Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING"

Transkript

1 Lokal Forsikring G/S CVR-nr Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen 6.6 Tandskadedækning 2 Hvad dækker forsikringen ikke 7.1 Farlig sport 3 Hvem omfatter forsikringen 8.1 Her og nu - erstatning 4 Hvor dækker forsikringen 8.2 Fører af MC, scooter og 45 knallert 5 Hvornår dækker forsikringen 9 Risikoændringer 5..1 Heltidsulykkesforsikring 10 Fællesbetingelser 5.2 Fritidsulykkesforsikring 10.1 Anmeldelse af skade 5.3 Børneulykkesforsikring 10.2 Forældelse 5.4 Nedsættelse af forsikringssummer 10.3 Genoptagelse 6 Hvilke erstatninger yder forsikringen 10.4 Præmiens betaling Grunddækninger: 10.5 Indeksregulering 6.1 Erstatning ved død 10.6 Forsikringens ophør 6.2 Erstatning ved invaliditet 10.7 Ændring af forsikringsbetingelser m.v. 6.3 Briller/kontaktlinser 11 Klageinstans - Ankenævn Tillægsdækninger: 12 Arbejdsskadestyrelsen 6.4 Dobbelterstatning 13 Fortrydelse 6.5 Behandlingsudgifter 14 Tilsyn og garantifond

2 1 Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker følger af ulykkestilfælde. 1.1 Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse der forårsager personskade 2 Hvad forsikringen ikke dækker og begrænsninger 2.1 Forudbestående invaliditet, sygdom og overbelastning Forsikringen dækker ikke forudbestående invaliditet (se pkt.6.2.7). Forudbestående invaliditet kan ikke medføre, at invaliditetsprocenten fastsættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været tilstede følger af ulykkestilfælde, hvis hovedårsag er sygdom, bestående sygdomme eller sygdomsanlæg, bortset fra ildebefindende og/eller besvimelse forværring af et ulykkestilfældes følger, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom skader, der skyldes smitte med sygdomme, virus, bakterier, andre mikroorganismer eller lignende skader, der skyldes forgiftning fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin følger af tandlæge-, læge-, kiropraktor- eller andre behandlinger, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen skade, ved manglende årssagsammenhæng. Ved vurderingen bliver blandt andet lagt vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskaden. Med det menes, om hændelsen i sig selv er nok til at forårsage eller forklare skaden skader på kroppen sket som følge af en overbelastning eller nedslidning, der ikke er pludselig. 2.2 Forsæt, grov uagtsomhed, beruselse m.m Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde, der er fremkaldt af forsikrede ved: 1. forsætlige handlinger, herunder skader der er forudsigelige for forsikrede, 2. grov uagtsomhed, 3. deltagelse i slagsmål eller ulovligheder, 4. selvforskyldt beruselse, 5. påvirkning af narkotika eller andre rusmidler/giftstoffer, 6. selvmordsforsøg - se dog pkt Dette gælder uanset forsikredes sindstilstand eller tilregnelighed på ulykkestidspunktet. 2.3 Sport m.m. Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde sket under træning eller deltagelse i: 1. professionel sport, det vil sige sport, der udøves mod betaling, 2. boksning, karate og andre selvforsvars- og kampsportsgrene, 3. bjergbestigning, rappeling på bjergvæg, rafting (herunder snowrafting), faldskærmsudspring, drageflyvning, kunstflyvning, paraglidning, ultralightflyvning og elastikspring, 4. motorløb af enhver art, herunder også knallertløb,

3 5. hestevæddeløb samt militaryridning, 6. ekspeditioner og opdagelsesrejser, 7. flyvning i ikke nationalitetsbetegnede luftfartøjer. Udøvelse af sportsgrene og andre fritidsaktiviteter, som kan sidestilles med ovenstående. 2.4 Krig o.lign. 2.5 Terror Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde, der skyldes direkte eller indirekte følger af 1. atomenergi, 2. jordskælv, 3. krig eller krigslignende tilstande, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når forsikrede er på rejse uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en forudsætning, at 1. der ikke foretages rejse til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer, 2. forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde, der direkte eller indirekte skyldes terror. Ved terror forstås person- eller tingsskade forvoldt forsætligt af en eller flere personer, der handler for eller i forbindelse med en organisation, hvis virksomhed har som formål at tilføje et lands politiske, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer alvorlig skade. 2.6 Motorcykel, scooter og 45 knallert samt fly Ved ulykkestilfælde, der er sket som fører af fly og for flybesætningsmedlemmer udbetales halv erstatning. Der udbetales ligeledes kun halv erstatning ved ulykkestilfælde, der er sket som fører af motorcykel, scooter eller 45-knallert med mindre valgfri dækning er tegnet. 2.7 Psykisk invaliditet Invaliditet i form af psykiske følger efter hændelser, hvor forsikrede ikke selv har været udsat for fare for personskader dækkes ikke. Ved fastsættelsen af den samlede medicinske invaliditet (fysiske og psykiske) kan invaliditetsprocenten for psykiske følger, som følge af en dækningsberettiget skade, ikke overstige 8 %. 3 Hvem omfatter forsikringen 3.1 Forsikringen omfatter de personer, der er nævnt på policen. 3.2 Erstatningen tilfalder den tilskadekomne. 4 Hvor dækker forsikringen 4.1 Forsikringen dækker i Norden (Danmark, Norge, Sverige, Finland, Færøerne, og Island) og Grønland. 4.2 Forsikringen dækker under rejser og ophold i resten af verden i indtil 12 måneder.

4 Forsikringen kan forlænges til at dække ved midlertidigt ophold i yderligere 12 måneder. Det er en forudsætning, at selskabet har modtaget henvendelse fra den forsikrede inden afrejsen. Selskabet tager stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. 5 Hvornår dækker forsikringen 5.1 Heltidsulykkesforsikring Hvis denne dækning er valgt, fremgår det af policen Forsikringen dækker hele døgnet. 5.2 Fritidsulykkesforsikring Hvis denne dækning er valgt, fremgår det af policen Forsikringen dækker i fritiden Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde sket under: 1. arbejde som selvstændig, 2. lønnet eller ulønnet arbejde for andre, det vil sige arbejde, der er omfattet af Lov om Arbejdsskadeforsikring, Lov om Værnepligtige eller anden lov, der kan sidestilles hermed. Dog dækkes forsøg på redning af menneskeliv, hvis det sker i fritiden. 5.3 Børneulykkesforsikring Hvis denne dækning er valgt, fremgår det af policen Ved børn forstås personer, der ikke er fyldt 18 år. Børn er alene dækket, hvis barnets navn er nævnt på policen Forsikrede børn er dækket hele døgnet, også under arbejde for andre Forsikringsdækningen ophører ved første hovedforfaldsdag efter barnet er fyldt 18 år. 5.4 Aldersbetinget nedsættelse af forsikringssummer og udløb ved alder Forsikringssummerne ved død og invaliditet nedsættes med 1/10 årligt fra og med det fyldte 70. år uden at dette medfører ændringer i præmien Ved første hovedforfaldsdag efter den forsikredes fyldte 80. år ophører forsikringsdækningen. 6 Hvilke erstatningen yder forsikringen 6.1 Erstatning ved død Hvis denne dækning er valgt, fremgår det af policen Forsikringen giver ret til erstatning ved dødsfald, der er en direkte følge af et dækningsberettiget ulykkestilfælde, når dødsfaldet sker inden et år efter ulykkestilfældet Hvis forsikrede har fået udbetalt erstatning for invaliditet for samme dækningsberettigede ulykkestilfælde, som medfører dødsfaldet, fratrækkes dette beløb dødfaldserstatningen Erstatning udbetales til forsikredes nærmeste påførende i henhold til Arveloven, medmindre andet skriftligt er meddelt selskabet og påtegnet policen Udbetaling af erstatning sker på grundlag af forsikringssummens størrelse på ulykkestidspunktet På Børneulykkesforsikringen udbetales begravelseshjælp, som udgør kr (Beløbet indeksreguleres ikke). Begravelseshjælp udbetales uanset årsagen til dødsfaldet Dødsfald, der har naturlige årsager eller hvor årsagen til dødsfaldet er ukendt, er ikke dækket af forsikringen.

5 6.1.7 Dødsfald, der skyldes selvmord, er ikke dækket af forsikringen. Erstatning betales dog - hvis der efterlades ægtefælle, registreret partner eller umyndige børn, og forsikringen i øvrigt har været i kraft i mindst 1 år. 6.2 Erstatning ved invaliditet Hvis denne dækning er valgt, fremgår det af policen Forsikringen giver ret til erstatning, hvis et ulykkestilfælde medfører varig invaliditet for forsikrede Omfanget af invaliditeten i procent afgør erstatningens størrelse. Erstatningen udgør en procentdel af forsikringssummen svarende til den fastsatte invaliditetsprocent. Udbetalingen sker som et engangsbeløb Udbetaling af erstatning sker på grundlag af forsikringssummens størrelse på ulykkestidspunktet Invaliditetsprocenten fastsættes, når de endelige følger efter ulykkestilfældet kan vurderes, det vil sige, at tilstanden er stationær. Tilstanden betragtes som stationær, når yderligere behandling ikke fører til varig bedring af tilstanden. Det fremgår af policen, om forsikringen giver ret til udbetaling af erstatning ved en invaliditetsprocent på mindst 5% eller mindst 10% eller mindst 15% Invaliditeten fastsættes på et rent medicinsk grundlag, uden hensyn til forsikredes erhverv og sociale situation Invaliditeten fastsættes på grundlag af de lægelige oplysninger og den på afgørelsestidspunktet gældende méntabel fra Arbejdsskadestyrelsen Invaliditeten kan ikke overstige 100 % for samme ulykkestilfælde og en i forvejen bestående invaliditet kan ikke bevirke, at invaliditeten fastsættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været tilstede Erstatningen udbetales til den tilskadekomne Hvis den tilskadekomne er et barn, og erstatningen overstiger kr., tilfalder 10% af erstatningen indehaveren af forældremyndigheden. Den del af erstatningen, der tilfalder barnet, anbringes efter bestemmelserne om umyndiges midler. Erstatninger indtil kr. udbetales til værgerne til forvaltning. 6.3 Briller/kontaktlinser Forsikringen dækker briller/kontaktlinser, der beskadiges, hvis de anvendes i ulykkesøjeblikket, og ulykkestilfældet i øvrigt har medført legemsbeskadigelse Der betales enten for reparation eller for et par tilsvarende briller eller kontaktlinser, som de beskadigede, i det omfang udgiften ikke kan kræves betalt fra anden side, f.eks. den offentlige sygesikring, en arbejdsskadeforsikring eller anden syge- og ulykkesforsikring Erstatningen beregnes i forhold til brillens alder på skadens tidspunkt: indtil 2 år = 100% af genanskaffelsesprisen indtil 3 år = 90% af genanskaffelsesprisen indtil 4 år = 80% af genanskaffelsesprisen indtil 5 år = 75% af genanskaffelsesprisen indtil 6 år = 70% af genanskaffelsesprisen indtil 7 år = 65% af genanskaffelsesprisen

6 indtil 8 år = 60% af genanskaffelsesprisen indtil 9 år = 50% af genanskaffelsesprisen indtil 10 år = 40% af genanskaffelsesprisen indtil 11 år = 30% af genanskaffelsesprisen over 11 år = 20% af genanskaffelsesprisen For brilledækningen gælder en selvrisiko på kr (beløbet indeksreguleres ikke) 6.4 Dobbelterstatning Hvis denne dækning er valgt, fremgår det af policen Medfører et ulykkestilfælde en invaliditetsprocent på 30 % eller derover, udbetales der dobbelterstatning Dobbelterstatningen nedsættes med 1/10 årligt fra og med det fyldte 60. år, uden at dette medfører ændringer i præmien. Forsikringssummen nedskrives ikke yderligere efter det fyldte 68. år Dobbelterstatning betales alene efter den fysiske invaliditet, det vil sige, at invaliditetsprocenten for psykiske følger ikke medregnes ved dobbelterstatning Der ydes ikke dobbelterstatning for skader opstået i forbindelse med Farlig sport, selvom forsikringen er udvidet med dækning for Farlig Sport. 6.5 Behandlingsudgifter Hvis denne dækning er valgt, fremgår det af policen Forsikringen dækker behandlingsudgifter til anerkendte behandlingsformer som kan have en helbredende virkning på tilskadekomsten. Anerkendte behandlingsformer er blandt andet fysioterapi, kiropraktor, zoneterapi og akupunktur. Behandlingsformer ud over fysioterapi og kiropraktik skal godkendes af selskabet. Erstatningen for behandlingsudgifter kan ikke overstige kr Behandlingsudgifter betales indtil tilstanden er lægeligt stationær eller indtil invaliditetsprocenten er fastsat, dog aldrig udover 24 måneder efter skadedatoen Behandlingsudgifter betales kun, hvis udgifterne ikke betales fra anden side, f.eks. den offentlige sygesikring, en arbejdsskadeforsikring eller anden syge- og ulykkeforsikring Udgifter til nødvendig transport fra ulykkesstedet til nærmeste behandlingssted er dækket. Øvrige transportudgifter dækkes ikke Udgifter til medicin, forbindinger, bandager, bideskinner, hjælpemidler og lignende er ikke dækket af forsikringen. 6.6 Tandskadedækning Hvis denne dækning er valgt, fremgår det af policen Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling efter et ulykkestilfælde Forsikringen dækker i samme omfang skader på proteser, når disse beskadiges, mens de er på plads i munden og ulykkestilfældet i øvrigt har medført legemsbeskadigelse Forsikringen dækker ikke skade på tænder/proteser opstået ved sammenbidning og tygning, selvom skaden skyldes et fremmedlegeme.

7 6.6.4 Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, hvis tændernes/protesernes tilstand inden ulykkestilfældet var forringet eller svækket som følge af genopbygning, rodbehandling, slid, fæstetab, parodontose eller andre sygdomme Hvis en beskadiget tand er et led i en bro, eller nabotænder mangler, kan erstatningen ikke overstige, hvad der svarer til den nødvendige behandling af en sund tand Behandling og pris skal godkendes af selskabet inden behandling påbegyndes, medmindre der er tale om akut nødbehandling Udgifter til tandbehandling betales kun, hvis udgifterne ikke betales fra anden side, f.eks. den offentlige sygesikring, en arbejdsskadeforsikring eller anden syge- og ulykkesforsikring Udgifter til behandling eller almindelig vedligeholdelse af tænder, der allerede er blevet betalt via forsikringen, dækkes ikke Følgeudgifter efter skade, så som udgifter til medicin, forbindinger, bandager, bideskinner, tandbøjler, hjælpemidler og lignende, dækkes ikke På børneulykkesforsikringen dækkes ikke udgifter til tandbehandling, der foretages efter den dag, barnet fylder 25 år. Ulykken skal være sket inden første forfald, efter barnet er fyldt 18 år Forsikringen dækker ikke udgifter til tandbehandling, der påbegyndes mere end 5 år efter ulykkestilfældet. 7 Farlig sport Hvis denne dækning er valgt, fremgår det af policen 7.1 Hvad omfatter dækningen Erstatning for varigt invaliditet ved ulykkestilfælde sket i forbindelse med udøvelse af følgende former for farlig sport: Træning eller deltagelse i motorløb, knallertløb, racerbådsløb af enhver art Boksning, selvforsvar og kampsportsgrene Drageflyvning Kunstflyvning Paragliding Ultralightflyving Rafting (dog ikke snowrafting) Elastikspring Hestevæddeløb samt militaryridning Andre farlige sportsgrene som ikke er nævnt er ikke omfattet af forsikringen. 7.2 Hvad omfatter dækningen ikke Dødsfald, selv om det af policen fremgår, at der er dækning ved dødsfald Dobbelterstatning, selv om det af policen fremgår, at der er dækning ved dobbelterstatning Tandskader ved boksning, selvforsvar og kampsport, selv om det af policen fremgår, at der er dækning ved tandskader.

8 8 Her og nu - erstatning Hvis denne dækning er valgt, fremgår det af policen 8.1 Hvad omfatter dækningen Når et ulykkestilfælde, se pkt. 1.1., er direkte årsag til en af de nedenfor beskrevne skader, udbetales erstatning. Følgende skader berettiger til udbetaling af erstatning, svarende til 1% af forsikringssummen ved invaliditet: Brud på skulder Brud på overarm Brud på albue Brud på underarm Brud på håndled Brud på mellemhånd (ikke fingre) Brud på ryg Discusprolaps Brud på bækken Brud på hofte Brud på lårben Brud i knæ Menisklæsion Overrevet korsbånd (helt eller delvist) Totalt overrevet achillessene Brud på underben Brud i ankel Brud på mellemfod (ikke tæer) Diagnosen skal stilles af læge, og skal for brud være dokumenteret ved røntgen, for menisk- eller korsbåndslæsioner ved scanning eller artroskopi. Discusprolaps skal være dokumenteret ved scanning eller myolografi Medfører et ulykkestilfælde flere erstatningsberettigende skader i samme legemsdel, ud betales alene erstatning for en skade. Medfører ulykkestilfældet erstatningsberettigende skader på flere legemsdele, udbetales erstatning for hver af skaderne, dog jævnfør ovenfor Her og nu - erstatningen for samme ulykkestilfælde kan dog samlet højest fastsættes til 3%, uanset antallet af skader Et ben - til og med hofteled - betragtes som én legemsdel, og en arm - til og med skulder led - betragtes som en legemsdel Erstatningen udbetales senest 14 dage efter, at selskabet har modtaget lægelig dokumentation for skaden Her og nu - erstatningen udbetales uafhængigt af en eventuel senere fastsat invaliditetsprocent, og indgår ikke ved fastsættelse af denne.

9 8.2 Hvad omfatter dækningen ikke Der udbetales ikke erstatning for: skader, der ikke er nævnt under pkt forudbestående invaliditet. følger af ulykkestilfælde, hvis hovedårsag er sygdom, bestående sygdomme eller sygdomsanlæg, bortset fra besvimelse og/eller ildebefindende. forværring af et ulykkestilfældes følger, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom. skader, der skyldes smitte med sygdomme, virus, bakterier, andre mikroorganismer eller lignende. skader, der skyldes følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen. skader, der skyldes forgiftning fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin. skader nævnt under pkt Fører af motorcykel, scooter og 45 knallert Hvis denne dækning er valgt, fremgår det af policen Uanset betingelsernes pkt. 2.6 er forsikrede som fører af motorcykel, scooter og 45 knallert dækket med de fulde forsikringssummer. 9 Risikoændringer 9.1 Selskabet skal straks have meddelelse ved: enhver ændring af arten af forsikredes beskæftigelse ophør med erhvervsmæssig beskæftigelse uanset årsagen til ophøret Forsikringen og præmien vil herefter blive tilpasset den nye beskæftigelse fra det tidspunkt, selskabet får meddelelse om ændringen. 9.2 Hvis ændringen i beskæftigelsen ikke er meddelt selskabet, og denne ville have medført en forhøjelse af præmien, vil forsikrede få erstatning svarende til forholdet mellem den præmie, der er betalt, og den præmie, der skulle være betalt. 9.3 Selskabet skal straks have meddelelse hvis: forsikrede overgår til at være selvstændig erhvervsdrivende forsikrede er ophørt med at arbejde i mere end 12 måneder Forsikringen vil så blive ændret til heltidsulykkesforsikring fra det tidspunkt, selskabet får meddelelsen. 9.4 Hvis ændringen ikke er meddelt selskabet, og denne ville have medført en forhøjelse af præmien, vil forsikrede få erstatning svarende til forholdet mellem den præmie, der er betalt, og den præmie, der skulle være betalt. 10 Fællesbetingelser 10.1 Anmeldelse af skade Enhver skade skal straks anmeldes til selskabet Har et ulykkestilfælde medført døden, skal selskabet have meddelelse herom inden 48 timer. Ved dødsfald har selskabet ret til at kræve obduktion.

10 Forsikrede skal være under nødvendig behandling af læge og skal følge dennes forskrifter. Selskabet har ret til at indhente oplysninger hos enhver læge, der behandler eller har behandlet den forsikrede Udgifter til attester, erklæringer og undersøgelser, som selskabet forlanger, betales af selskabet Oplysninger om forsikringsforholdet vil blive behandlet fortroligt. Uvedkommende kan ikke få adgang til disse oplysninger Forældelse For dækning af skader gælder de almindelige bestemmelser om forældelse i Lov om Forsikringsaftaler Genoptagelse Når en sag er afsluttet kan forsikrede anmode om at få sagen genoptaget. Det kan ske, hvis de helbredsmæssige forhold er ændret så meget, at det er sandsynligt, at invaliditetsprocenten kan fastsættes højere Hvis sagen bliver genoptaget, kan invaliditetsprocenten ikke ændres alene på grund af en ændring i Arbejdsskadestyrelsens méntabel Præmiens betaling Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttrædelse med angivelse af sidste rettidige betalingsdag, og senere præmier til anførte forfaldsdage Sammen med præmien opkræves eventuelle afgifter til staten samt gebyrer og andre omkostninger. Hvis præmien ikke betales senest den rettidige indbetalingsdag, sender selskabet en opmindelse med oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke betales senest 21 dage efter, at påmindelsen er afsendt Selskabet er berettiget til at forhøje enhver påmindelse med et rykker/ekspeditionsgebyr Indeksregulering Præmie, selvrisiko og forsikringssummer er indeksregulerede med mindre at andet fremgår af betingelserne. Regulering sker fra årets første forfald Forsikringens ophør Forsikringen er tegnet for en et-årig periode og løber, indtil den af en af parterne opsiges skriftligt med mindst 1 måneds varsel til udløbet af et forsikringsår Mod et gebyr på 50 kr. kan forsikringstageren vælge at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Opsiges forsikringen indenfor det første forsikringsår opkræves et supplerende gebyr Efter anmeldelse af en skade og i indtil 14 dage efter erstatningens udbetaling eller skadens afvisning, kan både forsikringstageren og selskabet opsige forsikringen med 14 dages varsel Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif Ud over den årlige indeksregulering kan selskabet foretage ekstraordinære præmie- eller betingelsesændringer med virkning fra ethvert forfald.

11 Ekstraordinære ændringer kræver mindst en måneds varsel, og forsikringstageren har ikke pligt til at acceptere, men kan vælge at lade forsikringen udgå på forfaldsdagen. Selskabet skal i så fald have skriftlig besked forinden. 11 Klageinstans - Ankenævn 11.1 Er der opstået uoverensstemmelse med forsikrede og selskabet om forsikringen, og fører en fornyet skriftlig henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegårdsgade 2, 1572 København V Telefon mellem kl Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, som kan rekvireres i selskabet samt hos Ankenævnet Der er også mulighed for at klage direkte til selskabets klageansvarlig. Nærmere oplysninger herom kan ses på selskabets hjemmeside. 12 Arbejdsskadestyrelsen (uenighed om invaliditetsprocenten) 12.1 Vi benytter samme praksis som Arbejdsskadestyrelsen - Arbejdsskadeforsikringslovens 18, stk. 1 og 2. Er sikrede ikke enig i vore afgørelse, kan spørgsmålet om invaliditetsprocenten indbringes for Arbejdsskadestyrelsen. Ændres afgørelsen til fordel for sikrede, betaler selskabet de hermed forbundne omkostninger. Den méntabel, der benyttes, kan ses på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside 13 Fortrydelsesret Ved nytegning af en forsikring kan du fortryde den indgåede aftale i medfør af Forsikringsaftalelovens 34 i. Er forbrugeraftalen indgået ved fjernsalg, gælder ligeledes følgende: Ud over oplysning om fortrydelsesret har du, i forbindelse med indgåelse af aftalen, krav på en række yderligere oplysninger blandt andet om forsikringsydelsen jf. forsikringsaftaleloven 34 e. Får du ikke disse oplysninger, kan du have ret til at ophæve forsikringen. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, f.eks. skrevet under på kontrakten. Du har efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger, blandt andet om fortrydelsesretten og forsikringsydelsen. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift f.eks. via eller på papir. Hvis du f.eks. afgiver din bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

12 Hvordan fortryder man? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette selskabet om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt - f.eks. pr. brev eller - skal du blot sender underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at man har fortrudt aftalen, skal sendes til selskabet: Lokal Forsikring G/S Holsted Park Næstved Hvis du fortryder Udnytter du din fortrydelsesret, vil aftalen blive ophævet fra start, og partnerne har ikke noget krav på hinanden. Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg - det vil sige, hvor du alene har haft kontakt med os pr. telefon, brev, eller over internettet - har du efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift. 14 Tilsyn og garantifond Selskabet er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for Skadeforsikringsselskaber.

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGEN DÆKKER 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås: - en pludselig hændelse,

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring 06.09.2011 Indholdsfortegnelse for familieulykkesforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke skader dækker forsikringen? 1.2 Hvad forstås ved et ulykkestilfælde?

Læs mere

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat)

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Side 1 af 10 RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3.

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

OK Børneulykkesforsikring

OK Børneulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for OK Børneulykkesforsikring Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2. Hvad dækker forsikringen... 2 3. Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4. Hvor og hvornår

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED I disse betingelser kan du læse om, hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKESFORSIKRING Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police er Sikrede efter denne police er alene de personer,

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser: Group Plus, 83.305-00 September 2009 (version: Lederne) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4.

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL02 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche U07 Betingelser 011012 Side Fællesbestemmelser... 2 1 Generelt...

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Gældende fra december 2011 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL02 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0406

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0406 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0406 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

010417_ULY ULYKKESFORSIKRING

010417_ULY ULYKKESFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGEN DÆKKER 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås: - en pludselig hændelse,

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FUF 02 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Gælder fra 07.06.2004 i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler. Foruden policen og forsikringsbetingelserne gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Privattegnet ulykkesforsikring

Privattegnet ulykkesforsikring Privattegnet ulykkesforsikring 2 Indholdsfortegnelse Privattegnet ulykkesforsirkng Sikrede personer... 4 Dækningsart... 4 1 Hvor dækker forsikringen?... 4 2 Hvad dækker forsikringen?... 4 3 Hvad dækker

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 8094 Gælder fra 01.12.2009 TJM 501-4 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003i - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: nuværende og fremtidige medlemmer af Foreningen Registrerede Revisorer FRR inklusive ekstraordinære medlemmer (ved ekstraordinære

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c Kollektiv Ulykkesforsikring Policebetingelser Nr. 451 c Gouda Kollektiv Ulykkesforsikring Indhold Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvad dækker forsikringen 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Betingelser FOA Ulykkke. Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser FOA Ulykkke. Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser FOA Ulykkke Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Gældende fra 1. april 2017 2 Afsnit 1 Forsikringens omfang 3 Forsikringens omfang ULY FOA 4 Betingelser for kollektiv

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Indholdsfortegnelse 1. Forsikringens omfang...2 2. Erstatning ved dødsfald...2 3. Erstatning ved mèn...2

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

50+ Hændelsesforsikring. Tandskadedækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

50+ Hændelsesforsikring. Tandskadedækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Tandskadedækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For tandskadedækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003id - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: medarbejdere i virksomheder, der er medlem af Foreningen Registrerede Revisorer FRR medarbejdere i associerede virksomheder,

Læs mere

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet Forsikringsbetingelser gældende for Time Assurance Ulykkesfacilitet Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen

Læs mere

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First. Bådforsikring. 1 Hvem er omfattet af forsikringen

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First. Bådforsikring. 1 Hvem er omfattet af forsikringen Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First. Bådforsikring 1 Hvem er omfattet af forsikringen Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen...

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34 i.

Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34 i. Indhold Fortrydelsesret... 2 Fællesbestemmelser... 3 1. Hvem er forsikret... 3 2. Hvilke skader dækker forsikringen... 3 3. Hvilke skader er ikke dækket under forsikringen... 3 4. Hvilke forholdsregler

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser

Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om finansiel virksomhed og

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2 Hvad dækker forsikringen... 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4 Hvor og Hvornår dækker forsikringen... 3 5 Hvilken

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring Kollektiv ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser KU-01 gældende fra 1. november 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr. 6002. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr. 6002. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Nr 6002 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforandring 3 14 Ved skade

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Gældende fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Dækningsområde

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-7. Gældende fra 1. oktober 2001

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-7. Gældende fra 1. oktober 2001 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-7 Gældende fra 1. oktober 2001 Revideret 1. januar 2008 på grund af nye regler omkring nærmeste pårørende Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup,

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvem er forsikret 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Hvilken forsikringsform

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén DF20103-1 Januar 2008 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) til voksne

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) til voksne 6631-3 Maj 2016 Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) til voksne Dækning fra 5 % eller 8 % mén Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) til voksne 6631-3 Maj 2016 2 Fortrydelsesret

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser 2122005

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser 2122005 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 2122005 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Ulykkesforsikring - voksne afsnit 14 Side 8 3. Dødsfald - voksne afsnit

Læs mere