POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej Nærum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum"

Transkript

1 POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej Nærum Policenummer Kundenummer Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1. januar Betalingstermin Helårlig Forsikringsbetingelser Udskriftsdato 6. januar 2015 Kundeansvarlig Willis I/S Kundeansvarlig i Gjensidige Johnny B. Hansen Forsikringstager: A/B Elverparken Ved Elverparken Herlev Danmark Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) Beboelsesbygning - Ved Elverparken 1-16, 2730 Herlev ,00 Bygningsbrand 6.442,00 Elskade/kortslutning 215,00 Husejer ekskl. storm 4.726,00 Stormskade 1.503,00 Anden pludselig skade 1.288,00 Svampeskade 859,00 Insektskade 215,00 Stiklednings- og rørskade 2.041,00 Glas 2.148,00 Sanitet 429,00 Bestyrelsesansvar Præmie ekskl. gebyrer, afgifter og bidrag ,00 Skadeforsikringsafgift til staten 218,54 Årlig stormflods- og stormfaldsafgift 60,00 Præmie i alt ,54 Forsikringsbetingelserne findes på gjensidige.dk Specielt for denne police gælder aftale: Gjensidigeaftale 1.09 Side 1

2 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R Ændring gælder fra 1. januar 2015 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Ved Elverparken 1-16, 2730 Herlev - med følgende oplysninger: Private andelsboligforeninger Matrikelnr. 8 CO, 000 Specifikation - bygninger Bygn. Anvendelse Bygningstype Tag Opført Moms Etageareal m 2 Antal etager Forsikringsform / - sum i kr. 1 Beboelse Beboelse Hårdt tag 2005 Nej Nyværdi Forsikringen dækker Omfatter bygning nr. Forsikringssum i kr. Selvrisiko i kr. Bygningsbrand Alle Se betingelser Nej Elskade/kortslutning Alle Nej Husejer ekskl. storm Alle Se betingelser Nej Stormskade Alle Se betingelser Nej Anden pludselig skade Alle Se betingelser Nej Svampeskade Alle Se betingelser Nej Insektskade Alle Se betingelser Nej Stiklednings- og rørskade Alle Se betingelser Nej Glas Alle Se betingelser Nej Sanitet Alle Se betingelser Nej Bestyrelsesansvar Alle Se betingelser Se betingelser Forsikringssum og selvrisiko gælder pr. udskriftsdato. Kontakt os, hvis forsikringen skal justeres. Policen viser de dækninger, som er aftalt. Betingelserne indeholder også øvrige dækninger, som kan tilvælges. Kontakt os venligst, hvis forsikringen skal udvides eller ændres. Supplerende oplysninger Storkøkken- og cafeteriadrift Det er noteret, at der kan forekomme Storkøkken- og cafeteriadrift. Klubaktiviteter Det er noteret, at der kan være klub- og foreningsaktiviteter. Disse er bl.a. genbrug, tøjcafe, billard-, frokost-, foto-, akvarie- og keramikklub, cykel-, snedker- og metalværksted, solarier, motionscenter m.v. Fortegnelsen er ikke komplet, men skal illustrere bredden i aktiviteterne. Kosmetiske forskelle Side 2

3 Kosmetiske forskelle dækkes på gulv eller vægge i rum, hvori der er lagt eller opsat fliser eller klinker. Efter en dækningsberettiget rør- og stikledningsskade, dækker forsikringen udskiftning af ikke skaderamte fliser/klinker og sanitet. - der ydes kun erstatning, hvis det ikke er muligt, at anskaffe fliser/klinker eller sanitet som er identisk med de beskadigede. Der ydes kun erstatning for det rum der er skadesramt. Forsikringen dækker ikke ubeskadiget indmuret badekar/bidet. Udvidet vandskadedækning Forsikringen udvides til, at omfatte skade som følge af - nedbør herunder fygesne, der trænger ind i bygningen. - indtrængning og opstigning af regn-, grund- og kloakvand, der oversvømmer bygningen. - udsivning fra synlige rørinstallationer samt beholder og akvarier med et rumindhold på mere end 20 liter. Det er en forudsætning for erstatning, at årsagen til skaden repareres umiddelbart efter skaden. Denne udgift er ikke omfattet af forsikringen. Forsikringen dækker ikke - udbedring af årsagen til at vand eller fygesne er trængt ind i bygningen, f.eks. reparation af revner i fundament eller etablering af manglende omfangsdræn - skader der skyldes kondens og grundfugt - lugtgener - skader på bygninger under ombygning, tilbygning eller opførelse - skader der skyldes frost i lokaler der ikke er tilstrækkeligt opvarmet, med mindre skaden skyldes et tilfældigt svigt i Varmeforsyningen - skader som skyldes oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller Vandløb. Dyr ---- Forsikringen dækker skade på bygninger og bygningsdele i disse som følge af skade forvoldt af dyr, forsikringen dækker med max kr ,- pr. skade. Forsikringen dækker ikke udgifter til bekæmpelse af skadedyr, f.eks. rottebekæmpelse skader der består af lugtgener, ridser, skrammer eller andre kosmetiske skader. skader forvoldt af husdyr og insekter, eller som er forvoldt af dyr som beboeren ejer, passer eller har i sin varetægt. Heller ikke skader forårsaget af dyr som besøgende medbringer. Det er en forudsætning for dækningen, at bekæmpelse og forebyggelse sker inden bygningsdelene repareres/erstattes. Denne udgift er ikke omfattet af forsikringen. Haglskade - nedstyrtende genstande Uanset definitionen på krav til fundamenter i pkt. 2, gælder at Skade som følge af haglskade og nedstyrnedstyrtende, er omfattet af forsikringsdækningen uanset fundamenternes karakter. Side 3

4 AB 92/ABT 93 8 stk. 1 - Afdækning af igangværende entrepriser Ved overgang til nyt forsikringsselskab har boligselskabet en række igangværende eller nyligt afsluttede entrepriser, som skal omfattes for den resterende byggeperiode samt indtil fejl og mangler er udbedret jf. AB92/ABT 93 8 stk. 1 for brand- og stormskade, ligesom entreprenør skal medtages som sikret på policen. Forsikringen er udvidet til, at dække i den aftalte afhjælpningsperiode hvor der efter byggesagens afslutning pågår udbedring af fejl og mangler. Lovliggørelse Opgørelse af forøgede byggeudgifter. Erstatning, der ydes efter reglerne i punkt for forøgede byggeudgifter, er for enhver bygning begrænset til 20% af deres nyværdi/forsikringssum, dog maksimalt ,- kr. (2014) LAR-forbedringer Forsikringen er udvidet til at omfatte disse LAR-forbedringer uden sumbegrænsning. LAR kan omfatte "Grønne tage", regnvandsbassiner (overjordiske som underjordiske). Regnvandskanaler o.lign.. Regresfrafald mod lejer Hvis forsikringsselskabet har udredt en forsikringsydelse for bygningsskade inklusive huslejetab som følge af brand, frafalder selskabets regres i de tilfælde, hvor skaden på den lejede bygning eller dele af den lejede bygning er forvoldt af erhvervslejer ved simpel uagtsomhed, og i de tilfælde hvor skaden på den lejede bygning er forvoldt af erhvervslejer ved simpel uagtsomhed og i de tilfælde hvor skaden på den del af bygningen, som lejer ikke har i sin varetægt, er forvoldt af lejer ved simpel uagtsomhed. Frafald af regres omfatter også tilfælde, hvor enhvervslejer efter lovgivningen vil være objektivt ansvarlig for skader, dog stadig kun for så vidt angår skader forvoldt ved simpel uagtsomhed. Nærværende klausul følger Forsikring & Pensions Regresfrafaldsaftale med Bygningsbrandforsikringsområdet 2011, Hvor klausulen skal fortolkes i overenstemmelse med Regresfrafaldsaftalen. Særlige betingelser pr. dækning Bygningsbrand Vejrforhold 24 timer - pr. kunde (13) Gældende for hele forsikringen Skade på de forsikrede genstande forårsaget af vejrforhold, som f.eks. storm, lyn og skybrud inden for en periode på 24 timer i træk, betragtes i denne forbindelse som en skade pr. kundeforhold, der er sket ved en enkelt forsikringsbegivenhed. Hvis der sker flere former for skader under 1 og samme begivenhed ex. skybrud, lynnedslag, kortslutning - betragtes dette som 1 og samme begivenhed pr. kundeforhold. Ubenyttede bygninger (15) For ubenyttede bygninger gælder, at følgende skal være opfyldt for forsikringsdækning: Jævnligt tilsyn med bygningerne I fyringssæson skal lokalerne min. være opvarmet, så de holdes frostfri. Side 4

5 Mæglerbetjent (200) Risikooplysninger afgivet af forsikringsmægleren til selskabet ifm. vurdering og indtegning af risikoen, er at sidestille med oplysninger afgivet af forsikringstageren, jf. Forsikringsaftalelovens bestemmelser. Tilsvarende gælder det, at oplysninger til forsikringsmægleren afgivet af forsikringsgiveren sidestilles med, at oplysninger er givet til fuldmagtsgiver og/eller medsikrede direkte. Forsikringsaftalen er etableret under forudsætning af, at forsikringen er indtegnet gennem forsikringsmægler, og at forsikringstager har givet fuldmagt til denne. Såfremt der ikke længere foreligger gyldig fuldmagt, mellem forsikringstageren og forsikringsmægleren, er forsikringsgiver berettiget til uden varsel og med virkning fra datoen for ophør af forudsætningen at ændre præmien som følge heraf. Forsikringspræmien for denne police inkluderer ikke provision eller andre ydelser til forsikringsmægleren. Husejer ekskl. storm Ubenyttede bygninger (15) For ubenyttede bygninger gælder, at følgende skal være opfyldt for forsikringsdækning: Jævnligt tilsyn med bygningerne I fyringssæson skal lokalerne min. være opvarmet, så de holdes frostfri. Ansvar (999) Efteranmeldelse 3 og 10 år. Punkt i forsikringsbetingelserne udgår og erstattes med: Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til selskabet mere end 3 år efter forsikrings ophør, dækkes ikke. Selv om et erstatningskrav, som i henhold til punkt 33.2.b i Fællesbetingelserne er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er anmeldt til selskabets senest 3 år efter forsikringens ophør, dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstændigheder modtaget en skriftlig henvendelse med krav om erstatning, som anført i punkt 33.2.a i forsikringsbetingelserne, og anmelder dette til selskabet senest 10 år efter forsikringensophør. Differencekrav. Differencekrav på samtlige arbejdskader, der er sket i perioden før policens ikrafttræden i selskabet, og som er anmeldt til sikrede/arbejdsskadeselskabet inden selskabsskift, er uden merpræmie meddækket på policen, såfremt tidligere police ikke dækker p.g.a. 2 års fristen. Enhver arbejdsskade anses på tidspunktet for skadens anmeldelse til forsikringsselskabet tillige for anmeldt under virksomhendens erhvervsansvarsforsikring under den forudsætning at de to dækninger er placeret i samme forsikringsselskab. Anden pludselig skade Hærværk (6) Uanset forsikringsbetingelserne dækker forsikringen skade som følge af hærværk. Stiklednings- og rørskade Rørskadedækning (999) Rørskadedækningen omfatter ikke skader og følgerne deraf på skjulte rør i skure, lysthuse, garager og lignende. Side 5

6

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Husforsikring Indholdsfortegnelse for Husforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk Husforsikring forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens kapitel

Læs mere

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1 Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Husforsikring 1 2 Husforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Beboelsesbygning forsikring

Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser R345 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 7 Bygningsbrand Afsnit 17-19 Side 9 Elskade/kortslutning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-2 (05.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 41-04 Gælder fra februar 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Forsikringsvilkår for privatforsikring

Forsikringsvilkår for privatforsikring Købstædernes Forsikring - AltPrivat Forsikringsvilkår nr. 6000.2 Forsikringsvilkår for privatforsikring AltPrivat hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk www.kab.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2014-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5071 Gælder fra 01.10.2008 TJM 95961-10 (03.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

INDBOFORSIKRING KØBER

INDBOFORSIKRING KØBER Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING KØBER NEM Forsikring Cvr. 2425 63 83 1 1 Indholdsfortegnelse Indboforsikring Din indboforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine

Læs mere

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Familieforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Bilag 2 Police, Ansvars og Kaskoforsikring Dækforsikring, Fejltankning og Nøgleforsikring AUTOFORSIKRING ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Branche 78. 10.2013 1. Sikrede personer I tilslutning til gældende

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2)

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2) P02-01 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II (Forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) Bestående af indboforsikring, ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring,

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Dato: 1. april 2014 Sagsbehandler 1. kontor Håndbog for Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Indhold 1. Indledning... 6 Side 2 1.1. Introduktion... 6 1.2. Anmeldelse af skader m.m....

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere