Disse forsikringsvilkår er gældende for forsikringer tegnet i forbindelse med rejsereservation fra og med 1. juni 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Disse forsikringsvilkår er gældende for forsikringer tegnet i forbindelse med rejsereservation fra og med 1. juni 2011."

Transkript

1 Vilkår SRGEU 4756: 1 (DK) Rejseforsikring Disse forsikringsvilkår er gældende for forsikringer tegnet i forbindelse med rejsereservation fra og med 1. juni Definitioner Med rejsens pris menes erlagt betaling til rejsebureauet for rejsearrangementet, dog ikke præmien for denne forsikring, afbestillingsforsikring eller andre forsikringer. Evt. tillægstjenester udover rejsearrangementet såsom teaterbilletter, idrætsbilletter, liftkort og lignende samt golfpakker er ikke dækket af denne forsikring. 2. Hvem er dækket af forsikringen Forsikringen dækker forsikringstageren under forudsætning af, at denne har folkeregisteradresse inden for Norden og er indskrevet i en nordisk forsikringskasse. 3. Forsikringstiden Forsikringen er gældende for det rejsearrangement, der fremgår af den samme faktura som præmien for denne forsikring, dog højst i 30 dage. 4. Hvor er forsikringen gældende Forsikringen er gældende inden for følgende geografiske områder: Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Holland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, De Kanariske Øer, Kanaløerne, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madeira, Malta, Monaco, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. 5. Omfang Forsikringen er alene gældende for rejser med afrejse fra Norden og med den rejselængde, der fremgår af fakturaen for rejsearrangementet, dog højst i 30 dage. Forsikringen forudsætter, at forsikringstageren ved rejse inden for det område, som den offentlige rejsesygesikring dækker, opfylder kravene for at være omfattet af den offentlige rejseforsikring. I modsat tilfælde er forsikringen ikke gældende. 6. Feriegaranti A Hvis du efter rejsens påbegyndelse rammes af en pludselig og uforudset hændelse af en så indgribende karakter, at rejsen af den anledning med rimelighed må aflyses, udbetales der erstatning af rejseomkostningerne for de dage, der pga. det indtrufne forløb er gået tabt. B Hvis du efter rejsens påbegyndelse rammes af akut sygdom og iht. skriftlig lægeerklæring bliver indlagt på sygehus, ordineres sengeleje, hvile på hotelværelset, eller hvis det udtrykkeligt fremgår af lægeerklæringen, at du ikke kan udøve den aktivitet, der var rejsens primære formål, udbetales der erstatning med en dagsandel af rejsens pris for hvert døgn af rejsen, som du ifølge erklæringen har været sengeliggende. Hvis lægeerklæringen ikke indeholder oplysninger om sengeleje, hvile eller afholdenhed fra aktiviteter, som er rejsens hovedsagelige formål, udbetales der maksimalt erstatning for tre tabte feriedage i forbindelse med én eller flere af følgende diagnoser: allergi, infektionssygdomme med feber, sol-/forbrændingsskader eller mavelidelser. Hvis den sygdomsramte ikke er fyldt 15 år, kan en medrejsende få udbetalt erstatning med en dagsandel af rejseomkostningerne pr. rejsedag for at pleje barnet. C Hvis rejseafbrydelsen varer mindst fire dage (mindst to dage ved rejselængde op til tre dage) og overstiger halvdelen af hele den planlagte rejsetid, kan du i stedet for at få udbetalt kontant erstatning for de uudnyttede dage inden for seks måneder vælge en ny rejse til det samme rejsemål hos rejsebureauet til den samme pris, som den afbrudte rejse har kostet. Med rejsens pris menes det beløb, du i forvejen har betalt til rejsebureauet, dog højst kr pr. forsikring. Indtrufne hændelser, diagnoser, behandling m.v. skal bestyrkes igennem skriftlig lægeerklæring fra en autoriseret uvildig læge. Af erklæringen skal dels de pågældende datoer fremgå, således at længden af afbrydelsen kan beregnes, og dels at den opståede situation med rimelighed forhindrer dig i at udnytte rejsen som planlagt. Erstatning kan ikke foregå som både kontant udbetaling og erstatningsrejse. En forudsætning for at der kan udbetales erstatning er, at de indtrufne hændelser ligger uden for din kontrol, og at du før rejsen ikke har kendt til eller burde have kendt til risikoen for, at hændelserne kunne indtræffe.

2 7. Pleje og tandbehandling 7.1 Pleje- og behandlingsomkostninger Hvis du rammes af sygdom eller ulykke på rejsen, kan du i løbet af forsikringsperioden få udbetalt erstatning for de nødvendige og rimelige omkostninger, der opstår på rejsemålet ude for Norden. Før erstatning kan udbetales, kræves det, at symptomerne opstår under rejsen, samt at der søges lægehjælp i udlandet under rejsen. Hvis sygdommen eller ulykken resulterer i plejeomkostninger efter forsikringsperiodens udløb, kan personer, der er indskrevet i en nordisk forsikringskasse, og som er bosat i Norden, også få udbetalt erstatning herfor i op til 60 dage fra første sygedag hhv. datoen for ulykken. En forudsætning for at der kan udbetales erstatning er, at pleje efter hjemkomsten foregår på bopælen og omfattes af det pågældende nordiske lands socialforsikring. Følgende omkostninger erstattes: sygehuspleje og behandlingsomkostninger, som den pågældende læge foreskriver. kiropraktisk behandling, under forudsætning af at den foreskrives af den pågældende læge. omkostninger til tandlægebehandling som følge af ulykker. Behandling og omkostningsforslag skal godkendes af forsikringsselskaber, før behandlingen påbegyndes. Ved øvrigt akut tandbesvær udbetales der erstatning med højst kr for midlertidig behandling hos tandlæge på rejsemålet. Bemærk, at tygge- og bideskader ikke betragtes som ulykker. nødvendige og rimelige omkostninger for lokale rejser i forbindelse med pleje og behandling. 7.2 Hjemrejse på et andet tidspunkt end som planlagt Hvis den pågældende læge på besøgsstedet ordinerer hjemrejse på et andet tidspunkt end som planlagt, kan du få udbetalt erstatning for dine meromkostninger for hjemrejsen eller det forlængede ophold. Både nødvendigheden af hjemrejsen eller det forlængede ophold såvel som transportmåden skal godkendes af forsikringsselskabet i forvejen. Der udbetales ikke erstatning for ny rejse til rejsemålet, når rejsen afbrydes. Tilsvarende erstatning kan også udbetales for nærmeste pårørendes eller alternativt en medrejsendes meromkostninger under forudsætning af, at denne har tegnet samme forsikring, som du har. 7.3 Pårørendes rejse til alvorligt syg eller afdød Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, og behandlende læger vurderer din tilstand som livstruende, udbetales der erstatning for nødvendige og rimelige omkostninger for to af dine nærmeste pårørendes rejser, inkl. logi, fra Norden og tilbage. Til kost udbetales der 100 kr pr. person og dag. Der udbetales erstatning i maks. 60 dage. Hele arrangementet skal på forhånd meddelelses forsikringsselskabet og godkendes. 7.4 Hjemtransport af afdøde eller begravelse på stedet Ved dødsfald uden for bopælen udbetales der erstatning for transport af den afdøde til bopælen i Norden. Der udbetales også erstatning for meromkostninger for nærmeste pårørendes hjemrejse under forudsætning af, at denne har tegnet samme forsikring som den afdøde. Med nærmeste pårørende menes i Norden ægtefælle, sambo, børn, søskende, forældre, bedsteforældre og svigerforældre. Ved dødsfald uden for Norden kan der i stedet for erstatning til hjemtransport udbetales erstatning til begravelsesomkostninger på stedet. Der udbetales højst kr i erstatning. Fælles begrænsninger og undtagelser for Der udbetales ikke erstatning for ulykker, der rammer dig, fordi du deltager i risikofyldte aktiviteter såsom: på forhånd bekendtgjort idrætsudøvelse eller særskilt træning hertil. drageflyvning, bungy-jumping, faldskærmsspring, flyvning i luftballon eller svæveflyvning. bjergbestigning eller aktiviteter, der har karakter af ekspedition. rafting alpinskiløb "off-piste" dykning med flasker sejlads over åbent hav Der udbetales heller ikke erstatning for følgende: Omkostninger for ulykker, der er opstået som følge af erhvervsmæssigt manuelt arbejde. Omkostninger for ulykker, der er opstået, fordi du bevidst har udsat dig selv for en åbenlys risiko for kvæstelser.

3 Omkostninger for medicinske tilstande, der har udvist symptomer, før rejsen påbegyndtes. Der udbetales dog erstatning, hvis der er tale om en medicinsk set akut forværring af helbredstilstanden. Den akutte fase anses for at være forbi, når tilstanden er stabiliseret, også selvom der fortsat finder behandling sted. Omkostninger for planlagte operationer og behandlinger og evt. komplikationer i forbindelse hermed. Omkostninger i forbindelse med graviditet, og som opstår efter den 28. uge i graviditeten. Undtagelsen er også gældende for omkostninger, der opstår før den 29. uge, hvis de opstår i forbindelse med rutinemæssige undersøgelser eller behandlinger, der normalt kan forventes ved en graviditet. Omkostninger for besøg på bade- eller kuransalter eller privat sygepleje i hjemlandet. Omkostninger for ulykker eller sygdom, der forårsages af alvorlige psykiske forstyrrelser, påvirkning af alkohol, øvrige rusmidler, sovemedicin eller narkotika. Omkostninger, der er opstået i forbindelse med rutinemæssige helbreds- eller tandlægeundersøgelser. Omkostninger, der er opstået i forbindelse med selvmord, selvmordsforsøg, kriminelle handlinger eller deltagelse i slagsmål, der ikke kan karakteriseres som selvforsvar. Omkostninger, der er forårsaget, fordi fartøjer eller fly har måttet ændre rejseplan pga. skader eller sygdom fra din side. Omkostninger for ulykker, der opstår som følge af flyvning som andet end passager på et nationalitetsbetegnet flyselskab i linje- eller chartertrafik. Omkostninger for ulykker eller sygdom, der er opstået ved rejse i et område, som Udenrigsministeriet fraråder at rejse til ved tidspunktet for afrejsen. Omkostninger, der kan erstattes fra anden side iht. lovgivning, forvaltning, konvention, EU-aftale, forsikring eller skadeserstatning. 8. Ansvarsforsikring Hvis du uagtsomt forårsager skader på person eller ejendom, kan du få erstatning med op til kr for det skadeskrav, der måtte rejses imod dig. Forsikringen er gældende for dig som privatperson. For ansvarsforsikringen gælder en selvrisiko på 20 %. En forudsætning for, at der kan udbetales fuld erstatning er, at du i forvejen giver forsikringsselskabet eller dettes udsendte repræsentant mulighed for at: fastlægge skyldsspørgsmålet. forhandle med den, der kræver skadeserstatning. føre dit forsvar ved rettergang. Forsikringen betaler i så tilfælde også omkostningerne for retssagen. Undtagelser Forsikringen er gældende ikke for skader, du forvolder med forsæt eller igennem kriminelle handlinger kontraktligt skadeserstatningsansvar eller skader, som du kan gøres ansvarlig for som ejer af ejendomme, lejligheder eller som indehaver af andelslejligheder eller byggegrunde skadesansvar, der rammer dig som indehaver, fører eller bruger af motordrevne køretøjer og anhængere skadesansvar, der rammer dig som indehaver, fører eller bruger af vand- eller luftfartøjer skader på ejendom, der tilhører dig selv ejendomsskader i det omfang, at skaden skal dækkes af primær forsikring skade på ejendom, som du har forvaret, lejet eller lånt eller på anden måde haft i mere end midlertidig varetægt skadeserstatning, der opstår i forbindelse med erhvervs- eller tjenesteudøvelse eller øvrig erhvervsvirksomhed skadeserstatning til den del, du har påtaget dig ansvar for udover den gældende ret til skadeserstatning skader, du har forårsaget på nærmeste pårørende 9. Retshjælpsforsikring Forsikringen erstatter nødvendige og rimelige omkostninger til retssager i udlandet i forbindelse med tvister eller søgsmål, som du som privatperson og rejsende måtte blive inddraget i under forsikringsperioden. Der kan maksimalt udbetales erstatning med kr. For retshjælpsforsikring gælder en selvrisiko på 20 %. En forudsætning for udbetaling af fuld erstatning er, at du på forhånd giver forsikringsselskabet eller dennes udsendte repræsentant mulighed for at godkende dit valg af juridisk bistand. Undtagelser Der udbetales ikke erstatning for omkostninger, der iht. lovgivning, dom, aftale eller anden overenskomst skal betales af en anden. Der udbetales heller ikke erstatning for omkostninger, der opstår som følge af eller i forbindelse med forretningstransaktioner, ejerskab af fast ejendom kontrakter eller overenskomster imellem dig selv og en anden vedr. overtagelse af rettigheder eller skyld imod tredjepart at du er ejer, fører eller bruger af motordrevet køretøj

4 skader, du forvolder med forsæt eller igennem kriminelle handlinger såkaldt contingency fee, eller når omkostningen skyldes målets udfald problemstillinger af familieretslig natur sager, du selv retsforfølger 10. Selvrisikoforsikring Hvis du kommer ud for en hændelse, som giver ret til erstatning iht. rejseforsikringen i din egen privatforsikring/erhvervsforskning, udbetaler forsikringen erstatning med et beløb, der modsvarer en evt. selvrisiko, dog højst kr. Hvis skadesomkostningerne understiger selvrisikoen, får du udbetalt erstatning med op til kr for dine faktiske omkostninger, under forudsætning af at selve skadeshændelsen er omfattet af rejseforsikringen i din privat-/erhvervsforsikring. Erstatningen er begrænset til kr pr. rejse. En forudsætning for, at der kan udbetales erstatning, er, at du ikke overordnet set har kunnet forvente, at hændelsen skulle indtræffe, eller at omkostningen ville opstå. 11. Rejsestartforsikring for ud- og hjemrejsen Hvis du kommer for sent til udrejsens/hjemrejsens udgangspunkt på grund af en pludselig og uforudset ydre hændelse, kan du, mod forevisning af kvittering, få udbetalt erstatning for dine nødvendige og rimelige omkostninger i forhold til at nå frem i tide eller indhente rejseforløbet. Hvis du ikke kan indhente rejseforløbet, får du i stedet dine rejseomkostninger tilbagebetalt. Denne del af forsikringen erstatter op til kr ved udrejsen og op til kr ved hjemrejsen. Før der kan udbetales erstatning, kræves det, at du har været ude i så god tid, at du senest 1½ time før den seneste indcheckningstid (såfremt indcheckning ikke er relevant: afgangstid), hvis alt er gået som planlagt, ville have været på klar ved rejsens udgangspunkt og i øvrigt fulgt de anvisninger, du er blevet oplyst af arrangøren eller lignende. At sove over sig betragtes ikke som en erstatningsberettiget hændelse. Forsinkelsen må ikke skyldes manglende vedligeholdelse af dit private eller lejede motorkøretøj. Erstatning for denne del af forsikringen kan maksimalt udgøre kr pr. forsikring. 12. Forsinkelseserstatning Hvis flyafgang ved udrejse fra Norden forsinkes i mere end seks timer pga. tekniske fejl eller dårligt vejr, udbetales der en erstatning på 200 kr. Overstiger forsinkelsen 18 timer, udbetales der i stedet erstatning svarende til en halv dagsandel af rejsens pris pr. hel 12-timersperiode. Forsinkes flyet på din hjemrejse så meget, at du ikke når en tilslutning, der kan ombookes inden for Norden, kan du mod forevisning af kvittering få udbetalt erstatning for nødvendige og rimelige omkostninger med op til kr til alternativ tilslutning. Såfremt tilslutning samme dag ikke er muligt, kan du også få erstattet nødvendige og rimelige omkostninger til kost og logi. Hvis forsinkelsen overstiger seks timer, udbetales der altid erstatning på mindst 200 kr. Hvis forsinkelsen overstiger 18 timer, udbetales der i stedet 300 kr pr. hel 12-timersperiode. Erstatning for denne del af forsikringen kan maksimalt udgøre kr pr. forsikring. 13. Bagageforsinkelse ved udrejse Hvis din bagage ved udrejse fra Norden forsinkes med mere end seks timer i forhold til din rejses endelige destination, udbetales der mod forevisning af kvittering erstatning på op til kr for nødvendige og rimelige meromkostninger, som du rammes af pga. forsinkelsen. 14. Terrorhandlinger og naturkatastrofer Hvis du på grund af terrorhandlinger eller naturkatastrofer havner i en pludselig og uforudset nødsituation, og der forelægger en umiddelbar fare for liv og helbred, kan der udbetales erstatning for nødvendige og rimelige meromkostninger for evakuering til nærmeste sikre sted i henhold til Udenrigsministeriets anbefalinger. Erstatning for denne del af forsikringen kan maksimalt udgøre kr pr. forsikring. 15. Bagage- og ejendomsforsikring Forsikringen er gældende for skader på eller tab af din bagage pga. en pludselig og uforudset ydre hændelse. Med bagage menes din private ejendom beregnet til personligt brug eller ejendom, som du har lånt før afrejsen, og som har til formål at blive anvendt på rejsen til personlig brug. Der kan maksimalt udbetales kr pr. person, dog højst kr pr. familie, heraf højst 500 kr pr. person i kontakter (pr. familie højst kr) i det omfang, at skaden ikke vedrører tyveri igennem indbrud, overfald eller røveri, hvor erstatning af kontanter højst kan udgøre kr (pr. familie højst kr). Hvis skadet ejendom kan repareres, udbetales der erstatning for reparationsomkostningerne, dog højst med en sum, der svarer til værdien af ejendommen. Selvom den stjålne eller skadede ejendom indgår i en samling eller på anden måde er del af en helhed, udbetales der alene erstatning for den stjålne/skadede genstand. Agtsomhedskrav Før du kan få udbetalt fuld erstatning kræves det, at du er agtsom omkring din ejendom og ikke unødigt udsætter den for skades- eller tyveririsici. Bl.a. skal døre og vinduer altid være korrekt lukkede og låste. Ejendom, der er attraktivt at stjæle eller værdifuld, og som du ikke bærer på dig, skal altid være indelåst i taske, skab eller lignende.

5 Såfremt der forefindes safe/pengeskab, skal dette benyttes. Ejendom, som du bærer på dig, skal du have under direkte opsyn og aldrig forlade den heller ikke i korte øjeblikke. Ejendom, der er attraktiv at stjæle, defineres som ejendom med en værdi, der overstiger kr, og som størrelsesmæssigt er nem at stjæle men også at låse inde. Eksempler: genstande, der helt eller delvist er fremstillet af ædelmetal, ægte perler, ringe, ure, smykker og ædelstene, mobiltelefoner, kameraer, mp3-afspiller eller lignende (også tilbehør og software til sådan ejendom) computere, dvd-afspillere eller lignende bærbare spillekonsoller (også tilbehør og software til sådan ejendom) musikinstrumenter Øvrig værdifuld ejendom, dvs. separate genstande med en værdi, der overstiger kr. Undtagelser for ejendom Forsikringen er gældende ikke for: dyr våben motorkøretøjer, campingvogne eller andre anhænger inkl. udstyr både eller lignende "flydende transportmidler" (med undtagelse af windsurferbrætter) fly eller andre "luftfartøjer" tilbehør til undtagen ejendom Undtagne skadeshændelser Forsikringen er gældende ikke for skader, der opstår som følge af slitage, anvendelse, og selvdestruktion eller ødelæggelse pga. alder skader, der kan opstår som følge af anvendelse af kontokort/kreditkort, telefon-/sim-kort eller lignende, checks, valuta og udnyttelse af konto, uanset om dette kan anses som at være sket på lovlig eller ulovlig vis skader, der er opstået på sportsredskaber under brug af disse ejendom, der forglemmes, tabes eller forlægges, også selvom den senere bliver stjålet skades pga. utilstrækkelig emballering kosmetiske skader, der ikke påvirker brugbarheden Begrænsninger Ejendom, der medbragtes eller indkøbtes under rejsen som gave, erstattes med maksimalt kr. Mobiltelefoner og solbriller erstattes med højst kr pr. skade. Ski og snowboard erstattes med højst kr pr. skade. Erstatning af cd'er og dvd'er/-film foregår iht. tilsvarende dagsværdi, dog højst 50 kr pr. disk og for højst 20 stk. Vurdering af skadet eller mistet ejendom Vurdering af skadet eller mistet ejendom skal ske under hensyntagen til "alder og brug". Det betyder, at der udbetales erstatning i forhold til, hvad tilsvarende ejendom af samme alder og stand koster i handlen. Hvis denne prisbestemmelse af forskellige årsager ikke kan fastsættes, skal prisen for ny, tilsvarende ejendom beregnes med afskrivning for alder og brug på 20 % pr. år regnet fra første år efter erhvervelsen. Konkret indebærer det, at hvis genstanden er ældre end ét år, skal der beregnes afskrivning med 20 % af prisen for en ny genstand. Hvis genstanden er ældre end to år, sker afskrivning med 40 % osv. Afskrivning sker aldrig med mere end 50 %. Der udbetales ikke erstatning for affektionsværdi og eget arbejde, der er lagt i skadet eller mistet ejendom. Genstande, der helt eller delvist er fremstillet af ædelmetal, ægte perler og ædelstene, antikviteter og kunstværker, ægte tæpper og pelse vurderes separat i samråd med fagmand. 16. Ved skade Ved akut behov for hjælp på rejsen skal vores alarmcentral Falck TravelCare kontaktes på telefonnummer , medicinsk assistance døgnet rundt. Skader, der giver ret til erstatning, skal efter hjemkomst anmeldes til: Accept Forsikringsaktiebolag (publ), Box 2068, SE Sundbyberg. Skadesanmeldelsen skal vedlægges de dokumenter, der fremgår af skadesanmeldelsesblanketten. Såfremt den forsikrede undlader at fremsætte erstatningskrav til Accept Försäkringsaktiebolag (publ.) inden for tre måneder efter første gang at have kendt til kravet, udbetales der ingen erstatning. 17. Forsikringsudbyder Accept Forsikringsaktiebolag (publ.), Box 2068 SE Sundbyberg. Virksomhedsregistreringsnr.: Udbetaling Ret til erstatning indtræffer, når den, der gør krav på erstatning, har fuldført sine gældende forpligtelser. Udbetaling

6 skal finde sted inden for 30 dage efter, at den forsikrede har fuldført de forpligtelser, der påhviler vedkommende. For omkostninger, der erstattes af denne forsikring, overtager Accept Forsikringsaktiebolag den forsikredes ret til erstatning fra anden part med pligt til at erstatte skaden eller omkostningen. 19. Force majeure Forsikringsudbydere er ikke ansvarlig for tab eller skader, som har tilknytning til atomkernereaktioner, krig, krigslignende hændelser, borgerkrig, revolution, oprør eller handlinger fra magthavere, som uretmæssigt tager magten, eller forstyrrelser forårsaget af myndighedernes indgriben, strejke, lockout, blokade eller lignende hændelse. 20. Gældende lovgivning Svensk lovgivning er gældende for denne forsikringsaftale. 21. Anke af afgørelse Evt. klager over forsikringsudbyderens afgørelse kan ankes i et skadenævn. Kontakt Accept Försäkringsaktiebolag for at få yderligere oplysninger. Copyright 2011 Accept Försäkringsaktiebolag (publ.)

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER Side 1 af 7 1. Hjælp på stedet 2. Rejsestartsforsikring ved udrejse 3. Forsikring af bagage og ejendele 4. Bagageforsinkelse 5. Rejsedokumenter 6. Selvrisikodækning 7. Rejseafbrydelse 8. Privatansvarsforsikring

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr.

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. tættere på Rejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Travel Ung Rejseforsikring

Travel Ung Rejseforsikring tættere på Travel Ung Rejseforsikring Tilknyttet Stjerne MasterCard Travel Ung og Stjerne Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC-UNG-DEBIT Police nr. 69-100038 Almindelige vilkår gældende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum.

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikrings betingelser for sektion A og B Betingelser nr. 01EPL, april 2008 Police nr. 85.0.01.303-0063

Læs mere

Familieforsikring. Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING. FAB-A Side 1. Forsikringsbetingelser FA3-FADL

Familieforsikring. Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING. FAB-A Side 1. Forsikringsbetingelser FA3-FADL FAMILIEFORSIKRING FA3-FADL FAB-A Side 1 Indholdsfortegnelse for Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 3 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 3 2. Hvor dækker forsikringen? 3 Indboforsikringen 4 3. Hvilke

Læs mere

FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT

FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT For øjeblikkelig assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, hjemtransport til Danmark og erstatningslogi vær venlig omgående at kontakte: Falck TravelCare,

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 810

Erhvervsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 810 Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 810 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor man

Læs mere

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Forsikrings betingelser Nr. RF-07 Gældende fra 11. juli 2014 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Elitebillist forsikring

Elitebillist forsikring Elitebillist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Bilforsikring.

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDBOFORSIKRING KØBER

INDBOFORSIKRING KØBER Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING KØBER NEM Forsikring Cvr. 2425 63 83 1 1 Indholdsfortegnelse Indboforsikring Din indboforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2)

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2) P02-01 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II (Forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) Bestående af indboforsikring, ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring,

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS Erhverv E 04 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder:

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder: Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Coverholder: Husejernes Forsikring Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere