Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen"

Transkript

1 Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen Af partner, Torben Bondrop, Plesner Artiklen diskuterer hjemlen for forsikringsselskabers ophævelse af forsikringsaftaler i tilfælde hvor forsikringstageren bevidst har afgivet urigtige oplysninger ved skadesanmeldelsen med henblik på at opnå en uberettiget erstatning. Artiklen har særligt fokus på det samspil, der er mellem den manglende regulering af spørgsmålet i dansk forsikringsret og den almindelige obligationsret. 1. Problemstilling Når en forsikringstager bevidst afgiver urigtige oplysninger for at opnå en erstatning, som vedkommende ikke er berettiget til, foreligger der forsikringssvig. Forsikringstagerens adfærd må karakteriseres som et groft brud på det tillidsforhold, der består mellem denne og forsikringsselskabet i kraft af den indgåede forsikringsaftale. Forsikringsselskabet vil i den pågældende situation have en berettiget interesse i at kunne frigøre sig fra aftalen med forsikringstageren, hvorved hver af parternes fremtidige forpligtelser bortfalder. Spørgsmålet er imidlertid om og i givet fald på hvilket retsgrundlag forsikringsselskabet i en sådan situation kan kræve at blive frigjort fra forsikringsaftalen i forsikringstiden. Forsikringsbetingelserne indeholder som regel ikke bestemmelser om svig fra forsikringstagerens side. 1 Ligeledes indeholder den danske forsikringsaftalelov (FAL) alene sporadiske regler der beskytter mod svig ved anmeldelse af forsikringsbegivenheden, og som det vil fremgå nedenfor, giver bestemmelserne ikke forsikringsselskaberne adgang til at frigøre sig fra forsikringsaftalen i tilfælde af forsikringstagerens svigagtige adfærd. Forsikringsselskabets mulighed for at frigøre sig fra en forsikringsaftale synes således alene at være reguleret af de almindelige obligationsretlige regler, hvorfor berettigelsen af en frigørelse i høj grad vil afhænge af domstolenes stillingtagen til den konkrete sag. Rent strafferetligt behandles forsikringssvig som bedrageri eller forsøg herpå i henhold til straffelovens 279. Den strafferetlige bedømmelse har naturligvis betydning for, om forsikringssselskabets eventuelle frigørelse fra forsikringsaftalen kan anses for berettiget, men det er ikke en nødvendig betingelse, at der foreligger bevis for bedrageri, for at det kan lægges til grund, at en forsikringstager må anses for at have handlet svigagtigt overfor forsikringsselskabet Baggrund Den 5. december 2011 afsagde Østre Landsret dom i en ankesag 4 mellem en forsikringstager og et forsikringsselskab, 5 hvorved landsretten blandt andet gav selskabet 1 Ivan Sørensen, Forsikringsret, 5. udgave, 2010, side Dette følger at det forhold, at der ikke på civilprocessens område kræves fuldt bevis for de retsfakta der begrunder et fremsat proceskrav, hvilket står i modsætning til strafferettens princip om in dubio pro reo. Se Bernhard Gomard og Michael Listrup, Civilprocessen, 6. udgave, 2007, side Dette følger endvidere af Østre Landsrets dom af 5. december 2011 omtalt nedenfor, hvor politiet ikke fandt tilstrækkeligt bevis for bedrageri til tiltalerejsning i henhold til straffelovens 279, men landsretten fandt det bevist, at forsikringstageren havde udvist svig overfor forsikringsselskabet. 4 Østre Landsrets dom af 5. december 2011 i sag nr. B Sagen blev ført af undertegnede for forsikringsselskabet. 383

2 medhold i, at det havde været berettiget til at ophæve en tegnet erhvervsevnetabsforsikring som følge af, at forsikringstageren havde afgivet bevidst urigtige oplysninger vedrørende sin erhvervsevnenedsættelse. Landsretten henviste ikke til hjemlen for forsikringsselskabets ophævelse af forsikringsaftalen, og forsikringsbetingelserne indeholdt ikke en aftalt ophævelsesadgang for forsikringsselskabet, hvorfor dommen giver anledning til at klarlægge retsstillingen i forhold til forsikringsselskabers adgang til at frigøre sig fra forsikringsaftaler, når den sikrede har udvist forsikringssvig ved skadesanmeldelsen. Sagen var anlagt af forsikringstageren mod forsikringsselskabet med påstand om yderligere præmiefritagelse samt betaling af ydelser under en erhvervsevnetabsforsikring. Forsikringsselskabet påstod frifindelse og nedlagde selvstændig påstand om, at det havde været berettiget til at ophæve forsikringen som følge af forsikringstagerens svig. Forsikringstageren fik medhold i byretten og frifandtes for den af forsikringsselskabet nedlagte påstand. Med ganske klare præmisser ændrede landsretten imidlertid byrettens afgørelse, hvorefter forsikringsselskabet blev frifundet og fik medhold i sin påstand om, at ophævelsen af forsikringen havde været berettiget. Landsretten lagde til grund, at forsikringstageren bevidst havde afgivet urigtige helbredsoplysninger efter en indtruffen forsikringsbegivenhed vel vidende, at dette havde betydning for forsikringsselskabets bevilling af præmiefritagelse og udbetaling af månedlige ydelser for tab af erhvervsevne. De urigtige oplysninger bestod blandt andet i, at forsikringstageren foregav den pågældende skade som betydelig mere invaliderende, end hvad tilfældet var. 6 Landsrettens afgørelse vedrørende forsikringsselskabets ophævelse af forsikringen var alene begrundet med, at forsikringstageren bevidst havde afgivet urigtige oplysninger om sine helbredsforhold, der havde haft betydning for selskabets beslutning om erstatning. 3. Opsigelse af forsikringsaftalen ved forsikringstagerens svig 3.1 Dansk forsikringsret FAL indeholder ingen almindelige regler om forsikringsselskabets mulighed for at opsige forsikringsaftalen i aftaleperioden. Loven indeholder alene særlige opsigelsesregler, herunder ved manglende præmiebetaling, urigtige risikooplysninger ved skadesforsikringer mv. 7 Adgangen til at opsige personforsikringer 8 er imidlertid ikke reguleret af særlige bestemmelser i FAL. Efter FAL 4 er en forsikringsaftale ikke bindende for forsikringsselskabet, såfremt forsikringstageren i ond tro har givet urigtige oplysninger ved forsikringens tegning, og dette har haft betydning for selskabet. Denne situation adskiller sig imidlertid afgørende fra de tilfælde, hvor der er indgået en gyldig forsikringsaftale og forsikringstageren ved skadesanmeldelsen afgiver bevidst urigtige oplysninger. Det er alene sidstnævnte situation, som er genstanden for denne artikel. Efter FAL 22 der angår sikredes pligter, når forsikringsbegivenheden indtræder, skal sikrede give alle tilgængelige oplysninger om forhold, der kan være af betydning for blandt andet fastsættelsen af det beløb, forsikringsselskabet skal yde, jf. 22, stk. 1. Såfremt forsikringstageren forsømmer denne pligt, er forsikringsselskabet ikke ansvarligt i videre omfang, end det ville have været, hvis sådan meddelelse var givet. Såfremt det antages, at forsikringsselskabet på grund af forsømmelsen er blevet afskåret fra at oplyse omstændigheder, som ville ophæve eller begrænse dets ansvar, afgøres det under hensyn til de foreliggende omstændigheder, om erstatning skal ydes og i bekræftende fald med hvilket beløb, jf. 22, stk. 2, jf. 21, stk. 2. Bestemmelsen giver således ikke forsikringsselskabet adgang til at opsige en forsikringsaftale i tilfælde, hvor forsikringstageren bevidst har afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med forsikringsbegivenheden. Bestemmelsen regulerer alene muligheden for, at erstatningen i forbindelse med den konkrete forsikringsbegivenhed kan nedsættes eller bortfalde. 6 Forsikringsselskabet førte bevis for dette ved at fremlægge videooptagelser optaget uden forsikringstagerens vidende af efterforskere antaget af selskabet. Optagelserne viste forsikringstageren i situationer, der var uforenelige med de af forsikringstageren oplyste gener. 7 Se bestemmelsen i FAL 5, stk. 2 hvorefter selskabet kan opsige en forsikringsaftale om skadesforsikring med en uges varsel ved urigtige risikooplysninger. 8 Omfatter livs-, ulykkes- og sygeforsikringer. 384

3 FAL 23 indeholder en bestemmelse om forsikringstagerens svig ved anmeldelsen af forsikringsbegivenheden eller ved opgørelsen af erstatningskravet. Bestemmelsen finder imidlertid kun anvendelse i tilfælde, hvor den er vedtaget mellem parterne Det følger af FAL 23, stk. 1: Er det vedtaget, at den sikrede, hvis han svigagtig opgiver eller fortier en omstændighed, der er af betydning for bedømmelsen af selskabets ansvar, skal miste den ret til forsikringsydelsen, som han ellers ville have haft, kan retten under hensyntagen til de omstændigheder, under hvilke det svigagtige forhold fandt sted, afgøre, at forsikringsydelsen uanset aftalen helt eller delvis skal erlægges. Ligesom FAL 22 angår bestemmelsen i FAL 23 alene retten til forsikringsydelsen i anledning af den konkrete forsikringsbegivenhed. Bestemmelsen indeholder ikke hjemmel for forsikringsselskabets opsigelse af forsikringsaftalen. Spørgsmålet om, i hvilket omfang et forsikringsselskab kan opsige en forsikringsaftale, må i stedet som udgangspunkt afgøres efter almindelige aftaleretlige regler. Forsikringsselskabets adgang til at opsige en forsikringsaftale beror således primært på indholdet af den indgåede forsikringsaftale. Ved skadesforsikringer forekommer der i almindelighed en opsigelsesadgang i forsikringsbetingelserne, mens dette i modsætning hertil ikke er tilfældet ved personforsikringer. Hvis forsikringsbetingelserne ikke indeholder bestemmelser om opsigelse i forsikringstiden, er udgangspunktet selvsagt, at der ikke kan ske opsigelse. 11 Formålet med tegning af personforsikringer er blandt andet at sikre sig forsikringsdækning gennem en længere periode af sit liv, herunder også i en periode hvor en ny forsikring af helbredsmæssige grunde formentlig ikke kan tegnes på tilsvarende vilkår. En opsigelsesadgang for sådanne forsikringer, der almindeligvis indgås for meget lange perioder, vil derfor som udgangspunkt ikke kunne indføres. 12 I den førnævnte sag om svig ved skadesanmeldelsen, hvor Østre Landsret afsagde dom den 5. december 2011, var erhvervsevnetabsdækningen undtaget fra forsikringsselskabets generelle opsigelsesadgang, og forsikringsbetingelserne indeholdt ikke særlige bestemmelser om en opsigelsesadgang i tilfælde af forsikringstagerens svigagtige adfærd. Forsikringen ville derfor som udgangspunkt først ophøre på udløbsdatoen, der var fastsat til 1. januar Norsk forsikringsret Den norske forsikringsaftalelov 13 sondrer ligesom FAL mellem skadesforsikring og personforsikring. Hvad angår reglerne om forsikringstagerens oplysningspligt ved skadesopgøret findes reglerne henholdsvis i 8-1 (skadesforsikring) og 18-1 (personforsikring). 14 Fælles for begge bestemmelser er, at sikrede skal give selskabet de oplysninger som er tilgængelige for ham eller hende, og som er nødvendige for, at forsikringsselskabet kan vurdere ansvaret og erstatningens størrelse. Hvis forsikringstageren svigagtigt afgiver urigtige oplysninger med henblik på at opnå en uberettiget erstatning, mister den pågældende som udgangspunkt ethvert erstatningskrav mod selskabet i anledning af samme hændelse. Det følger endvidere af bestemmelsen i 18-1 om sikredes oplysningspligt ved erstatningsopgøret sammenholdt med 12-4 om fremgangsmåden ved opsigelse generelt, at forsikringsselskabet i ovennævnte situation er berettiget til at opsige forsikringen med en uges varsel, såfremt der er tale om en syge- og ulykkesforsikring men ikke ved livsforsikring: (opplysningsplikten ved erstatningsoppgjøret) Den som ved skadeoppgjøret gir uriktige eller ufullstendige opplysninger som han eller hun vet eller må forstå kan føre til at det blir utbetalt erstatning han eller hun ikke har krav på, mister ethvert erstatningskrav mot selskapet etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning samme hending. Dersom forholdet bare er lite klanderverdig, bare angår en liten del av kravet eller dersom det ellers foreligger særlige grunner, kan han eller hun likevel få delvis erstatning gjelder tilsvarende. [fjerde ledd] 9 Ivan Sørensen, Forsikringsret, 5. udgave, 2010, side I UfR H anerkendtes en svigsregel, der kun fremgik af selskabets vedtægter. 11 Betænkning nr. 1423, Kapitel 17. Opsigelse, side UfR H. 13 Lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler med senere ændringer. 14 Betænkning nr. 1423, side

4 I tilfeller som nevnt i fjerde ledd kan selskapet si opp enhver forsikringsavtale det har med vedkommende med en ukes varsel tredje ledd første, annet og fjerde punktum gjelder tilsvarende. [femte ledd] (selskapets rett til å avbryte forsikringsforholdet i forsikringstiden) Ved livsforsikring kan selskapet ikke si opp forsikringen i andre tilfelle enn bestemt i [første ledd] Ved ulykkes- og sykeforsikring kan selskapet si opp en løpende forsikring i samsvar med reglene i 13-3 og 18-1 femte ledd. For øvrig kan det bare si opp en løpende forsikring når det foreligger et særlig forhold som er bestemt angitt i vilkårene, og oppsigelse er rimelig. Selskapet kan likevel ikke ta forbehold om rett til oppsigelse på grunn av at den forsikredes helse er forverret etter at forsikringen ble tegnet. [andet ledd] Bestemmelsen der henvises til i 13-3 omhandler forsikringstagerens oplysningspligt ved forsikringens tegning, hvilket indebærer, at der alene er hjemmel til at opsige en livsforsikring i tilfælde, hvor forsikringstageren har handlet svigagtigt ved afgivelsen af risikooplysninger ved forsikringens tegning. Ved syge- og ulykkesforsikringer er der derimod adgang til at opsige forsikringen, hvor forsikringstageren bevidst har afgivet urigtige oplysninger ved erstatningsopgøret. I norsk ret anses erhvervsevnetabsforsikringer for at høre under livsforsikringer. Afgørende for sammenligningen med dansk forsikringsret bliver herefter, hvorvidt en erhvervsevnetabsforsikring skal karakteriseres som en livsforsikring eller en syge- og ulykkesforsikring. Det følger af bilag 8, punkt 1, (c) til lov om finansiel virksomhed, 15 at almindelig livforsikring omfatter komplementære forsikringer tegnet i tilknytning til livforsikring (navnlig forsikring mod legemsbeskadigelse, herunder erhvervsudygtighed og forsikring mod dødsfald som følge af ulykkestilfælde eller forsikring mod invaliditet som følge af ulykkestilfælde eller sygdom). Henset til klassifikationen samt formålet med en erhvervsevnetabsforsikring, må det antages, at denne forsikringstype, også i dansk ret, skal behandles efter reglerne for livsforsikring. Dette indebærer, at retsstillingen for så vidt angår opsigelse af en erhvervsevnetabsforsikring (livforsikring) ved forsikringstagerens svigagtige adfærd ved skadesanmeldelsen er sammenlignelig for Danmark og Norge. Det må således antages, at de norske almindelige aftaleretlige regler vil få tilsvarende afgørende betydning for spørgsmålet, som de aftaleretlige regler har i dansk ret. 3.3 Svensk forsikringsret Den svenske forsikringsaftalelov 16 sondrer ligesom den danske og norske mellem skadesforsikring (2. del) og personforsikring (3. del). For skadesforsikring gælder der en generel adgang for forsikringsselskaber til at opsige forsikringer før forsikringstidens ophør blandt andet i tilfælde hvor forsikringstageren groft har tilsidesat sine forpligtelser overfor selskabet, jf. kap. 3, 7. I kommentaren til bestemmelsen nævnes tilfælde hvor sikrede ved grov uagtsomhed har afgivet fejlagtige oplysninger ved fremsættelsen af erstatningskravet. En tilsvarende opsigelsesadgang er imidlertid ikke hjemlet ved personforsikring, hvor 3. del, kap. 16, 4 alene giver mulighed for en nedsættelse af erstatningen i tilfælde hvor forsikringstageren har afgivet urigtige oplysninger af betydning for bedømmelsen af erstatningen: 4 Om den försäkrade eller någon annan som begär ersättning av försäkringsbolaget efter ett försäkringsfall uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgett eller förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning från försäkringen, kan den ersättning som annars skulle ha betalats till honom sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Svensk ret er derved i det væsentlige svarende til den danske retsstilling på dette punkt LBKG nr Försäkringsavtalslag (2005:104). 17 FAL 21 og

5 3.4 Finsk ret I modsætning til de øvrige nordiske forsikringsaftalelove sondrer den finske forsikringsaftalelov 18 ikke mellem skadesforsikring og personforsikring. Bestemmelsen i 72 indeholder en skønsmæssig adgang til at nedsætte erstatningen, såfremt den sikrede svigagtigt har afgivet urigtige oplysninger af betydning for vurderingen af erstatningsspørgsmålet. 19 Der indeholdes heller ikke i den finske forsikringsaftalelov en lovhjemlet opsigelsesadgang i tilfælde af forsikringstagerens forsikringssvig. 4. Ophævelse ved brud på loyalitetsforpligtelsen Dansk forsikringsret indeholder som ovenfor anført under afsnit 3.1 ikke en generel adgang til at ophæve eller opsige en indgået forsikringsaftale om personforsikring, hvor forsikringstageren svigagtigt har givet urigtige oplysninger i forbindelse med skadesanmeldelsen. I den refererede dom fra Østre Landsret af 5. december 2011 indeholdt forsikringsbetingelserne heller ikke en aftalt ophævelsesadgang for forsikringsselskabet. Alligevel gav Østre Landsret med følgende begrundelse forsikringsselskabet medhold i, at en ophævelse af forsikringsaftalen var berettiget: Efter det anførte findes A således at have afgivet bevidst urigtige oplysninger om sine helbredsforhold, vel vidende at dette havde betydning for B s beslutning den 12. april 2000 om midlertidigt at bevilge ham præmiefritagelse og månedlige ydelser for tab af erhvervsevne, en bevilling som siden blev forlænger frem til den 1. februar På denne baggrund findes B at have været berettiget til den 9. juli 2008 at ophæve forsikringen. Eftersom det karakteristiske ved en ophævelse af en indgået aftale er, at parternes fremtidige præstationspligter ophører, anses ophævelsen som en vidtgående misligholdelsesbeføjelse sammenlignet med de øvrige misligholdelsesbeføjelser. Dette er således også baggrunden for, at en misligholdelse er en nødvendig men ikke en tilstrækkelig betingelse for at kunne hæve en aftale. En ophævelse forudsætter således en kvalificerende omstændighed, hvilken kan foreligge i form af særlig aftale eller ved lovhjemmel. Hvor dette ikke er tilfældet kan en ophævelsesadgang komme på tale, hvor der foreligger en kvalificerende omstændighed, der kan karakteriseres med begrebet væsentlighed. 20 Uanset om det fremgår udtrykkeligt af parternes aftale, er hver af parterne underlagt en loyalitetspligt, hvilket indebærer, at parterne er forpligtet til at optræde loyalt over for hinanden. Ligesom enhver anden kontraksretlig pligtovertrædelse, kan en tilsidesættelse af loyalitetspligten anses som et retsbrud, der kan udløse retsvirkninger i form af misligholdelsesbeføjelser. Såfremt debitors tilsidesættelse af sin loyalitetspligt udgør en væsentlig misligholdelse set i forhold til debitors samlede ydelse, følger det af den almindelige obligationsret, at en aftale som regel vil kunne ophæves. 21 Et pligtbrud som er egnet til at nedsætte den krænkede parts tillid til modparten kan således give grundlag for ophævelse. 22 Det er almindeligt antaget, at loyalitetsforpligtelsen bør anses for værende præceptiv og således altid gælder ved siden af debitors pligt til at præstere den primære ydelse. En forsikringstagers pligt til at give forsikringsselskabet tilstrækkelige og sandfærdige oplysninger i forbindelse med en indtruffen forsikringsbegivenhed og den efterfølgende opgørelse af erstatningen må antages at være et udslag af den almindelige loyalitetsforpligtelse. 23 En bevidst afgivelse af urigtige oplysninger med henblik på at opnå en højere og uberettiget erstatning, må karakteriseres som et groft tillidsbrud overfor forsikringsselskabet og udgør dermed en så kvalificerende omstændighed, at forsikringsselskabet har ret til at ophæve en ellers uopsigelig personforsikring. Dette gælder uanset, at loyalitetsforpligtelsen anses som en biforpligtelse i forhold til forsikringstagerens pligt til at betale forsikringspræmien. Hjemlen for forsikringsselskabets ophævelse af forsikringsaftalen i Østre Landsrets dom af 5. december 2011 synes da også på baggrund af landsrettens præmisser netop at skulle findes i den almindelige obligationsret. Den af forsikringstageren udviste svigagtige adfærd var således tilstrækkelig for landsretten til, at forsikringssel- 18 Lagen den 28. juni 1994 om försäkringsavtal (543/1994) med senere ændringer. 19 Betænkning nr. 1423, s Mads Bryde Andersen og Joseph Lookofsky, Lærebog i obligationsret I, side 212 og Mads Bryde Andersen og Joseph Lookofsky, Lærebog i obligationsret I, side Mads Bryde Andersen og Joseph Lookofsky, Lærebog i obligationsret I, side Som nævnt i afsnit 3.1 er denne pligt også lovfæstet i FAL

6 skabet var berettiget til at ophæve personforsikringen, som ellers først ville udløbe mange år senere. 5. Bør forsikringsbetingelser indeholde en aftalebestemt ophævelsesadgang? Henset til at forsikringssvig tilsyneladende er et stigende problem i Danmark 24 og til at danske forsikringsselskabers forsikringsbetingelser for personforsikring i almindelighed ikke indeholder bestemmelser om svig ved skadesanmeldelsen, 25 er det relevant at overveje om danske forsikringsselskaber fremover kan og bør indføre en generel ophævelsesadgang i personforsikringer i tilfælde af forsikringstagerens svigagtige adfærd ved skadesanmeldelsen. Der synes ikke at være noget til hinder for, at der i fremtidige 26 forsikringsbetingelser for personforsikring indføres en ophævelsesadgang i tilfælde af forsikringstagerens forsikringssvig ved skadesanmeldelsen. Det må imidlertid anses for tvivlsomt, hvorvidt en sådan ophævelsesadgang vil have reel funktion og lette adgangen for forsikringsselskabernes mulighed for frigørelse fra forsikringsaftaler, eller om bestemmelsen blot vil være et udtryk for den allerede gældende retsstilling, som følger af den almindelige obligationsret herunder reglerne om parternes loyalitetsforpligtelse. Det forhold, at en ophævelsesadgang følger direkte af forsikringsaftalen vil være udtryk for, at der allerede på forhånd er taget stilling til forholdets karakter som værende væsentligt. Afgørelsen af om et forsikringsselskabs ophævelse af en given forsikring er berettiget i tilfælde af forsikringssvig, vil således ikke alene afhænge af en vurdering om svigen udgør en kvalificerende omstændighed. 27 Ophævelsesadgangen er jo netop hjemlet i parternes aftale. Dertil kommer, at en aftalebestemt ophævelsesadgang i forsikringsbetingelserne vil bibringe forsikringstageren klarhed over konsekvenserne af en svigagtig adfærd. Såfremt forsikringstageren er bevidst, om muligheden for forsikringsselskabets ophævelse af forsikringen, vil motivationen for at afgive sandfærdige oplysninger formentlig styrkes. Det er imidlertid væsentligt at holde sig for øje, at forsikringsselskaberne i hvert tilfælde fortsat vil skulle løfte bevisbyrden for, at den pågældende forsikringstager har udvist en svigagtig adfærd, der har haft betydning for selskabets dispositioner. Denne bevisbyrde kan selv i åbenlyse tilfælde være vanskelig at løfte for selskabet. 28 En udtrykkelig aftalt ophævelsesadgang vil ikke ændre på dette faktum. Også kommercielle hensyn kunne medføre at selskaberne ville tøve overfor at indføre en udtrykkelig ophævelsesadgang i tilfælde af svig. Et sådan skridt ville blandt andet udgøre et brud på den almene opfattelse, at personforsikringer er uopsigelige. Såfremt det antages, at bestemmelsen i FAL 23 kan anvendes analogt på en aftalt ophævelsesadgang, følger det af princippet heri, at retten kan afgøre om omstændighederne omkring den udviste svig berettiger selskabet til at frigøre sig fra forsikringsaftalen. 29 Om en domstol ville foretage en sådan analogisk anvendelse af 23, skal ikke forfølges nærmere her. Indtil videre står afgørelsen i Østre Landsrets dom af 5. december 2011 alene, og det er ikke muligt endegyldigt at udtale sig om, hvordan retspraksis i øvrigt vil gribe denne problemstilling an. I den pågældende dom valgte Østre Landsret, at lade den almindelige obligationsret være afgørende formentlig som følge af den manglende regulering af spørgsmålet i dansk forsikringsret og forsikringsbetingelserne. 6. Sammenfatning I dansk ret er der ingen lovhjemlet adgang for forsikringsselskaber til at opsige eller ophæve en erhvervsevnetabsforsikring i anledning af en forsikringstagers svigagtige adfærd ved skadesanmeldelsen. Der er endvidere ikke kutyme for, at danske forsikrings- 24 Tal fra seks af landets største forsikringsselskaber viser, at der i 2010 blev afsløret snyd for over 243 mio. kr. I 2009 og 2008 lå tallet på henholdsvis 231 mio. kr. og 199 mio. kr. Kilde: Berlingske Tidende. 25 Ivan Sørensen, Forsikringsret, 5. udgave, 2010, side Det må på grundlag af afgørelsen i U H antages at en sådan opsigelsesadgang ikke kan indføres i en allerede indgået personforsikring for et bestemt åremål. 27 Se afsnit Byrettens afgørelse i den omtalte Østre Landsrets dom af 5. december Se om bestemmelsen i afsnit

7 betingelser ved personforsikring indeholder bestemmelser om svig fra forsikringstagerens side, hvorfor opfattelsen er, at en erhvervsevnetabsforsikring som udgangspunkt er uopsigelig fra forsikringsselskabernes side. Forsikringsselskabernes frigørelse fra en forsikringsaftale må imidlertid antages, at være underlagt den almindelige obligationsret, hvorfor der kan ske ophævelse af en forsikringsaftale i tilfælde af forsikringstagerens væsentlige misligholdelse. En svigagtig adfærd ved skadesanmeldelsen udgør et brud på den loyalitetsforpligtelse som påhviler forsikringstageren i aftaleforholdet med forsikringsselskabet og vil efter omstændighederne kunne udgøre en så kvalificerende omstændighed, at det berettiger forsikringsselskabet til at bringe aftaleforholdet til ophør. Forudsat, at forsikringsselskabet kan løfte bevisbyrden for en svigagtig adfærd, vil selskabet derfor kunne ophæve forsikringsaftalen med henvisning til almindelige obligationsretlige principper. Østre Landsrets dom af 5. december 2011, hvor et forsikringsselskabs ophævelse af en erhvervsevnetabsforsikring i anledning af forsikringstagerens afgivelse af bevidst urigtige oplysninger ved skadesanmeldelsen anses for berettiget, er dermed et brud på opfattelsen af, at denne forsikringstype er uopsigelig. Landsretten synes netop at have fundet hjemlen for afgørelsen i den almindelige obligationsret, hvorfor en udtrykkelig ophævelsesadgang i forsikringsbetingelserne eller en direkte hjemmel i FAL ikke er en nødvendighed. 389

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab NFT 1/1993 Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab Indlæg på Nordisk Seminar om Forbrugerforsikring, Stockholm 1992 af landsdommer Preben Lyngsø, Danmark Den bærende ide bag det regelkompleks,

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

Præmiefritagelse. Nykredit Livsforsikring A/S

Præmiefritagelse. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6620-3, Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Forsikring og erstatning

Forsikring og erstatning Forsikring og erstatning Køb af fast ejendom Indledning EAL 19 Ifølge EAL 19, stk. 1 er der ikke erstatningsansvar for skader der er dækket af en tingsforsikring. Typisk tænker man at EAL gælder erstatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015)

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Sagen handler om noget mere! - Afgivelse af urigtige oplysninger til kommunalbestyrelsen og pressen - Fejlagtig indberetning

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Alm.Afsenderfelt_Tekst Side 1 af 10 Betingelser Nr. 5169 Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 Det fremgår af dækningsoversigten,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 11 Betingelser Nr. 5514 Indholdsfortegnelse Side 2 af 11 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring - videreførsel Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5257. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.

Betingelser. Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5257. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 13 Betingelser Nr. 5257 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Entrepriseforsikringens dækninger

Entrepriseforsikringens dækninger Entrepriseforsikringens dækninger Forsikringen er udformet med betydelig inspiration fra engelske standardvilkår for entrepriseforsikring, og indeholder følgende dækninger: Forsikring af entreprisen (all

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

God energirådgivning Hvordan

God energirådgivning Hvordan God energirådgivning Hvordan Rådgivningsansvar, risiko og forsikringsforhold Indlæg v/vibeke Henriques, Forsikring & Pension (F&P) 1 Generel præsentation - 1 Hvem er F&P? Forsikring & Pension er erhvervsorganisation

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1 Personkreds Forsikringen kan tegnes af pensionskunder i Nykredit Bank A/S. Forsikringen kan kun tegnes i tilknytning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Skandia Safe

Forsikringsbetingelser for Skandia Safe Forsikringsbetingelser for Skandia Safe Udbudt af Skandia Link Livsforsikring A/S, i det følgende kaldet Skandia. Nr. 10 2011 1 Indhold 1. Om opsparing... 2 1.1. Indbetaling til opsparing... 2 1.2. Ordning

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere