White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III."

Transkript

1 White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III

2 Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion 2 2. Danske Banks overskud fra Danica koncernen 3 3. Danica koncernoverblik 7 4. Danica Pension balancen 8 5. Aktiver til afdækning af pensionsforpligtelser 9 6. Hvornår kan risikotillægget tages? Hvis risikotillægget ikke kan tages skyggekontoen Følsomhedsanalyse Danica koncernen i Danske Banks legale regnskab Danica koncernen Danicas forretningsprofil Spørgsmål og svar Kontaktpersoner 24 1

3 1. Introduktion Formålet med dette White Paper er at give investorer, analytikere og andre interessenter et indblik i aktiviteterne i Danica Pension, herunder den anvendte overskudspolitik. Forud for selve gennemgangen skal følgende præciseres: Det er formålet med dette notat at give et overblik over de væsentligste elementer, der påvirker Danica koncernens regnskab og ikke mindst samspillet med Danske Bankkoncernens regnskab. Reglerne for opgørelse af resultat og balance i et livsforsikringsselskab er omfattende og ind imellem meget tekniske. Det er derfor heller ikke dette notats formål at give en fuld og dækkende beskrivelse af alle de forhold, der indgår i Danica koncernens regnskab. Det er vigtigt at gøre sig klart, hvilke dele af Danica koncernen der belyses. Afsnit 3 indeholder et koncernoverblik, og det beskrives, hvilke dele af Danica koncernen der efterfølgende arbejdes videre med. Først beskrives resultatet af Danica koncernen ud fra, hvordan resultatet af Danica koncernen påvirker Danske Bank-koncernens regnskab. Herefter er der en kort beskrivelse af selskabsstrukturen i Danica koncernen og udvalgte dele af balancen. Med udgangspunkt i balancen beskrives sammenhængen mellem investeringsafkastet, værdiregulering af hensættelserne og Danske Banks overskud fra selskabet Danica Pension (sondringen mellem Danica koncernen og Danica Pension er vist i figur 1, afsnit 3). Herefter er der en følsomhedsanalyse mellem størrelsen af investeringsafkastet og Danske Banks mulighed for at indtægtsføre risikotillægget. Dette efterfølges af en beskrivelse af behandlingen af Danica i Danske Banks legale regnskab. Afslutningsvis beskrives, hvad den ændrede overskudspolitik, ændret regnskabsregler og investeringsstrategi vil betyde for Danicas resultat i Endeligt gives i sidste afsnit et mere forretningsorienteret billede af Danica koncernen med hensyn til præmier, distributionskanaler m.v. Der offentliggøres en ny udgave af Danicas White Paper i forbindelse med kvartalsregnskabet for 1. kvartal

4 2. Danske Banks overskud fra Danica koncernen Alle danske liv- og pensionsselskaber skal anmelde deres overskudspolitik til Finanstilsynet. Kontributionsbekendtgørelsen beskriver, hvordan indtjeningen skal fordeles mellem kunderne og ejerne. Danica udarbejder og anmelder sin overskudspolitik under hensyn hertil. Tabellen herunder viser elementerne af overskuddet fra Danica, der indgår i Danske Banks regnskab. Tabel 1: Danske Banks overskud fra Danica koncernen Ref. Mio. kr Indtjening forsikringsaktiviteter 1 0,5% af forsikringsmæssige hensættelser % af risiko, omkostnings- og syge-ulykke resultatet Risikotillæg i alt Risikofrit afkast af egenkapitalen Resultat af unit-link Danmark Risikoresultat Forenede Gruppeliv FD (sundhedssikring m.v.) Resultat af norske aktiviteter pct. af syge- og ulykkesresultat Overført fra skyggekonto Indtjening forsikringsaktiviteter (excl. funding) Funding af forsikring Indtjening forsikringsaktiviteter i alt Indtjening investeringsaktiviteter 14 Investeringsresultat af midler allokeret til egenkapitalen Risikofrit afkast af egenkapitalen Investeringsafkast af egenkapitalen ekskl. risikofrit afkast Regulering gl. overskudspolitik m.v Indtjening investeringsaktiviteter Funding af investering 9 9 Indtjening investeringsaktiviteter i alt Indtjening forsikringsaktiviteter Indtjening investeringsaktiviteter i alt Funding, netto Det samlede bidrag til Danske Banks resultat før skat 18 Resultat fra Danica (før skat) Danicas overskudspolitik er ændret fra Se nærmere omtale i afsnit 9. Ad. 1. 0,5 % af hensættelserne Beløbet beregnes som 0,5 procent af de gennemsnitlige livsforsikringshensættelser og kollektivt bonuspotentiale ekskl. Forenede Gruppeliv. 3

5 Ad % af risiko, omkostnings- og syge- og ulykkesresultatet Risikoresultatet: Forskellen på årets risikopræmier og årets erstatningsudgifter. Resultatet deles 30/70 mellem egenkapitalen og kunderne. Omkostningsresultatet: Forskellen mellem opkrævet omkostningsbidrag fra kunderne og faktisk afholdte omkostninger tillagt sikkerhedstillæg på 0,5% af hensættelserne. Resultatet deles 30/70 mellem egenkapitalen og kunderne. Effektiv drift medfører dermed et positivt resultat for både egenkapitalen (og dermed banken) og for kunderne. Syge- og ulykkesresultatet: En stor del af livsforsikrings- og pensionsaftalerne indeholder en forsikring ved død og invaliditet. Kunderne betaler med en del af deres præmie for denne forsikring. Størrelsen af betalingen er en konkurrenceparameter. Resultatet deles 30/70 mellem egenkapitalen og kunderne. Resultatet af syge- og ulykkesaktiviteterne opgøres i praksis som et skadesforsikringsresultat. Selve syge- og ulykkesresultatet er specificeret i noterne til Danica Pensions årsregnskab (note 7, side 32). Syge- og ulykkesresultatet fra øvrige selskaber i Danica koncernen indgår ikke her. Ad. 3. Risikotillæg i alt Summen af ad. 1 & 2 benævnes risikotillægget. Samlet set kan banken kun tage dette tillæg, når det såkaldte realiserede resultat tillader det. Se afsnit 6 for beskrivelse af realiseret resultat. Ad. 4. Risikofrit afkast af egenkapitalen Aktiverne i Danica Pension er opdelt i to porteføljer. En portefølje af aktiver er allokeret til egenkapitalen, der er adskilt fra de aktiver, der er allokeret til kunderne. Det risikofrie afkast af de aktiver, der er allokeret til egenkapitalen, indgår i Indtjening fra forsikringsaktiviteter. Ad. 5. Resultat af unit-link Danmark Unit-link aktiviteterne (Danica Link og Danica Balance) i Danmark varetages af selskabet Danica Pension I, der herudover har en filial i Norge. Danica Pension I er ikke omfattet af overskudspolitikken (se figur 1, afsnit 3). Driftsresultatet af dette selskab medtages i Danske Banks resultat. Resultatet er inkl. resultat af selskabets syge- og ulykke forretning. 4

6 Ad. 6. Risikoresultat Forenede Gruppeliv Viser Danica Pensions andel af forsikringsteknisk resultat fra Forenede Gruppeliv, som pro-rata konsolideres i Danica Pensions regnskab. Ad. 7. FD (sundhedssikring m.v.) Resultatet af aktiviteterne i Forsikringsselskabet Danica. Selskabet sælger sundhedsordninger til virksomheder og forsikringer mod kritisk sygdom. Resultatet af denne del af aktiviteterne opgøres som et skadesforsikringsresultat, og banken indregner hele resultatet af denne aktivitet i sit regnskab. Ad. 8. Resultat af norske aktiviteter Her indgår resultat af de to norske selskaber Nordenfjeldske Personforsikring og Danica Fondsforsikring samt Danica Pension Is norske filial. Banken indregner hele resultatet af denne aktivitet i sit regnskab. Ad pct. af syge- og ulykkesresultat I henhold til gældende regler må syge- og ulykkesforretningen ikke over tid påvirke livsforsikringskunderne negativt, hvorfor den resterende del af syge- og ulykkesresultatet har reduceret resultatet. Ad. 10. Overført fra skyggekonto Skyggekonto består af risikotillæg som det i tidligere regnskabsperioder ikke har været muligt at indtægtsføre, jf. afsnit 6. Overført fra skyggekontoen udgør indtægtsførelse fra skyggekontoen. Ultimo 2005 er skyggekontoen nul. Ad. 11. Indtjening forsikringsaktiviteter (excl. funding) De elementer fra Danica koncernen, der indgår i Danske Banks Indtjening fra forsikringsaktiviteter. Ad. 12. Funding, netto Danske Banks forretningsområderegnskab bygger på princippet om, at de enkelte forretningsområder får allokeret den kapital, området har brug for i forhold til sine forretningsaktiviteter. I de øvrige forretningsområder bestemmes den nødvendige kapital som 6,5 procent af de risikovægtede aktiver. Den tilsvarende kapital i Danica er defineret som kapitalbelastningen i Danske Bank Koncernen for ejerskabet af Danica, dvs. den andel, der fradrages i basiskapitalen i Danske Bank Koncernen. For Danicas vedkommende giver dette anledning til følgende funding transaktioner. 5

7 Tabel 2: Funding, netto Ref. Mio. kr Funding, netto - Rente af Danicas egenkapital Rente beslaglagt kapital, forsikring Rente beslaglagt kapital, investering Beslag af supplerende kapital Funding, netto i alt Det er vigtigt at understrege, at dette element ikke indgår i Danicas koncernregnskab, men udelukkende i Danske Banks forretningsområderegnskab. Ad. 13. Indtjening forsikringsaktiviteter i alt Samlet resultat af Danica koncernens forsikringsdrift. Ad. 14. Investeringsresultat af midler allokeret til egenkapitalen Afkastet af de aktiver, der er allokeret til egenkapitalen. Ad. 15. Investeringsafkastet af egenkapitalen ekskl. risikofrit afkast Afkastet af egenkapitalaktiverne fratrukket det risikofrie afkast. Det risikofrie afkast indgår i indtjening fra forsikringsaktiviteter. Ad. 17. Indtjening investeringsaktiviteter Udgøres af risikoafkastet af aktiverne allokeret til egenkapitalen og er Danicas bidrag til Danske Banks handelsindtægter. Ad. 18. Resultat fra Danica (før skat) Det samlede resultat fra Danica til Danske Banks regnskab er en sum af det, der i forretningsområderegnskabet indgår i Indtjening fra forsikringsaktiviteter, og i handelsindtægter. Resultatet fra Danica er korrigeret for de fundingtransaktioner, der er indregnet i forretningsområderegnskabet. 6

8 3. Danica koncernoverblik Der er sammenhæng mellem overskuddet og balancen i liv- og pensionsdelen af Danica koncernen. Inden sammenhængen beskrives, gives et overblik over selskabsstrukturen i Danica koncernen. Figur 1: Danica koncernen Forsikringsselskabet Danica Moderselskabet, hvis primære forretningsmæssige aktivitet er salg af sundhedssikring og kritisk sygdom. Nordenfjeldske Personforsikring Danica Fondsforsikring Danica Pension Danica Pension I Danica Liv III Danica Fondförsäkring Salg af ulykkesforsikring m.v. til det norske marked. Salg af markedsprodukter til det norske marked. Salg af liv- og pensionsforsikringer (Danica Traditionel) samt syge- og ulykkesforsikringer. Det er denne del af virksomheden, der er underlagt overskudspolitikken, og denne del af balancen, der er relevant. Forhold vedrørende denne del beskrives yderligere herunder. Salg af markedsprodukter (Danica Balance og Danica Link) til det danske og norske marked. Selskabet sælger desuden syge- og ulykkes forsikringer. Omfatter garanterede livrenter uden ret til bonus. Der er ikke nytegnet i selskabet siden ) Salg af markedsprodukter til det svenske marked. Selskabet sælger desuden syge- og ulykkes forsikringer. 1) 1) Resultatet af disse selskaber indgår i investeringsafkastet af kundemidlerne i Danica Pension. Det er aktiviteterne i Danica Pension, der er relevante i forhold til overskudspolitikken. Balancen beskrives i afsnit 4, hvor den samlede balance deles i to dele én, der vedrører egenkapitalen, og én der vedrører kundedelen. 7

9 4. Danica Pension balancen Balancen i Danica Pension består på aktivsiden af obligationer, aktier og ejendomme. Det er i denne sammenhæng relevant at opdele aktiverne i to porteføljer. Den ene portefølje er allokeret til egenkapitalen, mens den anden er allokeret til at afdække forpligtelsen over for kunderne. Figur 2: Danica Pensions aktiver og passiver Aktivfordeling den 31. december 2005 Egenkapital Kollektivt bonuspotentiale Aktiver allokeret til egenkapitalen Aktiver allokeret til kunderne Kundeaktiver (187 mia. kr.) Egenkapitalaktiver (14,4 mia. kr.) Livsforsikringshensættelserne Obligationer 71% Obligationer 90% Aktier 16% Ejendomme 10% Andet 5% Ejendomme 8% Aktiverne allokeret til egenkapitalen er som vist i tabel 3 ultimo 2005 primært placeret i obligationer og ejendomme. Aktivfordelingen sikrer et relativt stabilt afkast. Den risikofrie del af afkastet indgår i indtjening fra forsikringsaktiviteter (se ad. 4 i afsnit 2). Den del af afkastet, der ligger udover det risikofrie afkast, indgår i indtjening investeringsaktiviteter (se ad 17 i afsnit 2). Metoden følger de principper, der generelt benyttes i Danske Banks forretningsområderegnskab. Investeringsstrategien ændres fra 2006, se nærmere omtale i afsnit 9. Tabel 3: Aktivfordeling Den del af aktiverne, der er allokeret til egenkapitalen i Danica Pension Balance Afkast Afkast Mio. kr i pct. Ejendomme ,6 Obligationer m.v ,6 Finansielle investeringsaktiver, i alt ,4 Danica Pension I ,8 Tilgodehavender Allokerede aktiver, i alt ,1 Porteføljen består primært af korte obligationer, og ultimo 2005 udgør den samlede renterisiko omkring 185 mio. kr. 8

10 5. Aktiver til afdækning af pensionsforpligtelser Passiverne består primært af markedsværdien af Danicas forsikringsforpligtelser (livsforsikringshensættelserne) og kollektivt bonuspotentiale. Livsforsikringshensættelserne opgøres til markedsværdi ved at tilbagediskontere det forventede fremtidige cash-flow med en diskonteringsrente. Ultimo 2005 blev anvendt en nulkuponrentestruktur estimeret ud fra Euro swapmarkedet med tillæg for rentespændet mellem danske og tyske statsobligationer til opgørelse af livsforsikringshensættelserne. I 2004 blev anvendt en dansk swap rentekurve. Den anvendte nulkuponrente fremgår af figur 3. Nulkuponrenten reduceres med 15% vedrørende pensionsafkastbeskatning og med en sikkerhedsmargen på 5%. Figur 3: 9

11 Værdien af obligationsbeholdningen stiger, når renteniveauet falder. Samtidigt stiger markedsværdien af livsforsikringshensættelserne, men som følge af den højere rentefølsomhed på hensættelserne er værdireguleringen af hensættelserne større end den tilsvarende værdiregulering af obligationsbeholdningen. Samlet set giver det anledning til en negativ værdiregulering for Danica Pension, når renteniveauet falder. Af den årsag har Danica Pension købt finansielle instrumenter, der har til formål at dække gabet mellem de to positioner. Figur 4 illustrerer sammenhængen mellem aktiver, passiver og de finansielle instrumenter. Figur 4: Markedsværdiregulering af aktiver og passiver Markedsværdi regulering Markedsværdi regulering Markedsværdi regulering 0 Sum ex fin.instr. Obligationer 0 Finansielle instrumenter 0 Samlet værdiregulering Hensættelser* Sum ex fin. instr. Rente Rente NB Figuren har udelukkende et illustrativt formål. * Markedsværdireguleringen er set fra Dancia Pension. Stigende renter medfører en reduktion af markedsværdien af hensættelserne og svarer til en positiv værdiregulering for Danica Pension. Rente Placeringen på aktivsiden sker med henblik på at maksimere investeringsafkastet, samtidig med at der tages hensyn til, at eventuelle værdireguleringer på passivsiden som følge af renteændringer skal kunne matches. 10

12 Investeringsafkastet består foruden af værdireguleringen af obligationsbeholdningen og de finansielle instrumenter også af afkastet fra aktie- og ejendomsporteføljen m.v. Tabel 5 viser i hovedtal balance og afkast Tabel 5: Afkast og værdiregulering kundemidlerne Balance Afkast Afkast Mio. kr i pct. Ejendomme ,6 Aktier ,8 Obligationer ,4 Andre finansielle investeringsaktiver I alt ,6 Investeringsafkastet og bevægelserne på passivsiden er afgørende for, om risikotillægget kan tages eller ej. Afsnit 6 beskriver de elementer, der indgår i denne beregning. 11

13 6. Hvornår kan risikotillægget tages? Risikotillægget skal kunne indeholdes i det realiserede resultat, der defineres nedenfor. Med andre ord kræves et positivt realiseret resultat for at banken kan indtægtsføre risikotillægget helt eller delvist. Tabel 6 viser opgørelsen af det realiserede resultat. Tabel 6: Realiseret resultat 2005 Ref. Mio. kr Afkast af investeringsaktiverne (jf. tabel 5) Gennemsnitlig teknisk rente 2,8% i 2005 (2,9% i 2004) Afkast til syge- ulykkeresultatet Omkostnings- og risikoresultater før bonus Resultat af genforsikring Værdiregulering af hensættelserne Realiseret resultat Ad. 1. Afkast af investeringsaktiverne Det samlede bruttoafkast af de investeringsaktiver, der er allokeret til kunderne. Ad. 2. Teknisk rente Kontrakterne med kunderne baseres på en teknisk rente. Den tekniske rente er faldet markant gennem de senere år som følge af det generelt faldende renteniveau. Frem til 1994 blev der tegnet policer med en teknisk rente på 4,5 procent. Frem til 1999 var den tekniske rente 2,5 procent. Nye policer tegnes for tiden med en maksimal teknisk rente på 1,5 procent. Tabel 7 viser, hvordan hensættelserne er fordelt på de forskellige tekniske renter ultimo 2005 mod fordelingen ultimo Tabel 7: Ydelsesgarantier Livsforsikringshensættelser Ultimo Ultimo Ultimo Mio. kr i pct i pct. Teknisk rente i pct , , , til Livsforsikringshensættelser Uden garanti Livsforsikringshensættelser i alt De samlede hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter jf. side 25 i Danica Pensions årsrapport, der udover livsforsikringshensættelser indeholder erstatningshensættelser og kollektivt bonuspotentiale, udgør 188 mia. kr. 12

14 Som det fremgår af tabellen, bevæger tyngden af hensættelserne sig mod lavere tekniske renter. I opgørelsen af det realiserede resultat fratrækkes de rentetilskrivninger, der relaterer sig til den tekniske rente. For 2005 svarer dette til cirka 2,8 procent af de forsikringsmæssige hensættelser. Ad. 3 og 4. Syge- og ulykkes-, omkostnings- og risikoresultatet før bonus og genforsikringsresultatet En del af det samlede investeringsafkast kan henføres til syge- ulykkeresultatet. Endvidere indgår omkostnings- og risikoresultatet før bonus i det realiserede resultat. Ad. 5. Værdiregulering af hensættelserne Ultimo 2005 blev anvendt en nulkuponrentestruktur estimeret ud fra Euro swapmarkedet med tillæg for rentespændet mellem danske og tyske statsobligationer. I 2004 blev anvendt en dansk swap rentekurve. Overgangen til ny nulkuponrentestruktur har primo 2005 forøget livsforsikringshensættelserne med 533 mio. kr. og reduceret kollektivt bonuspotentiale med et tilsvarende beløb. I 2005 er værdireguleringen af hensættelserne steget som følge af det generelle rentefald. Ad. 6. Realiseret resultat Et positivt realiseret resultat betyder, at banken kan indtægtsføre risikotillægget i det omfang det ikke overstiger det realiserede resultat. Kan et risikotillæg ikke tages helt eller delvist, kan det udskydes og tages i et år, hvor det realiserede resultat tillader det. Der er fire forhold, der tilsammen bestemmer størrelsen af det indtægtsførte risikotillæg: risikotillægget for indeværende periode (defineret i ad. 3 i tabel 1) det realiserede resultat (se tabel 6) skyggekontoen (se afsnit 7) størrelsen af den fremtidige bonusevne Størrelsen af det indtægtsførte risikotillæg er underlagt forskellige restriktioner, følsomhedsanalysen i afsnit 8 behandler emnet. 13

15 Tabel 8 illustrerer sammenhængen mellem det realiserede resultat i Danica og Danske Banks resultat. Tabel 8: Resultat til Danske Bank fra kundeaktiverne i Danica Mio. kr Realiseret resultat Pensionsafkast skat (PAL) Bonus Egenkapitalens andel af investeringsafkast 601 Syge- ulykke resultat -247 Resultat før regulering af det kollektive bonuspotentiale Ændring af kollektivt bonuspotentiale Resultat til Danske Bank før skat fra Danica Pension FD (sundhedssikring m.v.) og norske selskaber 66 Resultat til Danske Bank før skat fra Danica koncernen Fra det realiserede resultat trækkes pensionsafkastskatten (PAL) på 15 procent, samt forskellen mellem tilskrivningen af kontorente og den tekniske rente på kundernes konti (bonus). Der korrigeres desuden for syge- ulykkesresultatet. Ændringen af det kollektive bonuspotentiale er primært afledt af afkast og bonuspolitik. Reguleringen af det kollektive bonuspotentiale er med i bankens resultat med modsat fortegn. Samlet set giver dette Danske Banks resultat fra Danica Pension før skat. Tillægges desuden resultatet af FD og de to norske selskaber (se Tabel 1 ad. 6 og 7), så fremkommer det samlede resultat før skat fra Danica til Danske Bank Resultat fra Danica (før skat) er lig det resultat, der fremgår af Danica koncernens eksterne regnskab. Det er samtidigt det resultat, der blev fordelt mellem indtjening fra forsikring og indtjening fra investering i tabel 1, når der korrigeres for de fundingtransaktioner, der gennemføres i relation til forretningsområderegnskabet. 14

16 7. Hvis risikotillægget ikke kan tages - skyggekontoen I det omfang det ikke er muligt at indtægtsføre fuldt risikotillæg, kan indregningen ske på et senere tidspunkt, hvor det realiserede resultat gør det muligt. Saldoen på udskudte risikotillæg føres på skyggekontoen. Saldoen på skyggekontoen forrentes med en risikofri rente. Siden overgangen til markedsværdiregnskab i 2002 har der været følgende bevægelser på skyggekontoen. Tabel 9: Udvikling i skyggekontoen Primo Tilgang Afgang Ultimo Mio. kr. Risikotillæg Rente I 2005 er den resterende skyggekonto indtægtsført. Afsnit 8 beskriver følsomheden omkring investeringsafkastet og muligheden for at indtægtsføre risikotillæg. 15

17 8. Følsomhedsanalyse Hvis investeringsafkastet overstiger den tekniske rente, er der alt andet lige mulighed for at indregne risikotillægget helt eller delvist som illustreret i nedenstående tabel. Tabel 10: Følsomhedsanalyse mellem investeringsafkast og risikotillæg Scenario (i pct. af hensættelserne) A B C D Afkast af investeringsaktiverne 3,0 4,5 6,0 7,5 - Teknisk rente 2,8 2,8 2,8 2,8 - Omkostnings-, risikoresultat og afkast til syge- ulykke 0,2 0,2 0,2 0,2 + Genforsikringsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før værdiregulering 0,0 1,5 3,0 4,5 - Værdiregulering af hensættelserne 0,0 0,0 0,0 0,0 Realiseret resultat 0,0 1,5 3,0 4,5 Risikotillægget kan indtægtsføres helt eller delvis Nej Ja Ja Ja - Pensionsafkast skat (PAL) 0,5 0,7 0,9 1,1 - Bonus (fra teknisk rente op til kontorenten) 1,0 1,0 1,0 1,0 Resultat efter PAL og Bonus -1,5-0,2 1,1 2,4 - Risikotillæg 0,5 % af hensættelser 0,5 0,5 0,5 Tæring af bonuspotentiale for fuldt risikotillæg -0,7 0,6 1,9 I princippet kan det realiserede resultat anvendes til at indtægtsføre hele eller dele af indeværende års risikotillæg samt eventuel saldo fra skyggekonto, idet PAL og bonus dækkes via det kollektive bonuspotentiale. Muligheden for denne praksis skal dog ses i sammenhæng med udviklingen i det kollektive bonuspotentiale. Nedenstående scenariebeskrivelser er baseret på, at det realiserede resultat dækker PAL og bonus, såfremt det er muligt. Ad. A. Afkastet af investeringsaktiverne er ikke stort nok til at dække den tekniske rente, og derfor kan der ikke indtægtsføres risikotillæg. Bonusreserverne bliver reduceret med 1,5 procent af hensættelserne for at dække kundeforpligtelsen. Det kollektive bonuspotentiale udgør ultimo ,3 procent af hensættelserne. Ad. B. Investeringsafkastet ligger over den tekniske rente, og det realiserede resultat er positivt. På den måde kan risikotillægget tages helt eller delvist. Det realiserede resultat kan dog ikke dække omkostningerne til pensionsafkastskatten og mark-upen fra den tekniske rente op til kontorenten. For at dække disse betalinger vil der ske en tæring af bonusreserverne på 0,2 procent af hensættelserne. Indtægtsføres risikotillægget, kræver det yderligere tæring af bonusreserverne i forholdet én til én. 16

18 Ad. C. Det realiserede resultat kan dække alle kundeforpligtelserne og efterlader 3,0 procent af hensættelserne til yderligere resultatfordeling. Afkastet dækker såvel pensionsafkastskat og bonus som risikotillægget til banken uden væsentlig tæring af det kollektive bonuspotentiale. Det er i scenarie B og C muligt at tage indeværende års risikotillæg. I B kræver det dog yderligere tæring af bonuspotentialet på de 0,5 procent af livsforsikringshensættelserne. Det vil desuden i begge scenarier være muligt at indtægtsføre fra skyggekontoen. Det kræver dog (yderligere) tæring af bonuspotentialet i forholdet én til én. Ad. D: Her kan det realiserede resultat dække skat, bonus og indeværende års risikotillæg. Det vil desuden være 1,9 procent af hensættelserne, der kan anvendes til at indtægtsføre eventuel saldo fra skyggekontoen fra tidligere år uden yderligere træk på bonuspotentialet. 17

19 9. Danica koncernen i Danske Bank-koncernens legale regnskab Danica koncernen konsolideres efter IFRS implementering fuldt i Danske Bank koncernens legale regnskab. Danica Koncernens regnskab konsolideres ud fra følgende principper: Danicas aktiver kan opdeles i aktiver relateret til forsikringskontrakter (kontrakter, som indeholder væsentlige forsikringsrisici eller giver forsikringstager ret til bonus), investeringskontrakter (kontrakter med ubetydelig forsikringsrisiko) og aktiver der afdækker egenkapitalen. I 2005 udgjorde 91% af Danicas balance forsikringskontrakter, 2% investeringskontrakter og 7% aktiver allokeret til egenkapitalen. Aktiver vedr. forsikringskontrakter konsolideres samlet under Aktiver vedr. forsikringskontrakter. Aktiverne består af finansielle aktiver, investeringsejendomme, øvrige materielle ejendomme m.v. Forpligtelser vedr. forsikringskontrakter konsolideres samlet under Forpligtelser vedr. forsikringskontrakter. Forpligtelserne består af livsforsikringshensættelser, hensættelser til unit-link forsikringskontrakter, kollektivt bonuspotentiale, øvrige forsikringsmæssige hensættelser og andre forpligtelser. Indbetalinger vedrørende forsikringskontrakter indregnes under Nettopræmieindtægter, mens ydelser og ændring i hensættelser indregnes under Forsikringsydelser. Afkastet af de allokerede aktiver er indregnet under de respektive poster i resultatopgørelsen. Tilskrivningen af afkastet til forsikringstagerne sker under Forsikringsydelser. Investeringskontrakter indregnes som finansielle instrumenter. Opsparingen vedrørende unit-link investeringskontrakter indgår i Aktiver i puljer og unit-link investeringskontrakter. Indlånene indgår i balancen i Indlån i puljer og unit-link investeringskontrakter. Indskud/udbetalinger vedrørende investeringskontrakter indregnes direkte som en ændring af forpligtelsen i balancen. Afkastet af aktiverne og tilskrivningen på opsparernes konto indregnes under Handelsindtægter. Den allokerede portefølje af aktiver svarende til egenkapitalens størrelse konsolideres med koncernens øvrige aktiver. Aktiverne vedrører Obligationer, Investeringsejendomme og fra 2006 Aktier. I hovedtallene præsenteres Danica fortsat på en linie under Indtjening fra Forsikring. I segmentnoten præsenteres Danica opstillet efter ovennævnte principper i legal opstilling. Forskellene mellem præsentationen af Danica i Koncernens resultatopgørelse og Hovedtallene indgår som del af Reklassifikationen i Segmentnoten. 18

20 10. Danica koncernen Danica Koncernen har for 2006 anmeldt en ændret overskudspolitik og defineret en ændret investeringsstrategi for Endvidere vil der i 2006 blive introduceret nye regler for indregning af fremtidigt administrationsresultat for Unit Link forsikringskontrakter. Som en samlet følge heraf ændres præsentationen af Danica i Danske Banks segmentregnskab, Fact book m.v. Præsentationen har effekt første gang i forbindelse med aflæggelse af rapport for 1. kvartal Ændringerne præsenteres kort nedenfor. Ændret overskudspolitik Beregningen af risikotillæg i Danica Pension er ændret på følgende punkter: Direkte pct.-andel af hensættelser forøges fra 0,50% i 2005 til maksimalt 0,62% i 2006, Indregning af resultat fra SUL sker med 100% mod tidligere 30% Omkostnings- og risikoresultat indregnes ikke i 2006 mod tidligere 30% Danica Pension forventer på denne baggrund i 2006 et risikotillæg på ca. 0,5% og mod 0,61% i Sammenligningstal bliver ikke tilrettet ved ændringer i overskudspolitikken. Ændring i regnskabsregler Unit Link Regnskabsreglerne for beregning af nutidsværdien af fremtidigt administrationsresultat er ændret fra 2006, således at hensættelserne i visse tilfælde som minimum skal svare til forsikringernes genkøbsværdi. For Danica indebærer det, at unit-link hensættelserne primo 2006 forøges med op til 0,6 mia. kr., udskudt skat reduceres med 0,2 mia. kr., og egenkapitalen reduceres med op til 0,4 mia. kr. Såfremt regnskabet for 2005 var aflagt efter de nye regnskabsregler, ville resultat før skat have været reduceret med 182 mio. kr. og resultat efter skat med op til 131 mio. kr. Sammenligningstal bliver tilrettet. Ændring i investeringsstrategi Det er besluttet at gradvis forøge aktieinvesteringerne i 2006 for både kundernes midler og egenkapitalen. Som følge af den langsigtede investeringsstrategi vil de allokerede aktiver fremover i højere grad afspejle aktivsammensætningen af kundemidlerne og dermed en højere aktieandel. Det vil indebære, at afkastet i større omfang vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder. Ændring i præsentation af investeringsresultat Fremadrettet vil det samlede investeringsafkast af egenkapitalen blive indregnet fuldt i Danica segmentet. Tidligere indgik kun det risikofrie afkast i Danica Pension og afkastet udover det risikofrie afkast i segmentet Danske Markets. Sammenligningstal bliver tilrettet. 19

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 11 Risikostyring

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag Dette dokument indeholder en oversigt og en omtale af nye og ændrede

Læs mere