Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/

2 artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra 'Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002', som oprindeligt blev indsamlet af CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) for Høje Taastrup Kommune. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-12255). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-12255: 'Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002' Primærundersøger: CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) DDA udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Anne Sofie Fink). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (2994 respondenter, 181 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (114 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af CASA (Center for Alternativ Samfundsanslyse) for Høje Taastrup Kommune og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i september 2002 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Birgitte Grønlund Jensen og Anne Sofie Fink i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-12255: Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt stan-

3 darder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV MARTS 2003 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og

4 observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de

6 klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D).

7 Undersøgelsens placering i klynge(r): velfærd og fritid. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: fritidsaktiviteter; SFO; fritidsklub; ungdomsklub; børns fritidsaktiviteter; unges fritidsaktiviteter; folkebibliotek, brug af; sport, deltagelse i; sportsklub, medlemskab af; idrætsforening, medlemskab af; idrætsundervisning i skolen, holdning til; fritidstilbud; ophør med fritidstilbud; fritidsaktiviteter, finansiering af; samvær med venner; venner, samvær med; computer, adgang til hjemme; internet, adgang til hjemme; aktiviteter i weekenden; weekendaktiviteter; lektielæsning; fritidsarbejde; familiesprog. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-12255: Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, Primærundersøger: Claus Syberg Henriksen, CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse. DDA-12255, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Anne Sofie Fink). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (2994 respondenter, 181 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (114 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Henriksen, Claus Syberg. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse. Linnésgade 25, DK-1361 København K. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Henriksen, Claus Syberg. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse. Linnésgade 25, DK-1361 København K. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): For at få et indblik i kommunens børn og unges vaner og ønsker på fritidsområdet har Høje Taastrup Kommune bedt CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) gennemføre en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsens formål er at kortlægge børnenes og de unges fritidsvaner, herunder i hvilket omfang de benytter kommunens fritidstilbud. (Mht. børns fritid se DDA-12157: Børns fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 og mht. unges fritid se DDA-12158: Unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002). Undersøgelsen fokuserer på forskellige temaer på fritidsområdet: - Børnenes og de unges fritidsinteresser og -ønsker. - Brug af klubber og SFO. - Brug af bibliotek. - Deltagelse i sport og idræt. - Sport og idræt i skolen. - Andre fritidsaktiviteter.

8 - Ophør med fritidstilbud og betaling. - Den øvrige fritid. I alt har børn og unge deltaget i undersøgelsen. Heraf kommer fra klasse i kommunens folke- og privatskoler, børn kommer fra klasse (DDA-12157), mens de sidste 215 kommer fra ungdomsuddannelserne i kommunen (DDA-12158). Langt de fleste børn i skolerne har deltaget, nemlig 95% af de mindste og 87% af de lidt større børn. Hver af disse grupper har svaret på et særligt spørgeskema. I de mindste klasser har læreren læst spørgsmålene op, og eleverne har svaret ved håndsoprækning. De større børn og de unge har selv skullet udfylde skemaet. Rapporten Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune kan downloades fra Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Datasættets størrelse: 2994 respondenter; 181 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 49 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Yderligere oplysninger: 25 spørgsmål i spørgeskemaet til børn og 24 spørgsmål i spørgeskemaet til unge. Nogle af spørgsmålene er enslydende. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser; område, kommune, landsdel, etc. Børn og unge bosat i Høje Taastrup Kommune. Udvælgelsesprocedurer: Totaltælling. For DDA-12158: Unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 er der foretaget et udvalg blandt ungdomsuddannelserne i kommunen. Undersøgelsens geografiske univers: lokal. DK, Høje Taastrup. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: skriftlig undersøgelse iøvrigt. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Dataindsamlingspersonale: CASAs (Center for Alternativ Samfundsanalyse) faste personale. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation).

9 Anvendelige analyse-pakker: SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse. Linnésgade 25, DK-1361 København K. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Henriksen, Claus Syberg: Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. København: CASA, 95 pp. + bilag; Referencer til beslægtede studier: DDA-12157: Børns fritid i Høje Taastrup Kommune, DDA-12258: Unges fritid i Høje Taastrup Kommune, MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn. Bopæl: lokalsamfundets navn. Andre baggrundsvariable: Familiesprog - det vil sige hvilket sprog, der tales i børnenes/de unges hjem. INDLEDNING 'Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002' blev oprindelig gennemført af CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) for Høje Taastrup Kommune. Undersøgelsen er gennemført i foråret Nærværende undersøgelse er sammensat af to undersøgelser: DDA-12157: Børns fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 og DDA-12158: Unges fritid i Høje Taastrup Kommune, Flere spørgsmål er fælles for de to undersøgelser. Hvor dette er til fældet, er spørgsmålene identificeret med fx.: Spm. B2 = spørgsmål 2 i undersøgelsen for børn (DDA-12157) og spørgsmål U2 = spørgsmål 2 i undersøgelsen for unge (DDA-15158). Spørgsmålsteksten kan varierer i de 2 undersøgelser. Koden 8 står for en såkaldt ulogisk besvarelse og er anvendt, når respondenten fx. har sat 4 krydser, og det var meningen, at der kun skulle sættes 3 krydser (fx. spørgsmål 1). DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale i september 2002 fra CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SPSS fil, og oparbejdningen i DDA har kun omfattet mindre tilrettelser primært af kodebogen til OSIRIS datasæt, således at retningslinierne for DDA's arkiverings-

10 standarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 11, 101,... er anvendt for "deltog ikke". Denne kode er anvendt i variable, der er genereret på basis af spørgsmål fra de faser, hvori ikke alle respondenter har deltaget. Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). I variablegrupper opstået ud fra spørgsmål, hvortil flere svar var mulige, er uoplyst-koden genereret af DDA. Den betyder her, at spørgsmålet som helhed er ubesvaret, til forskel fra kategorien 0, som betyder, at den svarmulighed, som den aktuelle variabel omhandler, ikke er benyttet. Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi. Referencer KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af det ved undersøgelsen anvendte spørgeskema, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. V0001 DDAS UNDERSØGELSESNUMMER start 1, bredde 5

11 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDAS LØBENUMMER start 6, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 2994) af respondenter. V0003 CASE start 10, bredde 4 Case Variablen er kodet i intervallet V0004 KØNSFORDELING start 14, manglende data: = 9 Kønsfordeling i de to undersøgelser Børn - drenge Børn - piger Unge - drenge Unge - piger Uoplyst svarprocent: 97 V0005 BØRN/UNGE DELTAGELSE start 15 Børn/unge deltagelse % antal kode Børn Unge V0006 SKOLE 1 start 16, manglende data: = 999

12 Skole Fløng Hedehusene Skole Parkskolen Rønnevangskolen Reerslev Skole Borgerskolen Grønhøjskolen Selsmoseskolen Sengeløse Skole Gadehaveskolen Taastrup Realskole Charlotteskolen Øtofteskolen Sankt Pauls Skolen Torstorp Skole Amtsgymnasium Handelsskolen Produktionsskolen Uoplyst svarprocent: 100 V0007 SKOLE 2 start 19, manglende data: = 999 Skole Fløng Hedehusene Skole Parkskolen Rønnevangskolen Reerslev Skole Borgerskolen Grønhøjskolen Selsmoseskolen Sengeløse Skole Gadehaveskolen Taastrup Realskole Charlotteskolen Øtofteskolen Sankt Pauls Skolen Torstorp Skole Ungdomsuddannelser Uoplyst svarprocent: 100 V0008 BYDEL

13 start 22, manglende data: = 999 Bydel Taastrup Høje Taastrup Hedehusene Fløng Sengeløse Reerslev Ungdomsuddannelser Uoplyst svarprocent: 100 V0009 KLASSE start 25, bredde 15, tekstfelt Klasse Variablen indeholder en liste over klassetrin. V0010 KLASSE UNGE start 40, bredde 5, tekstfelt Klasse unge Variablen indeholder en liste over klassetrin V0011 KØN start 45, manglende data: = 9 eller >=10 Er du: Udokumenteret kode Dreng Pige Ulogisk besvarelse, Uoplyst Uoplyst/irrelevant svarprocent: 97 V0012 KØN REKODET start 47, manglende data: = 9

14 Køn - rekodet Dreng Pige Uoplyst svarprocent: 97 V0013 ALDER start 48, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 Din alder: Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (10) 100 = Uoplyst/irrelevant (108) V0014 ALDER UNGE start 51, bredde 3, manglende data: >=100 Alder unge Variablen er kodet i intervallet = Deltog ikke (2779) V0015 REKODET ALDER 1. start 54, manglende data: = 99 eller >=100 Rekodet alder Op til 10 år år år år år år år år år Uoplyst Uoplyst/irrelevant svarprocent: 96 V0016 REKODET ALDER 2. start 57, manglende data: >=10

15 Rekodet alder år år Irrelevant svarprocent: 96 V0017 REKODET ALDER 3. start 59, manglende data: >=100 Rekodet alder Op til 12 år år år Uoplyst/irrelevant svarprocent: 96 Foretrukne aktivitet i fritiden V0018 GÅ TIL SPORT start 62, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvad kan du bedst lide at lave i din fritid? Du må kun sætte tre kryds Gå til sport Ikke nævnt Nævnt Ulogisk besvarelse, Uoplyst svarprocent: 100 V0019 GÅ I BIOGRAFEN start 63, manglende data: = 9

16 Spm. 1: Hvad kan du bedst lide at lave i din fritid? Du må kun sætte tre kryds Gå i biografen Ikke nævnt Nævnt Ulogisk besvarelse, Uoplyst svarprocent: 100 V0020 GÅ I SVØMMEHALLEN start 64, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvad kan du bedst lide at lave i din fritid? Du må kun sætte tre kryds Gå i svømmehallen Ikke nævnt Nævnt Ulogisk besvarelse, Uoplyst svarprocent: 100 V0021 SPILLE COMPUTERSPIL start 65, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvad kan du bedst lide at lave i din fritid? Du må kun sætte tre kryds Spille computerspil Ikke nævnt Nævnt Ulogisk besvarelse, Uoplyst svarprocent: 100 V0022 SURFE PÅ NETTET

17 start 66, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvad kan du bedst lide at lave i din fritid? Du må kun sætte tre kryds Surfe på nettet/internettet Ikke nævnt Nævnt Ulogisk besvarelse, Uoplyst svarprocent: 100 V0023 SELV SPILLE MUSIK start 67, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvad kan du bedst lide at lave i din fritid? Du må kun sætte tre kryds Selv spille musik Ikke nævnt Nævnt Ulogisk besvarelse, Uoplyst svarprocent: 100 V0024 HØRE MUSIK start 68, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvad kan du bedst lide at lave i din fritid? Du må kun sætte tre kryds Høre musik Ikke nævnt Nævnt Ulogisk besvarelse, Uoplyst svarprocent: 100 V0025 SE TV/VIDEO

18 start 69, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvad kan du bedst lide at lave i din fritid? Du må kun sætte tre kryds Se TV/video Ikke nævnt Nævnt Udokumenteret kode Ulogisk besvarelse, Uoplyst svarprocent: 100 V0026 VÆRE SAMMEN MED VENNER start 70, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvad kan du bedst lide at lave i din fritid? Du må kun sætte tre kryds Være sammen med venner Ikke nævnt Nævnt Ulogisk besvarelse, Uoplyst svarprocent: 100 V0027 GÅ TIL FESTER start 71, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvad kan du bedst lide at lave i din fritid? Du må kun sætte tre kryds Gå til fester Ikke nævnt Nævnt Ulogisk besvarelse, Uoplyst svarprocent: 100

19 V0028 TEGNE, MALE, SY, STRIKKE start 72, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvad kan du bedst lide at lave i din fritid? Du må kun sætte tre kryds Tegne, male, sy eller strikke Ikke nævnt Nævnt Ulogisk besvarelse, Uoplyst svarprocent: 100 V0029 VÆRE SAMMEN MED FAMILIE start 73, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvad kan du bedst lide at lave i din fritid? Du må kun sætte tre kryds Være sammen med familie Ikke nævnt Nævnt Ulogisk besvarelse, Uoplyst svarprocent: 100 V0030 GÅ PÅ BIBLIOTEKET start 74, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvad kan du bedst lide at lave i din fritid? Du må kun sætte tre kryds Gå på biblioteket Ikke nævnt Nævnt Ulogisk besvarelse, Uoplyst svarprocent: 100

20 V0031 VÆRE PÅ UNGDOMSSKOLEN start 75, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvad kan du bedst lide at lave i din fritid? Du må kun sætte tre kryds Være på ungdomsskolen Ikke nævnt Nævnt Ulogisk besvarelse, Uoplyst svarprocent: 100 V0032 VÆRE I KLUB start 76, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvad kan du bedst lide at lave i din fritid? Du må kun sætte tre kryds Være i klub Ikke nævnt Nævnt Ulogisk besvarelse, Uoplyst svarprocent: 100 V0033 VÆRE SAMMEN MED KÆRESTEN start 77, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvad kan du bedst lide at lave i din fritid? Du må kun sætte tre kryds Være sammen med kæresten Ikke nævnt Nævnt Ulogisk besvarelse, Uoplyst

21 svarprocent: 100 V0034 FRITID: ANDET 1. start 78, bredde 60, tekstfelt Spm. 1: Hvad kan du bedst lide at lave i din fritid? Du må kun sætte tre kryds Andet, skriv hvad: 1. Variablen indeholder en liste over andre fritidsaktiviteter. Blank = Uoplyst/irrelevant/deltog ikke (2714) V0035 FRITID: ANDET 2. start 138, bredde 35, tekstfelt Spm. 1: Hvad kan du bedst lide at lave i din fritid? Du må kun sætte tre kryds Andet, skriv hvad: 2. Variablen indeholder en liste over andre fritidsaktiviteter. Blank = Uoplyst/irrelevant/deltog ikke (2971) Medlemsskab af SFO, fritids- eller ungdomsklub V0036 GÅR I SFO/FRITIDSKLUB start 173, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. B2: Går du i SFO, fritids- eller ungdomsklub? Sæt kun ét kryds Ja, SFO Ja, fritids-/ungdomsklub Nej, gå til spm. 6 (V59) Ulogisk besvarelse, Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 91 V0037 GÅR I UNGDOMSKLUB

22 start 175, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. U2: Går du i ungdomsklub? Sæt kun ét kryds Ja Nej, gå til spm. 6 (V59) Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 7 V0038 X2 - KLUB start 177, manglende data: = 9 eller >=10 X2 - klub Ja Nej Ulogisk besvarelse, Uoplyst Uoplyst/irrelevant svarprocent: 98 V0039 ANTAL TIMER SFO/KLUB start 179, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V36 Spm. B3: Hvor mange timer er du der normalt om ugen? Sæt kun ét kryds timer om ugen timer om ugen timer om ugen timer eller mere om ugen Ulogisk besvarelse, Uoplyst Irrelevant Deltog ikke svarprocent: 47 V0040 ANTAL TIMER UNGDOMSKLUB

23 start 181, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V37 Spm. U3: Hvor mange timer er du der normalt om ugen? Sæt kun ét kryds timer om ugen timer om ugen timer ugen Ulogisk besvarelse, Uoplyst Irrelevant Deltog ikke svarprocent: 1 V0041 TID: PASSER GODT SFO start 183, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V36 Spm. B4: Hvad synes du om åbningstiden i SFO, fritidseller ungdomsklubben? Sæt evt. flere kryds Den passer godt til mine ønsker Ikke nævnt Nævnt Ulogisk besvarelse, Uoplyst Irrelevant Deltog ikke svarprocent: 47 V0042 TID: ÅBENT AFTEN SFO start 185, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V36 Spm. B4: Hvad synes du om åbningstiden i SFO, fritidseller ungdomsklubben? Sæt evt. flere kryds Der skulle være åbent flere aftener

24 Ikke nævnt Nævnt Ulogisk besvarelse, Uoplyst Irrelevant Deltog ikke svarprocent: 47 V0043 TID: ÅBENT WEEKEND SFO start 187, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V36 Spm. B4: Hvad synes du om åbningstiden i SFO, fritidseller ungdomsklubben? Sæt evt. flere kryds Der skulle være åbent i weekenden Ikke nævnt Nævnt Ulogisk besvarelse, Uoplyst Irrelevant Deltog ikke svarprocent: 47 V0044 TID: PASSER GODT KLUB start 189, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V37 Spm. U4: Hvad synes du om åbningstiden i ungdomsklubben? Sæt gerne. flere kryds Den passer godt til mine ønsker Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant Deltog ikke svarprocent: 1

25 V0045 TID: ÅBENT AFTEN KLUB start 191, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V37 Spm. U4: Hvad synes du om åbningstiden i ungdomsklubben? Sæt gerne flere kryds Der skulle være åbent flere aftener Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant Deltog ikke svarprocent: 1 V0046 TID: ÅBENT WEEKEND KLUB start 193, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V37 Spm. U4: Hvad synes du om åbningstiden i ungdomsklubben? Sæt gerne flere kryds Der skulle være åbent i weekenden Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant Deltog ikke svarprocent: 1 V0047 VÆRE SAMMEN M/KAM. SFO start 195, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V36 Spm. B5: Hvorfor kommer du i SFO, fritids- eller ungdomsklubben? Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål For at være sammen med skolekammerater

26 Ja Nej Ulogisk besvarelse, Uoplyst Irrelevant Deltog ikke svarprocent: 44 V0048 VÆRE SAMMEN M/VENNER SFO start 197, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V36 Spm. B5: Hvorfor kommer du i SFO, fritids- eller ungdomsklubben? Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål For at være sammen med venner Ja Nej Ulogisk besvarelse, Uoplyst Irrelevant Deltog ikke svarprocent: 47 V0049 FORÆLDRE GOD IDE SFO start 199, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V36 Spm. B5: Hvorfor kommer du i SFO, fritids- eller ungdomsklubben? Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål Mine forældre synes, det er en god idé Ja Nej Udokumenteret kode Ulogisk besvarelse, Uoplyst Irrelevant Deltog ikke

27 svarprocent: 44 V0050 SPÆNDENDE AKT. SFO start 201, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V36 Spm. B5: Hvorfor kommer du i SFO, fritids- eller ungdomsklubben? Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål Der er nogle spændende aktiviteter Ja Nej Ulogisk besvarelse, Uoplyst Irrelevant Deltog ikke svarprocent: 45 V0051 VOKSNE SNAKKE MED SFO start 203, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V36 Spm. B5: Hvorfor kommer du i SFO, fritids- eller ungdomsklubben? Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål De voksne er gode at snakke med Ja Nej Udokumenteret kode (oprindeligt kodet 11) Ulogisk besvarelse, Uoplyst Irrelevant Deltog ikke svarprocent: 44 V0052 PGA FESTERNE SFO start 205, manglende data: = 9 eller >=10

28 FILTER: V36 Spm. B5: Hvorfor kommer du i SFO, fritids- eller ungdomsklubben? Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål På grund af festerne Ja Nej Ulogisk besvarelse, Uoplyst Irrelevant Deltog ikke svarprocent: 44 V0053 PGA REJSER SFO start 207, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V36 Spm. B5: Hvorfor kommer du i SFO, fritids- eller ungdomsklubben? Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål På grund af udflugter og ferierejser Ja Nej Udokumenteret kode (oprindeligt kodet 13) Ulogisk besvarelse, Uoplyst Irrelevant Deltog ikke svarprocent: 44 V0054 VÆRE SAMMEN M/KAM. KLUB start 209, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V37 Spm. U5: Hvorfor kommer du i ungdomsklubben? Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål For at være sammen med venner

29 Ja Nej Uoplyst Irrelevant Deltog ikke svarprocent: 0 V0055 SPÆNDENDE AKT. KLUB start 211, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V37 Spm. U5: Hvorfor kommer du i ungdomsklubben? Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål Der er nogle spændende aktiviteter Ja Nej Uoplyst Irrelevant Deltog ikke svarprocent: 0 V0056 VOKSNE SNAKKE MED KLUB start 213, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V37 Spm. U5: Hvorfor kommer du i ungdomsklubben? Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål De voksne er gode at snakke med Ja Nej Ulogisk besvarelse, Uoplyst Irrelevant Deltog ikke svarprocent: 0 V0057 PGA FESTERNE KLUB

30 start 215, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V37 Spm. U5: Hvorfor kommer du i ungdomsklubben? Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål På grund af festerne Ja Nej Uoplyst Irrelevant Deltog ikke svarprocent: 0 V0058 PGA REJSER KLUB start 217, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V37 Spm. U5: Hvorfor kommer du i ungdomsklubben? Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål På grund af udflugter og ferierejser Ja Nej Uoplyst Irrelevant Deltog ikke svarprocent: 0 Benyttelse af folkebiblioteket V0059 HVOR TIT PÅ BIBLIOTEKET start 219, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 6: Hvor tit kommer du på biblioteket? (Ikke skolebiblioteket) Sæt kun ét kryds

31 Mindst 1 gang om ugen Mindst 1 gang om månenden Sjældnere Aldrig, gå til spm. 8 (V67) Udokumenteret kode (oprindeligt kodet 13) Ulogisk besvarelse, Uoplyst Uoplyst/irrelevant svarprocent: 99 V0060 LÅNE BØGER TIL FRITIDEN start 221, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V59 Spm. 7: Hvorfor kommer du på biblioteket? (Ikke skolebiblioteket) Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål For at låne bøger til min fritid Ja Nej Udokumenteret kode Ulogisk besvarelse, Uoplyst Irrelevant svarprocent: 75 V0061 LÅNE BØGER SKOLE/UDDAN. start 223, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V59 Spm. 7: Hvorfor kommer du på biblioteket? (Ikke skolebiblioteket) Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål For at låne bøger til mine/min skoleopgaver/uddannelse Udokumenteret kode Ja Nej Ulogisk besvarelse,

32 Uoplyst Irrelevant svarprocent: 76 V0062 FOR AT LÅNE MUSIK start 225, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V59 Spm. 7: Hvorfor kommer du på biblioteket? (Ikke skolebiblioteket) Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål For at låne musik Ja Nej Ulogisk besvarelse, Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 V0063 FOR AT LÅNE CD-ROM start 227, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V59 Spm. 7: Hvorfor kommer du på biblioteket? (Ikke skolebiblioteket) Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål For at låne cd-rom Ja Nej Ulogisk besvarelse, Uoplyst Irrelevant svarprocent: 72 V0064 FOR AT LÅNE VIDEO start 229, manglende data: = 9 eller >=10

33 FILTER: V59 Spm. 7: Hvorfor kommer du på biblioteket? (Ikke skolebiblioteket) Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål For at låne video Ja Nej Ulogisk besvarelse, Uoplyst Irrelevant svarprocent: 72 V0065 FOR AT LÅNE COMPUTER start 231, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V59 Spm. 7: Hvorfor kommer du på biblioteket? (Ikke skolebiblioteket) Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål For at bruge computer Ja Nej Ulogisk besvarelse, Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 V0066 VÆRE SAMMEN MED VENNER start 233, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V59 Spm. 7: Hvorfor kommer du på biblioteket? (Ikke skolebiblioteket) Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål For at være sammen med venner Ja

34 Nej Ulogisk besvarelse, Uoplyst Irrelevant svarprocent: 72 Går til sport i sportsklub eller idrætsforening V0067 GÅR TIL SPORT SPORTSKLUB start 235, bredde 34, tekstfelt Spm. 8: Går du til sport i en sportsklub eller idrætsforening? Sæt kun ét kryds Variablen indeholder en liste over sportsgrene. 1 = Ja, hvilken sport (19) 2 = Nej, gå til spm. 11 (V82) (1127) V0068 SPORT I SPORTSKLUB UNGE start 269, bredde 30, tekstfelt Spm. U8: Går du til sport i en sportsklub eller idrætsforening? Sæt kun ét kryds Variablen indeholder en liste over sportsgrene. 1 = Ja, hvilken sport (3) 2 = Nej, gå til spm. 11 (V82) (118) Blank = Deltog ikke (2779) V0069 SPORT JA/NEJ start 299, manglende data: = 9 Sport ja/nej Ja Nej Uoplyst svarprocent: 98 V0070 SPORTSAKTIVITET 1.

35 start 300, manglende data: = 99 Spm. 8: Går du til sport i en sportsklub eller idrætsforening? Sport 1.: Ja - uden angivelse Nej - ikke sport Aerobic Badminton Basket Bodybuilding og styrketræning Boksning Bordtennis Bueskydning Dans Fodbold Motorsport Golf Gymnastik Håndbold Ishockey Jiu-jitsu Judo Karate Svømning Løb Tennis Ridning Sejlsport Anden kampsport Skydning Spring-gymnastik Trampolin Teakwondo Volleyball Amerikansk fodbold Rulleskøjter Andet boldspil Anden sport Cykling - alle Ikke sport og klubangivelse Uoplyst svarprocent: 98 V0071 SPORTEAKTIVITET 2. start 302, manglende data: >=100 FILTER: V70 Spm. 8: Går du til sport i en sportsklub eller idrætsforening? Sport 2.:

36 Aerobic Badminton Basket Bodybuilding og styrketræning Boksning Bordtennis Dans Fodbold Motorsport Golf Gymnastik Håndbold Judo Karate Svømning Løb Tennis Ridning Sejlsport Anden kampsport Skydning Spring-gymnastik Trampolin Teakwondo Volleyball Amerikansk fodbold Rulleskøjter Anden sport Cykling - alle Ikke sport og klubangivelse Irrelevant svarprocent: 9 V0072 SPORTSAKTIVITET 3. start 305, manglende data: >=100 FILTER: V70, V71 Spm. 8: Går du til sport i en sportsklub eller idrætsforening? Sport 3.: Badminton Bodybuilding og styrketræning Svømning Løb Tennis Skydning Rulleskøjter Anden sport Ikke sport og klubangivelse Irrelevant svarprocent: 1

37 V0073 HVOR TIT GÅR TIL TRÆNING start 308, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V67 Spm. 9: Hvor tit går du til sport? (Inklusive træning og kamp) Sæt kun ét kryds eller flere gange om ugen gange om ugen Kun en gang i mellem Ulogisk besvarelse, Uoplyst Irrelevant svarprocent: 61 V0074 SPORT: VENNER GÅR start 310, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V67 Spm. 10: Hvorfor går du til sport? Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål Fordi mine venner går til det Ja Nej Ulogisk besvarelse, Uoplyst Irrelevant svarprocent: 56 V0075 SPORT: FÅ NYE VENNER start 312, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V67 Spm. 10: Hvorfor går du til sport? Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål For at få nye venner

38 Ja Nej Ulogisk besvarelse, Uoplyst Irrelevant svarprocent: 57 V0076 SPORT: DET ER SUNDT start 314, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V67 Spm. 10: Hvorfor går du til sport? Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål Det er sundt Ja Nej Ulogisk besvarelse, Uoplyst Irrelevant svarprocent: 59 V0077 SPORT: DET ER SJOVT start 316, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V67 Spm. 10: Hvorfor går du til sport? Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål Det er sjovt Ja Nej Ulogisk besvarelse, Uoplyst Irrelevant svarprocent: 59 V0078 SPORT: PGA KONKURRENCEN

39 start 318, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V67 Spm. 10: Hvorfor går du til sport? Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål På grund af konkurrencen Ja Nej Ulogisk besvarelse, Uoplyst Irrelevant svarprocent: 56 V0079 SPORT: FORÆLDRE SYNES start 320, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V67 Spm. 10: Hvorfor går du til sport? Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål Fordi mine forældre synes, det er en god idé Ja Nej Ulogisk besvarelse, Uoplyst Irrelevant Deltog ikke svarprocent: 53 V0080 SPORT: FLINK TRÆNER start 322, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V67 Spm. 10: Hvorfor går du til sport? Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål Fordi træneren er flink

40 Ja Nej Ulogisk besvarelse, Uoplyst Irrelevant svarprocent: 56 V0081 SPORT: PGA TURENE start 324, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V67 Spm. 10: Hvorfor går du til sport? Sæt ét kryds ud for hvert spørgsmål På grund af turene Ja Nej Ulogisk besvarelse, Uoplyst Irrelevant svarprocent: 56 V0082 SPORT UDENFOR SPORTSKLUB start 326, bredde 44, tekstfelt Spm. 11: Dyrker du sport uden for en sportsklub eller idrætsforening? (Ikke i skolen) Sæt ét kryds Variablen indeholder en liste over sportsaktiviteter udenfor skolen. 1 = Ja, hvilken sport? (49) 2 = Nej (1502) V0083 SPORT UDENFOR SPORTSKLUB start 370, bredde 31, tekstfelt Spm. U11: Dyrker du sport uden for en sportsklub eller idrætsforening? (Ikke i skolen) Sæt ét kryds Variablen indeholder en liste over sportsaktiviteter udenfor skolen. 1 = Ja, hvilken sport? (7) 2 = Nej (93)

41 Blank = Deltog ikke (2780) V0084 UORGANISERET SPORT 1. start 401, manglende data: = 99 Uorganiseret sport Ja - uden angivelse Nej - ikke sport Aerobic Badminton Basket Bodybuilding og styrketræning Boksning Bordtennis Bueskydning Dans Fodbold Motorsport Golf Gymnastik Håndbold Judo Karate Svømning Løb Tennis Ridning Sejlsport Anden kampsport Skydning Spring-gymnastik Trampolin Teakwondo Volleyball Amerikansk fodbold Rulleskøjter Andet boldspil Andet sport Cykling - alle slags Ikke sport og klubangivelse Uoplyst svarprocent: 96 V0085 UORGANISERET SPORT 2. start 403, manglende data: >=100 FILTER: V84 Uorganiseret sport 2.

42 Aerobic Badminton Basket Bodybuilding og styrketræning Boksning Bordtennis Dans Fodbold Golf Gymnastik Håndbold Ishockey Judo Svømning Løb Tennis Ridning Sejlsport Anden kampsport Spring-gymnastik Trampolin Volleyball Amerikansk fodbold Rulleskøjter Andet boldspil Andet sport Cykling - alle slags Ikke sport og klubangivelse Irrelevant svarprocent: 9 V0086 UORGANISERET SPORT 3. start 406, manglende data: >=100 FILTER: V84, V85 Uorganiseret sport Aerobic Badminton Basket Bodybuilding og styrketræning Boksning Dans Fodbold Gymnastik Håndbold Svømning Løb Tennis Anden kampsport Volleyball Rulleskøjter

43 Andet boldspil Andet sport Cykling - alle slags Ikke sport og klubangivelse Irrelevant svarprocent: 2 V0087 SPORT/UORGANISERET start 409, manglende data: = 9 Sport organiseret Ja Nej Uoplyst svarprocent: 96 Idrætsundervisning i skolen V0088 SYNES OM IDRÆTSUNDERVIS. start 410, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. B12: Hvad synes du om idrætsundervisningen i skolen? Sæt kun ét kryds Meget god God Ikke så god Udokumenteret kode Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 92 V0089 IDRÆT: FODBOLD start 412, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. B13: Hvilke aktiviteter laver I i idrætsundervisningen? Sæt 3 kryds ud for de aktiviteter, I oftest laver

44 Fodbold Ikke nævnt Nævnt Udokumenteret kode Udokumenteret kode Ulogisk besvarelse, Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 92 V0090 IDRÆT: RUNDBOLD/LANGBOLD start 414, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. B13: Hvilke aktiviteter laver I i idrætsundervisningen? Sæt 3 kryds ud for de aktiviteter, I oftest laver Rundbold/langbold/M-bold Ikke nævnt Nævnt Ulogisk besvarelse, Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 92 V0091 IDRÆT: HÅNDBOLD start 416, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. B13: Hvilke aktiviteter laver I i idrætsundervisningen? Sæt 3 kryds ud for de aktiviteter, I oftest laver Håndbold Ikke nævnt Nævnt Ulogisk besvarelse, Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 92 V0092 IDRÆT: HOCKEY

45 start 418, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. B13: Hvilke aktiviteter laver I i idrætsundervisningen? Sæt 3 kryds ud for de aktiviteter, I oftest laver Hockey Ikke nævnt Nævnt Ulogisk besvarelse, Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 92 V0093 IDRÆT: VOLLEYBOLD start 420, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. B13: Hvilke aktiviteter laver I i idrætsundervisningen? Sæt 3 kryds ud for de aktiviteter, I oftest laver Volleyball Ikke nævnt Nævnt Ulogisk besvarelse, Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 92 V0094 IDRÆT: BASKETBALL start 422, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. B13: Hvilke aktiviteter laver I i idrætsundervisningen? Sæt 3 kryds ud for de aktiviteter, I oftest laver Basketball Ikke nævnt Nævnt Ulogisk besvarelse, Uoplyst Deltog ikke

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ----

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- DDA-4038 -------- Datamateriale ------------- Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23605 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

Forord. Fritid og Kultur, januar 2008

Forord. Fritid og Kultur, januar 2008 Børns fritidsvaner i Høje-Taastrup Kommune Fritid og Kultur Januar 2008 1 Forord Fritid og Kultur i Høje-Taastrup Kommune iværksatte i efteråret 2007 en undersøgelse omhandlende børn og unges fritidsvaner

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-25076 --------- Datamateriale ------------- Monitorering af unges livsstil ------------ -- ----- -------- og dagligdag (MULD), 2006 -- --------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen CASA CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, II ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, II ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6171 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, II ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ----

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere