdere Lovgivning og retspraksis inden for jordbrug, miljø eller natur Kompetenceudvikling og forandringsprocesser i virksomheder For Jordbrugsbiologi yderligere: Kemiske og biologiske processer Side 16 af 28

18 Energistrømme og stofkredsløb For Jordbrugsøkonomi yderligere: Drifts- og produktionsformer Produktionsteknisk og økonomisk analyse Økonomiske og finansielle kalkulationer Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har: Udviklingsbaseret viden om statistiske opgørelsesmetoder i relation til biologiske og økonomiske data inden for jordbrug, miljø eller natur Forståelse for den anvendte statistiske teori, kan reflektere over planlægning af forsøg og analyser samt tilvejebringelse af data Forståelse for relevante videnskabsteoretiske traditioner, problemstillinger og hypotesetestning samt kan reflektere over anvendelsen i praksis inden for jordbrug, miljø eller natur Udviklingsbaseret viden om relevante problemstillinger af teoretisk og videnskabelig/metodologisk art Udviklingsbaseret viden om relaterede virksomheders vilkår og interessenter inden for jordbrug, miljø eller natur. Dette på både nationalt og internationalt niveau Forståelse for og kan reflektere over teoretiske modeller vedrørende virksomhedernes strategiske og personalemæssige udvikling For Jordbrugsbiologi yderligere: Udviklingsbaseret teoretisk viden om kemiske og biologiske processer i jord, vand, planter og husdyr Forståelse for den anvendte teori og kan reflektere over anvendelsen i praksis For Jordbrugsøkonomi yderligere: Udviklingsbaseret teoretisk og praktisk viden om drifts- og produktionsøkonomi inden for jordbrugsområdet Forståelse for den anvendte økonomiske teori og kan reflektere over anvendelse i praksis Færdigheder Metodisk og analytisk mestre indsamlingen og bearbejdningen af data til løsning af opgaver og problemstillinger inden for jordbrug, miljø eller natur Vurdere og formidle indsamlede data og analyser, samt vurdere deres relevans i forhold til praksisnære løsninger Anvende og formidle videnskabsteoretiske og metodemæssige teorier samt integrere videnskabeligt arbejde med projekt- og rapportskrivning inden for jordbrug, miljø eller natur Udarbejde problemanalyse, problemformulering og foretage problemafgrænsning, samt foretage metodemæssige vurderinger og begrunde valg af undersøgelsesmetoder Side 17 af 28

19 Vurdere relevante virksomheders muligheder på det nationale og internationale marked samt give begrundede forslag til fremtidig strategi og udvikling Formidle praksisnære løsninger vedr. virksomheders udvikling til samarbejdspartnere og brugere inden for jordbrug, miljø eller natur Anvende viden om virksomheders ledelses- og rådgivningsmæssige funktioner For Jordbrugsbiologi yderligere: Anvende analyser af kemiske og biologiske problemstillinger i relation til jordbrugsproduktion, miljø- eller naturforvaltning Vurdere analyser af kemiske og biologiske problemer samt begrunde, vælge og formidle relevante praksisnære løsninger For Jordbrugsøkonomi yderligere: Anvende produktionsteknisk og økonomisk driftsanalyse i relation til jordbrugsvirksomhedens udvikling Vurdere analysernes relevans i forhold til løsning af praksisnære problemstillinger Formidle faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere Kompetencer Håndtere relevante matematiske og statistiske beregningsmetoder på analyse og resultater samt relatere resultaterne til praksis Selvstændigt indgå i fagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik Håndtere udarbejdelsen af rapporter og projekter, baseret på videnskabelig dokumentation samt selvstændigt identificere metodevalg samt formidle undersøgelsesresultater og løsningsforslag Selvstændigt identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer Håndtere teoretiske og praktiske problemstillinger i relation til planlægningspersonale-, strategi- og virksomhedsudviklingsopgaver, samt fremsætte begrundede forslag til fremtidig strategi Selvstændigt håndtere komplekse og praktiske medarbejdersituationer i en virksomhed samt give begrundede forslag til personalepolitik, der fremmer virksomhedens mål For Jordbrugsbiologi yderligere: Selvstændigt og i samarbejde med andre udvikle praktiske og teoretisk velbegrundede løsningsmodeller for anvendelse eller udnyttelse af biologiske ressourcer i relation til jordbrug, miljø eller natur For Jordbrugsøkonomi yderligere: Selvstændigt håndtere komplekse finansielle og økonomiske analyser og kalkulationer Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge Påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik inden for økonomiområdet Side 18 af 28

20 Identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen Uddannelseselementets bedømmelse Prøve som bedømmes efter 7-trinsskalaen og har et omfang af 30 ECTS 2. Læringsmål for uddannelseselementet er identisk med læringsmålet for prøven. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. 4.2 Indhold og læringsmål obligatorisk uddannelseselement andet semester Vægt: 20 ECTS For studieretningen Jordbrugsbiologi: Elementet benævnes på eksamensbevis: Jordbrugsvirksomhed, - kommunikation, udvikling og bæredygtighed i et biologisk perspektiv. For studieretningen Jordbrugsøkonomi: Elementet benævnes på eksamensbevis: Jordbrugsvirksomhed, -kommunikation, udvikling og marked i et globalt økonomisk perspektiv. Indhold Kommunikationsteori og strategi samt virksomhedskommunikation Markedet, salgsteknik og psykologi Rådgivning og forhandlingsteknik Forretningskultur nationalt og internationalt Identifikation og definition af projekt Projektplanlægning, projektledelse og ressourcestyring Metoder og værktøjer til projektstyring Gennemførelse og evaluering af projekter For Jordbrugsbiologi yderligere: Produktion Miljø Næringsstoffer Restprodukter For Jordbrugsøkonomi yderligere: Global og national markedsudvikling af relevans for jordbruget Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har: 2 Heri indgår 5 ECTS fra de Valgfrie uddannelseselementer. Se afsnit 4.3 og Institutionsdelen. Side 19 af 28

21 Udviklingsbaseret viden om markedskommunikation, salg og rådgivning inden for jordbrug, miljø eller natur Forståelse for den anvendte kommunikationsteori og kan reflektere over anvendelsen i forhold til rådgivning, forvaltning, ledelse, virksomhedsdrift og undervisning Udviklingsbaseret viden om projekttyper, bemanding, økonomi, projektstyringsmodeller og værktøjer inden for jordbrug, miljø eller natur Forståelse for de anvendte projektværktøjer og kan reflektere over anvendelsen i praksis For Jordbrugsbiologi yderligere: Udviklingsbaseret viden om næringsstoffer, rensningsprocesser og udnyttelse af restprodukter i relation til jordbrug, miljø eller natur Forståelse for næringsstoffers betydning for miljø og produkters kvalitet, fordøjelighed og sundhed samt kan reflektere over anvendelsen i praksis For Jordbrugsøkonomi yderligere: Udviklingsbaseret teoretisk og praktisk viden om nationale og globale markedsmæssige forhold, som kan påvirke virksomheder økonomisk og finansielt Forståelse for den anvendte teori og kan reflektere over anvendelsen i praksis Færdigheder Anvende relevante teorier og metoder inden for kommunikation, salg og rådgivning i forhold til jordbrug, miljø eller natur Formidle, kommunikere og sælge viden inden for jordbrug, miljø eller natur Vurdere værdien af serviceydelser og produkter i forhold til samarbejdspartnere og brugere Anvende projektledelses- og ressourcestyringsteorier inden for jordbrug, miljø eller natur Vurdere relevansen af, og anvende relevante projektstyringsmodeller /værktøjer inden for jordbrug, miljø eller natur samt formidle praksisnære løsninger For Jordbrugsbiologi yderligere: Analysere og vurdere konsekvenser af produktionens påvirkning af stofkredsløb og energistrømme i relation til jordbrug, miljø eller natur Anvende relevant teori til løsninger inden for produktionens påvirkning af jordbrug, miljø eller natur For Jordbrugsøkonomi yderligere: Analysere og vurdere jordbrugsvirksomheders markeds-, organisations- og kvalitetsudvikling og vælge relevante løsningsmodeller Anvende teoretisk og praktisk viden om nationale og globale markedsmæssige forhold i relation til jordbrugsvirksomheders udvikling Formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere Kompetencer Side 20 af 28

22 Selvstændigt og i samarbejde med andre håndtere praktiske formidlings- og salgsopgaver inden for jordbrug, miljø eller natur Håndtere komplekse udviklingsorienterede kommunikations- og salgsopgaver inden for jordbrug, miljø eller natur Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik og kommunikation Håndtere projektdefinition og vælge en passende styringsmodel, samt styre tid, økonomi og kvalitet i projekter herunder evaluere balancen imellem dem Håndtere komplekse og udviklingsorienterede projekter samt sammensætte og lede projektgrupper For Jordbrugsbiologi yderligere: Selvstændigt indsamle vurderingsgrundlag og gennemføre analyser af miljøog naturmæssige konsekvenser af jordbrugsproduktion, samt fremsætte kvalificerede løsningsforslag For Jordbrugsøkonomi yderligere: Selvstændigt og i samarbejde med andre udforme strategier for jordbrugsvirksomhedens markeds-, organisations- og kvalitetsudvikling Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik inden for økonomiområdet Identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen Uddannelseselementets bedømmelse Prøve som bedømmes efter 7-trinsskalaen og har et omfang af 30 ECTS 3. Læringsmål for uddannelseselementet er identisk med læringsmålet for prøven. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. 4.3 Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer De to obligatoriske uddannelseselementer afsluttes hver med én intern (første semester) og én ekstern (andet semester) prøve. Se oversigt over uddannelsens prøver i afsnittet Oversigt over prøverne. Oversigt over ECTS sammenhængen mellem kerneområderne og de obligatoriske uddannelseselementer illustreres i nedenstående tabeller. Tabel: Oversigt sammenhæng mellem kerneområder og obligatoriske elementer for studieretningen Jordbrugsbiologi Kerneområder Obligatorisk element første semester Obligatorisk element andet semester Analyse og statistik 5 ECTS 5 Metode og videnskabsteori 5 ECTS 5 I alt 3 Heri indgår 10 ECTS fra de Valgfrie uddannelseselementer. Se afsnit 4.3 og Institutionsdelen. Side 21 af 28

23 Personale-, strategi- og virksomhedsudvikling Markedskommunikation, salg og rådgivning 10 ECTS ECTS 10 Projektledelse 5 ECTS 5 Biologisk stofomsætning og miljø Produktion og restprodukter Valgfrit uddannelseselement 5 ECTS 5 5 ECTS 5 5 ECTS 10 ECTS 15 I alt 30 ECTS 30 ECTS I alt 60 ECTS Tabel: Oversigt sammenhæng mellem kerneområder og obligatoriske elementer for studieretningen Jordbrugsøkonomi Kerneområder Obligatorisk element første semester Obligatorisk element andet semester Analyse og statistik 5 ECTS 5 I alt Metode og videnskabsteori Personale-, strategi- og virksomhedsudvikling Markedskommunikation, salg og rådgivning 5 ECTS 5 10 ECTS ECTS 10 Projektledelse 5 ECTS 5 Økonomisk analyse, kalkulation, drifts- og produktionsanalyse Markeds-, organisationsog kvalitetsudvikling Valgfrit uddannelseselement 5 ECTS 5 5 ECTS I alt 30 ECTS 30 ECTS I alt 60 ECTS For beskrivelse af læringsmålene inden for de Valgfri uddannelseselementer/projekter mv. henvises til uddannelsens institutionsdel. Side 22 af 28

24 5 Praktik Praktikken har et omfang af 15 ECTS og afsluttes med en intern prøve, som bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøveform og prøvens tilrettelæggelse er fastsat af den enkelte institution og er beskrevet i institutionsdelen af studieordningen. 5.1 Læringsmål for praktik Viden og forståelse Den studerende har: Udviklingsbaseret viden om professionens og fagområdets praksis Forståelse for praksis og kan reflektere over denne med udgangspunkt i relevant teori og metode Færdigheder Anvende og mestre fagområdets metoder og redskaber i forhold til beskæftigelse inden for professionen Vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger i praktikken, samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller Formidle faglige problemstillinger og løsninger i forhold til praktiksted og erhverv Kompetencer Håndtere og omsætte komplekse og udviklingsorienterede situationer i studiesammenhænge til praksisnære løsninger på praktikstedet Selvstændigt håndtere relevante teorier til løsning af opgaver på praktiksted og i tilknyttet erhverv Selvstændigt håndtere at beskrive, formulere og formidle problemstillinger og løsninger inden for praktiksted og i tilknyttet erhverv Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik Identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen Med udgangspunkt i og inden for - ovennævnte læringsmål for praktikken, fastlægger den studerende, virksomheden og vejlederen fra uddannelsen i fællesskab mål for den studerendes læringsudbytte af praktikperioden. Side 23 af 28

25 6 Bachelorprojekt Bachelorprojektet har et omfang af 15 ECTS. 6.1 Krav til bachelorprojektet Bachelorprojektet evalueres ved en ekstern prøve. Prøven består af et projekt og en mundtlig del, hvor der gives én samlet karakter. Bachelorprojektet skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis og central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område. Problemstillingen formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen. Projektet, som udgør den skriftlige del af prøven skal indeholde: Forside med titel Resumé på dansk og engelsk (det engelske resume skal indeholde titel) Forord Indholdsfortegnelse Indledning, inkl. præsentation af problemstilling, problemformulering og tilgangsvinkler Paradigmevalg og metodologi Analyse, baggrund og teori, herunder beskrivelse af og begrundelse for valg af eventuel empiri 4 til besvarelse af problemformuleringen Diskussion og refleksion Konklusion Skriftlig og mundtlig kildeliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet) Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten) Det individuelle bachelorprojekt skal som minimum fylde 35 normalsider og maksimum 45 normalsider. En normalside er tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med i det krævede antal sider. Bilag er uden for bedømmelse. 6.2 Formulerings- og staveevne Evaluering af stave- og formuleringsevne indgår i bachelorprojektet. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen. 4 Empiri er materiale, som er genstand for undersøgelse og som der kan refereres til (iagttagelser, data, udsagn, tekster, kilder). Rienecker L Den gode opgave Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser Side 24 af 28

26 Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen og stiles til lederen for uddannelse senest 4 uger før prøvens afvikling. 6.3 Læringsmål Bachelorprojektet skal dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau og læringsmål er opnået, jf. bilag 1 i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed (nr. 767 af 02/07/2012). Der henvises til Uddannelsens formål og læringsudbytte i afsnit Bedømmelse Prøven er ekstern og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøven består af et projekt og en mundtlig del. Der gives én samlet karakter. Prøven kan først finde sted efter, praktikrapporten og uddannelsens øvrige prøver er bestået. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. Side 25 af 28

27 7 Oversigt over prøverne Oversigt over alle uddannelsens prøver. Prøve 90 ECTS fordelt Bedømmelse Intern/Ekstern på prøverne 1. Første semesterprøve 30 7-trinsskala Intern Heraf 5 ECTS fra Valgfrie uddannelseselementer, se studieordningens institutionsdel 2. Andet semesterprøve Heraf 10 ECTS fra Valgfrie uddannelseselementer, se studieordningens institutionsdel 30 7-trinsskala Ekstern 3. Praktikprøve 15 7-trinsskala Intern 4. Bachelorprojekt 15 7-trinsskala Ekstern Side 26 af 28

28 8 Merit Institutionen kan godkende, at beståede uddannelseselementer eller dele heraf bestået ved en anden institution, ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer eller dele heraf i nærværende studieordning. Hvis det pågældende uddannelseselement er bedømt efter 7-trinsskalaen ved den institution, hvor prøven er aflagt, og ækvivalerer et helt uddannelseselement i nærværende studieordning, overføres karakteren. I alle andre tilfælde overføres bedømmelsen som "bestået" og indgår ikke i beregning af karaktergennemsnittet. Institutionen kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne studieordning. Ved godkendelse heraf anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse. Bedømmelsen overføres som "bestået". Den studerende har pligt til at oplyse om tidligere beståede uddannelseselementer, som må antages at kunne give merit. 8.1 Merit for valgfrie uddannelseselementer Beståede valgfri uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre uddannelsesinstitutioner, som udbyder denne uddannelse såvel som andre uddannelser. 8.2 Forhåndsmerit Den studerende kan ansøge om forhåndsmerit. Ved forhåndsgodkendelse af studieophold i Danmark eller udlandet har den studerende pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger. Ved godkendelse af forhåndsmerit anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om uddannelsen. 8.3 Dispensationsregler Uddannelsesinstitutionen kan fravige, hvad institutionen eller institutionerne selv har fastsat i studieordningen, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Institutionerne som udbyder professionsbacheloruddannelsen samarbejder om en ensartet dispensationspraksis. Side 27 af 28

29 9 Godkendelse Denne fælles del af studieordningen er vedtaget og godkendt af uddannelsesnetværket for Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed. For (Erhvervsakademi Aarhus) Dato / Underskrift For (Erhvervsakademiet Lillebælt) Dato / Underskrift For (Erhvervsakademi Sjælland) Dato / Underskrift Side 28 af 28

Studieordning 2014-2016 Fællesdel

Studieordning 2014-2016 Fællesdel Studieordning 2014-2016 Fællesdel Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.2 Side 0 af 24 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1.

Læs mere

Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed

Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed August 2015 Indhold Indhold 1 Studieordningens rammer... 3 1.1 Studieordningens ikrafttrædelsesdato... 3 1.2 Overgangsordninger...

Læs mere

Studieordning for 2014-2016. Professionsbachelor i. Jordbrugsvirksomhed

Studieordning for 2014-2016. Professionsbachelor i. Jordbrugsvirksomhed Studieordning for Professionsbachelor i 2014-2016 Jordbrugsvirksomhed Miljø- og jordbrugsbachelor Bachelor of Agrobussines and Enviromental Management 1. sept. 2014 Indholdsfortegnelse Uddannelsens formål...

Læs mere

2016 Jordbrugsvirksomhed

2016 Jordbrugsvirksomhed Studieordning for Professionsbachelor i 2016 Jordbrugsvirksomhed Bachelor s Degree Programme in Agricultural and Environmental Management August 2016 Indhold Indhold 1 1. Studieordningens rammer... 4 1.1.

Læs mere

2015 Jordbrugsvirksomhed

2015 Jordbrugsvirksomhed Studieordning for Professionsbachelor i 2015 Jordbrugsvirksomhed Bachelor s Degree Programme in Agricultural and Environmental Management August 2015 Indhold 1. Studieordningens rammer... 4 1.1. Ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

HVAD SKAL DU LAVE EFTER FERIEN?

HVAD SKAL DU LAVE EFTER FERIEN? PROFESSIONSBACHELOR I JORDBRUGSVIRKSOMHED HVAD SKAL DU LAVE EFTER FERIEN? HAR DU LYST TIL AT UDFORDRE DIG SELV OG TAGE ET VIGTIGT SKRIDT I RET- NINGEN AF JOB INDEN FOR RÅDGIVNING, PROJEKTLEDELSE, ØKONOMISTYING,

Læs mere

Formulerings og staveevne... 24 Bedømmelse... 24 Eksamensregler... 26 Særlige prøvevilkår... 26 Afholdelse af syge og omprøve...

Formulerings og staveevne... 24 Bedømmelse... 24 Eksamensregler... 26 Særlige prøvevilkår... 26 Afholdelse af syge og omprøve... Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Indholdsfortegnelse Studieordningens rammer... 4 Formål... 4 Titel... 4 Normeret studietid... 4 Love og bekendtgørelser...

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 Side 0 af 21 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Valgfrie uddannelseselementer

Valgfrie uddannelseselementer Valgfrie uddannelseselementer 2017-2019 Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Læringsmål og fagbeskrivelser - Første semester for studieretningerne

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Studieordning del 1-2015

Studieordning del 1-2015 Studieordning del 1-2015 Fællesdel Professionsbachelor i webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 10 1. Indhold fælles del 1. Indhold fælles del...1 1. Uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder... 1 3.1 Kerneområdet Webudvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Valgfrie uddannelseselementer

Valgfrie uddannelseselementer Valgfrie uddannelseselementer 2016-2018 Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Læringsmål og fagbeskrivelser - for studieretningerne Jordbrugsbiologi

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 2.1. Service & Oplevelser 5 2.2. Forretningsforståelse 6 2.3. Samarbejde & Relationer 7 2.4. Forretningsudvikling

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog) BEK nr 169 af 16/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog AK) BEK nr 712 af 06/07/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i e-handel Ikrafttrædelse 18. august 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder seks nationale fagelementer... 2

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning 2014 Fælles del

Studieordning 2014 Fælles del Studieordning 2014 Fælles del Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret august 2014 Side 0 af 16 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder...

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Digital konceptudvikling

Digital konceptudvikling Digital konceptudvikling Professionsbacheloruddannelse (PBA) Studieordning Gældende for udbydere af uddannelsen i digital konceptudvikling i Danmark August 2015 1 Indhold Studieordningens fællesdel...

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2014-2016 Autoteknolog Erhvervsakademigrad Automotive Technology AP Degree Version 2.4 Revideret 16. september 2014 e Side 0 af 26 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health BEK nr 504 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i Innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 e Side 0 af 39 Indhold Fællesdel 1. Studieordningens rammer... 4

Læs mere

Studieordning, august 2015

Studieordning, august 2015 Studieordning, august 2015 Professionsbachelor i digital konceptudvikling Bachelor s Degree Programme in Digital Concept Development 0 Indhold 1. Studieordningens fællesdel... 3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Studieordning. i innovation og

Erhvervsakademi Sjælland. Studieordning. i innovation og Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship August 2015 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 Studieordningens rammer... 3 1.1. Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling STUDIEORDNING for professionsbachelor i softwareudvikling Revideret 9. juni 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer... 3 2.1. Udvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 3-2016 Valgfag, PBA i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 3.0 Revideret august 2016 Side 0 af 8 Indhold del 3 Valgfag 1.

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning 2014 fælles del

Studieordning 2014 fælles del Studieordning 2014 fælles del Professionsbachelor i softwareudvikling Bachelor of Software Development Version 2.0 Revideret 1. juli 2014 Side 0 af 13 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur... 2 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Studieordning 2012-2014. PBA i Innovation og Entrepreneurship

Studieordning 2012-2014. PBA i Innovation og Entrepreneurship PBA i Innovation og Entrepreneurship Studieordning Studieordning PBA i Innovation og Entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor i Innovation Entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Studieordning for professionsbachelor i innovation og Professionsbacheloruddannelsen i innovation og Bachelor s Degree of Innovation and Entrepreneurship Godkendt 24. august 2015 Områdechef Kirsten Ringgaard

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Teknisk manager offshore. Studieordning 2017

Teknisk manager offshore. Studieordning 2017 Teknisk manager offshore Studieordning 2017 Indholdsfortegnelse Forord... 3 DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1 Uddannelsen... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Uddannelsens opbygning og omfang.... 3 1.3 Ikrafttrædelsesdato:...

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation &

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation & Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 2 Fælles del... 2 1. Uddannelsens struktur... 4 1.1 1.2 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 4 Uddannelsens navn og dimittendernes titel...

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 11-2013 Kundskabsgrundlag og metode Modulansvarlig: Lise Hove Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. november 2013 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Professionsbachelor i innovation og e entrepreneurship August 2014 Opdateret 25. august 1

Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Professionsbachelor i innovation og e entrepreneurship August 2014 Opdateret 25. august 1 Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship August 2014 Opdaterett 25. august 1 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer... 5 1.1. Studieordningens

Læs mere

Digital konceptudvikling

Digital konceptudvikling Digital konceptudvikling Professionsbacheloruddannelse (PBA) Studieordning Gældende for udbydere af uddannelsen i digital konceptudvikling i Danmark August 2015 Indhold Studieordningens fællesdel... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik BEK nr 500 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Viderergående Uddannelser,

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi BEK nr 1178 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 176.60C.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 2. - 7. semester 2002 med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Studieordning 2014. Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology. Version 1.

Studieordning 2014. Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology. Version 1. Studieordning 2014 Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology Version 1.0 Side 0 af 38 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Godkendelse...

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast maj 2011 Indhold DEL 1: FÆLLES

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Kick-off 13. januar Revision af Bioanalytikeruddannelsen. Fase 2

Kick-off 13. januar Revision af Bioanalytikeruddannelsen. Fase 2 Kick-off 13. januar 2016 Revision af Bioanalytikeruddannelsen Fase 2 Dagsorden Præsentation af den monofaglige gruppe De 5 leverancers indhold præsentation/information Revisionens 2. fase - milepæle Gyldigheden

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere