Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning"

Transkript

1 Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning

2 Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere og betjene systemet korrekt, så du kan drage nytte af dets avancerede funktioner. Gem denne vejledning til fremtidig brug. Lynet med et pilehoved inden i en ligesidet trekant gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisoleret farlig spænding, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød. Udråbstegnet inden i en ligesidet trekant, som vist på systemet, skal gøre brugeren opmærksom på, at der findes vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i denne brugervejledning. ADVARSLER: Produktet må ikke udsættes for regn eller fugtighed af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød. Udsæt ikke dette apparat for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved apparatet. Som ved alle elektriske apparater skal du passe på ikke at spilde væske på nogen af systemdelene. Væsker kan forårsage fejl i systemet og/eller medføre fare for brand. Placer ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved apparatet. Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme som f.eks. solskin, ild eller lignende. Undlad at åbne, flænse eller på anden måde skille batteriet ad. Undlad at kortslutte batteriet. Undlad at opbevare batteriet løst i en kasse eller skuffe, hvor det kan blive kortsluttet af andre metalobjekter. Udsæt ikke batteriet for mekaniske stød. Hvis et batteri lækker, må du ikke lade væsken komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal det berørte område vaskes med rigelige mængder vand, og der skal søges lægehjælp Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne publikation eller dele deraf er forbudt uden skriftlig tilladelse. 2 - Dansk

3 Sikkerhedsinformation ADVARSLER Brug ikke andre opladere end den, der specifikt er beregnet til at bruges sammen med udstyret. Brug ikke batterier, som ikke er designet til at bruges sammen med udstyret. Hold batteriet væk fra børn. Udskift kun batteriet med et originalt erstatningsbatteri fra Bose eller en autoriseret Bose-forhandler. Bose kan ikke garantere for, at batterier fra andre producenter er sikre eller kompatible, eller at de fungerer i dette produkt. Hold batteriet rent og tørt. Batteriet skal oplades inden brug. Brug altid den korrekte oplader, og læs producentens vejledning eller vejledningen til udstyret for at få de korrekte instruktioner for opladning. Efter længere tids opbevaring kan det være nødvendigt at oplade og aflade batteriet flere gange for at opnå den bedste ydeevne. Batteriet fungerer bedst, når det bruges ved almindelig stuetemperatur (20 C +/- 5 C). Brug kun batteriet til det formål, som det er beregnet til. ADVARSEL: Dette produkt indeholder magneter, som kan være skadelige for pacemakerbrugere. FORSIGTIG: Undlad at foretage ændringer af systemet eller tilbehør. Uautoriserede ændringer kan sætte sikkerheden, overholdelse af lovbestemmelser samt systemets ydeevne over styr. Bortskaf brugte batterier korrekt ifølge gældende lovgivning. Batterier må ikke brændes. NOTER: Produktmærkaten er placeret indvendigt på batteridækslet på bunden af produktet. Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til. Den strømforsyning, der følger med produktet, skal bruges indendørs. Det er hverken designet eller testet til udendørs brug, brug i fritidskøretøjer eller i både. Dette produkt er kun beregnet til anvendelse sammen med den medfølgende strømforsyning eller med en Bose -strømforsyning eller -oplader, der er designet til anvendelse sammen med dette produkt. Dansk - 3

4 Sikkerhedsinformation Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand. 6. Rengør kun med en tør klud. 7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner. 8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme. 9. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten. 10. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid. 11. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt. Oplysninger om produkter, der genererer elektrisk støj Denne enhed overholder FCC s og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Den må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere. Dette apparat overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønskede funktionsmåder. Kun USA BEMÆRK: Dette udstyr er testet og overholder grænseværdierne for en digital enhed af Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder: 4 - Dansk

5 Sikkerhedsinformation Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen. Skab større afstand mellem udstyret og modtageren. Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp. Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr. Canada Denne digitale Klasse B-enhed efterlever den canadiske ICES-003. Denne enhed efterlever Industry Canadas licensfritagede RSSstandard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage, at apparatet ikke fungerer efter hensigten. Udgangseffekt: MHz Dette produkt lever op til alle relevante krav i EU-direktiverne. Den fulde overensstemmelseserklæring finder du på I henhold til EN indeholder dette produkt en kategori 3-modtager. Delens navn Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer Giftige eller farlige stoffer og elementer Bly Kviksølv (Pb) (Hg) Cadmium (Cd) Hexavalent (CR(VI)) Polybromeret biphenyl (PBB) Polybromeret diphenylether (PBDE) PCB er X Metaldele X Plastikdele Højttalere X Kabler X O: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i SJ/T X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i SJ/T Dansk - 5

6 Sikkerhedsinformation Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed: Serienummeret findes på gummifoden på bunden af højttaleren. Modelnummeret findes på gummifodens indvendige overflade (træk gummifoden væk fra højttaleren for at læse modelnummeret). Serienummer (på bunden af højttaleren) Modelnummer (inden i højttalerens gummifod) Købsdato Vi anbefaler, at du opbevarer kvitteringen sammen med denne brugervejledning. 6 - Dansk

7 Indhold Indledning Oversigt... 8 Udpakning... 8 Opsætning Tilslutning af vekselstrøm Tilslutning til netstrøm via ladeholderen.. 10 Tilslutning til netstrøm via højttaleren Parring af en enhed med højttaleren Betjening Tilslutning af en parret enhed Højttalerhukommelse Rydning af hukommelsen Betjeningsknapper Systemstatusindikatorer Brug af AUX-stikket Drift på batteristrøm Kontrol af batteriet Batteribeskyttelsestilstand Opladning af batteriet Tip til placering af højttaleren Vedligeholdelse og pleje Fejlfinding Udskiftning af batteriet Rengøring Kontakt til kundeservice Begrænset garanti Tekniske oplysninger Dansk - 7

8 Indledning Oversigt Tak, fordi du købte højttaleren Bose SoundLink Mini Bluetooth. Hør musik trådløst på din smartphone, tablet, bærbare computer eller en anden Bluetooth - enhed overalt, hvor du ønsker det. Egenskaber Det trådløse Bluetooth-link fjerner behovet for at oprette fysisk forbindelse til din Bluetoothkompatible lydkilde. Det genopladelige litium-ion-batteri sørger for mange timers Bose -ydelse. Med AUX-stikket kan du oprette forbindelse direkte fra din Bluetooth-enhed eller en anden musikkilde til din højttaler. Par op til seks Bluetooth-enheder. Nem at tage med, når du går. Udpakning Kontrollér, at følgende dele er i kassen: Bose SoundLink -minihøjttaler, strømforsyning og ladeholder. Sørg for at gemme alle emballagematerialerne. Det er sikrest at bruge dem til eventuel forsendelse eller transport. Hvis nogle af systemets dele er beskadiget, skal du ikke forsøge at anvende dem. Kontakt straks din autoriserede Bose-forhandler, eller ring til Boses kundeservice. Kontaktoplysninger kan findes på kontaktlisten sidst i denne vejledning. 8 - Dansk

9 Indledning Soundlink Bluetooth -minihøjttaler Strømforsyning Ladeholder Adaptere Dansk - 9

10 Opsætning Tilslutning af vekselstrøm Inden du bruger din Bose SoundLink -minihøjttaler første gang, skal du tilslutte den til en stikkontakt og oplade batteriet. Du kan tilslutte strømkablet til ladeholderen eller direkte til højttaleren. Mens batteriet oplades, kan du begynde at bruge højttaleren. Tilslutning til netstrøm via ladeholderen Ladeholderen udgør en hjemmebase for din Bose SoundLink -minihøjttaler. Du kan tilslutte netstrøm gennem ladeholderen og mens højttaleren er placeret på ladeholderen oplade batteriet. 1. Stræk strømforsyningens stikben ud. 2. Hvis der er behov for det, skal du sætte adapteren for din region på (2a). Hvis du vil fjerne en adapter, skal du trykke tilbage på udløseren og løfte adapteren op og af (2b). 1 2a 2b 10 - Dansk

11 3. Tilslut jævnstrømledningen på strømforsyningen til DC-stikket på opladningsholderen. Opsætning 4. Placer højttaleren på holderen, så stikbenene er placeret korrekt ud for hinanden. Vigtigt! Tving ikke højttaleren ind i holderen. Højttaler til ladeholder-stik Dansk - 11

12 Opsætning 5. Tilslut strømforsyningen til en tændt stikkontakt. Højttaleren udsender en tone som en bekræftelse af, at den er tilsluttet lysnettet, og opladningen begynder. Et blinkende gult batteriikon angiver, at batteriet oplades. Når din Bose SoundLink -minihøjttaler er tilsluttet netstrøm, er den klar til brug. Tilslutning til netstrøm via højttaleren Du kan tilslutte til netstrøm ved at tilslutte jævnstrømsledningen direkte til højttaleren. 1. Følg trin 1 og 2 under Tilslutning af vekselstrøm på side Tilslut jævnstrømledningen på strømforsyningen til stikket DC på Bose SoundLink -minihøjttaleren. 3. Følg trin 5 under Tilslutning af vekselstrøm på side Dansk

13 Parring af en enhed med højttaleren Sådan parres højttaleren med en Bluetooth-enhed: 1. Mens Bluetooth-enheden og Bose SoundLink - minihøjttaleren er tændt, skal du trykke på Bluetooth-knappen på højttaleren for at gøre højttaleren synlig. Bluetooth-indikatoren på Bose SoundLink - minihøjttaleren blinker blåt for at vise, at højttaleren er synlig. 2. Indstil din Bluetooth-enhed til at være synlig, så den kan finde (registrere) Bose SoundLink - minihøjttaleren. Find listen med Bluetoothenheden i enhedens brugergrænseflade. 3. På listen med Bluetooth-enheder skal du vælge den enhed, der hedder Bose Mini SoundLink. Opsætning 4. Hvis Bluetooth-enheden spørger dig om en adgangskode, skal du indtaste 0000 (fire nuller) og trykke på OK. Nogle enheder beder dig også om at acceptere forbindelsen. Din Bluetooth-enhed angiver, når parringen er gennemført. Bose SoundLink -minihøjttaleren angiver, at parringen er gennemført, når Bluetooth-indikatoren skifter fra at blinke blåt til at lyse hvidt, og højttaleren udsender en tone. Dansk - 13

14 Opsætning Bemærk: Hvis du ikke kan parre din enhed, skal du nulstille højttaleren ved at trykke på Lydløs på højttaleren og holde knappen nede i 10 sekunder, indtil indikatorerne blinker kortvarigt. Din Bluetoothenhed frakobles, og SoundLink -minihøjttaleren slukkes. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde Bose SoundLink -minihøjttaleren igen og genoprette forbindelsen. Bemærk: Hvis højttaleren slukkes efter fem minutter, har den ikke fundet din Bluetooth-enhed. Sådan parrer du yderligere enheder: Du kan parre op til seks enheder. Mens Bluetoothenheden og Bose SoundLink -minihøjttaleren er tændt, skal du trykke på Bluetooth-knappen på højttaleren for at gøre højttaleren synlig igen. Følg trin 2-4 under Parring af en enhed med højttaleren på side Dansk

15 Tilslutning af en parret enhed Hvis du vil tilslutte en tidligere parret enhed, skal du tænde enheden og trykke på Bluetooth på Bose SoundLink -minihøjttaleren. Indtil enheden tilsluttes, blinker Bluetooth-indikatoren på højttaleren hvidt. Når højttaleren og Bluetooth-enheden er forbundet, lyser Bluetooth-indikatoren konstant. Bemærk: Hvis højttaleren er synlig (blinker blåt), og du vil tilbage til tilslutningstilstand, skal du trykke på Bluetooth-knappen. Indikatoren blinker hvidt, og Bose SoundLink -minihøjttaleren går i tilslutningstilstand. Højttalerhukommelse Betjening Bose SoundLink -minihøjttalerens hukommelse kan indeholde op til seks parrede enheder. Når hukommelsen er fyldt op med seks parrede enheder, og der parres endnu en enhed, slettes den enhed, som har været brugt for længst tid siden, fra hukommelsen, og den erstattes af den nye parrede enhed. Rydning af hukommelsen Hvis du vil rydde Bose SoundLink -minihøjttalerens hukommelse for alle enheder, skal du trykke på Bluetooth-knappen på højttaleren og holde den nede (i omkring 10 sekunder), indtil du hører en lyd. Alle Bluetooth-enheder ryddes fra Bose SoundLink - minihøjttaleren, og Bose SoundLink -minihøjttaleren bliver synlig. Dansk - 15

16 Betjening Betjeningsknapper Betjeningsknapperne er placeret øverst på højttaleren. Tryk for at tænde eller slukke højttaleren. Tryk og hold inde for at tjekke batteriets opladningstilstand. Se Kontrol af batteriet på side 20. Tryk for at slå lyden fra/til fra højttaleren. Minus (-) reducerer højttalerens lydstyrke. Tryk på knappen, og hold den nede for at blive ved med at reducere lydstyrken. Plus (+) øger højttalerens lydstyrke. Tryk på knappen, og hold den nede for at blive ved med at øge lydstyrken. Kildeindikatoren blinker, mens lydstyrken øges eller reduceres. Når kildeindikatoren blinker to gange, er den maksimale lydstyrke eller minimumslydstyrken nået Dansk

17 Betjening Tryk for at vælge Bluetooth-kilden. Højttaleren forsøger at oprette forbindelse til den senest parrede enhed. Hvis der ikke er nogen parrede enheder, bliver højttaleren synlig. Se Parring af en enhed med højttaleren på side 13. Når Bluetooth er valgt, skal du trykke igen for at gøre højttaleren synlig og tillade parring med en anden Bluetooth-enhed. Tryk igen for at vende tilbage til tilslutningstilstand. Når Bluetooth-kilden er valgt, og der ikke tilsluttes en enhed inden for fem minutter, slukkes højttaleren af sig selv. Systemstatusindikatorer Statusindikatorerne, som findes over knapperne oven på Bose SoundLink -minihøjttaleren, lyser for at angive, når en kilde aktiveres. Tryk for at vælge den kilde, der er tilsluttet AUX-indgangen ( ). Se Brug af AUXstikket på side 18. Dansk - 17

18 Betjening Angiver batteriniveauet eller opladningstilstanden. Se Kontrol af batteriet på side 20. Indikatoren blinker som en angivelse af, at lyden er slået fra. Angiver højttalerens tilstand, når Bluetoothkilden er valgt: Blinker blåt Synlig og klar til at blive parret eller oprette forbindelsen til en enhed igen. Blinker hvidt Forsøger at oprette forbindelse til en parret enhed. Lyser hvidt Forbundet med en parret enhed. Se Parring af en enhed med højttaleren på side 13. Brug af AUX-stikket Du kan bruge din Bose SoundLink -minihøjttaler sammen med alle enheder, der har en hovedtelefoneller lydudgang, f.eks. bærbare digitale musikafspillere. Denne funktion kræver, at du bruger et stereolydkabel med et 3,5 mm-stik i hver ende for at tilslutte enhedens lydudgang til AUX-indgangen på højttaleren. Denne type kabel kan købes i elektronikbutikker. Højttaleren afspiller den kilde, der er tilsluttet AUX-indgangen ( ) Dansk

19 Betjening Sådan bruges AUX-stikket: 1. Tilslut kablet fra lydenheden til stikket (AUX) på siden af Bose SoundLink -minihøjttaleren. 2. Tryk på tænd/sluk-knappen på Bose SoundLink -minihøjttaleren. 3. Tryk på AUX på Bose SoundLink -minihøjttaleren. 4. Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed til tæt på maksimum, og brug derefter Bose SoundLink - minihøjttalerens lydstyrkeknapper til at justere lydstyrken. Bemærk: Hvis en tilsluttet enhed ikke afspiller lyd i 30 minutter, slukkes højttaleren automatisk for at spare på batteristrømmen. Bemærk: Stikket på bunden af højttaleren er kun beregnet til service og afspiller ikke lyd fra en tilsluttet enhed. Dansk - 19

20 Betjening Drift på batteristrøm Batteriets ydeevne varierer afhængigt af det indhold, der afspilles, og af lydstyrken. Ved almindelig brug holder Bose SoundLink -minihøjttalerens batteri i op til 12 timer. Kontrol af batteriet Når højttaleren tændes, bliver batteriindikatoren tændt i 10 sekunder og slukkes derefter for at spare på batteristrømmen. Du kan kontrollere batteriniveauet ved at trykke på tænd/sluk-knappen på højttaleren, holde den nede og holde øje med batteriindikatoren. Grøn: % af fuld opladning eller mere Gul: til 70 % af fuld opladning Rød:...mindre end 20 % (opladning nødvendig) Batteribeskyttelsestilstand Når Bose SoundLink -minihøjttaleren ikke er tilsluttet strøm og ikke bruges i mere end 24 dage, skifter den til batteribeskyttelsestilstand for at spare batteristrøm. Hvis du vil aktivere højttaleren igen, skal du slutte den til vekselstrøm (se Tilslutning af vekselstrøm på side 10). Opladning af batteriet Batteristatusindikatoren på Bose SoundLink - minihøjttaleren blinker rødt, når batteriet skal oplades. Du kan bruge højttaleren, mens batteriet oplades. 20 Dansk

21 Tilslut højttaleren til vekselstrøm for at oplade batteriet. Se Tilslutning af vekselstrøm på side 10. Højttaleren udsender en tone for at bekræfte, at der er tilsluttet strøm. Den anbefalede opladningstid er tre timer for en fuld opladning af batteriet. Batteristatusindikatoren angiver opladningsstatus. Blinker gult:... Batteriet oplades Lyser grønt konstant:... Opladningscyklussen er gennemført Bemærk: Når batteristatusindikatoren blinker rødt, skifter højttaleren muligvis til batteribeskyttelsestilstand, hvis den gemmes væk i længere tid. Betjening Tip til placering af højttaleren Når du bruger Bose SoundLink -minihøjttaleren indendørs, kan lydkvaliteten variere afhængigt af, hvor højttaleren er placeret i et rum. Når du bruger din højttaler udendørs, skal du regne med, at lydkvaliteten ændres, efterhånden som du bevæger dig længere væk fra højttaleren. Brug følgende retningslinjer, når du placerer højttaleren: For at opnå den bedst mulige lyd skal højttalerens forside med Bose -logoet vende mod brugeren. Dansk - 21

22 Betjening For at få den bedste bas skal højttalerens bagside være placeret i nærheden af en væg, men ikke lige op ad væggen. Bassen reduceres, når højttaleren flyttes væk fra væggen. Læg ikke højttaleren på dens bagside. Der kommer lyd både fra enhedens forside og bagside. Placer ikke højttaleren i små områder, der er omsluttet på alle sider med undtagelse af forsiden, da dette vil have en negativ indvirkning på lydkvaliteten. Placer ikke enheden på våde eller snavsede underlag. Placer kun højttaleren på dens gummifod. Hvis højttaleren placeres på en anden side end på gummifoden, kan højttaleren blive beskadiget, og lydkvaliteten kan blive forringet Dansk

23 Vedligeholdelse og pleje Fejlfinding Problem Højttaleren vil ikke tænde (netstrøm) Højttaleren vil ikke tænde (batteristrøm) En parret Bluetooth-enhed kan ikke oprette forbindelse til højttaleren Gør følgende Sørg for, at systemet er tilsluttet en tændt stikkontakt. Sørg for at bruge den Bose-strømforsyning, som fulgte med din højttaler, eller en Bose-tilbehørsoplader, som er designet til SoundLink Mini-højttaleren. Batteriet kan være i beskyttelsestilstand, eller det kan være afladet. Tilslut til en tændt stikkontakt, så batteriet skifter tilbage til driftstilstand igen. Hvis din enhed kræver et kodeord, skal du kontrollere, at du har indtastet det rigtige kodeord. Kontroller, at Bluetooth-funktionaliteten er slået til eller aktiveret på kildeenheden. Din Bluetooth-enhed er muligvis uden for rækkevidde prøv at flytte den tættere på højttaleren. Hvis det er muligt, skal du slukke alle andre Bluetooth-enheder i nærheden eller deaktivere deres Bluetoothfunktionalitet. Nulstil højttaleren. Tryk på Lydløs-knappen i ti sekunder, indtil indikatorerne blinker kortvarigt. Din Bluetoothenhed frakobles, og SoundLink -minihøjttaleren slukkes. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde højttaleren igen, og opret forbindelse igen. Ryd højttalerens hukommelse (se Rydning af hukommelsen på side 15). Par Bluetooth-enheden og højttaleren igen. Sluk, tænd igen, og opret forbindelse igen. Dansk - 23

24 Vedligeholdelse og pleje Problem Højttaleren angiver, at der er en forbindelse, men den afspiller ikke musik Ingen lyd fra en Bluetooth-enhed Gør følgende Sørg for, at enheden er tilsluttet højttaleren. Sørg for, at lydenhedens kontrolelementer for transport er sat til afspilning af lyd. Kontroller, at højttalerens lyd ikke er slået fra, og at der er skruet op for højttalerens lydstyrke. Kontroller, at Bluetooth-enheden afspiller lyd, og at der er skruet op for enhedens lydstyrke. Sluk eller deaktiver Bluetooth-funktionaliteten på alle andre parrede enheder i nærheden (herunder Bose - foretrukne enheder), og tilslut den enhed, som du vil lytte til. Sluk højttaleren, og tænd den derefter igen. Sørg for, at enheden er tilsluttet højttaleren. Kontroller, at højttalerens lyd ikke er slået fra, og at der er skruet op for højttalerens lydstyrke. Kontroller, at Bluetooth-enheden afspiller lyd, og at der er skruet op for enhedens lydstyrke. Din Bluetooth-enhed er muligvis uden for rækkevidde prøv at flytte den tættere på højttaleren. Flyt din Bluetooth-enhed og/eller højttaleren væk fra andre enheder, som genererer elektromagnetisk interferens. Som eksempler kan nævnes trådløse telefoner, mikrobølgeovne, trådløse netværksrouter eller andre Bluetooth-enheder. Hvis det er muligt, skal du slukke alle andre Bluetooth-enheder i nærheden eller deaktivere deres Bluetoothfunktionalitet. Oplysninger om, hvordan din Bluetooth-enhed kan parres med andre Bluetooth-enheder, finder du i brugervejledningen, Hjælp-systemet eller den tekniske support til din enhed. Sluk højttaleren, og tænd den derefter igen Dansk

25 Vedligeholdelse og pleje Problem Højttaleren kan ikke parres med min Bluetooth-enhed Dårlig lydkvalitet fra en AUXenhed Gør følgende Sørg for, at din højttaler er synlig. Tryk på Bluetooth-knappen, indtil Bluetooth-indikatoren langsomt blinker blåt. Sørg for, at din Bluetooth-enheds Bluetooth-funktion er aktiveret. Sørg for at vælge Bose Mini SoundLink på parringslisten på din enhed, og kontroller, at den forbindelse bekræftes af enheden. Din Bluetooth-enhed er muligvis uden for rækkevidde prøv at flytte den tættere på højttaleren. Hvis det er muligt, skal du slukke alle andre Bluetooth-enheder i nærheden eller deaktivere deres Bluetoothfunktionalitet. Oplysninger om, hvordan din Bluetooth-enhed kan parres med andre Bluetooth-enheder, finder du i brugervejledningen, Hjælp-systemet eller den tekniske support til din enhed. Kontroller, at din Bluetooth-enhed understøtter A2DP-profilen (Bluetooth-stereo). Når du opretter forbindelse til en pc eller Mac-computer, skal du sørge for at vælge Bose SoundLink - minihøjttaleren som lydudgangsenhed i enhedens lydindstillingsmenu. Du skal muligvis afspille et musiknummer for at afslutte forbindelsen (yderligere oplysninger kan findes hos enhedsproducenten). Nulstil højttaleren: Tryk på lydløsknappen i ti sekunder. Din Bluetooth-enhed frakobles, og Bose SoundLink -minihøjttaleren slukkes. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde højttaleren igen, og opret forbindelse igen. Søg efter opdateret software til din Bluetooth-enhed, eller besøg owners.bose.com for at søge efter opdateringer til Bose SoundLink -minihøjttaleren. Reducer lydstyrken for AUX-enheden. Sørg for, at 3,5 mm-stikket er sat helt ind i højttaleren. Dansk - 25

26 Vedligeholdelse og pleje Problem Dårlig lydkvalitet fra en Bluetooth-enhed Gør følgende Prøv at tilslutte din Bluetooth-enhed til højttaleren ved hjælp af AUX-stikket. Hvis lydkvaliteten bliver bedre ved hjælp af AUX-stikket, skal du prøve de følgende løsninger. Din Bluetooth-enhed er muligvis uden for rækkevidde prøv at flytte den tættere på Bose SoundLink - minihøjttaleren. Flyt din Bluetooth-enhed væk fra en eventuel enhed, der genererer elektromagnetisk interferens, f.eks. en anden Bluetooth-enhed, en trådløs telefon, en mikrobølgeovn eller en trådløs router. Reducer det antal programmer, der kører på din Bluetooth-enhed. Hvis du kører flere programmer, kan det reducere den mængde interne ressourcer, som er tilgængelige til at transmittere lyd. Ved at lukke mindre vigtige programmer kan du muligvis forbedre lydkvaliteten. Prøv at slukke Wi-Fi for at forbedre lydkvaliteten. Prøv at fjerne din Bluetooth-enhed fra Bose SoundLink -minihøjttaleren ved at deaktivere Bluetooth på din enhed. Par enheden og højttaleren igen. Sluk højttaleren, og tænd den derefter igen. Hvis Bluetooth-enheden er i din lomme, skal du prøve at tage den op og anbringe den et sted, hvor din krop ikke er mellem enheden og Bose SoundLink -minihøjttaleren. Nulstil højttaleren: (1) Tryk på lydløsknappen i 10 sekunder. Bluetooth-enheden frakobles, og højttaleren slukkes. (2) Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde højttaleren igen. Prøv at oprette forbindelse mellem din Bluetooth-enhed og højttaleren igen ved hjælp af AUX-stikket for at kontrollere, at den dårlige lydkvalitet er Bluetooth-relateret. Søg efter opdateret software til din Bluetooth-enhed, eller besøg owners.bose.com for at søge efter opdateringer til Bose SoundLink -minihøjttaleren. Brugere af Apple-enheder skal muligvis justere bitpool-standardindstillingen for Bluetooth-lyd for at forbedre signalkvaliteten. Yderligere oplysninger kan findes på owners.bose.com Dansk

27 Vedligeholdelse og pleje Problem Ingen lyd fra AUX-kilden Gør følgende Kontroller, at den tilsluttede enhed er tændt og afspiller. Tryk på AUX-knappen, og kontroller, at indikatoren for AUX-kilden lyser. Kontroller, at 3,5 mm-stikket er sat helt ind i højttaleren og sat helt ind i kildeenheden. Kontroller, at højttalerens lyd ikke er slået fra, og at der er skruet op for højttalerens lydstyrke. Øg lydstyrken for AUX-enheden. Øg højttalerlydstyrken. Prøv at bruge et andet AUX-kabel. Dansk - 27

28 Vedligeholdelse og pleje Udskiftning af batteriet Batteriet bør udskiftes, når: Batteristatusindikatoren er stadig gul efter ti timers opladning. Batteridriftstiden bliver væsentligt kortere. Brug kun batterier, der er godkendt af Bose. Oplysninger om erstatningsbatterier får du ved at kontakte Bose i dit land/område (gå til for at finde Bosekontaktoplysninger for dit land eller område). Rengøring Du kan rengøre produktets ydre overflade ved at tørre den af med en blød, tør klud. Brug ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsspray. Undgå at spilde væske eller tabe objekter i nogen af åbningerne. Kontakt til kundeservice Hvis du har spørgsmål vedrørende din Bose SoundLink -minihøjttaler, bedes du kontakte din lokale Bose-forhandler. Hvis du vil kontakte Bose direkte, kan du finde kontaktoplysninger på listen bagerst i denne vejledning, eller du kan gå ind på owners.bose.com. 28 Dansk

29 Vedligeholdelse og pleje Begrænset garanti Din Bose SoundLink -minihøjttaler er dækket af en begrænset garanti. Detaljerede oplysninger om den begrænsede garanti findes på produktregistreringskortet, som ligger i æsken. Oplysninger om, hvordan du registrerer, finder du på kortet. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti. Tekniske oplysninger Nominel strømforsyning Input: V, 50/60 Hz 360 ma Output: 12 V DC, maks. 0,833 A Indgangsstrømdata Input: 12 V DC, maks. 0,833 A Mål 2,0" H x 7,1" W x 2,3" D (5,08 cm x 18,03 cm x 5,84 cm) Vægt 0,655 kg (1,44 lb.) Temperaturinterval for brug 0-45 C Bluetooth -ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens. Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance. Dansk - 29

30 Bose Corporation USA Bose Corporation, The Mountain Framingham, MA USA Træffetid (lokal tid): Hverdage fra kl til kl Lørdage fra kl til kl owners.bose.com Canada Bose Limited 280 Hillmount Road, Unit 5 Markham, Ontario Canada L6C 3A Træffetid (lokal tid): Hverdage fra kl til kl Australien Bose Pty Limited, Unit 3/2 Holker Street Newington NSW 2127 Tlf (AU) Tlf (NZ) Fax Belgien Bose N.V., Limesweg 2 B-3700 Tongeren Tlf Fax Kina Bose Greater China Operations 1st Floor, EYON Building, No. 118 East Dong Baoxing Road Shanghai P.R.C. Kina Tlf Fax Danmark Bose A/S, Industrivej Brøndby Tlf Fax Tyskland Bose GmbH Kundenbetreuung Neuenhauser Str. 73 D Nordhorn Tlf Finland Bose Finland Kornetintie 6B Helsinki Tlf Fax Frankrig Bose S.A.S. 12 rue de Témara F Saint Germain en Laye Tlf Fax Dansk

31 Hongkong Suite 1203, Midas Plaza, 1 Iai Yau Street, San Po Kong Kowloon, Hongkong Tlf Indien Bose Corporation India Private Limited The Bose Service Centre C13, Ground Floor SDA Commercial Complex Community Centre New Delhi, Indien Tlf Fax Irland Bose SMS Ltd. Castleblayney Road Carrickmacross, Co Monaghan Tlf Fax (042) Italien Bose S.p.A. Via della Magliana 876 I Roma Tlf Japan Bose K.K. Sumitomo Fudosan Shibuya Garden Tower 5F, Nampeidai-cho Shibuya-ku, Tokyo Tlf Fax Luxembourg Bose N.V. Limesweg 2 B-3700 Tongeren Tlf Fax Mexico Bose de Mexico S. de R.L. de C.V. Paseo de las Palmas # 405 Despacho 204 Lomas de Chapultepec C.P , Mexico D.F., Mexico Tlf. +52 (55) Tlf. +52 (55) Fax +52 (55) Holland Bose B.V. Nijverheidstraat 8 NL-1135 GE Edam Tlf Fax New Zealand Tlf Dansk - 31

32 Bose Corporation Norge Bose A/S Kongsvinger Festning 2213 Kongsvinger Tlf Fax Polen Bose sp. z o.o. ul. Woloska Warszawa Tlf Fax Østrig Bose Ges.m.b.H. Vienna Business Park Wienerbergstrasse 7 (10.OG) A-1100 Vienna Tlf Fax Schweiz Bose AG Hauptstrasse Sissach Tlf Fax Sverige Bose A/S Johannefredsgatan 4 S Mölndal Tlf Fax England Bose Limited 1 Ambley Green Gillingham Business Park GB-Gillingham, Kent ME8 ONJ Tlf Fax Internet global.bose.com 32 - Dansk

33 2013 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA USA AM Rev.00

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT DA/ BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 1 Medfølgende tilbehør 2 Vigtige sikkerhedsoplysninger 3 Kontroller på den øverste del og knapkontroller 5 Kontroller på

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Brugervejledning til HP Envy 15

Brugervejledning til HP Envy 15 Brugervejledning til HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemærke

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Onyx. Trådløst højttalersystem med genopladeligt batteri. Betjeningsvejledning

Onyx. Trådløst højttalersystem med genopladeligt batteri. Betjeningsvejledning Trådløst højttalersystem med genopladeligt batteri Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 BESKRIVELSE OG FUNKTIONER 3 DESIGN OG YDEEVNE 3 TRÅDLØS FORBINDELSE 3 MEDFØLGENDE DELE 3 KONTROLLER

Læs mere

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa.

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse 1. Tilslut 7 Hvad er der i kassen? 8 Hvad du

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave Brugervejledning til Nokia E72 5.1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-530 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind ALPHA ACTIVE 4 Instructions for Use Brugervejledning Instrucciones de uso Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning 0086...with people in mind Dansk Indhold Generel sikkerhed..................................................

Læs mere

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller

Læs mere

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Juni 2010 208-10385-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com

EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com VIGTIGT Brug kun Pleo i tørre indendørs omgivelser. For at undgå elektrisk stød, må hverken Pleo eller batteriladeren nedsænkes eller placeres i vand eller andre

Læs mere

My Book Live. Lagring på din personlige sky Brugervejledning

My Book Live. Lagring på din personlige sky Brugervejledning My Book Live Lagring på din personlige sky Brugervejledning WD Service og Support Hvis du oplever problemer, så skal vi bede dig give os en mulighed for at løse problemet, inden du returnerer produktet.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 925

Brugervejledning Nokia Lumia 925 Brugervejledning Nokia Lumia 925 3.0. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Swipe til

Læs mere