Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen."

Transkript

1 Gældende fra den Storstrøms Forsikring G/S Disse forsikringsbetingelser er tillæg til forsikringsbetingelser for Familieforsikring og Indboforsikring og gælder kun hvis der er valgt dækning for Årsrejseforsikring Europa, Årsrejseforsikring Verden, Ski og anden sport og Afbestillingsforsikring. Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen. HVEM OG HVOR DÆKKES pkt Forsikringstageren 1.1 Forsikringstagerens husstand Dækningen omfatter den samme personkreds som er anført i Indboforsikringen, dog ikke bofællesskaber og logerende. For at være omfattet af forsikringen skal de pågældende personer være tilmeldt Folkeregisteret på forsikringstagerens adresse i Danmark og alle være omfattet af den offentlige rejsesygesikring i Danmark. 1.2 De sikredes ugifte børn under 26 år, der ikke bor hjemme For at være omfattet af forsikringen må de pågældende personer hverken leve i fast parforhold eller have fastboende børn hos sig. 1.3 Forhåndstilsagn - Kroniske eller eksisterende sygdomme: Kroniske eller eksisterende sygdomme, der indenfor de sidste 2 måneder før rejsen har: medført indlæggelse på sygehus er blevet vurderet/behandlet af en læge, hvor dette ikke er led i en kontrol har fået ordineret ændring af medicin eller er skrevet op til, henvist eller på venteliste til vurdering eller behandling kompliceret graviditet skal forhåndsgodkendes. Det samme skal enhver opstået sygdom og tilskadekomst opstået før afrejsen, hvor man har undladt at søge læge for at stillet diagnosen. Forhåndsgodkendelse søges hos SOS International på Forhåndstilsagnet gælder kun for den aktuelle rejse. 2. Dækningsperiode/Omfattede Rejser Forsikringen dækker: 1

2 2.1 Private ferierejser i udlandet af op til 60 dages varighed. 2.2 Studierejser i udlandet af op til 60 dages varighed, når sikrede ikke er meldt til en uddannelsesinstitution i udlandet. 2.3 Dækningen træder i kraft for den enkelte rejse når sikrede forlader sin bopæl for at starte rejsen og dækningen ophører ved hjemkomsten til bopælen (rejseperioden). 3. Geografisk område 3.1 Hvis der er valgt Årsrejseforsikring Europa dækker forsikringen: EU-landene (dog ikke oversøiske områder), samt Færøerne, Grønland, Andorra, Isle og Mann, Island, Kanal-øerne, Monaco, Norge, Liechtenstein, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten. Forsikringen dækker dog ikke rejser i Danmark. 3.2 Hvis der er valgt Årsrejseforsikring Verden dækker forsikringen rejser i hele verden. Forsikringen dækker dog ikke rejser i Danmark. GENERELLE UNDTAGELSER pkt Rejser som de Danske Myndigheder fraråder 4.1 Forsikringen dækker ikke rejser til et område, som Det Danske Udenrigsministerium, Statens Seruminstitut eller lignende offentlig dansk myndighed fraråder private personer at rejse til. Herunder områder med f.eks. krig, krigslignende aktioner, oprør, borgerlige uroligheder etc. Ligeledes omfatter forsikringen ikke forsikredes aktive deltagelse i krig, oprør eller lignende. 5. Forsæt, grov uagtsomhed, selvforskyldt beruselse og lignende Forsikringen dækker ikke skade, der er en direkte eller indirekte følge af: 5.1 Sikredes forsæt. Dette gælder uanset sikredes sindstilstand og tilregnelighed. 5.2 Sikredes grove uagtsomhed. 5.3 Sikredes selvforskyldte beruselse, selvforskyldte påvirkning af narkotika eller lignende giftstoffer, herunder medicinmisbrug. 6. Sikredes deltagelse i forskellige aktiviteter Forsikringen dækker ikke skade, der er en direkte eller indirekte følge af: 2

3 6.1 Slagsmål. 6.2 Overtrædelse af straffeloven. 6.3 Sikredes deltagelse eller træning i: a. Professionel sport, dvs. hvor sporten er sikredes hovederhverv. b. Bjergbestigning, bjergklatring. c. Ekspeditioner (f.eks. rejser til uberørt eller ukendt område), storvildtjagt, udforskning af grotter og huler. d. Faldskærmsudspring, bungy jumping, parasailing, paraglidning, hanggliding eller lignende. e. Dykning ved anvendelse af dykker- eller frømandsudstyr. Dog dækkes sikredes deltagelse i almindelig snorkling. f. Hestevæddeløb og motorløb af enhver art. g. Boksning, karate, brydning, fægtning, kampsport samt anden farlig sport. 6.4 Strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning af offentlig myndighed. 6.5 Flyvning med sikrede som pilot eller co-pilot, ballonfart og svæveflyvning. 7. Øvrige Forsikringen dækker ikke: 7.1 Udgifter/ekstraudgifter, der er en følge af, at sikrede ikke ønsker at lade sig hjemtransportere. 7.2 Udgifter/ekstraudgifter, der er en følge af, at sikrede modsætter sig eller ikke følger de angivne anvisninger fra selskabets læge, den behandlende læge eller den offentlige rejsesygesikrings læge. 7.3 Skade som følge af atomkernereaktioner eller radioaktivt nedfald. 7.4 Udgifter til behandling hos psykolog, med mindre der er tale om akut krisehjælp. 7.5 Udgifter til behandling hos naturlæge, naturmedicin samt andre alternative behandlingsformer. 7.6 Udgifter til behandling af sygdomme og lidelser, der er opstået forud for forsikringens ikrafttræden samt eventuelle følger af sådanne sygdomme og lidelser. 7.7 Udgifter/ekstraudgifter, der er en følge af den sikredes kroniske- og/eller eksisterende lidelser og sygdomme. 3

4 I TILFÆLDE AF SKADE PKT Hvis skaden sker Enhver situation der kan give anledning til erstatning skal omgående anmeldes til SOS International. I det følgende kan du se hvordan du skal forholde dig i de enkelte situationer og hvilken dokumentation der kræves. 8.1 Sygdom og hjemtransport Ved indlæggelse og/eller ekstraordinær sygetransport eller hvis hjemrejsen forsinkes, vil SOS Internationale læge kontakte hospitalet eller den behandlende læge for at aftale den videre behandling, overførsel m.v Hvis sygdommen ikke kræver indlæggelse, sendes lægeerklæring, kopi af recepter, en liste over udgifterne, vedlagt de originale regninger og skriftlig anmeldelse af skaden Efter hjemkomst indsendes anmeldelse til SOS sammen med dokumentation for ekstraudgifter, lægeerklæring fra den behandlende læge på rejsen samt øvrig information for behandling af skaden. 8.2 Hjemkaldelse Anmeldelse skal omgående ske til SOS International som afgør, om hjemrejse kan foretages og på hvilken måde Efter hjemkomsten indsendes der dokumentation til SOS for hjemkaldelsen samt for ekstra rejseudgifter. I tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald indsendes kopi af lægejournal, der udførligt beskriver behandlingsforløbet samt evt. dødsattest. indbrud, brand eller bedrageriske handlinger indsendes politirapport som dokumentation væsentlig skade som følge af brand, storm, eksplosion eller oversvømmelse indsendes dokumentation for skaden og dennes omfang f.eks. i form af rapport fra et skadeservice/redningsselskab. 8.3 Tilkaldelse og sygeledsagelse Anmeldelse skal omgående ske til SOS International som afgør, om tilkaldelse eller sygeledsagelse kan foretages og på hvilken måde Efter hjemkomst indsendes anmeldelse til SOS sammen med dokumentation for rejseudgifter, ophold m.m. samt lægeerklæring fra den behandlende læge på rejsen samt øvrig information for behandling af skaden. 8.4 Erstatningsrejse Skaden anmeldes efter hjemkomsten til SOS Erstatningspligten er betinget af, at sikrede selv fremskaffer lægeerklæring indeholdende diagnose samt oplysning om varigheden af 4

5 sengeleje/lægeordineret ro og hvile omkring ferieboligen. Fremgår det ikke direkte af lægeerklæringen fra den lokalt autoriserede behandlende læge, at der er anvist indlæggelse eller ro og hvile, vil Storstrøms Forsikrings læge på baggrund af de foreliggende oplysninger vurdere, om forsikringen dækker. 8.5 Ferieboligsikring Der indsendes dokumentation til SOS for merudgifterne sammen med dokumentation for skaden og for den refusion der allerede er ydet. 8.6 Forsinket fremmøde Der indsendes dokumentation for årsagen til forsinkelsen og for ekstraudgifterne til SOS. 8.7 Eftersøgning og redning samt evakuering tilfælde af skade skal underretning straks ske til SOS international som afgør, om redning eller evakuering skal foretages og på hvilken måde. Efter hjemkomsten indsendes den fornødne dokumentation for skaden til Storstrøms Forsikring. 8.8 Krisehjælp Ved behov for krisehjælp kontaktes SOS International, som vurderer behovet og træffer endelig beslutning vedrørende kriseterapi og eventuel udsendelse af kriseteam. 8.9 Tandbehandling og fysioterapi/kiropraktik Efter hjemkomsten indsendes dokumentation/erklæring fra tandlægen/lægen på feriestedet Bagageforsinkelse Efter hjemkomst indsendes Original flybillet eller rejsebevis Original dokumentation fra transportselskabet for forsinkelsen (PIR-rapport Property Irregularity Report) Original dokumentation for erstatningskøbene Originalt bagagebevis Overfald Efter hjemkomsten indsendes politirapport, navne på vidner, lægeerklæring samt udførlig beskrivelse til SOS Sikkerhedsstillelse Enhver situation der kan give anledning til erstatning skal omgående anmeldes til SOS International. Dokumentation indsendes til SOS International Ansvar for skade på lejet feriebolig Efter hjemkomsten sendes en beskrivelse af hændelsesforløbet, navn og adresse på skadelidte og vidner opgørelse over de dokumenterede krav og eventuelt politianmeldelse. STANDARDDÆKNINGER pkt

6 9. Sygdom/tilskadekomst, dødsfald og hjemtransport Årsrejseforsikringens dækning for sygdom og hjemtransport: Årsrejseforsikring Europa er valgt: Rejseperiode Sygdom og tilskadekomst Hjemtransport efter sygdom og tilskadekomst Hjemtransport af afdøde De første 60 dage - Ferie og studierejser Rejse uden for Europa Mere end 60 dage Årsrejseforsikringen Årsrejseforsikringen Årsrejseforsikringen Der skal tegnes Årsrejseforsikring Verden Der skal tegnes tillæg for den enkelte rejse Der skal tegnes Årsrejseforsikring Verden Der skal tegnes tillæg for den enkelte rejse Der skal tegnes Årsrejseforsikring Verden Der skal tegnes tillæg for den enkelte rejse Årsrejseforsikring Verden er valgt: Rejseperiode De første 60 dage - Ferie og Studierejser I hele verden Sygdom og tilskadekomst Hjemtransport efter sygdom og tilskadekomst Hjemtransport af afdøde Årsrejseforsikringen Årsrejseforsikringen Årsrejseforsikringen Mere end 60 dage Der skal tegnes tillæg for den enkelte rejse Der skal tegnes tillæg for den enkelte rejse. Der skal tegnes tillæg for den enkelte rejse. Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? 9.1 Forsikringen dækker skadetilfælde som følge af akut sygdom eller tilskadekomst opstået på rejsen. 9.2 Forsikringen dækker fødsel indtil 1 måned før forventet fødselstidspunkt samt eventuel behandling af det for tidligt fødte barn. Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter i udlandet til: 9.3 Behandling hos læge autoriseret i det pågældende land og lægeordineret medicin. 9.4 Lægeordineret ophold og behandling på et hospital på tosengsstue, medmindre andet er aftalt med SOS International s læge. 9.5 Behandling i forbindelse med graviditet og fødsel i indtil en måned før det forventede fødselstidspunkt. 6

7 9.6 Behandling af et for tidligt født barn, hvis barnet er født mere end en måned før det forventede fødselstidspunkt. 9.7 Transport med ambulance fra sygdoms- eller ulykkesstedet til behandlingsstedet. 9.8 Sygetransport til og fra det nærmeste, egnede behandlingssted. 9.9 Transport til Danmark med almindelig transportmiddel, ambulance eller ambulancefly. SOS International vælger transportmåden og formidler hjemtransporten Transport til Danmark ved død Hjemtransport af sikredes bil til Danmark, hvis sikrede må efterlade sin bil i et europæisk land, fordi sikrede bliver hjemtransporteret efter 8.1 og 8.2. Hjemtransporten skal aftales med SOS International inden hjemrejse, og det er alene ekstraudgifter, der vil blive dækket. Undtagelser for sygdom/tilskadekomst, dødsfald og hjemtransport: Forsikringen dækker ikke udgifter til: 9.12 Behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, der indenfor de sidste to måneder (EU/EØS-lande) eller seks måneder (resten af verden) før afrejsen har medført: a. Hospitalsindlæggelse. b. Vurdering/behandling hos læge. c. Ændret medicinering Behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme hvis sikrede: a. Ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selvom sikrede burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret. b. Er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling. c. Er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling. d. Er udeblevet fra aftale/kontrolbesøg inden for de sidste seks måneder, eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg Kontrol og behandling, herunder medicin til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil og velreguleret Et før afrejsen kendt behandlingsbehov Behandling eller ophold efter hjemkost til Danmark Rekreations- eller kurophold. 7

8 9.18 Behandling og hospitalsindlæggelse, når SOS International s læge har vurderet, at behandlingen kan vente til sikrede, er kommet hjem til Danmark Behandling, der skyldes, at sikrede ikke følger behandlende læges og/eller SOS International s læges anvisninger At erstatte, udskifte eller reparere proteser, briller, kontaktlinser, høreapparater eller andre hjælpemidler Kosmetiske indgreb Fortsat behandling og hospitalsindlæggelse, såfremt sikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når SOS International s læge har besluttet, at der skal ske hjemtransport Transport, som ikke er godkendt af SOS International Transport som følge af sikredes frygt for smittefare Hjemtransport af bil, såfremt en af de medrejsende i bilen kan køre den hjem til Danmark. Erstatningssum Erstatningen for behandling og hjemtransport kan i alt udgøre maks. kr pr. person pr. rejse. 10. Hjemkaldelse Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker, hvis sikrede må afbryde rejsen og rejse hjem før planlagt som følge af, at der under rejsen opstår: 10.1 Akut sygdom eller tilskadekomst blandt sikredes ægtefælle, samlever (skal have samme folkeregisteradresse som sikrede), børn, stedbørn, plejebørn, forældre, stedforældre, plejeforældre, søskende, stedsøskende eller plejesøskende i Danmark, der af behandlende læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst fem døgn Livstruende akut opstået/forværring af sygdom/tilskadekomst eller dødsfald blandt sikredes ægtefælle, samlever (skal have samme Folkeregisteradresse som sikrede), børn, stedbørn, plejebørn, forældre, stedforældre, plejeforældre, søskende, stedsøskende eller plejesøskende, børnebørn, bedsteforældre, svigerforældre, svigerbørn, svogre eller svigerinder i Danmark Omfattende brand, storm, oversvømmelse, indbrud, bedrageri eller konkurs i sikredes hjem/virksomhed. Årsagen til hjemkaldelsen skal af væsentlige økonomiske årsager kræve sikredes øjeblikkelige tilstedeværelse. Forsikringen dækker udgifter til: 8

9 10.4 Ekstra rejseomkostninger i forbindelse med hjemrejse til sikredes bopæl i Danmark, dog maks. økonomiklasse Ekstra rejseomkostninger i forbindelse med hjemrejse for sikredes egne medrejsende børn/stedbørn/plejebørn/børnebørn under 18 år på samme transportklasse som forældre/rejseledsagere (ikke ambulancefly), såfremt forældre og/eller rejseledsagere alle rejser hjem som følge af en dækningsberettiget hjemkaldelse Hjemtransport af sikredes bil til Danmark, hvis sikredes må efterlade sin bil i et europæisk land, fordi sikrede bliver kaldt hjem. Hjemtransporten skal aftales med SOS International inden hjemrejse, og det er alene ekstraudgifter, der vil blive dækket Rejseforsikringen dækker ikke hjemkaldelse, hvis sikrede kommer hjem mindre end 12 timer fra det planlagte hjemkomsttidspunkt. Det er en forudsætning, betingelserne i punkt 9.1 til med 9.3. er opfyldt på hjemrejsetidspunktet Hjemtransport af bil, såfremt en af de medrejsende i bilen kan køre den hjem til Danmark. Erstatningssum: 9.10 Ubegrænset, dog gælder de i pkt. 9.4, 9.5 og 9.6 nævnte begrænsninger. 11. Tilkaldelse Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Forsikringen dækker op til to personer efter eget valg, der bliver tilkaldt fra Danmark, fordi sikrede: 11.1 Akut er blevet alvorligt syg Er kommet alvorligt til skade, og som behandlende læge vurderer, vil medføre hospitalsindlæggelse i mere end 3 døgn Er død. Det er en betingelse, at tilkaldelsen er aftalt med SOS International, og at SOS International vurderer, at sikrede skal opholde sig på hospitalet i mindst tre døgn. Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? 11.4 Nødvendige udgifter til transport fra bopælen og ud til sikrede og retur til bopælen - maks. økonomiklasse. 9

10 11.5 Rimelige udgifter til lokaltransport, kost og logi - maks. kr pr. person pr. dag i maks. 21 dage. Hvis de tilkaldte personer ikke selv har købt en rejseforsikring, vil de automatisk være dækket af en forsikring, der svarer til denne rejseforsikring Forsikringen dækker ikke tilkaldelse i tilfælde, hvor en medforsikret over 18 år gør brug af dækningen for sygeledsagelse, jf. pkt Sygeledsagelse Rejseforsikringen dækker ikke, hvis sikrede skal hjemtransporteres indenfor tre døgn fra tilkaldtes udrejse fra bopælen. Erstatningssum: 10.9 Ubegrænset, dog gælder de i pkt og 10.5 nævnte begrænsninger. 12. Sygeledsagelse Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Forsikringen dækker, hvis 1 sygeledsager efter eget valg bliver hos sikrede eller ledsager sikrede, når denne: 12.1 Akut er blevet alvorligt syg Er kommet alvorligt til skade og som behandlende læge vurderer, vil medføre indlæggelse i mere end tre døgn eller kræver hjemtransport Er død. Sikredes egne medrejsende børn/stedbørn/plejebørn under 18 år er ligeledes berettiget til at blive hos sikrede eller ledsage denne hjem. Det er en betingelse, at sygeledsagelsen er aftalt med SOS International, og at hjemtransporten sker ved først mulige afgang. Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? 12.4 Sygeledsagerens nødvendige ekstraudgifter til hjemrejsen til bopælen eller indhentning af fastlagt rejserute maks. økonomiklasse når sygeledsagelsen er afsluttet enten ved udskrivelse fra hospital på opholdsstedet eller hjemkomst til bopæl/hospital i Danmark. 10

11 12.5 Rimelige udgifter til lokaltransport, kost og logi - maks. kr pr. person pr. dag i maks. 21 dage Udgifter til transport maks. samme transportklasse som sikrede dog ikke ambulancefly i tilfælde, hvor sikrede skal transporteres til egnet behandlingssted eller hjemtransporteres. Hvis sygeledsageren ikke selv har købt en rejseforsikring, vil han/hun automatisk være dækket af en forsikring, der svarer til denne rejseforsikring Forsikringen dækker ikke sygeledsagelse i de tilfælde, hvor der gøres brug af dækningen for tilkaldelse, jf. pkt Tilkaldelse. Dog kan medforsikrede under 18 år sygeledsage, selv om der gøres brug af tilkaldelse. Erstatningssum: 12.8 Ubegrænset, dog gælder de i pkt. 11.4, 11.5 og 11.6 nævnte begrænsninger. 13. Erstatningsrejse Erstatningsrejse ydes alene til den sikrede tilskadekomne, dog ydes der erstatningsrejse til medforsikrede, hvis: Sikredes indlæggelse varer mere end halvdelen af rejseperioden eller, hvis medforsikrede rejser hjem sammen med sikrede i første halvdel af rejseperioden og ikke rejser retur. Hvilke skadetilfælde er dækket? Forsikringen dækker, hvis den påbegyndte rejse på minimum 5 dage bliver ødelagt i første halvdel af den planlagte rejseperiode som følge af: 13.1 At sikrede bliver indlagt på hospitalet på grund af akut sygdom eller tilskadekomst At den behandlende læge ordinerer sengeleje eller hvile ved akut sygdom eller tilskadekomst At sikrede bliver transporteret hjem efter aftale med SOS International At sikrede bliver kaldt hjem til Danmark som beskrevet i pkt. 9.1 til og med At sikrede afbryder sin rejse, fordi sikrede er ledsager som beskrevet i pkt til og med Hvilke udgifter er dækket? 13.6 Rejser arrangeret igennem rejsearrangør: Forsikringen dækker de udgifter til ophold og transport, som er betalt til rejsearrangøren Individuelt arrangerede rejser: 11

12 Forsikringen dækker udgifter til ophold og transport Kør-selv rejser i egen bil eller autocamper: Der ydes en km godtgørelse svarende til Statens laveste km- godtgørelse. Antallet af km opgøres, som kørte km ad korteste vej fra bopæl/opholdsstedet til rejsemålet og retur. Hvis ikke alle i bilen er omfattet af den samme police, fordeles udgifterne forholdsmæssigt Kør-selv rejser i lejet bil eller autocamper: Forsikringen dækker forudbetalt leje og kørsel med en km-godtgørelse svarende til Statens laveste km-godtgørelse. Antallet af km opgøres som kørte km ad korteste vej fra udlejningsbureau til rejsemålet og til det sted, hvor bilen eller autocamperen afleveres. Hvis ikke alle i bilen er omfattet af samme police, fordeles udgifterne forholdsmæssigt Forudbetalte udflugter, arrangementer og lignende, f.eks. koncertbilletter eller planlagte aktiviteter med indtil kr pr. person. Erstatningssummer: Der ydes erstatning svarende til de dokumenterede udgifter, som er betalt for rejsen, og som ikke kan refunderes. 14. Ferieboligsikring Hvilke skadetilfælde er dækket? Hvis der må lejes en anden tilsvarende feriebolig, fordi den bestilte og betalte feriebolig ikke kan benyttes. Som feriebolig dækkes også bestilt og betalt autocamper, mobil-home, campingvogn, båd eller telt. Det er betingelse, at ferieboligen ikke kan benyttes som følge af: 14.1 Brandskade Vandskade Tyveriskade Oversvømmelse, jordskælv eller lignende naturkatastrofer. Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? 14.5 Der ydes erstatning svarende til de dokumenterede ekstraudgifter til leje af en tilsvarende feriebolig Dækningen træder kun i kraft, såfremt rejsearrangøren ikke er forpligtet til at anvise anden feriebolig. Erstatningssummer: 12

13 14.7 Erstatningen kan udgøre maks. kr pr. uge og i alt maks. kr pr. rejse. Dokumentation: 14.8 Original dokumentation for leje af den bestilte feriebolig Original dokumentation for, at ferieboligen ikke kan benyttes Original dokumentation for ekstraudgiften til leje af tilsvarende feriebolig. 15. Forsinket fremmøde Hvilke skadetilfælde er dækket? 15.1 Hvis sikrede uden egen skyld og uden at kunne forudse det møder for sent op til offentligt eller et af rejsearrangøren arrangeret transportmiddel og af den grund skal indhente sin rejserute. Benyttes eget transportmiddel frem til afrejsestedet fra Danmark, er det en betingelse, at et uheld har medført assistance fra et redningsselskab. Det er en betingelse for dækning, at billetten er bestilt og betalt senest 24 timer før afgang. Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? 15.2 Nødvendige ekstraudgifter til transport for at kunne indhente den fastlagte rejserute, maks. samme klasse som den oprindelige udrejse Rimelige udgifter til kost og logi - maks. kr pr. person pr. dag Rejseforsikringen dækker ikke i forbindelse med flyskift, hvor der ikke har været indlagt den officielle min. transfertid, dvs. den tid luftfartsselskaberne anfører i deres tidstabeller som nødvendig ved flyskift. Er sikrede ikke tjekket igennem til slutdestinationen, skal der lægges en time til den officielle transfertid Rejseforsikringen dækker ikke, såfremt sikrede kommer for sent til en flyafgang, hvor tjek ind er sket rettidigt. Erstatningssummer: 15.6 Erstatningen kan udgøre maks. kr i alt for transport samt kost og logi pr. person. Der henvises i øvrigt til pkt og

14 16. Eftersøgning og redning Hvilke skadetilfælde er dækket? 16.1 Hvis sikrede hos politi eller anden offentlig myndighed har været meldt savnet i mindst 24 timer og igangsættelse af eftersøgning og redning sker efter krav fra en lokal offentlig myndighed eller Det Danske Udenrigsministerium Det er en betingelse at Storstrøms Forsikring på forhånd godkender de parter, der skal forestå eftersøgning og redning samt omfanget heraf. Forsikringen dækker udgifter til: 16.3 Nødvendige udgifter til eftersøgning af sikrede i op til 14 dage og inden for en radius af 50 km fra det sted, sikrede sidst er blevet set Nødvendige udgifter til redning/afhentning af sikrede, når sikredes opholdssted er blevet fastlagt Betaling for eftersøgning og redning til myndigheder og organisationer, som normalt arbejder frivilligt og/eller ulønnet med den slags opgaver Eftersøgning i forbindelse med kidnapning og kapring Eftersøgning og redning nord for Polarcirklen eller på Sydpolen Eftersøgning igangsat af pårørende, fordi sikrede har undladt at fortælle de pårørende, hvor sikrede opholder sig, eller fordi familien ønsker kontakt med sikrede I tilfælde af at offentlige myndigheder dækker udgifter til eftersøgning og redning, såfremt der ikke var tegnet forsikring. Erstatningssummer: 16.10Maks. kr pr. sikrede, dog maks. kr pr. begivenhed. Ved en skade forstås krav, der udspringer af samme oprindelige skadeårsag og involverer en eller flere sikrede Ved enhver skade under denne dækning gælder en selvrisiko på 10% af de samlede udgifter, dog min. kr Evakuering og ufrivilligt ophold Hvilke skadetilfælde er dækket? 14

15 17.1 Hvis Det Danske Udenrigsministerium anbefaler en evakuering eller hjemrejse ved overhængende fare for naturkatastrofer eller terroraktioner, udbrud af krig eller krigslignende tilstande i det område, hvor forsikrede befinder sig Hvis de lokale myndigheder eller Det Danske Udenrigsministerium stiller krav om evakuering ved overhængende fare for naturkatastrofer i det område, hvor sikrede befinder sig Hvis Statens Seruminstitut fraråder rejser eller anbefaler evakuering/hjemrejse ved overhængende fare for livstruende epidemier i det område, hvor forsikrede befinder sig Hvis sikrede direkte og personligt bliver udsat for en terroraktion Hvis sikrede ufrivilligt bliver tilbageholdt af de lokale myndigheder ved naturkatastrofer, skovbrand, terroristangreb, epidemi eller lignende Ved tab eller beskadigelse af den bagage, som sikrede, må efterlade ved evakuering, dog maks. kr Hvilke udgifter er dækket? 17.7 Udgifter til evakuering og/eller ekstraudgifter til evt. hjemrejse til Danmark. Transporten skal finde sted ved først given lejlighed Udgifter i forbindelse med sikredes ufrivillige ophold Bagage, jf. ovenfor Forsikringen dækker ikke indrejse i et område, efter lokale myndigheder, Det Danske Udenrigsministerium eller Statens Seruminstitut har frarådet indrejse eller anbefalet en hjemrejse/evakuering Hvis området ved indrejse er i krigsrisiko i henhold til Det Danske Udenrigsministerium I forbindelse med fare for livstruende epidemier, hvor der findes en kendt vaccine mod sygdommen Udgifter, der er dækket af rejseselskabet, offentlige myndigheder eller lignende. Vi gør opmærksom på, at SOS International kan have begrænset muligheder for at yde assistance i områder, hvor der er krig eller livstruende epidemier. Erstatningssummer: 17.14Maks. kr i alt for udgifter til evakuering og ufrivilligt ophold gældende for hele husstanden. 15

16 17.15Maks. kr for tab/beskadigelse af bagage gældende for hele husstanden. 18. Krisehjælp Hvilke skadetilfælde er dækket? Forsikringen dækker krisehjælp, når en dækningsberettiget begivenhed har medført en akut psykisk krise som følge af: 18.1Akut og alvorlig sygdom og dødsfald 18.2 Røveri, overfald, ulykke, brand, eksplosion eller indbrud Eftersøgnings- og redningsaktioner Udbrud af krig, krigslignende tilstande, terrorisme, naturkatastrofer eller epidemier. Hvilke udgifter er dækket? 18.5 Psykologisk krisehjælp til de sikrede på stedet Sikredes egen andel af lægeordineret psykologbehandling efter hjemkomst til Danmark, dog maks. fem behandlinger og kun efter aftale med SOS International. Det er en betingelse, at behandlingen påbegyndes senest fire uger efter hjemkomsten Rejseforsikringen dækker ikke ved indrejse i et område, efter Udenrigsministeriet har frarådet indrejse eller anbefalet en hjemrejse/evakuering. Erstatningssummer: 18.8 Ubegrænset, dog maks. fem behandlinger efter hjemkomst til Danmark. 19. Tandbehandling/fysioterapi eller kiropraktik Forsikringen dækker i tilfælde af: 19.1 At sikrede bliver akut syg eller kommer til skade på ferierejsen. Forsikringen dækker udgifter til: 19.2 Rimelig og nødvendig akut smertestillende tandbehandling, hvis behandlingen ikke kan vente, til sikrede kommer hjem til Danmark. Hvis den akutte smertestillende tandbehandling er en 16

17 specialbehandling, f.eks. kronebehandling eller rodbehandling, skal den være godkendt af SOS International, inden behandlingen starter Lægeordineret behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor med op til fem behandlinger i udlandet for hver sikret person Udgifter efter hjemkomst til Danmark Erstatning, udskiftning eller reparation af proteser Tandskader dækket af eksisterende ulykkesforsikring Tandlidelse, der ikke er akut opstået på rejsen, og hvor tandbehandling ikke er midlertidig smertestillende og kan afvente hjemkomsten Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser pkt. 4.0 til og med 7.7. Erstatningssummer: 19.9 Smertestillende tandbehandling, maks. kr pr. person, dog maks. kr pr. person ved tyggeskader. Lægeordineret fysioterapi eller kiropraktik, maks. fem behandlinger og i alt maks. kr Bagageforsinkelse Forsikringen dækker i tilfælde af: 20.1 At sikredes indskrevne bagage bliver forsinket med mere end 5 timer i forhold til ankomsten til feriestedet uden for Danmark. Forsikringen dækker udgifter til: 20.2 Rimelige erstatningskøb af nødvendige artikler, som f.eks. toiletsager eller livsnødvendig medicin Leje af klapvogn/barnevogne Forsikringen dækker ikke, hvis bagagen er indleveret til et andet transportmiddel end det, som sikrede rejste med Forsikringen dækker ikke, hvis der ikke kan fremvises forsinkelsesrapport. 17

18 20.6 Forsikringen dækker ikke kontaktlinser og proteser Forsikringen dækker ikke motor- og påhængskøretøjer, både, windsurfere samt tilbehør til disse Erstatningsleje af skiudstyr, der foretages efter, at eget udstyr er kommet frem til destinationen, er ikke dækket af rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker ikke transportudgifter til skiudstyr. Erstatningssummer: 20.10Erstatningen kan udgøre maks. kr pr. påbegyndt døgn pr. person, dog maks. kr for hele husstanden pr. ferierejse. I tilfælde hvor der er tale om bagage, der alene indeholder toiletartikler eller lignende, f.eks. en beautyboks, er den samlede erstatning begrænset til i alt kr pr. ferierejse, uanset hvor mange der er fælles om indholdet. 21. Overfald Forsikringen dækker i tilfælde af: 21.1 At tredjemand forsætligt påfører forsikrede en personskade. Forsikringen dækker : 21.2 Erstatningen for overfald svarer til det beløb, som en ansvarlig skadevolder efter dansk retspraksis og dansk erstatningsansvarslov skulle have betalt i erstatning ved en tilsvarende skade med op til kr. for hver forsikret person Det er en betingelse for erstatning, at overfaldet anmeldes til nærmeste politimyndighed Forsikringen dækker ikke skade, som tilføjes forsikrede af en medforsikret. Erstatningssummer: 21.5 Der ydes en maks. erstatning på kr kr. 22. Sikkerhedsstillelse Forsikringen dækker i tilfælde af: 22.1 At sikrede har udgifter i forbindelse med, at sikrede eller dennes bagage tilbageholdes. 18

19 Forsikringen dækker udgifter til: 22.2 Sikkerhedsstillelse. Ved sikkerhedsstillelse forstås betaling, der permanent eller midlertidig kan frigive sikrede eller dennes ejendele fra tilbageholdelse af lokale myndigheder. Sikkerhedsstillelsen ydes som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til Storstrøms Forsikring ved frigivelse af sikkerhedsstillelsen eller snarest efter hjemkomsten til Danmark, dog senest inden en måned efter, at sikkerhedsstillelsen er foretaget. Beslaglægges sikkerhedsstillelsen, og det sker som følge af sikredes manglende betaling af evt. bøder eller af erstatning, eller fordi sikrede enten ikke møder eller ikke møder i tide til retsmøder, eller hvis sikrede på anden måde er ansvarlig for beslaglæggelsen af sikkerhedsstillelsen, skal den stillede sikkerhed øjeblikkelig tilbagebetales til Storstrøms Forsikring. Rejseforsikringen dækker ikke: 22.3 Egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende krav Rets- eller voldgiftsager, der udgår fra kontrakts-, erhvervs- eller arbejdsforhold Rets- eller voldgiftssager som følge af skade på ting som sikrede ejer, har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af eller har i varetægt af anden grund Rets- eller voldgiftssager for skade som følge af, at sikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom Sager, som ikke er opstået under rejsen i forsikringsperioden Straffesager. Erstatningssummer: Der kan stilles sikkerhed for maks. kr Ansvar for skade på lejet feriebolig Forsikringen dækker i tilfælde af: At sikrede som privat person pådrager erstatningsansvar for skade på: 23.1 Inventar i lejet feriebolig, når de beskadigede dele er i forsikredes varetægt Bygningsdele i lejet hotelværelse, lejlighed, fritidshus eller villa, når de beskadigede dele er i forsikredes varetægt. 19

20 23.3 Lejet telt, når det er i forsikredes varetægt Lejet mobil-home/campingvogn, når det er i sikredes varetægt. Forsikringen dækker udgifter til: 23.5 Dækning af de fremsatte erstatningskrav under forudsætning af, at sikrede er erstatningsansvarlig. Det er en betingelse, at sikrede overlader det til Storstrøms Forsikring at tage stilling til, om der forelægger et erstatningsansvar. Hvis sikrede selv anerkender erstatningspligten eller kravet, er det ikke bindende for Storstrøms Forsikring. Sikrede risikerer derfor selv at måtte betale erstatningen og evt. omkostninger Skade, der er opstået under lønnet eller ulønnet arbejde Skader, som er sket, mens sikrede var i et kontraktforhold bortset fra selve lejeaftalen på ferieboligen Skade forvoldt af dyr Skade, som er sket på eller under brug af legetøj, hobby- og sportsudstyr, hvis motorkraft er over 5 HK Skader, som er sket på eller under brug af motordrevet køretøj, uanset motorens størrelse Bøder eller bodslignende krav. Erstatningssummer: 23.12Erstatningen kan udgøre maks. kr i alt pr. skadebegivenhed. (Beløbet indeksreguleres ikke). SKI OG ANDEN SPORT - TILVALGSDÆKNING (Dækker kun hvis det fremgår af policen at denne dækning er valgt.) 24. Formålsbestemt feriekompensation 24.1 Den maksimale dækning: ubegrænset. 20

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING 010415.RF_Single_Årsrejse SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS OMFANG 1. Sikrede personer

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

Betingelser for Rejseforsikring. Gældende fra 1. januar 2017

Betingelser for Rejseforsikring. Gældende fra 1. januar 2017 Betingelser for Rejseforsikring Gældende fra 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Hvem og hvor dækkes. Pkt. 1 3.... 3 1. Forsikringstageren... 3 2. Dækningsperiode/Omfattede Rejser... 3 3. Geografisk område...

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR REJSEFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Rejseforsikringen er et tillæg til familieforsikringen.

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

01-2007-ÅRS Side 1 af 10

01-2007-ÅRS Side 1 af 10 Årsrejseforsikring Tilvalg til Familiens Basisforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede?...2 2. Hvad gælder dækningen?...2 2.1 Er der valgt Europadækning...2 2.2 Er der valgt Verdensdækning....2

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

Betingelser for forsikring i tilknytning til MasterCard. Pr. 01.11.2014

Betingelser for forsikring i tilknytning til MasterCard. Pr. 01.11.2014 Betingelser for forsikring i tilknytning til Pr. 01.11.2014 Indholdsfortegnelse FÆLLESBETINGELSER... 3 1. Fortrydelsesret... 3 2. Hvordan fortryder du?... 3 3. Præmiens betaling... 3 4. ssummer, selvricisi

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds, som er anført i Indbodækningen

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning Verdensrejsedækningen Verdensrejsedækning For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1 Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds,

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER 1 Indledende betingelser Hvem kan købe rejseforsikringen? Rejseforsikringen kan tegnes af ferie- og studierejsende, som rejser med Lisa Sprogrejser. Rejsende kan

Læs mere

Betingelser for forsikring i tilknytning til MasterCard. Pr. 1. januar 2016

Betingelser for forsikring i tilknytning til MasterCard. Pr. 1. januar 2016 Betingelser for forsikring i tilknytning til MasterCard Pr. 1. januar 2016 Indholdsfortegnelse FÆLLESBETINGELSER... 3 1. Fortrydelsesret... 3 2. Hvordan fortryder du?... 3 3. Præmiens betaling... 3 4.

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Februar 2009

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Februar 2009 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Februar 2009 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Du har ret

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 1 Dette er en forsikring lavet i Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup cvr.nr. 78416114 i tilknytning

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 DK 1790 Copenhagen V CVR No. : 62940514 Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Phone: +45 33 25 25 25 www.erv.dk Kapitel 1 Indledende betingelser Hvem

Læs mere

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN

Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Huginsvej 2 B 3400 Hillerød Telefon

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

Rejseforsikring ferie og fritid

Rejseforsikring ferie og fritid Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske ERV Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216302 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Del 1 Hvem,

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Juli 2010

Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Juli 2010 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden 6633-2 Juli 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0804

Forsikringsbetingelser nr. 0804 Forsikringsbetingelser nr. 0804 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

DF20380-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejse enkeltperson

DF20380-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejse enkeltperson DF20380-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejse enkeltperson Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Enkeltperson DF20380-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse 6604-4 September 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse Verden Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING MV.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort...

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN

ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler mv. Betingelsesnr. 7121.03.2017 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort

Læs mere

Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring

Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring Bemærk Dette er forsikringsvilkårene for rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Det er ikke sikkert, at rejseforsikringen i de trykte forsikringsvilkår du har, har samme nummerrækkefølge, som svarer

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

6762-1 Oktober 2014. Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse

6762-1 Oktober 2014. Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse 6762-1 Oktober 2014 Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse 6762-1 Oktober

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-36 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802 Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Årsrejseforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Årsrejseforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Årsrejseforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802 Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 6439-5 Maj 2012 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 INDHOLDSFORTEGNELSE I VÆR OPMÆRKSOM PÅ... 2 II HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN FORSIKRING... 2 III FORSIKRINGSBETINGELSER... 3 1. HVORDAN ER DU FORSIKRET?...

Læs mere

Årsrejseforsikring - Verden. Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. Version 10-702

Årsrejseforsikring - Verden. Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. Version 10-702 Forsikringsbetingelser Årsrejseforsikring - Verden Afbestillingsforsikring Version 10-702 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Årsrejseforsikring

Vilkår for Årsrejseforsikring DF20352-2 August 2016 Vilkår for Årsrejseforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring DF20352-2 August 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring DF20110-2 December 2013 Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring A/S Vilkår for Rejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse DF20110-2 Dcember 2013 2 Fortrydelsesret

Læs mere

Vilkår for Årsrejseforsikring

Vilkår for Årsrejseforsikring DF20108-2 December 2013 Vilkår for Årsrejseforsikring Uden indboforsikring hos Danske Forsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Nr. RF-08

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Nr. RF-08 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Nr. RF-08 Gældende fra oktober 2015 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere