Analyse 13. august 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse 13. august 2015"

Transkript

1 Analyse 13. august 2015 Fordeling af statslige arbejdspladser Af Nicolai Kaarsen og Edith Madsen Regeringen planlægger at udflytte statslige arbejdspladser. En tidligere analyse fra Kraka gennemgik erfaringerne fra et engelsk forskningsprojekt, der viser, at udflytning af offentlige arbejdspladser til yderområder ikke har nogen effekt på den lokale beskæftigelse i den private sektor. I denne analyse undersøges den geografiske fordeling og uddannelse for dem, som arbejder i staten generelt og i den del af staten, som bl.a. omfatter skattecentre, styrelser og andre typer af institutioner, som har været omtalt i den politiske debat som værende egnede til udflytning. Antal statsansatte i forhold til det samlede antal beskæftigede er godt 9 pct. i bykommuner og omtrent 6-7 pct. i mellem-, land- og yderkommuner. Der er i debatten særlig fokus på udflytning af styrelseslignende institutioner. Denne gruppe omfatter ministerier, styrelser o.l. og udgør 12,8 pct. af de i alt statslig ansatte. I bykommunerne udgør de 1,6 pct. af den samlede beskæftigelse mod 0,4 pct. i mellemkommunerne, 0,3 pct. i landkommunerne og 0,65 pct. i yderkommunerne. Der er altså tale om en begrænset del af det samlede arbejdsmarked især uden for byerne. Overraskende nok, er andelen højere i yderkommuner end i mellem- og landkommuner. Der er dog tale om få observationer, hvorfor dette resultat er usikkert. Når man ser på statsansatte i styrelser o.l. er de højtuddannede kraftigt overrepræsenterede i byerne. I bykommunerne har 45 pct. en lang videregående uddannelse eller højere. De samme tal for mellem-, land og yderkommunerne er hhv. 13, 17 og 14 pct. Det kan hænge sammen med, at statsadministrationen ligger i København. For alle beskæftigede udgør dem med lang videregående uddannelse hhv. 13 pct. i bykommunerne, 5-6 pct. i mellem- og landkommuner og 4 pct. i yderkommunerne. Det tyder på, at en flytning af statslige arbejdspladser kan forhøje andelen af højtuddannede i yderområderne, om end der typisk vil være tale om en begrænset effekt, da de statsligt ansatte udgør en lille del af den samlede beskæftigelse. Kontakt Økonom Økonom Nicolai Kaarsen Edith Madsen Tlf Tlf Klik her for at angive tekst.

2 1. Baggrund Planlagt udflytning af arbejdspladser Engelske erfaringer: Ingen effekt på privat beskæftigelse Men den geografiske fordeling af offentlige jobs ændres Denne analyse Regeringen planlægger at udflytte statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet. Udover at skabe en mere ligelig geografisk placering af statslige arbejdspladser er formålet at anvende udflytningen som et redskab til at skabe både befolkningsmæssig og økonomisk vækst i de områder, hvortil udflytningen sker. En tidligere Kraka analyse gennemgik en engelsk undersøgelse, der har analyseret effekten på beskæftigelsen i den private sektor ved en udflytning af offentlige arbejdspladser. Udflytningen vedrørte 20% af de offentlige arbejdspladser (hovedsageligt administration og forsvar) i London og Sydøstengland. På trods af omfanget var der ingen effekt på beskæftigelsen i den private sektor i de områder, hvortil udflytningen skete. Ifølge dette resultat kan man ikke anvende udflytning af statslige arbejdspladser som et redskab til at skabe vækst i geografiske områder, der oplever affolkning og økonomisk nedgang. Undersøgelsen viser også, at antallet af offentlige arbejdspladser øges ved udflytning nogenlunde i forholdet 1 til 1. Altså hvis der flyttes 200 jobs, er der 200 flere offentlige jobs i tilflytningskommunen og 200 færre i fraflytningskommunen. Dermed kan udflytning bruges som instrument til at ændre den geografiske fordeling af offentlige arbejdspladser, om end det ikke tyder på, at dette har konsekvenser for antallet af private jobs. I denne analyse beskrives den nuværende geografiske fordeling af statslige arbejdspladser på forskellige typer af kommuner. Derudover undersøges det samlede omfang og den geografiske fordeling af styrelseslignende statslige institutioner, der blandt andet omfatter de styrelser og institutioner, der har været nævnt i forbindelse med en udflytning. Desuden analyseres uddannelsesniveauet for gruppen af ansatte i styrelseslignende institutioner fordelt på by-, mellem- og land- og yderkommuner. 2. Statsansatte i styrelser og lignende statslige institutioner Staten udgør 9 pct. af alle jobs i byerne og 6-7 pct. uden for Ud af de i alt statslige arbejdspladser ligger i en bykommune, jf. Figur 1. 1 Kommunetypologien, der anvendes, er baseret på Danmarks Jorbrugsforsknings (2007) opdeling, som bl.a. blev anvendt af det tidligere Ministerie for By, Bolig og Landdistrikter. 2 Appendikset viser et kort over kommunertyperne. Målt i forhold til antal beskæftigede er andelen af statslige arbejdspladser i bykommunerne godt 9 pct. og omtrent 6-7 pct. i de resterende kommunetyper. Dermed er der en overrepræsentation af statslige arbejdspladserne i de store byer, hvilket bl.a. skyldes, at det meste af statsadministrationen er placeret i København. Når overrepræsentationen ikke er større, kan det skyldes, at en række statslige jobs i f.eks. politi, gymnasier, forskellige uddannelsesinstitutioner og forsvar er mere jævnt over landet end f.eks. jobs i statsadministrationen. 1 Her er kun medtaget statslige arbejdspladser der leverer ikke-markedsmæssige ydelser (funktionskode 31 og 33). Selvejende offentlige virksomheder, der producerer varer og tjenester til markedspriser er ikke medregnet. Hvis de tages med, er billedet nogenlunde det samme: Bykommunerne ligger på 9,6 pct., mellemkommunerne på 6,3 pct., landkommunerne på 6,7 pct., og yderkommunerne på 6,8 pct. 2 Danmarks Jordbrugsforskning, 2007, Landdistriktskommuner indikatorer for landdistrikt. 2

3 Figur 1 Statslige arbejdspladser som andel af beskæftigelse fordelt på kommunetype. November 2012 Pct By ( ) Mellem (22.777) Land (44.220) Yder (14.306) Anm.: Kommunetyperne følger Danmarks Jorbrugsforsknings (2007) opdeling, som bl.a. blev anvendt af det tidligere Ministerie for By, Bolig og Landdistrikter. Appendikset viser et kort over kommunetyperne. Kilde: Egne udtræk på baggrund af registerdata fra Danmark Statistisk Statslig ansatte i styrelser o.l I den politiske debat har det været på tale at udflytte en række forskellige styrelser og lignende statslige institutioner, som f.eks. Vejdirektoratet, Danmarks Meteorologiske Institut mv. For at udvælge denne type af institutioner tages udgangspunkt i Dansk Folkepartis liste over statslige styrelser mv., der er egnet til udflytning. Til denne liste tilføjes tre større institutioner, som er blevet udflyttet i løbet af de senere år. 3 Denne analyse ser på alle statslige ansatte, der arbejder i de brancher, som institutionerne ligger i. Dermed fokuseres på jobs i statslige institutioner af samme type som dem, der har allerede er udflyttet eller har været omtalt som udflytningsegnede i den offentlige debat. udgør 12,8 pct. af alle statslige ansatte Der er i alt personer ansat i denne type institutioner svarende til 12,8 pct. af alle statslige ansatte, jf. Tabel 1. I tabellen er de angivet i den øverste linie, i det følgende angives de som styrelser o.l.. Gruppen indeholder også institutioner som ministerier, der typisk ikke diskuteres som udflytningspotentiale. 60,3 pct. af de statslige ansatte arbejder i ikkeintegrerede statsejede institutioner, som bl.a. omfatter universiteter, kirker og forskningsinstitutioner. Derudover arbejder 25,9 pct. i integrerede statsejede institutioner i andre brancher, der bl.a. omfatter politi, retsvæsen og forsvar. 3 Et betalingscenter i Skat er flyttet til Ringkøbing, Sikkerhedsstyrelsen er flyttet til Esbjerg og Statsforvaltningen til Guldborgsund. 3

4 Tabel 1 Antal statslige arbejdspladser fordelt på institutionstype. November Institutionstype Integrerede statsejede institutioner, hvor branchen omfatter institutioner, som er udflyttet eller hvor udflytning har været på tale (styrelser, ministerier o.l. ) Integrerede statsejede institutioner i andre brancher (politi, retsvæsen, forsvar mv.) Antal Andel af alle statslige arbejdspladser (pct.) Andel af alle offentlige arbejdspladser (pct.) ,8 3, ,9 6,0 Statslige og kvasi-statslige selvejende institutioner, alle brancher (universiteter, kirker, forskningsinstitutioner, ,3 14,0 gymnasier mv.) Sociale kasser eller fonde ,0 0,2 Statslige arbejdspladser i alt ,0 23,2 Offentlige arbejdspladser i alt ,0 Anm.: Opdelingen af statslige arbejdspladser på institutionstype er foretaget på baggrund af branche og funktionskode og beskrevet i Boks 1. Kilde: Egne udtræk på baggrund af registerdata fra Danmark Statistisk. Relativt få ansatte i styrelser o.l. uden for de store byer Knap ud af de i alt , der er ansat i styrelser o. l., er ansat i en bykommune, jf. Figur 2. Statsligt ansatte i styrelser o.l. er overrepræsenterede i byerne, hvilket kan skyldes, at ministerier og mange styrelser ligger i København. De udgør godt 1,6 pct. af beskæftigelsen i bykommuner mod knap 0,4 pct. i mellemkommuner, 0,3 pct. i landkommuner og 0,65 pct. i yderkommuner. Overraskende nok er andelen altså noget højere i yderkommuner end i land- og mellemkommuner. Overordnet set udgør ansatte i styrelser o.l. en begrænset andel af beskæftigelsen. 4 4 Som beskrevet i Boks 1 er her kun medtaget integrerede statslige institutioner (funktionskode 31). Hvis selvejende statslige institutioner (funktionskode 61) medregnes fås 1,9 pct. for bykommuner, 0,4 pct. for mellemkommuner, 0,3 pct. for landkommuner og 0,65 pct. for yderkommuner. Hvis man yderligere tilføjer statslige og kvasi-statslige integrerede institutioner (funktionskode 33, således at både funktionskode 31, 33 og 61 indgår), fås 4,34 pct. for bykommuner, 0,5 pct. for landkommuner, 0,5 pct. for mellemkommuner og 0,66 pct. for yderkommuner. Kvalitativt set er konklusion altså den samme, om end tallene generelt er højere og fordelingen anderledes. Det kan skyldes, at videregående uddannelsesinstitutioner er medregnet. 4

5 Figur 2 Statslig ansatte i styrelser o.l. som andel af samlet beskæftigelse fordelt på kommunetype. November 2012 Pct. 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 By (22.871) Mellem (1.416) Land (1.819) Yder (1.371) Anm.: Kommunetyperne følger Danmarks Jorbrugsforsknings (2007) opdeling, som bl.a. blev anvendt af det tidligere Ministerie for By, Bolig og Landdistrikter. I appendikset vises et kort over kommunetyperne. Statslig ansatte i styrelser o.l. er udvalgt ud fra branche og funktionskode, se Boks 1. Kilde: Egne udtræk på baggrund af registerdata fra Danmark Statistisk. 5

6 Boks 1 Opdeling af statslige arbejdspladser Udvælgelsen af ansatte i styrelser o.l. institutioner foretages på baggrund af brancherne for de statslige institutioner, der enten har været omtalt som udflytningsegnede, eller som rent faktisk er blevet flyttet ud. Udgangspunktet er Dansk Folkepartis liste med forslag til institutioner, der skal udflyttes. Hertil føjes tre institutioner, der allerede er udflyttet. Institutionerne og de tilhørende brancher er angivet i nedenstående tabel. 5 Derudover betinges på en såkaldt funktionskode, som beskriver typen af de statslige institutioner. Her udvælges beskæftigede med funktionskode 31, som angiver, at der er tale om integrerede statsejede institutioner. Dermed ses bort fra ansatte i statslige og kvasistatslige selvejende institutioner, som omfatter f.eks. universiteter, kirker, forskningsinstitutioner mv. (funktionskode 33), sociale kasser og fonde (funktionskode 34) og statslige arbejdspladser, der producerer på ydelser til markedspriser (funktionskode 61). Denne udvælgelse skal ikke ses som en præcis udvælgelse af alle de statslige institutioner, hvor udflytning har været på tale eller er sket. Udvælgelsen fanger alle statslige arbejdspladser, der opfylder de ovenfor beskrevne kriterier. Institution Branchekode Branchebeskrivelse Har været omtalt i debatten som udflytningspotentiale BaneDanmark Stationer, godsterminaler mv. DMI VisitDenmark Miljøstyrelsen Kulturstyrelsen Anden forskning og eskperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik Andre reservationsydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed Administration af sundhedsvæsen, udervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring Administration af sundhedsvæsen, udervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring Vejdirektoratet Administration af og bidrag til erhvervsfremme Naturstyrelsen Administration af og bidrag til erhvervsfremme Energistyrelsen Administration af og bidrag til erhvervsfremme NaturErhvervsstyrelsen Administration af og bidrag til erhvervsfremme Søfartsstyrelsen Administration af og bidrag til erhvervsfremme Styrelsen for Videregående uddannelser Geodatastyrelsen Videregående uddannelser på universitetsniveau Ingen oplysninger om branche Er udflyttede Sikkerhedsstyrelsen Administration af og bidrag til erhvervsfremme Statsforvaltingen Generelle offentlige tjenester Betalingscenter SKAT Generelle offentlige tjenester 5 Branchekoderne er fundet ved opslag på 6

7 3. Færre højtuddannede uden for de store byer Højtuddannede overrepræsenteret i byerne Høj andel højtuddannede i styrelser o.l. Kan være svært at tiltrække højtudannede Knap 45 pct. af de statsligt ansatte i styrelser o.l. i bykommunerne har en lang videregående uddannelse eller en Ph.D., jf. Figur 3. Den relativt høje andel kan eksempelvis skyldes, at ministerier og lignende statsadministration i København typisk har en høj andel af højtuddannede. Til sammenligning er andelen med en lang videregående uddannelse noget lavere i de øvrige kommunetyper. Som andel af alle beskæftigede er andelen med en lang videregående uddannelse eller højere ca. 13 pct. i bykommunerne, 5-6 pct. i mellem- og landkommuner og 4 pct. i yderkommunerne, jf. Figur 4. Overordnet set er uddannelsesniveauet i statslige job altså noget højere, end hvis man ser på alle beskæftigede. Det peger på, at en flytning af statslige arbejdspladser kan øge andelen af højtuddannede arbejdspladser i yderområderne. Da de statslige ansatte typisk udgør en lille del af den samlede beskæftigelse, vil der dog i de fleste tilfælde være tale om en meget lille effekt. Derudover kan det i mange områder langt væk fra byerne kan være svært at tiltrække højtuddannet arbejdskraft. Det kan betyde at det er sværere at finde de medarbejdere der har de rette kvalifikationer. Yderligere er der forskning, der tyder på, at særligt højtuddannede er mere produktive i områder, hvor der er mange andre højtuddannede. Det er typisk studier af den private sektor, og det er ikke sikkert at de kan overføres til den offentlige sektor. Ikke desto mindre er det vigtigt at holde for øje, at der kan være negative produktivitetseffekter af at flytte statslige arbejdspladser til tyndtbefolkede områder. Figur 3 Statsligt ansatte i styrelser o.l. fordelt på uddannelse og kommunetype. November 2012 Pct. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ufaglærte Faglærte KVU MVU LVU By Mellem Land Yder Anm.: Kommunetyperne følger Danmarks Jorbrugsforsknings (2007) opdeling, som bl.a. blev anvendt af det tidligere Ministerie for By, Bolig og Landdistrikter. I appendikset vises et kort over kommunetyperne. Statslig ansatte i styrelser o.l. er udvalgt ud fra branche og funktionskode, se Boks 1. Kilde: Egne udtræk på baggrund af registerdata fra Danmark Statistisk. 7

8 Figur 4 Alle beskæftigede, fordeling på uddannelse for de forskellige kommunetyper. November 2012 Titel Ufaglærte Faglærte KVU MVU LVU 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% By Land Mellem Yder Anm.: Kommunetyperne følger Danmarks Jorbrugsforsknings (2007) opdeling, som bl.a. blev anvendt af det tidligere Ministerie for By, Bolig og Landdistrikter. I appendikset vises et kort over kommunetyperne. Statslig ansatte i styrelser o.l. er udvalgt ud fra branche og funktionskode, se Boks 1. Kilde: Egne udtræk på baggrund af registerdata fra Danmark Statistisk. 8

9 Figur 5 Kort over kommunetyper 4. Appendiks: Kort over kommunetyper Anm.: Indelingen er baseret på et indeks for landdistriktsgrad, der er beregnet ud fra nøgletal om beskæftigelse, afstand til nærmeste by, uddannelsesniveau mv. Kilde: Danmarks Jordbrugsforskning, 2007, Landdistriktskommuner indikatorer for landdistrikt. 9

Udflytning af statslige arbejdspladser hvad sker der?

Udflytning af statslige arbejdspladser hvad sker der? Udflytning af statslige arbejdspladser hvad sker der? DØRS Seminar, 19. august 2015 Nicolai Kaarsen og Edith Madsen Det overordnede spørgsmål Er udflytning af statslige arbejdspladser et effektivt redskab

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om udflytning af statslige arbejdspladser

Forslag til folketingsbeslutning om udflytning af statslige arbejdspladser 2014/1 BSF 129 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. marts 2015 af Dennis Flydtkjær (DF), Rene Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette

Læs mere

Udflytning af statslige arbejdspladser

Udflytning af statslige arbejdspladser Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal 2017 Forfatter: Anders Hedetoft 16-06-2017 Center for Regional- og Turismeforskning Titel: Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal

Læs mere

Analyse 20. august 2015

Analyse 20. august 2015 Analyse 20. august 2015 Lukning af kaserner har ikke været forbundet med tab af lokale private eller offentlige arbejdspladser uden for forsvaret Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Edith Madsen

Læs mere

Store kommunale forskelle i iværksætteri

Store kommunale forskelle i iværksætteri 5. oktober 217 217:12 Store kommunale forskelle i iværksætteri Af Christina Juul Steengaard, Anne Kaag Andersen, Michael Drescher og Elias Stapput Knudsen Fremkomst af nye firmaer er med til at skabe job,

Læs mere

Effekter af udflytning af statslige arbejdspladser

Effekter af udflytning af statslige arbejdspladser Effekter af udflytning af statslige arbejdspladser 9. november 2015 Edith Madsen Introduktion Baggrund: udflytning af ca. 3900 statslige arbejdspladser Opnå mere ligelig geografisk fordeling af statslige

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark

Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark 15. november 2017 2017:16 Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark Af Søren Dalbro og Laust Hvas Mortensen 1 Mange beskæftigede pendler ud af deres bopælskommune til en arbejdsplads i en anden kommune.

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Analyse 10. juni 2015

Analyse 10. juni 2015 Analyse 1. juni 21 Hvad har valgkampen handlet om indtil videre? Af Nicolai Kaarsen I november 214 tilkendegav danskerne, at emner som arbejdsløshed, indvandring og beskyttelse af miljøet var blandt de

Læs mere

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Notat 30. september 01 Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Siden integrationsloven i 1999 har

Læs mere

Analyse. Flere går på gymnasier med mange ikkevestlige indvandrere og efterkommere. 21. december 2016

Analyse. Flere går på gymnasier med mange ikkevestlige indvandrere og efterkommere. 21. december 2016 Analyse 21. december 216 Flere går på gymnasier med mange ikkevestlige indvandrere og efterkommere Af Nicolai Kaarsen, Kathrine Bonde og Laurids Leo Münier Den tidligere undervisningsminister bebudede,

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Danmark i balance - Udvikling og vækst i Danmark

Danmark i balance - Udvikling og vækst i Danmark Danmark i balance - Udvikling og vækst i Danmark Høgni Kalsø Hansen Institut for geovidenskab og naturforvaltning, Geografisektionen, Københavns Universitet hh@ign.ku.dk Kolding, 18. november 2015 Ulige

Læs mere

Analyse 2. september 2014

Analyse 2. september 2014 Analyse 2. september 2014 Migration af bogligt stærke mellem de store byer Af Nicolai Kaarsen og Neil Gallagher Et tidligere Kraka-notat viste, at der sker en netto tilvandring af bogligt stærke fra provinsen

Læs mere

Fædres brug af orlov

Fædres brug af orlov Fædres brug af orlov Forord I Danmark er der fleksible regler for, hvordan far og mor kan fordele forældreorloven imellem sig. Regeringen ønsker ikke ny eller ændret lovgivning på området det skal fortsat

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2012 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2012 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2012 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2012 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Regional- og

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Videregående uddannelser og regional udvikling

Videregående uddannelser og regional udvikling Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Videregående uddannelser og regional udvikling 4. november 2015, Udvalget for

Læs mere

STOR GEVINST VED 12 ÅRS RET OG PLIGT TIL UDDANNELSE

STOR GEVINST VED 12 ÅRS RET OG PLIGT TIL UDDANNELSE 11. august 8 Resumé: STOR GEVINST VED 12 ÅRS RET OG PLIGT TIL UDDANNELSE Investeringer i uddannelse vil give en stor gevinst for den enkelte, som får en uddannelse, for samfundet generelt og for de offentlige

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Analyse 9. marts 2015

Analyse 9. marts 2015 9. marts 21 Forskel i graden af konkurrenceudsættelse på tværs af kommuner Af Nicolai Kaarsen og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen For at afhjælpe det stigende pres på de offentlige udgifter har Produktivitetskommissionen

Læs mere

Urbanisering vor tids vandring fra land til by

Urbanisering vor tids vandring fra land til by Oplæg på SLA s årsmøde 4. oktober 2015 Urbanisering vor tids vandring fra land til by v/ Kurt Houlberg 2 Disposition Lidt om KORA og min baggrund Kommunernes økonomiske udfordringer. Herunder den dobbelte

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Landdistriktskommuner

Landdistriktskommuner Landdistriktskommuner - indikatorer for landdistrikt Inge Toft Kristensen Chris Kjeldsen Tommy Dalgaard Danmarks Jordbrugsforskning Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø GEO-data og Regionale Analyser

Læs mere

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Knap hver anden 3-årige har en uddannelse, der er på samme niveau som mors eller fars uddannelse. Især de erhvervsfaglige uddannelser går i arv. Mere end 7

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Analyse 28. juni 2013

Analyse 28. juni 2013 28. juni 2013 Praktiserende læger i Nordjylland tjener mest Af Kristian Thor Jakobsen Dette notat kortlægger, hvor meget de praktiserende læger tjener, og om lægerne i yderliggende kommuner har et anderledes

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE September 2016 HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE Flere og flere virksomheder må opgive at finde de medarbejdere, de har brug for til at løse deres opgaver og udvikle deres forretning.

Læs mere

Analyse 10. oktober 2014

Analyse 10. oktober 2014 10. oktober 2014 Unge, der primært er dygtige til matematik, søger oftest mod de tekniske videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Karakterer fra grundskolens afgangsprøver

Læs mere

Analyse. Børn fra muslimske friskoler hvordan klarer de sig? 20. september 2016

Analyse. Børn fra muslimske friskoler hvordan klarer de sig? 20. september 2016 Analyse 20. september 2016 Børn fra muslimske friskoler hvordan klarer de sig? Af Kristine Vasiljeva, Nicolai Kaarsen, Laurids Leo Münier og Kathrine Bonde I marts 2016 har Regeringen, DF, LA og K indgået

Læs mere

Studenterhuen giver ingen jobgaranti

Studenterhuen giver ingen jobgaranti Studenterhuen giver ingen jobgaranti Uddannelse er et utroligt vigtigt parameter for, hvordan man klarer sig i livet. Analysen viser, at de unge der afslutter en gymnasial uddannelse, men som ikke kommer

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner: U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det

Læs mere

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse Hver. ung er hverken i job eller under uddannelse Mere end 17. unge under 3 år var hverken i arbejde eller under uddannelse i slutningen af 1, og de 7. havde været inaktive i mindst måneder. Set i forhold

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 20.11.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

NOTAT. Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015

NOTAT. Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015 NOTAT 11. september 2015 Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015 Indledning Jeg er rigtig glad for at være med her i dag, og glæder mig til at høre, hvor I ser mulighederne for at styrke

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter

Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter Ud af 152.000 nyledige dagpengemodtagere, der trådte ind i ledighedskøen fra oktober 2009 til september 2010, var 50 procent i lønmodtagerbeskæftigelse ét

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Danskernes uddannelse Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Flere får en uddannelse i Danmark. Det er især de boglige uddannelser, som flere gennemfører. Siden 7 er antallet af personer med

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ 18. oktober 2007! " # %$&'&(())** 3(16,216,1'%(7$/,1*(5 5HVXPp 3HUVRQHUPHOOHPnULQGEHWDOHULJHQQHPVQLWSURFHQWDIEUXWWRLQG NRPVWHQSnSHQVLRQVRSVSDULQJHU'HWWHJHQQHPVQLWG NNHURYHUHQVWRU YDULDWLRQDIK QJLJDIHWQLVNKHUNRPVWLQGNRPVWRJVRFLRJUXSSH'HUHU

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Siden 198 erne er der blevet flere studenter med lav arbejdsmarkedstilknytning. Sammenlignet med faglærte så har studenter, der ikke har fået en anden uddannelse

Læs mere

Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet

Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet I dag er der borgere med sociale udfordringer, som ikke tæller med i udligningen. Kriterierne bør passe til alle kommunetyper,

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark Faglærte skaber de mest levedygtige i Danmark Virksomheder skabt af faglærte har højere overlevelse end skabt af akademikere i 7 ud af 8 brancher. Det er altså ikke kun i nogen brancher som for eksempel

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Kortlægning af beskæftigelsesudviklingen under krisen De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Der har tidligere i debatten været fokus på, at højtuddannede skulle være blevet særlig hårdt ramt

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen En af de helt store udfordringer, som dansk økonomi står overfor, er, at den teknologiske udvikling stiller stadig større krav til medarbejdernes kompetencer.

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Faktaark: Iværksætternes fortrop

Faktaark: Iværksætternes fortrop Juni 2014 Faktaark: Iværksætternes fortrop Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvem der bliver iværksættere,

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

6. Social balance. Social balance. Figur 6.1 Indkomstforskelle i OECD, 2012

6. Social balance. Social balance. Figur 6.1 Indkomstforskelle i OECD, 2012 6. 6. Social balance Social balance Danmark og de øvrige nordiske lande er kendetegnet ved et højt indkomstniveau og små indkomstforskelle sammenlignet med andre -lande. Der er en høj grad af social balance

Læs mere

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE?

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? NOTAT 54 02.09.2016 HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? I debatten om hvorvidt et studiejob vil føre til forsinkelser på universitetsstudiet lyder et argument, at

Læs mere

Syddanmark som Science Region

Syddanmark som Science Region Syddanmark som Science Region Hvorfor og hvordan arbejder en Science Region? Eksempler på samarbejde mellem vækst og uddannelse 1 v/ Afdelingschef Thomas Dyhr Vestergaard Nationalt koordinatormøde den

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Analyse. 29. september 2016 Studerendes brug af Ungdomskort. Af Nicolai Kaarsen og Christoffer Jessen Weissert

Analyse. 29. september 2016 Studerendes brug af Ungdomskort. Af Nicolai Kaarsen og Christoffer Jessen Weissert Analyse 29. september 2016 Studerendes brug af Ungdomskort Af Nicolai Kaarsen og Christoffer Jessen Weissert Ungdomskortet er en rabatordning, som giver mulighed for frit at bruge offentlig transport mellem

Læs mere

De ældres boligforhold 2015

De ældres boligforhold 2015 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Status på udflytning af statslige arbejdspladser, april 2017

Status på udflytning af statslige arbejdspladser, april 2017 Status på udflytning af statslige arbejdspladser, april 2017 April 2017 V-regeringen præsenterede 1. oktober 2015 en plan for udflytning af knap 3.900 statslige arbejdspladser. Baggrunden for udflytningen

Læs mere

Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed

Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed Blandt de personer, der afsluttede en erhvervskompetencegivende uddannelse i 009 var godt 10 procent ledige et år efter afsluttet uddannelse. Niveauet

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 23.2.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark

Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark Side 1 af 8 Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLIV Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til tidsbegrænsede ansættelser.... 3 2. Stabilt niveau for tidsbegrænsede ansættelser

Læs mere

Markant flere offentligt ansatte med en lang videregående

Markant flere offentligt ansatte med en lang videregående 20. februar 2017 2017:3 Markant flere offentligt ansatte med en lang videregående uddannelse Af Lars Peter Smed Christensen, Michael Drescher og Mathilde Lund Holm Siden foråret 2010 er antallet af offentligt

Læs mere

Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder

Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder Januar 2017 Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder Analysen viser at Virksomheder, der ansætter en akademiker, har en højere overlevelsesrate end sammenlignelige virksomheder,

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 4: Uddannelse Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Uddannelse skaber viden og er et grundvilkår for vækst

Læs mere

Folkeskolen taber terræn i hele landet

Folkeskolen taber terræn i hele landet Folkeskolen taber terræn i hele landet Flere og flere danske skolebørn går i privatskole. Siden 27 er andelen af elever i privatskoler steget. De seneste tal viser, at hvert sjette barn i 1. klasse går

Læs mere

Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark

Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark De Økonomiske Råd pegede i deres efterårsrapport 2016 på, at forskellene i erhvervsindkomsterne har været stigende, særligt i årene efter krisens start i 2008.

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere