White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III."

Transkript

1 White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III

2 Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion 2 2. Danske Banks overskud fra Danica koncernen 3 3. Danica koncernoverblik 7 4. Danica Pension balancen 8 5. Aktiver til afdækning af pensionsforpligtelser 9 6. Hvornår kan risikotillægget tages? Hvis risikotillægget ikke kan tages skyggekontoen Følsomhedsanalyse Danica koncernen i Danske Banks legale regnskab Danica koncernen Danicas forretningsprofil Spørgsmål og svar Kontaktpersoner 24 1

3 1. Introduktion Formålet med dette White Paper er at give investorer, analytikere og andre interessenter et indblik i aktiviteterne i Danica Pension, herunder den anvendte overskudspolitik. Forud for selve gennemgangen skal følgende præciseres: Det er formålet med dette notat at give et overblik over de væsentligste elementer, der påvirker Danica koncernens regnskab og ikke mindst samspillet med Danske Bankkoncernens regnskab. Reglerne for opgørelse af resultat og balance i et livsforsikringsselskab er omfattende og ind imellem meget tekniske. Det er derfor heller ikke dette notats formål at give en fuld og dækkende beskrivelse af alle de forhold, der indgår i Danica koncernens regnskab. Det er vigtigt at gøre sig klart, hvilke dele af Danica koncernen der belyses. Afsnit 3 indeholder et koncernoverblik, og det beskrives, hvilke dele af Danica koncernen der efterfølgende arbejdes videre med. Først beskrives resultatet af Danica koncernen ud fra, hvordan resultatet af Danica koncernen påvirker Danske Bank-koncernens regnskab. Herefter er der en kort beskrivelse af selskabsstrukturen i Danica koncernen og udvalgte dele af balancen. Med udgangspunkt i balancen beskrives sammenhængen mellem investeringsafkastet, værdiregulering af hensættelserne og Danske Banks overskud fra selskabet Danica Pension (sondringen mellem Danica koncernen og Danica Pension er vist i figur 1, afsnit 3). Herefter er der en følsomhedsanalyse mellem størrelsen af investeringsafkastet og Danske Banks mulighed for at indtægtsføre risikotillægget. Dette efterfølges af en beskrivelse af behandlingen af Danica i Danske Banks legale regnskab. Afslutningsvis beskrives, hvad den ændrede overskudspolitik, ændret regnskabsregler og investeringsstrategi vil betyde for Danicas resultat i Endeligt gives i sidste afsnit et mere forretningsorienteret billede af Danica koncernen med hensyn til præmier, distributionskanaler m.v. Der offentliggøres en ny udgave af Danicas White Paper i forbindelse med kvartalsregnskabet for 1. kvartal

4 2. Danske Banks overskud fra Danica koncernen Alle danske liv- og pensionsselskaber skal anmelde deres overskudspolitik til Finanstilsynet. Kontributionsbekendtgørelsen beskriver, hvordan indtjeningen skal fordeles mellem kunderne og ejerne. Danica udarbejder og anmelder sin overskudspolitik under hensyn hertil. Tabellen herunder viser elementerne af overskuddet fra Danica, der indgår i Danske Banks regnskab. Tabel 1: Danske Banks overskud fra Danica koncernen Ref. Mio. kr Indtjening forsikringsaktiviteter 1 0,5% af forsikringsmæssige hensættelser % af risiko, omkostnings- og syge-ulykke resultatet Risikotillæg i alt Risikofrit afkast af egenkapitalen Resultat af unit-link Danmark Risikoresultat Forenede Gruppeliv FD (sundhedssikring m.v.) Resultat af norske aktiviteter pct. af syge- og ulykkesresultat Overført fra skyggekonto Indtjening forsikringsaktiviteter (excl. funding) Funding af forsikring Indtjening forsikringsaktiviteter i alt Indtjening investeringsaktiviteter 14 Investeringsresultat af midler allokeret til egenkapitalen Risikofrit afkast af egenkapitalen Investeringsafkast af egenkapitalen ekskl. risikofrit afkast Regulering gl. overskudspolitik m.v Indtjening investeringsaktiviteter Funding af investering 9 9 Indtjening investeringsaktiviteter i alt Indtjening forsikringsaktiviteter Indtjening investeringsaktiviteter i alt Funding, netto Det samlede bidrag til Danske Banks resultat før skat 18 Resultat fra Danica (før skat) Danicas overskudspolitik er ændret fra Se nærmere omtale i afsnit 9. Ad. 1. 0,5 % af hensættelserne Beløbet beregnes som 0,5 procent af de gennemsnitlige livsforsikringshensættelser og kollektivt bonuspotentiale ekskl. Forenede Gruppeliv. 3

5 Ad % af risiko, omkostnings- og syge- og ulykkesresultatet Risikoresultatet: Forskellen på årets risikopræmier og årets erstatningsudgifter. Resultatet deles 30/70 mellem egenkapitalen og kunderne. Omkostningsresultatet: Forskellen mellem opkrævet omkostningsbidrag fra kunderne og faktisk afholdte omkostninger tillagt sikkerhedstillæg på 0,5% af hensættelserne. Resultatet deles 30/70 mellem egenkapitalen og kunderne. Effektiv drift medfører dermed et positivt resultat for både egenkapitalen (og dermed banken) og for kunderne. Syge- og ulykkesresultatet: En stor del af livsforsikrings- og pensionsaftalerne indeholder en forsikring ved død og invaliditet. Kunderne betaler med en del af deres præmie for denne forsikring. Størrelsen af betalingen er en konkurrenceparameter. Resultatet deles 30/70 mellem egenkapitalen og kunderne. Resultatet af syge- og ulykkesaktiviteterne opgøres i praksis som et skadesforsikringsresultat. Selve syge- og ulykkesresultatet er specificeret i noterne til Danica Pensions årsregnskab (note 7, side 32). Syge- og ulykkesresultatet fra øvrige selskaber i Danica koncernen indgår ikke her. Ad. 3. Risikotillæg i alt Summen af ad. 1 & 2 benævnes risikotillægget. Samlet set kan banken kun tage dette tillæg, når det såkaldte realiserede resultat tillader det. Se afsnit 6 for beskrivelse af realiseret resultat. Ad. 4. Risikofrit afkast af egenkapitalen Aktiverne i Danica Pension er opdelt i to porteføljer. En portefølje af aktiver er allokeret til egenkapitalen, der er adskilt fra de aktiver, der er allokeret til kunderne. Det risikofrie afkast af de aktiver, der er allokeret til egenkapitalen, indgår i Indtjening fra forsikringsaktiviteter. Ad. 5. Resultat af unit-link Danmark Unit-link aktiviteterne (Danica Link og Danica Balance) i Danmark varetages af selskabet Danica Pension I, der herudover har en filial i Norge. Danica Pension I er ikke omfattet af overskudspolitikken (se figur 1, afsnit 3). Driftsresultatet af dette selskab medtages i Danske Banks resultat. Resultatet er inkl. resultat af selskabets syge- og ulykke forretning. 4

6 Ad. 6. Risikoresultat Forenede Gruppeliv Viser Danica Pensions andel af forsikringsteknisk resultat fra Forenede Gruppeliv, som pro-rata konsolideres i Danica Pensions regnskab. Ad. 7. FD (sundhedssikring m.v.) Resultatet af aktiviteterne i Forsikringsselskabet Danica. Selskabet sælger sundhedsordninger til virksomheder og forsikringer mod kritisk sygdom. Resultatet af denne del af aktiviteterne opgøres som et skadesforsikringsresultat, og banken indregner hele resultatet af denne aktivitet i sit regnskab. Ad. 8. Resultat af norske aktiviteter Her indgår resultat af de to norske selskaber Nordenfjeldske Personforsikring og Danica Fondsforsikring samt Danica Pension Is norske filial. Banken indregner hele resultatet af denne aktivitet i sit regnskab. Ad pct. af syge- og ulykkesresultat I henhold til gældende regler må syge- og ulykkesforretningen ikke over tid påvirke livsforsikringskunderne negativt, hvorfor den resterende del af syge- og ulykkesresultatet har reduceret resultatet. Ad. 10. Overført fra skyggekonto Skyggekonto består af risikotillæg som det i tidligere regnskabsperioder ikke har været muligt at indtægtsføre, jf. afsnit 6. Overført fra skyggekontoen udgør indtægtsførelse fra skyggekontoen. Ultimo 2005 er skyggekontoen nul. Ad. 11. Indtjening forsikringsaktiviteter (excl. funding) De elementer fra Danica koncernen, der indgår i Danske Banks Indtjening fra forsikringsaktiviteter. Ad. 12. Funding, netto Danske Banks forretningsområderegnskab bygger på princippet om, at de enkelte forretningsområder får allokeret den kapital, området har brug for i forhold til sine forretningsaktiviteter. I de øvrige forretningsområder bestemmes den nødvendige kapital som 6,5 procent af de risikovægtede aktiver. Den tilsvarende kapital i Danica er defineret som kapitalbelastningen i Danske Bank Koncernen for ejerskabet af Danica, dvs. den andel, der fradrages i basiskapitalen i Danske Bank Koncernen. For Danicas vedkommende giver dette anledning til følgende funding transaktioner. 5

7 Tabel 2: Funding, netto Ref. Mio. kr Funding, netto - Rente af Danicas egenkapital Rente beslaglagt kapital, forsikring Rente beslaglagt kapital, investering Beslag af supplerende kapital Funding, netto i alt Det er vigtigt at understrege, at dette element ikke indgår i Danicas koncernregnskab, men udelukkende i Danske Banks forretningsområderegnskab. Ad. 13. Indtjening forsikringsaktiviteter i alt Samlet resultat af Danica koncernens forsikringsdrift. Ad. 14. Investeringsresultat af midler allokeret til egenkapitalen Afkastet af de aktiver, der er allokeret til egenkapitalen. Ad. 15. Investeringsafkastet af egenkapitalen ekskl. risikofrit afkast Afkastet af egenkapitalaktiverne fratrukket det risikofrie afkast. Det risikofrie afkast indgår i indtjening fra forsikringsaktiviteter. Ad. 17. Indtjening investeringsaktiviteter Udgøres af risikoafkastet af aktiverne allokeret til egenkapitalen og er Danicas bidrag til Danske Banks handelsindtægter. Ad. 18. Resultat fra Danica (før skat) Det samlede resultat fra Danica til Danske Banks regnskab er en sum af det, der i forretningsområderegnskabet indgår i Indtjening fra forsikringsaktiviteter, og i handelsindtægter. Resultatet fra Danica er korrigeret for de fundingtransaktioner, der er indregnet i forretningsområderegnskabet. 6

8 3. Danica koncernoverblik Der er sammenhæng mellem overskuddet og balancen i liv- og pensionsdelen af Danica koncernen. Inden sammenhængen beskrives, gives et overblik over selskabsstrukturen i Danica koncernen. Figur 1: Danica koncernen Forsikringsselskabet Danica Moderselskabet, hvis primære forretningsmæssige aktivitet er salg af sundhedssikring og kritisk sygdom. Nordenfjeldske Personforsikring Danica Fondsforsikring Danica Pension Danica Pension I Danica Liv III Danica Fondförsäkring Salg af ulykkesforsikring m.v. til det norske marked. Salg af markedsprodukter til det norske marked. Salg af liv- og pensionsforsikringer (Danica Traditionel) samt syge- og ulykkesforsikringer. Det er denne del af virksomheden, der er underlagt overskudspolitikken, og denne del af balancen, der er relevant. Forhold vedrørende denne del beskrives yderligere herunder. Salg af markedsprodukter (Danica Balance og Danica Link) til det danske og norske marked. Selskabet sælger desuden syge- og ulykkes forsikringer. Omfatter garanterede livrenter uden ret til bonus. Der er ikke nytegnet i selskabet siden ) Salg af markedsprodukter til det svenske marked. Selskabet sælger desuden syge- og ulykkes forsikringer. 1) 1) Resultatet af disse selskaber indgår i investeringsafkastet af kundemidlerne i Danica Pension. Det er aktiviteterne i Danica Pension, der er relevante i forhold til overskudspolitikken. Balancen beskrives i afsnit 4, hvor den samlede balance deles i to dele én, der vedrører egenkapitalen, og én der vedrører kundedelen. 7

9 4. Danica Pension balancen Balancen i Danica Pension består på aktivsiden af obligationer, aktier og ejendomme. Det er i denne sammenhæng relevant at opdele aktiverne i to porteføljer. Den ene portefølje er allokeret til egenkapitalen, mens den anden er allokeret til at afdække forpligtelsen over for kunderne. Figur 2: Danica Pensions aktiver og passiver Aktivfordeling den 31. december 2005 Egenkapital Kollektivt bonuspotentiale Aktiver allokeret til egenkapitalen Aktiver allokeret til kunderne Kundeaktiver (187 mia. kr.) Egenkapitalaktiver (14,4 mia. kr.) Livsforsikringshensættelserne Obligationer 71% Obligationer 90% Aktier 16% Ejendomme 10% Andet 5% Ejendomme 8% Aktiverne allokeret til egenkapitalen er som vist i tabel 3 ultimo 2005 primært placeret i obligationer og ejendomme. Aktivfordelingen sikrer et relativt stabilt afkast. Den risikofrie del af afkastet indgår i indtjening fra forsikringsaktiviteter (se ad. 4 i afsnit 2). Den del af afkastet, der ligger udover det risikofrie afkast, indgår i indtjening investeringsaktiviteter (se ad 17 i afsnit 2). Metoden følger de principper, der generelt benyttes i Danske Banks forretningsområderegnskab. Investeringsstrategien ændres fra 2006, se nærmere omtale i afsnit 9. Tabel 3: Aktivfordeling Den del af aktiverne, der er allokeret til egenkapitalen i Danica Pension Balance Afkast Afkast Mio. kr i pct. Ejendomme ,6 Obligationer m.v ,6 Finansielle investeringsaktiver, i alt ,4 Danica Pension I ,8 Tilgodehavender Allokerede aktiver, i alt ,1 Porteføljen består primært af korte obligationer, og ultimo 2005 udgør den samlede renterisiko omkring 185 mio. kr. 8

10 5. Aktiver til afdækning af pensionsforpligtelser Passiverne består primært af markedsværdien af Danicas forsikringsforpligtelser (livsforsikringshensættelserne) og kollektivt bonuspotentiale. Livsforsikringshensættelserne opgøres til markedsværdi ved at tilbagediskontere det forventede fremtidige cash-flow med en diskonteringsrente. Ultimo 2005 blev anvendt en nulkuponrentestruktur estimeret ud fra Euro swapmarkedet med tillæg for rentespændet mellem danske og tyske statsobligationer til opgørelse af livsforsikringshensættelserne. I 2004 blev anvendt en dansk swap rentekurve. Den anvendte nulkuponrente fremgår af figur 3. Nulkuponrenten reduceres med 15% vedrørende pensionsafkastbeskatning og med en sikkerhedsmargen på 5%. Figur 3: 9

11 Værdien af obligationsbeholdningen stiger, når renteniveauet falder. Samtidigt stiger markedsværdien af livsforsikringshensættelserne, men som følge af den højere rentefølsomhed på hensættelserne er værdireguleringen af hensættelserne større end den tilsvarende værdiregulering af obligationsbeholdningen. Samlet set giver det anledning til en negativ værdiregulering for Danica Pension, når renteniveauet falder. Af den årsag har Danica Pension købt finansielle instrumenter, der har til formål at dække gabet mellem de to positioner. Figur 4 illustrerer sammenhængen mellem aktiver, passiver og de finansielle instrumenter. Figur 4: Markedsværdiregulering af aktiver og passiver Markedsværdi regulering Markedsværdi regulering Markedsværdi regulering 0 Sum ex fin.instr. Obligationer 0 Finansielle instrumenter 0 Samlet værdiregulering Hensættelser* Sum ex fin. instr. Rente Rente NB Figuren har udelukkende et illustrativt formål. * Markedsværdireguleringen er set fra Dancia Pension. Stigende renter medfører en reduktion af markedsværdien af hensættelserne og svarer til en positiv værdiregulering for Danica Pension. Rente Placeringen på aktivsiden sker med henblik på at maksimere investeringsafkastet, samtidig med at der tages hensyn til, at eventuelle værdireguleringer på passivsiden som følge af renteændringer skal kunne matches. 10

12 Investeringsafkastet består foruden af værdireguleringen af obligationsbeholdningen og de finansielle instrumenter også af afkastet fra aktie- og ejendomsporteføljen m.v. Tabel 5 viser i hovedtal balance og afkast Tabel 5: Afkast og værdiregulering kundemidlerne Balance Afkast Afkast Mio. kr i pct. Ejendomme ,6 Aktier ,8 Obligationer ,4 Andre finansielle investeringsaktiver I alt ,6 Investeringsafkastet og bevægelserne på passivsiden er afgørende for, om risikotillægget kan tages eller ej. Afsnit 6 beskriver de elementer, der indgår i denne beregning. 11

13 6. Hvornår kan risikotillægget tages? Risikotillægget skal kunne indeholdes i det realiserede resultat, der defineres nedenfor. Med andre ord kræves et positivt realiseret resultat for at banken kan indtægtsføre risikotillægget helt eller delvist. Tabel 6 viser opgørelsen af det realiserede resultat. Tabel 6: Realiseret resultat 2005 Ref. Mio. kr Afkast af investeringsaktiverne (jf. tabel 5) Gennemsnitlig teknisk rente 2,8% i 2005 (2,9% i 2004) Afkast til syge- ulykkeresultatet Omkostnings- og risikoresultater før bonus Resultat af genforsikring Værdiregulering af hensættelserne Realiseret resultat Ad. 1. Afkast af investeringsaktiverne Det samlede bruttoafkast af de investeringsaktiver, der er allokeret til kunderne. Ad. 2. Teknisk rente Kontrakterne med kunderne baseres på en teknisk rente. Den tekniske rente er faldet markant gennem de senere år som følge af det generelt faldende renteniveau. Frem til 1994 blev der tegnet policer med en teknisk rente på 4,5 procent. Frem til 1999 var den tekniske rente 2,5 procent. Nye policer tegnes for tiden med en maksimal teknisk rente på 1,5 procent. Tabel 7 viser, hvordan hensættelserne er fordelt på de forskellige tekniske renter ultimo 2005 mod fordelingen ultimo Tabel 7: Ydelsesgarantier Livsforsikringshensættelser Ultimo Ultimo Ultimo Mio. kr i pct i pct. Teknisk rente i pct , , , til Livsforsikringshensættelser Uden garanti Livsforsikringshensættelser i alt De samlede hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter jf. side 25 i Danica Pensions årsrapport, der udover livsforsikringshensættelser indeholder erstatningshensættelser og kollektivt bonuspotentiale, udgør 188 mia. kr. 12

14 Som det fremgår af tabellen, bevæger tyngden af hensættelserne sig mod lavere tekniske renter. I opgørelsen af det realiserede resultat fratrækkes de rentetilskrivninger, der relaterer sig til den tekniske rente. For 2005 svarer dette til cirka 2,8 procent af de forsikringsmæssige hensættelser. Ad. 3 og 4. Syge- og ulykkes-, omkostnings- og risikoresultatet før bonus og genforsikringsresultatet En del af det samlede investeringsafkast kan henføres til syge- ulykkeresultatet. Endvidere indgår omkostnings- og risikoresultatet før bonus i det realiserede resultat. Ad. 5. Værdiregulering af hensættelserne Ultimo 2005 blev anvendt en nulkuponrentestruktur estimeret ud fra Euro swapmarkedet med tillæg for rentespændet mellem danske og tyske statsobligationer. I 2004 blev anvendt en dansk swap rentekurve. Overgangen til ny nulkuponrentestruktur har primo 2005 forøget livsforsikringshensættelserne med 533 mio. kr. og reduceret kollektivt bonuspotentiale med et tilsvarende beløb. I 2005 er værdireguleringen af hensættelserne steget som følge af det generelle rentefald. Ad. 6. Realiseret resultat Et positivt realiseret resultat betyder, at banken kan indtægtsføre risikotillægget i det omfang det ikke overstiger det realiserede resultat. Kan et risikotillæg ikke tages helt eller delvist, kan det udskydes og tages i et år, hvor det realiserede resultat tillader det. Der er fire forhold, der tilsammen bestemmer størrelsen af det indtægtsførte risikotillæg: risikotillægget for indeværende periode (defineret i ad. 3 i tabel 1) det realiserede resultat (se tabel 6) skyggekontoen (se afsnit 7) størrelsen af den fremtidige bonusevne Størrelsen af det indtægtsførte risikotillæg er underlagt forskellige restriktioner, følsomhedsanalysen i afsnit 8 behandler emnet. 13

15 Tabel 8 illustrerer sammenhængen mellem det realiserede resultat i Danica og Danske Banks resultat. Tabel 8: Resultat til Danske Bank fra kundeaktiverne i Danica Mio. kr Realiseret resultat Pensionsafkast skat (PAL) Bonus Egenkapitalens andel af investeringsafkast 601 Syge- ulykke resultat -247 Resultat før regulering af det kollektive bonuspotentiale Ændring af kollektivt bonuspotentiale Resultat til Danske Bank før skat fra Danica Pension FD (sundhedssikring m.v.) og norske selskaber 66 Resultat til Danske Bank før skat fra Danica koncernen Fra det realiserede resultat trækkes pensionsafkastskatten (PAL) på 15 procent, samt forskellen mellem tilskrivningen af kontorente og den tekniske rente på kundernes konti (bonus). Der korrigeres desuden for syge- ulykkesresultatet. Ændringen af det kollektive bonuspotentiale er primært afledt af afkast og bonuspolitik. Reguleringen af det kollektive bonuspotentiale er med i bankens resultat med modsat fortegn. Samlet set giver dette Danske Banks resultat fra Danica Pension før skat. Tillægges desuden resultatet af FD og de to norske selskaber (se Tabel 1 ad. 6 og 7), så fremkommer det samlede resultat før skat fra Danica til Danske Bank Resultat fra Danica (før skat) er lig det resultat, der fremgår af Danica koncernens eksterne regnskab. Det er samtidigt det resultat, der blev fordelt mellem indtjening fra forsikring og indtjening fra investering i tabel 1, når der korrigeres for de fundingtransaktioner, der gennemføres i relation til forretningsområderegnskabet. 14

16 7. Hvis risikotillægget ikke kan tages - skyggekontoen I det omfang det ikke er muligt at indtægtsføre fuldt risikotillæg, kan indregningen ske på et senere tidspunkt, hvor det realiserede resultat gør det muligt. Saldoen på udskudte risikotillæg føres på skyggekontoen. Saldoen på skyggekontoen forrentes med en risikofri rente. Siden overgangen til markedsværdiregnskab i 2002 har der været følgende bevægelser på skyggekontoen. Tabel 9: Udvikling i skyggekontoen Primo Tilgang Afgang Ultimo Mio. kr. Risikotillæg Rente I 2005 er den resterende skyggekonto indtægtsført. Afsnit 8 beskriver følsomheden omkring investeringsafkastet og muligheden for at indtægtsføre risikotillæg. 15

17 8. Følsomhedsanalyse Hvis investeringsafkastet overstiger den tekniske rente, er der alt andet lige mulighed for at indregne risikotillægget helt eller delvist som illustreret i nedenstående tabel. Tabel 10: Følsomhedsanalyse mellem investeringsafkast og risikotillæg Scenario (i pct. af hensættelserne) A B C D Afkast af investeringsaktiverne 3,0 4,5 6,0 7,5 - Teknisk rente 2,8 2,8 2,8 2,8 - Omkostnings-, risikoresultat og afkast til syge- ulykke 0,2 0,2 0,2 0,2 + Genforsikringsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før værdiregulering 0,0 1,5 3,0 4,5 - Værdiregulering af hensættelserne 0,0 0,0 0,0 0,0 Realiseret resultat 0,0 1,5 3,0 4,5 Risikotillægget kan indtægtsføres helt eller delvis Nej Ja Ja Ja - Pensionsafkast skat (PAL) 0,5 0,7 0,9 1,1 - Bonus (fra teknisk rente op til kontorenten) 1,0 1,0 1,0 1,0 Resultat efter PAL og Bonus -1,5-0,2 1,1 2,4 - Risikotillæg 0,5 % af hensættelser 0,5 0,5 0,5 Tæring af bonuspotentiale for fuldt risikotillæg -0,7 0,6 1,9 I princippet kan det realiserede resultat anvendes til at indtægtsføre hele eller dele af indeværende års risikotillæg samt eventuel saldo fra skyggekonto, idet PAL og bonus dækkes via det kollektive bonuspotentiale. Muligheden for denne praksis skal dog ses i sammenhæng med udviklingen i det kollektive bonuspotentiale. Nedenstående scenariebeskrivelser er baseret på, at det realiserede resultat dækker PAL og bonus, såfremt det er muligt. Ad. A. Afkastet af investeringsaktiverne er ikke stort nok til at dække den tekniske rente, og derfor kan der ikke indtægtsføres risikotillæg. Bonusreserverne bliver reduceret med 1,5 procent af hensættelserne for at dække kundeforpligtelsen. Det kollektive bonuspotentiale udgør ultimo ,3 procent af hensættelserne. Ad. B. Investeringsafkastet ligger over den tekniske rente, og det realiserede resultat er positivt. På den måde kan risikotillægget tages helt eller delvist. Det realiserede resultat kan dog ikke dække omkostningerne til pensionsafkastskatten og mark-upen fra den tekniske rente op til kontorenten. For at dække disse betalinger vil der ske en tæring af bonusreserverne på 0,2 procent af hensættelserne. Indtægtsføres risikotillægget, kræver det yderligere tæring af bonusreserverne i forholdet én til én. 16

18 Ad. C. Det realiserede resultat kan dække alle kundeforpligtelserne og efterlader 3,0 procent af hensættelserne til yderligere resultatfordeling. Afkastet dækker såvel pensionsafkastskat og bonus som risikotillægget til banken uden væsentlig tæring af det kollektive bonuspotentiale. Det er i scenarie B og C muligt at tage indeværende års risikotillæg. I B kræver det dog yderligere tæring af bonuspotentialet på de 0,5 procent af livsforsikringshensættelserne. Det vil desuden i begge scenarier være muligt at indtægtsføre fra skyggekontoen. Det kræver dog (yderligere) tæring af bonuspotentialet i forholdet én til én. Ad. D: Her kan det realiserede resultat dække skat, bonus og indeværende års risikotillæg. Det vil desuden være 1,9 procent af hensættelserne, der kan anvendes til at indtægtsføre eventuel saldo fra skyggekontoen fra tidligere år uden yderligere træk på bonuspotentialet. 17

19 9. Danica koncernen i Danske Bank-koncernens legale regnskab Danica koncernen konsolideres efter IFRS implementering fuldt i Danske Bank koncernens legale regnskab. Danica Koncernens regnskab konsolideres ud fra følgende principper: Danicas aktiver kan opdeles i aktiver relateret til forsikringskontrakter (kontrakter, som indeholder væsentlige forsikringsrisici eller giver forsikringstager ret til bonus), investeringskontrakter (kontrakter med ubetydelig forsikringsrisiko) og aktiver der afdækker egenkapitalen. I 2005 udgjorde 91% af Danicas balance forsikringskontrakter, 2% investeringskontrakter og 7% aktiver allokeret til egenkapitalen. Aktiver vedr. forsikringskontrakter konsolideres samlet under Aktiver vedr. forsikringskontrakter. Aktiverne består af finansielle aktiver, investeringsejendomme, øvrige materielle ejendomme m.v. Forpligtelser vedr. forsikringskontrakter konsolideres samlet under Forpligtelser vedr. forsikringskontrakter. Forpligtelserne består af livsforsikringshensættelser, hensættelser til unit-link forsikringskontrakter, kollektivt bonuspotentiale, øvrige forsikringsmæssige hensættelser og andre forpligtelser. Indbetalinger vedrørende forsikringskontrakter indregnes under Nettopræmieindtægter, mens ydelser og ændring i hensættelser indregnes under Forsikringsydelser. Afkastet af de allokerede aktiver er indregnet under de respektive poster i resultatopgørelsen. Tilskrivningen af afkastet til forsikringstagerne sker under Forsikringsydelser. Investeringskontrakter indregnes som finansielle instrumenter. Opsparingen vedrørende unit-link investeringskontrakter indgår i Aktiver i puljer og unit-link investeringskontrakter. Indlånene indgår i balancen i Indlån i puljer og unit-link investeringskontrakter. Indskud/udbetalinger vedrørende investeringskontrakter indregnes direkte som en ændring af forpligtelsen i balancen. Afkastet af aktiverne og tilskrivningen på opsparernes konto indregnes under Handelsindtægter. Den allokerede portefølje af aktiver svarende til egenkapitalens størrelse konsolideres med koncernens øvrige aktiver. Aktiverne vedrører Obligationer, Investeringsejendomme og fra 2006 Aktier. I hovedtallene præsenteres Danica fortsat på en linie under Indtjening fra Forsikring. I segmentnoten præsenteres Danica opstillet efter ovennævnte principper i legal opstilling. Forskellene mellem præsentationen af Danica i Koncernens resultatopgørelse og Hovedtallene indgår som del af Reklassifikationen i Segmentnoten. 18

20 10. Danica koncernen Danica Koncernen har for 2006 anmeldt en ændret overskudspolitik og defineret en ændret investeringsstrategi for Endvidere vil der i 2006 blive introduceret nye regler for indregning af fremtidigt administrationsresultat for Unit Link forsikringskontrakter. Som en samlet følge heraf ændres præsentationen af Danica i Danske Banks segmentregnskab, Fact book m.v. Præsentationen har effekt første gang i forbindelse med aflæggelse af rapport for 1. kvartal Ændringerne præsenteres kort nedenfor. Ændret overskudspolitik Beregningen af risikotillæg i Danica Pension er ændret på følgende punkter: Direkte pct.-andel af hensættelser forøges fra 0,50% i 2005 til maksimalt 0,62% i 2006, Indregning af resultat fra SUL sker med 100% mod tidligere 30% Omkostnings- og risikoresultat indregnes ikke i 2006 mod tidligere 30% Danica Pension forventer på denne baggrund i 2006 et risikotillæg på ca. 0,5% og mod 0,61% i Sammenligningstal bliver ikke tilrettet ved ændringer i overskudspolitikken. Ændring i regnskabsregler Unit Link Regnskabsreglerne for beregning af nutidsværdien af fremtidigt administrationsresultat er ændret fra 2006, således at hensættelserne i visse tilfælde som minimum skal svare til forsikringernes genkøbsværdi. For Danica indebærer det, at unit-link hensættelserne primo 2006 forøges med op til 0,6 mia. kr., udskudt skat reduceres med 0,2 mia. kr., og egenkapitalen reduceres med op til 0,4 mia. kr. Såfremt regnskabet for 2005 var aflagt efter de nye regnskabsregler, ville resultat før skat have været reduceret med 182 mio. kr. og resultat efter skat med op til 131 mio. kr. Sammenligningstal bliver tilrettet. Ændring i investeringsstrategi Det er besluttet at gradvis forøge aktieinvesteringerne i 2006 for både kundernes midler og egenkapitalen. Som følge af den langsigtede investeringsstrategi vil de allokerede aktiver fremover i højere grad afspejle aktivsammensætningen af kundemidlerne og dermed en højere aktieandel. Det vil indebære, at afkastet i større omfang vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder. Ændring i præsentation af investeringsresultat Fremadrettet vil det samlede investeringsafkast af egenkapitalen blive indregnet fuldt i Danica segmentet. Tidligere indgik kun det risikofrie afkast i Danica Pension og afkastet udover det risikofrie afkast i segmentet Danske Markets. Sammenligningstal bliver tilrettet. 19

White paper - Danica version II. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version II.

White paper - Danica version II. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version II. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version II Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold 1. Introduktion 2. Danske

Læs mere

White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret

White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Investor Relations Opdateret september 2003 Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension

Læs mere

White paper. Version V. Januar 2007. White paper - Danica version V. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension.

White paper. Version V. Januar 2007. White paper - Danica version V. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version V Januar 2007 Januar 2007 1 Informationsnotat Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold

Læs mere

White paper. Version IV. April White paper - Danica version IV. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension.

White paper. Version IV. April White paper - Danica version IV. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version IV April 2006 April 2006 1 Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Regler for forrentning af egenkapital Rentegrupper: 0,1 % af de gennemsnitlige

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital Investeringsafkastet

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital 0,5

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat ALKA LIV Forsikrings- Aktieselskabet Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. 0,3 % af årets gennemsnitlige livsforsikrings og kollektivt pensionsafkastskat bonuspotentiale af de allokerede aktiver, resultatet

Læs mere

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten.

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten. 1. Afkastnøgletallene beregnes efter følgende formler: A Samlet investeringsafkast i henhold til resultatopgørelsen svarende til resultatpost 2, jf. bilag 3, med fradrag af investeringsafkastet på unit-linked

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Indholdsfortegnelse REGNSKABSBERETNING Hovedtal 3 Resultatoverblik 4 Usikkerhed på de finansielle markeder 4 Investeringsafkast 5 Fortsat faldende omkostninger 5

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Halvårsrapport Forsikringsselskabet Danica

Halvårsrapport Forsikringsselskabet Danica Halvårsrapport 2006 Forsikringsselskabet Danica Indholdsfortegnelse DANICA KONCERNENS HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 2006.. 4 Balance, kapitalstyrke og risiko. 7 FORVENTNINGER TIL 2006.

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Kan det betale sig at drive traditionel livsforsikring i Danmark. v/direktør Christian Sagild, Topdanmark Liv

Kan det betale sig at drive traditionel livsforsikring i Danmark. v/direktør Christian Sagild, Topdanmark Liv Kan det betale sig at drive traditionel livsforsikring i Danmark v/direktør Christian Sagild, Topdanmark Liv Traditionel livsforsikring Livs- og pensionsprodukter baseret på ydelsesgarantier, beregnet

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577)

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Halvårsrapport for 1. halvår 2006 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension

Halvårsrapport Danica Pension Halvårsrapport 2006 Danica Pension Indholdsfortegnelse DANICA PENSIONS HOVEDTAL... 3 BERETNING.. 4 Resultat for 1. halvår 2006.. 4 Balance, kapitalstyrke og risiko. 6 FORVENTNINGER TIL 2006. 6 ANVENDT

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Alice Lykke Doris

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2006. Forsikringsselskabet Danica

Årsrapport 2006. Forsikringsselskabet Danica Årsrapport 2006 Forsikringsselskabet Danica Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resume... 4 Konkurrencesituation... 4 Salg af Danica Balance, Danica Link samt Danica Traditionel... 6 Kunder

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 2 Dagsordenens punkt 8 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 1/15 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR.NR. 64 14 57 11 ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S WWW.ALMBRAND.DK H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 0 A LM. S U N D F O R N U F

Læs mere

Årsregnskab: Stigende indbetalinger i Danica-koncernen

Årsregnskab: Stigende indbetalinger i Danica-koncernen Årsregnskab: Stigende indbetalinger i -koncernen Adm. direktør Per Klitgård udtaler i forbindelse med koncernens årsregnskab: Pension leverede et godt resultat på 1.955 mio. kroner, selvom andet halvår

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

Årsrapport 2006. Danica Pension

Årsrapport 2006. Danica Pension Årsrapport 2006 Danica Pension Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resume... 4 Konkurrencesituation... 4 Salg af Danica Balance, Danica Link samt Danica Traditionel... 6 Kunder og service...

Læs mere

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Regnskabsmæssigt investeringsafkast Mio. kr. 2014 H1 2014 H1 2015 Koncern ekskl. livsforsikring 688 520 179 Livsforsikring

Læs mere

Alm. Brand Liv og Pension A/S

Alm. Brand Liv og Pension A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S halvårsrapport 1. halvår 2012 Alm. Brand Liv og Pension A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 64145711 INDHOLD Oversigter 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- & nøgletal Ledelsesberetning

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 214 Hovedtal for Danica Pension (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica Pension (Årsrapport 214) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Topdanmark. Juni 2002

Topdanmark. Juni 2002 Topdanmark Juni 2002 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse 1 Resultat pension 1.563 1.716 1.960 Resultat Syge- og ulykkesforsikring -306-612 -481 Forsikringsresultat i alt 1.257 1.104 1.480

Læs mere

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279 Halvårsrapport 2012 PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Indhold Ledelsesberetning 1 Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab 4 Hovedtal 4 Nøgletal 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver 7 Balance, passiver

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Cristina Lage (indtrådt i bestyrelsen den 20. april

Læs mere