Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love - L 58 til Til 1 1) I den under nr. 5 foreslåede affattelse af 10 a, stk. 1, 2. pkt., ændres ordet»jobrettet«til:»selvvalgt«. [Konsekvensændring som følge af ændringsforslaget til nr. 7] 2) Nr. 11 affattes således:»11. Efter 16 indsættes:» 16 a. For personer, der er omfattet af 2, nr. 1, skal arbejdsløshedskassen i de første 6 måneders sammenlagt ledighed afholde mindst 2 individuelle jobsamtaler efter 16 med personen. Ved den første samtale færdiggøres udarbejdelse af personens Min Plan, som herefter skal godkendes af jobcenteret. Ud over samtalerne, skal arbejdsløshedskassen tillige tilbyde personen andre aktiviteter. Stk. 2. Efter de første 6 måneders sammenlagt ledighed skal jobcenteret afholde jobsamtaler, hver gang personen har været ledig i sammenlagt 3 måneder. Stk. 3. Senest når personen har været ledig i sammenlagt 16 måneder, skal der afholdes en jobsamtale ud over jobsamtalerne i stk. 2, hvor jobcenteret skal tilbyde personen en intensiveret indsats. Arbejdsløshedskassen deltager i samtalen, medmindre personen ikke ønsker det. Stk. 4. Jobsamtaler efter stk. 2 kan afholdes tidligere eller op til 2 uger senere end de angivne tidspunkter. Der skal dog være afholdt mindst 4 jobsamtaler hver gang personen har været ledig i sammenlagt 12 måneder. Stk. 5. Jobsamtaler efter stk. 1 og 2 kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis personen deltager i tilbud efter kapitel Stk. 6. Samtalen efter 26 a, stk. 3, 2. pkt., kan træde i stedet for en jobsamtale efter stk. 1. Stk. 7. Personer skal selv booke jobsamtaler efter stk. 1 i arbejdsløshedskassernes bookningssystemer og jobsamtaler efter stk. 2 på "Min side" på Jobnet. Arbejdsløshedskassen henholdsvis jobcenteret kan dog efter en konkret vurdering fratage en person retten til selvbooking, hvis det vurderes, at personen booker jobsamtaler på anden måde end aftalt eller på en måde, som det vurderes vil medføre, at kontaktforløbet ikke kan gennemføres efter hensigten. Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om selvbooking og om afmelding som arbejdssøgende, hvis en person ikke selv booker jobsamtaler, samt om fritagelse af personer fra pligten til selv at skulle booke jobsamtaler.««[ændring af kontaktforløb for dagpengemodtagere, således at arbejdsløshedskassen afholder kontaktforløbet med dagpengemodtagere de første 6 måneder, hvor dagpengemodtagerne skal deltage i 2 jobsamtaler i deres arbejdsløshedskasse]

2 3) Nr. 14 affattes således:» ophæves.«[konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 2] 4) Nr. 16, 22 og 70, udgår. [Konsekvensændringer som følge af ændringerne fra jobrettet uddannelse til selvvalgt uddannelse] 5) I det under nr. 17 foreslåede 21, stk. 3, ændres ordene»jobsamtalerne under kontaktforløbet«til:»jobsamtalen efter 16 a, stk. 4«. [Konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 2] 6) Nr. 21 udgår. [Rådighedsafprøvende tilbud for dagpengemodtagere udgår af lovgivningen] 7) Nr. 23 affattes således:» a affattes således:» 26 a. Personer, der er omfattet af 2, nr. 1, kan i op til 6 uger efter eget valg deltage i et selvvalgt kursus eller et selvvalgt uddannelsesforløb, der fremgår af en positivliste, jf. stk. 8. Stk. 2. Uddannelsen skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed for personer, der er fyldt 25 år, og inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for personer, der ikke er fyldt 25 år. Stk. 3. Personen skal ved første jobsamtale have vejledning i arbejdsløshedskassen om valg af uddannelse efter positivlisten i stk. 8, hvis personen efterspørger det. Hvis personen tilkendegiver ønske om at benytte retten forud for første jobsamtale og efter cv-samtalen i arbejdsløshedskassen, jf. 14, skal personen hurtigst muligt og senest en uge efter tilkendegivelsen til en samtale i arbejdsløshedskassen om vejledning om valg af selvvalgt uddannelse. I perioden fra den 1. januar 2015 til den 1. juli 2015 foretages vejledningen efter 1. og 2. pkt. af jobcenteret. Stk. 4. Uanset stk. 3 kan en person, der er omfattet af stk. 1, som er påbegyndt en uddannelse i en opsigelsesperiode, ved ledighedens indtræden fortsætte med uddannelsen som selvvalgt uddannelse i op til 6 uger fra første ledighedsdag, forudsat at uddannelsen kan tages som selvvalgt uddannelse. Stk. 5. Kursusprisen for videregående uddannelser på positivlisten, jf. stk. 8, må ikke overstige et prisloft på ,50 kr. eksklusive moms pr. årselev svarende til 3.780,86 kr. pr. fuldtidsuge (2015-niveau). Prisloftet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Stk. 6. Under deltagelse i selvvalgt uddannelse modtager personen dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Stk. 7. Arbejdsløshedskasserne træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at få uddannelse efter dette kapitel er opfyldt.

3 Stk. 8. Beskæftigelsesministeren udarbejder en landsdækkende positivliste med inddragelse af Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet og efter høring af Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet), Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser og Beskæftigelsesrådet. Den landsdækkende positivliste indeholder alle arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., dog undtaget Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) og afgrænser i øvrigt, hvilke kurser og uddannelsesforløb det er muligt at deltage i. Stk. 9. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om selvvalgt uddannelse for ledige, administration af ordningen, dækning af deltagerbetaling, betaling af kost og logi samt befordringsgodtgørelse under deltagelse i uddannelse. Stk. 10. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at rådighedsforpligtelsen efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. kan fraviges for personer i selvvalgt uddannelse efter dette kapitel.««[retten til 6 ugers jobrettet uddannelse ændres til 6 ugers selvvalgt uddannelse ud fra positivlisten for alle ledige dagpengemodtagere] 8) I den under nr. 37 foreslåede affattelse af 32 a, 2. pkt., udgår», der er fyldt 30 år«. [Kravet om, at dagpengemodtagere skal være fyldt 30 år for at få ret til realkompetencevurdering, udgår] 9) I den under nr. 39 foreslåede 33 a udgår stk. 2. Stk. 3-5 bliver herefter stk [Kravet om, at erhvervsuddannelser, der gives som tilbud under puljen til uddannelsesløft efter 33 a, skal kunne gennemføres inden for dagpengeperioden, udgår] 10) Det under nr. 39 foreslåede 33 b, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Det regionale arbejdsmarkedsråd udarbejder regionale positivlister, jf. Kapitel 5 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.«[de regionale arbejdsmarkedsråd udarbejder regionale positivlister] 11) Nr udgår. [Konsekvens af ændringsforslag nr. 6] 12) Den under nr. 71 foreslåede affattelse af 73 b, stk. 1, affattes således:» 73 b. Personer, der er visiteret til fleksjob, kan inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed i op til 6 uger deltage i et selvvalgt kursus eller et selvvalgt uddannelsesforløb, der fremgår af en positivliste, jf. 26 a, stk. 8.«[Retten til 6 ugers jobrettet uddannelse ændres til 6 ugers selvvalgt uddannelse ud fra positivlisten for alle ledige fleksjobvisiterede] 13) I den under nr. 71 foreslåede affattelse af 73 b, stk. 4, ændres ordet»jobrettet«til:»selvvalgt«.

4 [Retten til 6 ugers jobrettet uddannelse ændres til 6 ugers selvvalgt uddannelse ud fra positivlisten for alle ledige fleksjobvisiterede] 14) Efter nr. 76 indsættes som nyt nummer:»01. I 84, stk. 1, 1. pkt., ændres:»i hele«til:»efter 85, 87 og 88 i«. [Dagpengemodtagere får fremover ret, men ikke pligt, til mere end et tilbud i dagpengeperioden] 15) Efter nr. 80 indsættes som nyt nummer:»02. Efter 89 indsættes:»ret til efterfølgende tilbud 90. Når en person, der omfattet af 85, 87 og 88 har afsluttet tilbuddet, har personen ret til tilbud efter kapitel 10-12, hvis personen anmoder herom.««[dagpengemodtagere får fremover ret, men ikke pligt, til mere end et tilbud i dagpengeperioden] 16) Nr , 87, 89 og 101 udgår. [Vilkårene for jobrotation fastholdes] 17) Efter nr. 89 indsættes som nyt nummer:»03. I 98 b, stk. 5, udgår ordet»ikke«.«[optjening af dagpengeret under jobrotationsforløb] 18) I den under nr. 94 foreslåede affattelse af 98 g, stk. 1, udgår:»for personer omfattet af 98 e, stk. 1. For personer omfattet af 98 e, stk. 2, udgør tilskuddet 30 kr. pr. time i praktiktiden«[tilskud til arbejdsgivere i voksenlærlinges praktiktid] 19) Nr. 95 affattes således:» g, stk. 2, 1. pkt., affattes således:»tilskuddet i praktikperioder kan gives i hele den aftalte uddannelsesperiode.««[tilskudsperiodens længde under voksenlærlingeordningen] 20) I det under nr. 99 foreslåede 118, stk. 2, indsættes efter» 2, nr. 1«:», medmindre der er tale om særlige forløb for alvorligt syge og ofre for ulykker«. [Kommunerne får ret til driftsrefusion ved vejledning og opkvalificeringsforløb for dagpengemodtagere, hvis der er tale om særlige forløb for alvorligt syge og ofre for ulykker] Til 2

5 21) Nr. 2 udgår. [Konsekvens af ophævelsen af forslaget til 48 a om udbetaling af højst 80 pct. af højeste dagpenge ved deltagelse i et tilbud om erhvervsuddannelse efter 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats] 22) Nr. 3 udgår. [Ledige skal have fuld dagpengesats ved deltagelse i et tilbud om erhvervsuddannelse efter 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.] 23) Efter nr. 6 indsættes som nyt nummer: 01. I 53, stk. 4, indsættes efter 2. pkt.:»dog medregnes beskæftigelse som vikar i forbindelse med jobrotation, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 18 ved opgørelse af arbejdskravet i stk. 2«. [Konsekvens af ændringsforslag nr. 17] 24) Nr. 7 udgår. [Konsekvens af ophævelsen af forslaget til 48 a om udbetaling af højst 80 pct. af højeste dagpenge ved deltagelse i et tilbud om erhvervsuddannelse efter 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats] 25) Nr. 12 udgår. [Sanktion for en eller flere dages udeblivelse fra tilbud udgår.] 26) Nr. 13 udgår. [Konsekvens af, at sanktion for en eller flere dages udeblivelse fra tilbud, udgår.] 27) Nr. 14 udgår. [konsekvens af ophævelsen af forslaget til 48a om udbetaling af højst 80 pct. af højeste dagpenge ved deltagelse i et tilbud om erhvervsuddannelse efter 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der vil herefter ikke være behov for en særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft ] Underændringsforslag til ændringsforslag nr ) I det under nr. 14 forslåede 75 k, stk. 1,1. pkt. ændres ordene: forrentes lånet med 4 pct. årligt til: forrentes lånet ikke. [konsekvens af forslaget om, at lån til uddannelsesløft skal være rentefrit under uddannelsen] 29) Nr. 15 udgår. [Konsekvens af ophævelsen af reglerne om den særlige låneordning i forbindelse med uddannelsesløft.] 30) Nr. 22 udgår. [Konsekvens af ophævelsen af reglerne om den særlige låneordning i forbindelse med uddannelsesløft. Klageadgang for afgørelser truffet om låneordningen ]

6 Til 3 31) Nr. 21 udgår. [Periodesanktion ved en ledighedsydelsesmodtagers udeblivelse fra tilbud udgår.] 32) Nr. 22 udgår. [Opgørelse af periodesanktion ved en ledighedsydelsesmodtagers udeblivelse fra tilbud udgår.] Til 8 33) I stk. 2, udgår følgende numre:»16«og»22«, og»67-71«ændres til:»67-69, 71«, og efter»76«indsættes:»nr «, og»80-99«ændres til:»80-81, 86, 88, 90-99«, og» «og ændres til:» «. [Konsekvens af ændringsforslag nr. 4, og 23] 34) I stk. 4, udgår»og 16 b«og nummer:»21«udgår, og»42-45«ændres til:»45«, og» 52 h, stk. 3, som affattet ved denne lovs 2, nr. 4, 2, nr. 7, 12-16, 22, 3, nr. 8, 9, 21 og 22, «ændres til:» 52 h, stk.3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., som affattet ved denne lovs 2, nr. 4, 2, nr. 16, 3, nr. 8, 9, «. [Konsekvens af ændringsforslag nr. 2, 6, 11, 21-22, 24-32] 35) Stk. 1 affattes således: Til 10»Stk. 1. For en person, der er omfattet af 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som den 1. juli 2015 har haft mindre end 6 måneders sammenlagt ledighed, skal arbejdsløshedskassen i perioden frem til det tidspunkt, hvor den sammenlagte ledighed udgør 6 måneder, 1) afholde mindst 2 jobsamtaler efter 16 a, stk. 1, hvis personen ikke har deltaget i jobsamtaler i jobcenteret, 2) afholde mindst 1 jobsamtale efter 16 a, stk. 1, hvis personen har deltaget i 1 jobsamtale i jobcenteret, eller 3) afholde jobsamtaler efter behov,, hvis personen har deltaget i mindst 2 jobsamtaler i jobcenteret.«[konsekvens af ændringsforslag nr. 2] 36) Stk. 3 affattes således:»stk. 3. En person, som inden den 1. januar 2015 havde ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse efter de hidtidige regler, kan benytte sig af retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse efter den i 26 a og 73 b som affattet ved 1, nr. 23 og 71, foreslåede ordning, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Perioder med deltagelse i selvvalgt uddannelse efter de hidtidige regler og efter den foreslåede ordning om selvvalgt uddannelse kan tilsammen højst udgøre i alt 6 uger. Det er tilstrækkeligt, at uddannelsesforløbet kan afsluttes inden for den periode, som uddannelsesforløbet skulle være afsluttet inden for efter de hidtidige regler.«[konsekvens af ændringsforslag nr. 7, 12 og 13]

7 37) Stk. 6-8 og 10 udgår. [Konsekvens af ændringsforslag nr. 16]

8 Bemærkninger Til 1 Til nr. 1 Der er tale om konsekvensændringer som følge af de i nr. 7, 12 og 13 foreslåede ændringer af 6 ugers jobrettet uddannelse til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Til nr. 2 Med forslaget skal kontakten til dagpengemodtagere fremover foregå gennem arbejdsløshedskassen de første 6 måneder. I disse 6 måneder skal der holdes én cv-samtale og 2 samtaler. Der kan holdes flere samtaler, hvis arbejdsløshedskassen og dagpengemodtageren finder det formålstjenligt. Dagpengemodtagere kan til hver en tid bede om en individuel samtale i arbejdsløshedskassen. Arbejdsløshedskasserne skal desuden tilbyde de ledige andre tilbud end individuelle samtaler, f.eks. workshops og besøg på arbejdspladser. I forslaget foreslås alene ændringer i forhold til de 2 jobsamtaler, der skal holdes i de første 6 måneder, idet det fremgår af gældende lovs 14, at arbejdsløshedskassen allerede i dag holder cv-samtalen med dagpengemodtageren. I overensstemmelse med lovforslaget er det i forslaget forudsat fastholdt, at cvsamtalen med arbejdsløshedskassen fremover skal holdes senest 2 uger fra tilmeldingen, jf. lovforslagets 1, nr. 8. Med forslaget affattes 16 a på ny, mens 16 b udgår. Det foreslås i stk.1, at arbejdsløshedskassen i de første 6 måneders sammenlagt ledighed skal afholde mindst 2 individuelle jobsamtaler med dagpengemodtageren, og at arbejdsløshedskassen herunder skal tilbyde dagpengemodtageren andre aktiviteter. I overensstemmelse med gældende 15, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal aktiviteterne gives under hensyn til personens ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov med henblik på, at dagpengemodtageren hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse. Det foreslås videre, at udarbejdelse af personens Min Plan færdiggøres ved den første samtale med arbejdsløshedskassen. Personens Min Plan skal herefter godkendes af jobcenteret og er først herefter fastlagt. Det foreslås således, at det fortsat er jobcenteret, der giver og betaler for tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til den enkelte dagpengemodtager. Det foreslås, at arbejdsløshedskassen i hele ledighedsperioden skal holde rådighedssamtaler efter behov. Det foreslås, at der med hjemmel i gældende 62, stk. 6, og 65, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. kan fastsættes nærmere regler i bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. og bekendtgørelse om rådighed om rådighedssamtalerne. Forslaget til stk. 2-8 er i overensstemmelse med forslaget til 16 a, stk. 2-8, i lovforslag L 58. Det foreslås således i overensstemmelse med lovforslaget, at 1) jobcenteret efter de første 6 måneders sammenlagt ledighed skal holde jobsamtaler med dagpengemodtageren, hver gang dagpengemodtageren har været ledig i sammenlagt 3 måneder, og at disse samtaler i et vist omfang kan afholdes fleksibelt,

9 2) der skal holdes en jobsamtale senest efter 16 måneders sammenlagt ledighed, hvor jobcenteret skal tilbyde dagpengemodtageren en intensiveret indsats, og hvor arbejdsløshedskassen deltager i samtalen, medmindre dagpengemodtageren ikke ønsker det, 3) jobsamtalerne under kontaktforløbet - i overensstemmelse med gældende regler - kan holdes på anden måde end ved personligt fremmøde, hvis dagpengemodtageren deltager i tilbud, 4) at samtalen om selvvalgt uddannelse, som skal afholdes efter 26 a, stk. 3, 2. pkt., kan træde i stedet for en jobsamtale efter stk. 1, 5) at dagpengemodtagerene selv skal booke jobsamtalerne under kontaktforløbet, 6) at selvbookning af jobsamtaler med jobcenteret sker på "Min side" på Jobnet, mens selvbookning af samtaler med arbejdsløshedskasserne sker via arbejdsløshedskassernes bookningssystemer, 7) at der fastsættes nærmere regler om selvbooking og om afmelding som arbejdssøgende, hvis en person ikke selv booker jobsamtaler, samt om fritagelse af personer fra pligten til selv at skulle booke jobsamtaler. Forslagsstilleren skal begrunde ændringsforslaget vedr. det ændrede kontaktforløb yderligere her. Til nr. 3 Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslaget til nr. 2, hvorefter kontaktforløbet ændres således, at kontakten til den enkelte dagpengemodtager fremover foregår gennem arbejdsløshedskassen de første 6 måneder, hvor dagpengemodtageren skal deltage i 2 jobsamtaler i arbejdsløshedskassen. Med forslaget til nr. 1 om ny affattelse af 16 a, er dagpengemodtagerens første jobsamtale med arbejdsløshedskassen omfattet af 16 a, stk. 1. Som konsekvens heraf ophæves lovens 19. Til nr. 4 Der er tale om konsekvensændringer som følge af de i nr. 7, 12 og 13 foreslåede ændringer af 6 ugers jobrettet uddannelse til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Til nr. 5 Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslaget til nr. 2, hvorefter kontaktforløbet ændres således, at kontakten til den enkelte dagpengemodtager fremover foregår gennem arbejdsløshedskassen de første 6 måneder, hvor dagpengemodtageren skal deltage i 2 jobsamtaler i arbejdsløshedskassen. Med forslaget til nr. 2, om, at kontakten de første 6 måneders sammenlagt ledighed skal foregå gennem arbejdsløshedskassen, vil der som konsekvens være behov for at ændre hjemlen, idet der alene vil være behov for at kunne fastsætte regler om arbejdsløshedskassens deltage i den fælles jobsamtale efter senest 16 måneders sammenlagt ledighed. Til nr. 6 Med forslaget fjernes de nye rådighedsafprøvende tilbud for dagpengemodtagere fra lovgivningen. Til nr. 7

10 Det foreslås i stk. 1, at retten til 6 ugers jobrettet uddannelse ændres til 6 ugers selvvalgt uddannelse, som skal gælde for alle dagpengemodtagere og således ikke være målrettet bestemte grupper af dagpengemodtagere. Forslagsstilleren skal begrunde ændringsforslaget om udvidelse af målgruppen yderligere. Det foreslås i stk. 3 som konsekvens af ændringsforslag nr. 2, at arbejdsløshedskassen ved første jobsamtale skal vejlede om 6 ugers selvvalgt uddannelse. Hvis personen forud for første jobsamtale og efter cv-samtalen i arbejdsløshedskassen tilkendegiver ønske om at benytte retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse, skal personen hurtigst muligt og senest en uge efter til en samtale i arbejdsløshedskassen herom. Forslaget om ændringerne af kontaktforløb træder i kraft 1. juli Det foreslås derfor, at vejledningen ved første jobsamtale eller forud for første jobsamtale foretages af jobcenteret i perioden fra den 1. januar 2015 til den 1. juli Det foreslås i stk. 8, at alle arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser) skal fremgå af positivlisten dog undtaget Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU). Positivlisten indeholder dermed AMUkurser og andre udvalgte uddannelsesforløb. Forslagsstilleren skal begrunde ændringsforslaget om indholdet i positivlisten yderligere. Øvrige ændringer i forslaget til 26 a som affattet ved ændringsforslaget til nr. 7 er konsekvensændringer som følge af, at ordningen skal være selvvalgt uddannelse i stedet for jobrettet uddannelse. Til nr. 8 Med forslaget udgår kravet om, at dagpengemodtagere skal være fyldt 30 år, for at have ret til en realkompetencevurdering. Til nr. 9 Med forslaget udgår kravet om, at jobcenteret alene kan give tilbud om en erhvervsuddannelse efter 33 a, hvis hele erhvervsuddannelsen, kan gennemføres inden for dagpengeperioden. Til nr. 10 Med forslaget vil positivlisten til den regionale pulje til korte, erhvervsrettede uddannelser skulle udarbejdes af de regionale arbejdsmarkedsråd. Der henvises i øvrigt til den foreslåede ændring af forslag til 29, nr. 5, i forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. - L 59. Forslagsstilleren skal begrunde yderligere her. Til nr. 11 Der er tale om konsekvensændringer som følge af ændringsforlag nr. 6 om, at rådighedsafprøvende tilbud for dagpengemodtagere udgår af lovgivningen. Til nr. 12 og 13

11 Det foreslås i nr. 12 som konsekvens af forslaget til nr. 7 om at ændre målretning af ordningen om selvvalgt uddannelse til en jobrettet uddannelse til i stedet at være ret til selvvalgt uddannelse for alle dagpengemodtagere på tilsvarende vis at ændre til selvvalgt uddannelse for alle fleksjobvisiterede. Forslagsstilleren skal begrunde ændringsforslaget om udvidelse af målgruppen yderligere. Det foreslåede nr. 13 er en konsekvens af ændring af ordningen fra jobrettet uddannelse til selvvalgt uddannelse. Til nr. 14 og 15 Med forslaget vil dagpengemodtagere fremover have ret (men ikke pligt) til mere end et tilbud i dagpengeperioden. Forslagsstilleren skal begrunde ændringsforslaget om, at dagpengemodtagere fremover skal have ret men ikke pligt til mere end et tilbud, yderligere her. Til nr. 16 Med forslaget bevares de gældende regler om jobrotation for så vidt angår muligheden for at udbetale jobrotationsydelse, hvis den uddannelse, den beskæftigede deltager i, er knyttet til en uddannelsesaftale, der fører frem til en erhvervsuddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om maritime uddannelser, samt hvis der er tale om en uddannelse, der efter beslutning truffet af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan sidestilles med en erhvervsuddannelse. Desuden bevares de gældende regler om kravet til forudgående ledighed, varighed af vikarens ansættelse i jobrotation, samt statsrefusion til kommunerne. Til nr. 17 Med forslaget medregnes arbejde som vikar i forbindelse med jobrotation ved opgørelsen af beskæftigelseskravet efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Til nr. 18 Med forslaget vil størrelsen på tilskuddet pr. time i praktikperioden hos arbejdsgivere ikke være afhængigt, om tilskuddet ydes i forhold til en persoen der forud for uddannelsesaftalen har været ledig eller i beskæftigelse. Til nr. 19 Med forslaget kan tilskuddet i praktikperioder gives i hele den aftalte uddannelsesperiode, for såvel ledige som beskæftigede.

12 Til nr. 20 Med forslaget får kommunerne ret til driftsrefusion for vedrørende tilbud om vejledning og opkvalificering, som ikke er ordinær uddannelse, til dagpengemodtagere, hvis der er tale om særlige forløb for alvorligt syge og ofre for ulykker, fx afklaringsforløb. Det bemærkes, at undtagelsen alene omfatter tilfælde, hvor jobcenteret (kommunen) giver sådanne tilbud til en dagpengemodtager. Det bemærkes videre, at det bl.a. er en betingelse for at modtage dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., at en person uanset en alvorlig sygdom eller ulykke kan opfylder kravene om at kunne stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Som følge af lov nr. 720 af 25. juni 2014 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love, kan dagpengemodtagere, som forud for sygdommen er tilmeldt som jobsøgende hos jobcenteret, og som bliver syge fra den 5. januar 2015, dog fortsætte med at modtage arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom. Ved sygdom ud over 14 dage overgår dagpengemodtageren til at modtage sygedagpenge fra kommunen efter reglerne i lov om sygedagpenge. Personer, der arbejder på nedsat tid og modtager supplerende dagpenge, overgår dog til sygedagpenge fra kommunen fra første sygedag. Til 2 Til nr. 21 Forslaget er en konsekvens af forslaget til ophævelsen af nr. 22 vedrørende 48 a om udbetaling af højst 80 pct. af højeste dagpenge ved deltagelse i et tilbud om erhvervsuddannelse efter 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Til nr. 22 Med forslaget vil dagpengemodtagere kunne modtage fuld dagpengesats under deltagelse i tilbud om erhvervsuddannelse efter forslaget til 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Med forslaget vil der ikke længere være behov for at fastsætte regler om en lånemodel i forbindelse med deltagelse i tilbud i forbindelses med uddannelsesløftet, herunder om refusion og klage. Til nr. 23 Der er tale om en konsekvensændring som følge af ændringsforslag til nr. 17, hvorefter arbejde som vikar i forbindelse med jobrotation medregnes ved opgørelsen af beskæftigelseskravet efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Til nr. 24 Forslaget er en konsekvens af forslaget til ophævelsen af nr. 22 vedrørende 48a om udbetaling af højst 80 pct. af højeste dagpenge ved deltagelse i et tilbud om erhvervsuddannelse efter 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

13 Til nr. 25 Med forslaget vil dagpengemodtagere ikke sanktioneres, hvis de udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som pågældende er begyndt på. Forslagsstilleren skal begrunde ændringsforslaget om, at sanktionen for udeblivelse fra tilbud udgår, yderligere her. Til nr. 26 Ændringen er en konsekvens af, at forslaget om, at sanktion for en eller flere dages udeblivelse fra tilbud skal udgå. Til 27 Forslaget er en konsekvens af forslaget til ophævelsen af nr. 22 vedrørende 48a om udbetaling af højst 80 pct. af højeste dagpenge ved deltagelse i et tilbud om erhvervsuddannelse efter 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Til nr. 28 Med forslaget vil lån under udbetalt under deltagelse i tilbud om erhvervsuddannelse efter forslaget til 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats være rentefrit. Forslagsstilleren skal begrunde ændringsforslaget om, at lånet skal være rentefrit under deltagelse i tilbud om erhvervsuddannelse, yderligere her. Til nr. 29 Forslaget er en konsekvens af forslaget til ophævelsen af nr. 22 vedrørende 48a om udbetaling af højst 80 pct. af højeste dagpenge ved deltagelse i et tilbud om erhvervsuddannelse efter 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Til nr. 30 Forslaget er en konsekvens af forslaget til ophævelsen af nr. 22 vedrørende 48a om udbetaling af højst 80 pct. af højeste dagpenge ved deltagelse i et tilbud om erhvervsuddannelse efter 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Til 3 Til nr. 31 og 32 Med forslaget vil modtagere af ledighedsydelse ikke sanktioneres, hvis de uden rimelig grund udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller andre tilbud, som kan forbedre mulighederne for at få arbejde. Forslagsstilleren skal begrunde ændringsforslaget om, at sanktionen for udeblivelse fra tilbud udgår, yderligere her. Til 8

14 Til nr. 33 Ikrafttrædelsesbestemmelsen i 8, stk. 2 er tilrettet så den er i overensstemmelse med ændringsforslagets 1, nr , nr. 4, nr nr. 23. Til nr. 34 Ikrafttrædelsesbestemmelsen i 8, stk. 4 er tilrettet så den er i overensstemmelse med ændringsforslagets 1, nr. 2, nr. 6, nr. 11, 2 nr og nr Til 10 Til nr. 35 Der er tale om en konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 2, hvorefter kontaktforløbet ændres således, at kontakten til den enkelte dagpengemodtager fremover skal foregå gennem arbejdsløshedskassen de første 6 måneder, hvor dagpengemodtageren skal deltage i 2 jobsamtaler i arbejdsløshedskassen. Der foreslås derfor en overgangsregel, hvor en dagpengemodtager som er påbegyndt et ledighedsforløb inden 1. juli 2015, skal have mindst 2 jobsamtaler i de første 6 måneders sammenlagt ledighed. Hvis dagpengemodtagere før 1. juli 2015 ikke har deltaget i jobsamtaler i jobcenteret, skal dagpengemodtageren deltage i mindst 2 jobsamtaler i arbejdsløshedskassen. Hvis dagpengemodtageren har deltaget i 1 jobsamtale i jobcenteret, skal dagpengemodtageren deltage i mindst 1 jobsamtale i arbejdsløshedskassen, og hvis dagpengemodtageren har deltaget i mindst 2 jobsamtaler i jobcenteret, skal dagpengemodtageren ikke deltage i jobsamtaler i arbejdsløshedskassen. Til nr. 36 Den foreslåede ændring af overgangsbestemmelsen om 6 ugers jobrettet uddannelse til en overgangsordning om 6 ugers selvvalgt uddannelse er en konsekvensændring som følge af ændringsforslaget nr. 7, 12 og 13 om at ændre ordning med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse til ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse for alle ledige dagpengemodtagere og fleksjobvisiterede. Forslagsstilleren skal begrunde ændringsforslaget yderligere. Til nr. 37 Der er tale om en konsekvensændring som følge af ændringsforslag til 16, hvorefter gældende regler om jobrotation fastholdes.

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige I medfør af 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fastsættes

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Organisering. beskæftigelsesindsatsen og kommunerne skal drøfte tværkommunalt samarbejde med Kommunekontaktrådene (KKR) under KL.

Organisering. beskæftigelsesindsatsen og kommunerne skal drøfte tværkommunalt samarbejde med Kommunekontaktrådene (KKR) under KL. Organisering Dok. Dato: nr.: 14. 180045/14 oktober 2014 Notat Kommunerne konsekvenser skal fremadrettet samarbejde ved beskæftigelsesreformen mere tværkommunalt om beskæftigelsesindsatsen og kommunerne

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016 Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen Baggrund Beskæftigelsesreformen fra 2014: Fokus på et reelt uddannelsesløft til de grupper, som havde mest behov. Nu et par års erfaring med reformens initiativer.

Læs mere

2016/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Forslag. til

2016/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Forslag. til 2016/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13122 Fremsat den

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 10. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1029 af 26/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-003139

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Trepartsaftale på beskæftigelsesministeriets område - om uddannelsesløft, voksenlærlingeordningen

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Reformen har som mål, at Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige får et reelt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 97 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 97 Folketinget Lovforslag nr. L 97 Folketinget 2016-17 Fremsat den 14. december 2016 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 De politiske mål med uddannelse At ledige opnår varig beskæftigelse At ledige kan få reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det At uddannelsesindsatsen målrettes

Læs mere

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v. LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017996 Senere ændringer

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret.

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret. En del af Velfærdsaftalen fra 2006: Ny permanent og enkel jobrotationsordning Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret. Beskæftigede: Målgruppen er beskæftigede,

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Vejledning om obligatorisk selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret og rådighedssamtaler i a-kassen

Vejledning om obligatorisk selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret og rådighedssamtaler i a-kassen VEJ nr 9543 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/08707 Senere

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013 Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Torsdag den 25. september 2013 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LAB - Lov om en

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, arbejdsløshedskasser, beskæftigelsesankenævn

Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, arbejdsløshedskasser, beskæftigelsesankenævn Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, arbejdsløshedskasser, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 415 af 24/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0005810 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST 30/8-13. Forslag til

UDKAST 30/8-13. Forslag til UDKAST 30/8-13 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, målretning

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af xxx om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Samtlige jobcentre, kommuner m. fl. Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Der er en række forskellige ikrafttrædelsesdatoer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Midlertidig forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2012-0018250 Fremsat den 16. november 2012 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet. A-kassernes afholdelse af CV-, vejlednings- og rådighedssamtaler, mens medlemmet er omfattet af en mindre intensiv indsats, deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, deltager i selvvalgt

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love 2014/1 LSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027133 Fremsat

Læs mere

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 895.

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 895. Lovtidende A 2013 Udgivet den 5. juli 2013 4. juli 2013. Nr. 895. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love Beskæftigelsesorganiseringslov: Lov nr. 1482 af 23/12 2014 om organisering og understøttelse

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 1342 af 21/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/10910

Læs mere

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte Enhedslisten på følgende adresse: faglig@enhedslisten.dk

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 16. september 2014. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 12. september 2014. Nr. 990.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 16. september 2014. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 12. september 2014. Nr. 990. Lovtidende A 2014 Udgivet den 16. september 2014 12. september 2014. Nr. 990. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Herved bekendtgøres lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte?

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-21-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 990 af 12/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0025949

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Specialkonsulent Kristian Bak, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Arbejdsmarkedsdirektør Peter Graversen, Arbejdsmarkedskontor SYD Indhold i oplægget

Læs mere

Fremsat den xx. zz 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den xx. zz 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0005869 Udkast 15. maj 2013 Lovforslag nr. Udkast til lovforslag Fremsat den xx. zz 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011. Til jobcentrene m.fl. Orientering om ny forsøgsbekendtgørelse Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Læs mere