Praktikmanual. Bygningskonstruktøruddannelsen og Byggeteknikeruddannelsen ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikmanual. Bygningskonstruktøruddannelsen og Byggeteknikeruddannelsen ved Erhvervsakademiet Lillebælt"

Transkript

1 Praktikmanual Bygningskonstruktøruddannelsen og Byggeteknikeruddannelsen ved Erhvervsakademiet Lillebælt 16. november 2012

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Om praktikmanualen Regler om praktik Viden færdigheder - kompetencer Praktikkens placering og omfang 4 2. Praktiktyper Arbejdspladspraktik i Danmark International praktik Andre praktikformer 6 3. Praktikkens faser: Planlægning, gennemførelse og afslutning af praktikforløbet Planlægning af praktikken Praktikpladssøgning Praktikaftale Læringsmål for praktik Gennemførelse af praktikken Krav til praktikanten Krav til virksomheden Praktikvejledning Midtvejssamling Efter praktikken Praktikrapport, fremlæggelse og bedømmelse Evaluering Kvalitetssikring Yderligere information 12 Bilag 1: Rapport over praktikforløb 13

3 1. Indledning 1.1. Om praktikmanualen Nærværende praktikmanual er tænkt som en vejledning til studerende på bygningskonstruktøruddannelsen (BK) og byggeteknikeruddannelsen (BT) på Erhvervsakademiet Lillebælt, som står for at skulle i praktik. Manualen bidrager i samme forbindelse til at opfylde kravene til uddannelserne i lovgivning og akkrediteringskriterier. Manualen inddrager informationer fra Undervisningsministeriets håndbog: Praktik i erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, se: Regler om praktik Af Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (se LBK nr. 882 af 08/08/2011) fremgår overordnede lovkrav til uddannelsens struktur bl.a. kravet om praktik. Loven fastsætter således, at professionsbacheloruddannelserne (BK) skal omfatte minimum seks måneders praktik (svarende til 20 uger), mens erhvervsakademiuddannelserne (BT) skal omfatte minimum tre måneders praktik (svarende til 10 uger). Af Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (se BEK nr. 636 af 29/06/2009) fremgår af 16, stk. 1, nr. 2 og 17, stk. 1, nr. 2, at der skal være en intern eller ekstern prøve, der ligger efter den studerendes gennemførelse af uddannelsens samlede praktik, og som skal dokumentere, at den studerende har opnået de læringsmål, der er fastsat for praktikken. Af Bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. (BEK nr. 684 af 27/06/2008) fremgår, at uddannelsesstedet skal sikre: At der er tilstrækkelige praktikpladser til alle studerende. At praktikken styrker de studerendes læring og indgår som en integreret del i samspillet

4 mellem teori og praksis. At praktikken løbende kvalitetssikres Viden færdigheder - kompetencer Praktikken retter sig mod den fremtidige beskæftigelse som bygningskonstruktør eller byggetekniker og skal afvikles i en privat eller offentlig virksomhed i Danmark eller i udlandet. Praktikstedet skal kunne tilbyde praktikopgaver med et arbejdsindhold, der er relevant for uddannelsen og dertil hørende vejledning. Viden: Efter afslutning af 6. semester eller efter praktikperioden i 4. BT skal den studerende have: Viden om det praktiske arbejde som professionen indebærer i praktikvirksomheden. Viden om praktikvirksomhedens organisationsmæssige, økonomiske, administrative, samfundsmæssige og arbejdsmæssige forhold. Færdigheder: Efter afslutning af 6. semester eller efter praktikperioden i 4. BT skal den studerende kunne Arbejde med fagligt relevante problemstillinger indenfor professionens område. Arbejde selvstændigt eller i samarbejde med andre i løsning af teoretiske og praktiske opgaver i virksomheden. Kompetencer: Efter afslutning af 6. semester eller efter praktikperioden i 4. BT skal den studerende have Kompetencer i forbindelse med at omsætte uddannelsens kerneområder i arbejdet med teoretiske og praktiske opgaver Praktikkens placering og omfang Praktikken er placeret på bygningskonstruktøruddannelsens sjette semester og varer hele semestret, dvs. 20 uger, svarende til 30 ECTS points. På byggeteknikeruddannelsen er praktikken placeret i begyndelsen af 4. semester og varer 10 uger, svarende til 15 ECTS points. Vedr. deadlines og tidsmæssig placering i aktuelle semestre se uddannelsens aktivitetskalender.

5 2. Praktiktyper Praktikopholdet kan tilrettelægges fleksibelt og differentieret; eksempelvis skal både projekt- og udviklingsarbejde, observation, rotation og udførelse af konkrete arbejdsopgaver i virksomheden kunne indgå i praktikken(jf. Bemærkninger til Lov. nr. 207 af 31. marts 2008). Den studerende skal tage stilling til, hvilken type praktik der passer til dennes planer for uddannelsen. 2.1 Arbejdspladspraktik i Danmark Det mest almindelige praktikforløb er arbejdspladspraktik på en virksomhed i Danmark, hvor den studerende i praktikperioden indgår i det daglige arbejde i en offentlig eller privat virksomhed og modtager vejledning af en eller flere ansatte på virksomheden. Arbejdspladspraktikken kan i særlige tilfælde tilrettelægges som delt praktik mellem to virksomheder eller som projektorienteret praktik, hvor opgaven i højere grad end arbejdspladsen er i centrum International praktik Studerende kan komme i praktik i udlandet. Som ved praktik i Danmark indgås praktikaftalen

6 direkte med virksomheden. Studerende, der ønsker praktik i udlandet, kan få råd og vejledning herom af praktikkoordinatoren. Hvis den studerende tager i praktik inden for Europa, er der mulighed for at søge om Erasmus-stipendium. Læs mere om Erasmus praktikophold her: Andre praktikformer EAL er som udgangspunkt positiv overfor studerendes ønsker med hensyn til at finde andre praktikformer end ovenfor nævnte, så længe reglerne om praktik overholdes. Som eksempler på andre praktikformer, kan nævnes iværksætterpraktik, virtuel praktik, projektorienteret praktik, delt praktik mellem to virksomheder osv. Har du særlige ønsker, så tal med din praktikkoordinator herom. Se endvidere Undervisningsministeriets håndbog: Praktik i erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser: 3. Praktikkens faser: Planlægning, gennemførelse og afslutning af praktikforløbet Det er vigtigt, at den studerende skaber sig et overblik over praktikforløbet og praktikken, så interesser og læringsønsker kan tilgodeses bedst muligt. Nedenfor er derfor en beskrivelse af de aktiviteter, som indgår før, under og efter praktikopholdet Planlægning af praktikken Mange opgaver vedrørende praktikken finder sted eller skal påbegyndes, før den studerende skal i praktik. Det er en fordel at planlægge i god tid, idet planlægning erfaringsmæssigt er nøglen til gode praktikforløb for både den studerende og virksomheden. Skolen informerer om praktik i starten af uddannelsen og igen i 3 eller 4 semester. Studerende, der vælger at dimittere som byggetekniker, informeres om praktik i denne forbindelse. Bygningskonstruktørstuderende på femte semester inviteres endvidere til praktikstuderendes midtvejssamling med henblik på forberedelse af praktikforløb, se afsnit Praktikpladssøgning Den studerende skal som udgangspunkt selv finde en praktikplads, men vejledes om

7 praktikpladssøgning af praktikkoordinatoren, som også er behjælpelig ved praktikpladsmangel. Når praktikpladsen er fundet, skal den godkendes af praktikkoordinatoren. Mange forskellige typer af virksomheder inden for byggebranchen kan være relevante som praktikvirksomheder for konstruktør- og byggeteknikerstuderende. Det væsentligste krav er, at virksomheden skal have opgaver, der svarer til hvad en færdiguddannet beskæftiger sig med, samt at virksomheden kan vejlede den studerende i forhold hertil under praktikken. På uddannelsens fællesdrev findes en oversigt over forskellige relevante virksomheder med hovedarbejdsopgaver. For informationsmateriale til virksomheder i forbindelse med praktikpladssøgning, se: Mere langsigtede uddannelses- og karriereovervejelser kan forsøges tilgodeset ved målrettet praktikpladssøgning. Den studerende kan eksempelvis forsøge at tilrettelægge sin praktik i forhold til den samlede afslutning af uddannelsen og forberede at skrive speciale og/eller lave bachelorprojekt på baggrund af praktikopholdet. For inspiration hertil se pjecen Hvorfor skrive til bibliotekshylden - Når du kan skrive et projekt eller speciale, der kan bruges af en virksomhed? som ligger på Tilsvarende kan den studerende tænke praktikperioden som en forsmag på efterfølgende job og karriere og måske anvende praktikopholdet i forbindelse med fremtidig jobsøgning Praktikaftale Når praktikvirksomheden er fundet, udarbejder den studerende og virksomheden en praktikaftale (kontrakt) under anvendelse af den webformular, der ligger under linket: Praktikaftaler på I formularen beskrives bl.a. praktikkens arbejdsopgaver og læringsmål. EAL s godkendelse af praktiksteder sker efter en konkret vurdering af arbejdspladsens muligheder for at fungere som uddannelsessted for den studerende. Godkendelse af praktikstedet påhviler praktikkoordinator og foregår formelt ved godkendelse af praktikaftale. Praktikstedet kan forlange, at den studerende underskriver en fortrolighedserklæring. Det fremgår af praktikaftalen, at forsikrings-, arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold gælder for praktikanten som for virksomhedens øvrige ansatte.

8 Læringsmål for praktik I samarbejde med praktikværten skal den studerende aftale arbejdsopgaver og dertil relaterede læringsmål for praktikperioden. Nedenfor vises, hvordan sådanne mål kan se ud det skal dog understreges, at der kun er tale om eksempler. Der er mange andre mulige læringsmål: Det er mit mål at kunne: projektere i 3D arbejde med objektorienteret projektering arbejde systematisk med analyser og valg af materialer og konstruktioner arbejde med projektweb foretage fagtilsyn foretage tilstandsregistrering og vurdering af bygninger udføre projektgranskning og kvalitetskontrol på projekter udarbejde drifts- og vedligeholdsplaner, udarbejde tids- og arbejdsplaner, og følge op på tids- og arbejdsplaner afholde et byggemøde udarbejde energiberegning gennemføre byggesagsbehandling kalkulere og udregne tilbud indhente tilbud Læringsmålene anføres i praktikaftalen og danner grundlag for tilrettelæggelse af praktikken samt for den studerendes refleksion, og for virksomhedens evaluering af praktikanten. Det er ofte vanskeligt at få læringsmålene helt på plads forud for praktikken, hvorfor de endelige læringsmål efter evt. præcisering sendes til uddannelsens praktikkoordinator inden for de første tre uger af praktikken.

9 3. 2. Gennemførelse af praktikken Krav til praktikanten Det forventes, at praktikanten efter bedste evne løser de opgaver, som virksomheden stiller i forbindelse med praktikopholdet. Praktikanten indgår på lige fod med virksomhedens øvrige medarbejdere i virksomhedens dagligdag, og følger almindelige normer på arbejdspladsen m.h.t. fremmøde, adfærd mv. Såfremt der opstår væsentlige uenigheder, samarbejdsproblemer, stort fravær eller lignende, er den studerende forpligtet til at kontakte uddannelsens praktikkoordinator herom. Det påhviler praktikanten at føre en logbog over praktikopholdet og heri reflektere over opgaver og læringsmål til brug for udarbejdelse af praktikrapport Krav til virksomheden Virksomheden skal udpege en praktikvejleder for praktikanten, og navnet på denne anføres i praktikaftalen. Praktikvirksomheden skal medvirke ved evaluering og godkendelse af praktikforløbet ved udfyldelse af evalueringsskema og underskrift på praktikrapport. Virksomheden skal sørge for, at forsikrings-, arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold gælder for praktikanten som for virksomhedens øvrige ansatte. Såfremt der opstår stort fravær, væsentlige uenigheder, samarbejdsproblemer, eller lignende mellem den studerende og virksomheden, er virksomheden forpligtet til at kontakte uddannelsens praktikkoordinator herom Praktikvejledning Praktikkoordinatoren er praktikantens kontaktperson på EAL og er til rådighed for vejledning og for støtte til løsning af problemer af faglig eller personlig karakter. Praktikkoordinatoren kan uddelegere denne kontakt til en praktikvejleder blandt uddannelsens øvrige undervisere.

10 Praktikkoordinatoren besøger mindst en gang i praktikperioden studerende, der er i praktik indenfor EAL s naturlige opland. Kontakt til praktikanter herudover finder som udgangspunkt sted via telefon og elektroniske medier Midtvejssamling Midtvejs i praktikforløbet skal alle praktikanter til midtvejssamling på Erhvervsakademiet Lillebælt. Formålet er at sikre, at den studerendes videntilegnelse, erfaringsdannelse og læring på erhvervsakademiet og på praktikstedet er gensidigt supplerende. Der vejledes om, hvordan studerende kan inddrage viden fra de øvrige dele af uddannelsen i praktikken. Der gives dertil en generel orientering om 7. semester samt om, hvordan studerende kan bruge deres praksiserfaringer i forbindelse med den afsluttende opgaveskrivning. De studerende får mulighed for at udveksle erfaringer samt for at drøfte problemstillinger i relation til praktikken. Praktikkoordinatoren står for midtvejssamlingen og for at få fulgt op på problemstillinger af generel karakter. For så vidt angår deltagelse i midtvejssamling eller alternativ hertil for studerende, der er i praktik i udlandet, aftales nærmere med praktikkoordinatoren. Studerende på femte semester og undervisere inviteres til midtvejssamlingen med henblik på deres forberedelse af praktikforløb Efter praktikken Praktikrapport, fremlæggelse og bedømmelse Formelt foretages godkendelsen af den studerendes praktikforløb ved en samlet bedømmelse af praktikrapporten og en mundtlig fremlæggelse. Bedømmelsen er godkendt/ikke godkendt. Vælger du at skrive praktikrapport i almindelig rapportform, skal den opfylde de krav, der er beskrevet i bilag 1. EAL er som udgangspunkt positivt indstillet overfor skriftlige alternativer til traditionelle praktikrapporter eks. i form af en hjemmeside, IT-baseret præsentation eller

11 lignende, forudsat at der på forhånd træffes aftale med praktikkoordinator herom, som sikrer at regler for godkendelse mv. kan overholdes. Rapporten med praktikværtens underskrift afleveres i praktikkens 18. uge til skolens praktikkoordinator. Rapporten afleveres både i papirform og i elektronisk form sendt vedhæftet e- mail (med mindre andet udtrykkeligt aftales med praktikkoordinator i forbindelse med valg af alternativ til traditionel praktikrapport). Den mundtlige fremlæggelse finder sted i semestrets 20. og sidste uge. Hertil afsættes 20 minutter til hver studerende, heraf 10 minutter til den studerendes fremlæggelse. Fremlæggelsen kan tage udgangspunkt i praktikrapporten, og skal indeholde erfaringer fra praktikopholdet og refleksioner over arbejdsopgaver og læring. Den mundtlige fremlæggelse foretages med en digital fremvisning og/eller ved fremvisning af udskrevne tegninger eller dokumenter. Såfremt praktikken ikke umiddelbart kan godkendes, skal den studerende have lejlighed til, inden for en nærmere aftalt tidsfrist, at foretage nødvendige rettelser/forbedringer, hvorefter rapporten/fremlæggelsen på ny skal godkendes af praktikkoordinator. Såfremt praktikken ikke godkendes i andet forsøg, betragtes praktikopholdet som ikke godkendt. Den studerende kan ikke fortsætte på 7. semester, før et godkendt praktikophold er gennemført Evaluering Skolen sikrer gennem evaluering og tilbagemelding fra praktikværterne, at der sker en løbende kvalitetssikring af praktikforløbene. 4. Kvalitetssikring Praktikken ved uddannelse på EAL kvalitetssikres gennem opfyldelse af standarderne 9 og 10 fra EAL s kvalitetssystem. De pågældende standarder er vedlagt som bilag 2 og 3, og det fremgår med rød skrift, hvor denne manual bidrager til opfyldelsen.

12 5. Yderligere information For yderligere information og inspiration se uddannelsens hjemmeside, samt Undervisningsministeriets praktikhåndbog: Se endvidere hjemmesiden for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser:

13 Bilag 1: Rapport over praktikforløb Byggetekniker- og Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt 5000 Odense C Rapport over praktikforløb 1. Metode Den studerende skal undervejs i praktikforløbet føre en logbog, som skal danne grundlag for udarbejdelse af den endelige rapport over praktikforløbet. Logbogen skal føres således, at nedenstående punkter bliver besvaret. 2. Aflevering En uge før praktikopholdet slutter, skal praktikrapporten afleveres til kontaktpersonen i virksomheden for gennemlæsning og underskrift. Senest den dag praktikopholdet slutter, skal praktikrapporten afleveres med kontaktpersonens underskrift til praktikkoordinatoren. 3. Omfang og form Praktikrapporten kan evt. afleveres i digital form, men skal snarest muligt herefter afleveres i udskrift. Praktikrapporten skal være på minimum 5 A4-sider og maksimalt på 10 sider samt evt. bilag. Selve brødteksten skal være på minimum 5 sider. Den endelige rapport skal have følgende indhold: Forside med navn, praktikvirksomhed, uddannelsesinstitution og praktikperiode. Forord med din underskrift. Indledning og afslutning. (Almindelig rapportopstilling). Beskrivelse af virksomheden. (Hvad beskæftiger virksomheden sig med, hvor mange er der ansat, hvad er deres profession osv.). Beskrivelse af dine opgaver og funktioner i praktiktiden. Refleksioner vedrørende den uddannelsesmæssige værdi af praktiktiden. o o Generelt. Refleksioner over opnåelse af konkrete læringsmål. Tanker og ideer for evt. samarbejde med virksomheden i forbindelse med speciale og/eller afslutningsprojekt i 4. BT eller 7. BK. Konklusion. Virksomhedens stempel og underskrift af praktikvært.

14 For 4. BT bedømmes praktikrapporten ved en intern bedømmelse efter praktikforløbet. For 6. BK skal rapporten skal være godkendt før starten på 7. semester. Praktikkoordinator Bo From Jacobsen Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Munke Mose Allé Odense C Tlf (lærerværelset)

15 Standard 9: Praktik - bidrager til opfyldelse af akkrediteringens kriterium 9 Bilag 2: Kvalitetsstandard nr. 9 Formål: Praktikken tilrettelægges og gennemføres, så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Citeret fra Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder, januar 2011 Trin Rammer Krav Resultat Procedure/systematik 1 Jf. Akkr. Kriterium 9, Uddannelsen kan når som helst redegøre for, Audit finder skriftlig redegørelse for Udvikles af uddannelserne i 2013 spm. A, B og C Hvornår praktikken foregår i løbet af uddannelsen, og hvor længe praktikperioden eller perioderne varer. 1 praktikforløbet som krævet. Hvilke læringsmål der er beskrevet for praktikperioderne. Hvis læringsmål for praktikperioder allerede er beskrevet i forbindelse med nogle af de foregående kriterier, kan der blot henvises dertil. 2 Hvilke krav der er til indholdet i praktikken. 3 2 Jf. Akkr. Kriterium 9, spm. D Uddannelsen kan når som helst redegøre for, hvori den studerendes forberedelse af praktikken består, både fagligt og praktisk. 4 Audit finder skriftlig redegørelse for studerendes praktikforberedelse som krævet. Udvikles af uddannelserne i Jf. Akkr. Kriterium 9, spm. E Uddannelsen kan når som helst redegøre for, hvordan de forskellige involverede parter bidrager til, at den studerendes videntilegnelse, erfaringsdannelse og læring på henholdsvis udbudssted og praktiksted er gensidigt supplerende, herunder: Hvad gør den studerende? Hvordan inddrager den studerende fx viden fra de øvrige dele af uddannelsen i praktikken, og hvordan bruger den studerende praktikerfaringerne i resten af uddannelsen? Hvad gør praktikstedet? Hvordan inddrages fx viden fra de øvrige dele af uddannelsen i praktikken? Hvad gør udbudsstedet? Hvordan inddrages fx viden og erfaringer fra praktikken i undervisningen? 5 Audit finder skriftlig redegørelse for læringssammenhæng mellem undervisning og praktiksted som krævet. Udvikles af uddannelserne i Se praktikmanual afsnit Se praktikmanual afsnit Se praktikmanual afsnit Se praktikmanual afsnit 3.1. til Se praktikmanual afsnit

16 Standard 10: Standard 10: Kvalitetssikring af praktik - bidrager til opfyldelse af akkrediteringens kriterium 10 Bilag 3: Kvalitetsstandard nr. 10 Formål: Praktikken kvalitetssikres løbende. Citeret fra Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder, januar 2011 Trin Rammer Krav Resultat Procedure/systematik 1 Jf. Akkr. Kriterium 10, spm. A, B og C Udvikles af uddannelserne i Jf. Akkr. Kriterium 10, spm. D 3 Jf. Akkr. Kriterium 10, spm. E Indhentning af viden: Uddannelsen kan når som helst dokumentere/redegøre for, Hvem der har ansvaret for praktikkens gennemførelse og dens kvalitetssikring. Hvilke krav der stilles til praktiksted eller praktikforløb, og hvordan det sikres, at kravene opfyldes. Hvilken kontakt der er mellem institution og/eller udbudssted på den ene side og praktiksted på den anden side om varetagelsen af opgaven som praktiksted, samt hvor ofte kontakten finder sted. Vurdering af viden: Uddannelsen kan når som helst redegøre for, på hvilken måde, af hvem og hvor ofte praktikken evalueres, herunder hvordan de forskellige involverede parter bidrager til evalueringen af praktikken: De studerende Praktikstedet Andre involverede parter (fx den praktikansvarlige på udbudsstedet). Anvendelse af viden: Uddannelsen kan når som helst dokumentere, hvordan resultaterne af evalueringen af praktikken behandles, og give eksempler på, at resultaterne er blevet anvendt og har ført til forbedringer af praktikken. Audit finder skriftlig redegørelse for/dokumentation af ansvarsforhold, kvalitetskrav, og kontaktforløb i forhold til praktik praktikforløbet som krævet. Audit finder skriftlig redegørelse for/dokumentation af praktikevaluering som krævet Audit finder skriftlig dokumentation for at evalueringen anvendes til forbedring af praktik som krævet. Udvikles af uddannelserne i 2013 Udvikles af uddannelserne i 2013

Praktikmanual. Bygningskonstruktøruddannelsen Byggeteknikeruddannelsen Byggekoordinatoruddannelsen. ved Erhvervsakademiet Lillebælt. 1.

Praktikmanual. Bygningskonstruktøruddannelsen Byggeteknikeruddannelsen Byggekoordinatoruddannelsen. ved Erhvervsakademiet Lillebælt. 1. Praktikmanual Bygningskonstruktøruddannelsen Byggeteknikeruddannelsen Byggekoordinatoruddannelsen ved Erhvervsakademiet Lillebælt 1. februar 2016 Praktikmanual af 1. februar 2016 erstatter version af 16.

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

Praktikmanual. Bygningskonstruktøruddannelsen Byggeteknikeruddannelsen Byggekoordinatoruddannelsen. ved Erhvervsakademiet Lillebælt. 1.

Praktikmanual. Bygningskonstruktøruddannelsen Byggeteknikeruddannelsen Byggekoordinatoruddannelsen. ved Erhvervsakademiet Lillebælt. 1. Praktikmanual Bygningskonstruktøruddannelsen Byggeteknikeruddannelsen Byggekoordinatoruddannelsen ved Erhvervsakademiet Lillebælt 1. februar 2016 Praktikmanual af 1. februar 2016 erstatter version af 16.

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Installatøruddannelsen Bilag til Fælles studieordning for el og vvs installatøruddannelsen El- og VVS-installatøruddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Installatøruddannelsen

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT CHALLENGE THE ORDINARY 3 FIND EN PRATIKANT PÅ KEA VIL VI GERNE GØRE DET NEMT FOR VIRKSOMHEDER AT TAGE EN AF VORES STUDERENDE I PRAKTIK, SÅ VI HAR FORSØGT AT SAMLE DEN INFORMATION,

Læs mere

Ta et talent ind i din virksomhed

Ta et talent ind i din virksomhed 1 Ta et talent ind i din virksomhed Byggetekniker * Bygningskonstruktør ** Designteknolog / Fashion design * Driftsteknolog - offshore * Installatør stærkstrøm * Multimediedesigner * Produktionsteknolog

Læs mere

Praktikrammer for. Bygningskonstruktør 6.semester

Praktikrammer for. Bygningskonstruktør 6.semester Praktikrammer for Bygningskonstruktør 6.semester Efterår 2013 Forord Disse praktikrammer indeholder information om praktik i bygningskonstruktøruddannelsen. Retningslinierne henvender sig både til den

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne Syddansk Universitets praktikkoncept for diplomingeniøruddannelserne Revideret Maj 2013 1 Indhold 1 Indledning baggrund for praktikkonceptet 3 2 Krav til konceptet 4 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Konceptet

Læs mere

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 3. års praktik ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Vejledning angående kontrakten

Vejledning angående kontrakten Vejledning angående kontrakten Kontrakten udarbejdet af Fredericia Maskinmesterskole er en minimumkontrakt, der kort beskriver hver af parternes forpligtigelser. Derudover er der vedlagt udsnit af bekendtgørelsen

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

Praktikhæfte 4. praktik

Praktikhæfte 4. praktik Praktikhæfte 4. praktik Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg I perioden fra Uge 41 2017 til uge 2 2018 Indholdsfortegnelse:... 1 1. Indledende præsentation af bachelorprojektet... 3 2. Praktik i bachelorperioden...

Læs mere

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Information om 2. praktik juni 2014 Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Arbejdsvilkår mv. i 2. og 3. praktik I 2.- og 3. praktikperiode har de studerende et gennemsnitligt timetal på 32,5 timer om

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Dato: 27/11 2013 Ref. Lars Haase Indhold Indledning... 1 Fordeling af de studerende i CenterCampo... 2 Forbesøget... 2 Roller og ansvar... 3 Vejledning...

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut juni 2011

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut juni 2011 Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 og frem Til den studerende på dmu, slut juni 2011 Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle version 3 1 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM)

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) 1 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, der sætter en stor ære i høj faglighed og i at uddanne de studerende

Læs mere

Praktikhåndbog 1. års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ.

Praktikhåndbog 1. års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ. Indholdsfortegnelse: Praktikdokument 1. års praktik. ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Kortere Videregående Uddannelser KVU Erhvervsakademi Sjælland Campus Roskilde August 2011 Manual til praktikophold. Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Ramme for projektorienteret forløb på kandidatuddannelsen

Ramme for projektorienteret forløb på kandidatuddannelsen Ramme for projektorienteret forløb på kandidatuddannelsen Tanken bag det projektorienterede forløb er, at du som studerende får (mere) praksiserfaring inden for det audiologiske/logopædiske område. Det

Læs mere

Projektorienteret forløb - Praktik

Projektorienteret forløb - Praktik Projektorienteret forløb - Praktik 10, 20 eller 30 ECTS Selvvalgt modul på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab OBS: Nærværende papir henvender sig kun til studerende der ønsker at tage praktik som

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BT gældende ved studiestart før januar 2012

SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BT gældende ved studiestart før januar 2012 SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BT gældende ved studiestart før januar 2012 Bilag til studieordning 2009 for professionsbacheloruddannelsen til BYGNINGSKONSTRUKTØR Revision: 10.01.2013 /TF Undervisningens organisering

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Vejledning til praktikdokumentet for 3. praktik Du er ligesom i de første praktikperioder ansvarlig for at udarbejde et praktikdokument og dine læringsmål

Læs mere

Praktik i erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

Praktik i erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser Praktik i erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2010 1 Praktik i erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser Forfatter: Rambøll Management

Læs mere

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Studienævn for elektronik og it, Aalborg Universitet Navn på studerende: Virksomhed: ver: 16. juni 2014 Forord Med denne vejledning ønsker Studienævn

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder:

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Evalueringsskema vedrørende 3. semesters pædagogiske praktik på modul 6 Den studerendes praktikforløb skal afsluttes med

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af 20 januar 2014 /TF Indholdsfortegnelse

Læs mere

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Udarbejdet og godkendt af LUU januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN...

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Formål med uddannelsen:

Formål med uddannelsen: Formål med uddannelsen: Formålet med uddannelsen er, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Indholdsfortegnelse Generelt Introduktion... 3 Praktikperioden... 3 Praktikvirksomheden... 3 Økonomi... 3 Forsikring... 4 Kontaktinfo på praktikkoordinatoren:...

Læs mere

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Uddannelsesplan for pædagogstuderende i August 2009 BØRNEHUSENE I VRÅ Huset ENGBLOMMEN og Huset SPIREN Huset Engblommen Østergade 21-9760 Vrå tlf. 72 33 46 64 Indholdsfortegnelse 1. Researchdagene i Huset

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

bytte Jeg får en praktikplads Du får en kvalificeret medarbejder i et år, nye øjne og frisk viden i laboratoriet og

bytte Jeg får en praktikplads Du får en kvalificeret medarbejder i et år, nye øjne og frisk viden i laboratoriet og Skal vi bytte Jeg får en praktikplads Du får en kvalificeret medarbejder i et år, nye øjne og frisk viden i laboratoriet og mulighed for at realisere nye projekter 1 Derfor får du denne appel... Der er

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Vilkår for ingeniørpraktik på ASE/AU

Vilkår for ingeniørpraktik på ASE/AU AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Vilkår for ingeniørpraktik på ASE/AU Nærværende beskrivelse af vilkår indeholder krav til de tre hovedinteressenter i ingeniørpraktikforløbet: 1. Praktikanten 2. Praktikvirksomheden

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Rammer for lokal evalueringspraksis:

Rammer for lokal evalueringspraksis: Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Rammer for lokal evalueringspraksis: Rammen for lokal evalueringspraksis for sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg er Det fæles kvalitetssystem for UCL : Professionshøjskolen

Læs mere

4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU

4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU2007 2015-16 www.ucsj.dk 4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ Praktikken forbinder uddannelsens teori og praksis med henblik på, at den studerende opnår både en praktisk/pædagogisk

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM)

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) 1 Det er uddannelsens formål at uddanne professionsbachelorer inden for International

Læs mere

Kvalitetspolitik for praktik. Revideret 1. april 2017

Kvalitetspolitik for praktik. Revideret 1. april 2017 Kvalitetspolitik for praktik Revideret 1. april 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 A. Baggrund... 3 B. Kommissorium... 3 C. Arbejdsgruppe... 4 D. Revision... 4 2. Formelt datagrundlag 5 3. UCSJs

Læs mere

Information om professionspraktikophold

Information om professionspraktikophold Information om professionspraktikophold Hvad får virksomheden ud af praktikopholdet? Ved at tilbyde et praktikophold i jeres virksomhed får I en studerende, der kan betragtes som næsten nyuddannet, med

Læs mere

International Hospitality Management. Orientering om virksomhedspraktik. November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4

International Hospitality Management. Orientering om virksomhedspraktik. November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4 International Hospitality Management Orientering om virksomhedspraktik 2016 November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution,

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Vejledning for 1. og 2. del af virksomhedspraktik på Fredericia Maskinmesterskole

Vejledning for 1. og 2. del af virksomhedspraktik på Fredericia Maskinmesterskole Vejledning for 1. og 2. del af virksomhedspraktik på Fredericia Maskinmesterskole Indholdsfortegnelse: Indledning.. 2 Uddannelsesbog til søs.. 2 Logbog i land 2 Formålet med logbogen 2 Anvendelse af logbogen

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Indhold Forord... side 2 Meritlæreruddannelsens formål og praktikken... side 2 Praktik i meritlæreruddannelsen, mål og CKF... side 2

Læs mere

Information til Praktikvejlederen

Information til Praktikvejlederen Information til Praktikvejlederen 1. Praktikperiode forår 2013 27.1.2014-8.4.2014 Vigtige datoer Praktikforberedelsen 20.1 24.1 Ordinær studerende Målmøder finder sted i uge 6 eller 7 Netstuderende Udkast

Læs mere

Struktur for kliniske undervisningsforløb for studerende på specialet: - Ledelse Fødevarer og Service (LFS)

Struktur for kliniske undervisningsforløb for studerende på specialet: - Ledelse Fødevarer og Service (LFS) Struktur for kliniske for studerende på specialet: - Ledelse Fødevarer og Service (LFS) 1. Struktur for klinisk for studerende på LFS-specialet... 2 2. Forudsætnings- og forventningssamtale... 3 3. Planlægningssamtaler...

Læs mere