Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0"

Transkript

1 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi Version 1.0

2 Indhold 1. Baggrund og resume Forretningsmæssige målsætninger Vision, pejlemærker, principper og målsætninger Vision Pejlemærker Effektivitet Kompetence Kvalitet Ledelse og Styring Programmer Afsluttende bemærkninger Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi

3 1. Baggrund og resume Nærværende Digitaliseringsstrategi er udarbejdet med udgangspunkt i en statusafdækning samt to workshops afholdt i perioden september-november Forløbet har involveret alle direktører, chefgruppen og samt udvalgte nøglepersoner i Holbæk Kommune. Der har været tale om en strategiproces med det primære formål, at beskrive den overordnede vision, pejlemærker, målsætninger og principper for digitalisering i Holbæk Kommune. Desuden er der udarbejdet et udkast til handlingsplan indeholdende 6 programmer med initiativer, der skal understøtte udmøntningen af strategien. Der er anvendt følgende strategimodel til at beskrive retning og ambitionsniveau for digitaliseringen: Modellen har været udgangspunkt for såvel strategiprocessen som for dette strategidokument. Desuden har modellen sikret løbende fokus på sammenhæng mellem på den ene side Holbæk Kommunes Digitaliseringsstrategi, og på den anden side de forretningsmæssige visioner og strategier i kommunen hhv. de tværoffentlige strategier og rammer for digitalisering. Digitaliseringsstrategien dækker den overordnede digitalisering i Holbæk Kommune og består af fem dele: Vision rummer den overordnede retning og ambitionsniveau for it og digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 3.1. Pejlemærker uddyber og konkretiserer visionen, og kan opfattes som delvisioner for strategiarbejdet. Pejlemærkerne beskrives nærmere i afsnit 3.2. Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi

4 Målsætninger udstikker konkrete mål for realisering af strategien i forhold til hvert af pejlemærkerne. Målsætningerne beskrives i afsnit 3.2. Principper udtrykker de konkrete retningslinjer i forhold til digitaliseringen med henblik på at sikre en ramme for udviklingen i retning af vision og pejlemærker. Principperne beskrives ligeledes i afsnit 3.2. Handlingsplan indeholder de initiativer og projekter, der er kommet frem under strategiforløbet. Da implementeringen af strategien vil udmøntes gennem mange initiativer og projekter, grupperes disse i 6 programmer. Den struktur, der er anvendt, følger Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. Overblikket over programmerne kan ses i afsnit 4. Udkast til programmernes indhold findes i bilag 1. Visionen og pejlemærkerne er langsigtede. Der arbejdes mod år 2015 som en konkret tidshorisont det vil sige 4 år frem. Dermed følger digitaliseringsstrategien planen for den Fælles kommunale digitaliseringsstrategi. Visionen og pejlemærkerne er imidlertid ikke tidsfastsatte, og kan opfattes som overordnede målsætninger for digitaliseringsindsatsen. I 2015 forventes en meget høj grad af opfyldelse vel vidende at visionen og pejlemærkerne over tid også vil flytte sig. Mission, vision og pejlemærker revideres senest i En samlet oversigt over vision, pejlemærker og principper er vist herunder. Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi

5 2. Forretningsmæssige målsætninger Det primære formål med digitalisering i Holbæk Kommune er, at effektivisere kommunens opgaveløsning og naturligt understøtte såvel kommunens overordnede vision som den vedtagne effektiviseringsstrategi. I forhold til sidstnævnte er der i nærværende særligt fokuseret på effektiviseringsmetoden Digitalisering og anvendelse af ny teknologi. Holbæk Kommune ønsker således at have fokus på implementering af nye digitale løsninger og automatisering på fagområderne, ex en øget anvendelse af velfærdteknologi på ældreområdet. Der ønskes ligeledes fokus på en bred og dybdegående implementering af tværgående løsninger som ex Digital Post. Der er endvidere opmærksomhed omkring, at det er ledere, medarbejdere, borgere og virksomheder, der skal være med til at sikre at gevinsterne hjemtages, hvorfor der også fremadrettet arbejdes med digital ledelse, digitale ambassadører og kanalstrategi. Ovenstående er i god overensstemmelse med Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. Holbæk Kommunes digitaliseringsstrategi er også i det følgende udformet således, at den understøtter og supplerer denne. 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger I dette afsnit uddybes vision, pejlemærker, målsætninger og principper. 3.1 Vision Vores overordnede mål med digitalisering er, at: For os betyder det, at digitalisering ikke er et mål i sig selv. Digitalisering skal kun foretages og prioriteres, hvor der forventes et godt projektudbytte i forhold til opgaveløsningen, hvad enten denne er af administrativ- eller servicemæssig karakter. Det betyder også, at vores primære formål med digitalisering er effektivisering. Sekundært kan digitalisering samtidigt give andre positive gevinster som fx højre kvalitet, bedre service, øget medarbejdertilfredshed. Vores overordnede mål med at effektivisere opgaveløsningen gennem digitalisering er at sikre, at opgaveløsningen fremadrettet kan udføres med mindre arbejdsindsats, end tilfældet er i dag. Dette vil bidrage til opfyldelse af vores effektiviseringsstrategi og Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi, samt imødekomme de kommende års mindre udbud af arbejdskraft sammenholdt med øget naturlig afgang fra kommunen. Strategien er således en naturligt forlængelse af vores effektiviseringsstrategi, og understøtter dermed også dennes målsætninger. Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi

6 3.2 Pejlemærker Vores vision konkretiseres gennem fire pejlemærker, der kan opfattes som delvisioner i forhold til udmøntning af visionen. For hvert pejlemærke er der formuleret et antal målsætninger og principper, som skal bidrage til at understøtte vores retning og realisering af vision og pejlemærker. Målsætningerne udstikker konkrete tidsfastsatte mål, som vi inden for strategiperioden søger at opfylde for hvert pejlemærke. Principperne, der også kan opfattes som et sæt leveregler, skal holdes op mod vores programmer og digitaliseringsinitiativer for at sikre, at vi er på rette vej i forhold til at realisere vision, pejlemærker og målsætninger Effektivitet Vi prioriterer digitalisering, hvor vi venter størst effekt i forhold til indsatsen, og vi sikrer, at gevinsterne høstes. For at sikre, at de begrænsede midler til digitalisering anvendes bedst muligt, skal de initiativer, vi forventer giver den største effekt, prioriteres højest i forhold til såvel økonomisk som ressourcemæssig investering. For efterfølgende at sikre, at de gennemførte digitaliseringsinitiativer reelt har bidraget med den forventede effektivisering, følger vi op på om gevinsterne er realiseret. Målsætninger for pejlemærket Effektivitet Vi gennemfører løbende alle de fællesoffentlige digitaliseringsinitiativer Medio 2011 har vi en kanalstrategi I 2015 har vi optimeret anvendelsen af alle vores it-løsninger og deler data på tværs I 2015 har strategiens initiativer bidraget med kr. 26 mio. pr. år til kommunens effektiviseringsstrategi. I løbet af første kvartal 2011, fastlægges hvordan effektiviseringen og den tilhørende investering, skal være for perioden , herunder hvilket bidrag de enkelte områder og fælles projekter skal levere. Principper for pejlemærket Effektivitet Vi arbejder med bedre anvendelse af de it-løsninger, vi allerede har Det betyder, at vi fokuserer på at forbedre udnyttelse af funktionaliteten i eksisterende itløsninger samt at arbejdsgangene omkring it-løsninger løbende forbedres Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi

7 Det er vigtigt, fordi der er et uudnyttet potentiale i at optimere anvendelsen af eksisterende it-løsninger Vi sikrer organisatorisk implementering af alle digitaliseringstiltag Det betyder, at vi i forbindelse med alle digitaliseringsprojekter sikrer, at organisering og processer tilpasses og ensrettes i forhold til it-løsningerne Det er vigtigt, fordi der i effektivisering af arbejdsgange forventes et stort gevinstpotentiale Vi lukker henvendelseskanaler, hvor nye digitale tilbud giver muligheden Det betyder, at vi lukker henvendelseskanaler, hvor vi har implementeret anvendelige digitale alternativer som erstatning for den eller de hidtidige kanaler Det er vigtigt, for at realisere gevinsten af vores digitalisering Kompetence Vi løfter vores digitale kompetencer, så vi formår at udnytte de digitale muligheder maksimalt. En forudsætning for gevinstrealisering er, at såvel medarbejdere som borgere og virksomheder er bekendt med de digitale muligheder, som kommunen tilbyder, og at begge parter forstår at anvende dem. Det er derfor vigtigt, at vores medarbejdere og kolleger er bekendt med de digitale muligheder, som kommunen råder over. Borgernes og virksomhedernes viden om og evne til at anvende de digitale muligheder er af samme store betydning for vores succes. Målsætninger for pejlemærket Kompetence Vi tilbyder borgere og virksomheder undervisning og medhjælp ift. de digitale services, kommunen tilbyder I løbet af 2011 kender alle relevante medarbejdere kommunens selvbetjeningsløsninger, og motiverer løbende borgerne til at anvende dem Ultimo 2011 har vi principper for digital ledelse og træning af ledere er iværksat Fra 2012 er de digitale kompetencer en integreret del af medarbejderudviklingen Principper for pejlemærket Kompetence Vi har fokus på at digitalisering skal bidrage til fortsat arbejdsglæde hos medarbejderne Det betyder, at vi inddrager medarbejderne i alle digitaliseringsinitiativer, og vi fokuserer på at skabe forståelse for, hvorfor vi iværksætter digitaliseringsinitiativerne Det er vigtigt, fordi vi skal sikre forståelse for at skabe medansvar Vi udvikler de digitale kompetencer hos vores medarbejdere Det betyder, at vi iværksætter initiativer, der sikrer udvikling af medarbejdernes digitale kompetencer i relation til vores løsninger Det er vigtigt, fordi vi med bedre digitale kompetencer understøtter medarbejdernes rettigheder og pligter i forhold til at anvende vores løsninger optimalt Vi giver borgere og virksomheder tryghed i anvendelsen af de digitale muligheder Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi

8 Det betyder, at vi udvikler borgernes og virksomhedernes digitale kompetencer ved at støtte dem i anvendelsen af de digitale muligheder Det er vigtigt, fordi det øger anvendelsen af de digitale muligheder, og er en forudsætning for at høste gevinster Kvalitet Vi har øje for, at digitalisering samtidigt kan give både kvalitetsløft og effektivisering. I forlængelse af Holbæk Kommunes effektiviseringsstrategi skal vi sikre, at digitalisering ikke resulterer i faldende kvalitet. Kvaliteten skal med andre ord som minimum holdes på det nuværende niveau, medens den i mange tilfælde direkte kan løftes som følge af digitalisering. Vores primære formål med digitalisering er dog fortsat effektivisering og ikke kvalitetsløft. Målsætninger for pejlemærket Kvalitet I løbet af 2011 sikres forståelse for digitalisering gennem fokus på kommunikation i forbindelse med alle digitaliseringsprojekter Ultimo 2011 har vi handlingsplaner med initiativer, der understøtter den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for alle vores serviceområder Digitalisering bidrager fra 2012 til, at borgere, virksomheder og medarbejdere oplever brugervenlige og tidssvarende services I 2014 oplever borgerne vores digitale løsninger, som en sammenhængende del af den offentlige service Principper for pejlemærket Kvalitet Vi har fokus på sammenhængen imellem, hvad der står i vores kanalstrategi, og hvad vi reelt gør i borgerkontakten Det betyder, at vi kender de relevante digitale muligheder, ligesom vi vejleder i og opfordrer til anvendelsen af dem Det er vigtigt, fordi vores kommunikation med borgerne er afgørende for, om borgeren anvender de digitale muligheder Vi arbejder med standardiserede løsninger Det betyder, at vi vælger standardløsninger, når de kan opfylde vores nødvendige behov, og vi giver køb på funktionalitet, der kan være rar at have Det er vigtigt fordi, vi skal være omkostningsbevidste i vores løsningsvalg Vi deltager i udvikling af nye innovative løsninger i samarbejde med andre Det betyder, at vi søger udviklingssamarbejde med andre, som har samme udviklingsbehov som vi Det er vigtigt, fordi vi mener, at det er for dyrt at udvikle løsninger selv Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi

9 3.2.4 Ledelse og Styring Vi har fokus på den digitale ledelsesopgave og sikrer, at vores ledere varetager deres rolle i digitaliseringen. Digital ledelse og professionel styring er en forudsætning for positiv digital forretningsudvikling, hvad enten det drejer sig om central administrativ digitalisering eller decentral anvendelse af sociale teknologier og automatisering. Vores ledere skal have forståelse for deres opgave som rollemodeller og deres ansvar i forhold til digitaliseringsinitiativer. Vores lederne skal ligeledes have forståelse for de forskelligartede styringsmæssige udfordringer, der er på de forskellige niveauer i organisationen, og således sikre at initiativerne understøtter disse til tider modsatrettede behov. Målsætninger for pejlemærket Ledelse og Styring I løbet af 2011 har vi en model for portefølje- og projektstyring Medio 2011 prioriteres alle digitaliseringsinitiativer på baggrund af en standardiseret business case Ultimo 2012 oplever medarbejderne, at deres ledere skaber gode rammer for digitalisering I 2013 er der udviklet og implementeret en it-styringsmodel, der fremmer og letter det tværgående samarbejde Principper for pejlemærket Kompetence Vores ledere går forrest og er digitalt kompetente Det betyder, at vores ledere har kompetencer, der gør dem i stand til at gennemføre digitalisering i samarbejde med medarbejderne Det er vigtigt, fordi det er forudsætningen for, at organisationens digitaliseringsgrad kan hæves Vi skaber incitamenter, der fremmer det lokale initiativ, uden at det går ud over helheden Det betyder, at vores områder skal iværksætte digitaliseringsinitiativer, så længe der tages højde for kommunen som helhed, og at viden deles med henblik på at anvende initiativer bredt i kommunen Det er vigtigt, fordi det er i de respektive områder, at størstedelen af digitaliseringen skal ske og effektiviseringsgevinsten realiseres Vi sikrer at vores ledelsesinformation udvikles og understøttes af vores digitaliseringsprojekter Det betyder, at alle vores digitaliseringsprojekter skal understøttese ledelse og styring Det er vigtigt fordi et professionelt ledelsesinformationsgrundlag etableres på baggrund af data fra de systemer, der anvendes rundt i hele organisationen Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi

10 4. Programmer Da realisering af digitaliseringsstrategien, herunder også realisering af Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, afføder et stort antal af projekter og initiativer, sammensættes disse for at skabe overblik og synliggøre ejerskab i en række programmer. Strategien indeholder udkast til indhold af projekter og initiativer i disse programmer, men i forbindelse med strategiens implementering skal indholdet detaljeres yderligere for hvert af de respektive programmer. Inden indholdet af programmerne beskrives, godkender direktionen rammerne for programmerne. Rammerne for programmerne beskriver dels den effektiviseringsgevinst, som programmet skal realisere dels den investeringsramme, der sættes for programmet. Direktørerne har ansvaret for de programmer, der er indenfor eget direktørområde. Direktørerne kan uddelegere ansvaret for dele af programmerne til de respektive chefer for områderne. Indenfor programmets ramme, skal projekter og initiativer identificeres. Når dette er sket, beskrives projekterne i form af business cases, der kan danne grundlag for den endelige prioritering omkring iværksættelse af projekter og initiativer. Planen for programmerne godkendes som en del af rammen af direktionen. I figuren nedenfor ses de programmer, som initiativerne fra strategiprocessen og Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi, er grupperet i. Udkast til programmeres indhold ses af Bilag 1. Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi

11 5. Afsluttende bemærkninger Denne strategi og tilknyttede programmer skal bidrage med effektiviseringer svarende til kr. 26 mio. om året fra Dette svarer til Holbæk Kommunes andel af de kr. 2 mia., som kommunerne i fællesskab skal realisere årligt fra 2015 ved hjælp af digitalisering. For at kunne realisere en årlig besparelse i denne størrelsesorden, er det vigtigt, at der samtidigt med digitalisering tænkes organisatorisk implementering i forbindelse med alle it-mæssige nyanskaffelser. Realisering af gevinster kan også ske ved organisatorisk reimplementering af allerede foretagne it investeringer. Der må i strategiperioden påregnes foretaget en række nyinvesteringer, specielt i de første år af strategiperioden. Det er derfor vigtigt, at der i forbindelse med vedtagelsen af strategien indtænkes hvilket organisatorisk setup, der skal være for at udmønte såvel strategi og handlingsplanen. En del af dette er indeholdt i Holbæk Kommunes Beslutningsstruktur for it og digitalisering. I overensstemmelse med denne skal der endvidere udpeges programejere, styregrupper og programledere for de enkelte programmer, som fremgår af handlingsplanen. Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi

Udkast Digitaliseringsstrategi

Udkast Digitaliseringsstrategi Udkast Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning tendenser i tiden... 3 2 Tilblivelse og opbygning... 3 3 Forretningsmæssige målsætninger...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Direktionens årsplan 2013

Direktionens årsplan 2013 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2013 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, hvori der sættes retning for organisationen

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi, Beslutningsstruktur & It-styringsmodel. Projektgrundlag

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi, Beslutningsstruktur & It-styringsmodel. Projektgrundlag Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi, Beslutningsstruktur & It-styringsmodel Projektgrundlag April 2010 1. INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 2. OPGAVETILGANG... 4 3. PROJEKTFORLØB... 5 3.1 OVERORDNET FORLØB...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016 Programbeskrivelse 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen 1 Formål og baggrund Programmet Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen udgør en del af den fælleskommunale digitaliseringshandleplan.

Læs mere

Gevinster med it Strategisk digitaliseringsprojekt Svendborg Kommune. Projektgrundlag

Gevinster med it Strategisk digitaliseringsprojekt Svendborg Kommune. Projektgrundlag Gevinster med it Strategisk digitaliseringsprojekt Svendborg Kommune Projektgrundlag Marts 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Projektindhold og struktur... 4 2.1 Projekt

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Denne vejledning er en af flere på KL s website om Gevinstrealisering. Klik ind på www.kl.dk/gevinstrealisering og find flere. Metodeudvikling er udviklet i

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Phn, 22. februar 2012 Baggrund Sekretariatet iværksætter i 2012 en evaluering af rådets arbejde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Webudgave

Digitaliseringsstrategi Webudgave Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Horsens Kommune, oktober 2011 2 Indledning Horsens Kommune står overfor en række betydningsfulde udfordringer også på den helt korte bane: 1 Nul-vækst i den offentlige

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune

Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune 2016-2020 Digitalt medborgerskab, vækst og effektiv kommune gennem digitalisering 1. Indledning: Aarhus Kommune ønsker med denne digitaliseringsstrategi at fokusere

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Denne vejledning er en af flere på KL s webside om Gevinstrealisering. Klik ind på og find flere. Vejledningen er udarbejdet for KL af Devoteam. Version Dato Hvad er der sket 0.5

Læs mere

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi Furesø Kommune Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi 2014-2017 1. INDLEDNING God service og effektivitet skal forenes. Det er hovedmålet for Furesø Kommunes administrative borgerbetjening jf.

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner August 2016 1. Formål og baggrund Programmets formål er at understøtte kommunernes arbejde med digital kompetenceudvikling. Det vil i første omgang ske

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it Digitaliseringsstrategi 2010 2014 Skole-it Vedtaget december 2010 Dok. 138908-10 1. Indledning Nærværende digitaliseringsstrategi er udarbejdet i 2010 over en periode på ca. 4 måneder fra marts til juni

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T 1. Ledelsesresumé Projektet om Digital post og fjernprint har fokus på at understøtte anvendelse

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Direktionens årsplan 2016

Direktionens årsplan 2016 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2016 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Gevinstrealisering metodevejledning. 01 Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Gevinstrealisering metodevejledning. 01 Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter 2 01 Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter 3 Indhold 1 / Indledning hvorfor er arbejdet med roller og ansvar vigtigt? Fem gode råd og fem risici 2 / Etableringen af det grundlæggende organisatoriske

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune INTERN SERVICE Dato: 10-06-2014 Kontaktperson: Digitaliseringssekretariatet Dir. tlf.: Fax: E-mail: EAN-nr.: 5798005410706 Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune Indledning Formålet med Vejen Kommunes

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi i Ishøj Kommune

Digitaliseringsstrategi i Ishøj Kommune Version 12-9-2012 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 4 Mål... 4 Indsatsområder... 5 Implementering af fællesoffentlige løsninger... 5 Kanalstrategi... 5 Styring af digitaliseringsprocessen...

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G 1. Ledelsesresumé Baggrund I forbindelse med vedtagelsen

Læs mere

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Baggrund og behov for en ejendomsstrategi Hvidovre kommune råder over ca. 285.000 m 2 bygninger og ca. 318,3 ha. arealer til skoler, institutioner, sports-, fritids-

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0.

Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0. Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0. 1. Resume Dette punkt er sat på Kulturudvalgets, fordi der i forbindelse med udvalgsmedlemmernes

Læs mere