Grammatikken skal automatiseres

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grammatikken skal automatiseres"

Transkript

1 Grammatikken skal automatiseres Af Hanne Lisbeth Pedersen, lærer emerita 66 Durch, für, gegen, ohne, wider, um. De fleste husker denne remse fra deres barndoms tyskundervisning. Mange steder lærer eleverne den endnu, dog som regel uden det forældede wider. Men tyskundervisning handler jo ikke om remser eller om grammatik for den sags skyld. Det handler om at forstå, tale, læse og skrive et levende sprog. Det handler også i høj grad om kulturforståelse. Er grammatikken så nødvendig? Er remserne? Og hvor meget afhænger af den enkelte elevs læringsstil? En del afhænger af læringsstilen, men langt fra alt. På afgørende punkter foregår al sprogtilegnelse efter de samme principper, og det kan vi som lærere udnytte i vores undervisning. Modersmål og fremmedsprog Alle børn over hele jorden lærer deres modersmål på samme måde. Først lytter og pludrer de, så begynder de at lære ord, formler og sætningsmønstre, og derefter er de parate til at konstruere deres egne selvstændige sætninger. Større børn, der skal lære et fremmedsprog, har naturligvis et andet udgangspunkt. De har et modersmål og et færdigt udbygget begrebsapparat, og derudover et stort arsenal af erfaringer og læringsstrategier, som de kan tage i anvendelse. Men i princippet gør de det samme, som de små børn gør. Det hele begynder med ord, formler og sætningsmønstre. Fundamentet Elever i 7. klasse, der skal lære tysk, begynder med at lære ord: Hallo. Deutschland. Schule. Samtidig lærer de det, der kaldes formler. Det er korte, ofte brugte formuleringer, der lagres som helheder i hjernen: Wie geht s? Danke gut. Ich heiße Martin. Wie heißt du?

2 Faste vendinger og formler lagres i hjernen. Hanne Lisbeth Pedersen er pensioneret lærer og samtidig illustrator og forfatter til lærebøger i sprog Meget hurtigt kan de gå videre til næste stadium: sætningsmønstre. Det er sætninger med huller, hvori enkelte elementer kan udskiftes. Nogle af de første sætningsmønstre vil være udtryk som: Ich wohne in Ich esse gern Ich finde super. Også sætningsmønstrene lagres som helheder. Automatisering At lære sprog er først og fremmest at lære færdigheder. Eleverne lærer lyttefærdighed, talefærdighed osv. Når man opbygger en færdighed, foregår det efter et ganske bestemt mønster. Først udfører man en række kontrollerede processer, hvor man er bevidst om hvert lille skridt. Så følger en fase, hvor man træner. Hjernen opstiller delvis ubevidst en række hypoteser, som afprøves, hvorigennem man når frem til en automatisering af processen. Nu kan den udføres ubevidst, og det betyder, at den bruger langt mindre energi. Derved frigøres der energi til nye kontrollerede processer. Først når eleverne har automatiseret en solid samling af ord, formler og sætningsmønstre, er deres hjerner klar til at gå videre til næste stadium, som er konstruktionen af egne, selvstændige sætninger. Sprog er kommunikation Det er vigtigt at slå fast, at eleverne på disse tidlige stadier ikke har overskud til at beskæftige sig med detaljer som ordformer og bøjningsendelser. Det skyldes det simple faktum, at sprog handler om kommunikation. Sprogtilegnelse er en social proces, der har til formål at forstå det, andre siger og selv udtrykke sig, så andre forstår det. Derfor læres de meningsbærende elementer i sproget først, så man overhovedet er i stand til at kommunikere. Det er ikke noget, eleverne vælger bevidst, men det skyldes de generelle kognitive læringsmekanismer, der styrer sprogtilegnelsen. To slags grammatik For at kunne konstruere sætninger skal man have regler. Man skal have en grammatik. Men den grammatik, der bygges op inde i hjernen, er ikke den samme som den, der står i lærebøgerne. For det første er den organiseret efter helt andre principper. For det andet er den ubevidst forstået på den måde, at den består af automatiserede strukturer. I en lærebog står de forskellige ord og bøjningsformer pænt i rækker under hinanden eller i overskuelige, firkantede kasser. I hjernen er den grammatiske viden organiseret i 67

3 De meningsbærende elementer i sproget læres først, så man overhovedet er i stand til at kommunikere. indbyrdes forbundne netværk, som hele tiden udbygges og omstruktureres, efterhånden som ny viden kommer til. Nye ord og ordforbindelser lagres i den sammenhæng, som de er lært i og hentes frem igen i den sammenhæng, som de er lært i. Det vil i praksis sige, at hvis en bøjningsform er lært i et sætningsmønster, huskes den som en del af sætningsmønstret, og hvis den er lært i en remse, huskes den som en del af remsen. Endvidere skal et ord eller en ordforbindelse høres og siges, gerne også læses og skrives, mange gange, før den automatiseres. Tegnfrekvens og typefrekvens Lærebogen ordner sin grammatik efter et princip om overskuelighed. Hjernen ordner sin efter et andet princip: hyppighed. Den ser på de enkelte elementer i de ord, formler og sætningsmønstre, som den har samlet, og sammenligner. Hvilke elementer forekommer hyppigt? Hvilke elementer forekommer i forbindelse med hinanden? Er der nogen elementer, der forekommer hyppigere i nogle sammenhænge end i andre? Sprogforskere taler om to slags hyppighed eller frekvens: tegnfrekvens og typefrekvens. At et element har høj tegnfrekvens vil sige, at det optræder mange gange. Ord som und og aber har høj tegnfrekvens. Høj typefrekvens betyder, at et element ofte optræder i den samme grammatiske konstruktion. Ordet bin har høj typefrekvens, fordi det rigtig ofte optræder lige efter ich. Et ord som die har ret høj tegnfrekvens, men lav typefrekvens, fordi det optræder i forbindelse med mange forskellige ord. Høj tegnfrekvens bevirker, at ord og vendinger hurtigt læres og automatiseres. Høj typefrekvens fremskynder tilegnelsen af grammatiske konstruktioner som for eksempel kongruensen mellem subjekt og verballed. Bøjningsformer, der har både høj tegnfrekvens og høj typefrekvens, er de letteste at lære. Det vil altså sige, at en form som komme ret hurtigt kan automatiseres som hørende til ich, fordi eleverne ofte hører og siger forbindelsen ich komme, hvorimod formen kommt er sværere at automatisere som hørende til 3. person, fordi den kan forekomme sammen med mange forskellige ord. Selv om eleven har lært remsen ich komme, du kommst, er/sie/es kommt, hjælper det ikke, for her er det forbindelsen er/sie/es kommt, der er automatiseret, ikke eksempelvis Peter kommt eller mein Vater kommt. 68 Når en forbindelse er automatiseret, f.eks. ich spiele, vil eleven altid sige ich spiele og aldrig *ich spielt eller *ich spielst. Men det er kun det ene eksempel, der er automatiseret. Støder eleven på et nyt ord, som f.eks. kochen, kan det lige så godt hedde *ich kochen eller *ich kochst. Hjernen er endnu ikke i stand til at generalisere til andre verber. Det bliver den først, når den har automatiseret rigtig mange forskellige verber i 1. person ental: ich wohne, ich gehe, ich lese, ich komme osv. Så bliver den i stand til at danne en regel der siger: ich + -e Deklarativ viden og proceduralviden Hvis denne proces skal lykkes helt af sig selv, kræver det meget lang tid og et kæmpestort sprogligt input. Det kan vi selvsagt ikke vente på. Vi har tre eller fire lektioner om ugen i tre år, og i løbet

4 Først når eleverne har automatiseret ord, formler og sætningsmønstre, kan de konstruere egne, selvstændige sætninger. de skal lære præpositioner, skal de beskrive, hvor de forskellige ting står hjemme i deres værelse. Sætningsøvelser i en grammatikbog bliver glemt lige så hurtigt, som der er lavet. Det er desuden af stor betydning, at de får den rigtige mængde deklarativ viden på det rigtige tidspunkt i forløbet. af den tid skal eleverne nå et niveau, så de kan aflægge folkeskolens afgangsprøve. Vi er altså nødt til at give dem noget viden om sprogets grammatik, så der kan blive sat skub i processen. I denne forbindelse er det vigtigt at skelne mellem to slags viden: deklarativ viden og proceduralviden. Deklarativ viden er den bevidste viden, det at vide: Jeg ved at in styrer akkusativ, når der er tale om en bevægelse. Schule er hunkøn, altså: Jeg går i skole hedder Ich gehe in die Schule på tysk. Proceduralviden er den ubevidste viden, det at kunne: Hvis nogen spørger mig, hvad Jeg går i skole hedder på tysk, så svarer jeg Ich gehe in die Schule. Jeg tænker ikke over det, jeg siger det bare. Det er den sidstnævnte, ubevidste proceduralviden, der er resultatet af hjernens automatiseringsprocesser. Det er også den, der er målet for vores undervisning, i så vid udstrækning det kan lade sig gøre. Jo mere sprog eleverne har automatiseret, desto mere overskud har de til også at tackle det, som ikke er automatiseret. Deklarativ viden kan hjælpe dem til at automatisere hurtigere. Men deklarativ viden alene gør det ikke. Der skal masser af træning til, og træningen skal foregå i en meningsfuld sammenhæng. De grammatiske strukturer skal læres i sætningsmønstre, som det giver mening for eleverne at sige. Hvis de skal lære verber i perfektum, skal de fortælle om noget, de har gjort eller oplevet. Hvis Den naturlige rækkefølge Op gennem 70 erne og 80 erne blev der lavet en række undersøgelser af, hvordan hovedsagelig tyrkiske og italienske gæstearbejdere lærte tysk. Nogle modtog undervisning, andre gjorde ikke, men det viste sig, at de alle tilegnede sig den tyske syntaks i en bestemt rækkefølge. Senere undersøgelser har vist, at uanset hvordan man bliver undervist, så er den rækkefølge, hvori man automatiserer de forskellige elementer, den samme. Skemaet viser udviklingen i 6 trin. Når eleverne (på trin 2) begynder at konstruere selvstændige sætninger, har disse sætninger kanonisk ordstilling, det vil sige at subjekt kommer før verballed. Det er grunden til, at eleverne langt op i forløbet 69

5 Ord og ordforbindelse skal høres og siges mange gange, før de automatiseres. 70 laver ligefrem ordstilling, selv om der lige som på dansk skulle være inversion. Men allerede tidligt i forløbet (på trin 4) begynder de at kunne høre, at hovedverbet skal sidst i sætningen ved sammensatte verballed. Først når de er godt i gang med at automatisere den type sætninger, kan de begynde at få styr på inversionen. Bisætningsordstillingen kommer sidst, men når de først kommer så langt, er det ikke så svært, fordi bisætningsindledere som weil og dass har høj typefrekvens og ret høj tegnfrekvens, hvilket gør det lettere at automatisere deres funktion. Der er altså god fornuft i at indrette sin undervisning efter, hvornår eleverne er klar til at tage ny viden ind. Hvis man tidligt i forløbet lærer dem ordstillingen ved sammensatte verballed, hjælper man dem til at komme videre i deres sproglige udvikling. Derimod kan man roligt vente med at træne kongruensen mellem subjekt og verballed, for den er de ikke klar til at tage ind før tidligst på trin 5, som det fremgår af den yderste højre spalte. I det hele taget er det svært at automatisere bøjningsformer og endelser, det vil sige at kunne høre hvornår det hedder eine og einen og mich og mir. Man skal tale og høre rigtig meget tysk, helst være omgivet af det døgnet rundt, før man for alvor kommer ud af stedet. Naturligvis kan man tilegne sig det hele som deklarativ viden. Det er bare ikke så meget værd, hvis man ikke samtidig får den ovennævnte intensive træning. Derfor er vi nødt til at vælge ud. Eleverne skal have den deklarative viden, som er hensigtsmæssig, så de hver især kan komme så langt som muligt. Det vigtigste først Det vigtigste i et sprog er ordene og deres betydning. Eleverne skal kende så mange ord (og formler og sætningsmønstre) som muligt, og de skal lære og træne betydningen af vanskelige ord. Bekommen betyder få og ikke blive. Auf og aus betyder to meget forskellige ting. Det er vigtigt at kende betydningen af modalverberne, ikke bøjningen, men betydningen. Ordstillingen er vigtig, dels fordi en tysk sætning med forkert ordstilling ikke er tysk, dels fordi ordstillingen ifølge tilegnelsesrækkefølgen helst skal automatiseres tidligt. Verbernes bøjning er vigtig på mange områder. Kongruensfejl i sig selv er sjældent meningsforstyrrende, men for mange af dem kan hurtigt blive et irritationsmoment. Det samme kan for mange spring i tid. Endelig er der hele spektret af bestemte og ubestemte artikler, pronominer og adjektiver med deres mange bøjningsformer, samt brugen af disse med og uden præpositioner. Det er ikke lige vigtigt alt sammen, men noget af det skal eleverne nødvendigvis have kendskab til. Overordnet gælder det, at det vigtige skal læres og trænes frem for det mindre vigtige. Hjernens eget princip: Hyppighed Hvis man præsenterer en tysklærer eller hvem som helst for den sags skyld for disse tyve tyske præpositioner og beder vedkommende om at dele dem op i tre kategorier, så vil de fleste straks huske lærebogens tre remser: Durch, für, gegen Aus, bei, mit An, auf, hinter

6 Efter tre eller fire lektioner om ugen i tre år skal eleverne nå et niveau, så de kan aflægge folkeskolens afgangsprøve. Men hvad nu, hvis man valgte at kategorisere efter princippet om hyppighed i stedet for efter princippet om forskellige kasus? Så kunne de tre rækker af præpositioner komme til at se sådan ud: Vi ved, at hjernen bygger sin grammatik op efter princippet om hyppighed. Derfor automatiseres de hyppigst brugte præpositioner først, og de ord som de oftest høres sammen med, automatiseres samtidig. Forbindelser som ins Kino, in der Schule og in meiner Freizeit forekommer oftere end durch den Wald, zwischen meinen Zehen og ohne die Eltern. Endvidere forekommer forbindelsen auf dem oftere end auf die og auf das. Derfor er det hensigtsmæssigt at træne disse hyppigst forekommende præpositionsforbindelser. Så kan man inddrage flere og flere præpositioner, efterhånden som eleverne lærer deres betydning. Verberne Vi er vant til at se verberne bøjet efter et ganske bestemt mønster. Men alle disse former bruges ikke lige hyppigt. I begyndelsen har eleverne mest behov for at fortælle om sig selv. Altså skal de arbejde med formerne ich bin, ich habe, ich wohne osv. igen og igen. De har også brug for at kunne spørge hinanden, men her hedder formlen bist du, hast du, wohnst du osv. Rækkefølgen i lærebogens opstilling er ikke hyppig og derfor ikke til ret meget gavn i 7. klasse. Eleverne får også hurtigt behov for at fortælle om andre, både når de fortæller selv, og når de refererer tekster, som de har læst. Her skal de vide, at det hedder ist, når én er noget og sind når flere er noget. Når én gør noget, ender verbet på t og når der er flere, ender det på en. Hvad så med 2. person flertal? Den får eleverne sjældent brug for, og når det sker, kan den læres. Lignende tommelfingerregler kan med fordel tages i brug, når det gælder andre former af verberne. I alle tilfælde gælder det, at betydning er vigtigere end form. Det nytter ikke meget at kunne bøje müssen igennem, hvis man derefter spørger: Muss ich auf die Toilette gehen? Køn og kasus Når det drejer sig om de forskellige kasus og deres brug, kommer vi ikke uden om forståelsen. Eleverne kan kun sætte de forskellige led i en sætning i rigtig kasus, hvis de er sikre i sætningsanalyse. Det er der mange elever, der ikke er, og det må vi så leve med. Vi ved jo også godt, at de hverken kan eller skal blive perfekte til tysk. Altså må vi igen se på stoffet. Hvad er vigtigst? Hvad er hyppigst? Hvad forekommer oftest i de samme forbindelser? Det er vigtigt, at de kender kønnet på så mange ord som muligt. Så har de nominativ og på plads og sætningens subjekt rigtigt. Hvad de øvrige sætningsled angår, så forekommer direkte ob- 71

7 Jo mere sprog eleverne har automatiseret, desto mere overskud har de til også at tackle det, som ikke er automatiseret. jekt hyppigt, indirekte objekt mindre hyppigt og subjektsprædikat med artikel sjældent. Desuden er akkusativ kun et problem ved hankøn. Direkte objekt skal altså trænes mest. Sætninger med hankønsord som direkte objekt skal trænes allermest. Indirekte objekt optræder altid efter bestemte verber, og ofte i forbindelse med personlige stedord. Det vil altså være hensigtsmæssigt at træne konstruktioner med stedord og verber som geben og helfen. Naturligvis har de elever, der forstår kasussystemet og sætningsanalysen, de bedste muligheder, fordi forståelse virker som en katalysator for automatiseringen. Men alle kan komme et stykke af vejen. De skal bare lære det vigtigste først. Når det gælder pronominerne, er betydningen det allervigtigste. Vi hedder wir, os hedder uns, vores hedder unser. Det relative pronomen hedder ikke wie, men der, die eller das. Hvad adjektiverne angår, så er en langt den hyppigste endelse, og for øvrigt er et adjektivs endelse aldrig meningsbærende. betydning, at de lærer ord og sætningsmønstre i stedet for regler, så deres hjerner får det bedste materiale at arbejde med. Den vigtigste faktor overhovedet, når det drejer sig om læring, er motivation. Hvis elever føler, at det de lærer, giver mening, får de mere lyst til at arbejde med det. Der er masser af spændende emner at finde i de moderne tyskmaterialer, og hvis eleverne så også føler, at de mestrer den formelle side af sproget, stiger motivationen yderligere. Det betyder ikke, at de skal arbejde mindre med grammatik. De skal bare arbejde med grammatik på en anden måde. Denne artikel er et sammendrag af bogen Juhu, vi ska ha tysk, som er udgivet som pdf-fil af Tysklærerforeningen for Grundskolen. Alle foreningens medlemmer får bogen tilsendt gratis. Litteratur Doughty, Catherine J. m.fl.: The Handbook of Second Language Acquisition, Blackwell Publishing 2003 Dunn, Rita m.fl.: Teaching Young Children through their Individual Learning Styles, Allyn and Bacon 1994 Den vigtigste faktor Elever er forskellige. Deres læringsstil og tilgang til stoffet er forskellig. Nogle vil have styr på det hele og spørger ind til endelser og andre detaljer. De skal naturligvis have svar, og for dem vil grammatiske regler blive et supplement til de ubevidste læringsprocesser, der foregår i deres hjerner. Andre har overhovedet ikke sans for detaljer. De kan sagtens lære regler, men de vil glemme dem igen eller slæbe dem med sig som ubrugeligt gods. For dem er det af afgørende Ortega, Lourdes: Understanding Second Language Acquisition, Hodder Education 2009 Pienemann, Manfred: Language Processing and Second Language Development, John Benjamins Publishing Company 1998 Robinson, Peter m.fl.: Handbook of Cognitive Linguistics and Second Language Acquisition, Routledge

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

De forenklede mål for faget tysk:

De forenklede mål for faget tysk: 1 Faglig årsplan for 4. klasse Formål for faget tysk: Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke

Læs mere

Periodemål 7.-9. klasse

Periodemål 7.-9. klasse Periodemål 7.-9. klasse I min praksis som lærer udvikler jeg forskellige ressourcer til brug i min undervisning. Her følger eksempler på mål for forskellige perioder med varierende fokusområder. ålene

Læs mere

Aktionskette (side 4 i bogen)

Aktionskette (side 4 i bogen) Aktionskette (side 4 i bogen) Lærervejledning + nummererede instruktionsark til læreren på s. 2-3 + instruktioner til eleverne på s. 4-5 Formål Der er en række formål med denne øvelse. For det første er

Læs mere

Faglig praksis i udvikling i tysk hhx

Faglig praksis i udvikling i tysk hhx Faglig praksis i udvikling i tysk hhx C A M P U S V E J L E 2 6. A P R I L 2 0 1 6 Mette Hermann Indhold Input 1: 11.15 12.00 Sprogsyn i læreplanen Kommunikativ sprogundervisning Kobling af fagets discipliner

Læs mere

Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16

Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16 Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16 Tyskbøgerne Alles klappt!, som eleverne undervises efter, tager udgangspunkt i fælles mål for faget. Alles klappt! ønsker at få eleverne til at tale tysk

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for tysk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for tysk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk I tysk i 8. klasse vil vi arbejde med følgende fem temaer: Mit Musik geht alles besser Familie

Læs mere

Arbejdet med skriftlig tysk - med afsæt i Folkeskolens konkurrence

Arbejdet med skriftlig tysk - med afsæt i Folkeskolens konkurrence FOKUS PÅ TYSK folkeskolen.dk januar 2011 1 / 8 Arbejdet med skriftlig tysk - med afsæt i Folkeskolens konkurrence Stile, karakterer, begrundelser, rammer og arbejdsvilkår Af Eleonora Duarte og Peter Bruhn

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2010 Onsdag den 2. juni 2010 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15

Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15 Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15 Tyskbøgerne Alles klappt!, som eleverne undervises efter, tager udgangspunkt i fælles mål for faget. Alles klappt! ønsker at få eleverne til at tale

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR TYSK 2016

UNDERVISNINGSPLAN FOR TYSK 2016 UNDERVISNINGSPLAN FOR TYSK 016 Undervisningen følger de Forenklede Fællesmål for undervisningen i faget tysk - dog foretages undervisningen kun i 7., 8. og 9. klasse. Der anvendes bogsystemet Der Sprung

Læs mere

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind Screening i tysk Navn: Vejledning Start med at læse teksten på side 1. Lav herefter de efterfølgende opgaver. Du skal lave alle opgaver. Du har 75 minutter til at lave screeningen. Tilladte hjælpemidler

Læs mere

Faglig praksis i udvikling i tysk stx

Faglig praksis i udvikling i tysk stx Faglig praksis i udvikling i tysk stx F R E D E R I K S B E R G GY M N A S I U M 1 2. A P R I L 2 0 1 6 Mette Hermann Indhold Input 1: 11.15 12.00 Sprogsyn i læreplanen Kommunikativ sprogundervisning Kobling

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

Årsplan tysk 7. klasse 2016/2017

Årsplan tysk 7. klasse 2016/2017 5.-7. klasse Fra den første undervisning lægges hovedvægten indholdsmæssigt på det nære miljø og emner fra elevernes hverdag. Der er fokus på det tyske sprogs nære slægtskab med dansk, og gennem arbejdet

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 2. juni 2009 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre ord, først og fremmest

Læs mere

Årsplan Tysk. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Tysk 6./7. klasse 2013-2014. Du bist dran 1 Textbuch

Årsplan Tysk. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Tysk 6./7. klasse 2013-2014. Du bist dran 1 Textbuch Årsplan Tysk Tysk 6./7. klasse 2013-2014 Oversigt Faget tysk er et aktivt fag med en forventning om høj elevdeltagelse. Eleverne skal lære et helt nyt sprog og det kræver en del strukturering. Derfor vil

Læs mere

Tysk årsfagplan 7. Klasse Privatskolen Nakskov 2016/2017

Tysk årsfagplan 7. Klasse Privatskolen Nakskov 2016/2017 Periode Emne Mål, metode, grammatik, evaluering og materialer Uge 34 37 Du und ich Wir grüssen Simone interviewt Eine Reise durch Deutschland Overordnet mål: UVM fællesmål kunne præsentere sig selv skriftligt

Læs mere

Periode Emne Mål, metode, grammatik og materialer Uge 34 37 Du und ich

Periode Emne Mål, metode, grammatik og materialer Uge 34 37 Du und ich Periode Emne Mål, metode, grammatik og materialer Uge 34 37 Du und ich Overordnet mål: UVM fællesmål kunne præsentere sig selv skriftligt og mundtligt (navn, alder, Wie heisst du adresse ) Wir grüssen

Læs mere

Karin Jaentsch. Regnbuen. - En differentieret tysk grammatik. Forlaget Andrico

Karin Jaentsch. Regnbuen. - En differentieret tysk grammatik. Forlaget Andrico Karin Jaentsch Regnbuen - En differentieret tysk grammatik Forlaget Andrico 1 Regnbuen - En differentieret tysk grammatik 1. udgave, 3. oplag, 2011 1998 by Forlaget Andrico og forfatteren Layout og illustrator,

Læs mere

gyldendal tysk grammatik

gyldendal tysk grammatik agnete bruun hansen elva stenestad i samarbejde med carl collin eriksen gyldendal tysk grammatik agnete bruun hansen elva stenestad i samarbejde med carl collin eriksen gyldendal tysk grammatik gyldendal

Læs mere

Årsplan tysk 6. klasse

Årsplan tysk 6. klasse Årsplan tysk 6. klasse Årsplan 1. forløb Mundtlig kommunikation Ferienaktivitäten Samtale kan stille og besvare enkle spørgsmål om nære emner har viden om relevante spørgeord og svarstrategier Lytning

Læs mere

De forenklede mål for faget tysk:

De forenklede mål for faget tysk: 1 Faglig årsplan for 6. klasse Formål for faget tysk: Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Können Sie mir bitte helfen? At spørge efter hjælp Sprechen Sie Englisch? At spørge efter om en person snakker engelsk Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie _[Sprache]_?

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? snakker du _[language]_?

Læs mere

Undervisningsplan. Fag : Tysk

Undervisningsplan. Fag : Tysk Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Tysk Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning.

Læs mere

Der Sprung! 1 Neue Ausgabe, 6. Klasse Kapitel 1 Neu in der Klasse

Der Sprung! 1 Neue Ausgabe, 6. Klasse Kapitel 1 Neu in der Klasse Kapitel 1 Neu in der Klasse Samtale (f 2) Eleven kan stille og besvare enkle spørgsmål om nære emner. relevante spørgeord og svarstrategier. Fokus- læringsmål Samtale Eleverne kan fortælle om sig selv

Læs mere

Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2013/2014 Fag: Tysk

Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2013/2014 Fag: Tysk Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2013/2014 Fag: Tysk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 -mandag fredag 34 onsdag 35 Opstart kl. 16-18 Wo bist du in deiner Ferie gewesen? Spitze das

Læs mere

Chunks en vej til kommunikativ kompetence i tyskundervisningen

Chunks en vej til kommunikativ kompetence i tyskundervisningen Chunks en vej til kommunikativ kompetence i tyskundervisningen Goethe beskriver i sin selvbiografi Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit, hvordan han lærte fremmedsprog. Kort fortalt skete dette ved,

Læs mere

Årsplan for tysk 7.klasse 2015/2016

Årsplan for tysk 7.klasse 2015/2016 Årsplan for tysk 7.klasse 2015/2016 Antal lektioner Kompetencemål Færdigheds og vidensområder hovedindholdet af talt tysk 7 moduler om nære. at. lytte efter hovedindhold 3 moduler. den Forløb/stofområder

Læs mere

MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 MODUL 5. Modul 1 Trine Evald

MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 MODUL 5. Modul 1 Trine Evald MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 MODUL 5 MODUL 1 Modul 1 1. Præsentation af mig 2. Præsentation af en time: remser, oplæg, opgave eller spil 3. Hvordan bliver man dygtig? 1. Mod 2. Kunne finde rundt i skemaer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Tysk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Tysk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Tysk

Læs mere

Deutsch klasse. Mandag d. 15. august

Deutsch klasse. Mandag d. 15. august Deutsch 5. -7. klasse Mandag d. 15. august Program d. 15. august kl. 12-15 1. Introduktion til dagen med udgangspunkt i idéer og tanker med ordforrådstilegnelse. 2. 5. klasse og opstart. Hvordan bruger

Læs mere

Årsplan i fag tysk for 8. klasse

Årsplan i fag tysk for 8. klasse Årsplan i fag tysk for 8. klasse Årsplan for Tysk del 1/2014 Målene i denne årsplan er taget fra undervisningsministeriets Fælles Mål 2009 Matematik. For yderligere uddybelse se linket om trinmål: http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/tysk/trinmaal.html

Læs mere

Franzi hat Geburtstag

Franzi hat Geburtstag Franzi hat Geburtstag Niveau 5. klasse Varighed 4-5 lektioner Om forløbet Forløbet tager afsæt i en kort film fra Goethe Institut London om anden Franzi, der fejrer sin fødselsdag. Med udgangspunkt i filmens

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2012/2013 efterår Fag: Tysk

Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2012/2013 efterår Fag: Tysk Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2012/2013 efterår Fag: Tysk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Schalt ein At få viden om tyske medier. At formulere sig om medier. At

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX Tysk B Karina Holm

Læs mere

FORORD TIL LÆRERE 6 FORORD TIL ELEVER 9 VERBALHELHEDER. Sammensattid. Træning af sammensat tid - Wer? Træning af sammensat tid - Himmel und Holle

FORORD TIL LÆRERE 6 FORORD TIL ELEVER 9 VERBALHELHEDER. Sammensattid. Træning af sammensat tid - Wer? Træning af sammensat tid - Himmel und Holle FORORD TIL LÆRERE 6 FORORD TIL ELEVER 9 VERBALHELHEDER Sætningensstruktur 11 Om verbernes valens ר Verbalhelheder Indføring En helt nødvendig ordklasse 17 Verbalhelheder 9 Verbalramme Verbalramme 20 Marker

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Die ersten Schritte. Das bin ich. Ich heiße und ich. wohne in. Ich bin Jahre alt und. ich gehe in Klasse. Mein Hobby ist. Meine besten Freunde heißen:

Die ersten Schritte. Das bin ich. Ich heiße und ich. wohne in. Ich bin Jahre alt und. ich gehe in Klasse. Mein Hobby ist. Meine besten Freunde heißen: Das bin ich Ich heiße und ich wohne in. Ich bin Jahre alt und ich gehe in Klasse Mein Hobby ist Meine besten Freunde heißen: Sæt streger imellem de sætninger der betyder det samme. Jeg bor i Berlin. Hvor

Læs mere

Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2009/2010 efterår Fag: Tysk

Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2009/2010 efterår Fag: Tysk Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2009/2010 efterår Fag: Tysk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 -man Schalt ein At få viden om tyske medier. At formulere sig om medier. At arbejde

Læs mere

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf Grammatik: Substantiver (navneord) Substantiver er benævnelser for personer, steder, begreber og ting. Der findes to slags: Køn: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade,

Læs mere

DER GRAMMATIK AUF DER SPUR 1

DER GRAMMATIK AUF DER SPUR 1 DER GRAMMATIK AUF DER SPUR 1 ARTIKLER OG KASUS 1 Nominativ Tegning. Vælg et emne du kan tegne eller hente billeder til i et program på computeren. Fx et menneske, et værelse eller et landskab. Tegn/hent

Læs mere

andre kort lægges i bunden af bunken. Den, der har flest rigtige, når alle kort er taget, har vundet.

andre kort lægges i bunden af bunken. Den, der har flest rigtige, når alle kort er taget, har vundet. instruktioner til kopiark G2, G3 og G4 s.175-180 Wir spielen Grammatik - bestemt form (G2) og ubestemt form (G3) Kopiér arbejdsblad a og b, så de bliver for- og bagside på et ark karton. Du har nu et arbejdsblad

Læs mere

4. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN TYSK

4. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN TYSK 2016-17 Lærer: IG Forord til faget i klassen I tysk i 4. klasse lægges hovedvægten på den mundtlige kommunikation. Eleverne skal så tidligt som muligt have åbnet munden og få oplevelsen af at kunne bruge

Læs mere

Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Tysk/KS

Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Tysk/KS Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Tysk/KS Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Thema: Ferieerlebnisse Der Sprung S. 6-11 + 14-22 + 26-31 Du bist

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011-2012 Institution Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Tysk

Læs mere

Undervisningsplan for Tysk, 9. B 2016/17

Undervisningsplan for Tysk, 9. B 2016/17 Undervisningsplan for Tysk, 9. B 2016/17 Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur. Kompetenceområdet kultur og samfund omfatter to færdigheds- og vidensområder:

Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur. Kompetenceområdet kultur og samfund omfatter to færdigheds- og vidensområder: Årsplan tysk: 6 x I udarbejdelsen af min årsplan i tysk 6. kl. tager jeg udgangspunkt i fagets 3 centrale kundskabs- og færdighedsområder, og i det nedenstående har jeg i punktform ridset det op, som jeg

Læs mere

Sternzeichen. Niveau. Varighed. Forfatter. Om forløbet. Forslag til læringsmål og tegn på læring klasse lektioner.

Sternzeichen. Niveau. Varighed. Forfatter. Om forløbet. Forslag til læringsmål og tegn på læring klasse lektioner. Sternzeichen Niveau 4.-6. klasse Varighed 8-10 lektioner Forfatter Martje Moseler Om forløbet Forløbet Sternzeichen handler om stjernetegn og horoskoper. Eleverne arbejder med et ordforråd, hvor formålet

Læs mere

5. KLASSE TYSK UNDERVISNINGSPLAN

5. KLASSE TYSK UNDERVISNINGSPLAN 2016-17 Lærer: IG Forord til faget i klassen I tysk i 5. klasse lægges hovedvægten på den mundtlige kommunikation. Eleverne skal så tidligt som muligt have åbnet munden og få oplevelsen af at kunne bruge

Læs mere

Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud.

Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud. Kopiark 1 Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud. 21 25 29 32 34 36 40 49 53 58 67 81 Kopiark 2a Meine Familie Klip familiekortene ud. Hver elev skal have ét kort. Ich bin

Læs mere

Zivilcourage. Om forløbet. Forfatter. Niveau. Varighed. Lisebet Svanøe klasse. 3-5 lektioner

Zivilcourage. Om forløbet. Forfatter. Niveau. Varighed. Lisebet Svanøe klasse. 3-5 lektioner Zivilcourage Forfatter Lisebet Svanøe Niveau 9.-10. klasse Varighed 3-5 lektioner Om forløbet Forløbet Zivilcourage er tænkt som et supplerende forløb til undervisningen, som eleverne delvist kan arbejde

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

Årsplan 2015/2016 Hold: 9.årgang Fag: tysk Lærer: sarah

Årsplan 2015/2016 Hold: 9.årgang Fag: tysk Lærer: sarah Nedenstående metoder vil være gennemgående for undervisningen i tysk: Det handler først og fremmest om at tilegne sig sprog, at turde udtrykke sig på tysk og udvide sit ordforråd. Læse, skrive og lytte

Læs mere

Forudsætninger for at lære sprog

Forudsætninger for at lære sprog Forudsætninger for at lære sprog Input - en forudsætning for at kunne finde mønstre og for at have noget at imitere. Output - en forudsætning for hypotesedannelse /-afprøvning. Interaktion - giver tilpasset

Læs mere

Årsplan Tysk 8. klasse 2012/2013

Årsplan Tysk 8. klasse 2012/2013 Årsplan Tysk 8. klasse 2012/2013 Formål for faget tysk Eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk, både mundtligt og skriftligt. Samtidigt udvikler eleverne

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

Årsplan for Tysk i 8. klasse for skoleåret 2013-14

Årsplan for Tysk i 8. klasse for skoleåret 2013-14 Materiale: Tekstbog: Alles Klappt! 2, Forlag Gyldendal Arbejdsbog: Alles Klappt! 2, Forlag Gyldendal Tysk Øvehæfte 3: Forlaget Sprogbøger Film: Operation Walkyrie Sophie Scholl Lærer: Eva Suhr Årsplan

Læs mere

Årsplan for 9. klasse Tysk 2012-2013

Årsplan for 9. klasse Tysk 2012-2013 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for 9. klasse Tysk 2012-2013 I tysk i 9. klasse vil vi arbejde med følgende fire

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX Tysk B Lene Cortnum-Fly

Læs mere

Selvevaluering Bifrost 2013-14 - Tysk - 7. klasse

Selvevaluering Bifrost 2013-14 - Tysk - 7. klasse Emne: Af jord er vi kommet Tema: Leben auf der Heide Periode: August Oktober 2013 Indhold: Familie, hjem, arbejde og aktiviteter Indholdsbeskrivelse. I årets første fælles emne, Af jord er vi kommet, vil

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico Hanne Wacher og Kim Kjærgaard Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik Forlaget Andrico Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik 3. udgave, 3. oplag, 2012 Forlaget Andrico og forfatterne

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR TYSK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR TYSK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR TYSK 015 Undervisningen følger de forenklede nye fælles mål for undervisningen i faget tysk - dog foretages undervisningen kun i 7., 8. og 9. klasse. Formål Formålet med undervisningen

Læs mere

Eksempel på undervisningsplan i tysk 9. klasse

Eksempel på undervisningsplan i tysk 9. klasse Eksempel på undervisningsplan i tysk 9. klasse Tysk 9. klasse Tema: Ich bin eine deutsche Türkin Opstart: august 2013 Indhold: kulturforskelle og immigration Mål: Fokus vil ligge på udtale og sætningsopbygning.

Læs mere

sein = at være Nutid Datid Førnutid

sein = at være Nutid Datid Førnutid GRAMMATISK OVERSIGT Hjælpeudsagnsordene (Øvelse nr. 1, 2, 3, 4 og 5) sein = at være 1. person ich bin war bin gewesen 2. person du bist warst bist gewesen 3. person er/sie/es ist war ist gewesen 1. person

Læs mere

Årsplan for tysk 8.b Skoleåret 13/14

Årsplan for tysk 8.b Skoleåret 13/14 Årsplan for tysk 8.b Skoleåret 13/14 Trinmålene efter 9. klasse Fælles Mål 2009 Klassen arbejder hen mod trinmålene efter 9. klasse. Alle mål skal betragtes ud fra, at eleverne er undervejs i forhold til

Læs mere

Tierisch. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål. Læringsmål og tegn på læring. Færdigheds / vidensmål. 7. klasse.

Tierisch. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål. Læringsmål og tegn på læring. Færdigheds / vidensmål. 7. klasse. Tierisch Niveau 7. klasse Varighed 10 lektioner Om forløbet Mange elever har selv et kæledyr, og næsten alle har en mening om, hvilke dyr der er søde, og hvilke, der er rædselsfulde. Derudover er vores

Læs mere

Code switching blandt tysk danske skoleelever

Code switching blandt tysk danske skoleelever Bilag 1 Code switching blandt tysk danske skoleelever Hej og mange tak fordi du vil mitmachen :) Dette spørgeskema handler om code switching, da jeg skriver speciale om dette emne og har brug for din hjælp

Læs mere

Meine beste Freundin

Meine beste Freundin Kommentar til øvelsen: Der er såmænd ikke noget nyt i denne øvelse, hvor jeg kombinerer grammatik med tekstlæsning. Men jeg har gode erfaringer med, at eleverne skriver sig ind på grammatikken. Det havde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

Tysk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016

Tysk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016 Fagansvarlig: LRO De ugentlige tysktimer vil bestå af: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Kommunikative færdigheder

Læs mere

Grammatisk mini-encyklopædi Ved Sten Stenbæk Fjerritslev Gymnasium

Grammatisk mini-encyklopædi Ved Sten Stenbæk Fjerritslev Gymnasium Grammatisk mini-encyklopædi Ved Sten Stenbæk Fjerritslev Gymnasium Mini-encyklopædien er bygget alfabetisk op. Der er 3 måder at orientere sig: 1. Du kan bruge alfabet-bjælken herover 2. Du kan også trykke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B Christina

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Tysk

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Tysk Årsplan Skoleåret 204/205 Tysk Årsplan FAG: Tysk KLASSE: 6. ÅR: 204/5 Lærer: UI Hallo Uge 33-34 DELEMNER Hilseudtryk Farver AKTIVITET/ ORGANISERING Alle fortæller, hvad de hedder Lytteøvelse og snak om

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk fortsætter B Tina

Læs mere

Tysk grammatik som fjern- & selvstudium. En studiebog

Tysk grammatik som fjern- & selvstudium. En studiebog 1997, Annette Lorentsen Tysk grammatik som fjern- & selvstudium. En studiebog Publications of the Department of Languages and Intercultural Studies, Aalborg University, Vol. 20, 1997 ISBN 87-7307-594-9

Læs mere

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX STX, HHX, HTX og HF Indledning Der sondres mellem 2 typer optagelsesprøver : Den obligatoriske optagelsesprøve:

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Können Sie mir bitte helfen? At spørge efter hjælp Sprechen Sie Englisch? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? Sprechen Sie _[Sprache]_?

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion.

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. Fag: Tysk Hold:14 Lærer: Malene Clante 31-36 Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Grammatiske oversigter

Grammatiske oversigter Grammatiske oversigter HJÆLPEUDSAGNSORDENE at have = haben Nutid Datid Ental 1. person ich habe hatte 2. - du hast hattest 3. - er/sie/es hat hatte 1. person wir haben hatten 2. - ihr habt hattet 3. -

Læs mere

Lisbeth Jørgensen Lektor på KVUC

Lisbeth Jørgensen Lektor på KVUC Kære selvstuderende i tysk c Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Et selvstudie i tysk c er en god forberedelse til tysk b på hold. Tekster og øvelser, samt

Læs mere

ALMEN GRAMMATIK 1. INDLEDNING. At terpe eller at forstå?

ALMEN GRAMMATIK 1. INDLEDNING. At terpe eller at forstå? ALMEN GRAMMATIK 1. INDLEDNING At terpe eller at forstå? For mange har ordet grammatik en kedelig klang. Nogle vil endda gå så vidt som til at mene, at grammatik er et af de kedeligste og unyttigste fag

Læs mere

ENGELSK GRAMMATIK. Videooversigt. De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5.

ENGELSK GRAMMATIK. Videooversigt. De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5. ENGELSK GRAMMATIK Videooversigt De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5 36 Videoer 1 De skriftlige opgaver Eksamen Den skønlitterære stil 1. Hvordan starter

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. ITinddragelse (ordbøger).

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. ITinddragelse (ordbøger). Fag:Tysk 31-36 Hold: 9 Lærer: Malene Clante Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere