I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIT TILLÆG TIL REJSEFORSIKRING SIDE 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIT TILLÆG TIL REJSEFORSIKRING SIDE 2"

Transkript

1 REJSEFORSIKRING TILLÆG BETINGELSER NR. 900 KÆRE KUNDE Disse forsikringsbetingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for dit tillæg til rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder for Rejseforsikring tillæg. Skadeanmeldelse kan du hente på Goudas hjemmeside Husk, at det er dit eget ansvar at sikre dig, at policen er korrekt. Vi anbefaler derfor, at du tjekker oplysningerne på din police, før du rejser, og sikrer dig, at navne, dækningsomfang, dækningsområde er korrekte. Vi anbefaler, at du efterlader en kopi af policen (med policenummer) hos din familie eller venner i Danmark. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi ønsker dig en god rejse. GOUDA REJSEFORSIKRING TLF.: (+45) FAX: (+45) INDHOLDSFORTEGNELSE I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 II. III. HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIT TILLÆG TIL REJSEFORSIKRING SIDE 2 FORSIKRINGSBETINGELSER SE SEPARAT INDHOLDSFORTEGNELSE PÅ SIDE 4 SIDE 4 IV. KONTAKTINFORMATIONER SIDE 13 1

2 I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ At det er et krav, at du er berettiget til ydelser i henhold til Sundhedsloven, herunder den offentlige rejsesygesikring. At du selv er ansvarlig for, at oplysningerne på din police er korrekte. At du selv er ansvarlig for at kende betingelserne, der ligger til grund for Goudas eventuelle erstatning. At du bør lade en pårørende i Danmark opbevare en kopi af din police. II - HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING Dette afsnit indgår som en del af forsikringsbetingelserne. Det er vigtigt, at du følger disse retningslinjer nøje, da det kan have betydning for Goudas erstatningspligt. Hvordan anmelder du en skade? Du kan - over hele verden - benytte Gouda Alarmcentral i København. Alarmcentralen er åben 24 timer i døgnet dage om året. Kontaktoplysninger finder du under afsnit IV. Hos Gouda Alarmcentral kommer du i kontakt med en medarbejder, som assisterer dig. Inden du ringer til Gouda Alarmcentral, bør du bruge nogle minutter på at finde alle relevante oplysninger frem. Det er f.eks. bookingnummer, policenummer eller cpr-nummer. Dette gør, at vi hurtigere kan hjælpe dig. Anmeldelse af skade efter hjemkomst Du anmelder en skade ved at indsende en skadeanmeldelse til Gouda. Skadeanmeldelsen finder du på vores hjemmeside under linket»anmeld skade«. Anmeldelsen skal sendes til: Gouda Rejseforsikring, A.C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV. Hvis du bliver syg, bestjålet eller I dette afsnit kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du får brug for dit tillæg til rejseforsikring. Husk, at beskrivelsen altid skal sammenholdes med forsikringsbetingelserne (se afsnit III). Kontaktinformationer til Gouda og Gouda Alarmcentral finder du under afsnit IV. 24/7 assistance & forsikringsservice Ønsker du råd og vejledning om forsikringsforhold i relation til din rejse, skal du kontakte Gouda Alarmcentral. Ved ønske om guidehjælp på destinationen bedes du rette henvendelse til Falk Lauritsens lokale repræsentant. 24/7 assistancegaranti Har dit eget indbo- eller rejseforsikringsselskab ikke mulighed for at hjælpe dig på destinationen i forbindelse med en skade, kan du kontakte Gouda Alarmcentral for hjælp på stedet. Forsinket hjemrejse Bliver din hjemrejse til Danmark forsinket mere end 5 timer, skal du fremsende dokumentation for forsinkelsen fra transportselskabet samt original dokumentation for dine rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold og fortæring. Genanskaffelse af rejsedokumenter Ved tyveri, røveri etc. er det en betingelse for Goudas erstatningspligt, at du straks anmelder episoden til det lokale politi. Hvis skaden medfører akutte problemer, skal du straks kontakte Gouda Alarmcentral. Efter hjemkomst sendes skadeanmeldelsen snarest til Gouda. Du bedes sammen med skadeanmeldelsen vedlægge original kvittering for anmeldelse til ovennævnte myndighed samt original dokumentation for udgifter til genanskaffelse, transport, gebyrer og foto. 2

3 Hjemkaldelse Hvis du på grund af akut opstået alvorlig sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie ønsker at rejse hjem før tid, skal du omgående kontakte Gouda Alarmcentral. Gouda Alarmcentral vil så vurdere, om der er grundlag for dækning af hjemrejsen. I bekræftende fald vil Gouda Alarmcentral arrangere en ekstraordinær hjemrejse. Hvis du selv efter aftale med Gouda Alarmcentral arrangerer hjemrejsen eller i øvrigt har andre dækningsberettigede udlæg, skal du indsende skadeanmeldelse snarest muligt. Hjælp på stedet 24/7 lægevagt Har du brug for råd og vejledning om lægebehandling eller medicin på destinationen, kan du kontakte Gouda Alarmcentral. 24/7 krisehjælp på stedet Har du brug for krisehjælp på destinationen, skal du kontakte Gouda Alarmcentral. Selvrisiko ved leje af motorkøretøj Du skal fremsende politirapport eller andet bevis for anmeldelse af skaden, originale kvitteringer, skadesopgørelse fra udlejningsfirmaets forsikringsselskab samt øvrige informationer, der kan belyse sagen. Tilkaldelse & sygeledsagelse Ønsker du tilkaldelse eller ledsagelse, skal du omgående kontakte Gouda Alarmcentral. Det er vigtigt for sagens afgørelse, at du fremskaffer den nøjagtige diagnose fra den behandlende læge, samt at Goudas læge får adgang til alle relevante sygejournaler. 3

4 III FORSIKRINGSBETINGELSER Her kan du læse de nærmere betingelser for tillægget til rejseforsikring; dvs. dens omfang og undtagelser. Det er disse betingelser, der ligger til grund for, hvordan du er dækket. Bemærk, at afsnittene I og II udgør en integreret del af betingelserne, og at eventuelle anvisninger i disse skal følges. I punkt 23 er ord anført i kursiv nærmere defineret. Bemærk: Er en skadeudgift ikke medtaget i dækningsbeskrivelsen (Hvilke udgifter dækker tillægget til rejseforsikring), betyder det, at udgiften ikke er dækket af din tillægget til rejseforsikring. Indholdsfortegnelse 1 Hjælp på stedet 24/7 lægevagt /7 krisehjælp på stedet /7 assistance & forsikringsservice /7 assistancegaranti 5 5 Tilkaldelse & Sygeledsagelse 5 6 Hjemkaldelse 6 7 Genanskaffelse af rejsedokumenter 7 8 Selvrisiko ved leje af motorkøretøj 7 9 Forsinket hjemrejse Fællesbetingelser 8 1 HJÆLP PÅ STEDET 24/7 LÆGEVAGT 1.1 Hvad dækker tillægget til rejseforsikring Under rejsen har du adgang til Goudas 24 timers danske lægevagt ved både lettere og alvorlig sygdom. Du kan få råd og vejledning om lægebehandling, om medicin ordineret af behandlende læge samt om egnede læger og tandlæger i udlandet. 1.2 Tillægget til rejseforsikring dækker ikke Tillægget til rejseforsikring dækker ikke dine udgifter til lægen på destinationen. 2 24/7 KRISEHJÆLP PÅ STEDET 2.1 Hvilke udgifter dækker tillægget til rejseforsikring Tillægget til rejseforsikring dækker med op til 1 million kr. dine udgifter til krisehjælp på uheldsstedet i tilfælde af, at du har været udsat for a) en større ulykke der medfører personskade, b) en voldsom traumatisk hændelse, der involverer flere personer, c) et overfald, d) en terroraktion, krig eller krigslignende hændelse, e) en gidseltagning f) en naturkatastrofe. Hjælpen ydes af Gouda Alarms kriseteam via telefon eller på stedet, og det er en forudsætning for dækning, at Goudas læge eller psykolog vurderer, at krisehjælp er nødvendig. 3 24/7 ASSISTANCE & FORSIKRINGSSERVICE 3.1 Hvad dækker tillægget til rejseforsikring Tillægget til rejseforsikring giver dig adgang til 4

5 a) 24/7 hotline til Gouda, hvor du før, under og efter din rejse, kan få hjælp og rådgivning om forsikringsspørgsmål i relation til din rejse, uanset hvor du er forsikret. b) Guidehjælp på destinationen. 4 24/7 ASSISTANCEGARANTI 4.1 Hvilke udgifter dækker tillægget til rejseforsikring Tillægget til rejseforsikring dækker hjælp på stedet i forbindelse med en skade omfattet af din indbo eller rejseforsikring, etableret i andet selskab, og dette selskab ikke er i stand til at hjælpe dig på destinationen. Gouda kan udbetale op til maksimalt kr. og indtræder efterfølgende i dit krav mod dit indbo- eller rejseforsikringsselskab. 4.2 Begrænsninger Tillægget til rejseforsikring dækker ikke selve skaden, men hjælper dig med at komme videre på din ferie. Afvises kravet efterfølgende af dit indbo- eller rejseforsikringsselskab, er Gouda berettiget til at kræve eventuel udbetaling refunderet af dig. 5 TILKALDELSE & SYGELEDSAGELSE Forsikringen dækker op til 2 personer. TILKALDELSE 5.1 Hvornår dækker tillægget til rejseforsikring Tillægget til rejseforsikring dækker i tilfælde af, at du a) rammes af akut sygdom eller tilskadekomst, der af behandlende læge og Goudas læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst 2 døgn efter tilkaldtes ankomst til behandlingsstedet, b) rammes af akut livstruende sygdom/tilskadekomst. Det er en forudsætning for dækning, at hændelsen er omfattet af den offentlige rejsesygesikring eller din rejseforsikring. 5.2 Hvilke udgifter dækker tillægget til rejseforsikring Tillægget til rejseforsikring dækker tilkaldtes udgifter til a) transport fra bopælen i Danmark og retur maksimalt økonomiklasse, b) transport, i tilfælde af at du skal overflyttes til andet behandlingssted eller hjemtransporteres - maksimalt samme transportklasse som dig. Se dog punkt 5.6 a, c) køb af en Gouda rejseforsikring for ledsagelsens varighed. Det er en forudsætning, at tilkaldte opfylder kriterierne for at kunne købe en Gouda rejseforsikring, d) indlogering på hospital eller hotel maksimalt pr. person pr. dag 1500,- kr. e) dokumenterede udgifter til fortæring og lokal transport maksimalt pr. person pr. dag 300,- kr. 5.3 Tillægget til rejseforsikring dækker ikke Tillægget til rejseforsikring dækker ikke a) tilkaldelse, såfremt du skal hjemtransporteres inden for 2 døgn fra den tilkaldtes ankomst til behandlingsstedet. b) udgifter til tilkaldelse arrangeret af dig selv eller den tilkaldte, som Gouda ikke ville have haft, hvis Gouda havde formidlet tilkaldelsen. SYGELEDSAGELSE 5.4 Hvornår dækker tillægget til rejseforsikring Tillægget til rejseforsikring dækker i tilfælde af, at du 5

6 a) rammes af en akut sygdom eller tilskadekomst, der af behandlende læge og Goudas læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst 2 døgn, b) rammes af en akut livstruende sygdom/tilskadekomst, c) skal hjemtransporteres som følge af sygdom, tilskadekomst eller dødsfald. Det er en forudsætning for dækning, at hændelsen er omfattet af den offentlige rejsesygesikring eller din rejseforsikring. 5.5 Hvilke udgifter dækker tillægget til rejseforsikring Tillægget til rejseforsikring dækker op til 2 sygeledsageres nødvendige ekstraudgifter til a) transport maksimalt samme transportklasse som dig - i tilfælde hvor du skal transporteres til egnet behandlingssted eller hjemtransporteres. b) transport til bopælen eller til indhentning af fastlagt rejserute maksimalt økonomiklasse når sygeledsagelsen afsluttes ved udskrivelse fra hospital på opholdsstedet. I tilfælde af hjemtransport afsluttes sygeledsagelsen først ved hjemkomst til bopæl/hospital i Danmark, c) indlogering på hospital eller hotel maksimalt pr. person pr. dag kr. d) dokumenterede udgifter til fortæring og lokal transport maksimalt pr. person pr. dag 250,- kr. 5.6 Begrænsninger a) I tilfælde hvor du hjemtransporteres på bedre transportklasse end økonomiklasse, dækker rejseforsikringen maksimalt en enkelt tilkaldt/sygeledsager på samme transportklasse. I tilfælde hvor du transporteres hjem med medicinsk ledsagelse (læge eller sygeplejerske), herunder ambulancefly, har evt. tilkaldte/sygeledsagere ikke krav på transport på samme transportklasse som dig. b) Opholdsudgifter for tilkaldte og/eller sygeledsagere dækkes maksimalt i 6 uger. c) Dækning af ophold- og fortæringsudgifter for tilkaldte og sygeledsager ophører, når ledsagelsen afsluttes ved udskrivelse fra hospital på opholdsstedet. I tilfælde af hjemtransport afsluttes ledsagelsen ved hjemkomst til bopæl/hospital i Danmark. 6 HJEMKALDELSE 6.1 Hvornår dækker tillægget til rejseforsikring Tillægget til rejseforsikring dækker rimelige og nødvendige ekstra transportudgifter - maksimalt økonomiklasse - for dig og én rejseledsager, i tilfælde af at du a) hjemkaldes til Danmark som følge af alvorlig akut sygdom/tilskadekomst, der medfører hospitalsindlæggelse eller dødsfald hos din ægtefælle eller samlever, børn, papbørn, plejebørn, forældre, papforældre, plejeforældre, bedsteforældre, søskende, papsøskende, svigerforældre, svigerbørn og svogre/svigerinder, b) informeres om væsentlig skade som følge af brand, oversvømmelse eller indbrudstyveri i din private bolig i Danmark eller egen virksomhed, eller hvis der foreligger overenskomststridig arbejdsnedlæggelse eller bedrageriske handlinger i din egen virksomhed, og hændelsen kræver din personlige og øjeblikkelige tilstedeværelse. 6.2 Begrænsninger a) Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt, at hjemkaldelsen er aftalt med Gouda. b) Tillægget til rejseforsikring giver alene ret til én hjemkaldelse pr. forsikringsperiode til den person, der giver anledning til hjemkaldelsen. 6.3 Tillægget til rejseforsikring dækker ikke Tillægget til rejseforsikring dækker ikke a) hjemkaldelse, der vil medføre et hjemkomsttidspunkt, der ligger mindre end 12 timer forud for den oprindeligt planlagte ankomst, b) returrejse til udgangspunktet for hjemkaldelsen. 7 GENANSKAFFELSE AF REJSEDOKUMENTER 6

7 7.1 Hvornår dækker tillægget til rejseforsikring Tillægget til rejseforsikring dækker al form for tyveri og beskadigelse af billetter, pas, visum, dankort, visa/dankort og kreditkort. 7.2 Hvilke udgifter dækker tillægget til rejseforsikring Tillægget til rejseforsikring dækker dine ekstraudgifter med op til 2.500,- til a) genanskaffelse af billetter, pas, visum, dankort, visa/dankort og kreditkort, b) nødvendig transport, gebyrer og foto. 7.3 Tillægget til rejseforsikring dækker ikke Tillægget til rejseforsikring dækker ikke a) glemte, tabte eller forlagte genstande, b) tyveri af rejsedokumenter, der er efterladt eller ikke er under effektivt opsyn, c) tab i forbindelse med misbrug af kreditkort, d) forbrugt tid til generhvervelse af genstandene. 8 SELVRISIKO VED LEJE AF MOTORKØRETØJ 8.1 Hvornår dækker tillægget til rejseforsikring Tillægget til rejseforsikring dækker i forbindelse med en kaskoskade på personbil, motorcykel eller knallert lejet i udlandet. 8.2 Hvilke udgifter dækker tillægget til rejseforsikring Tillægget til rejseforsikring dækker med op til kr., udgifter til selvrisiko under motorkøretøjets kaskoforsikring. 8.3 Tillægget til rejseforsikring dækker ikke Rejseforsikringen dækker ikke a) hvis din lejede personbil, motorcykel eller knallert ikke er kaskoforsikret, b) hvis du efter lovgivningen i det land udlejningen sker, ikke havde ret til at føre køretøjet. 9 FORSINKET HJEMREJSE 9.1 Hvornår dækker tillægget til rejseforsikring Tillægget til rejseforsikring dækker i tilfælde af, at din hjemrejse til Danmark, med offentligt transportmiddel, bliver forsinket med mere end 5 timer. Forsinkelsen beregnes i forhold til det på rejsebeviset anførte hjemrejsetidspunkt og sted, og eventuelle ændringer hertil, der er meddelt inden rejsens begyndelse. Dokumentation fra transportselskabet for forsinkelsen, varigheden og årsagen skal foreligge. Det er en betingelse for at opnå erstatning, at forsinkelsen skyldes klimatiske forhold eller mekanisk fejl på transportmidlet, og at der er tale om forsinkelse af det transportmiddel, som skal bringe dig til Danmark ved hjemrejsen. Det er endvidere en forudsætning, at der ikke er ret til erstatning fra anden side. 9.2 Hvilke udgifter dækker tillægget til rejseforsikring a) Tillægget til rejseforsikring dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold og fortæring med op til 500 kr. pr. påbegyndt døgn forsinkelsen varer - dog maksimalt kr. b) Ved en eventuel forlængelse af rejseperioden på grund af en dækningsberettiget forsinkelse af hjemrejsen, forlænges tillægget til rejseforsikringens dækningsperiode tilsvarende. 9.3 Undtagelse Forsinkelse ved flyvning til og fra Færøerne eller Grønland samt inden for Grønland erstattes ikke. 7

8 FÆLLESBETINGELSER 10 FOR TILLÆGGET TIL REJSEFORSIKRING GÆLDER TILLIGE LOV OM FORSIKRINGSAFTALER De nedenfor anførte bestemmelser og undtagelser gælder for hele denne rejseforsikring - punkt FORUDSÆTNINGER FOR DÆKNING a) Du skal være berettiget til ydelser i henhold til Sundhedsloven, herunder den offentlige rejsesygesikring. b) Tillægget til rejseforsikring skal være købt og betalt inden din afrejse fra Danmark. 12 DÆKNINGSOMFANG a) Tillægget til rejseforsikring dækker i EU/EØS & Udvidet Europa. Tillægget til rejseforsikring dækker ikke i Danmark. b) Tillægget til rejseforsikring kan maksimalt oprettes for en forsikringsperiode på 1 måned efter 1. udrejsedag fra Danmark. Ved længere ophold kontakt venligst Gouda. c) Der ydes erstatning for begivenheder, der opstår i forsikringsperioden. Dersom hjemkomsten forsinkes uden egen skyld, forlænges forsikringsperioden uden betaling af tillægspræmie med op til 14 dage. 13 GENERELLE UNDTAGELSER Tillægget til rejseforsikring dækker ikke a) krav fremkaldt af dig ved forsæt eller grov uagtsomhed, b) krav opstået i forbindelse med din deltagelse i videnskabelige ekspeditioner, under udøvelse af eller træning til professionel sport, c) indirekte tab, d) piloter og co-piloter under flyvning, e) krav, der opstår som en direkte eller indirekte følge af: strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller andre indgreb foretaget af en offentlig myndighed, f) enhver udgift efter hjemkomst til Danmark. g) skade opstået direkte eller indirekte som følge af krig eller krigslignende aktioner, oprør eller borgerlige uroligheder. Rejseforsikringen dækker dog sådanne skader, indtil førstgivne lejlighed for evakuering foreligger, medmindre der allerede på tidspunktet for din indrejse til det pågældende område var anbefalet eller foretaget evakuering på grund af de aktuelle uroligheder, h) aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende, i) skade opstået direkte eller indirekte som følge af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald, j) force majeure af enhver art. 14 FORSIKRINGSSUM De anførte forsikringssummer for de enkelte dækninger er maksimumsgrænse for Goudas erstatningspligt for alle skader, der indtræffer under de enkelte dækninger i tillægget til rejseforsikringens løbetid. Forsikringssummerne er pr. sikrede. 15 URIGTIGE OPLYSNINGER Det er vigtigt, at oplysninger, afgivet til Gouda, er præcise og korrekte. Forties oplysninger eller afgives forkerte svar, der kan have en betydning for Goudas bedømmelse, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde. 8

9 16 DOBBELTFORSIKRING Tillægget til rejseforsikring omfatter ikke erstatningskrav, der er dækket af anden forsikring. Du skal ved skade endvidere altid oplyse, om du har forsikring i andet selskab eller er indehaver af et kreditkort. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres ved dansk ret.) 16A Insurance in other companies (Coinsurance) If, at the time the loss or damage insured by this certificate shall occur, there is any other insurance against such loss or damage or any part thereof, the underwriter shall be liable under this certificate for its proportionate share of loss or damage only. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret). 17 OVERDRAGELSE AF ERSTATNINGSKRAV Du kan ikke uden Goudas samtykke pantsætte eller overdrage dine rettigheder ifølge tillægget til rejseforsikring. 17a You cannot, without consent from Gouda, pledge or assign your rights according to the service package. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret). 18 REGRES I tilfælde af udbetalinger i medfør af dette tillæg til rejseforsikring indtræder Gouda i alle dine rettigheder desangående. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter dansk ret). 18A Rights of subrogation The underwriter shall be fully and completely subrogated to the rights of the Insured against parties who may be liable to provide an indemnity or make a contribution with respect to any matter which is the subject of a claim under this certificate. The underwriter may at his own expense take over the Insured s rights against third parties to the extent of his payment made. The Insured shall cooperate with the underwriter and provide such information and documentation reasonably required by the underwriter in order to collect and enforce his rights of subrogation. The underwriter may institute any proceedings at his own expense against such third parties in the name of the Insured. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret). 19 FORTRYDELSESRET For tillægget til rejseforsikring, der dækker i mere end 1 måned, gælder følgende fortrydelsesret: a) I henhold til lov om forsikringsaftaler 34 i har du fortrydelsesret. b) Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået udleveret/tilsendt forsikringsbetingelserne - dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået. Hvis du f.eks. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdag den 5. juni, kan du vente til den følgende hverdag. c) Inden fortrydelsesfristens udløb skal du meddele Gouda, at du har fortrudt aftalen. Gives denne meddelelse pr. post, skal du sende brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: Gouda Rejseforsikring A/S, A.C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV. 20 FORLÆNGELSE OG REFUNDERING AF REJSEFORSIKRINGEN Er tillægget til rejseforsikring ikke trådt i kraft, og modtager Gouda opsigelsen inden ikrafttrædelsesdatoen, refunderes den fulde præmie med fradrag af et ekspeditionsgebyr på 100 kr. Efter tillægget til rejseforsikring er trådt i kraft kan præmien ikke refunderes hverken helt eller delvist. 21 VED SKADE a) Du er forpligtet til at fremskaffe og afgive de oplysninger, der er nødvendige for, at Gouda kan afgøre, om skaden er dækningsberettiget og i hvilket omfang. Det vil f.eks. være origi- 9

10 nale politirapporter, tredjepartserklæringer fra f.eks. rejseleder, hotelpersonale eller andre relevante personer. Se tillige afsnit II Hvad gør jeg, hvis. b) Goudas læge har ret til at søge oplysninger om din helbredstilstand og behandling hos din egen læge såvel som andre læger eller hospitaler, der har behandlet dig, og om nødvendigt drøfte oplyste forhold med disse. Gouda garanterer fuld diskretion med sådanne oplysninger. c) Du er forpligtet til at fremsende original dokumentation for udgifter eller skader, der søges erstattet, herunder originale købskvitteringer, garantibeviser, politirapport, rapport fra transportselskabet mv. d) Erstatning udbetales umiddelbart efter, at Gouda har modtaget de oplysninger, der anses for nødvendige for at fastslå Goudas erstatningsforpligtelse. 22 ANKENÆVN Opstår der uenighed mellem dig og Gouda om tillægget til rejseforsikring, og fører en fornyet henvendelse til Gouda ikke til andet resultat, har du mulighed for at klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaardsgade København V hverdage mellem og Ved indgivelse af klage benyttes et særligt klageskema, der kan rekvireres hos enten Gouda, Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen, Amaliegade 10, 1256 København K, tlf.: VÆRNETING Sagsanlæg mod Gouda skal anlægges ved Københavns Byret eller Østre Landsret i København. 24 DEFINITIONER Her kan du læse, hvad vi mener med de forskellige udtryk som f.eks. akut sygdom og rejseledsager. De definitioner, du finder her, er de ord, vi i betingelserne har skrevet med kursiv. Akut sygdom En nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom. Ekstraudgifter Udgifter, som du udelukkende får som følge af et skadetilfælde, der er dækningsberettiget. EU/EØS Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, Kanariske Øer, Kanaløerne, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. Fastlagt rejserute Rejserute, der kan dokumenteres ved hjælp af rejsebeskrivelse fra rejsebureau, købte fly-, togeller busbilletter eller bookede overnatninger. Hjemrejse Ved hjemrejse forstås en rejse tilbage til Danmark, hvor du kan rejse som rask på økonomiklasse. 10

11 Forsikringsperioden Forsikringsperioden fremgår af policen. Forsikringsdækningen træder i kraft på det tidspunkt, hvor du forlader sin bopæl eller opholdssted i Danmark for at påbegynde udlandsrejsen, og ophører ved hjemkomsten til bopælen, forudsat at disse tidspunkter ligger inden for den periode, der fremgår af policen. Gouda Gouda Rejseforsikring er en del af Gjensidige-gruppen og er dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge Org.nr Gouda Rejseforsikrings aktiviteter i Danmark er fra 1. november 2013 købt af Gjensidige Forsikring ASA, Norge og fortsætter som en del af Gjensidiges danske filial. Læge Herved forstås en uddannet og af myndighederne i opholdslandet autoriseret læge, som ikke selv er den forsikrede, i familie med forsikrede eller rejser sammen med forsikrede. Måned Herved forstås kalendermåneder, hvilket kan medføre forskellige antal dage. Eksempelvis 4. februar til 3. marts (28 dage) og 26. maj til 25. juni (31 dage). Opholdsudgifter Herved forstås de samlede udgifter til hotel, fortæring og offentlig transport eller lignende. Overfald Herved forstås påviselig personskade tilføjet ved forsætlig strafbar handling. Papbørn Herved forstås børn, som ikke er dine biologiske børn, hvor du er gift eller samlever med en af barnets biologiske forældre, og som du har boet sammen med i et familielignende forhold i minimum ét år. Papforældre Herved forstås personer, som ikke er dine biologiske forældre, men som er gift eller samlever med en af de biologiske forældre, og som du har boet sammen med i et familielignende forhold i minimum ét år, eller som har boet sammen med en af dine biologiske forældre i mindst 2 år. Papsøskende Herved forstås personer, som ikke er dine biologiske søskende, men som du lever eller har levet sammen med i et søskendelignende forhold i en periode på minimum ét år indtil dit 21. leveår. Plejebørn Et plejebarn har altid folkeregisteradresse hos dig, og du er godkendt af kommunen som barnets forsørger. Plejeforældre Personer, som ikke er dine biologiske forældre eller papforældre, men som er godkendt af kommunen som dine forsørgere. Professionel sport Herved forstås sportsudøvelse med kontraktlige forpligtelser over for klub, sponsor eller lignende, hvor der modtages vederlag eller stilles præmier til rådighed. Man betragtes som profes- 11

12 sionel sportsudøver, hvis man i ét af de forgangne 5 år før forsikringsperioden har haft en årsindtægt på min. kr ,- i vederlag, sponsorat eller præmie. Rejseledsager Herved forstås én eller flere personer, der har købt samme rejse som dig, og som er dækket af en Gouda rejseforsikring. Samlever Herved forstås en person, med hvem du lever i et ægteskabslignende forhold, og som har samme folkeregisteradresse som dig ved forsikringens oprettelse. Skade En skade er et udtryk for en situation, hvor du vil gøre et krav gældende over for Gouda. Terror Herved forstås en organiseret voldshandling eller truslen derom, der ved at skabe frygt blandt civilbefolkningen søger at presse myndighederne til at efterkomme religiøse eller politiske mål. Udvidet Europa Albanien, Algeriet, Bosnien-Herzegovina, Egypten, Gaza, Hviderusland, Israel, Jordan, Jugoslavien (Serbien og Montenegro), Kroatien, Libanon, Libyen, Makedonien, Marokko, Moldova, Palæstina, Rusland (indtil Ural), Syrien, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine og Vestbredden. Videnskabelige ekspeditioner Herved forstås ekspeditioner til områder, hvor de lokale offentlige myndigheder kræver særskilt tilladelse til at opholde sig, og hvor du modtager vederlag for ekspeditionen. 12

13 IV - KONTAKTOPLYSNINGER Gouda Alarmcentral Tlf.: (+45) Fax: (+45) GOUDA REJSEFORSIKRING Gouda Rejseforsikring A.C. Meyers Vænge København SV Tlf.: (+45) Fax: (+45) CVR-nr En del af Gjensidige-gruppen Forsikringsgiver: Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge Org.nr Gouda Rejseforsikrings aktiviteter i Danmark er fra 1. november 2013 købt af Gjensidige Forsikring ASA, Norge og fortsætter som en del af Gjensidiges danske filial. 13

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER Side 1 af 7 1. Hjælp på stedet 2. Rejsestartsforsikring ved udrejse 3. Forsikring af bagage og ejendele 4. Bagageforsinkelse 5. Rejsedokumenter 6. Selvrisikodækning 7. Rejseafbrydelse 8. Privatansvarsforsikring

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 810

Erhvervsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 810 Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 810 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor man

Læs mere

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Forsikrings betingelser Nr. RF-07 Gældende fra 11. juli 2014 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr.

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. tættere på Rejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Udvidet Ansvarsforsikring for Rejsebureauer og Rejsearrangører

Udvidet Ansvarsforsikring for Rejsebureauer og Rejsearrangører Udvidet Ansvarsforsikring for Rejsebureauer og Rejsearrangører Forsikringsbetingelser nr. 700 Almindelige betingelser for ansvarsforsikring mod skader forvoldt af mangler ved rejsebureauers og rejsearrangørers

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

Travel Ung Rejseforsikring

Travel Ung Rejseforsikring tættere på Travel Ung Rejseforsikring Tilknyttet Stjerne MasterCard Travel Ung og Stjerne Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC-UNG-DEBIT Police nr. 69-100038 Almindelige vilkår gældende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum.

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikrings betingelser for sektion A og B Betingelser nr. 01EPL, april 2008 Police nr. 85.0.01.303-0063

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444

Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444 Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V www.er.dk/erhverv I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gyldig fra den 01.04.08.

Læs mere

TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING

TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING Betingelser TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING Betingelser nr. 444. I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gyldig fra den 01.04.08. KAPITEL 1 - INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT

FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT For øjeblikkelig assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, hjemtransport til Danmark og erstatningslogi vær venlig omgående at kontakte: Falck TravelCare,

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Bilag 2 Police, Ansvars og Kaskoforsikring Dækforsikring, Fejltankning og Nøgleforsikring AUTOFORSIKRING ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Branche 78. 10.2013 1. Sikrede personer I tilslutning til gældende

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere