Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen"

Transkript

1 Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen Af partner, Torben Bondrop, Plesner Artiklen diskuterer hjemlen for forsikringsselskabers ophævelse af forsikringsaftaler i tilfælde hvor forsikringstageren bevidst har afgivet urigtige oplysninger ved skadesanmeldelsen med henblik på at opnå en uberettiget erstatning. Artiklen har særligt fokus på det samspil, der er mellem den manglende regulering af spørgsmålet i dansk forsikringsret og den almindelige obligationsret. 1. Problemstilling Når en forsikringstager bevidst afgiver urigtige oplysninger for at opnå en erstatning, som vedkommende ikke er berettiget til, foreligger der forsikringssvig. Forsikringstagerens adfærd må karakteriseres som et groft brud på det tillidsforhold, der består mellem denne og forsikringsselskabet i kraft af den indgåede forsikringsaftale. Forsikringsselskabet vil i den pågældende situation have en berettiget interesse i at kunne frigøre sig fra aftalen med forsikringstageren, hvorved hver af parternes fremtidige forpligtelser bortfalder. Spørgsmålet er imidlertid om og i givet fald på hvilket retsgrundlag forsikringsselskabet i en sådan situation kan kræve at blive frigjort fra forsikringsaftalen i forsikringstiden. Forsikringsbetingelserne indeholder som regel ikke bestemmelser om svig fra forsikringstagerens side. 1 Ligeledes indeholder den danske forsikringsaftalelov (FAL) alene sporadiske regler der beskytter mod svig ved anmeldelse af forsikringsbegivenheden, og som det vil fremgå nedenfor, giver bestemmelserne ikke forsikringsselskaberne adgang til at frigøre sig fra forsikringsaftalen i tilfælde af forsikringstagerens svigagtige adfærd. Forsikringsselskabets mulighed for at frigøre sig fra en forsikringsaftale synes således alene at være reguleret af de almindelige obligationsretlige regler, hvorfor berettigelsen af en frigørelse i høj grad vil afhænge af domstolenes stillingtagen til den konkrete sag. Rent strafferetligt behandles forsikringssvig som bedrageri eller forsøg herpå i henhold til straffelovens 279. Den strafferetlige bedømmelse har naturligvis betydning for, om forsikringssselskabets eventuelle frigørelse fra forsikringsaftalen kan anses for berettiget, men det er ikke en nødvendig betingelse, at der foreligger bevis for bedrageri, for at det kan lægges til grund, at en forsikringstager må anses for at have handlet svigagtigt overfor forsikringsselskabet Baggrund Den 5. december 2011 afsagde Østre Landsret dom i en ankesag 4 mellem en forsikringstager og et forsikringsselskab, 5 hvorved landsretten blandt andet gav selskabet 1 Ivan Sørensen, Forsikringsret, 5. udgave, 2010, side Dette følger at det forhold, at der ikke på civilprocessens område kræves fuldt bevis for de retsfakta der begrunder et fremsat proceskrav, hvilket står i modsætning til strafferettens princip om in dubio pro reo. Se Bernhard Gomard og Michael Listrup, Civilprocessen, 6. udgave, 2007, side Dette følger endvidere af Østre Landsrets dom af 5. december 2011 omtalt nedenfor, hvor politiet ikke fandt tilstrækkeligt bevis for bedrageri til tiltalerejsning i henhold til straffelovens 279, men landsretten fandt det bevist, at forsikringstageren havde udvist svig overfor forsikringsselskabet. 4 Østre Landsrets dom af 5. december 2011 i sag nr. B Sagen blev ført af undertegnede for forsikringsselskabet. 383

2 medhold i, at det havde været berettiget til at ophæve en tegnet erhvervsevnetabsforsikring som følge af, at forsikringstageren havde afgivet bevidst urigtige oplysninger vedrørende sin erhvervsevnenedsættelse. Landsretten henviste ikke til hjemlen for forsikringsselskabets ophævelse af forsikringsaftalen, og forsikringsbetingelserne indeholdt ikke en aftalt ophævelsesadgang for forsikringsselskabet, hvorfor dommen giver anledning til at klarlægge retsstillingen i forhold til forsikringsselskabers adgang til at frigøre sig fra forsikringsaftaler, når den sikrede har udvist forsikringssvig ved skadesanmeldelsen. Sagen var anlagt af forsikringstageren mod forsikringsselskabet med påstand om yderligere præmiefritagelse samt betaling af ydelser under en erhvervsevnetabsforsikring. Forsikringsselskabet påstod frifindelse og nedlagde selvstændig påstand om, at det havde været berettiget til at ophæve forsikringen som følge af forsikringstagerens svig. Forsikringstageren fik medhold i byretten og frifandtes for den af forsikringsselskabet nedlagte påstand. Med ganske klare præmisser ændrede landsretten imidlertid byrettens afgørelse, hvorefter forsikringsselskabet blev frifundet og fik medhold i sin påstand om, at ophævelsen af forsikringen havde været berettiget. Landsretten lagde til grund, at forsikringstageren bevidst havde afgivet urigtige helbredsoplysninger efter en indtruffen forsikringsbegivenhed vel vidende, at dette havde betydning for forsikringsselskabets bevilling af præmiefritagelse og udbetaling af månedlige ydelser for tab af erhvervsevne. De urigtige oplysninger bestod blandt andet i, at forsikringstageren foregav den pågældende skade som betydelig mere invaliderende, end hvad tilfældet var. 6 Landsrettens afgørelse vedrørende forsikringsselskabets ophævelse af forsikringen var alene begrundet med, at forsikringstageren bevidst havde afgivet urigtige oplysninger om sine helbredsforhold, der havde haft betydning for selskabets beslutning om erstatning. 3. Opsigelse af forsikringsaftalen ved forsikringstagerens svig 3.1 Dansk forsikringsret FAL indeholder ingen almindelige regler om forsikringsselskabets mulighed for at opsige forsikringsaftalen i aftaleperioden. Loven indeholder alene særlige opsigelsesregler, herunder ved manglende præmiebetaling, urigtige risikooplysninger ved skadesforsikringer mv. 7 Adgangen til at opsige personforsikringer 8 er imidlertid ikke reguleret af særlige bestemmelser i FAL. Efter FAL 4 er en forsikringsaftale ikke bindende for forsikringsselskabet, såfremt forsikringstageren i ond tro har givet urigtige oplysninger ved forsikringens tegning, og dette har haft betydning for selskabet. Denne situation adskiller sig imidlertid afgørende fra de tilfælde, hvor der er indgået en gyldig forsikringsaftale og forsikringstageren ved skadesanmeldelsen afgiver bevidst urigtige oplysninger. Det er alene sidstnævnte situation, som er genstanden for denne artikel. Efter FAL 22 der angår sikredes pligter, når forsikringsbegivenheden indtræder, skal sikrede give alle tilgængelige oplysninger om forhold, der kan være af betydning for blandt andet fastsættelsen af det beløb, forsikringsselskabet skal yde, jf. 22, stk. 1. Såfremt forsikringstageren forsømmer denne pligt, er forsikringsselskabet ikke ansvarligt i videre omfang, end det ville have været, hvis sådan meddelelse var givet. Såfremt det antages, at forsikringsselskabet på grund af forsømmelsen er blevet afskåret fra at oplyse omstændigheder, som ville ophæve eller begrænse dets ansvar, afgøres det under hensyn til de foreliggende omstændigheder, om erstatning skal ydes og i bekræftende fald med hvilket beløb, jf. 22, stk. 2, jf. 21, stk. 2. Bestemmelsen giver således ikke forsikringsselskabet adgang til at opsige en forsikringsaftale i tilfælde, hvor forsikringstageren bevidst har afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med forsikringsbegivenheden. Bestemmelsen regulerer alene muligheden for, at erstatningen i forbindelse med den konkrete forsikringsbegivenhed kan nedsættes eller bortfalde. 6 Forsikringsselskabet førte bevis for dette ved at fremlægge videooptagelser optaget uden forsikringstagerens vidende af efterforskere antaget af selskabet. Optagelserne viste forsikringstageren i situationer, der var uforenelige med de af forsikringstageren oplyste gener. 7 Se bestemmelsen i FAL 5, stk. 2 hvorefter selskabet kan opsige en forsikringsaftale om skadesforsikring med en uges varsel ved urigtige risikooplysninger. 8 Omfatter livs-, ulykkes- og sygeforsikringer. 384

3 FAL 23 indeholder en bestemmelse om forsikringstagerens svig ved anmeldelsen af forsikringsbegivenheden eller ved opgørelsen af erstatningskravet. Bestemmelsen finder imidlertid kun anvendelse i tilfælde, hvor den er vedtaget mellem parterne Det følger af FAL 23, stk. 1: Er det vedtaget, at den sikrede, hvis han svigagtig opgiver eller fortier en omstændighed, der er af betydning for bedømmelsen af selskabets ansvar, skal miste den ret til forsikringsydelsen, som han ellers ville have haft, kan retten under hensyntagen til de omstændigheder, under hvilke det svigagtige forhold fandt sted, afgøre, at forsikringsydelsen uanset aftalen helt eller delvis skal erlægges. Ligesom FAL 22 angår bestemmelsen i FAL 23 alene retten til forsikringsydelsen i anledning af den konkrete forsikringsbegivenhed. Bestemmelsen indeholder ikke hjemmel for forsikringsselskabets opsigelse af forsikringsaftalen. Spørgsmålet om, i hvilket omfang et forsikringsselskab kan opsige en forsikringsaftale, må i stedet som udgangspunkt afgøres efter almindelige aftaleretlige regler. Forsikringsselskabets adgang til at opsige en forsikringsaftale beror således primært på indholdet af den indgåede forsikringsaftale. Ved skadesforsikringer forekommer der i almindelighed en opsigelsesadgang i forsikringsbetingelserne, mens dette i modsætning hertil ikke er tilfældet ved personforsikringer. Hvis forsikringsbetingelserne ikke indeholder bestemmelser om opsigelse i forsikringstiden, er udgangspunktet selvsagt, at der ikke kan ske opsigelse. 11 Formålet med tegning af personforsikringer er blandt andet at sikre sig forsikringsdækning gennem en længere periode af sit liv, herunder også i en periode hvor en ny forsikring af helbredsmæssige grunde formentlig ikke kan tegnes på tilsvarende vilkår. En opsigelsesadgang for sådanne forsikringer, der almindeligvis indgås for meget lange perioder, vil derfor som udgangspunkt ikke kunne indføres. 12 I den førnævnte sag om svig ved skadesanmeldelsen, hvor Østre Landsret afsagde dom den 5. december 2011, var erhvervsevnetabsdækningen undtaget fra forsikringsselskabets generelle opsigelsesadgang, og forsikringsbetingelserne indeholdt ikke særlige bestemmelser om en opsigelsesadgang i tilfælde af forsikringstagerens svigagtige adfærd. Forsikringen ville derfor som udgangspunkt først ophøre på udløbsdatoen, der var fastsat til 1. januar Norsk forsikringsret Den norske forsikringsaftalelov 13 sondrer ligesom FAL mellem skadesforsikring og personforsikring. Hvad angår reglerne om forsikringstagerens oplysningspligt ved skadesopgøret findes reglerne henholdsvis i 8-1 (skadesforsikring) og 18-1 (personforsikring). 14 Fælles for begge bestemmelser er, at sikrede skal give selskabet de oplysninger som er tilgængelige for ham eller hende, og som er nødvendige for, at forsikringsselskabet kan vurdere ansvaret og erstatningens størrelse. Hvis forsikringstageren svigagtigt afgiver urigtige oplysninger med henblik på at opnå en uberettiget erstatning, mister den pågældende som udgangspunkt ethvert erstatningskrav mod selskabet i anledning af samme hændelse. Det følger endvidere af bestemmelsen i 18-1 om sikredes oplysningspligt ved erstatningsopgøret sammenholdt med 12-4 om fremgangsmåden ved opsigelse generelt, at forsikringsselskabet i ovennævnte situation er berettiget til at opsige forsikringen med en uges varsel, såfremt der er tale om en syge- og ulykkesforsikring men ikke ved livsforsikring: (opplysningsplikten ved erstatningsoppgjøret) Den som ved skadeoppgjøret gir uriktige eller ufullstendige opplysninger som han eller hun vet eller må forstå kan føre til at det blir utbetalt erstatning han eller hun ikke har krav på, mister ethvert erstatningskrav mot selskapet etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning samme hending. Dersom forholdet bare er lite klanderverdig, bare angår en liten del av kravet eller dersom det ellers foreligger særlige grunner, kan han eller hun likevel få delvis erstatning gjelder tilsvarende. [fjerde ledd] 9 Ivan Sørensen, Forsikringsret, 5. udgave, 2010, side I UfR H anerkendtes en svigsregel, der kun fremgik af selskabets vedtægter. 11 Betænkning nr. 1423, Kapitel 17. Opsigelse, side UfR H. 13 Lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler med senere ændringer. 14 Betænkning nr. 1423, side

4 I tilfeller som nevnt i fjerde ledd kan selskapet si opp enhver forsikringsavtale det har med vedkommende med en ukes varsel tredje ledd første, annet og fjerde punktum gjelder tilsvarende. [femte ledd] (selskapets rett til å avbryte forsikringsforholdet i forsikringstiden) Ved livsforsikring kan selskapet ikke si opp forsikringen i andre tilfelle enn bestemt i [første ledd] Ved ulykkes- og sykeforsikring kan selskapet si opp en løpende forsikring i samsvar med reglene i 13-3 og 18-1 femte ledd. For øvrig kan det bare si opp en løpende forsikring når det foreligger et særlig forhold som er bestemt angitt i vilkårene, og oppsigelse er rimelig. Selskapet kan likevel ikke ta forbehold om rett til oppsigelse på grunn av at den forsikredes helse er forverret etter at forsikringen ble tegnet. [andet ledd] Bestemmelsen der henvises til i 13-3 omhandler forsikringstagerens oplysningspligt ved forsikringens tegning, hvilket indebærer, at der alene er hjemmel til at opsige en livsforsikring i tilfælde, hvor forsikringstageren har handlet svigagtigt ved afgivelsen af risikooplysninger ved forsikringens tegning. Ved syge- og ulykkesforsikringer er der derimod adgang til at opsige forsikringen, hvor forsikringstageren bevidst har afgivet urigtige oplysninger ved erstatningsopgøret. I norsk ret anses erhvervsevnetabsforsikringer for at høre under livsforsikringer. Afgørende for sammenligningen med dansk forsikringsret bliver herefter, hvorvidt en erhvervsevnetabsforsikring skal karakteriseres som en livsforsikring eller en syge- og ulykkesforsikring. Det følger af bilag 8, punkt 1, (c) til lov om finansiel virksomhed, 15 at almindelig livforsikring omfatter komplementære forsikringer tegnet i tilknytning til livforsikring (navnlig forsikring mod legemsbeskadigelse, herunder erhvervsudygtighed og forsikring mod dødsfald som følge af ulykkestilfælde eller forsikring mod invaliditet som følge af ulykkestilfælde eller sygdom). Henset til klassifikationen samt formålet med en erhvervsevnetabsforsikring, må det antages, at denne forsikringstype, også i dansk ret, skal behandles efter reglerne for livsforsikring. Dette indebærer, at retsstillingen for så vidt angår opsigelse af en erhvervsevnetabsforsikring (livforsikring) ved forsikringstagerens svigagtige adfærd ved skadesanmeldelsen er sammenlignelig for Danmark og Norge. Det må således antages, at de norske almindelige aftaleretlige regler vil få tilsvarende afgørende betydning for spørgsmålet, som de aftaleretlige regler har i dansk ret. 3.3 Svensk forsikringsret Den svenske forsikringsaftalelov 16 sondrer ligesom den danske og norske mellem skadesforsikring (2. del) og personforsikring (3. del). For skadesforsikring gælder der en generel adgang for forsikringsselskaber til at opsige forsikringer før forsikringstidens ophør blandt andet i tilfælde hvor forsikringstageren groft har tilsidesat sine forpligtelser overfor selskabet, jf. kap. 3, 7. I kommentaren til bestemmelsen nævnes tilfælde hvor sikrede ved grov uagtsomhed har afgivet fejlagtige oplysninger ved fremsættelsen af erstatningskravet. En tilsvarende opsigelsesadgang er imidlertid ikke hjemlet ved personforsikring, hvor 3. del, kap. 16, 4 alene giver mulighed for en nedsættelse af erstatningen i tilfælde hvor forsikringstageren har afgivet urigtige oplysninger af betydning for bedømmelsen af erstatningen: 4 Om den försäkrade eller någon annan som begär ersättning av försäkringsbolaget efter ett försäkringsfall uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgett eller förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning från försäkringen, kan den ersättning som annars skulle ha betalats till honom sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Svensk ret er derved i det væsentlige svarende til den danske retsstilling på dette punkt LBKG nr Försäkringsavtalslag (2005:104). 17 FAL 21 og

5 3.4 Finsk ret I modsætning til de øvrige nordiske forsikringsaftalelove sondrer den finske forsikringsaftalelov 18 ikke mellem skadesforsikring og personforsikring. Bestemmelsen i 72 indeholder en skønsmæssig adgang til at nedsætte erstatningen, såfremt den sikrede svigagtigt har afgivet urigtige oplysninger af betydning for vurderingen af erstatningsspørgsmålet. 19 Der indeholdes heller ikke i den finske forsikringsaftalelov en lovhjemlet opsigelsesadgang i tilfælde af forsikringstagerens forsikringssvig. 4. Ophævelse ved brud på loyalitetsforpligtelsen Dansk forsikringsret indeholder som ovenfor anført under afsnit 3.1 ikke en generel adgang til at ophæve eller opsige en indgået forsikringsaftale om personforsikring, hvor forsikringstageren svigagtigt har givet urigtige oplysninger i forbindelse med skadesanmeldelsen. I den refererede dom fra Østre Landsret af 5. december 2011 indeholdt forsikringsbetingelserne heller ikke en aftalt ophævelsesadgang for forsikringsselskabet. Alligevel gav Østre Landsret med følgende begrundelse forsikringsselskabet medhold i, at en ophævelse af forsikringsaftalen var berettiget: Efter det anførte findes A således at have afgivet bevidst urigtige oplysninger om sine helbredsforhold, vel vidende at dette havde betydning for B s beslutning den 12. april 2000 om midlertidigt at bevilge ham præmiefritagelse og månedlige ydelser for tab af erhvervsevne, en bevilling som siden blev forlænger frem til den 1. februar På denne baggrund findes B at have været berettiget til den 9. juli 2008 at ophæve forsikringen. Eftersom det karakteristiske ved en ophævelse af en indgået aftale er, at parternes fremtidige præstationspligter ophører, anses ophævelsen som en vidtgående misligholdelsesbeføjelse sammenlignet med de øvrige misligholdelsesbeføjelser. Dette er således også baggrunden for, at en misligholdelse er en nødvendig men ikke en tilstrækkelig betingelse for at kunne hæve en aftale. En ophævelse forudsætter således en kvalificerende omstændighed, hvilken kan foreligge i form af særlig aftale eller ved lovhjemmel. Hvor dette ikke er tilfældet kan en ophævelsesadgang komme på tale, hvor der foreligger en kvalificerende omstændighed, der kan karakteriseres med begrebet væsentlighed. 20 Uanset om det fremgår udtrykkeligt af parternes aftale, er hver af parterne underlagt en loyalitetspligt, hvilket indebærer, at parterne er forpligtet til at optræde loyalt over for hinanden. Ligesom enhver anden kontraksretlig pligtovertrædelse, kan en tilsidesættelse af loyalitetspligten anses som et retsbrud, der kan udløse retsvirkninger i form af misligholdelsesbeføjelser. Såfremt debitors tilsidesættelse af sin loyalitetspligt udgør en væsentlig misligholdelse set i forhold til debitors samlede ydelse, følger det af den almindelige obligationsret, at en aftale som regel vil kunne ophæves. 21 Et pligtbrud som er egnet til at nedsætte den krænkede parts tillid til modparten kan således give grundlag for ophævelse. 22 Det er almindeligt antaget, at loyalitetsforpligtelsen bør anses for værende præceptiv og således altid gælder ved siden af debitors pligt til at præstere den primære ydelse. En forsikringstagers pligt til at give forsikringsselskabet tilstrækkelige og sandfærdige oplysninger i forbindelse med en indtruffen forsikringsbegivenhed og den efterfølgende opgørelse af erstatningen må antages at være et udslag af den almindelige loyalitetsforpligtelse. 23 En bevidst afgivelse af urigtige oplysninger med henblik på at opnå en højere og uberettiget erstatning, må karakteriseres som et groft tillidsbrud overfor forsikringsselskabet og udgør dermed en så kvalificerende omstændighed, at forsikringsselskabet har ret til at ophæve en ellers uopsigelig personforsikring. Dette gælder uanset, at loyalitetsforpligtelsen anses som en biforpligtelse i forhold til forsikringstagerens pligt til at betale forsikringspræmien. Hjemlen for forsikringsselskabets ophævelse af forsikringsaftalen i Østre Landsrets dom af 5. december 2011 synes da også på baggrund af landsrettens præmisser netop at skulle findes i den almindelige obligationsret. Den af forsikringstageren udviste svigagtige adfærd var således tilstrækkelig for landsretten til, at forsikringssel- 18 Lagen den 28. juni 1994 om försäkringsavtal (543/1994) med senere ændringer. 19 Betænkning nr. 1423, s Mads Bryde Andersen og Joseph Lookofsky, Lærebog i obligationsret I, side 212 og Mads Bryde Andersen og Joseph Lookofsky, Lærebog i obligationsret I, side Mads Bryde Andersen og Joseph Lookofsky, Lærebog i obligationsret I, side Som nævnt i afsnit 3.1 er denne pligt også lovfæstet i FAL

6 skabet var berettiget til at ophæve personforsikringen, som ellers først ville udløbe mange år senere. 5. Bør forsikringsbetingelser indeholde en aftalebestemt ophævelsesadgang? Henset til at forsikringssvig tilsyneladende er et stigende problem i Danmark 24 og til at danske forsikringsselskabers forsikringsbetingelser for personforsikring i almindelighed ikke indeholder bestemmelser om svig ved skadesanmeldelsen, 25 er det relevant at overveje om danske forsikringsselskaber fremover kan og bør indføre en generel ophævelsesadgang i personforsikringer i tilfælde af forsikringstagerens svigagtige adfærd ved skadesanmeldelsen. Der synes ikke at være noget til hinder for, at der i fremtidige 26 forsikringsbetingelser for personforsikring indføres en ophævelsesadgang i tilfælde af forsikringstagerens forsikringssvig ved skadesanmeldelsen. Det må imidlertid anses for tvivlsomt, hvorvidt en sådan ophævelsesadgang vil have reel funktion og lette adgangen for forsikringsselskabernes mulighed for frigørelse fra forsikringsaftaler, eller om bestemmelsen blot vil være et udtryk for den allerede gældende retsstilling, som følger af den almindelige obligationsret herunder reglerne om parternes loyalitetsforpligtelse. Det forhold, at en ophævelsesadgang følger direkte af forsikringsaftalen vil være udtryk for, at der allerede på forhånd er taget stilling til forholdets karakter som værende væsentligt. Afgørelsen af om et forsikringsselskabs ophævelse af en given forsikring er berettiget i tilfælde af forsikringssvig, vil således ikke alene afhænge af en vurdering om svigen udgør en kvalificerende omstændighed. 27 Ophævelsesadgangen er jo netop hjemlet i parternes aftale. Dertil kommer, at en aftalebestemt ophævelsesadgang i forsikringsbetingelserne vil bibringe forsikringstageren klarhed over konsekvenserne af en svigagtig adfærd. Såfremt forsikringstageren er bevidst, om muligheden for forsikringsselskabets ophævelse af forsikringen, vil motivationen for at afgive sandfærdige oplysninger formentlig styrkes. Det er imidlertid væsentligt at holde sig for øje, at forsikringsselskaberne i hvert tilfælde fortsat vil skulle løfte bevisbyrden for, at den pågældende forsikringstager har udvist en svigagtig adfærd, der har haft betydning for selskabets dispositioner. Denne bevisbyrde kan selv i åbenlyse tilfælde være vanskelig at løfte for selskabet. 28 En udtrykkelig aftalt ophævelsesadgang vil ikke ændre på dette faktum. Også kommercielle hensyn kunne medføre at selskaberne ville tøve overfor at indføre en udtrykkelig ophævelsesadgang i tilfælde af svig. Et sådan skridt ville blandt andet udgøre et brud på den almene opfattelse, at personforsikringer er uopsigelige. Såfremt det antages, at bestemmelsen i FAL 23 kan anvendes analogt på en aftalt ophævelsesadgang, følger det af princippet heri, at retten kan afgøre om omstændighederne omkring den udviste svig berettiger selskabet til at frigøre sig fra forsikringsaftalen. 29 Om en domstol ville foretage en sådan analogisk anvendelse af 23, skal ikke forfølges nærmere her. Indtil videre står afgørelsen i Østre Landsrets dom af 5. december 2011 alene, og det er ikke muligt endegyldigt at udtale sig om, hvordan retspraksis i øvrigt vil gribe denne problemstilling an. I den pågældende dom valgte Østre Landsret, at lade den almindelige obligationsret være afgørende formentlig som følge af den manglende regulering af spørgsmålet i dansk forsikringsret og forsikringsbetingelserne. 6. Sammenfatning I dansk ret er der ingen lovhjemlet adgang for forsikringsselskaber til at opsige eller ophæve en erhvervsevnetabsforsikring i anledning af en forsikringstagers svigagtige adfærd ved skadesanmeldelsen. Der er endvidere ikke kutyme for, at danske forsikrings- 24 Tal fra seks af landets største forsikringsselskaber viser, at der i 2010 blev afsløret snyd for over 243 mio. kr. I 2009 og 2008 lå tallet på henholdsvis 231 mio. kr. og 199 mio. kr. Kilde: Berlingske Tidende. 25 Ivan Sørensen, Forsikringsret, 5. udgave, 2010, side Det må på grundlag af afgørelsen i U H antages at en sådan opsigelsesadgang ikke kan indføres i en allerede indgået personforsikring for et bestemt åremål. 27 Se afsnit Byrettens afgørelse i den omtalte Østre Landsrets dom af 5. december Se om bestemmelsen i afsnit

7 betingelser ved personforsikring indeholder bestemmelser om svig fra forsikringstagerens side, hvorfor opfattelsen er, at en erhvervsevnetabsforsikring som udgangspunkt er uopsigelig fra forsikringsselskabernes side. Forsikringsselskabernes frigørelse fra en forsikringsaftale må imidlertid antages, at være underlagt den almindelige obligationsret, hvorfor der kan ske ophævelse af en forsikringsaftale i tilfælde af forsikringstagerens væsentlige misligholdelse. En svigagtig adfærd ved skadesanmeldelsen udgør et brud på den loyalitetsforpligtelse som påhviler forsikringstageren i aftaleforholdet med forsikringsselskabet og vil efter omstændighederne kunne udgøre en så kvalificerende omstændighed, at det berettiger forsikringsselskabet til at bringe aftaleforholdet til ophør. Forudsat, at forsikringsselskabet kan løfte bevisbyrden for en svigagtig adfærd, vil selskabet derfor kunne ophæve forsikringsaftalen med henvisning til almindelige obligationsretlige principper. Østre Landsrets dom af 5. december 2011, hvor et forsikringsselskabs ophævelse af en erhvervsevnetabsforsikring i anledning af forsikringstagerens afgivelse af bevidst urigtige oplysninger ved skadesanmeldelsen anses for berettiget, er dermed et brud på opfattelsen af, at denne forsikringstype er uopsigelig. Landsretten synes netop at have fundet hjemlen for afgørelsen i den almindelige obligationsret, hvorfor en udtrykkelig ophævelsesadgang i forsikringsbetingelserne eller en direkte hjemmel i FAL ikke er en nødvendighed. 389

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer - begrebet sikkerhedsforholdsregler, sondringen til objektive ansvarsfraskrivelser samt en komparativ analyse til norsk ret Aalborg Universitet Juridisk kandidatafhandling

Læs mere

Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark

Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark Ivan Sørensen Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse ved private forsikringer i Danmark Maj 2001 Indholdsfortegnelse Forord Kap. 1 Indledning 1. Nogle udviklingslinier...8 A. Reguleringen af forbrugerbeskyttelsen...8

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Privat kaution - begreb, reguleringsmetode og anvendelsesområde i nordisk perspektiv

Privat kaution - begreb, reguleringsmetode og anvendelsesområde i nordisk perspektiv Privat kaution - begreb, reguleringsmetode og anvendelsesområde i nordisk perspektiv af Adjunkt Nina Dietz Legind 1. Indledning Bank- og sparekasselovens 41 a regulerer i et vist omfang privat kaution

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Den 18. februar 2015 blev i sag nr. 85614: mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne har familieforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S. De

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER

LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER Kandidatspeciale - Aalborg Universitet Kristina Estrup Elholm - studienummer 20083600 Titelblad Type: Uddannelsessted: Studieretning:

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie Tilbagekaldelse af spanske oliven I forbindelse med produktionen af nogle sorte oliven i Spanien sker der en fejl i produktionsprocessen. Fejlen indebærer,

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2007 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2007 2.173 klager, hvilket er det laveste antal i 16 år. Samtidig har de sidste 4 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Case Law Denmark (DK) 2

Case Law Denmark (DK) 2 Sø- og Handelsretten (The Maritime and Commercial Court of Copenhagen ), Judgment of 26 January 1999 in case N 4/95, The Consumer Ombudsman versus Den Danske Bank A/S and The Danish Bankers Association

Læs mere

Henrik Kure. Formueret kompendium

Henrik Kure. Formueret kompendium Henrik Kure Formueret kompendium Læseprøve 2011 Henrik Kure Formueret kompendium (læseprøve 2011) 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2009 Omslag: Birger Gregers MDD, Frederiksberg Sats

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Udmåling af erhvervsevnetabserstatning for unge under uddannelse

Udmåling af erhvervsevnetabserstatning for unge under uddannelse Udmåling af erhvervsevnetabserstatning for unge under uddannelse Calculation of the compensation for loss of future earning capacity for young students af ELISABETH ANDERSEN-MØLLER Denne afhandling vurderer

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere