Disse forsikringsvilkår er gældende for forsikringer tegnet i forbindelse med rejsereservation fra og med 1. juni 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Disse forsikringsvilkår er gældende for forsikringer tegnet i forbindelse med rejsereservation fra og med 1. juni 2011."

Transkript

1 Vilkår SRGEU 4756: 1 (DK) Rejseforsikring Disse forsikringsvilkår er gældende for forsikringer tegnet i forbindelse med rejsereservation fra og med 1. juni Definitioner Med rejsens pris menes erlagt betaling til rejsebureauet for rejsearrangementet, dog ikke præmien for denne forsikring, afbestillingsforsikring eller andre forsikringer. Evt. tillægstjenester udover rejsearrangementet såsom teaterbilletter, idrætsbilletter, liftkort og lignende samt golfpakker er ikke dækket af denne forsikring. 2. Hvem er dækket af forsikringen Forsikringen dækker forsikringstageren under forudsætning af, at denne har folkeregisteradresse inden for Norden og er indskrevet i en nordisk forsikringskasse. 3. Forsikringstiden Forsikringen er gældende for det rejsearrangement, der fremgår af den samme faktura som præmien for denne forsikring, dog højst i 30 dage. 4. Hvor er forsikringen gældende Forsikringen er gældende inden for følgende geografiske områder: Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Holland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, De Kanariske Øer, Kanaløerne, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madeira, Malta, Monaco, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. 5. Omfang Forsikringen er alene gældende for rejser med afrejse fra Norden og med den rejselængde, der fremgår af fakturaen for rejsearrangementet, dog højst i 30 dage. Forsikringen forudsætter, at forsikringstageren ved rejse inden for det område, som den offentlige rejsesygesikring dækker, opfylder kravene for at være omfattet af den offentlige rejseforsikring. I modsat tilfælde er forsikringen ikke gældende. 6. Feriegaranti A Hvis du efter rejsens påbegyndelse rammes af en pludselig og uforudset hændelse af en så indgribende karakter, at rejsen af den anledning med rimelighed må aflyses, udbetales der erstatning af rejseomkostningerne for de dage, der pga. det indtrufne forløb er gået tabt. B Hvis du efter rejsens påbegyndelse rammes af akut sygdom og iht. skriftlig lægeerklæring bliver indlagt på sygehus, ordineres sengeleje, hvile på hotelværelset, eller hvis det udtrykkeligt fremgår af lægeerklæringen, at du ikke kan udøve den aktivitet, der var rejsens primære formål, udbetales der erstatning med en dagsandel af rejsens pris for hvert døgn af rejsen, som du ifølge erklæringen har været sengeliggende. Hvis lægeerklæringen ikke indeholder oplysninger om sengeleje, hvile eller afholdenhed fra aktiviteter, som er rejsens hovedsagelige formål, udbetales der maksimalt erstatning for tre tabte feriedage i forbindelse med én eller flere af følgende diagnoser: allergi, infektionssygdomme med feber, sol-/forbrændingsskader eller mavelidelser. Hvis den sygdomsramte ikke er fyldt 15 år, kan en medrejsende få udbetalt erstatning med en dagsandel af rejseomkostningerne pr. rejsedag for at pleje barnet. C Hvis rejseafbrydelsen varer mindst fire dage (mindst to dage ved rejselængde op til tre dage) og overstiger halvdelen af hele den planlagte rejsetid, kan du i stedet for at få udbetalt kontant erstatning for de uudnyttede dage inden for seks måneder vælge en ny rejse til det samme rejsemål hos rejsebureauet til den samme pris, som den afbrudte rejse har kostet. Med rejsens pris menes det beløb, du i forvejen har betalt til rejsebureauet, dog højst kr pr. forsikring. Indtrufne hændelser, diagnoser, behandling m.v. skal bestyrkes igennem skriftlig lægeerklæring fra en autoriseret uvildig læge. Af erklæringen skal dels de pågældende datoer fremgå, således at længden af afbrydelsen kan beregnes, og dels at den opståede situation med rimelighed forhindrer dig i at udnytte rejsen som planlagt. Erstatning kan ikke foregå som både kontant udbetaling og erstatningsrejse. En forudsætning for at der kan udbetales erstatning er, at de indtrufne hændelser ligger uden for din kontrol, og at du før rejsen ikke har kendt til eller burde have kendt til risikoen for, at hændelserne kunne indtræffe.

2 7. Pleje og tandbehandling 7.1 Pleje- og behandlingsomkostninger Hvis du rammes af sygdom eller ulykke på rejsen, kan du i løbet af forsikringsperioden få udbetalt erstatning for de nødvendige og rimelige omkostninger, der opstår på rejsemålet ude for Norden. Før erstatning kan udbetales, kræves det, at symptomerne opstår under rejsen, samt at der søges lægehjælp i udlandet under rejsen. Hvis sygdommen eller ulykken resulterer i plejeomkostninger efter forsikringsperiodens udløb, kan personer, der er indskrevet i en nordisk forsikringskasse, og som er bosat i Norden, også få udbetalt erstatning herfor i op til 60 dage fra første sygedag hhv. datoen for ulykken. En forudsætning for at der kan udbetales erstatning er, at pleje efter hjemkomsten foregår på bopælen og omfattes af det pågældende nordiske lands socialforsikring. Følgende omkostninger erstattes: sygehuspleje og behandlingsomkostninger, som den pågældende læge foreskriver. kiropraktisk behandling, under forudsætning af at den foreskrives af den pågældende læge. omkostninger til tandlægebehandling som følge af ulykker. Behandling og omkostningsforslag skal godkendes af forsikringsselskaber, før behandlingen påbegyndes. Ved øvrigt akut tandbesvær udbetales der erstatning med højst kr for midlertidig behandling hos tandlæge på rejsemålet. Bemærk, at tygge- og bideskader ikke betragtes som ulykker. nødvendige og rimelige omkostninger for lokale rejser i forbindelse med pleje og behandling. 7.2 Hjemrejse på et andet tidspunkt end som planlagt Hvis den pågældende læge på besøgsstedet ordinerer hjemrejse på et andet tidspunkt end som planlagt, kan du få udbetalt erstatning for dine meromkostninger for hjemrejsen eller det forlængede ophold. Både nødvendigheden af hjemrejsen eller det forlængede ophold såvel som transportmåden skal godkendes af forsikringsselskabet i forvejen. Der udbetales ikke erstatning for ny rejse til rejsemålet, når rejsen afbrydes. Tilsvarende erstatning kan også udbetales for nærmeste pårørendes eller alternativt en medrejsendes meromkostninger under forudsætning af, at denne har tegnet samme forsikring, som du har. 7.3 Pårørendes rejse til alvorligt syg eller afdød Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, og behandlende læger vurderer din tilstand som livstruende, udbetales der erstatning for nødvendige og rimelige omkostninger for to af dine nærmeste pårørendes rejser, inkl. logi, fra Norden og tilbage. Til kost udbetales der 100 kr pr. person og dag. Der udbetales erstatning i maks. 60 dage. Hele arrangementet skal på forhånd meddelelses forsikringsselskabet og godkendes. 7.4 Hjemtransport af afdøde eller begravelse på stedet Ved dødsfald uden for bopælen udbetales der erstatning for transport af den afdøde til bopælen i Norden. Der udbetales også erstatning for meromkostninger for nærmeste pårørendes hjemrejse under forudsætning af, at denne har tegnet samme forsikring som den afdøde. Med nærmeste pårørende menes i Norden ægtefælle, sambo, børn, søskende, forældre, bedsteforældre og svigerforældre. Ved dødsfald uden for Norden kan der i stedet for erstatning til hjemtransport udbetales erstatning til begravelsesomkostninger på stedet. Der udbetales højst kr i erstatning. Fælles begrænsninger og undtagelser for Der udbetales ikke erstatning for ulykker, der rammer dig, fordi du deltager i risikofyldte aktiviteter såsom: på forhånd bekendtgjort idrætsudøvelse eller særskilt træning hertil. drageflyvning, bungy-jumping, faldskærmsspring, flyvning i luftballon eller svæveflyvning. bjergbestigning eller aktiviteter, der har karakter af ekspedition. rafting alpinskiløb "off-piste" dykning med flasker sejlads over åbent hav Der udbetales heller ikke erstatning for følgende: Omkostninger for ulykker, der er opstået som følge af erhvervsmæssigt manuelt arbejde. Omkostninger for ulykker, der er opstået, fordi du bevidst har udsat dig selv for en åbenlys risiko for kvæstelser.

3 Omkostninger for medicinske tilstande, der har udvist symptomer, før rejsen påbegyndtes. Der udbetales dog erstatning, hvis der er tale om en medicinsk set akut forværring af helbredstilstanden. Den akutte fase anses for at være forbi, når tilstanden er stabiliseret, også selvom der fortsat finder behandling sted. Omkostninger for planlagte operationer og behandlinger og evt. komplikationer i forbindelse hermed. Omkostninger i forbindelse med graviditet, og som opstår efter den 28. uge i graviditeten. Undtagelsen er også gældende for omkostninger, der opstår før den 29. uge, hvis de opstår i forbindelse med rutinemæssige undersøgelser eller behandlinger, der normalt kan forventes ved en graviditet. Omkostninger for besøg på bade- eller kuransalter eller privat sygepleje i hjemlandet. Omkostninger for ulykker eller sygdom, der forårsages af alvorlige psykiske forstyrrelser, påvirkning af alkohol, øvrige rusmidler, sovemedicin eller narkotika. Omkostninger, der er opstået i forbindelse med rutinemæssige helbreds- eller tandlægeundersøgelser. Omkostninger, der er opstået i forbindelse med selvmord, selvmordsforsøg, kriminelle handlinger eller deltagelse i slagsmål, der ikke kan karakteriseres som selvforsvar. Omkostninger, der er forårsaget, fordi fartøjer eller fly har måttet ændre rejseplan pga. skader eller sygdom fra din side. Omkostninger for ulykker, der opstår som følge af flyvning som andet end passager på et nationalitetsbetegnet flyselskab i linje- eller chartertrafik. Omkostninger for ulykker eller sygdom, der er opstået ved rejse i et område, som Udenrigsministeriet fraråder at rejse til ved tidspunktet for afrejsen. Omkostninger, der kan erstattes fra anden side iht. lovgivning, forvaltning, konvention, EU-aftale, forsikring eller skadeserstatning. 8. Ansvarsforsikring Hvis du uagtsomt forårsager skader på person eller ejendom, kan du få erstatning med op til kr for det skadeskrav, der måtte rejses imod dig. Forsikringen er gældende for dig som privatperson. For ansvarsforsikringen gælder en selvrisiko på 20 %. En forudsætning for, at der kan udbetales fuld erstatning er, at du i forvejen giver forsikringsselskabet eller dettes udsendte repræsentant mulighed for at: fastlægge skyldsspørgsmålet. forhandle med den, der kræver skadeserstatning. føre dit forsvar ved rettergang. Forsikringen betaler i så tilfælde også omkostningerne for retssagen. Undtagelser Forsikringen er gældende ikke for skader, du forvolder med forsæt eller igennem kriminelle handlinger kontraktligt skadeserstatningsansvar eller skader, som du kan gøres ansvarlig for som ejer af ejendomme, lejligheder eller som indehaver af andelslejligheder eller byggegrunde skadesansvar, der rammer dig som indehaver, fører eller bruger af motordrevne køretøjer og anhængere skadesansvar, der rammer dig som indehaver, fører eller bruger af vand- eller luftfartøjer skader på ejendom, der tilhører dig selv ejendomsskader i det omfang, at skaden skal dækkes af primær forsikring skade på ejendom, som du har forvaret, lejet eller lånt eller på anden måde haft i mere end midlertidig varetægt skadeserstatning, der opstår i forbindelse med erhvervs- eller tjenesteudøvelse eller øvrig erhvervsvirksomhed skadeserstatning til den del, du har påtaget dig ansvar for udover den gældende ret til skadeserstatning skader, du har forårsaget på nærmeste pårørende 9. Retshjælpsforsikring Forsikringen erstatter nødvendige og rimelige omkostninger til retssager i udlandet i forbindelse med tvister eller søgsmål, som du som privatperson og rejsende måtte blive inddraget i under forsikringsperioden. Der kan maksimalt udbetales erstatning med kr. For retshjælpsforsikring gælder en selvrisiko på 20 %. En forudsætning for udbetaling af fuld erstatning er, at du på forhånd giver forsikringsselskabet eller dennes udsendte repræsentant mulighed for at godkende dit valg af juridisk bistand. Undtagelser Der udbetales ikke erstatning for omkostninger, der iht. lovgivning, dom, aftale eller anden overenskomst skal betales af en anden. Der udbetales heller ikke erstatning for omkostninger, der opstår som følge af eller i forbindelse med forretningstransaktioner, ejerskab af fast ejendom kontrakter eller overenskomster imellem dig selv og en anden vedr. overtagelse af rettigheder eller skyld imod tredjepart at du er ejer, fører eller bruger af motordrevet køretøj

4 skader, du forvolder med forsæt eller igennem kriminelle handlinger såkaldt contingency fee, eller når omkostningen skyldes målets udfald problemstillinger af familieretslig natur sager, du selv retsforfølger 10. Selvrisikoforsikring Hvis du kommer ud for en hændelse, som giver ret til erstatning iht. rejseforsikringen i din egen privatforsikring/erhvervsforskning, udbetaler forsikringen erstatning med et beløb, der modsvarer en evt. selvrisiko, dog højst kr. Hvis skadesomkostningerne understiger selvrisikoen, får du udbetalt erstatning med op til kr for dine faktiske omkostninger, under forudsætning af at selve skadeshændelsen er omfattet af rejseforsikringen i din privat-/erhvervsforsikring. Erstatningen er begrænset til kr pr. rejse. En forudsætning for, at der kan udbetales erstatning, er, at du ikke overordnet set har kunnet forvente, at hændelsen skulle indtræffe, eller at omkostningen ville opstå. 11. Rejsestartforsikring for ud- og hjemrejsen Hvis du kommer for sent til udrejsens/hjemrejsens udgangspunkt på grund af en pludselig og uforudset ydre hændelse, kan du, mod forevisning af kvittering, få udbetalt erstatning for dine nødvendige og rimelige omkostninger i forhold til at nå frem i tide eller indhente rejseforløbet. Hvis du ikke kan indhente rejseforløbet, får du i stedet dine rejseomkostninger tilbagebetalt. Denne del af forsikringen erstatter op til kr ved udrejsen og op til kr ved hjemrejsen. Før der kan udbetales erstatning, kræves det, at du har været ude i så god tid, at du senest 1½ time før den seneste indcheckningstid (såfremt indcheckning ikke er relevant: afgangstid), hvis alt er gået som planlagt, ville have været på klar ved rejsens udgangspunkt og i øvrigt fulgt de anvisninger, du er blevet oplyst af arrangøren eller lignende. At sove over sig betragtes ikke som en erstatningsberettiget hændelse. Forsinkelsen må ikke skyldes manglende vedligeholdelse af dit private eller lejede motorkøretøj. Erstatning for denne del af forsikringen kan maksimalt udgøre kr pr. forsikring. 12. Forsinkelseserstatning Hvis flyafgang ved udrejse fra Norden forsinkes i mere end seks timer pga. tekniske fejl eller dårligt vejr, udbetales der en erstatning på 200 kr. Overstiger forsinkelsen 18 timer, udbetales der i stedet erstatning svarende til en halv dagsandel af rejsens pris pr. hel 12-timersperiode. Forsinkes flyet på din hjemrejse så meget, at du ikke når en tilslutning, der kan ombookes inden for Norden, kan du mod forevisning af kvittering få udbetalt erstatning for nødvendige og rimelige omkostninger med op til kr til alternativ tilslutning. Såfremt tilslutning samme dag ikke er muligt, kan du også få erstattet nødvendige og rimelige omkostninger til kost og logi. Hvis forsinkelsen overstiger seks timer, udbetales der altid erstatning på mindst 200 kr. Hvis forsinkelsen overstiger 18 timer, udbetales der i stedet 300 kr pr. hel 12-timersperiode. Erstatning for denne del af forsikringen kan maksimalt udgøre kr pr. forsikring. 13. Bagageforsinkelse ved udrejse Hvis din bagage ved udrejse fra Norden forsinkes med mere end seks timer i forhold til din rejses endelige destination, udbetales der mod forevisning af kvittering erstatning på op til kr for nødvendige og rimelige meromkostninger, som du rammes af pga. forsinkelsen. 14. Terrorhandlinger og naturkatastrofer Hvis du på grund af terrorhandlinger eller naturkatastrofer havner i en pludselig og uforudset nødsituation, og der forelægger en umiddelbar fare for liv og helbred, kan der udbetales erstatning for nødvendige og rimelige meromkostninger for evakuering til nærmeste sikre sted i henhold til Udenrigsministeriets anbefalinger. Erstatning for denne del af forsikringen kan maksimalt udgøre kr pr. forsikring. 15. Bagage- og ejendomsforsikring Forsikringen er gældende for skader på eller tab af din bagage pga. en pludselig og uforudset ydre hændelse. Med bagage menes din private ejendom beregnet til personligt brug eller ejendom, som du har lånt før afrejsen, og som har til formål at blive anvendt på rejsen til personlig brug. Der kan maksimalt udbetales kr pr. person, dog højst kr pr. familie, heraf højst 500 kr pr. person i kontakter (pr. familie højst kr) i det omfang, at skaden ikke vedrører tyveri igennem indbrud, overfald eller røveri, hvor erstatning af kontanter højst kan udgøre kr (pr. familie højst kr). Hvis skadet ejendom kan repareres, udbetales der erstatning for reparationsomkostningerne, dog højst med en sum, der svarer til værdien af ejendommen. Selvom den stjålne eller skadede ejendom indgår i en samling eller på anden måde er del af en helhed, udbetales der alene erstatning for den stjålne/skadede genstand. Agtsomhedskrav Før du kan få udbetalt fuld erstatning kræves det, at du er agtsom omkring din ejendom og ikke unødigt udsætter den for skades- eller tyveririsici. Bl.a. skal døre og vinduer altid være korrekt lukkede og låste. Ejendom, der er attraktivt at stjæle eller værdifuld, og som du ikke bærer på dig, skal altid være indelåst i taske, skab eller lignende.

5 Såfremt der forefindes safe/pengeskab, skal dette benyttes. Ejendom, som du bærer på dig, skal du have under direkte opsyn og aldrig forlade den heller ikke i korte øjeblikke. Ejendom, der er attraktiv at stjæle, defineres som ejendom med en værdi, der overstiger kr, og som størrelsesmæssigt er nem at stjæle men også at låse inde. Eksempler: genstande, der helt eller delvist er fremstillet af ædelmetal, ægte perler, ringe, ure, smykker og ædelstene, mobiltelefoner, kameraer, mp3-afspiller eller lignende (også tilbehør og software til sådan ejendom) computere, dvd-afspillere eller lignende bærbare spillekonsoller (også tilbehør og software til sådan ejendom) musikinstrumenter Øvrig værdifuld ejendom, dvs. separate genstande med en værdi, der overstiger kr. Undtagelser for ejendom Forsikringen er gældende ikke for: dyr våben motorkøretøjer, campingvogne eller andre anhænger inkl. udstyr både eller lignende "flydende transportmidler" (med undtagelse af windsurferbrætter) fly eller andre "luftfartøjer" tilbehør til undtagen ejendom Undtagne skadeshændelser Forsikringen er gældende ikke for skader, der opstår som følge af slitage, anvendelse, og selvdestruktion eller ødelæggelse pga. alder skader, der kan opstår som følge af anvendelse af kontokort/kreditkort, telefon-/sim-kort eller lignende, checks, valuta og udnyttelse af konto, uanset om dette kan anses som at være sket på lovlig eller ulovlig vis skader, der er opstået på sportsredskaber under brug af disse ejendom, der forglemmes, tabes eller forlægges, også selvom den senere bliver stjålet skades pga. utilstrækkelig emballering kosmetiske skader, der ikke påvirker brugbarheden Begrænsninger Ejendom, der medbragtes eller indkøbtes under rejsen som gave, erstattes med maksimalt kr. Mobiltelefoner og solbriller erstattes med højst kr pr. skade. Ski og snowboard erstattes med højst kr pr. skade. Erstatning af cd'er og dvd'er/-film foregår iht. tilsvarende dagsværdi, dog højst 50 kr pr. disk og for højst 20 stk. Vurdering af skadet eller mistet ejendom Vurdering af skadet eller mistet ejendom skal ske under hensyntagen til "alder og brug". Det betyder, at der udbetales erstatning i forhold til, hvad tilsvarende ejendom af samme alder og stand koster i handlen. Hvis denne prisbestemmelse af forskellige årsager ikke kan fastsættes, skal prisen for ny, tilsvarende ejendom beregnes med afskrivning for alder og brug på 20 % pr. år regnet fra første år efter erhvervelsen. Konkret indebærer det, at hvis genstanden er ældre end ét år, skal der beregnes afskrivning med 20 % af prisen for en ny genstand. Hvis genstanden er ældre end to år, sker afskrivning med 40 % osv. Afskrivning sker aldrig med mere end 50 %. Der udbetales ikke erstatning for affektionsværdi og eget arbejde, der er lagt i skadet eller mistet ejendom. Genstande, der helt eller delvist er fremstillet af ædelmetal, ægte perler og ædelstene, antikviteter og kunstværker, ægte tæpper og pelse vurderes separat i samråd med fagmand. 16. Ved skade Ved akut behov for hjælp på rejsen skal vores alarmcentral Falck TravelCare kontaktes på telefonnummer , medicinsk assistance døgnet rundt. Skader, der giver ret til erstatning, skal efter hjemkomst anmeldes til: Accept Forsikringsaktiebolag (publ), Box 2068, SE Sundbyberg. Skadesanmeldelsen skal vedlægges de dokumenter, der fremgår af skadesanmeldelsesblanketten. Såfremt den forsikrede undlader at fremsætte erstatningskrav til Accept Försäkringsaktiebolag (publ.) inden for tre måneder efter første gang at have kendt til kravet, udbetales der ingen erstatning. 17. Forsikringsudbyder Accept Forsikringsaktiebolag (publ.), Box 2068 SE Sundbyberg. Virksomhedsregistreringsnr.: Udbetaling Ret til erstatning indtræffer, når den, der gør krav på erstatning, har fuldført sine gældende forpligtelser. Udbetaling

6 skal finde sted inden for 30 dage efter, at den forsikrede har fuldført de forpligtelser, der påhviler vedkommende. For omkostninger, der erstattes af denne forsikring, overtager Accept Forsikringsaktiebolag den forsikredes ret til erstatning fra anden part med pligt til at erstatte skaden eller omkostningen. 19. Force majeure Forsikringsudbydere er ikke ansvarlig for tab eller skader, som har tilknytning til atomkernereaktioner, krig, krigslignende hændelser, borgerkrig, revolution, oprør eller handlinger fra magthavere, som uretmæssigt tager magten, eller forstyrrelser forårsaget af myndighedernes indgriben, strejke, lockout, blokade eller lignende hændelse. 20. Gældende lovgivning Svensk lovgivning er gældende for denne forsikringsaftale. 21. Anke af afgørelse Evt. klager over forsikringsudbyderens afgørelse kan ankes i et skadenævn. Kontakt Accept Försäkringsaktiebolag for at få yderligere oplysninger. Copyright 2011 Accept Försäkringsaktiebolag (publ.)

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Gennemgang af kollektiv Forsikringsprogram 2012 1 DCH s forsikringsprogram: Erhvervsansvarsforsikring Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Hundeansvarsforsikring (Figurantdækning) Kollektiv Ulykkesforsikring

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Gælder for rejser bestilt og betalt fra den 1. april 2005 Hvem dækker forsikringen? Forsikringen dækker indehaveren af Handelsbankens

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

Forsikringsvilkår Afbestillingsforsikring og Rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard

Forsikringsvilkår Afbestillingsforsikring og Rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Forsikringsvilkår Afbestillingsforsikring og Rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Gælder rejser betalt fra den 1. april 2007 til og med den 31. marts 2008. 1. FORSIKRINGENS GENERELLE OMFANG OG

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Gælder for rejser bestilt og betalt fra den 1. april 2006 Hvem dækker forsikringen? Forsikringen dækker indehaveren af Handelsbankens

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Falck Vejhjælp Super. Abonnementsvilkår

Falck Vejhjælp Super. Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Falck Vejhjælp Super Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for Privat. Falck Vejhjælp Super: 1 Sådan er du dækket 2 Hjælp til din bil i Danmark 3 Hjælp til fører

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Årsrejseforsikring, Enkeltrejseforsikring og Årsafbestillingsforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Årsrejseforsikring, Enkeltrejseforsikring og Årsafbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Årsrejseforsikring, Enkeltrejseforsikring og Årsafbestillingsforsikring 1. Akut sygdom 2. Hjemtransport 3. Sygeledsagelse 4. Tilkaldelse 5. Akut tandbehandling 6. Forsikring af bagage

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. februar 2010. Rejseforsikring MasterCard Premium er tegnet i Tryg Forsikring A/S (Tryg) og administreres

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring fra Bupa Global Travel er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

HANDLING! FREMFOR REAKTION!

HANDLING! FREMFOR REAKTION! HANDLING! FREMFOR REAKTION! EN INNOVATIV LØSNING TIL UNDERSTØTTELSE AF JERES KREDITRISIKOSTYRING @rating Service er et hjælpemiddel til hurtig og pålidelig vurdering af jeres forretningsforbindelsers bonitet.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Rejseskade. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby. (skader kan også anmeldes på www.kommuneforsikring.dk)

Rejseskade. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby. (skader kan også anmeldes på www.kommuneforsikring.dk) KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring,

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring, Vareforsikring - Begrænsede danske betingelser 2010 21.04.2010 skal gøre opmærksom på, at disse betingelser er vejledende. Der er således ikke noget til hinder for, at forsikringsselskabet og forsikringstageren

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Selvrisiko-Og Depositumforskiring I Forbindelse Med Billeje. Indhold. Vigtige telefonnumre. Dækningsoversigt

Selvrisiko-Og Depositumforskiring I Forbindelse Med Billeje. Indhold. Vigtige telefonnumre. Dækningsoversigt Selvrisiko-Og Depositumforskiring I Forbindelse Med Billeje Indhold Side Vigtige telefonnumre 1 Dækningsoversigt 1 Vigtige oplysninger 2 Definition af ordene 3 Generelle undtagelser 4 Betingelser 4 Anmeldelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Home and away Udvidet indbodækning under rejse 061213, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K

T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K FORSIKRINGSPOLICE POLICENR. 102827.1 (tillæg #2 til police nr. 102806.1) UM REFERENCE TYPE FORSIKRINGSTAGER

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Rejseforsikring Business MasterCard Guld

Rejseforsikring Business MasterCard Guld Rejseforsikring Business MasterCard Guld Betingelser gældende for Danmark Policenummer 656 9.601.200.008 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. august 2014 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

Anmeldelse Skade på lejet bil

Anmeldelse Skade på lejet bil Skade på lejet bil Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Skadenr. (udfyldes af Codan) Referencenummer: Tlf. arb/privat 581 544 677 3 E-mail CPR-nr. Underskrift Undertegnede

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015 Rejseforsikring Betingelser Rejseforsikring MasterCard Gold Nr. 5015 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Rejseperiode...

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

Vi er med dig. Forretningsrejse

Vi er med dig. Forretningsrejse Vi er med dig overalt Forretningsrejse Ændringsliste 2014 Ændringer til Betingelserne Artikel Fra 2013 Til 2014 1.1 Forsikringen kan tegnes af virksomheder, organisationer og foreninger (forsikringstager),

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa 290413, 0097001048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000

Læs mere

Skadevejledning. for. Randers Kommune

Skadevejledning. for. Randers Kommune for Randers Kommune 06-02-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inddeling... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøreforsikring... 7 Motorkøretøj... 8 Ansvar... 9

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 ec Eurocard Corporate EUROCARD Park Allé 292 Postboks 240 2605 BRØNDBY Tlf: 36 73 71 39 WWW.EUROCARD.DK D10230071 E-070020-1008/v02 FORSIKRINGSBETINGELSER

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn

Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn 6467-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere