Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje"

Transkript

1 Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3: /fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg Forsikring A/S har indgået aftale om at overdrage de væsentligste dele af Zürich-koncernens skadesforsikringsportefølje i Danmark til Tryg Forsikring. Baggrunden for overdragelsen er Zürich-koncernens beslutning om at koncentrere sig på færre geografiske områder. 2. Ved overdragelsen overtager Tryg Forsikring Zürichs skadesforsikringsportefølje her i landet. Herudover er koncernintern genforsikring som led i Zürichs internationale erhvervsprogrammer omfattet. Fusionen omfatter ikke området for erhvervsudygtighedsforsikring, som har været under afvikling siden 1994, samt genforsikring overtaget fra danske gensidige forsikringsselskaber. Zürich har i 2000 frasolgt sine aktiviteter inden for livsforsikring her i landet. Ved overdragelsen ophører Zürich med at eksistere som et selvstændigt varemærke her i landet inden for de overdragne områder. 3. På skadesforsikringsmarkedet er parternes overordnede markedsandele (2000) 20,3 pct. (Tryg Forsikring) og 1,3 pct. (Zürich); dvs. i alt 21,7 pct. 1, hvilket ikke kan anses for en dominerende stilling. Inden for produktmarkedet erhvervsansvar, hvor Zürich her i landet især har haft en relativ styrke med en markedsandel på [5-10] 2 pct., når parterne op på en samlet markedsandel på [30-35] pct. 4. Samlet er det vurderingen, at parterne ved fusionen ikke skaber eller styrker en dominerende stilling, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt, jf. konkurrencelovens 12 c, stk Parterne har i overdragelsesaftalen indsat en konkurrenceklausul af to års varighed, ligesom parterne i tilknytning til overdragelsen har indgået en samarbejdsaftale om internationale programmer. Parterne har anmodet om, at konkurrenceklausulen og samarbejdsaftalen betragtes som accessoriske til fusionen. Afgørelse 6. Det meddeles Tryg Forsikring og Zürich,

2 at Tryg Forsikrings overtagelse af Zürichs aktiviteter her i landet udgør en fusion omfattet af konkurrenceloven, jf. 12 a. stk. 1, nr. 2, jf. 12, stk. 1, nr. 1, at fusionen kan godkendes, jf. 12 c, stk. 2, at konkurrenceklausulen i overdragelsesaftalens pkt. 19, hvorefter Zürich i 2 år ikke aktivt her i landet må sælge skadesforsikringer i konkurrence med de overdragne aktiviteter, anses som accessorisk til fusionen, at reguleringen i parternes samarbejdsaftale om internationale programmer ikke anses for omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Sagsfremstilling Sagens baggrund 7. Den 29. maj 2002 indgik Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg Forsikring A/S aftale om at overdrage de væsentligste dele af Zürich-koncernens skadesforsikringsportefølje i Danmark til Tryg Forsikring. Den planlagte overdragelse blev anmeldt til Konkurrencestyrelsen den 28. maj Vesta Forsikring AS, der er en (norsk) del af Nordea-koncernen, har indgået en tilsvarende aftale om køb af de væsentligste dele af Zürichs norske portefølje. 8. Baggrunden for overdragelsen er Zürich-koncernens beslutning om at koncentrere sig på færre geografiske områder. Parterne har oplyst, at Zürichs forretning i Danmark været hæmmet af en manglende kritisk masse og dermed store administrationsomkostninger i forhold til bruttopræmieindtægterne. Zürich-koncernen frasolgte i 2000 sin livsforsikringsportefølje her i landet til Alm. Brand. 9. Porteføljeovertagelsen sker med virkning fra 1. juni Overtagelsen er betinget af godkendelse fra Finanstilsynet og fra Konkurrencerådet. 10. Konkurrencestyrelsen har den 10. juni meddelt parterne, at anmeldelsen var at regne for fuldstændig fra den 6. juni 2002, jf. 2, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 894 af 21. december 2000 om anmeldelse af fusioner. Afgørelse om at godkende eller at indlede særskilt undersøgelse af fusionen skal derfor træffes senest den 4. juli Transaktionen 11. Ved overdragelsen overtager Tryg Forsikring Zürichs skadesforsikringsportefølje her i landet, hvor Zürich især har haft en relativ styrke inden for området for erhvervsansvarsforsikring. Herudover er koncernintern genforsikring som led i Zürichs internationale erhvervsprogrammer omfattet. Fusionen omfatter ikke området for erhvervsudygtighedsforsikring, som har været under afvikling siden 1994, samt genforsikring overtaget fra danske gensidige forsikringsselskaber, som således forbliver i Zürich. 12. Ved overdragelsen ophører Zürich med at eksistere som et selvstændigt varemærke her i landet inden for de overdragne områder. Aftaler i tilknytning til transaktionen

3 13. Parterne har i tilknytning til overdragelsen indgået en samarbejdsaftale om internationale programmer (International Program Business). Samarbejdet indebærer, at multinationale koncerner samlet kan foretage forsikring af operationer i flere lande med samme forsikringsselskab; f.eks. hvor en koncern med hovedkvarter i de lande, hvor Zürich er aktiv, ønsker dækning af aktiviteter i Danmark, hvor Tryg er aktiv og omvendt. Risikoen påhviler evt. via genforsikring den part, der har tegnet hovedpolicen med kundens hovedkontor. Samarbejdsaftalen skal sikre, at Zürich, som allerede tilbyder dette produkt, kan vedblive med at servicere kunder med operationer i Danmark. Samtidig bliver Tryg Forsikring i stand til at tilbyde et internationalt program via Zürichkoncernens verdensomspændende netværk. Aftalen kan opsiges ved udløbet af hvert kalenderår første gang med virkning fra 31. december x. 14. Parterne er ikke forpligtet til at anvende samarbejdsaftalen f.eks. har Tryg en tilsvarende samarbejdsaftale med Winthertur, som videreføres efter fusionen. Zürich er dog i en to-års periode, jf. nedenfor, forhindret i at indgå i samarbejdsformer med virkning her i landet inden for de overdragne områder. Parterne har vurderet, at samarbejdsaftalen er accessorisk til transaktionen. 15. Parterne har herudover i overdragelsesaftalen aftalt en 2-årig konkurrenceklausul, som forpligter selskaberne i Zürich-koncernen til ikke direkte eller indirekte (f.eks. via samarbejde med andre forsikringsselskaber her i landet), at sælge skadesforsikringer her i landet i konkurrence med de overdragne aktiviteter, med undtagelse af risici dækket som en mindre del af udenlandske policer. Herved tænkes på den situation, hvor en virksomhed beliggende i et land, hvor Zürich er aktiv, ønsker sine interesser i andre lande, hvor Zürich ikke er aktiv, sikret via grænseoverskridende Zürich-policer. 16. Forpligtelsen er i aftalen modificeret for Zürich-koncernens betydelige internationale programmer (jf. ovenfor angående samarbejdsaftalen), således at Zürich i klausulens løbetid inden for dette område kun har påtaget sig en forpligtelse til ikke aktivt at tegne forretning med sådanne multinationale selskaber uden om Tryg Forsikring. Tegner Zürich sådanne policer som led i passivt grænseoverskridende salg, er Tryg ikke forpligtet til at udstede danske policer i tilknytning hertil. Parterne har vurderet, at klausulen er nødvendig for at sikre værdien af de overdragne aktiver og derfor må anses som accessorisk. Parterne Zürich 17. Zürich-koncernen er en af verdens største forsikrings- og finansgrupper med en koncernomsætning i 2001 på 444 mia. kr. 3 Zürich Financial Service er koncern-moderselskab, mens koncernens forsikringsaktiviteter er indeholdt i Zürich Versicherungsgesellschaft. Zürich Danmark er en filial herunder. 18. Zürich Danmark havde i 2000 en omsætning (bruttopræmieindtægt) i Danmark på 405 mio. kr Zürich Danmark driver alene virksomhed inden for skadesforsikring, herunder området for erhvervsudygtighedsforsikring, hvilket dog har været under afvikling siden Endvidere har Zürich en koncernintern genforsikringsportefølje som led i Zürich-koncernens internationale erhvervsprogarmmer. Ifølge parterne vedrører denne portefølje ikke det danske marked. Området vil ikke blive berørt yderligere i det følgende.

4 Tryg Forsikring A/S 20. Tryg Forsikring er en del af Nordea-koncernen, som driver virksomhed inden for banksektoren, tilknyttede finansielle serviceydelser og livs- og skadesforsikring. Koncernen havde i 2001 en samlet omsætning på verdensplan på 106 mia. kr., hvoraf langt det meste blev omsat inden for EU. Koncernens moderselskab er Nordea AB. 21. Nordea blev dannet ved en fusion i marts 2000 mellem Merita/Nordbanken og Unidanmark/Tryg. Unidanmark og Tryg fusionerede i Samme år erhvervede man Vesta Forsikring fra Skandia. Nordea omsatte i Danmark for 31 mia. kr. i Tryg Forsikring er Danmarks største skadesforsikringsselskab og et af de største, når det gælder livs- og pensionsopsparing. Selskabet omsatte i 2001 for 13,4 mia. kr. (skade og liv). 23. Tryg Forsikrings salg i Danmark sker dels gennem selskabets eget distributionssystem, dels gennem Nordeas filialnet. Tryg Forsikring tegner hovedparten af de skadesforsikringer som Nordea-koncernen sælger. Rejse og Sundhed (tidligere Kompas Rejseforsikring) og Dansk Kautionsforsikrings-Aktieselskab er 100 pct. ejede datterselskaber af Tryg Forsikring A/S. 24. Forsikringsaktiviteterne i Nordea-koncernen omfatter tillige datterselskaber inden for skadesforsikring i Norge, Polen, UK og Estland, tegning via en filial af Tryg Forsikring II A/S i Finland samt livsforsikringselskaber i Danmark, Norge, Finland og Polen. Markedet 25. Forsikringsmarkedet opdeles traditionelt i 3 hovedmarkeder: Markedet for skadesforsikringer, markedet for livs- og pensionsforsikringer og genforsikringsmarkedet. De to første anses for nationale markeder, mens det tredje er internationalt Denne opdeling tager udgangspunkt i lov om forsikringsvirksomhed 7. Den nationale forsikringslovgivning bygger på EU-skades- og livsforsikringsdirektiver, som løbende er implementeret i dansk lovgivning. 27. Forsikringsselskaber skal have tilladelse (koncession) fra Finanstilsynet til at drive forsikringsvirksomhed. Koncessionen kan udstedes til at gælde alle områder for forsikringsvirksomhed eller være begrænset til et nærmere angivet produkt. Loven indeholder både fælles regler for al forsikringsvirksomhed og særlige regler for hhv. skadesforsikrings-, livsforsikrings- og pensionskassevirksomhed. 28. EU-direktiverne harmoniserer forsikringsområdet, således at der gælder ensartede regler for forsikringsvirksomhed i samtlige EU-lande, og således at selskaberne under visse betingelser kan drive grænseoverskridende virksomhed. 29. Livs- og skadesforsikringsvirksomhed må ikke drives i samme selskab, men gerne i samme koncern i adskilte virksomheder. Formålet med dette krav er bl.a. at sikre, at den langsigtede pensionsopsparing holdes adskilt fra skadesforsikring. Forsikringsvirksomhed kan drives i aktieselskabsform eller som gensidigt selskab.

5 30. Overtagelsen vedrører alene skadesforsikring, og det er derfor alene dette område, der vil blive omtalt. Markedet for skadesforsikringer i Danmark 31. Bruttopræmieindtægterne for direkte skadesforsikringer i Danmark har udviklet sig således siden Tabel 1: Bruttopræmieindtægter i mio. kr. for direkte skadesforsikringer i Danmark MIO. KR INDEX 1997= Forsikringsselskabernes produkter kan traditionelt opdeles i følgende hovedgrupper (direkte forretning): erhvervsforsikringer, privatforsikringer, personulykkesforsikringer og motorkøretøjsforsikringer, jf. tabel Foruden disse hovedgrupper, findes der endvidere kredit- og kautionsforsikringer samt retshjælpsforsikringer. Enkelte kategorier af forsikringer er lovpligtige. Tabel 2: Samlede præmieindtægter for direkte skadesforsikring og andelen af det samlede skadesforsikringsmarked i år 2000 PRÆMIEINDTÆGTER MIO.KR. Motorkøretøj ,7 Sygdom og ulykke ,2 Grundejer og fritidshus ,0 Erhvervsbygninger ,7 Familieforsikringer ,4 Erhvervsansvar 968 3,3 Andre ,7 I alt ,0 Kilde: Forsikringsoplysningen, Statistik 2000 ANDEL I PCT.

6 34. I 2001 havde 140 selskaber tilladelse til at drive skadesforsikringsvirksomhed i Danmark. Der var tale om 66 aktieselskaber, 71 gensidige selskaber og 3 filialer af udenlandske selskaber. Herudover var der 35 udenlandske EU/EØS-forsikringsselskaber, som drev skadesforsikringsvirksomhed i henhold til lov om forsikringsvirksomhed 211 og 212 samt 3 filialer under afløb. 35. Langt de fleste skadesforsikringer tegnes i selskaber, der driver forsikringsvirksomhed i Danmark. Det er i dag ikke praksis, at privatpersoner eller virksomheder henvender sig direkte til et forsikringsselskab i udlandet for at tegne forsikringer. Særligt for private forsikringstagere kan sprogbarrierer, usikkerhed om soliditetsforhold mv. betyde, at mange afholder sig fra at tegne forsikringer i udlandet. 36. Mange af selskaberne indgår i forsikringskoncerner, ligesom en del af selskaberne indgår i større finansielle koncerner. De rene forsikringskoncerner består af adskilte forsikringsselskaber inden for samme koncern, fx en koncern bestående af et skadesforsikringsselskab, et livs- og pensionsforsikringsselskab, et arbejdsskadeforsikringsselskab mv. Et forsikringsselskab kan også indgå i en større finansiel koncern, der foruden forsikringsselskaber omfatter pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansieringsinstitutter mv. Antallet af uafhængige forsikringsselskaber er således væsentligt mindre end 178. Når der i det følgende anvendes tal for omsætning (bruttopræmier), er der tale om koncerntal. 37. Koncentrationen på markedet for direkte skadesforsikringer er høj. CR 4 var i ,1. De fire største selskaber på det samlede skadesforsikringsmarked var Tryg-Baltica (nu Tryg Forsikring) med en markedsandel på 20,3 pct., Topdanmark 18,3 pct., Codan 12,8 pct. og Alm. Brand 8,7 pct. Zürich Forsikring A/S havde en markedsandel på 1,3 pct. 38. Koncentrationen på markedet for direkte skadesforsikringer har stort set været konstant gennem de seneste 5 år, jf. tabel 3. Tabel 3: Udvikling i markedsandele for direkte forsikringer på skadesforsikringsmarkedet Tryg 21,5 21,4 21,2 20,7 20,3 TopDanmark 16,8 17,8 18,3 18,5 18,3 Codan 13,4 12,5 12,5 12,6 12,8 Alm. Brand 8,3 8,5 8,7 8,8 8,7 I alt - C4 60,0 60,2 60,7 60,6 60,1 Andre selskaber 40,0 39,8 39,3 39,4 39,9 Heraf if 5,0 4,8 5,0 5,0 5,0 Heraf Alka 3,4 3,3 3,4 3,5 3,4 39. Skadesforsikringsmarkedet kan underopdeles efter forskellige kriterier, der hver for sig udgør

7 selvstændige produktmarkeder. Parterne har foretaget en opdeling i 4 hovedgrupper: Arbejdsskade, sø- luftfart og transport (SLT), erhvervsforsikring og privatforsikring, jf. tabel 4. Tabel 4: Skønnede markedsandele i 2001 i procent på de enkelte hovedgrupper (angivet i intervaller) Markedsandel Tryg Zürich I alt Arbejdsskadeforsikring [15-20] [0-3] [20-25] SLT-forsikring [10-15] [0-3] [10-15] Erhvervsforsikring [15-20] [0-3] [20-25] Privatforsikring [20-25] [0-3] [20-25] I alt skadesfors. [20-25] [0-3] [20-25] 40. Zürichs væsentligste aktiviteter ligger inden for erhvervsforsikring. Privatforsikringer er næstvæsentligst, men markedsandelen er lav - under 1 pct. i år Det samlede marked for erhvervsforsikringer i 2000 repræsenterer en direkte bruttopræmieindtægt på ca. 10 mia. kr. Inden for erhvervsforsikringer er Zürich inden for sin egen portefølje stærkest for erhvervsansvar og andet professionelt ansvar. Det er imidlertid alene for erhvervsansvar, at markedsandelene for Tryg Forsikring og Zürich tilsammen kommer op over 30 pct. Begge selskaber har en forholdsvis stor andel af deres salg på dette område og en samlet markedsandel på [30-35] pct. 42. Erhvervsansvar er en forholdsvis heterogen produktgruppe. Specialisering inden for enkelte erhvervsgrupper spiller en rolle. Konkurrencerådet har tidligere behandlet sager om erhvervsforsikringer for bl.a. arkitekter En opsplitning af erhvervsansvar i hovedgrupper viser imidlertid ikke noget væsentligt horisontalt overlap på hovedsegmenter, jf. tabel 5. Tabel 5: Skønnede markedsandele i procent i 2001 vedr. erhvervsansvarsforsikringer (angivet i intervaller) Markedsandele Tryg Zürich I alt Erhvervsansvar mindre virksomheder X X X Kombineret erhvervs og produktansvar X X X Arkitekt og ingeniøransvar X X X Andet professionelt ansvar X X X Erhvervsansvar - i alt [20-25] [5-10] [30-35]

8 44. Tryg har en meget stor del af forsikringerne inden for arkitekt- og ingeniøransvar, hvor Zürichs markedsandel er x. Den anden betydelige aktør på området er Topdanmark. Ingen af de øvrige områder viser tilsvarende koncentration. Kun for gruppen af andet professionelt ansvar, der udgør en begrænset del af erhvervsansvarsforsikringerne kommer den samlede skønnede markedsandel i 2001 således over x pct. 45. Parterne har for så vidt angår erhvervsansvarsforsikringer anført, at dette geografiske marked bør betragtes som internationalt for større multinationale kunder og kunder med meget store risici, hvorfor parternes markedsandele inden for segmentet erhvervsansvar reelt er lavere end ovenfor anført. Hertil kommer, at erhvervskunderne i følge parterne er professionelle og ofte ressourcestærke med adgang til rådgivere og ekspertise. Erhvervskunderne kan derfor udnytte, at markedet for erhvervsforsikringer er præget af kapitalstærke udenlandske og danske konkurrenter. 46. Endelig har parterne henvist til, at Zürichs markedsandel inden for erhvervsansvar i 2001 er steget fra ca. [5-10] pct. til [5-10] pct. som følge af tegningen af relativt store erhvervsansvarsforsikringer for et begrænset antal kunder. Tilgangen af nogle ganske få kunder inden for dette område har således øget markedsandelen med [0-5] pct.point. Distribution af forsikringsprodukter 47. Distributionen af forsikringsprodukterne er forskellig på erhvervsmarkedet og privatmarkedet. 48. Erhvervsforsikringer distribueres hovedsageligt via egne assurandører og via forsikringsmæglere. Anvendelsen af mæglere ved tegning af erhvervsforsikringer er stigende. Andelen af Zürichs erhvervsforsikringer, der er tegnet af forsikringsmæglere er x pct. Tryg Forsikring har tegnet x pct. af sine erhvervsforsikringer gennem forsikringsmæglere. 49. Privatforsikringer distribueres typisk gennem kunde-/servicecentre, egne assurandører, salg gennem banker, ved gruppesalg og eventuelt gennem mæglere. Alene Zürich anvender mæglere ved salg på privatmarkedet. Andelen af det samlede salg er lille. Tabel 6: Distributionskanalernes andel af bruttopræmieindtægter for privatforsikringer i Andel af total Tryg Zürich I alt Egne kundecentre/assurandører X X X Bankfilialer X X X Gruppeaftaler X X X Anden distribution mæglere X X X Privatforsikringer - i alt 100,0 100,0 100,0

9 50. I banksektoren distribuerer Tryg Forsikring alene forsikringsprodukter gennem Nordeas filialer, mens Zürichs forsikringer er blevet solgt gennem flere banker, herunder Djursland Bank. 10 Kategorien gruppeaftaler omfatter distributionsaftaler med fagforbund og større virksomheder, samt Tjenestemændenes Organisation, der alene dækker x pct. af Tryg Forsikrings samlede bruttopræmieindtægt på privatmarkedet. 51. Tryg Forsikring oplever en tendens til en ændret fordeling mellem distributionskanalerne. Zürich har ikke tilsvarende oplysninger om nytegning, da disse ikke opgøres for de enkelte distributionskanaler. Høring 52. Fusionen har været offentliggjort på Konkurrencestyrelsens hjemmeside med henblik på bemærkninger. Der er ikke kommet høringssvar fra den offentlige høring. Vurdering 53. Der er tale om en fusion i form af en delvis virksomhedsoverdragelse, jf. konkurrencelovens 12 a. stk. 1, nr. 2. Parternes samlede omsætning (bruttopræmieindtægter) i Danmark overstiger 3,8 mia. kr., og begge omsætter for mindst 300 mio. kr. i Danmark. 54. Fusionen kan således ikke gennemføres, før Konkurrencerådet har godkendt den efter konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. stk. 5. I det omfang fusionen ikke skaber eller styrker en dominerende stilling, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt, skal fusionen godkendes, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2. Det relevante marked 55. I det følgende vil alene markeder, hvor begge parter er aktive, blive vurderet, idet det som udgangspunkt alene er her, fusionen vil kunne påvirke konkurrencen på markedet. Her i landet er Zürich alene aktiv inden for skadesforsikring. Det relevante overordnede marked er derfor markedet for skadesforsikring. 56. Vedrørende afgrænsningen af det det geografiske marked har parterne henvist til Konkurrencerådets afgørelse af 30. maj 2001 (Alm. Brands køb af Provinzial) og afgørelse af 30 januar 2002 (Codans køb af Trekroner), hvori rådet har taget udgangspunkt i, at skadesforsikringsmarkedet for private og de fleste erhverv er nationalt, og at markedet for visse erhverv er internationalt. 57. Parterne har endvidere henvist til Kommissionens afgørelse i Sampo/Storebrandsagen (M.2491) hvorefter en markedsundersøgelse af skadesforsikringsmarkedet indicerer, at det geografiske marked for sø-, luft- og transportforsikring (SLT) mindst er EØS-området, og at parternes erfaring støtter, at markedet for større erhvervskunder og markedet for forsikring af større risici er internationalt (bl.a. SLT og kraftværkssektoren). 58. Under alle omstændigheder er det parternes opfattelse uanset den geografiske afgrænsning at overdragelsen hverken skaber eller styrker en dominerende stilling.

10 59. Styrelsen er enig i, at markedet for skadesforsikringer geografisk som udgangspunkt skal afgrænses til Danmark. Private forsikringstagere tegner stort set ikke forsikringer i udlandet, og selskaberne distribuerer primært deres produkter gennem egne afdelinger eller distributører, som er nationalt forankret. Det kan dog ikke udelukkes, at markedet for enkelte typer af erhvervsforsikringer er bredere, men den følgende vurdering vil tage udgangspunkt i virkningerne på markedet her i landet. 60. På skadesforsikringsmarkedet var parternes overordnede markedsandel i 2000 henholdsvis 20,3 pct. (Tryg Forsikring) og 1,3 pct. (Zürich); dvs. 21,7 pct. i alt, hvilket ikke anses for skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling. 61. Skadesforsikringsmarkedet kan som nævnt underopdeles efter forskellige kriterier, der hver for sig udgør selvstændige produktmarkeder. Parterne har foretaget en opdeling i 4 hovedgrupper: Arbejdsskade, sø-, luft- og transportforsikring (SLT), erhvervsforsikring og privatforsikring, jf. tabel 4. Heraf fremgår, at parternes samlede markedsandele ligger på mellem [10-15] og [20-25] pct. 62. Zürichs væsentligste aktiviteter ligger inden for erhvervsforsikring, hvor Zürich især er stærk inden for erhvervsansvar og andet professionelt ansvar. Parternes samlede markedsandele inden for erhvervsansvar udgør således (jf. tabel 5) [30-35] pct. hvoraf Zürich tilfører Tryg Forsikring en markedsandel på [5-10] pct. 63. Tryg Forsikring har en meget stor del af forsikringerne inden for arkitekt- og ingeniøransvar, hvor Zürich ikke spiller nogen rolle. 64. Inden for privatforsikringer er Zürichs markedsandel under 1 pct. (år 2000). 65. Parterne kommer således ikke op på markedsandele på mere end [30-35] pct. på noget marked. De pågældende markedsandele gælder endvidere på enkelte afgrænsede områder, og der er ikke andre omstændigheder, herunder distributionen af de enkelte produkter, der kan føre til, at parternes markedsstilling reelt må vurderes som stærkere. 66. Styrelsen har i den forbindelse noteret sig, at [0-5] pct. af Zürichs markedsandel på i alt [5-10] pct. inden for erhvervsansvar udgøres af nogle få store kunder, og at disse kunder ud fra de i sagen foreliggende oplysninger må betegnes som nytilkomne Styrelsen har endvidere noteret sig parternes synspunkter, hvorefter de største erhvervskunder er professionelle og ofte ressourcestærke med adgang til rådgivere og ekspertise og derfor kan udnytte, at markedet for erhvervsforsikringer er præget af kapitalstærke udenlandske og danske konkurrenter. 68. Hertil kommer, at der overordnet på skadesforsikringsmarkedet findes en lang række andre forsikringsselskaber, herunder 3 større Topdanmark, Codan og Alm. Brand med en samlet markedsandel på 40 pct., ligesom TopDanmark er en betydelig aktør på markedet for erhvervsansvarsforsikringer.

11 69. Sammenfattende finder styrelsen således, at fusionen hverken skaber eller styrker en dominerende stilling, som bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes, jf. konkurrencelovens 12 c, stk Fusionen kan derfor godkendes. 71. Styrelsen har derfor ikke fundet anledning til at tage nærmere stilling til afgrænsningen af det relevante geografiske marked for så vidt angår erhvervsforsikringer. Aftaler i tilknytning til fusionen 72. Parterne har som nævnt gjort gældende, at konkurrenceklausulen, hvorefter selskaberne i Zürich-koncernen forhindres i direkte eller indirekte at sælge skadesforsikringer her i landet i konkurrence med de overdragne aktiviteter, er nødvendig for at sikre værdien af de overdragne aktiver og derfor må anses som accessorisk til transaktionen. 73. Parterne har samtidig gjort gældende, at reguleringen af det internationale samarbejde i samarbejdsaftalen, bør vurderes som accessorisk til transaktionen 74. Styrelsen skal hertil bemærke, at det ved virksomhedsoverdragelse som udgangspunkt er naturligt med en konkurrenceklausul til beskyttelse af den goodwill, der overdrages. I den forbindelse kan man acceptere en klausul af to års varighed, såfremt forbudets geografiske materielle anvendelsesområde, herunder også anvendelsesområde i henseende til personkreds, ikke går ud over, hvad der med rimelighed er nødvendigt for at nå dette mål I det foreliggende tilfælde, hvor formålet med konkurrenceklausulen som angivet er at beskytte Tryg Forsikring mod konkurrence fra Zürich her i landet, har styrelsen ingen bemærkninger til indholdet og varigheden af klausulen. 76. Derimod er det tvivlsomt, om reguleringen i samarbejdsaftalen kan anses som betingelser, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusionen, hvilket er en betingelse for at samarbejdsaftalen kan anses som accessorisk. Der er imidlertid ikke anledning til en nærmere undersøgelse af dette spørgsmål. Selv om samarbejdsaftalen ikke måttet anses for accessorisk, kan denne imidlertid ikke set i forhold til omfanget af Zürichs hidtidige aktiviteter her i landet - anses for omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Konklusion 77. Tryg Forsikrings overtagelse af Zürichs aktiviteter her i landet udgør en fusion omfattet af konkurrenceloven, jf. 12 a. stk. 1, nr. 2, jf. 12, stk. 1, nr Fusionen kan godkendes. 79. Konkurrenceklausulen i overdragelsesaftalens pkt. 19, hvorefter Zürich i 2 år ikke aktivt her i landet må sælge skadesforsikringer i konkurrence med de overdragne aktiviteter, anses som accessorisk til fusionen.

12 80. Reguleringen i parternes samarbejdsaftale om internationale programmer anses ikke for omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk Jf. offentligt tilgængelige oplysninger for år 2000 på Finanstilsynets hjemmeside 2 I det følgende er en række tal for år 2001, som endnu ikke er offentligt tilgængelige, indlagt i intervaller markeret ved skarpe parenteser [.]. 3 Alle omsætningsstørrelser er i danske kroner. Kurserne 1 US-dollar = 7,92 DDK og 1 Euro = 7,45 DDK er anvendt ved omregning. 4 Jf. Finanstilsynets hjemmeside. 5 Jf. Nordeas årsregnskab Se f.eks. Kommissionens afgørelse om fusionen Codan/Hafnia IV/M.344: ".geografic markets seems at precent to be mostly national in view of differences in distribution channels, consumer preferences and public regulation. This seems to apply in particular to private insurance". 7 jf. Lovbekendtgørelse nr. 684 af 23. august 1999, som ændret ved lov nr. 391 af 30 maj Jf. Finanstilsynets hjemmeside. Nyere tal er endnu ikke tilgængelige. 9 Se f.eks. markedsafgrænsningen i Rådets afgørelse af 31. maj 2000 Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd for yderligere afgørelser henvises til Konkurrencestyrelsens hjemmeside 10 Konkurrencerådets afgørelse af 26. januar 2000 Zürichs formidlingsaftale med Djursland Bank 11 Kommissionen har i sin godkendelse af Sampos overtagelse af Norske Storbrand (M.2491) tillagt det betydning, at tab af en større kunde ville indebære en markant nedgang i et af de fusionerende selskabers markedsandel. 12 Kommissionens meddelelse om begrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusioner (2001/C 188/03).

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S 1 af 8 Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S Journal nr.3:1120-0401-13/fødevarer-finans/era Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Styrelsen har modtaget anmeldelse af en fusion

Læs mere

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg Journal nr. 3/1120-0401-0039/Fødevarer og finans/vu. Rådsmødet den 25. september 2002 1. Tryg i Danmark smba (Tryg smba) og Nordea AB (Nordea)

Læs mere

Codan Forsikrings køb af Trekroner Forsikring

Codan Forsikrings køb af Trekroner Forsikring Codan Forsikrings køb af Trekroner Forsikring Journal nr.3:1120-0401-24/ld-era/fødevarer og Finans Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Codan Forsikring A/S (Codan) har indgået aftale med Swiss National

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet

Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet 20-12-00 Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet KONKURRENCERETLIG BESKRIVELSE AF AFTALER PÅ FORSIKRINGSMARKEDET... 1 I BAGGRUND OG KONKLUSIONER... 3 Baggrund...3 Konklusioner...3

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

FAI-forsikring. Foreningen af Auto- og Industrilakerere og If har sammen udviklet en fordelagtig forsikring, som vi tilbyder dig som medlem af FAI.

FAI-forsikring. Foreningen af Auto- og Industrilakerere og If har sammen udviklet en fordelagtig forsikring, som vi tilbyder dig som medlem af FAI. FAI-forsikring Accident Foreningen af Auto- og Industrilakerere og If har sammen udviklet en fordelagtig forsikring, som vi tilbyder dig som medlem af FAI. Ring til If og hør mere: 70 12 12 22 fai-forsikring

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser. F&P ansøger

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT. COPENHAGEN 20 September 2010

LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT. COPENHAGEN 20 September 2010 LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT COPENHAGEN 20 September 2010 LEGAL UPDATES Terrorforsikring God skik Forsikringsformidling Agentaftaler Terrorforsikring Ikrafttræden den 31. marts 2010 Obligatorisk terrorforsikringsordning

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S (Europæiske )

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Journal nr. 3/1120-0401-0057/vu/fi Dato: 26. januar 2004 Indledning Nykredit Bank A/S og Egnsbank Han Herred A/S (herefter parterne) har

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet

Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet Indledning Afsnit I Forsikringsmægler og genforsikringsmæglervirksomheder, der

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Dansk forsikring mod år 2000

Dansk forsikring mod år 2000 Dansk forsikring mod år 2000 NFT 1/1994 af adm. dir. Bent Knie-Andersen 1 Dansk forsikring har i de seneste år gennemgået betydelige ændringer. Efter 80 ernes ekspansionsstrategier og eksperimenteren med

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber

Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber Statusrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...2 Status på Frederikshavn Forsynings forsikringsordning...2

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. 21. maj 2010 TIF 4/0120-0401-0411 /LD/JFL Baggrundsnotat: JN Datas partnerskab med Nordisk Finans IT om it-drift JN Data A/S (JN Data) har indgået samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Oliebranchens forsikringsordning

Oliebranchens forsikringsordning 1 af 12 18-06-2012 11:24 Oliebranchens forsikringsordning Journal nr. 2:8032-111 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Oliebranchens Fællesrepræsentation (OFR) har på vegne af 10 olieselskaber og Topdanmark

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Oliebranchens forsikringsordning

Oliebranchens forsikringsordning Oliebranchens forsikringsordning Journal nr. 2:8032-111 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Oliebranchens Fællesrepræsentation (OFR) har på vegne af 10 olieselskaber og Topdanmark Forsikring A/S

Læs mere

Konkurrence om private skadesforsikringer. Forsikring & Pension 19 March 2013

Konkurrence om private skadesforsikringer. Forsikring & Pension 19 March 2013 Konkurrence om private Forsikring & Pension 19 March 2013 Baggrund og Konklusion Forsikring & Pension har bedt CopenhagenEconomics vurdere konkurrencen i skadesforsikring Konkurrencestyrelsens seneste

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 10 21-08-2013 16:05 Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Konkurrencerådet godkendte fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark[1] i november 2000 på betingelse af tilsagn.[2] Fusionen førte

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Journal nr. 3/1120-0301-0223/Fødevare- og Finans//KE Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. Realkredit Danmark A/S (RD) har den 3. september

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Indledning. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. RTM Insurance Brokers A/S

Indledning. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. RTM Insurance Brokers A/S Læs i dette nummer: - Indledning 1 - ARKEN 1 - Nyt fra RTM-Industri 2 - Codan mest aggressive forsikringsselskab - Direktør: Vi lytter til kritikken - Nu bliver der brand i Danmark - Ministre: Julefrokost

Læs mere