rapporter som intern viden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rapporter som intern viden."

Transkript

1 VEJ nr 9973 af 09/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning - Hvornår skal en udsteder offentliggøre oplysninger i finansielle rapporter som intern viden? Som udsteder er man altid omfattet af reglerne om offentliggørelse af intern viden. Det kan dog være en udfordring at afgøre, hvilke oplysninger i finansielle rapporter der er intern viden. I denne vejledning kan udstedere læse mere om, hvad Finanstilsynet lægger vægt på i definitionen af intern viden. Offentliggørelseskrav Denne vejledning giver eksempler på, om og hvornår en udsteder skal offentliggøre oplysninger i finansielle rapporter som intern viden. Offentliggørelsen af intern viden er et krav i medfør af artikel 17, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (herefter MAR). Udsteders forpligtelse til at offentliggøre intern viden hurtigst muligt kaldes udsteders løbende oplysningsforpligtelse. En udsteder på et reguleret marked er også forpligtet til at offentliggøre årsrapporter og halvårsrapporter i henhold til 27, stk. 1 og 2, i lov om værdipapirhandel m.v. (herefter VPHL). Denne forpligtelse kaldes udsteders periodiske oplysningsforpligtelse. Den periodiske oplysningsforpligtelse og den løbende oplysningsforpligtelse er to separate forpligtelser. Oplysninger, der indgår i udsteders årsrapporter eller halvårsrapporter, kan altså godt være genstand for en pligt til offentliggørelse hurtigst muligt og inden offentliggørelsen af hele årsrapporten eller halvårsrapporten. Det samme gælder oplysninger, der indgår i udstederens frivillige finansielle rapporteringer (kvartalsrapporter og periodemeddelelser). Finanstilsynet bemærker, at der ikke er krav om, at en udsteder skal offentliggøre kvartalsrapporter og periodemeddelelser. En udsteder kan dog frivilligt have valgt at offentliggøre kvartalsrapporter og periodemeddelelser. Denne vejledning indeholder eksempler på finansielle mål ( forventninger, forecasts, guidance mv.). Finanstilsynet henviser til den relevante regnskabslovgivning for den enkelte udsteder, når udstederen skal vurdere, om udstederen er forpligtet til at offentliggøre finansielle mål. Hvis udstederen er en finansiel virksomhed, fremgår reglerne af den relevante regnskabsbekendtgørelse. 1

2 Ledelsesberetningen i årsrapporter skal f.eks. beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen. Det fremgår af 99, nr. 5, jf. 102, stk. 3, i årsregnskabsloven. Oplysninger om forventet udvikling skal som minimum gives for det kommende regnskabsår. Så vidt muligt skal ledelsesberetningen også angive niveauet af væsentlige hovedtal som forventet resultat, nettoomsætning mv. Det fremgår af de specielle bemærkninger til 99, nr. 5, i årsregnskabsloven (lovforslag nr. 138 af 10. januar 2001). I det omfang, ledelsen har forventninger til en mere langsigtet udvikling, skal dette også fremgå af beretningen. Omtalen af de særlige forudsætninger skal være konkret i forhold til udstederens situation. Ledelsesberetningen skal beskrive årets resultat sammenholdt med enten den forventede udvikling ifølge den senest offentliggjorte årsrapport eller ifølge de forventninger, der senest er offentliggjort i årets løb. Eventuelle afvigelser i resultatet skal begrundes i forhold dette. Det fremgår af årsregnskabslovens 100, jf. 102, stk. 3, og 107, stk. 2. Kravet om beskrivelse af årets resultat i forhold til forventet udvikling og begrundelse af forskelle skal opfyldes, uanset om virksomheden har offentliggjort et forventet resultat med beløb, et resultatinterval eller blot beskrevet den forventede udvikling verbalt. Det fremgår af de specielle bemærkninger til 100 i årsregnskabsloven (lovforslag nr. 138 af 10. januar 2001). De nævnte regler til ledelsesberetningen findes også i de forskellige regnskabsbekendtgørelser. Intern viden i finansielle rapporter Finansielle rapporter er som udgangspunkt ikke intern viden. En finansiel rapport kan dog indeholde oplysninger, der udgør intern viden. Om oplysningerne i finansielle rapporter er intern viden afhænger af, om de enkelte oplysninger opfylder kravene til intern viden. I perioden op til aflæggelsen af finansielle rapporter kan intern viden, der skal indgå i rapporteringen, overordnet antage to former: Den ene type intern viden vedrører enkelte kurspåvirkende forhold eller begivenheder. Den anden type intern viden vedrører oplysninger, der i forbindelse med forberedelsen af den finansielle rapportering fremkommer ved sammenstilling af flere enkelte oplysninger. Disse oplysninger har altså ikke hver især kurspåvirkende effekt, men tilsammen får de karakter af intern viden. Som udgangspunkt er sammenstillingen af oplysninger dog ikke intern viden. Derfor er det heller ikke hele den finansielle rapport, der er intern viden. Udstederen skal være opmærksom på, hvornår oplysningerne er intern viden i henhold til definitionen i artikel 7 i MAR. Ved intern viden forstås: 1. Specifik viden, 2. som direkte eller indirekte vedrører en eller flere udstedere eller et eller flere finansielle instrumenter, 3. som ikke er blevet offentliggjort, 4. og som mærkbart ville kunne påvirke kursen på disse finansielle instrumenter eller på de heraf afledte finansielle instrumenter. Oplysninger anses som specifik viden, når: de pågældende oplysninger angiver en række forhold, der foreligger, eller som med rimelighed kan forventes at komme til at foreligge, eller en hændelse, der er indtrådt, eller som med rimelighed kan forventes at indtræde, hvis 2

3 de pågældende oplysninger er tilstrækkeligt præcise til, at der kan drages en konklusion på de pågældende forholds eller den pågældende hændelses indvirkning på kurserne på finansielle instrumenter eller de relaterede afledte instrumenter. Det vil altid være en konkret vurdering, hvornår et forhold eller en hændelse med rimelighed kan forventes at komme til at foreligge eller indtræde. Det er ikke muligt at opstille generelle kriterier for at vurdere, hvornår denne rimelighed er til stede. Det afgørende kriterium for, om der i forhold til fremtidige forhold og hændelser foreligger specifik viden, vil være, om det med rimelighed kan forventes, eller om der er en reel mulighed for, at sådanne forhold og hændelser vil indtræde eller foreligge, jf. artikel 7, stk. 2, i MAR og EU-Domstolens udtalelse i Daimler vs. Geltl afgørelsen (EU-domstolens udtalelse af 28. juni 2012, jf. C 19/11). Begrebet "reel mulighed" kan ikke fastlægges ud fra en simpel sandsynlighedsberegning. EU-Domstolen har i Daimler vs. Geltl-afgørelsen afvist, at en udsteder kan eller skal anvende en "sandsynligheds og væsentlighedsvægtet" vurdering (det betyder, at jo mere væsentligt et forhold er, jo mindre sandsynlighed kræves der for, at der foreligger intern viden og omvendt). Udsteder skal derimod vurdere oplysningerne i forhold til virksomheden og den konkrete situation. Udsteder er alene forpligtet til at offentliggøre intern viden, der direkte vedrører udstederen selv. Den interne viden, der er omfattet af udstederens løbende oplysningspligt, er dermed indsnævret i forhold til definitionen af intern viden. Definitionen af intern viden omfatter også intern viden, der direkte eller indirekte vedrører udstedere af finansielle instrumenter. Hvornår specifik viden mærkbart vil kunne påvirke kursen på de finansielle instrumenter, afhænger af, om en fornuftig investor antages at ville benytte denne viden som en del af grundlaget for sine investeringsbeslutninger. Det afhænger med andre ord af, hvad udstederen må antage, at en fornuftig investor lægger til grund i sin investeringsbeslutning. En udsteder kan med fordel arbejde med faste grænser for, hvornår bestemte forhold anses for mærkbart at ville kunne påvirke kursen. Det kan ske ved, at udstederen f.eks. arbejder med en nedre grænse for, hvornår udstederens kontrakter eller ordrer er intern viden. Grænsen kan f.eks. være angivet i DKK eller anden værdi, der beskriver betydningen af kontrakten eller ordren. Det vil kunne smidiggøre processen, når udstederen skal vurdere, om oplysningerne udgør intern viden. Når en udsteder vurderer, om en oplysning er intern viden, sker det ofte med fokus på de to krav om, at oplysningerne for det første udgør specifik viden og for det andet mærkbart ville kunne påvirke kursen. Udstederen skal dog også huske kravet om, at der skal være tale om ikkeoffentliggjorte oplysninger. Oplysninger, der tidligere er blevet offentliggjort, er altså ikke intern viden. Finanstilsynet mener at der ikke er tale om intern viden, hvis de nye finansielle mål eller faktisk realiserede resultater er indenfor de tidligere offentliggjorte finansielle mål ( forventninger, forecasts, guidance mv.), og de finansielle mål på den måde bliver nået. 3

4 Eksempel 1 Nye forventninger til helåret ligger indenfor de allerede udmeldte forventninger (%) En udsteder har tidligere offentliggjort forventningerne til en salgsvækst på % i I perioden op til aflæggelsen af halvårsrapporten vurderer udstederen, at udstederen nu forventer en salgsvækst på % i Den nye forventning afviger altså ikke fra den allerede offentliggjorte forventning. Der er derfor tale om tidligere Eksempel 2 Nye forventninger til helåret ligger indenfor de allerede udmeldte forventninger (kr.) En udsteder har tidligere offentliggjort forventningerne til årsresultatet for 2015 til et resultat i niveauet mio. kr. før skat. I perioden op til aflæggelsen af halvårsrapporten vurderer udstederen, at udstederen nu forventer et resultat i niveauet mio. kr. før skat. Den nye forventning afviger altså ikke fra den allerede offentliggjorte forventning. Der er derfor tale om tidligere Eksempel 3 Nye forventninger til helåret afviger fra de allerede udmeldte forventninger (kr.) En udsteder har tidligere offentliggjort forventningerne til årsresultatet for 2015 til et resultat i niveauet mio. kr. før skat. I perioden op til aflæggelsen af halvårsrapporten vurderer udstederen, at udstederen nu forventer et resultat i niveauet mio. kr. før skat. Udstederen kan altså ikke opretholde de offentliggjorte finansielle mål. Der er dermed tale om ikkeoffentliggjorte oplysninger, og derfor skal udstederen vurdere, om de øvrige betingelser for intern viden er opfyldt. Eksempel 4 Nye forventninger til helåret afviger ikke fra de allerede udmeldte forventninger (kr.) En udsteder har tidligere offentliggjort forventningerne til årsresultatet for 2015 til et resultat i niveauet mio. kr. før skat. I perioden op til aflæggelsen af halvårsrapporten vurderer udstederen, at udstederen nu forventer et resultat omkring 60 mio. kr. Den nye forventning afviger altså ikke fra den allerede offentliggjorte forventning. Der er altså tale om tidligere Eksempel 5 Ny forventning til årets resultat afviger fra de udmeldte forventninger En udsteder har tidligere offentliggjort, at forventningerne til årets resultat i 2015 eksklusiv værdireguleringer udgør 175 mio. kr. I perioden op til aflæggelsen af halvårsrapporten vurderer udstederen, at den nye forventning er, at årets resultat i 2015 eksklusiv værdireguleringer udgør 200 mio. kr. Der er dermed tale om ikkeoffentliggjorte oplysninger, og derfor skal udstederen vurdere, om de øvrige betingelser for intern viden er opfyldt. Eksempel 6 De realiserede helårstal afviger fra de allerede udmeldte forventninger for helåret (kr.) 4

5 En udsteder har tidligere offentliggjort forventningerne til årsresultatet for 2015 til et resultat i niveauet mio. kr. før skat. I perioden op til aflæggelsen af årsrapporten vurderer udstederen, at det endelige årsresultat er 50 mio. kr. før skat, og at man dermed ikke kan opretholde de offentliggjorte finansielle mål. Der er dermed tale om ikkeoffentliggjorte oplysninger, og derfor skal udstederen vurdere, om de øvrige betingelser for intern viden er opfyldt. Eksempel 7 Den realiserede EBIT-margin er i overensstemmelse med den allerede udmeldte EBIT-margin for helåret En udsteder har tidligere offentliggjort forventningerne til en EBIT-margin for helåret, der når over 12 %. I perioden op til aflæggelsen af årsrapporten vurderer udstederen, at denne EBIT-margin er lidt over 12 %. Den nye forventning afviger altså ikke fra den allerede offentliggjorte forventning. Der er derfor tale om tidligere Eksempel 8 Nye forventninger til et langsigtet finansielt mål om vækst i resultat af primær drift En udsteder har tidligere offentliggjort et langsigtet finansielt mål om vækst i resultat af primær drift på 10 %. I perioden op til aflæggelsen af årsrapporten vurderer udstederen, at målet skal revideres til en gennemsnitlig vækst i resultat af primær drift på 5 %. Der er dermed tale om ikkeoffentliggjorte oplysninger, og derfor skal udstederen vurdere, om de øvrige betingelser for intern viden er opfyldt. Eksempel 9 Nye forventninger til det kommende år En udsteder har tidligere offentliggjort forventningerne til årsresultatet for 2015 til et resultat i niveauet mio. kr. før skat. I perioden op til aflæggelsen af årsrapporten vurderer udstederen, at det endelige årsresultat er 90 mio. kr. før skat. Den nye forventning afviger altså ikke fra den allerede offentliggjorte forventning. Der er derfor tale om tidligere Kravet om offentliggørelse, finanskalenderen og det ledelsesmæssige skøn En udsteder skal offentliggøre intern viden hurtigst muligt. En udsteder kan ikke vente med at offentliggøre intern viden til offentliggørelsen af en finansiel rapport. Ledelsen hos udsteder skal altså vurdere den mulige interne viden, når den mulige interne viden opstår, og kan ikke vente på den planlagte offentliggørelse efter finanskalenderen. Opstår der eksempelvis intern viden under udarbejdelsen af en årsrapport, kan udstederen være forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger, uanset at fristen eller den planlagte dato for offentliggørelsen af årsrapporten endnu ikke er nået. 5

6 Det vil ikke være nødvendigt at offentliggøre hele årsrapporten, halvårsrapporten, kvartalsrapporten eller periodemeddelelsen. Udstederen har alene pligt til at offentliggøre de oplysninger, der udgør intern viden, og som er omfattet af udstederens løbende oplysningspligt. Det kan ske ved, at udstederen offentliggør en selskabsmeddelelse, hvor udstederen f.eks. skriver, at udstederen forventer at opjustere eller nedjustere de finansielle mål og begrunder hvorfor. Udstederen har en relativt kort periode til at vurdere de konkrete oplysninger, inden udstederen skal offentliggøre oplysningerne som intern viden. Ledelsen har et vist råderum til at foretage et skøn over mulig intern viden, f.eks. en nedjustering eller en opjustering. Rækkeviden af ledelsens skøn afhænger af den konkrete situation, hvor det er en balance mellem et sikkert skøn og hurtigst muligt. Der er også forskel på, om den interne viden er åbenbar, eller om der er behov for en nærmere vurdering af de enkelte oplysninger. Der er ikke samme råderum for et ledelsesmæssigt skøn, hvor den interne viden er åbenbar. Åbenbar intern viden kan f.eks. være, at en kunde opsiger en væsentlig kontrakt med udstederen, eller at udstederen får afslag fra en myndighed på godkendelse af et produkt. I regnskabsmæssig sammenhæng skal ledelsen eksempelvis beslutte, om der skal ske en nedjustering eller ændres et interval. Det er berettiget, at der foretages yderligere undersøgelser, når ledelsen vurderer, at det ikke er åbenbart, at der er eller ikke er tale om intern viden. Det er dog afgørende, at undersøgelserne reelt vil kunne ændre ledelsens umiddelbare vurdering. Skønnet har altså en grænse. Det betyder, at ledelsen hos udstederen ikke løbende kan iværksætte tiltag eller undersøgelser i stedet for at tage en beslutning om offentliggørelse eller ej. Det vil være en uberettiget forhaling af offentliggørelsesprocessen og dermed en overtrædelse af artikel 17 i MAR. Råderummet for det ledelsesmæssige skøn vil være begrænset hos de store virksomheder, fordi der ofte allerede vil være foretaget en række undersøgelser inden den mulige interne viden identificeres og præsenteres for ledelsen. Derimod vil råderummet for det ledelsesmæssige skøn være større hos de mindre virksomheder, fordi der ofte ikke er foretaget de samme undersøgelser af den mulige interne viden. Udstederen bør generelt have overvejet, hvad der hos udstederen kan være intern viden. Det kan ske i form af nogle interne retningslinjer eller en politik, der beskriver de situationer, hvor udstederen har intern viden. I en regnskabsproces kan det være relevant at have opstillet kriterier for, hvad der vil udgøre intern viden. F.eks. hvornår en nedjustering vil udgøre intern viden, eller om intern viden opstår ved en ændring på 5 eller 10 pct. af selskabets indtjening. Udstedere kan også vælge at have en specifik offentliggørelseskomité under direktionen, der består af de samme deltagere fra gang til gang, der vurderer, om der er intern viden og træffer beslutning om offentliggørelse eller udsættelse af offentliggørelsen. Udstederne skal dog være opmærksomme på, at det altid skal sikres, at processen for offentliggørelse af den interne viden håndteres hurtigst muligt. Udsættelse af offentliggørelsen Intern viden skal som udgangspunkt offentliggøres hurtigst muligt. En udsteder eller deltager på markedet for emissionskvoter kan på eget ansvar udsætte offentliggørelsen af intern viden under forudsætning af, at alle følgende betingelser i artikel 17, stk. 4, i MAR er opfyldt: 6

7 a. Øjeblikkelig offentliggørelse antages at skade legitime interesser for udstederen eller deltageren på markedet for emissionskvoter. b. Udsættelse af offentliggørelsen antages ikke at vildlede offentligheden. c. Udstederen eller deltageren på markedet for emissionskvoter er i stand til at sikre disse oplysningers fortrolighed. Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har bl.a. udstedt retningslinjer for, hvornår en udsteder kan have en legitim interesse i at udsætte offentliggørelsen, og hvornår en udsteder ikke kan udsætte offentliggørelse, fordi det antages at vildlede offentligheden. Finanstilsynet anvender disse retningslinjer. Retningslinjerne kan findes på Finanstilsynets hjemmeside eller ESMA s hjemmeside. De situationer, hvor udsættelse af offentliggørelse af intern viden kan forventes at vildlede offentligheden, omfatter ifølge ESMA mindst følgende omstændigheder: Den interne viden, som udstederen agter at udsætte offentliggørelse af, er væsentlig forskellig fra udstederens tidligere offentliggjorte meddelelse om den sag, som den interne viden vedrører. Den interne viden, som udstederen agter at udsætte offentliggørelse af, vedrører, at udstederens finansielle mål sandsynligvis ikke bliver nået, når sådanne mål tidligere er blevet meddelt offentligt. Den interne viden, som udstederen agter at udsætte offentliggørelse af, er i modstrid med markedets forventninger. Det gælder, hvor sådanne forventninger bygger på signaler, som udstederen tidligere har sendt til markedet. Det kan være i form af interviews, roadshow-aktiviteter eller alle andre former for kommunikation, der er tilrettelagt af udstederen eller med dennes godkendelse. Ved vurderingen af markedets forventninger skal udstederen tage hensyn til den overordnede holdning hos investorerne f.eks. enighed blandt finansielle analytikere. Finanstilsynet mener at en udsteder ikke kan udsætte offentliggørelsen, når en udsættelse kan forventes at vildlede offentligheden, som f.eks. når udstederen ikke kan nå de tidligere offentliggjorte finansielle mål. Eksempel 1 Det realiserede helårstal er væsentligt forskelligt fra de allerede udmeldte forventninger En udsteder har tidligere offentliggjort forventninger om et årsresultat på 170 mio. kr. I forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten får udsteder indikationer, der giver ledelsen grund til at vurdere, at der er reel mulighed for, at udsteder må opjustere sine forventninger væsentligt. Der er dermed tale om ikkeoffentliggjorte oplysninger. Hvis de øvrige betingelser for intern viden er opfyldt, skal der som udgangspunkt offentliggøres hurtigst muligt. Den generelle udsættelsesadgang kan ikke anvendes, da udsættelsen forventes at vildlede offentligheden. Det skyldes, at det realiserede resultat er væsentligt forskelligt fra det udmeldte forventede resultat. Eksempel 2 Nye forventninger til helåret afviger fra de allerede udmeldte forventninger En udsteder har tidligere offentliggjort forventningerne til en salgsvækst på 8-10 % i I perioden op til aflæggelsen af halvårsrapporten vurderer udstederen, at udstederen nu forventer en salgsvækst på 5-7 % og dermed ikke kan opretholde de offentliggjorte finansielle mål. 7

8 Hvis betingelserne for intern viden i øvrigt er opfyldt, er der tale om intern viden, der som udgangspunkt skal offentliggøres hurtigst muligt. Den generelle udsættelsesadgang kan ikke anvendes, da udsættelsen kan forventes at vildlede offentligheden, fordi udsteders finansielle mål ikke nås. Eksempel 3 De realiserede tal for helåret afviger fra de allerede udmeldte forventninger En udsteder har tidligere offentliggjort forventningerne til en salgsvækst på 8-10 % i I perioden op til aflæggelsen af årsrapporten vurderer udstederen, at den endelige salgsvækst i 2015 er 5 %, og at man dermed ikke kan opretholde de offentliggjorte finansielle mål. Hvis betingelserne for intern viden i øvrigt er opfyldt, er der tale om intern viden, der som udgangspunkt skal offentliggøres hurtigst muligt. Den generelle udsættelsesadgang kan ikke anvendes, da udsættelsen kan forventes at vildlede offentligheden, fordi udsteders finansielle mål ikke nås. Finanstilsynet, den 9. oktober 2017 JESPER BERG / Anne Bruun 8

MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden

MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden 20/10/2016 ESMA/2016/1478 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... Error! Bookmark not defined. 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern 8. juni 2016 N Y E R E G L E R O M O F F E N T L I G G Ø R E L S E A F I N T E R N V I D E N, M A R K E D S S O N - D E R I N G O G L E D E N D E M E D A R B E J D E R E S T R A N S A K T I O N E R Den

Læs mere

DEN NYE MARKEDSMIS- BRUGSFORORDNING: INTERN VIDEN OG OPLYSNINGS- FORPLIGTELSEN

DEN NYE MARKEDSMIS- BRUGSFORORDNING: INTERN VIDEN OG OPLYSNINGS- FORPLIGTELSEN DEN NYE MARKEDSMIS- BRUGSFORORDNING: INTERN VIDEN OG OPLYSNINGS- FORPLIGTELSEN Vi fortsætter nedtællingen til den nye markedsmisbrugsforordning, der gælder fra den 3. juli 2016. Denne gang sætter vi fokus

Læs mere

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Dagens program 1. Hvad er Finanstilsynets rolle på kapitalmarkederne? 2. dan arbejder Finanstilsynet i praksis med en 27-sag?

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om 27 i lov om værdipapirhandel m.v. for udstedelse af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked

Vejledning om 27 i lov om værdipapirhandel m.v. for udstedelse af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked Den fulde tekst Vejledning om 27 i lov om værdipapirhandel m.v. for udstedelse af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked Introduktion til vejledning Denne vejledning har til formål at informere

Læs mere

INSIDERLISTER. Pernille H. Dalhoff SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK

INSIDERLISTER. Pernille H. Dalhoff SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK INSIDERLISTER Pernille H. Dalhoff SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 AGENDA 1. Centrale bestemmelser i Markedsmisbrugsforordningen Intern viden Oplysningspligten Udsættelsesadgangen

Læs mere

Den løbende oplysningspligt - og forholdet til de periodiske finansielle rapporter

Den løbende oplysningspligt - og forholdet til de periodiske finansielle rapporter Praktisk Børsret Den 5. december 2012 Den løbende oplysningspligt - og forholdet til de periodiske finansielle rapporter v/partner David Moalem, ph.d. Den 22. marts 2017 David Moalem, advokat, Ph.D. 2

Læs mere

Finanstilsynet. 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste

Finanstilsynet. 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste Finanstilsynet 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste Denne vejledning har til formål at oplyse udsteder af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked om de pligter, som de har til at offentliggøre oplysninger

Læs mere

Insiderlister og de typiske fejl

Insiderlister og de typiske fejl Finanstilsynet KARE Insiderlister og de typiske fejl I sommeren 2016 kom der nye krav til, hvordan udstedere skal udforme insiderlister. Finanstilsynet har gennemgået et udvalg af de lister, som er indhentet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R 28. juni 2016 N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R I forbindelse med at Europa-Parlamentet og

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA MAR-retningslinjer Oplysninger om markedet for råvarederivater eller tilknyttede spotmarkeder med henblik på at definere intern viden om råvarederivater 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

OPLYSNINGSPLIGTEN UNDER MARKEDSMISBRUGSFORORDNINGEN

OPLYSNINGSPLIGTEN UNDER MARKEDSMISBRUGSFORORDNINGEN DIRF møde 23. marts 2015 OPLYSNINGSPLIGTEN UNDER MARKEDSMISBRUGSFORORDNINGEN Christian Lundgren, partner og co-head kapitalmarkedsgruppen SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 AGENDA

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

Nye regler på børsområdet. Flagningsreglerne og andre nye regler December 2015

Nye regler på børsområdet. Flagningsreglerne og andre nye regler December 2015 Nye regler på børsområdet Flagningsreglerne og andre nye regler December 2015 Nye regler på børsområdet o Den 26. november 2015 trådte en række nye regler i kraft, som har betydning for børsnoterede selskaber

Læs mere

Praktisk Børsret Markedsmisbrugsforordningen. 1. Overordnet overblik over Markedsmisbrugsforordningen Anvendelsesområdet...

Praktisk Børsret Markedsmisbrugsforordningen. 1. Overordnet overblik over Markedsmisbrugsforordningen Anvendelsesområdet... Praktisk Børsret Markedsmisbrugsforordningen - Overblik over hvad der er nyt Den 5. december 2012 København, den 26. maj 2016 David Moalem, advokat, Ph.D. 2 Indhold 1. Overordnet overblik over Markedsmisbrugsforordningen...3

Læs mere

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2008. NASDAQ OMX Copenhagen

Afgørelser og Udtalelser 2008. NASDAQ OMX Copenhagen Afgørelser og Udtalelser 2008 NASDAQ OMX Copenhagen I. BØRSMARKEDET... 5 1. PÅTALER... 5 1.1. FØR 1. JULI 2008... 5 1.1.1. Manglende oplysninger om selskabets økonomiske situation... 5 1.1.2. Oplysninger

Læs mere

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger 10/11/2016 ESMA/2016/1477 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3 3 Formål... 4 4 Overholdelses-

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Praktisk Børsret. Den 5. december 2012 Børsretlig compliance. v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015. David Moalem, advokat, Ph.D.

Praktisk Børsret. Den 5. december 2012 Børsretlig compliance. v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015. David Moalem, advokat, Ph.D. Praktisk Børsret Den 5. december 2012 v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015 David Moalem, advokat, Ph.D. 2 Fire spørgsmål på programmet 1 Hvorfor bruge krudt på børscompliance? 2 Hvem har ansvaret for at

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Tidspunkt for offentliggørelse af selskabsmeddelelser - regnskaber

Tidspunkt for offentliggørelse af selskabsmeddelelser - regnskaber Tidspunkt for offentliggørelse af selskabsmeddelelser - regnskaber OFFENTLIGGØRELSE AF INTERN VIDEN 2 Den almindelige regel om offentliggørelse En udsteder skal hurtigst muligt offentliggøre intern viden,

Læs mere

Fokus Ændringer til transparensdirektivet vedtaget

Fokus Ændringer til transparensdirektivet vedtaget Kapitalmarked og finansielle virksomheder 7. november 2013 Fokus Ændringer til transparensdirektivet vedtaget I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på det netop vedtagne ændringsdirektiv (klik på link) til

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013, fastsættes: Anvendelsesområde

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0014843

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

Praktisk Børsret. Den 5. december 2012 Oplysningspligten. DIRF Den 23. marts 2015. v/ partner David Moalem, ph.d. David Moalem, advokat, Ph.D.

Praktisk Børsret. Den 5. december 2012 Oplysningspligten. DIRF Den 23. marts 2015. v/ partner David Moalem, ph.d. David Moalem, advokat, Ph.D. Praktisk Børsret Den 5. december 2012 Oplysningspligten DIRF Den 23. marts 2015 David Moalem, advokat, Ph.D. v/ partner David Moalem, ph.d. 2 Programmet de næste 30 minutter 1. De seneste erfaringer og

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner BEK nr 1451 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10121-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Fokus på insiderhandel

Fokus på insiderhandel Praktisk Børsret Nye transparensregler & Den 5. december 2012 Fokus på insiderhandel v/ partner David Moalem, ph.d. Computershare - Konference den 17. juni 2015 David Moalem, advokat, Ph.D. To budskaber

Læs mere

IR BEST PRACTICE. Opdaterede anbefalinger: Præsentation, eksempler og trends

IR BEST PRACTICE. Opdaterede anbefalinger: Præsentation, eksempler og trends IR BEST PRACTICE Opdaterede anbefalinger: Præsentation, eksempler og trends AGENDA Kl. 15.30 16.00 Præsentation af opdaterede IR Best Practice-anbefalinger v/ Flemming Ole Nielsen, IR Director, DSV og

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

De retlige rammer for IR - Hvad er nyt, og hvad er der på vej?

De retlige rammer for IR - Hvad er nyt, og hvad er der på vej? Praktisk Børsret Den 5. december 2012 De retlige rammer for IR - Hvad er nyt, og hvad er der på vej? v/ partner David Moalem, ph.d. Den 21. september 2015 David Moalem, advokat, Ph.D. 2 Programmet de næste

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

De nye EU-regler for børsnoterede virksomheder

De nye EU-regler for børsnoterede virksomheder De nye EU-regler for børsnoterede virksomheder DIRF 14. april 2016 Henrik Kurtmann & Tina Gade Gregersen Finanstilsynet Dagens emner 1. Baggrunden for nye regler på området 2. Tekniske standarder mv. 3.

Læs mere

BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017

BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017 BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0040 Senere ændringer til

Læs mere

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2003

Afgørelser og Udtalelser 2003 03 Afgørelser og Udtalelser 2003 Forord Københavns Fondsbørs ønsker løbende at orientere markedet om, hvordan Fondsbørsen fortolker og administrerer den regulering, der gælder for udstedere af børsnoterede

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS Københavnsvej 4 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016

Læs mere

Markedsmisbrugsforordningen - Hvad er uændret, og hvad er nyt?

Markedsmisbrugsforordningen - Hvad er uændret, og hvad er nyt? Praktisk Børsret Den 5. december 2012 Markedsmisbrugsforordningen - Hvad er uændret, og hvad er nyt? v/partner David Moalem, ph.d. 17. maj 2016 David Moalem, advokat, Ph.D. 2 Indhold 1. Overordnet overblik

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Manglende meddelelser på hjemmesiden... 2 1.2 Tidspunkt for offentliggørelse af årsrapport...

Læs mere

Basisprospekter for Realkreditobligationer - Tillæg

Basisprospekter for Realkreditobligationer - Tillæg Finanstilsynet 19. september 2012 /hek Basisprospekter for Realkreditobligationer - Tillæg Et prospekt for offentligt udbud og optagelse til handel af realkreditobligationer 1 kan udarbejdes som et basisprospekt.

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Vejledning om nedskrivninger for kredittab på udlån, der måles til dagsværdi

Vejledning om nedskrivninger for kredittab på udlån, der måles til dagsværdi VEJ nr 9847 af 05/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 152-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2007

Afgørelser og Udtalelser 2007 Afgørelser og Udtalelser 2007 OMX Den Nordiske Børs København ø en a n E F F I C I E N T S E C U R I T I E S T R A N S A C T I O N S 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. december 2016 9. december 2016. Nr. 1526. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 6, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Alternativ Invests årsrapport for 2008.

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Alternativ Invests årsrapport for 2008. FONDSRÅDET Bestyrelsen for Investeringsforeningen Alternativ Invest og direktionen for Forvaltningsselskabet SEBinvest A/S Landemærket 10 1119 København K 18. januar 2010 Ref. bi J.nr. 6445-0318; F11165

Læs mere

BEK nr 1349 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017

BEK nr 1349 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 BEK nr 139 af 12/12/201 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0016 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger vedrørende skriftlige aftaler mellem medlemmer af CCP-kollegier ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Tel. +33 (0)

Læs mere

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr Sdr. Boulevard 38 4930 Maribo CVR-nr. 24041018 ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 104. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning mv.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro CVR nr. 30 36 39 65 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling den 20. maj 2016. Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Dato 21. december 2015 FleNie J. nr. 2015-4040 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

2013 Udgivet den 17. december december Nr Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

2013 Udgivet den 17. december december Nr Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 17. december 2013 13. december 2013. Nr. 1442. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for Parken Sport & Entertainment A/S

FORTROLIGT Bestyrelsen for Parken Sport & Entertainment A/S FORTROLIGT Bestyrelsen for Parken Sport & Entertainment A/S Sendt til virksomhedens digitale postkasse 31. maj 2017 Ref./MetGyd J. nr. 2016-6492 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere