Passageransvars- forsikring. Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Passageransvars- forsikring. Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001"

Transkript

1 Passageransvars- forsikring Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001 Gælder fra marts 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Passageransvar - Personskade Side 7 3. Passageransvar - Håndbagage Side 8 4. Erstatningsregler Side 9 2

3 Fællesbetingelser Betingelse STG-PAF-001 Forsikringsbetingelsernes opbygning Forsikringsbetingelserne har følgende opbygning: Forklaring af enkelte begreber der bruges i betingelserne. Fællesbetingelser der gælder for alle dækninger på forsikringen. Her kan bl.a. findes oplysninger om, hvem der er sikret, hvor forsikringen dækker, om præmiebetaling, og hvad der skal gøres ved skade eller erstatningskrav. Betingelserne for dækninger der kan være omfattet af forsikringen. Det vil fremgå af policen, hvilke dækninger der er omfattet af forsikringen. Under betingelserne for dækningerne fremgår det, hvilke skader og/eller omkostninger der er dækket, og hvad forsikringen ikke dækker. Erstatningsregler hvor eventuelle summer, opgørelsesregler samt regler for selvrisiko og regres fremgår. Ordforklaring for de ord der i betingelserne er stjernemarkeret*. Forklaring af enkelte begreber Selskabet Ved selskabet forstås Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge. Forsikringstager Ved forsikringstager forstås den kommune, repræsentant, forening, skole, institution, fond, virksomhed, samt øvrige lokaliteter og personer som kan sidestilles hermed, der med selskabet har indgået forsikringsaftalen. Passager Ved passager forstås personer der har truffet aftale om erhvervsmæssig passagertransport med sejladsejer. Ved erhvervsmæssig passagertransport forstås også situationer, hvor transporten ikke sker mod et vederlag. Eksempelvis vil skolers sejlads med elever være at betragte som erhvervsmæssig passagertransport. For yderligere definition heraf henvises til BEK nr. 9 af 10. januar 2013 med senere ændringer. Sikrede Ved sikrede forstås den, som har ret til forsikringsydelsen. 1. Hvem er sikret 1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren i egenskab af sejladsejer, hvorved forstås skibets ejer, reder eller bareboatbefragter samt enhver der, med forsikringstagerens billigelse, uden vederlag indtræder i hans sted. 2. Hvor dækkes 2.1 Forsikringen gælder for sejlads i og på danske, norske, svenske kystområder, søer, åer og kanaler. 3. Ikrafttrædelse 3.1 Forsikringen træder i kraft på den i policen anførte dato. 4. Præmiebetaling 4.1 Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. Sammen med præmien opkræves de offentlig fastsatte afgifter til staten. Forsikringstageren betaler de udgifter, der er forbundet med opkrævningen og betalingen af præmien mv. 4.2 Betales pr. indbetalingskort sendes påkrav om betaling til den opgivne betalingsadresse. Betales via betalingsservice eller anden elektronisk betalingsmåde hæves beløbet på det opgivne kontonummer. 4.3 Ændres betalingsadresse eller kontonummer, skal selskabet straks underrettes. 4.4 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. 4.5 Betalingsfristen for første præmie er mindst 10 dage fra modtagelsen af indbetalingskortet. Ved senere præmier er betalingsfristen mindst 21 dage fra modtagelsen af indbetalingskortet. Sidste rettidige betalingsdag vil fremgå af indbetalingskortet. 4.6 Betales første præmie ikke rettidigt, ophører forsikringen. 3

4 4.7 Betales senere præmie ikke rettidigt, kan selskabet 14 dage efter udløbet af betalingsfristen efter punkt 4.5 opsige forsikringsaftalen. Aftalen opsiges med 21 dages varsel, medmindre præmien er betalt inden denne dato. 4.8 Betales præmien for sent på grund af særligt undskyldende omstændigheder, og betales præmie samt renter og omkostninger umiddelbart efter, at den særligt undskyldende omstændighed er ophørt, løber forsikringsaftalen på ny fra dagen efter, at betalingen sker. Betalingen skal dog ske senest 3 måneder efter udløbet af opsigelsesfristen i punkt 4.7. Ved manglende betaling af første præmie, skal betaling dog ske senest 3 måneder efter betalingsfristen i punkt 4.5. Er forsikringsaftalen indgået for en bestemt periode, skal betaling ske inden udløbet af denne periode. 5. Gebyrer 5.1 Gebyrer Selskabet er berettiget til at beregne gebyrer til hel eller delvis dækning af omkostningerne ved opkrævninger, rykkerskrivelser, inkasso, udbetalinger, dokumenter, oversigter, genparter og fotokopier samt besigtigelser, ekspeditioner og ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling Prisen er enten fast eller beregnes som en procentsats/ timesats. Beregningsmetoderne kan kombineres Priserne fremgår af selskabets prisliste, der kan ses på selskabet hjemmeside eller oplyses ved forespørgsel. 5.2 Ændring og indførelse af nye gebyrer I bestående forsikringsaftaler kan gebyrer forhøjes eller nye gebyrer indføres af omkostnings-, indtjenings- eller markedsmæssige årsager Forhøjelse af gebyrer sker med 1 måneds varsel til den første i en måned. Ændringerne offentliggøres på selskabet hjemmeside. Indførelse af nye gebyrer sker ved brev til forsikringstager med 3 måneders varsel til policens hovedforfaldsdato. 6. Varighed og opsigelse årig periode Forsikring, der er tegnet for en 1-årig periode, løber indtil den skriftligt opsiges af forsikringstageren eller selskabet med mindst 3 måneders varsel til en hovedforfaldsdato. 6.2 Opsigelse i forbindelse med skade Fra anmeldelse af skade og indtil 1 måned efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden, er forsikringstageren og selskabet berettiget til at opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. 7. Reguleringer 7.1 Præmien indeksreguleres hvert år pr. 1. januar på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte summariske lønindeks for den private sektor Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres grundlaget for dets udregning, er selskabet berettiget til at fastsætte nye regler for den fremtidige indeksregulering. 8. Ændringer 8.1 Selskabet kan ændre betingelser og/eller præmie med 1 måneds varsel til hovedforfald. Forsikringstageren er berettiget til skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel til ændringsdagen, når ændringen er til ugunst for forsikringstageren. 9. Oplysningspligt 9.1 Forsikringen er tegnet på grundlag af de i begæringen meddelte oplysninger. Forandringer i forhold til disse oplysninger skal straks meddeles selskabet, som træffer bestemmelse om forsikringen kan fortsætte og i bekræftende fald på hvilke betingelser. 10. Sikkerhedsbestemmelser a. Forsikringstageren forpligter sig til at gøre sig bekendt med følgende lovbekendtgørelser med senere ændringer: Lovbekendtgørelse nr. 168 af 27. februar 2012, samt lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, herunder bekendtgørelse 956/2012 om sikkerhedsforskrifter for mindre fartøjer og bekendtgørelse 963/2012 om besætningsfastsættelse. b. De anvendte fartøjer må maksimalt være godkendt til sejlads med 12 passagerer. 4

5 11. Ved skade eller erstatningskrav Sker der en skade eller rejses der krav, eller kan der forventes rejst 50 krav, som selskabet må formodes at være pligtig at dække, skal 51 selskabet straks underrettes herom Anmeldelse kan ske ved at ringe til os på tlf Hele døgnet kan anmeldelse ske på selskabets hjemmeside Ved akut hjælp henvises til vores døgnservice på tlf Sikrede skal så vidt muligt afværge eller begrænse skaden og give 60 selskabet adgang til at fortage de fornødne foranstaltninger Anerkendelse af erstatningspligt/-krav må kun ske med selskabets 64 samtykke, og selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens 65 behandling Hvis sikrede uden selskabets samtykke har betalt erstatning eller 69 godkendt et fremsat erstatningskrav, uden der foreligger juridisk 70 erstatningspligt, er selskabet fri for ansvar Bliver der i forbindelse med et krav om erstatning, der er omfattet 74 af nærværende forsikring, udtaget stævning mod sikrede, skal 75 stævningen straks fremsendes til selskabet, som herefter udpeger 76 en advokat til sagens førelse Dækning i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og 81 har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller 82 indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder 83 samme forbehold for nærværende forsikring. Denne bestemmelse 84 gælder kun opgørelsen mellem selskaberne Terrorisme, sanktioner og krigsfare, jordskælv, atomenergi mv Terrorisme 90 Uanset bestemmelserne i nærværende betingelser eller Dansk 91 Søforsikrings Konvention af 2. april 1934, dækker forsikringen ikke 92 skade forårsaget direkte eller indirekte af terrorisme. Ved terrorisme 93 forstås en handling, herunder, men ikke begrænset til, vold eller 94 trussel om anvendelse af vold foretaget af en eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med den hensigt at påvirke en regering og/eller at sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden Atomforurening Forsikringen dækker ikke skade, tab, omkostninger eller ansvar, som er en direkte eller indirekte følge af eller skyldes: ioniserende stråling eller radioaktiv forurening forårsaget af atomkernebrændsel, atomaffald eller atomreaktion radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige eller forurenende egenskaber ved atomkerneanlæg, atomreaktorer eller andre atomkerneinstallationer eller atomkomponenter i forbindelse hermed våben eller anden anordning, i hvilke der anvendes atomenergi, atomkernespaltning (fission) og /eller kernesammensmeltning (fusion) eller anden lignende reaktion, radioaktiv kraft eller substans radioaktive giftige, eksplosive eller andre farlige eller forurenende egenskaber ved radioaktiv substans. Denne undtagelse omfatter ikke radioaktive isotoper, bortset fra atomkernebrændsel, når sådanne isotoper fremstilles, transporteres, oplagres eller anvendes kommercielt, i landbruget eller til medicinske, videnskabelige eller andre lignende fredelige formål Kemiske, biologiske, biokemiske eller elektromagnetiske våben 13.3 Sanktioner Intet selskab skal anses at have givet dækning, og intet selskab skal være ansvarlig for at betale erstatning eller dække anden fordel, dersom en sådan dækning, betaling af erstatning eller dækning af anden fordel kan udsætte selskabet for en hvilken som helst sanktion, forbud eller restriktion hjemlet i resolutioner vedtaget af FN eller handelssanktioner eller økonomiske sanktioner eller love eller reguleringer vedtaget af EU, Storbritannien, USA, Frankrig, Den russiske føderation, Folkerepublikken Kina eller en stat, hvor selskabet har et registreret kontor eller et fast forretningskontor. Dersom forsikringsgenstanden er blevet benyttet eller benyttes i en hvilken som helst aktivitet, som kan udsætte selskabet eller dennes reassurandør for en hvilken som helst sanktion, forbud eller restriktion som angivet i ovenstående første led, har selskabet og reassurandøren ret til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. 5

6 13.4 Krigsfare mv. Forsikringen dækker ikke: skade som følge af krig eller krigslignende begivenheder, skade som følge af oprør, borgerlige uroligheder, optøjer, sabotage, hærværk og andre sådanne skadevoldende begivenheder, hvorunder krigsvåben anvendes, eller skaderne gennem deres motiv eller på anden måde skyldes krig, skade som følge af beslaglæggelse, tilbageholdelse, ekspropriation eller lignende foranstaltninger, der foretages af lovlige eller ikke-lovlige myndigheder. Forsikringen dækker dog skade bevirket ved krigsvåben uden atomladning, der ikke er udskudt eller udlagt i anledning af krig eller truende krig, eller af oprør eller uroligheder. Er det oplyst, eller er der størst sandsynlighed for, at en skade skyldes sabotage eller lignende, anses skaden som krigsskade, medmindre det må antages, eller der er størst sandsynlighed for, at handlingen ikke har sit motiv i eller på anden måde skyldes krig, krigslignende begivenheder, eller oprør eller uroligheder. 15. Lovgivning og værneting 15.1 For forsikringen gælder også lov om forsikringsaftaler. Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret Naturkatastrofer Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af jordskælv eller andre naturkatastrofer. 14. Utilfreds med selskabet 14.1 Ved utilfredshed med selskabets behandling af en skade, fx erstatningens størrelse eller tolkning af forsikringsbetingelserne, er der mulighed for at klage. Vedrører klagen vores afgørelse, den måde sagen er behandlet på eller vores produkter, så prøv i første omgang at kontakte den person eller det center, der har behandlet sagen. Det er nemmest og hurtigst at løse sagen på denne måde Klageansvarlig enhed Bliver det nødvendigt at gå videre, kan vores klageansvarlige enhed kontaktes via eller brev. Kontaktoplysninger findes på selskabets hjemmeside eller oplyses ved forespørgsel. 6

7 Passageransvar - Personskade Gælder kun hvis det fremgår af policen. 16. Hvad er dækket? 16.1 Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for personskader opstået og anmeldt i forsikringsperioden i henhold til sølovens 403 a med senere ændringer, der skyldes en passagers død eller tilskadekomst i forbindelse med søtransport Dækningsgrundlag Passageransvarsbetingelser på grundlag af bestemmelserne i EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 392/2009 af 23. april 2009, om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer, samt sølovens bestemmelser og bekendtgørelser med senere ændringer Der direkte eller indirekte er forårsaget af asbest eller asbestholdige materialer/produkter Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, medmindre dette er en følge af en af forsikringen dækket personskade. 18. Forsikringssum og selvrisiko 18.1 Forsikringssum Forsikringssum pr. passager pr. skadebegivenhed: SDR* Selvrisiko Selvrisiko pr. passager pr. skadebegivenhed: 0 kr Retsgrundlag Forsikringsaftaleloven og i den udstrækning den kan finde anvendelse Dansk Søforsikrings Konvention af 2. april 1934 og danske søforsikringskutymer med senere ændringer. 17. Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på person: 17.1 Opstået som følge af deltagelse i kapsejlads for motorbåde og joller med motor Der trækkes efter fartøjet på vandski, i faldskærm, baderinge eller andre ting under enhver tænkelig form, herunder også spilertræk, og disses ansvar overfor andre Forvoldt med forsæt (hvis skadevolderen er fyldt 14 år), forvoldt under påvirkning af spiritus, narkotika eller andre euforiserende stoffer (selvforskyldt), herunder medicin Opstået under eller som følge af at fartøjet har været anvendt til ulovligt formål, selv om forsikringstageren ikke har vidst dette Opstået som følge af at fartøjet har været på slæb, medmindre slæbet var nødvendigt på grund af havari, eller fartøjet uden brugbar motor på grund af vindstille slæbes til nærmeste havn. 7

8 Passageransvar - Håndbagage Gælder kun hvis det fremgår af policen. 19. Hvad er dækket? 19.1 Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade på bagage opstået og anmeldt i forsikringsperioden i henhold til sølovens 403 a med senere ændringer, der skyldes bortkomst eller beskadigelse af håndbagage i forbindelse med søtransport Dækningsgrundlag Passageransvarsbetingelser på grundlag af bestemmelserne i EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 392/2009 af 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer, samt sølovens bestemmelser og bekendtgørelser med senere ændringer Retsgrundlag Forsikringsaftaleloven og i den udstrækning den kan finde anvendelse Dansk Søforsikringskonvention af 2. april 1934 og danske søforsikringskutymer med senere ændringer På værdigenstande, såsom penge, værdipapirer, guld, sølvtøj, juveler, smykker, kunstgenstande eller andre værdigenstande mv., som medbringes som håndbagage af skadelidte Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, medmindre dette er en følge af en af forsikringen dækket tingskade. 21. Forsikringssum og selvrisiko 21.1 Forsikringssum Forsikringssum pr. passager pr. skadebegivenhed: SDR* Selvrisiko Selvrisiko pr. passager pr. skadebegivenhed: kr. 20. Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting: 20.1 Opstået som følge af deltagelse i kapsejlads for motorbåde og joller med motor Forvoldt med forsæt (hvis skadevolderen er fyldt 14 år), forvoldt under påvirkning af spiritus, narkotika eller andre euforiserende stoffer (selvforskyldt), herunder medicin Opstået under eller som følge af, at fartøjet har været anvendt til ulovligt formål, selv om forsikringstageren ikke har vidst dette Opstået som følge af, at fartøjet har været på slæb, medmindre slæbet var nødvendigt på grund af havari, eller fartøjet uden brugbar motor på grund af vindstille slæbes til nærmeste havn På nogen form for elektronisk udstyr, herunder mobiltelefoner, tablets mv., som medbringes som håndbagage af skadelidte. 8

9 Erstatningsregler 22. Forsikringssummer og selvrisici 22.1 Forsikringssummer De nævnte forsikringssummer er den højeste grænse for selskabets forpligtelse for erstatningskrav og er angivet i SDR* Selvrisici Den fastsatte selvrisiko beregnes af erstatning inkl. renter og omkostninger til skadelidte Sikrede bærer selv den andel af et erstatningskrav, der ikke overstiger den på policen gældende selvrisiko Selskabet deltager ikke i behandling af erstatningskrav, der ikke overstiger selvrisikoen Såfremt et erstatningskrav overstiger selvrisikoen, beregner selskabet ikke selvrisiko af de til erstatningssagens afgørelse afholdte omkostninger. 23. Maksimum for selskabets erstatningspligt 23.1 Selskabets ansvar er for hvert enkelt skadestilfælde begrænset til maksimalt kr. pr. fartøj. Herudover erstattes de omkostninger, som med selskabets billigelse pådrages ved afgørelse af forsikringstagerens erstatningspligt. Ordforklaring SDR Ved SDR forstås de af Den Internationale Valutafond (IMF) anvendte særlige trækningsrettigheder, Special Drawing Rights (SDR). Omregning af SDR til dansk mønt foretages efter kursen den dag, der afsiges dom, eller på den dato parterne bliver enige om. Den 14. november 2013 svarede 1 SDR til 8,48 kr. 9

10 Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf Fax CVR-nr dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge ORG-nr

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Beboelsesbygning forsikring

Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser R345 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 7 Bygningsbrand Afsnit 17-19 Side 9 Elskade/kortslutning

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-2 100% coverholder for Lloyd's of London. 1 KASKODÆKNING: Der indtegnes

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-1 KASKODÆKNING:

Læs mere