Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk"

Transkript

1 Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

2 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET Resumé 2 2 ANSVARLIG FOR PROJEKTET 2 3 FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN 2 4 FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING 3 5 FORSYNINGSOMRÅDER OG VARMEBEHOV 3 6 FORSYNINGSANLÆG Varmeproduktion Tilslutning til transmissionsledning Fordelingsledninger Stikledninger Vekslere og radiatoranlæg 4 7 TIDSPLAN FOR ETABLERINGEN 4 8 AREALAFSTÅELSER 5 9 FORHANDLINGER MED PARTER 5 10 ENERGI- OG MILJØVURDERING 5 11 SAMFUNDSØKONOMI Reference-scenarier Eksisterende elvarme Reference-alternativ, Individuel naturgas Resultat, elvarme kontra individuel naturgas Projekt-scenarium, fjernvarme Følsomhedsanalyser 8 12 SELSKABSØKONOMI BRUGERØKONOMI 10

3 Side 2 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET Stejlepladsen II, beliggende Baunebjergvej , , og , 3050 Humlebæk, der i dag er elopvarmet, ønsker forsyning af fjernvarme fra Nordforbrænding. Dette er teknisk muligt via tilslutning til Vattenfalls transmissionsledning mellem Nordforbrænding og Helsingør Kraftvarmeværk. Fredensborg Kommune bedes myndighedsbehandle dette projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning, da samfundsøkonomiske samt energi- og miljømæssige hensyn taler for et revidere områdeafgrænsningen i den hidtidige varmeplanlægning. Området, der i dag er udlagt til opvarmning med naturgas, men har elvarme, søges omlagt til fjernvarmeområde. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til BEK 1295 af 13. december Alle priser er faste 2008-priser ekskl. moms medmindre andet er angivet. 1.1 Resumé Stejlepladsen II i Humlebæk ønsker forsyning med fjernvarme fra Nordforbrænding. Dette kræver en ændring af områdeafgrænsningen i henhold til varmeplanen. Projektet med omstilling fra elvarme til fjernvarme er en samfunds-, selskabs- og brugerøkonomisk fordel. Derudover er det energi- og miljømæssigt også en fordel at fortrænge el som opvarmning og overgå til affaldsbaseret fjernvarme. Da samfundsøkonomiske forhold samt en energi- og miljømæssig vurdering taler for konvertering til fjernvarme bedes kommunalbestyrelsen behandle dette projektforslag om ændret områdeafgrænsning i forhold til eksisterende varmeplaner. 2 ANSVARLIG FOR PROJEKTET Projektforslaget er udarbejdet på foranledning af I/S Nordforbrænding med assistance fra Grontmij Carl Bro as. Ansvarlig for projektforslaget er: I/S Nordforbrænding Savsvinget Hørsholm Telefon: Telefax: Kontaktperson: Jan Olsen 3 FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN Stejlepladsen er i den kommunale varmeplanlægning udlagt til varmeforsyning med naturgas. Imidlertid er området forsynet med elvarme. Der er i projektet derfor regnet med en reference på elvarme, dernæst er regnet på en alternativ reference med forsyning fra individuel naturgas og endelig et projekt med fjernvarmeforsyning.

4 Side 3 Der er ingen lokalplan for området registreret i Miljøstyrelsens elektroniske PlansystemDK. 4 FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING Der er ingen påvirkning af projektet i forhold til anden lovgivning. 5 FORSYNINGSOMRÅDER OG VARMEBEHOV Der er i Stejlepladsen II et samlet forbrug MWh el/år til rumopvarmning og varmt brugsvand. Dette forbrug er fordelt på 123 boliger opført i 1974 af følgende størrelser: Størrelse Antal 2-rums Familiebolig 54,3 m² 12 2-rums Familiebolig 58 m² 12 3-rums Familiebolig 85,6-95,4 m² 57 4-rums Familiebolig 112,5 m² 42 Tabel 1: Boligerne i Stejlepladsen II Dette giver et gennemsnitligt enhedsforbrug på 98 kwh/m2. Dette varmebehov danner udgangspunkt for beregningerne, selvom konverteringen til fjernvarme kan betyde et lidt større varmebehov. Kort over området er vedhæftet som bilag 1. 6 FORSYNINGSANLÆG 6.1 Varmeproduktion Varmen forsynes til Stejlepladsen II gennem øget affaldsforbrænding på Nordforbrændings kraftvarmelinie og ledes via Vattenfalls transmissionsledning til Humlebæk, hvor Nordforbrænding Fjernvarme distribuerer varmen i det nye net anlagt til forsyning af Stejlepladsen. Projektet hjælper til at afsætte varmen fra den øgede tilførsel af affald til Nordforbrænding. 6.2 Tilslutning til transmissionsledning Der er regnet med en udgift på kr. for tilslutningen mellem transmissionsledningen og fordelingsledningerne. Omkostningen er indeholdt i de samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger. 6.3 Fordelingsledninger Der påregnes etableret fordelingsledningerne i dimensionerne DN65 DN20. Fjernvarmerørene er forudsat udført som twinrør, serie 2. Ledningsnettet designes til en maksimal fremløbstemperatur på 100 grader.

5 Side 4 Der er estimeret en investering på ca. 2,4 mio. kr. til fordelingsledninger for at forsyne de 123 husholdninger. Omkostningen er indeholdt i de samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger. Der regnes med en drift og vedligeholdelsesomkostning på 10 kr./mwh. Kort over ledningsføringen er vedhæftet som bilag 1. Ledningsinvesteringerne er vedhæftet som bilag Stikledninger Stikledningerne er dimensioneret til en DN 15. Der er regnet med at brugerne erlægger investeringen på anslået per stik inkl. målerskab. Omkostningen indgår i den samfunds- selskabs- og brugerøkonomiske beregning. Der etableres 123 stik, hvoraf 6 endelejligheder, der ligger på 1. sal evt. må dele stik med andre, men får deres separate måler. Omkostningen anslås til den samme for disse, da specialløsningen angiveligt vil koste det samme. Omkostningerne beløber sig totalt set til 2,1 mio. kr., hvoraf de 1,4 mio. kr. er stikledninger og resten er til målerskabe. Investeringen til stikledninger ekskl. målerskab er vedhæftet som bilag Vekslere og radiatoranlæg Der er afsat 7,0 mio. kr. til etablering af vekslere og radiatoranlæg i beboelsen. Denne investering er prissat i et projekt boligforeningen har fået udarbejdet for alternativ varmeforsyning af området. Denne udgift afholdes af brugerne, men indgår i den samfundsøkonomiske beregning. Der er brugerøkonomisk regnet på en afskrivning af anlæggene på 20 år. Der er ikke regnet med en rente på denne afskrivning, da investeringerne regnes betalt via henlæggelse til fornyelse af varmesystem i bebyggelsen. Der regnes med en årlig drift og vedligeholdelsesomkostning på 10 kr./mwh. og 100 kr./bolig. 7 TIDSPLAN FOR ETABLERINGEN Der arbejdes med en tidsplan for forsyning i starten af varmesæsonen 2009/10. Tilslutningen kan groft opdeles i følgende faser: Høringsperiode februar 2009 Projektgodkendelse i kommunen marts 2009 Udbudsmateriale marts 2009 Udbud, pris og kontrakt april 2009 uger Mobilisering hos entreprenør juni-juli 2009 Anlægsfasen august-nov. 2009

6 Side 5 Dette er den forventede tidsplan, hvoraf nogle af aktiviteterne er sideløbende. 8 AREALAFSTÅELSER Der er i forbindelse med projektforslaget ingen umiddelbare arealafståelser eller servitutpålæg, da hele tracéet påtænkes etableret i offentlige arealer. Derfor bliver eneste berørte part mht. arealer de kommende fjernvarmekunder, hvor der evt. deklareres distributions- og stikledninger på kundens areal. 9 FORHANDLINGER MED PARTER Der er foretaget forhandlinger med de kommende kunder, der har udtrykt ønske om forsyning med fjernvarme. Nordforbrænding har indgået aftale med Vattenfall om at måtte tilslutte fjernvarmeledningen på transmissionsledningen mellem Nordforbrænding og Helsingør Kraftvarmeværk for at forsyne Stejlepladsen. Derudover er der ikke forhandlet med øvrige parter, da der ikke er andre berørte parter. Det reducerede elsalg, som det lokale forsyningsselskab vil miste medfør projektet, er yderst marginalt og vil ikke forrykke denne parts økonomiske vilkår væsentligt. Naturgasforsyningsselskabet har ikke haft og har ikke udsigt til at få Stejlepladsen som kunde, og lider således heller intet tab ved en konvertering til fjernvarme. I de kompensationsaftaler som HNG har indgået med fjernvarmeselskaber andre steder i Hovedstadsområdet betales således heller ikke kompensation for kunder, der ikke i forvejen har naturgas uanset om de ligger i et naturgasområde eller ej. 10 ENERGI- OG MILJØVURDERING Projektet er et udtryk for særdeles hensigtsmæssig energi- og miljømæssig forbrug af ressourcer. Målet har i mange års dansk energipolitik været at fremme konverteringer af elvarme til forsyning fra kollektive net. I det givne projekt reduceres forbruget af højklasset energi i form af el, mens øget varmeproduktion fra stigende affaldsmængder udnyttes til opvarmning. 11 SAMFUNDSØKONOMI Til beregning af samfundsøkonomien er anvendt Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske beregninger, april 2005 samt tilhørende forudsætninger fra februar Desuden er i prissætningen af SO 2 og NO X anvendt Energistyrelsens tillægsblad vedr. disse fra juni Det må derudover forventes at brændselspriserne i forhold til disse hidtidige forudsætninger vil stige kraftigt, når de nye forudsætninger for 2009 kommer. Dette skyldes at Det internationale energiagentur, IEA, har opjusteret deres forventninger til brændselspriser til ca. det dobbelte i deres sidste fremskrivning af olie- og gaspriser. Såfremt en del af denne stigning i brændselspriser slår igennem på Energistyrelsens fremskrivning af den samfundsøkonomiske elpris, vil dette fjernvarmeprojekt vise et langt større samfundsøkonomisk overskud. Der er regnet samfundsøkonomi over en 20-årig periode, men fjernvarmenettet afskrives over en 30- årig periode, da det forventes at holde længere end de 20 år.

7 Side Reference-scenarier Eksisterende elvarme Den nuværende forsyning er elvarmebaseret. Der regnes med udskiftning af eksisterende radiatorer hvert 15. år, da de ikke har så lang levetid som eksempelvis fjernvarmeinstallationer. Der er regnet med en radiator for hver 8 m 2. Prisen for radiatorer er sat til 1100 kr./stk. Vandvarmere er sat til kr./stk. Der regnes med en årlig drift og vedligeholdelsesomkostning på 20 kr./mwh. og 200 kr./bolig Reference-alternativ, Individuel naturgas Området, hvori Stejlepladsen ligger, er principielt et naturgasområde og projektbekendtgørelsen, BEK 1295 af 13. december 2005, klargør at ved etablering af kollektive forsyningsanlæg er individuel forsyning et alternativ, der bør belyses. Derfor er lavet et alternativt reference-scenarium, hvor den nuværende elopvarmning sammenlignes med individuel naturgasfyring. Da naturgasledningerne lgger tæt på området, er etableringen af fordelingsledningerne sat til 0,5 mio. kr. svarende ca. en femtedel af etableringen af et fjernvarmenet. Stikledningerne til naturgas er prissat til kr./stk. Centralvarmesystemet er ligesom med fjernvarmen sat til 7,0 mio. kr. + et tillæg 0,5 mio. kr., da individuelle naturgasfyr erfaringsmæssigt er min kr. dyrere end en tilsvarende fjernvarmeunit. Drift og vedligeholdelse er sat til 20 kr./mwh og 800 kr./installation. Der er regnet med 100 % virkningsgrad, der regnes med installation af kondenserende kedler Resultat, elvarme kontra individuel naturgas I det nedenstående er resultatet af beregningen præsenteret. Alle beregningerne fremgår af bilag 4.

8 Side 7 Samfundsøkonomiske omkostninger 2008-priser Reference, fortsat elvarme Nuværdi Re-investering [ kr. ] Drift og vedligeholdelse [ kr. ] Eludgift [ kr. ] Miljøomkostninger [ kr. ] Total reference [ kr. ] Reference-alternativ, indiv.. naturgas Nuværdi Investering i naturgasnet [ kr. ] Investering i gasfyr og centralvarme [ kr. ] Driftsomkostninger - gasinstallationer [ kr. ] Brændselsudgift [ kr. ] Forvridningstab [ kr. ] Miljøomkostninger [ kr. ] Total ref.-alternativ [ kr. ] Samfundsøkonomisk overskud [ kr. ] ( ) Tabel 2: Sammenligning af de to reference-alternativer; elvarme og individuel naturgas. Ovenstående resultater viser at individuel naturgasopvarmning er et dårligt samfundsøkonomisk alternativ i sammenligning med fortsat el-opvarmning. Derfor er det ikke relevant at sammenligne fjernvarmeprojektet med naturgas referencealternativet Projekt-scenarium, fjernvarme I nedenstående er det samfundsøkonomiske resultat af fjernvarmeprojektet sammenlignet med resultatet af elvarme-referencen. Alle beregningerne fremgår af bilag 5.

9 Side 8 Samfundsøkonomiske omkostninger 2008-priser Reference Nuværdi Re-investering [ kr. ] Drift og vedligeholdelse [ kr. ] Eludgift [ kr. ] Elproduktion [ kr. ] - Miljøomkostninger [ kr. ] Total reference [ kr. ] Projekt Nuværdi Tilslutning til transmissionsnet [ kr. ] Investering i fjernvarmenet [ kr. ] Investering i kundeinstallationer [ kr. ] Driftsomkostninger - fjernvarmenet [ kr. ] Driftsomkostninger - kundeinstallation [ kr. ] Brændselsudgift [ kr. ] - Elproduktion [ kr. ] ( ) Forvridningstab [ kr. ] Miljøomkostninger [ kr. ] Total projekt [ kr. ] Samfundsøkonomisk overskud [ kr. ] Tabel 3: Sammenligning af fjernvarmeprojektet med referencen elvarme. Som det ses er der et samfundsøkonomisk overskud ved at konvertere Stejlepladsen til fjernvarme Følsomhedsanalyser I nedenstående diagram er resultatet af de samfundsøkonomiske følsomhedsanalyser vist.

10 Side 9 NPV mio. kr % -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Varmesalg Investeringsomkostninger D&V-omkostninger Elpriser % ændring i parameter Figur 1: Resultat af følsomhedsanalyser. Samfundsøkonomisk overskud i forskel på fjernvarmeprojektet og elvarme-referencen. Ovenstående diagram viser resultatet af udvalgte følsomhedsanalyser. Det er ikke vurderet at varmebehovet vil være betydeligt mindre i forhold til det oplyste varmebehov, der ikke ligger specielt højt. Et højere varmebehov vil gøre samfundsøkonomien bedre. Projektet er følsomt overfor faldende elpriser, men omvendt vurderes stigende elpriser at være det mest realistiske scenarium, som følge af en forventet stigning i Energistyrelsens udmelding af samfundsøkonomiske brændselspriser. Dette vil gøre samfundsøkonomien mere positiv. Projektet er også relativt følsomt overfor ændrede investeringsomkostninger, men den generelle økonomiske afmatning gør det mest sandsynligt at de anvendte planlægningspriser ligger i den høje ende i forhold til realiserede priser ved gennemførsel af projektet. Ændrede drift og vedligeholdelsesomkostninger har stort set ingen betydning for projektet. Projektet er ikke følsomt overfor ændrede CO 2 -priser, da indkøbet af CO 2 -kvoter er indeholdt i elprisen i referencen og øget affaldsforbrænding i projektet ikke er voldsomt CO 2 -belastende. Det er således mest sandsynligt at det samfundsøkonomiske resultat vil blive bedre hvis eksterne parametre ændrer sig.

11 Side SELSKABSØKONOMI Nordforbrænding fjernvarme regner med en simpel tilbagebetalingstid på projektet på 10 år. Projektet vil således ikke lægge andre fjernvarmekunder til last. De selskabsøkonomiske beregninger er vedlagt som bilag BRUGERØKONOMI I det nedenstående er den brugerøkonomiske fordel ved projektet vist.

12 Side 11 I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Beregning af økonomi ved udbygning af fjernvarme til Stejlepladsen Varmeforbrug [kwh/m 2 ] 98 Elpris [kr./kwh] 1,42 Brugerøkonomisk beregning prisniveau: 2008 Beregning for forbrugere Total Antal Areal per kunde [ m 2 ] 54,3 58,0 90,5 112, Varmeforbrug perkunde [MWh] 5,3 5,7 8,9 11, Alle priser er eksklusiv moms Elvarme Elforbrug [kwh/år] Eludgift [kr./år] Årlig betaling - el [kr.] Varmepris [kr./mwh] Fjernvarme Forbrugsafgift Hørsholm Energiafgivelse ved 30 C afkøling [kwh/m 3 ] 35 Variabel flowafgift fjernvarmevand [kr./m 3 ] 2, Variabel afgift [kr./mwh] 264, Tillæg for ekstraomkostninger [kr./mwh] Fast afgift Fast afgift pr. m 2 [kr.] 29, Målerleje [kr.] 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Varmepris [kr./mwh] Brugerbetalt investering ift. fjernvarme Tilslutningsafgift [kr.] Brugerbetaling per stik [kr.] Pris per radiatoranlæg og radiatoranlæg [kr.] Rente p.a. 0,0% Afskrivningsperiode [år] 20 Tilslutningsafgift [kr./år] kr 105 kr 111 kr 158 kr 191 Betaling for stikledning [kr./år] kr 850 kr 850 kr 850 kr 850 Betaling for radiatoranlæg [kr./år] kr kr kr kr Driftsomkostninger - vekslerinstallation [kr./mwh] 11,1 Driftsomkostninger - vekslerinstallation [kr./installation] 111,0 Driftsomkostninger - vekslerinstallation [kr./år] Moms heraf [kr.] Årlig betaling - fjernvarme [kr.] Årlig besparelse [kr.] Procentvis besparelse [%] 9,7% 10,9% 17,7% 20,0% 17,8% Som det ses vil forbrugerne kunne spare mellem 10 og 20 % på varmeregningen bl.a. afhængig af hvordan boligforeningens fordeling af omkostninger til centralvarmeanlæg ser ud. Gennemsnitligt vil besparelsen ligge omkring % med ovenstående forudsætninger.

13 Side 12

14 Side 13 BILAG 1 Kort over forsyningsområder og ny fordelingsledning

15 Stejlepladsen II, 3050 Humlebæk Ny fordelingsledning Eksisterende transmissionsledning Målestok 1:3000, udskrevet kl. 15:04

16 Side 14 BILAG 2 Investeringer i fordelingsledninger Pris Pris Pris i alt Dimension Længde kr. kr. Længde kr kr. kr. DN Di m pr. m m pr. m ekskl. moms , , , , , , , , I alt

17 Side 15 BILAG 3 Investeringer i stikledninger x 13 tilslutninger, i alt 0,139 MW Dimension stik længde i alt pris pr. m i alt DN Di antal m kr/m kr 20 26, Bebyggelse tilslutninger, i alt 0,086 MW Dimension stik længde i alt pris pr. m i alt DN Di antal m kr/m kr 20 26, Bebyggelse x 8 tilslutninger, i alt 0,171 MW Dimension stik længde i alt pris pr. m i alt DN Di antal m kr/m kr 20 26, Bebyggelse Stikledninger i alt, 1, 2 og

18 Side 16 BILAG 4 Samfundsøkonomisk resultat af reference-alternativer

19 I/S Nordforbrænding Samfundsøkonomisk beregning Elvarme og individuel naturgas Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Beregning af økonomi ved udbygning af fjernvarme til Stejlepladsen Samfundsøkonomiske omkostninger prisniveau: 2008 Nuværdi Reference, fortsat elvarme Re-investering elvarme [ kr. ] D&V - elvarme [ kr. ] Elforbrug [MWh] Elpris [kr./mwh] Eludgift [ kr. ] CH 4 og N 2 O omkostning [ kr. ] NO X og SO 2 omkostning [ kr. ] Total reference [ kr. ] Nuværdi Reference-alternativ, indiv. naturgas Investering i naturgasnet [ kr. ] ( ) Investering i gasfyr og centralvarme [ kr. ] ( ) Driftsomkostninger - gasinstallationer [ kr. ] Brændsel - boliger m.v. Indfyret naturgas - individuel [ GJ ] Pris [kr./gj] 86,90 80,38 74,48 69,20 64,40 64,40 64,53 64,65 65,02 65,39 65,76 66,25 66,62 66,99 67,85 68,21 68,71 69,07 69,57 69,93 70,30 Brændselsudgift [ kr. ] Forvridningstab [ kr. ] CO 2 omkostning [ kr. ] NO X og SO 2 omkostning [ kr. ] Total referencealtenativ [ kr. ] ( ) Samfundsøkonomisk overskud [ kr. ] ( ) ( )

20 Side 17 BILAG 5 Samfundsøkonomisk resultat af projekt i forhold til reference

21 I/S Nordforbrænding Samfundsøkonomisk beregning Elvarme og fjernvarme Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Beregning af økonomi ved udbygning af fjernvarme til Stejlepladsen Samfundsøkonomiske omkostninger prisniveau: 2008 Nuværdi Reference Re-investering elvarme [ kr. ] D&V - elvarme [ kr. ] Elforbrug [MWh] Elpris [kr./mwh] Eludgift [ kr. ] CH 4 og N 2 O omkostning [ kr. ] NO X og SO 2 omkostning [ kr. ] Total reference [ kr. ] Nuværdi Projekt Tilslutning til transmissionsnet [ kr. ] (39.000) Investering i fjernvarmenet [ kr. ] ( ) Investering i kundeinstallationer [ kr. ] ( ) Driftsomkostninger - fjernvarmenet [ kr. ] Driftsomkostninger - kundeinstallation [ kr. ] Elproduktion [ kr. ] ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Forvridningstab [ kr. ] CO 2 omkostning [ kr. ] NO X og SO 2 omkostning [ kr. ] Total projekt [ kr. ] ( ) Samfundsøkonomisk overskud [ kr. ] ( )

22 Side 18 BILAG 6 Selskabsøkonomisk beregning

23 I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Beregning af økonomi ved udbygning af fjernvarme til Stejlepladsen Priser ekskl. moms Projektrente 5% Lånerente 5% Antal år hvor lån afbetales 20 Selskabsøkonomisk beregning prisniveau: 2008 Nuværdi Projekt Investering i transmissionsnet [kr.] ( ) ( ) Investering i fjernvarmenet [kr.] ( ) ( ) Stikledningsudgifter [kr.] ( ) ( ) Brugerbetaling af stikledning + tilslutningsafgift [kr.] Drift og vedligeholdelse af fjernvarmenet [kr.] ( ) - (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) (12.207) Mistet varmesalg til Helsingør [MWh] Pris for varmesalg [kr./mwh] Mistet indtægt for varmesalg [kr.] ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Salg af varme til Stejleparken [MWh] Pris for varmesalg [kr./mwh] Tillæg til varmepris [kr./mwh] Indtægt for varmesalg [kr.] Nuværdi Selskabsøkonomisk overskud [kr.] ( ) Internal rate of return [%] 8,5% Simpel tilbagebetalingstid [år] 9,5

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE Memo Assens Kommune Titel Kommentarer til høringsbrev Dato 24. august 2011 Til Kopi Fra Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Udbygningsplan for fjernvarme i Gentofte Kommune

Udbygningsplan for fjernvarme i Gentofte Kommune Udbygningsplan for fjernvarme i Gentofte Kommune Sammenfatning 1. Baggrund Gentofte Kommune var en af de første kommuner i Danmark til at se mulighederne for at udnytte overskudsvarmen fra de københavnske

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm.

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. 9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. J.nr.: 13.03.20.I04 Sagsnr.: 10/7931 BESLUTNING I TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 08092010 Fraværende:

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 Revision 3 Dato 2011-07-27 Udarbejdet af KAC, CIR, AD Kontrolleret af Anders Dyrelund Godkendt

Læs mere

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte Att: Jacob Elkjær (JAEL@rudersdal.dk) 25. april 2016 Sagsnr.: 2015100006 Tlf. direkte: 6225 9587 crd@naturgas.dk Revideret projektforslag for omstilling af naturgasforsyning

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAGSOVERSIGT 5 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 6. 1.1 Resumé 6 2 ANSVARLIG FOR PROJEKTET 7 3 FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN 8

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAGSOVERSIGT 5 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 6. 1.1 Resumé 6 2 ANSVARLIG FOR PROJEKTET 7 3 FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN 8 Fjernvarmeprojekt for Humlebæk TRANSMISSIONSLEDNING OMRÅDE 1 OMRÅDE 2 TILSLUTTET FJERNVARME September 2012 Udgivelsesdato Projekt : : 5. september 2012 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : :

Læs mere

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Juni 211 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL STENSTRUP

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side

Læs mere

PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape

PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape August 2016 PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape 1.1-5.1 Høje Taastrup Fjernvarme Damgaard Rådgivende Ingeniører Algade 43 4000 Roskilde

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Udarbejdet for Lolland Varme A/S September 2016 Udarbejdet af: Niels Thorsen Kontrolleret af: Godkendt af: Dato: 01.09.2016 Version: 1.4

Læs mere

VARMEFORSYNING AF FREDERIKS BRYGGE

VARMEFORSYNING AF FREDERIKS BRYGGE PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF FREDERIKS BRYGGE 22. SEPTEMBER 2015 En del af tillæg 4 til lokalplanen for Teglværkshavnen 1. Indledning... 2 Indstilling... 2 Lovgrundlag... 2 2.

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte.

Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte. Fra naturgas til...? Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte. 1 Hvorfor? Kraftvarme mere energieffektivt end naturgas Selvforsyning med naturgas

Læs mere

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND JULI 2014 E.ON DANMARK A/S KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME 5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME Revision 1 Dato 2012-07-05

Læs mere

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme.

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme. Punkt 13. Varmeplanlægning - Ændring af områdeafgrænsningen fra individuel opvarmning til kollektiv forsyning med fjernvarme Klokkevej 1C, Dall Villaby. Projektgodkendelse. 2014-13083. Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 1. februar 2011 Sagsnr.: 200902354-28 Vicki.Schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Vessøvænge område A, B og C Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. marts 2017 Side 1 af 18 Projektansvarlig Ry Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Nordborg, Havnbjerg, Svenstrup, Guderup og Egen

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Nordborg, Havnbjerg, Svenstrup, Guderup og Egen Sønderborg Kommune Sendt på e-mail til by-landskab@sonderborg.dk og smar@sonderborg.dk DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere