Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje"

Transkript

1 Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3: /fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg Forsikring A/S har indgået aftale om at overdrage de væsentligste dele af Zürich-koncernens skadesforsikringsportefølje i Danmark til Tryg Forsikring. Baggrunden for overdragelsen er Zürich-koncernens beslutning om at koncentrere sig på færre geografiske områder. 2. Ved overdragelsen overtager Tryg Forsikring Zürichs skadesforsikringsportefølje her i landet. Herudover er koncernintern genforsikring som led i Zürichs internationale erhvervsprogrammer omfattet. Fusionen omfatter ikke området for erhvervsudygtighedsforsikring, som har været under afvikling siden 1994, samt genforsikring overtaget fra danske gensidige forsikringsselskaber. Zürich har i 2000 frasolgt sine aktiviteter inden for livsforsikring her i landet. Ved overdragelsen ophører Zürich med at eksistere som et selvstændigt varemærke her i landet inden for de overdragne områder. 3. På skadesforsikringsmarkedet er parternes overordnede markedsandele (2000) 20,3 pct. (Tryg Forsikring) og 1,3 pct. (Zürich); dvs. i alt 21,7 pct. 1, hvilket ikke kan anses for en dominerende stilling. Inden for produktmarkedet erhvervsansvar, hvor Zürich her i landet især har haft en relativ styrke med en markedsandel på [5-10] 2 pct., når parterne op på en samlet markedsandel på [30-35] pct. 4. Samlet er det vurderingen, at parterne ved fusionen ikke skaber eller styrker en dominerende stilling, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt, jf. konkurrencelovens 12 c, stk Parterne har i overdragelsesaftalen indsat en konkurrenceklausul af to års varighed, ligesom parterne i tilknytning til overdragelsen har indgået en samarbejdsaftale om internationale programmer. Parterne har anmodet om, at konkurrenceklausulen og samarbejdsaftalen betragtes som accessoriske til fusionen. Afgørelse 6. Det meddeles Tryg Forsikring og Zürich,

2 at Tryg Forsikrings overtagelse af Zürichs aktiviteter her i landet udgør en fusion omfattet af konkurrenceloven, jf. 12 a. stk. 1, nr. 2, jf. 12, stk. 1, nr. 1, at fusionen kan godkendes, jf. 12 c, stk. 2, at konkurrenceklausulen i overdragelsesaftalens pkt. 19, hvorefter Zürich i 2 år ikke aktivt her i landet må sælge skadesforsikringer i konkurrence med de overdragne aktiviteter, anses som accessorisk til fusionen, at reguleringen i parternes samarbejdsaftale om internationale programmer ikke anses for omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Sagsfremstilling Sagens baggrund 7. Den 29. maj 2002 indgik Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg Forsikring A/S aftale om at overdrage de væsentligste dele af Zürich-koncernens skadesforsikringsportefølje i Danmark til Tryg Forsikring. Den planlagte overdragelse blev anmeldt til Konkurrencestyrelsen den 28. maj Vesta Forsikring AS, der er en (norsk) del af Nordea-koncernen, har indgået en tilsvarende aftale om køb af de væsentligste dele af Zürichs norske portefølje. 8. Baggrunden for overdragelsen er Zürich-koncernens beslutning om at koncentrere sig på færre geografiske områder. Parterne har oplyst, at Zürichs forretning i Danmark været hæmmet af en manglende kritisk masse og dermed store administrationsomkostninger i forhold til bruttopræmieindtægterne. Zürich-koncernen frasolgte i 2000 sin livsforsikringsportefølje her i landet til Alm. Brand. 9. Porteføljeovertagelsen sker med virkning fra 1. juni Overtagelsen er betinget af godkendelse fra Finanstilsynet og fra Konkurrencerådet. 10. Konkurrencestyrelsen har den 10. juni meddelt parterne, at anmeldelsen var at regne for fuldstændig fra den 6. juni 2002, jf. 2, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 894 af 21. december 2000 om anmeldelse af fusioner. Afgørelse om at godkende eller at indlede særskilt undersøgelse af fusionen skal derfor træffes senest den 4. juli Transaktionen 11. Ved overdragelsen overtager Tryg Forsikring Zürichs skadesforsikringsportefølje her i landet, hvor Zürich især har haft en relativ styrke inden for området for erhvervsansvarsforsikring. Herudover er koncernintern genforsikring som led i Zürichs internationale erhvervsprogrammer omfattet. Fusionen omfatter ikke området for erhvervsudygtighedsforsikring, som har været under afvikling siden 1994, samt genforsikring overtaget fra danske gensidige forsikringsselskaber, som således forbliver i Zürich. 12. Ved overdragelsen ophører Zürich med at eksistere som et selvstændigt varemærke her i landet inden for de overdragne områder. Aftaler i tilknytning til transaktionen

3 13. Parterne har i tilknytning til overdragelsen indgået en samarbejdsaftale om internationale programmer (International Program Business). Samarbejdet indebærer, at multinationale koncerner samlet kan foretage forsikring af operationer i flere lande med samme forsikringsselskab; f.eks. hvor en koncern med hovedkvarter i de lande, hvor Zürich er aktiv, ønsker dækning af aktiviteter i Danmark, hvor Tryg er aktiv og omvendt. Risikoen påhviler evt. via genforsikring den part, der har tegnet hovedpolicen med kundens hovedkontor. Samarbejdsaftalen skal sikre, at Zürich, som allerede tilbyder dette produkt, kan vedblive med at servicere kunder med operationer i Danmark. Samtidig bliver Tryg Forsikring i stand til at tilbyde et internationalt program via Zürichkoncernens verdensomspændende netværk. Aftalen kan opsiges ved udløbet af hvert kalenderår første gang med virkning fra 31. december x. 14. Parterne er ikke forpligtet til at anvende samarbejdsaftalen f.eks. har Tryg en tilsvarende samarbejdsaftale med Winthertur, som videreføres efter fusionen. Zürich er dog i en to-års periode, jf. nedenfor, forhindret i at indgå i samarbejdsformer med virkning her i landet inden for de overdragne områder. Parterne har vurderet, at samarbejdsaftalen er accessorisk til transaktionen. 15. Parterne har herudover i overdragelsesaftalen aftalt en 2-årig konkurrenceklausul, som forpligter selskaberne i Zürich-koncernen til ikke direkte eller indirekte (f.eks. via samarbejde med andre forsikringsselskaber her i landet), at sælge skadesforsikringer her i landet i konkurrence med de overdragne aktiviteter, med undtagelse af risici dækket som en mindre del af udenlandske policer. Herved tænkes på den situation, hvor en virksomhed beliggende i et land, hvor Zürich er aktiv, ønsker sine interesser i andre lande, hvor Zürich ikke er aktiv, sikret via grænseoverskridende Zürich-policer. 16. Forpligtelsen er i aftalen modificeret for Zürich-koncernens betydelige internationale programmer (jf. ovenfor angående samarbejdsaftalen), således at Zürich i klausulens løbetid inden for dette område kun har påtaget sig en forpligtelse til ikke aktivt at tegne forretning med sådanne multinationale selskaber uden om Tryg Forsikring. Tegner Zürich sådanne policer som led i passivt grænseoverskridende salg, er Tryg ikke forpligtet til at udstede danske policer i tilknytning hertil. Parterne har vurderet, at klausulen er nødvendig for at sikre værdien af de overdragne aktiver og derfor må anses som accessorisk. Parterne Zürich 17. Zürich-koncernen er en af verdens største forsikrings- og finansgrupper med en koncernomsætning i 2001 på 444 mia. kr. 3 Zürich Financial Service er koncern-moderselskab, mens koncernens forsikringsaktiviteter er indeholdt i Zürich Versicherungsgesellschaft. Zürich Danmark er en filial herunder. 18. Zürich Danmark havde i 2000 en omsætning (bruttopræmieindtægt) i Danmark på 405 mio. kr Zürich Danmark driver alene virksomhed inden for skadesforsikring, herunder området for erhvervsudygtighedsforsikring, hvilket dog har været under afvikling siden Endvidere har Zürich en koncernintern genforsikringsportefølje som led i Zürich-koncernens internationale erhvervsprogarmmer. Ifølge parterne vedrører denne portefølje ikke det danske marked. Området vil ikke blive berørt yderligere i det følgende.

4 Tryg Forsikring A/S 20. Tryg Forsikring er en del af Nordea-koncernen, som driver virksomhed inden for banksektoren, tilknyttede finansielle serviceydelser og livs- og skadesforsikring. Koncernen havde i 2001 en samlet omsætning på verdensplan på 106 mia. kr., hvoraf langt det meste blev omsat inden for EU. Koncernens moderselskab er Nordea AB. 21. Nordea blev dannet ved en fusion i marts 2000 mellem Merita/Nordbanken og Unidanmark/Tryg. Unidanmark og Tryg fusionerede i Samme år erhvervede man Vesta Forsikring fra Skandia. Nordea omsatte i Danmark for 31 mia. kr. i Tryg Forsikring er Danmarks største skadesforsikringsselskab og et af de største, når det gælder livs- og pensionsopsparing. Selskabet omsatte i 2001 for 13,4 mia. kr. (skade og liv). 23. Tryg Forsikrings salg i Danmark sker dels gennem selskabets eget distributionssystem, dels gennem Nordeas filialnet. Tryg Forsikring tegner hovedparten af de skadesforsikringer som Nordea-koncernen sælger. Rejse og Sundhed (tidligere Kompas Rejseforsikring) og Dansk Kautionsforsikrings-Aktieselskab er 100 pct. ejede datterselskaber af Tryg Forsikring A/S. 24. Forsikringsaktiviteterne i Nordea-koncernen omfatter tillige datterselskaber inden for skadesforsikring i Norge, Polen, UK og Estland, tegning via en filial af Tryg Forsikring II A/S i Finland samt livsforsikringselskaber i Danmark, Norge, Finland og Polen. Markedet 25. Forsikringsmarkedet opdeles traditionelt i 3 hovedmarkeder: Markedet for skadesforsikringer, markedet for livs- og pensionsforsikringer og genforsikringsmarkedet. De to første anses for nationale markeder, mens det tredje er internationalt Denne opdeling tager udgangspunkt i lov om forsikringsvirksomhed 7. Den nationale forsikringslovgivning bygger på EU-skades- og livsforsikringsdirektiver, som løbende er implementeret i dansk lovgivning. 27. Forsikringsselskaber skal have tilladelse (koncession) fra Finanstilsynet til at drive forsikringsvirksomhed. Koncessionen kan udstedes til at gælde alle områder for forsikringsvirksomhed eller være begrænset til et nærmere angivet produkt. Loven indeholder både fælles regler for al forsikringsvirksomhed og særlige regler for hhv. skadesforsikrings-, livsforsikrings- og pensionskassevirksomhed. 28. EU-direktiverne harmoniserer forsikringsområdet, således at der gælder ensartede regler for forsikringsvirksomhed i samtlige EU-lande, og således at selskaberne under visse betingelser kan drive grænseoverskridende virksomhed. 29. Livs- og skadesforsikringsvirksomhed må ikke drives i samme selskab, men gerne i samme koncern i adskilte virksomheder. Formålet med dette krav er bl.a. at sikre, at den langsigtede pensionsopsparing holdes adskilt fra skadesforsikring. Forsikringsvirksomhed kan drives i aktieselskabsform eller som gensidigt selskab.

5 30. Overtagelsen vedrører alene skadesforsikring, og det er derfor alene dette område, der vil blive omtalt. Markedet for skadesforsikringer i Danmark 31. Bruttopræmieindtægterne for direkte skadesforsikringer i Danmark har udviklet sig således siden Tabel 1: Bruttopræmieindtægter i mio. kr. for direkte skadesforsikringer i Danmark MIO. KR INDEX 1997= Forsikringsselskabernes produkter kan traditionelt opdeles i følgende hovedgrupper (direkte forretning): erhvervsforsikringer, privatforsikringer, personulykkesforsikringer og motorkøretøjsforsikringer, jf. tabel Foruden disse hovedgrupper, findes der endvidere kredit- og kautionsforsikringer samt retshjælpsforsikringer. Enkelte kategorier af forsikringer er lovpligtige. Tabel 2: Samlede præmieindtægter for direkte skadesforsikring og andelen af det samlede skadesforsikringsmarked i år 2000 PRÆMIEINDTÆGTER MIO.KR. Motorkøretøj ,7 Sygdom og ulykke ,2 Grundejer og fritidshus ,0 Erhvervsbygninger ,7 Familieforsikringer ,4 Erhvervsansvar 968 3,3 Andre ,7 I alt ,0 Kilde: Forsikringsoplysningen, Statistik 2000 ANDEL I PCT.

6 34. I 2001 havde 140 selskaber tilladelse til at drive skadesforsikringsvirksomhed i Danmark. Der var tale om 66 aktieselskaber, 71 gensidige selskaber og 3 filialer af udenlandske selskaber. Herudover var der 35 udenlandske EU/EØS-forsikringsselskaber, som drev skadesforsikringsvirksomhed i henhold til lov om forsikringsvirksomhed 211 og 212 samt 3 filialer under afløb. 35. Langt de fleste skadesforsikringer tegnes i selskaber, der driver forsikringsvirksomhed i Danmark. Det er i dag ikke praksis, at privatpersoner eller virksomheder henvender sig direkte til et forsikringsselskab i udlandet for at tegne forsikringer. Særligt for private forsikringstagere kan sprogbarrierer, usikkerhed om soliditetsforhold mv. betyde, at mange afholder sig fra at tegne forsikringer i udlandet. 36. Mange af selskaberne indgår i forsikringskoncerner, ligesom en del af selskaberne indgår i større finansielle koncerner. De rene forsikringskoncerner består af adskilte forsikringsselskaber inden for samme koncern, fx en koncern bestående af et skadesforsikringsselskab, et livs- og pensionsforsikringsselskab, et arbejdsskadeforsikringsselskab mv. Et forsikringsselskab kan også indgå i en større finansiel koncern, der foruden forsikringsselskaber omfatter pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansieringsinstitutter mv. Antallet af uafhængige forsikringsselskaber er således væsentligt mindre end 178. Når der i det følgende anvendes tal for omsætning (bruttopræmier), er der tale om koncerntal. 37. Koncentrationen på markedet for direkte skadesforsikringer er høj. CR 4 var i ,1. De fire største selskaber på det samlede skadesforsikringsmarked var Tryg-Baltica (nu Tryg Forsikring) med en markedsandel på 20,3 pct., Topdanmark 18,3 pct., Codan 12,8 pct. og Alm. Brand 8,7 pct. Zürich Forsikring A/S havde en markedsandel på 1,3 pct. 38. Koncentrationen på markedet for direkte skadesforsikringer har stort set været konstant gennem de seneste 5 år, jf. tabel 3. Tabel 3: Udvikling i markedsandele for direkte forsikringer på skadesforsikringsmarkedet Tryg 21,5 21,4 21,2 20,7 20,3 TopDanmark 16,8 17,8 18,3 18,5 18,3 Codan 13,4 12,5 12,5 12,6 12,8 Alm. Brand 8,3 8,5 8,7 8,8 8,7 I alt - C4 60,0 60,2 60,7 60,6 60,1 Andre selskaber 40,0 39,8 39,3 39,4 39,9 Heraf if 5,0 4,8 5,0 5,0 5,0 Heraf Alka 3,4 3,3 3,4 3,5 3,4 39. Skadesforsikringsmarkedet kan underopdeles efter forskellige kriterier, der hver for sig udgør

7 selvstændige produktmarkeder. Parterne har foretaget en opdeling i 4 hovedgrupper: Arbejdsskade, sø- luftfart og transport (SLT), erhvervsforsikring og privatforsikring, jf. tabel 4. Tabel 4: Skønnede markedsandele i 2001 i procent på de enkelte hovedgrupper (angivet i intervaller) Markedsandel Tryg Zürich I alt Arbejdsskadeforsikring [15-20] [0-3] [20-25] SLT-forsikring [10-15] [0-3] [10-15] Erhvervsforsikring [15-20] [0-3] [20-25] Privatforsikring [20-25] [0-3] [20-25] I alt skadesfors. [20-25] [0-3] [20-25] 40. Zürichs væsentligste aktiviteter ligger inden for erhvervsforsikring. Privatforsikringer er næstvæsentligst, men markedsandelen er lav - under 1 pct. i år Det samlede marked for erhvervsforsikringer i 2000 repræsenterer en direkte bruttopræmieindtægt på ca. 10 mia. kr. Inden for erhvervsforsikringer er Zürich inden for sin egen portefølje stærkest for erhvervsansvar og andet professionelt ansvar. Det er imidlertid alene for erhvervsansvar, at markedsandelene for Tryg Forsikring og Zürich tilsammen kommer op over 30 pct. Begge selskaber har en forholdsvis stor andel af deres salg på dette område og en samlet markedsandel på [30-35] pct. 42. Erhvervsansvar er en forholdsvis heterogen produktgruppe. Specialisering inden for enkelte erhvervsgrupper spiller en rolle. Konkurrencerådet har tidligere behandlet sager om erhvervsforsikringer for bl.a. arkitekter En opsplitning af erhvervsansvar i hovedgrupper viser imidlertid ikke noget væsentligt horisontalt overlap på hovedsegmenter, jf. tabel 5. Tabel 5: Skønnede markedsandele i procent i 2001 vedr. erhvervsansvarsforsikringer (angivet i intervaller) Markedsandele Tryg Zürich I alt Erhvervsansvar mindre virksomheder X X X Kombineret erhvervs og produktansvar X X X Arkitekt og ingeniøransvar X X X Andet professionelt ansvar X X X Erhvervsansvar - i alt [20-25] [5-10] [30-35]

8 44. Tryg har en meget stor del af forsikringerne inden for arkitekt- og ingeniøransvar, hvor Zürichs markedsandel er x. Den anden betydelige aktør på området er Topdanmark. Ingen af de øvrige områder viser tilsvarende koncentration. Kun for gruppen af andet professionelt ansvar, der udgør en begrænset del af erhvervsansvarsforsikringerne kommer den samlede skønnede markedsandel i 2001 således over x pct. 45. Parterne har for så vidt angår erhvervsansvarsforsikringer anført, at dette geografiske marked bør betragtes som internationalt for større multinationale kunder og kunder med meget store risici, hvorfor parternes markedsandele inden for segmentet erhvervsansvar reelt er lavere end ovenfor anført. Hertil kommer, at erhvervskunderne i følge parterne er professionelle og ofte ressourcestærke med adgang til rådgivere og ekspertise. Erhvervskunderne kan derfor udnytte, at markedet for erhvervsforsikringer er præget af kapitalstærke udenlandske og danske konkurrenter. 46. Endelig har parterne henvist til, at Zürichs markedsandel inden for erhvervsansvar i 2001 er steget fra ca. [5-10] pct. til [5-10] pct. som følge af tegningen af relativt store erhvervsansvarsforsikringer for et begrænset antal kunder. Tilgangen af nogle ganske få kunder inden for dette område har således øget markedsandelen med [0-5] pct.point. Distribution af forsikringsprodukter 47. Distributionen af forsikringsprodukterne er forskellig på erhvervsmarkedet og privatmarkedet. 48. Erhvervsforsikringer distribueres hovedsageligt via egne assurandører og via forsikringsmæglere. Anvendelsen af mæglere ved tegning af erhvervsforsikringer er stigende. Andelen af Zürichs erhvervsforsikringer, der er tegnet af forsikringsmæglere er x pct. Tryg Forsikring har tegnet x pct. af sine erhvervsforsikringer gennem forsikringsmæglere. 49. Privatforsikringer distribueres typisk gennem kunde-/servicecentre, egne assurandører, salg gennem banker, ved gruppesalg og eventuelt gennem mæglere. Alene Zürich anvender mæglere ved salg på privatmarkedet. Andelen af det samlede salg er lille. Tabel 6: Distributionskanalernes andel af bruttopræmieindtægter for privatforsikringer i Andel af total Tryg Zürich I alt Egne kundecentre/assurandører X X X Bankfilialer X X X Gruppeaftaler X X X Anden distribution mæglere X X X Privatforsikringer - i alt 100,0 100,0 100,0

9 50. I banksektoren distribuerer Tryg Forsikring alene forsikringsprodukter gennem Nordeas filialer, mens Zürichs forsikringer er blevet solgt gennem flere banker, herunder Djursland Bank. 10 Kategorien gruppeaftaler omfatter distributionsaftaler med fagforbund og større virksomheder, samt Tjenestemændenes Organisation, der alene dækker x pct. af Tryg Forsikrings samlede bruttopræmieindtægt på privatmarkedet. 51. Tryg Forsikring oplever en tendens til en ændret fordeling mellem distributionskanalerne. Zürich har ikke tilsvarende oplysninger om nytegning, da disse ikke opgøres for de enkelte distributionskanaler. Høring 52. Fusionen har været offentliggjort på Konkurrencestyrelsens hjemmeside med henblik på bemærkninger. Der er ikke kommet høringssvar fra den offentlige høring. Vurdering 53. Der er tale om en fusion i form af en delvis virksomhedsoverdragelse, jf. konkurrencelovens 12 a. stk. 1, nr. 2. Parternes samlede omsætning (bruttopræmieindtægter) i Danmark overstiger 3,8 mia. kr., og begge omsætter for mindst 300 mio. kr. i Danmark. 54. Fusionen kan således ikke gennemføres, før Konkurrencerådet har godkendt den efter konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. stk. 5. I det omfang fusionen ikke skaber eller styrker en dominerende stilling, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt, skal fusionen godkendes, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2. Det relevante marked 55. I det følgende vil alene markeder, hvor begge parter er aktive, blive vurderet, idet det som udgangspunkt alene er her, fusionen vil kunne påvirke konkurrencen på markedet. Her i landet er Zürich alene aktiv inden for skadesforsikring. Det relevante overordnede marked er derfor markedet for skadesforsikring. 56. Vedrørende afgrænsningen af det det geografiske marked har parterne henvist til Konkurrencerådets afgørelse af 30. maj 2001 (Alm. Brands køb af Provinzial) og afgørelse af 30 januar 2002 (Codans køb af Trekroner), hvori rådet har taget udgangspunkt i, at skadesforsikringsmarkedet for private og de fleste erhverv er nationalt, og at markedet for visse erhverv er internationalt. 57. Parterne har endvidere henvist til Kommissionens afgørelse i Sampo/Storebrandsagen (M.2491) hvorefter en markedsundersøgelse af skadesforsikringsmarkedet indicerer, at det geografiske marked for sø-, luft- og transportforsikring (SLT) mindst er EØS-området, og at parternes erfaring støtter, at markedet for større erhvervskunder og markedet for forsikring af større risici er internationalt (bl.a. SLT og kraftværkssektoren). 58. Under alle omstændigheder er det parternes opfattelse uanset den geografiske afgrænsning at overdragelsen hverken skaber eller styrker en dominerende stilling.

10 59. Styrelsen er enig i, at markedet for skadesforsikringer geografisk som udgangspunkt skal afgrænses til Danmark. Private forsikringstagere tegner stort set ikke forsikringer i udlandet, og selskaberne distribuerer primært deres produkter gennem egne afdelinger eller distributører, som er nationalt forankret. Det kan dog ikke udelukkes, at markedet for enkelte typer af erhvervsforsikringer er bredere, men den følgende vurdering vil tage udgangspunkt i virkningerne på markedet her i landet. 60. På skadesforsikringsmarkedet var parternes overordnede markedsandel i 2000 henholdsvis 20,3 pct. (Tryg Forsikring) og 1,3 pct. (Zürich); dvs. 21,7 pct. i alt, hvilket ikke anses for skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling. 61. Skadesforsikringsmarkedet kan som nævnt underopdeles efter forskellige kriterier, der hver for sig udgør selvstændige produktmarkeder. Parterne har foretaget en opdeling i 4 hovedgrupper: Arbejdsskade, sø-, luft- og transportforsikring (SLT), erhvervsforsikring og privatforsikring, jf. tabel 4. Heraf fremgår, at parternes samlede markedsandele ligger på mellem [10-15] og [20-25] pct. 62. Zürichs væsentligste aktiviteter ligger inden for erhvervsforsikring, hvor Zürich især er stærk inden for erhvervsansvar og andet professionelt ansvar. Parternes samlede markedsandele inden for erhvervsansvar udgør således (jf. tabel 5) [30-35] pct. hvoraf Zürich tilfører Tryg Forsikring en markedsandel på [5-10] pct. 63. Tryg Forsikring har en meget stor del af forsikringerne inden for arkitekt- og ingeniøransvar, hvor Zürich ikke spiller nogen rolle. 64. Inden for privatforsikringer er Zürichs markedsandel under 1 pct. (år 2000). 65. Parterne kommer således ikke op på markedsandele på mere end [30-35] pct. på noget marked. De pågældende markedsandele gælder endvidere på enkelte afgrænsede områder, og der er ikke andre omstændigheder, herunder distributionen af de enkelte produkter, der kan føre til, at parternes markedsstilling reelt må vurderes som stærkere. 66. Styrelsen har i den forbindelse noteret sig, at [0-5] pct. af Zürichs markedsandel på i alt [5-10] pct. inden for erhvervsansvar udgøres af nogle få store kunder, og at disse kunder ud fra de i sagen foreliggende oplysninger må betegnes som nytilkomne Styrelsen har endvidere noteret sig parternes synspunkter, hvorefter de største erhvervskunder er professionelle og ofte ressourcestærke med adgang til rådgivere og ekspertise og derfor kan udnytte, at markedet for erhvervsforsikringer er præget af kapitalstærke udenlandske og danske konkurrenter. 68. Hertil kommer, at der overordnet på skadesforsikringsmarkedet findes en lang række andre forsikringsselskaber, herunder 3 større Topdanmark, Codan og Alm. Brand med en samlet markedsandel på 40 pct., ligesom TopDanmark er en betydelig aktør på markedet for erhvervsansvarsforsikringer.

11 69. Sammenfattende finder styrelsen således, at fusionen hverken skaber eller styrker en dominerende stilling, som bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes, jf. konkurrencelovens 12 c, stk Fusionen kan derfor godkendes. 71. Styrelsen har derfor ikke fundet anledning til at tage nærmere stilling til afgrænsningen af det relevante geografiske marked for så vidt angår erhvervsforsikringer. Aftaler i tilknytning til fusionen 72. Parterne har som nævnt gjort gældende, at konkurrenceklausulen, hvorefter selskaberne i Zürich-koncernen forhindres i direkte eller indirekte at sælge skadesforsikringer her i landet i konkurrence med de overdragne aktiviteter, er nødvendig for at sikre værdien af de overdragne aktiver og derfor må anses som accessorisk til transaktionen. 73. Parterne har samtidig gjort gældende, at reguleringen af det internationale samarbejde i samarbejdsaftalen, bør vurderes som accessorisk til transaktionen 74. Styrelsen skal hertil bemærke, at det ved virksomhedsoverdragelse som udgangspunkt er naturligt med en konkurrenceklausul til beskyttelse af den goodwill, der overdrages. I den forbindelse kan man acceptere en klausul af to års varighed, såfremt forbudets geografiske materielle anvendelsesområde, herunder også anvendelsesområde i henseende til personkreds, ikke går ud over, hvad der med rimelighed er nødvendigt for at nå dette mål I det foreliggende tilfælde, hvor formålet med konkurrenceklausulen som angivet er at beskytte Tryg Forsikring mod konkurrence fra Zürich her i landet, har styrelsen ingen bemærkninger til indholdet og varigheden af klausulen. 76. Derimod er det tvivlsomt, om reguleringen i samarbejdsaftalen kan anses som betingelser, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusionen, hvilket er en betingelse for at samarbejdsaftalen kan anses som accessorisk. Der er imidlertid ikke anledning til en nærmere undersøgelse af dette spørgsmål. Selv om samarbejdsaftalen ikke måttet anses for accessorisk, kan denne imidlertid ikke set i forhold til omfanget af Zürichs hidtidige aktiviteter her i landet - anses for omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Konklusion 77. Tryg Forsikrings overtagelse af Zürichs aktiviteter her i landet udgør en fusion omfattet af konkurrenceloven, jf. 12 a. stk. 1, nr. 2, jf. 12, stk. 1, nr Fusionen kan godkendes. 79. Konkurrenceklausulen i overdragelsesaftalens pkt. 19, hvorefter Zürich i 2 år ikke aktivt her i landet må sælge skadesforsikringer i konkurrence med de overdragne aktiviteter, anses som accessorisk til fusionen.

12 80. Reguleringen i parternes samarbejdsaftale om internationale programmer anses ikke for omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk Jf. offentligt tilgængelige oplysninger for år 2000 på Finanstilsynets hjemmeside 2 I det følgende er en række tal for år 2001, som endnu ikke er offentligt tilgængelige, indlagt i intervaller markeret ved skarpe parenteser [.]. 3 Alle omsætningsstørrelser er i danske kroner. Kurserne 1 US-dollar = 7,92 DDK og 1 Euro = 7,45 DDK er anvendt ved omregning. 4 Jf. Finanstilsynets hjemmeside. 5 Jf. Nordeas årsregnskab Se f.eks. Kommissionens afgørelse om fusionen Codan/Hafnia IV/M.344: ".geografic markets seems at precent to be mostly national in view of differences in distribution channels, consumer preferences and public regulation. This seems to apply in particular to private insurance". 7 jf. Lovbekendtgørelse nr. 684 af 23. august 1999, som ændret ved lov nr. 391 af 30 maj Jf. Finanstilsynets hjemmeside. Nyere tal er endnu ikke tilgængelige. 9 Se f.eks. markedsafgrænsningen i Rådets afgørelse af 31. maj 2000 Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd for yderligere afgørelser henvises til Konkurrencestyrelsens hjemmeside 10 Konkurrencerådets afgørelse af 26. januar 2000 Zürichs formidlingsaftale med Djursland Bank 11 Kommissionen har i sin godkendelse af Sampos overtagelse af Norske Storbrand (M.2491) tillagt det betydning, at tab af en større kunde ville indebære en markant nedgang i et af de fusionerende selskabers markedsandel. 12 Kommissionens meddelelse om begrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusioner (2001/C 188/03).

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S 1 af 8 Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S Journal nr.3:1120-0401-13/fødevarer-finans/era Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Styrelsen har modtaget anmeldelse af en fusion

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg Journal nr. 3/1120-0401-0039/Fødevarer og finans/vu. Rådsmødet den 25. september 2002 1. Tryg i Danmark smba (Tryg smba) og Nordea AB (Nordea)

Læs mere

Codan Forsikrings køb af Trekroner Forsikring

Codan Forsikrings køb af Trekroner Forsikring Codan Forsikrings køb af Trekroner Forsikring Journal nr.3:1120-0401-24/ld-era/fødevarer og Finans Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Codan Forsikring A/S (Codan) har indgået aftale med Swiss National

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Tryg-Baltica og Købstædernes almindelige Brandforsikring 1

Tryg-Baltica og Købstædernes almindelige Brandforsikring 1 1 af 10 21-06-2012 11:46 Tryg-Baltica og Købstædernes almindelige Brandforsikring 1 Journal nr.2:8032-562, ld/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Købstædernes almindelige Brandforsikring,

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet

Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet 20-12-00 Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet KONKURRENCERETLIG BESKRIVELSE AF AFTALER PÅ FORSIKRINGSMARKEDET... 1 I BAGGRUND OG KONKLUSIONER... 3 Baggrund...3 Konklusioner...3

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB PRESSEMEDDELELSE (bilag til fondsbørsmeddelelse) 21. juni 1999 Codan køber for 3,6 milliarder kroner af SEB Den danske forsikringskoncern vandt kampen om Sveriges fjerdestørste skadeforsikringsselskab

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Skadeforsikringsselskaber. Markedsudvikling 2013

Skadeforsikringsselskaber. Markedsudvikling 2013 Skadeforsikringsselskaber Markedsudvikling 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...1 2. Hovedtendenser i skadeforsikringsselskabernes årsregnskaber...2 Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé A. Henriksen Shipping har overfor Konkurrencestyrelsen klaget over en tidsubegrænset konkurrenceklausul, som

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008

Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008 Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008 1. Konklusioner: Forsikringsmæglerne præsterede samlet en omsætning fra forsikringsformidling i 2008 på lidt over en milliard kr. svarende til en

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Topdanmark Informationsmøde 1. november 1999

Topdanmark Informationsmøde 1. november 1999 Topdanmark Informationsmøde 1. november 1999 1.11.1999 1 Topdanmark ønsker At udbygge positionen på det danske forsikringsmarked At være et forsikringsselskab - ikke en investeringsforening At skabe merværdi

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

GAP Anvendelsesområde

GAP Anvendelsesområde København April 2017 GAP Anvendelsesområde Forklaring af lysregulering Forklaring Vurderes at få stor betydning Vurderes at få betydning Vurderes ikke at få betydning København Langelinie Allé 35 2100

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Supplerende bemærkninger til lovforslagsudkast om skadesforsikringsafgift

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Supplerende bemærkninger til lovforslagsudkast om skadesforsikringsafgift Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Supplerende bemærkninger til lovforslagsudkast om skadesforsikringsafgift Skatteministeriet har den 9.02. 2012 sendt udkast til Skadesforsikringsafgiftsloven

Læs mere

FAI-forsikring. Foreningen af Auto- og Industrilakerere og If har sammen udviklet en fordelagtig forsikring, som vi tilbyder dig som medlem af FAI.

FAI-forsikring. Foreningen af Auto- og Industrilakerere og If har sammen udviklet en fordelagtig forsikring, som vi tilbyder dig som medlem af FAI. FAI-forsikring Accident Foreningen af Auto- og Industrilakerere og If har sammen udviklet en fordelagtig forsikring, som vi tilbyder dig som medlem af FAI. Ring til If og hør mere: 70 12 12 22 fai-forsikring

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Forsikringsbranchens økonomi og konkurrenceforhold 2011

Forsikringsbranchens økonomi og konkurrenceforhold 2011 konkurrenceforhold 2011 Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 3 2. Udvikling i forsikringsbranchen 2011 4

Læs mere

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU 21. februar 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU EU-Kommissionen har foreslået en generel revision af EU's fusionskontrolregler, der

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Dagsorden. Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF

Dagsorden. Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF Præsentation for DAF 2. december 2002 Dagsorden Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF 021202 2 Topdanmarks mål og strategi Hovedformål:

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011. 16-04-2012 ITE 4/0120-0401-0099 /MAL Fusionsgodkendelse: Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 23. marts 2012 en almindelig anmeldelse

Læs mere

Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet

Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet Indledning Afsnit I Forsikringsmægler og genforsikringsmæglervirksomheder, der

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Tabel 4.6 Specifikationer af direkte udenlandske forretninger for livsforsikringsselskaber 2010

Tabel 4.6 Specifikationer af direkte udenlandske forretninger for livsforsikringsselskaber 2010 Tabel 4.6 Specifikationer af direkte udenlandske forretninger for livsforsikringsselskaber 2010 62518 SEB Pensionsforsikring A/S EU- 2. Tjeneste- ydelsesfor- retning 49.895 795 8.196 58.886 3. (1 + 2)

Læs mere

Vedr. A/S Forsikringsselskabet Codan under omdannelse til Codan A/S ( Codan ), Fondskode 1021354-5

Vedr. A/S Forsikringsselskabet Codan under omdannelse til Codan A/S ( Codan ), Fondskode 1021354-5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Telefax: 3312 8613 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax. 33 55 55 90 Internet: http://www.codan.dk 8. september 1999 PROSPEKTMEDDELELSE

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Hovedpunkter i Q1 - Q3 2004 2 Resultat på 553 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 19 mio. kr. til udjævningshensættelser Q1 - Q3 2003: 742 mio. kr. efter skat og

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT. COPENHAGEN 20 September 2010

LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT. COPENHAGEN 20 September 2010 LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT COPENHAGEN 20 September 2010 LEGAL UPDATES Terrorforsikring God skik Forsikringsformidling Agentaftaler Terrorforsikring Ikrafttræden den 31. marts 2010 Obligatorisk terrorforsikringsordning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere