Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion."

Transkript

1 Hjørring Kommune september 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2018 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Økonomisk Forvaltning anbefaler, at Hjørring Kommune vælger statsgarantien for 2018, idet det for nuværende vil være en vurderet økonomisk gevinst på omkring 10 mio. kr. ved at vælge statsgarantien for 2018 i forhold til, hvis selvbudgettering for 2018 blev valgt. Et andet argument for at vælge statsgarantien for 2018 er, at Hjørring Kommune undgår risikoen for meget store negative efterreguleringer ved selvbudgettering på måske mio. kr., såfremt konjunkturudviklingen ændrer sig negativt i forhold til det nuværende forventede. Hovedbegrundelsen for Økonomisk Forvaltnings anbefaling er, at den samlede produktion fra 2015 til 2018 målt vha. BNP i de seneste udarbejdede økonomiske prognoser forventes at vokse (godt) 9 pct., mens udskrivningsgrundlaget tilsvarende for 2015 til 2018 i statsgarantien forudsættes at vokse med 10,5 pct. En normal antagelse er, at BNP og udskrivningsgrundlaget nogenlunde vil vokse parallelt. Såfremt udskrivningsgrundlaget i 2018 i hele landet bliver 1 pct. lavere end forudsat i statsgarantien og alt andet er uændret, så vil det koste Hjørring kommune 25,8 mio. kr. i efterregulering til afregning i 2021, såfremt selvbudgettering for 2018 vælges. Modsat forventer Økonomisk Forvaltning, at befolkningsudviklingen medfører, at Hjørring kommune isoleret set vil have en økonomisk gevinst på omkring 15 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering for 2018 i forhold til at vælge statsgarantien. Udmeldt statsgaranti 2018: I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 den 11. oktober 2017 skal Byrådet enten vælge at budgettere med eget skøn over udskrivningsgrundlaget mv. eller budgettere med en af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldt statsgaranti for 2018.

2 Side 2 Hvis Byrådet vælger at budgettere med statsgarantien for 2018, vil udskrivningsgrundlaget, grundværdierne og folketallet være låst fast med det af staten udmeldte. Hvis Byrådet vælger statsgarantien, vil der ikke ske efterreguleringer af skat, tilskud og udligning for år 2018, idet eventuelle reguleringer betales af eller tilfalder staten. Ved fastsættelse af statsgarantien for 2018 for Hjørring Kommune er der dels gjort nogle forudsætninger for Hjørring Kommune og dels nogle forudsætninger for hele landet. Forudsætningerne ved statsgarantien for 2018 for henholdsvis Hjørring Kommune og henholdsvis hele landet er: Kr. beløb i mio. Statsgaranti for Hjør- Statsgaranti for ring Kommune hele landet a) Udskrivningsgrundlag , ,989 b) Grundværdier 9.694, ,586 c) Folketal pr. 1/ Ved valg af selvbudgettering for 2018 vil Hjørring Kommune blive efterreguleret i 2021, hvis forudsætningerne for enten Hjørring Kommune eller for hele landet bliver anderledes end forudsat i forbindelse med selvbudgetteringen. Ved valg af selvbudgettering hhv. statsgaranti skal Byrådet vælge enten eller. Dvs. der er ikke mulighed for at vælge statsgaranti for f.eks. udskrivningsgrundlag og selvbudgettering for folketallet. I det følgende er det valgt at analysere de gjorte forudsætninger i statsgarantien for nærmere at vurdere hensigtsmæssigheden/risikoen ved at selvbudgettere for 2018 for Hjørring Kommune. I budgetmaterialet til Byrådets 1. behandling af budget er der budgetteret med de i statsgarantien for 2018 forudsatte tal. Ad a) Udskrivningsgrundlag Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018 er beregnet ud fra hver enkelt kommunes udskrivningsgrundlag for 2015 som opgjort i maj 2017.

3 Side 3 Udskrivningsgrundlaget for 2015 er af Økonomi- og Indenrigsministeriet for Hjørring Kommune korrigeret ned med 0,913 mio. kr. pga. ændrede skatteregler, som vil påvirke udskrivningsgrundlaget. Korrektionen på 0,913 mio. kr. for Hjørring kommune er af ministeriet foretaget for 2015, så det bliver muligt at beregne et korrigeret udskrivningsgrundlag for 2015 på 9.085,421 mio. kr., såfremt de for 2018 gældende skatteregler var gældende i Det beregnede korrigerede udskrivningsgrundlag for 2015 for Hjørring kommune er herefter fremskrevet til 2018 niveau med den af staten fastsatte fremskrivningsprocent på 10,5. Der anvendes samme fremskrivningsprocent for alle kommuner. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Hjørring Kommune er i 2018 fastsat til ,390 mio. kr. På landsplan er det faktiske opgjorte udskrivningsgrundlag for 2015 blevet korrigeret ned med 0,12 pct. pga. ændrede skatteregler. Det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2015 for hele landet er fastsat til 893,881 mia. kr. og er vha. den fastsatte fremskrivningsprocent på 10,5 pct. fremskrevet til 987,738 mia. kr. i 2018 jf. det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018 som udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet den 30. juni Siden udmeldingen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018 har Økonomisk Forvaltning valgt specielt at fokusere på to senere udarbejde økonomiske prognoser: Økonomisk Redegørelse af 31. august 2017 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Economic Outlook af 6. september 2017 fra Nordea. I ovennævnte to prognoser er den økonomiske vækst blevet opjusteret i forhold til det i Økonomisk Redegørelse af maj 2017 forudsatte. Økonomisk Forvaltning oplyser, at jf. praksis tager de anvendte økonomiske forudsætninger i statsgarantien for 2018 udgangspunkt i de økonomiske skøn, som er gjort i Økonomisk Redegørelse af maj 2017 jf. i øvrigt Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af statsgarantien for 2018 ultimo juni I 2015 er den samlede produktion opgjort vha. BNP opgjort til 2.027,2 mia. kr. Tilsvarende er BNP for 2018 i ovennævnte tre prognoser vurderet til at være:

4 Side mia. kr. i Økonomisk Redegørelse af maj Det svarer til en stigning på 9,0 pct. i forhold til mia. kr. i Økonomisk Redegørelse af august Det svarer til en stigning på 9,4 pct. i forhold til mia. kr. i Economic Outlook af september Det svarer til en stigning på 9,9 pct. i forhold til For 2018 er der i statsgarantien forudsat, at det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2015 til 2018 stiger med 10,5 pct., og hvis der korrigeres for skatteændringer for perioden 2015 til 2018 med netto 0,12 pct. point, så kan den faktiske forudsatte stigning i udskrivningsgrundlaget fra 2015 til 2018 opgøres til 10,4 pct. I Økonomisk Redegørelse, august 2017 er der i skønnet for det kommunale udskrivningsgrundlag for 2018 for hele landet ud over det opdaterede konjunkturgrundlag indarbejdet: 1. De økonomiske konsekvenser af aftalen om flere år på arbejdsmarkedet jf. aftale af 20. juni De økonomiske konsekvenser af det af Regeringen fremsatte Finanslovforslag for 2018 herunder de oplyste prioriteringer. I bilag til dette notat jf. side 10 er de vigtigste af Regeringen foreslåede skatteændringer med økonomiske konsekvenser for de offentlige skatteindtægter for 2018 kort omtalt. I Økonomisk Redegørelse, maj 2017 var det kommunale udskrivningsgrundlag for hele landet for 2018 skønnet til 988,0 mia. kr., og i Økonomiske Redegørelse, august 2017 er skønnet tilsvarende 982,8 mia. kr. Dvs. en nedjustering af udskrivningsgrundlaget for 2018 for hele landet med 5,2 mia. kr. eller 0,5 pct. point. fra Økonomisk Redegørelse maj 2017 til Økonomisk Redegørelse august Det er på det foreliggende grundlag ikke muligt at vurdere, hvor meget af ændringen i det statslige skøn for det kommunale udskrivningsgrundlag for 2018 som skyldes revurderede konjunkturskøn, og hvor meget der skyldes skatteændringer. Men det er KL s vurdering efter drøftelse med Finansministeriet primo september 2017, at såfremt der korrigeres for indarbejdede skatteændringer, så er skønnet for stigningen i udskrivningsgrundlaget for året 2018 blevet opjusteret med 0,2 pct. point i Økonomisk Redegørelse, august 2017 i forhold til tilsvarende skøn i Økonomisk Redegørelse, maj 2017.

5 Side 5 For indkomståret 2016 er 99 pct. af skatteyderne blevet lignet i løbet af august måned 2017, og det skønnede udskrivningsgrundlag for 2016 må derfor betragtes som ret sikkert. Der er fra maj 2017 skønnet til august 2017 skønnet for udskrivningsgrundlaget for 2016 for hele landet sket en nedjustering med 1,5 mia. kr. Det svarer til en reduktion i skønnet med 0,2 pct. point. For 2017 er skønnet for vækst i udskrivningsgrundlaget blevet opjusteret med 0,2 pct. fra Økonomisk Redegørelse maj 2017 til tilsvarende august 2017 redegørelsen På baggrund af ovenstående kan det skønnede niveau for udskrivningsgrundlaget for 2018 i Økonomisk Redegørelse, august 2017 netto vurderes til at være blevet opjusteret med 0,2 pct. point i forhold til det i statsgarantien for 2018 udmeldte. Økonomisk Forvaltning oplyser, at såfremt en kommune vælger at selvbudgettere for 2018, så vil kommunens udskrivningsgrundlag for 2018 blive opgjort med det regelgrundlag, der var gældende, da det statsgaranterede udskrivningsgrundlag blev udmeldt den 30. juni 2017 af Økonomi- og Indenrigsministeriet dvs. ekskl. de af Regeringen aftalte eller foreslåede skatteændringer i juni og august 2017, såfremt de helt eller delvist bliver vedtaget i Folketinget i løbet af efteråret Normalt vil det være sådant, at stigende produktion og dermed også stigende indkomst f.eks. opgjort vha. BNP nogenlunde vil svare til stigende kommunalt udskrivningsgrundlag, når der korrigeres for skatteændringer, som påvirker kommunernes udskrivningsgrundlag. Men for 2015 til 2018 er der jf. ovenstående forudsat en højere stigning i udskrivningsgrundlaget end tilsvarende i BNP! Det skyldes bl.a.: Forudsætning om færre dagpengemodtagere. Når en person kommer i arbejde, så vil det normalt resultere i højere indkomst og relativ højere skattebetaling. Forudsætning om at der er stigende beskæftigelse i den private sektor med personer i 2017 og yderligere personer i 2018 jf. Økonomisk Redegørelse af august Fradrag for kapitalindkomst forudsættes at falde fra 2015 til 2018 pga. faldende renteniveau. Husholdningerne har højere renteudgifter end renteindtægter, og en højere andel af borgernes indkomst vil derfor komme til beskatning pga. lavere rentefradrag ved faldende renteniveau.

6 Side 6 Produktiviteten var uændret i 2016 med 0,0 pct. og forudsat til 0,6 pct. i 2017 samt 0,9 pct. i jf. Økonomisk Redegørelse, august Den lave produktivitetsstigning skyldes formentlig dels, at en stadig større servicesektoren ikke har mulighed for at realisere produktivitetsstigninger som gældende i de produktionsorienterede erhverv. Endvidere forventes der allerede i 2017 at være tilnærmet fuld beskæftigelse, og indslusning af yderligere arbejdskraft pga. reformer eller udenlandsk arbejdskraft kan derfor være en udfordring i relation til en positiv produktivitetsudvikling. Såfremt der ikke i 2018 realiseres en nævneværdig produktivitetsstigning og beskæftigelsen pga. tilnærmet fuld beskæftigelse ikke stige ret meget, så vil det i sagens natur medføre, at den økonomiske vækst i 2018 bliver lavere end de 1,8 pct. realt, som BNP er forudsat at vokse med jf. det skønnede i Økonomisk Redegørelse, august En lavere vækst i BNP vil alt andet lige også reducere det kommunale udskrivningsgrundlag. Det er til orientering valgt at beregne, hvor meget Hjørring Kommune vil modtage mindre netto, hvis udskrivningsgrundlaget bliver 1,0 pct. lavere end forudsat i statsgarantien for 2018: 2,746 mio. kr., hvis udskrivningsgrundlaget bliver 1,0 pct. lavere i Hjørring Kommune end forudsat i statsgarantien for Fordelt med 26,002 mio. kr. mindre i indkomstskat og 23,256 mio. kr. mere i udligning. 25,800 mio. kr., hvis udskrivningsgrundlaget bliver 1,0 pct. lavere i hele landet end forudsat i statsgarantien for Mindreprovenuet skyldes mindre i tilskud og udligning til Hjørring Kommune. Det nuværende tilskuds- og udligningssystem er indrettet sådant, at en ændring i en kommunes udskrivningsgrundlag ikke kan udløse en modgående bevægelse i udligningen, som overstiger 93 pct. af kommunens skatteprovenu af ændringen. En kommune vil således højest kunne blive kompenseret via udligning mv. med 93 pct. ved et faldende skatteprovenu. For Hjørring Kommune kan udligningsgraden aktuelt beregnes til 89,4 pct. Det er Økonomisk Forvaltnings vurdering, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018 for hele landet formentlig er skønnet omkring 1 pct. højere end det udskrivningsgrundlag for 2018, som for nuværende realistisk kan

7 Side 7 forventes realiseret for 2018, når alle de nuværende kendte usikkerhedsfaktorer medinddrages i en samlet vurdering. Hvis Hjørring Kommune vælger at selvbudgettere for 2018, og udskrivningsgrundlaget for 2018 for hele landet f.eks. bliver 1 pct. lavere end forudsat i statsgarantien for 2018, vil det isoleret set medføre en negativ efterregulering for Hjørring kommune for indkomståret 2018 på 25,8 mio. kr. til afregning i løbet af 1. kvartal af Ad b) Grundværdier De afgiftspligtige grundværdier er opgjort pr. 1. oktober Det er Økonomisk Forvaltnings erfaring, at der kun vil ske mindre ændringer i forhold til de grundværdier, der var opgjort, da statsgarantien for 2018 blev udmeldt medio Der vil således erfaringsmæssigt ikke være nogen nævneværdig usikkerhed med hensyn til de forudsatte grundværdier i statsgarantien. Ad c) Skønnet folketal pr. 1. januar 2018 Det i statsgarantien for 2018 skønnede folketal pr. 1. januar 2018 er beregnet på baggrund af Danmarks Statistiks befolkningsprognose, hvor der er taget udgangspunkt i det faktiske befolkningstal pr. 1. januar Det skønnede folketal pr. 1. januar 2018 er opgjort, som det antal indbyggere, hvor kommunen har betalingsforpligtelsen. En borger som f.eks. ifølge CPR er registreret som boende på en institution i Vejle, men hvor Hjørring Kommune skal betale for opholdet, vil blive henregnet til Hjørring Kommune, når befolkningen opgjort efter betalingsforpligtelsen bliver opgjort. I statsgarantien for 2018 er Hjørring Kommunes befolkningstal pr. 1. januar 2018 skønnet til borgere. For bedre at kunne vurdere om det af staten skønnede befolkningstal pr. 1. januar 2018 er realistisk, er det valgt at sammenholde med nogle faktiske kendte befolkningstal for Hjørring Kommune: Opgjort pr. 1/1 i året CPR, befolkning opgjort efter bopæl ?

8 Side 8 Statsgaranti, forudsat befolkningstal betalingsforpligtelse Faktisk opgjort befolkningstal, betalingsforpligtelse ? Det kan i øvrigt oplyses, at den faktiske befolkning opgjort efter cpr. pr. 1. juli var: borgere i borgere i borgere i borgere i Den 1. juli 2016 var befolkningen i Hjørring kommune borgere, og pr. 1. januar 2017 var den faktiske befolkning opgjort efter betalingsforpligtelsen borgere. Dvs. et fald på 41 borgere i 2. halvår af Den 1. juli 2017 er befolkningen i Hjørring kommune opgjort til borgere, og såfremt befolkningen falder med 41 borgere i 2. halvår af 2017 kan befolkningen pr. 1. januar 2018 opgjort efter betalingsforpligtelsen skønnes til borgere. Dvs. et befolkningstal som er 147 borgere højere end det af staten skønnede befolkningstal pr. 1. januar 2018 jf. statsgarantien for 2018 for Hjørring kommune. For folketallet i hele landet kunne relevante befolkningsoplysninger være: borgere pr. 1. januar borgere pr. 1. juli borgere i statsgarantien for 2018 svarende til den skønnede befolkning pr. 1. januar Det er Økonomisk Forvaltnings vurdering, at den i statsgarantien for 2018 forudsatte befolkning for Hjørring kommune er for lavt sat og tilsvarende for hele landet er for optimistisk jf. tabel herunder: Befolkning Faktiske pr. Faktiske pr. Statsgaranti pr. 1/ / / Hjørring kommune * Hele landet * Opgjort efter betalingsbefolkningstal som er 19 borgere højere, end hvis der blev opgjort efter CPR.

9 Side 9 Det er af gode grunde ikke til at vide, hvad befolkningstallet vil være pr. 1. januar 2018, men såfremt det beregningsmæssigt til illustration forudsættes, at den faktiske befolkning den 1. januar 2018 henholdsvis vil være: borgere i Hjørring kommune opgjort efter betalingsbefolkningstallet borgere i hele landet. Så vil ovennævnte befolkningstal i forhold til det i statsgarantien for 2018 forudsatte befolkningstal isoleret set give anledning til følgende merindtægter pga. merindtægter fra udligning mv. for Hjørring kommune ved selvbudgettering for 2018: 7,884 mio. kr., såfremt befolkningstallet pr. 1. januar 2018 er borgere og ikke borgere i Hjørring kommune. 7,020 mio. kr., såfremt befolkningstallet pr. 1. januar 2018 er borgere og ikke borgere i hele landet.

10 Side 10 BILAG Nogle indarbejdede skatteændringer i Økonomisk Redegørelse, august 2017: At aftalen mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet bl.a. medfører, at reglerne for aldersopsparing ændres, således at der forventes at ske en omlægning fra fradragsberettigede pensionsopsparing til aldersopsparing. Det forventes jf. bl.a. høringsmateriale til lovforslaget at medføre et samlet merprovenu i 2018 for den offentlige sektor på 2,3 mia. kr. heraf 1,5 mia. kr. til kommunerne i merskatteprovenu. At der i Regeringens Finanslovforslag af 30. august 2018 er stillet forslag om, at den nuværende Boligjobordning som udløber ved udgangen af 2017 gøres til en permanent ordning, som målrettes serviceydelser i hjemmet. Det maksimale fradragsberettigede beløb vil være kr. pr. borger årligt. Forventet samlet offentlig udgift til ordning i 2018 er skønnet til 180 mio. kr. Det er ikke angivet noget om, hvilken kommunaløkonomisk effekt der i givet fald vil være, såfremt forslaget realiseres. At der af Regeringen jf. Jobreformens fase II, sådan forlænger vi opsvinget af 29. august 2017 bl.a. er stillet forslag om: a) At der indføres et særligt jobfradrag for de lavest lønnede fra 2018 på kr. Det medfører i givet fald et skønnet samlet offentligt mindreprovenu i 2018 på 0,6 mia. kr. b) At beskæftigelsesfradraget forhøjes med kr. i 2018, således at indkomstgrænsen for maksimalt fradrag i 2018 bliver kr. pr. borger. Det medfører i givet fald et skønnet samlet offentligt mindreprovenu i 2018 på 1,0 mia. kr. c) At topgrænsen ekstraordinært forhøjes med kr. pr. borger i 2018, således at topskattegrænsen i 2018 bliver på kr. Det medfører i givet fald et skønnet samlet offentligt mindreprovenu i 2018 på 0,3 mia. kr. d) Der er ønske om at sikre større tilskyndelse til pensionsopsparing vha. tre indsatsområder: Der foreslås indført et nyt skattefradrag ved indbetaling til fradragsberettigede pensionsordninger. Beskæftigedes indbetalinger til pension skal give ret til beskæftigelsesfradrag. Udligningsskatten på indtægter fra pensionsopsparing fjernes. De tre nævnte tiltag forventes at medføre et offentligt mindreprovenu i 2018 på 2,1 mia. kr. ad a-d) Det er ikke angivet noget om, hvilke kommunaløkonomiske konsekvenser realisering af de fire forslag i givet fald vil have for kommunerne i 2018.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering Administrationen anbefaler at statsgarantien vælges for 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen skal byrådet træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat,

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Forudsætninger for budget 2015 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2014 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

I materialet til 1. behandlingen af budgettet er de statsgaranterede beløb benyttet til budgetteringen af indtægter i 2019.

I materialet til 1. behandlingen af budgettet er de statsgaranterede beløb benyttet til budgetteringen af indtægter i 2019. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Valg af statsgaranti versus selvbudgettering 2019 Indledning Kommunerne har ved budgetlægningen for budgetåret 2019 valgfrihed mellem: Køge

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Bilag 7 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Forudsætninger for budget 2016 KL og Finansministeriet aftalte ult. juni 2015 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 DIREKTIONENS STAB Notat Kontaktperson: Thomas Herskind Dato: 27. september 2017 Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 1. Resume og vurdering De aktuelle tal viser en gevinst ved selvbudgettering på

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 557 af 30. august 2017 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 557 af 30. august 2017 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL). Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 557 Offentligt 3. oktober 2017 J.nr. 2017-5448 Til Folketinget

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet Byrådet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2017 Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 E-mail fnj@esbjergkommune.dk Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2018 Kommunerne

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Økonomistaben September 2012 Budget & Analyse Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Ved byrådets 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2012 skal det besluttes, om kommunen vælger statsgaranti,

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 NOTAT Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 I notatet gennemgås baggrunden for valget, samt hvilken udvikling der har været i befolkningen og i skattegrundlaget i Helsingør Kommune. Resultatet

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022 Notat 07-08-2018 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser merindtægter på 2 mio. kr. i 2019 faldende til mindreindtægter på 267 mio. kr. i 2022,

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020.

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020. Stab for Økonomi, IT & Digitalisering Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020. Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

anbefales det, at Aabenraa Kommune i 2015 vælger statsgarantien Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

anbefales det, at Aabenraa Kommune i 2015 vælger statsgarantien Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 22-09-2014 Sagsnr.: 14/7514 Dokumentnr.: Sagsbehandler: Kim Frandsen Valg af statsgaranti kontra selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen til 1. udviklingen i udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Notat. Det er primært ændringer i vækstskønnene på landsplan, som kan ændre konsekvenserne af selvbudgettering.

Notat. Det er primært ændringer i vækstskønnene på landsplan, som kan ændre konsekvenserne af selvbudgettering. Notat Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti budget 2019 Økonomi og Løn 20-09-2018 Resumé Hvert år til budgetlægningen kan kommunerne vælge mellem at budgettere skatter, tilskud og udligning på baggrund

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2018-2021 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering Notat Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti budget 2018 Økonomi og Løn 26-09-2017 Resumé Økonomi og Løn har lavet en beregning af den økonomiske konsekvens, ved budgetlægning med udgangspunkt i

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 27. april 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser samlede mindreindtægter på 3,7 mio. kr. i 2018 stigende til 18,4

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 15. september 2014 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2015 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Indtægtsprognose Sagsnr Den økonomiske udvikling. Dokumentnr

Indtægtsprognose Sagsnr Den økonomiske udvikling. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Indtægtsprognose 2017 Den økonomiske udvikling I slutningen af august fremlagde Finansministeriet Økonomisk redegørelse, hvor hovedbudskabet

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit: Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. september 2010 Udfærdiget af: Brian Hansen Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2011 Notatet sendes/sendt til: Økonomiudvalg

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets nomiske redegørelse fra maj 2012 24. juli 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-3

Læs mere

Bilag 4 - Statsgaranti eller selvbudgettering i 2015

Bilag 4 - Statsgaranti eller selvbudgettering i 2015 Til: Byrådet 25. september 2014 Bilag 4 - Statsgaranti eller selvbudgettering i 2015 1. Indledning Dette notat beskriver valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2015. Notatet indeholder: Center

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2017-2020 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2017-20. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 31. august 2016 UNDERBILAG C TIL BUDGETBILAG V Indtægter 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Tabel 1: Udvalgte skøn fra danske konjunkturvurderinger

Tabel 1: Udvalgte skøn fra danske konjunkturvurderinger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 15. september 2017 Bilag - Indtægtsprognose Den økonomiske udvikling Sagsnr. 2017-0290272 Dokumentnr. 2017-0290272-5 Sagsbehandler Lene

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2011 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomidirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 6. oktober 2010 Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Indtægtsprognose Sagsnr Den økonomiske udvikling

Indtægtsprognose Sagsnr Den økonomiske udvikling KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Indtægtsprognose 2012 Den økonomiske udvikling Den dybe recession i kølvandet på den økonomiske og finansielle krise blev i 3. kvartal

Læs mere

Analyse af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Analyse af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Til: Byrådet Bilag 8 Analyse af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 1. Indledning 23. september 2015 Kontaktperson: MIPU/CHF/RBJ Dette notat beskriver valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

14. september Sagsnr Bilag 1 Indtægtsprognose. Dokumentnr Den økonomiske udvikling

14. september Sagsnr Bilag 1 Indtægtsprognose. Dokumentnr Den økonomiske udvikling KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. september 2018 Bilag 1 Indtægtsprognose Den økonomiske udvikling I slutningen af august fremlagde Økonomi- og Indenrigsministeriet Økonomisk

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning. 19. september 2007

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning. 19. september 2007 Notat Budget 2008 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag Økonomiafdelingens

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). J.nr. 2010-318-0233 Dato: 4. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). (Alm. del). Troels

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere