Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen"

Transkript

1 Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen Af partner, Torben Bondrop, Plesner Artiklen diskuterer hjemlen for forsikringsselskabers ophævelse af forsikringsaftaler i tilfælde hvor forsikringstageren bevidst har afgivet urigtige oplysninger ved skadesanmeldelsen med henblik på at opnå en uberettiget erstatning. Artiklen har særligt fokus på det samspil, der er mellem den manglende regulering af spørgsmålet i dansk forsikringsret og den almindelige obligationsret. 1. Problemstilling Når en forsikringstager bevidst afgiver urigtige oplysninger for at opnå en erstatning, som vedkommende ikke er berettiget til, foreligger der forsikringssvig. Forsikringstagerens adfærd må karakteriseres som et groft brud på det tillidsforhold, der består mellem denne og forsikringsselskabet i kraft af den indgåede forsikringsaftale. Forsikringsselskabet vil i den pågældende situation have en berettiget interesse i at kunne frigøre sig fra aftalen med forsikringstageren, hvorved hver af parternes fremtidige forpligtelser bortfalder. Spørgsmålet er imidlertid om og i givet fald på hvilket retsgrundlag forsikringsselskabet i en sådan situation kan kræve at blive frigjort fra forsikringsaftalen i forsikringstiden. Forsikringsbetingelserne indeholder som regel ikke bestemmelser om svig fra forsikringstagerens side. 1 Ligeledes indeholder den danske forsikringsaftalelov (FAL) alene sporadiske regler der beskytter mod svig ved anmeldelse af forsikringsbegivenheden, og som det vil fremgå nedenfor, giver bestemmelserne ikke forsikringsselskaberne adgang til at frigøre sig fra forsikringsaftalen i tilfælde af forsikringstagerens svigagtige adfærd. Forsikringsselskabets mulighed for at frigøre sig fra en forsikringsaftale synes således alene at være reguleret af de almindelige obligationsretlige regler, hvorfor berettigelsen af en frigørelse i høj grad vil afhænge af domstolenes stillingtagen til den konkrete sag. Rent strafferetligt behandles forsikringssvig som bedrageri eller forsøg herpå i henhold til straffelovens 279. Den strafferetlige bedømmelse har naturligvis betydning for, om forsikringssselskabets eventuelle frigørelse fra forsikringsaftalen kan anses for berettiget, men det er ikke en nødvendig betingelse, at der foreligger bevis for bedrageri, for at det kan lægges til grund, at en forsikringstager må anses for at have handlet svigagtigt overfor forsikringsselskabet Baggrund Den 5. december 2011 afsagde Østre Landsret dom i en ankesag 4 mellem en forsikringstager og et forsikringsselskab, 5 hvorved landsretten blandt andet gav selskabet 1 Ivan Sørensen, Forsikringsret, 5. udgave, 2010, side Dette følger at det forhold, at der ikke på civilprocessens område kræves fuldt bevis for de retsfakta der begrunder et fremsat proceskrav, hvilket står i modsætning til strafferettens princip om in dubio pro reo. Se Bernhard Gomard og Michael Listrup, Civilprocessen, 6. udgave, 2007, side Dette følger endvidere af Østre Landsrets dom af 5. december 2011 omtalt nedenfor, hvor politiet ikke fandt tilstrækkeligt bevis for bedrageri til tiltalerejsning i henhold til straffelovens 279, men landsretten fandt det bevist, at forsikringstageren havde udvist svig overfor forsikringsselskabet. 4 Østre Landsrets dom af 5. december 2011 i sag nr. B Sagen blev ført af undertegnede for forsikringsselskabet. 383

2 medhold i, at det havde været berettiget til at ophæve en tegnet erhvervsevnetabsforsikring som følge af, at forsikringstageren havde afgivet bevidst urigtige oplysninger vedrørende sin erhvervsevnenedsættelse. Landsretten henviste ikke til hjemlen for forsikringsselskabets ophævelse af forsikringsaftalen, og forsikringsbetingelserne indeholdt ikke en aftalt ophævelsesadgang for forsikringsselskabet, hvorfor dommen giver anledning til at klarlægge retsstillingen i forhold til forsikringsselskabers adgang til at frigøre sig fra forsikringsaftaler, når den sikrede har udvist forsikringssvig ved skadesanmeldelsen. Sagen var anlagt af forsikringstageren mod forsikringsselskabet med påstand om yderligere præmiefritagelse samt betaling af ydelser under en erhvervsevnetabsforsikring. Forsikringsselskabet påstod frifindelse og nedlagde selvstændig påstand om, at det havde været berettiget til at ophæve forsikringen som følge af forsikringstagerens svig. Forsikringstageren fik medhold i byretten og frifandtes for den af forsikringsselskabet nedlagte påstand. Med ganske klare præmisser ændrede landsretten imidlertid byrettens afgørelse, hvorefter forsikringsselskabet blev frifundet og fik medhold i sin påstand om, at ophævelsen af forsikringen havde været berettiget. Landsretten lagde til grund, at forsikringstageren bevidst havde afgivet urigtige helbredsoplysninger efter en indtruffen forsikringsbegivenhed vel vidende, at dette havde betydning for forsikringsselskabets bevilling af præmiefritagelse og udbetaling af månedlige ydelser for tab af erhvervsevne. De urigtige oplysninger bestod blandt andet i, at forsikringstageren foregav den pågældende skade som betydelig mere invaliderende, end hvad tilfældet var. 6 Landsrettens afgørelse vedrørende forsikringsselskabets ophævelse af forsikringen var alene begrundet med, at forsikringstageren bevidst havde afgivet urigtige oplysninger om sine helbredsforhold, der havde haft betydning for selskabets beslutning om erstatning. 3. Opsigelse af forsikringsaftalen ved forsikringstagerens svig 3.1 Dansk forsikringsret FAL indeholder ingen almindelige regler om forsikringsselskabets mulighed for at opsige forsikringsaftalen i aftaleperioden. Loven indeholder alene særlige opsigelsesregler, herunder ved manglende præmiebetaling, urigtige risikooplysninger ved skadesforsikringer mv. 7 Adgangen til at opsige personforsikringer 8 er imidlertid ikke reguleret af særlige bestemmelser i FAL. Efter FAL 4 er en forsikringsaftale ikke bindende for forsikringsselskabet, såfremt forsikringstageren i ond tro har givet urigtige oplysninger ved forsikringens tegning, og dette har haft betydning for selskabet. Denne situation adskiller sig imidlertid afgørende fra de tilfælde, hvor der er indgået en gyldig forsikringsaftale og forsikringstageren ved skadesanmeldelsen afgiver bevidst urigtige oplysninger. Det er alene sidstnævnte situation, som er genstanden for denne artikel. Efter FAL 22 der angår sikredes pligter, når forsikringsbegivenheden indtræder, skal sikrede give alle tilgængelige oplysninger om forhold, der kan være af betydning for blandt andet fastsættelsen af det beløb, forsikringsselskabet skal yde, jf. 22, stk. 1. Såfremt forsikringstageren forsømmer denne pligt, er forsikringsselskabet ikke ansvarligt i videre omfang, end det ville have været, hvis sådan meddelelse var givet. Såfremt det antages, at forsikringsselskabet på grund af forsømmelsen er blevet afskåret fra at oplyse omstændigheder, som ville ophæve eller begrænse dets ansvar, afgøres det under hensyn til de foreliggende omstændigheder, om erstatning skal ydes og i bekræftende fald med hvilket beløb, jf. 22, stk. 2, jf. 21, stk. 2. Bestemmelsen giver således ikke forsikringsselskabet adgang til at opsige en forsikringsaftale i tilfælde, hvor forsikringstageren bevidst har afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med forsikringsbegivenheden. Bestemmelsen regulerer alene muligheden for, at erstatningen i forbindelse med den konkrete forsikringsbegivenhed kan nedsættes eller bortfalde. 6 Forsikringsselskabet førte bevis for dette ved at fremlægge videooptagelser optaget uden forsikringstagerens vidende af efterforskere antaget af selskabet. Optagelserne viste forsikringstageren i situationer, der var uforenelige med de af forsikringstageren oplyste gener. 7 Se bestemmelsen i FAL 5, stk. 2 hvorefter selskabet kan opsige en forsikringsaftale om skadesforsikring med en uges varsel ved urigtige risikooplysninger. 8 Omfatter livs-, ulykkes- og sygeforsikringer. 384

3 FAL 23 indeholder en bestemmelse om forsikringstagerens svig ved anmeldelsen af forsikringsbegivenheden eller ved opgørelsen af erstatningskravet. Bestemmelsen finder imidlertid kun anvendelse i tilfælde, hvor den er vedtaget mellem parterne Det følger af FAL 23, stk. 1: Er det vedtaget, at den sikrede, hvis han svigagtig opgiver eller fortier en omstændighed, der er af betydning for bedømmelsen af selskabets ansvar, skal miste den ret til forsikringsydelsen, som han ellers ville have haft, kan retten under hensyntagen til de omstændigheder, under hvilke det svigagtige forhold fandt sted, afgøre, at forsikringsydelsen uanset aftalen helt eller delvis skal erlægges. Ligesom FAL 22 angår bestemmelsen i FAL 23 alene retten til forsikringsydelsen i anledning af den konkrete forsikringsbegivenhed. Bestemmelsen indeholder ikke hjemmel for forsikringsselskabets opsigelse af forsikringsaftalen. Spørgsmålet om, i hvilket omfang et forsikringsselskab kan opsige en forsikringsaftale, må i stedet som udgangspunkt afgøres efter almindelige aftaleretlige regler. Forsikringsselskabets adgang til at opsige en forsikringsaftale beror således primært på indholdet af den indgåede forsikringsaftale. Ved skadesforsikringer forekommer der i almindelighed en opsigelsesadgang i forsikringsbetingelserne, mens dette i modsætning hertil ikke er tilfældet ved personforsikringer. Hvis forsikringsbetingelserne ikke indeholder bestemmelser om opsigelse i forsikringstiden, er udgangspunktet selvsagt, at der ikke kan ske opsigelse. 11 Formålet med tegning af personforsikringer er blandt andet at sikre sig forsikringsdækning gennem en længere periode af sit liv, herunder også i en periode hvor en ny forsikring af helbredsmæssige grunde formentlig ikke kan tegnes på tilsvarende vilkår. En opsigelsesadgang for sådanne forsikringer, der almindeligvis indgås for meget lange perioder, vil derfor som udgangspunkt ikke kunne indføres. 12 I den førnævnte sag om svig ved skadesanmeldelsen, hvor Østre Landsret afsagde dom den 5. december 2011, var erhvervsevnetabsdækningen undtaget fra forsikringsselskabets generelle opsigelsesadgang, og forsikringsbetingelserne indeholdt ikke særlige bestemmelser om en opsigelsesadgang i tilfælde af forsikringstagerens svigagtige adfærd. Forsikringen ville derfor som udgangspunkt først ophøre på udløbsdatoen, der var fastsat til 1. januar Norsk forsikringsret Den norske forsikringsaftalelov 13 sondrer ligesom FAL mellem skadesforsikring og personforsikring. Hvad angår reglerne om forsikringstagerens oplysningspligt ved skadesopgøret findes reglerne henholdsvis i 8-1 (skadesforsikring) og 18-1 (personforsikring). 14 Fælles for begge bestemmelser er, at sikrede skal give selskabet de oplysninger som er tilgængelige for ham eller hende, og som er nødvendige for, at forsikringsselskabet kan vurdere ansvaret og erstatningens størrelse. Hvis forsikringstageren svigagtigt afgiver urigtige oplysninger med henblik på at opnå en uberettiget erstatning, mister den pågældende som udgangspunkt ethvert erstatningskrav mod selskabet i anledning af samme hændelse. Det følger endvidere af bestemmelsen i 18-1 om sikredes oplysningspligt ved erstatningsopgøret sammenholdt med 12-4 om fremgangsmåden ved opsigelse generelt, at forsikringsselskabet i ovennævnte situation er berettiget til at opsige forsikringen med en uges varsel, såfremt der er tale om en syge- og ulykkesforsikring men ikke ved livsforsikring: (opplysningsplikten ved erstatningsoppgjøret) Den som ved skadeoppgjøret gir uriktige eller ufullstendige opplysninger som han eller hun vet eller må forstå kan føre til at det blir utbetalt erstatning han eller hun ikke har krav på, mister ethvert erstatningskrav mot selskapet etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning samme hending. Dersom forholdet bare er lite klanderverdig, bare angår en liten del av kravet eller dersom det ellers foreligger særlige grunner, kan han eller hun likevel få delvis erstatning gjelder tilsvarende. [fjerde ledd] 9 Ivan Sørensen, Forsikringsret, 5. udgave, 2010, side I UfR H anerkendtes en svigsregel, der kun fremgik af selskabets vedtægter. 11 Betænkning nr. 1423, Kapitel 17. Opsigelse, side UfR H. 13 Lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler med senere ændringer. 14 Betænkning nr. 1423, side

4 I tilfeller som nevnt i fjerde ledd kan selskapet si opp enhver forsikringsavtale det har med vedkommende med en ukes varsel tredje ledd første, annet og fjerde punktum gjelder tilsvarende. [femte ledd] (selskapets rett til å avbryte forsikringsforholdet i forsikringstiden) Ved livsforsikring kan selskapet ikke si opp forsikringen i andre tilfelle enn bestemt i [første ledd] Ved ulykkes- og sykeforsikring kan selskapet si opp en løpende forsikring i samsvar med reglene i 13-3 og 18-1 femte ledd. For øvrig kan det bare si opp en løpende forsikring når det foreligger et særlig forhold som er bestemt angitt i vilkårene, og oppsigelse er rimelig. Selskapet kan likevel ikke ta forbehold om rett til oppsigelse på grunn av at den forsikredes helse er forverret etter at forsikringen ble tegnet. [andet ledd] Bestemmelsen der henvises til i 13-3 omhandler forsikringstagerens oplysningspligt ved forsikringens tegning, hvilket indebærer, at der alene er hjemmel til at opsige en livsforsikring i tilfælde, hvor forsikringstageren har handlet svigagtigt ved afgivelsen af risikooplysninger ved forsikringens tegning. Ved syge- og ulykkesforsikringer er der derimod adgang til at opsige forsikringen, hvor forsikringstageren bevidst har afgivet urigtige oplysninger ved erstatningsopgøret. I norsk ret anses erhvervsevnetabsforsikringer for at høre under livsforsikringer. Afgørende for sammenligningen med dansk forsikringsret bliver herefter, hvorvidt en erhvervsevnetabsforsikring skal karakteriseres som en livsforsikring eller en syge- og ulykkesforsikring. Det følger af bilag 8, punkt 1, (c) til lov om finansiel virksomhed, 15 at almindelig livforsikring omfatter komplementære forsikringer tegnet i tilknytning til livforsikring (navnlig forsikring mod legemsbeskadigelse, herunder erhvervsudygtighed og forsikring mod dødsfald som følge af ulykkestilfælde eller forsikring mod invaliditet som følge af ulykkestilfælde eller sygdom). Henset til klassifikationen samt formålet med en erhvervsevnetabsforsikring, må det antages, at denne forsikringstype, også i dansk ret, skal behandles efter reglerne for livsforsikring. Dette indebærer, at retsstillingen for så vidt angår opsigelse af en erhvervsevnetabsforsikring (livforsikring) ved forsikringstagerens svigagtige adfærd ved skadesanmeldelsen er sammenlignelig for Danmark og Norge. Det må således antages, at de norske almindelige aftaleretlige regler vil få tilsvarende afgørende betydning for spørgsmålet, som de aftaleretlige regler har i dansk ret. 3.3 Svensk forsikringsret Den svenske forsikringsaftalelov 16 sondrer ligesom den danske og norske mellem skadesforsikring (2. del) og personforsikring (3. del). For skadesforsikring gælder der en generel adgang for forsikringsselskaber til at opsige forsikringer før forsikringstidens ophør blandt andet i tilfælde hvor forsikringstageren groft har tilsidesat sine forpligtelser overfor selskabet, jf. kap. 3, 7. I kommentaren til bestemmelsen nævnes tilfælde hvor sikrede ved grov uagtsomhed har afgivet fejlagtige oplysninger ved fremsættelsen af erstatningskravet. En tilsvarende opsigelsesadgang er imidlertid ikke hjemlet ved personforsikring, hvor 3. del, kap. 16, 4 alene giver mulighed for en nedsættelse af erstatningen i tilfælde hvor forsikringstageren har afgivet urigtige oplysninger af betydning for bedømmelsen af erstatningen: 4 Om den försäkrade eller någon annan som begär ersättning av försäkringsbolaget efter ett försäkringsfall uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgett eller förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning från försäkringen, kan den ersättning som annars skulle ha betalats till honom sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Svensk ret er derved i det væsentlige svarende til den danske retsstilling på dette punkt LBKG nr Försäkringsavtalslag (2005:104). 17 FAL 21 og

5 3.4 Finsk ret I modsætning til de øvrige nordiske forsikringsaftalelove sondrer den finske forsikringsaftalelov 18 ikke mellem skadesforsikring og personforsikring. Bestemmelsen i 72 indeholder en skønsmæssig adgang til at nedsætte erstatningen, såfremt den sikrede svigagtigt har afgivet urigtige oplysninger af betydning for vurderingen af erstatningsspørgsmålet. 19 Der indeholdes heller ikke i den finske forsikringsaftalelov en lovhjemlet opsigelsesadgang i tilfælde af forsikringstagerens forsikringssvig. 4. Ophævelse ved brud på loyalitetsforpligtelsen Dansk forsikringsret indeholder som ovenfor anført under afsnit 3.1 ikke en generel adgang til at ophæve eller opsige en indgået forsikringsaftale om personforsikring, hvor forsikringstageren svigagtigt har givet urigtige oplysninger i forbindelse med skadesanmeldelsen. I den refererede dom fra Østre Landsret af 5. december 2011 indeholdt forsikringsbetingelserne heller ikke en aftalt ophævelsesadgang for forsikringsselskabet. Alligevel gav Østre Landsret med følgende begrundelse forsikringsselskabet medhold i, at en ophævelse af forsikringsaftalen var berettiget: Efter det anførte findes A således at have afgivet bevidst urigtige oplysninger om sine helbredsforhold, vel vidende at dette havde betydning for B s beslutning den 12. april 2000 om midlertidigt at bevilge ham præmiefritagelse og månedlige ydelser for tab af erhvervsevne, en bevilling som siden blev forlænger frem til den 1. februar På denne baggrund findes B at have været berettiget til den 9. juli 2008 at ophæve forsikringen. Eftersom det karakteristiske ved en ophævelse af en indgået aftale er, at parternes fremtidige præstationspligter ophører, anses ophævelsen som en vidtgående misligholdelsesbeføjelse sammenlignet med de øvrige misligholdelsesbeføjelser. Dette er således også baggrunden for, at en misligholdelse er en nødvendig men ikke en tilstrækkelig betingelse for at kunne hæve en aftale. En ophævelse forudsætter således en kvalificerende omstændighed, hvilken kan foreligge i form af særlig aftale eller ved lovhjemmel. Hvor dette ikke er tilfældet kan en ophævelsesadgang komme på tale, hvor der foreligger en kvalificerende omstændighed, der kan karakteriseres med begrebet væsentlighed. 20 Uanset om det fremgår udtrykkeligt af parternes aftale, er hver af parterne underlagt en loyalitetspligt, hvilket indebærer, at parterne er forpligtet til at optræde loyalt over for hinanden. Ligesom enhver anden kontraksretlig pligtovertrædelse, kan en tilsidesættelse af loyalitetspligten anses som et retsbrud, der kan udløse retsvirkninger i form af misligholdelsesbeføjelser. Såfremt debitors tilsidesættelse af sin loyalitetspligt udgør en væsentlig misligholdelse set i forhold til debitors samlede ydelse, følger det af den almindelige obligationsret, at en aftale som regel vil kunne ophæves. 21 Et pligtbrud som er egnet til at nedsætte den krænkede parts tillid til modparten kan således give grundlag for ophævelse. 22 Det er almindeligt antaget, at loyalitetsforpligtelsen bør anses for værende præceptiv og således altid gælder ved siden af debitors pligt til at præstere den primære ydelse. En forsikringstagers pligt til at give forsikringsselskabet tilstrækkelige og sandfærdige oplysninger i forbindelse med en indtruffen forsikringsbegivenhed og den efterfølgende opgørelse af erstatningen må antages at være et udslag af den almindelige loyalitetsforpligtelse. 23 En bevidst afgivelse af urigtige oplysninger med henblik på at opnå en højere og uberettiget erstatning, må karakteriseres som et groft tillidsbrud overfor forsikringsselskabet og udgør dermed en så kvalificerende omstændighed, at forsikringsselskabet har ret til at ophæve en ellers uopsigelig personforsikring. Dette gælder uanset, at loyalitetsforpligtelsen anses som en biforpligtelse i forhold til forsikringstagerens pligt til at betale forsikringspræmien. Hjemlen for forsikringsselskabets ophævelse af forsikringsaftalen i Østre Landsrets dom af 5. december 2011 synes da også på baggrund af landsrettens præmisser netop at skulle findes i den almindelige obligationsret. Den af forsikringstageren udviste svigagtige adfærd var således tilstrækkelig for landsretten til, at forsikringssel- 18 Lagen den 28. juni 1994 om försäkringsavtal (543/1994) med senere ændringer. 19 Betænkning nr. 1423, s Mads Bryde Andersen og Joseph Lookofsky, Lærebog i obligationsret I, side 212 og Mads Bryde Andersen og Joseph Lookofsky, Lærebog i obligationsret I, side Mads Bryde Andersen og Joseph Lookofsky, Lærebog i obligationsret I, side Som nævnt i afsnit 3.1 er denne pligt også lovfæstet i FAL

6 skabet var berettiget til at ophæve personforsikringen, som ellers først ville udløbe mange år senere. 5. Bør forsikringsbetingelser indeholde en aftalebestemt ophævelsesadgang? Henset til at forsikringssvig tilsyneladende er et stigende problem i Danmark 24 og til at danske forsikringsselskabers forsikringsbetingelser for personforsikring i almindelighed ikke indeholder bestemmelser om svig ved skadesanmeldelsen, 25 er det relevant at overveje om danske forsikringsselskaber fremover kan og bør indføre en generel ophævelsesadgang i personforsikringer i tilfælde af forsikringstagerens svigagtige adfærd ved skadesanmeldelsen. Der synes ikke at være noget til hinder for, at der i fremtidige 26 forsikringsbetingelser for personforsikring indføres en ophævelsesadgang i tilfælde af forsikringstagerens forsikringssvig ved skadesanmeldelsen. Det må imidlertid anses for tvivlsomt, hvorvidt en sådan ophævelsesadgang vil have reel funktion og lette adgangen for forsikringsselskabernes mulighed for frigørelse fra forsikringsaftaler, eller om bestemmelsen blot vil være et udtryk for den allerede gældende retsstilling, som følger af den almindelige obligationsret herunder reglerne om parternes loyalitetsforpligtelse. Det forhold, at en ophævelsesadgang følger direkte af forsikringsaftalen vil være udtryk for, at der allerede på forhånd er taget stilling til forholdets karakter som værende væsentligt. Afgørelsen af om et forsikringsselskabs ophævelse af en given forsikring er berettiget i tilfælde af forsikringssvig, vil således ikke alene afhænge af en vurdering om svigen udgør en kvalificerende omstændighed. 27 Ophævelsesadgangen er jo netop hjemlet i parternes aftale. Dertil kommer, at en aftalebestemt ophævelsesadgang i forsikringsbetingelserne vil bibringe forsikringstageren klarhed over konsekvenserne af en svigagtig adfærd. Såfremt forsikringstageren er bevidst, om muligheden for forsikringsselskabets ophævelse af forsikringen, vil motivationen for at afgive sandfærdige oplysninger formentlig styrkes. Det er imidlertid væsentligt at holde sig for øje, at forsikringsselskaberne i hvert tilfælde fortsat vil skulle løfte bevisbyrden for, at den pågældende forsikringstager har udvist en svigagtig adfærd, der har haft betydning for selskabets dispositioner. Denne bevisbyrde kan selv i åbenlyse tilfælde være vanskelig at løfte for selskabet. 28 En udtrykkelig aftalt ophævelsesadgang vil ikke ændre på dette faktum. Også kommercielle hensyn kunne medføre at selskaberne ville tøve overfor at indføre en udtrykkelig ophævelsesadgang i tilfælde af svig. Et sådan skridt ville blandt andet udgøre et brud på den almene opfattelse, at personforsikringer er uopsigelige. Såfremt det antages, at bestemmelsen i FAL 23 kan anvendes analogt på en aftalt ophævelsesadgang, følger det af princippet heri, at retten kan afgøre om omstændighederne omkring den udviste svig berettiger selskabet til at frigøre sig fra forsikringsaftalen. 29 Om en domstol ville foretage en sådan analogisk anvendelse af 23, skal ikke forfølges nærmere her. Indtil videre står afgørelsen i Østre Landsrets dom af 5. december 2011 alene, og det er ikke muligt endegyldigt at udtale sig om, hvordan retspraksis i øvrigt vil gribe denne problemstilling an. I den pågældende dom valgte Østre Landsret, at lade den almindelige obligationsret være afgørende formentlig som følge af den manglende regulering af spørgsmålet i dansk forsikringsret og forsikringsbetingelserne. 6. Sammenfatning I dansk ret er der ingen lovhjemlet adgang for forsikringsselskaber til at opsige eller ophæve en erhvervsevnetabsforsikring i anledning af en forsikringstagers svigagtige adfærd ved skadesanmeldelsen. Der er endvidere ikke kutyme for, at danske forsikrings- 24 Tal fra seks af landets største forsikringsselskaber viser, at der i 2010 blev afsløret snyd for over 243 mio. kr. I 2009 og 2008 lå tallet på henholdsvis 231 mio. kr. og 199 mio. kr. Kilde: Berlingske Tidende. 25 Ivan Sørensen, Forsikringsret, 5. udgave, 2010, side Det må på grundlag af afgørelsen i U H antages at en sådan opsigelsesadgang ikke kan indføres i en allerede indgået personforsikring for et bestemt åremål. 27 Se afsnit Byrettens afgørelse i den omtalte Østre Landsrets dom af 5. december Se om bestemmelsen i afsnit

7 betingelser ved personforsikring indeholder bestemmelser om svig fra forsikringstagerens side, hvorfor opfattelsen er, at en erhvervsevnetabsforsikring som udgangspunkt er uopsigelig fra forsikringsselskabernes side. Forsikringsselskabernes frigørelse fra en forsikringsaftale må imidlertid antages, at være underlagt den almindelige obligationsret, hvorfor der kan ske ophævelse af en forsikringsaftale i tilfælde af forsikringstagerens væsentlige misligholdelse. En svigagtig adfærd ved skadesanmeldelsen udgør et brud på den loyalitetsforpligtelse som påhviler forsikringstageren i aftaleforholdet med forsikringsselskabet og vil efter omstændighederne kunne udgøre en så kvalificerende omstændighed, at det berettiger forsikringsselskabet til at bringe aftaleforholdet til ophør. Forudsat, at forsikringsselskabet kan løfte bevisbyrden for en svigagtig adfærd, vil selskabet derfor kunne ophæve forsikringsaftalen med henvisning til almindelige obligationsretlige principper. Østre Landsrets dom af 5. december 2011, hvor et forsikringsselskabs ophævelse af en erhvervsevnetabsforsikring i anledning af forsikringstagerens afgivelse af bevidst urigtige oplysninger ved skadesanmeldelsen anses for berettiget, er dermed et brud på opfattelsen af, at denne forsikringstype er uopsigelig. Landsretten synes netop at have fundet hjemlen for afgørelsen i den almindelige obligationsret, hvorfor en udtrykkelig ophævelsesadgang i forsikringsbetingelserne eller en direkte hjemmel i FAL ikke er en nødvendighed. 389

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab NFT 1/1993 Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab Indlæg på Nordisk Seminar om Forbrugerforsikring, Stockholm 1992 af landsdommer Preben Lyngsø, Danmark Den bærende ide bag det regelkompleks,

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT 8. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT En ny landsretsdom fastslår forsikringsselskabets ret til i kontanterstatningen at fratrække

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN I: CO. '" S. 8. AKTUAR-RÅDGIVNING APS SVEND BRAMSEN I: CO. INTERNATIONAL FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING FOR ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN ar CO... S. B. AKTUAR-RÅDGIVNING

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL 12. MARTS 2012 DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL Der opstår ikke helt sjældent tvist om, hvorvidt forsikringstagerens tilskadekomst ved slag og lignende vold skal anses som et overfald (der dækkes)

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på.

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. FORENEDE GRUPPELIV Vejledning - ved ansøgning om præmiefritagelse * - invalidesum - invaliderente. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgningsskemaets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR LÅNEFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, når forsikringen tegnes. Forsikringstager

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger

Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Forsikringsbetingelser den 1. januar 2008 Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger bygger på samarbejde

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 Gruppeliv Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger mv.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D.

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D. 16. JULI 2015 PRODUCENT AF GEARKASSE ANSVARLIG FOR SKADER OPSTÅET VED ET SKIBS PÅSEJLING - MELLEMHANDLER- HÆFTELSE ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARDLEVE- RINGSBETINGELSER I en ny byretsdom fandtes en producent

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Arbejdsskade- forsikring. Forsikringsbetingelser

Arbejdsskade- forsikring. Forsikringsbetingelser Arbejdsskade- forsikring Forsikringsbetingelser 3565003 Gælder fra oktober 2016 Indholdsfortegnelse Fællesbetingelser Side 3 Hvordan er forsikringsbetingelserne opbygget Side 3 Hvad betyder de anvendte

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Forsikringsbetingelserne

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-1, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD?

NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD? 18. JUNI 2010 NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD? Sø- og Handelsretten har i en ny dom fastslået, at også ved all risks forsikring skal forsikringstageren løfte bevisbyrden for, at

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING

PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING 30. AUGUST 2012 PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING En ny dom tager stilling til, hvorvidt entrepriseforsikringens sædvanlige dækningsundtagelse for mangelfuld udførelse af projektering, beregning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Tab af erhvervsevne Basis

Forsikringsbetingelser - Tab af erhvervsevne Basis Forsikringsbetingelser den 1. januar 2017 Tab af erhvervsevne Basis Aftalegrundlag 1. Disse forsikringsbetingelser gælder fra den 1. januar 2017. Stk. 2. Tab af Erhvervsevne Basis tegnes i henhold til

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680 Gouda ID-tyverisikring Forsikringsbetingelser 680 Gældende fra januar 2018 Indholdsfortegnelse A. Om aftalen 4 B. Hvad aftalen gælder for 4 C. Forsikringsaftalen består af 4 D. Regler for forsikringen

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

FOA Fag og Arbejde s.m.f. A har nedlagt påstand om, at Nykredit Forsikring A/S, tilpligtes at anerkende, at erstatningskravet kan rettes direkte

FOA Fag og Arbejde s.m.f. A har nedlagt påstand om, at Nykredit Forsikring A/S, tilpligtes at anerkende, at erstatningskravet kan rettes direkte RETTEN I ROSKILDE Udskrift af dombogen DOM fsagt den 26. oktober 2016 i sag nr. BS : FO Fag og rbejde s.m.f. mod Nykredit Forsikring /S.C. Meyers Vænge 9 2450 København SV DOM Delforhandlingen i sagen,

Læs mere

Gruppesikring i Sydbank

Gruppesikring i Sydbank Gruppesikring i Sydbank Forsikringsbetingelser 7885-1, Oktober 2014 IIdholdsfortegnelse Fortrydelsesret... 2 Personoplysninger mv.... 2 1 Introduktion til forsikringsbetingelserne... 3 2 Aftalegrundlag...

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER 8. OKTOBER 2013 NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER Men i relation til det skadeforvoldende motorkøretøjs ansvarsforsikring bevarer skadelidte som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

WIP - Willis Insurance Pool BILAG 4. Arbejdsskadeforsikring Willis Wordings SME-2008. Bilag 4 Version 2011.01.01

WIP - Willis Insurance Pool BILAG 4. Arbejdsskadeforsikring Willis Wordings SME-2008. Bilag 4 Version 2011.01.01 WIP - Willis Insurance Pool BILAG 4 Arbejdsskadeforsikring Willis Wordings SME-2008 Bilag 4 Version 2011.01.01 Side 1 / 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forsikringens omfang...3 2. Forsikringens ikrafttræden...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere