SEPTEMBER 2016 BAR SOSU FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEPTEMBER 2016 BAR SOSU FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB"

Transkript

1 SEPTEMBER 2016 BAR SOSU FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB

2

3 FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 5 2 Metode Arbejdsmiljø og helbred Reaktioner fra Arbejdstilsynet 8 3 Resultater Reaktioner fra Arbejdstilsynet Daginstitutioner Døgninstitutioner og hjemmeplejen Hospitaler Læger, tandlæger og dyrlæger 21 4 Konklusion 26 BILAG Bilag A Oversigt over krydsningskørsler 28 Bilag B Krydskørsler: Daginstitutioner 31 Bilag C Krydskørsler: Døgninstitutioner og hjemmepleje 52 Bilag D Krydskørsler: Hospitaler 73 Bilag E Krydskørsler: Læger, tandlæger og dyrlæger 94

4 4 FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB

5 FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB 5 1 Baggrund BAR SOSU ønsker at iværksætte en kampagne til forebyggelse af muskel-skelet besvær (herefter MSB) med speciel fokus på de områder, hvor der er størst risiko for udvikling af MSB. Til at optimere fokusområderne har BAR SOSU fået udarbejdet nogle særkørsler fra besvarelser fra kohorten "Arbejdsmiljø og Helbred 2014" fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Særkørslerne er krydstabeller over besvarelser inden for MSB-området og besvarelser inden for det psykiske arbejdsmiljø. Derudover har Arbejdstilsynet udarbejdet en opgørelse over de reaktioner, de har givet indenfor BAR SOSUs brancheområder fra juli 2014 til juni 2015.

6 6 FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB 2 Metode 2.1 Arbejdsmiljø og helbred Særkørslerne fra "Arbejdsmiljø og Helbred" omfatter en lang række spørgsmål. Af tabellen nedenfor fremgår de spørgsmål, som er udvalgt til genstand for denne rapport. Disse spørgsmål er primært udvalgt på baggrund af hvilke variable, der er lavet krydskørsler med. MSB-VARIABLE (outcome): Hvor fysisk hårdt opfatter du normalt dit nuværende arbejde Har du på grund af smerter været begrænset på dit arbejde inden for de sidste 3 måneder Forestil dig, at din arbejdsevne er 10 points værd, når den er bedst. Hvor mange point vil du give din nuværende arbejdsevne Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for en eller flere arbejdsulykker, som medførte mere end en dags fravær PSYKISKE VARIABLE (eksponering): Hvor ofte har du følt dig stresset i de sidste 2 uger Hvor ofte får du den hjælp og støtte, du har brug for fra din nærmeste leder Hvor ofte samarbejder du og dine kolleger, når der opstår problemer, der kræver løsninger Hvor ofte tages der hensyn til medarbejdere med færre kræfter (f.eks. ældre eller syge) på din arbejdsplads Hvor ofte har du indflydelse på, hvordan du løser dine arbejdsopgaver Hvor ofte bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde Hvor ofte får du den vejledning og instruktion, du behøver for at udføre dit arbejde Bilag A viser en oversigt over de krydsningskørsler, BAR SOSU har fået lavet hos NFA. I oversigten fremgår outcome-variablene med rød tekst, og variablene for psykisk arbejdsmiljø fremgår med blå tekst. Krydserne i oversigten viser hvilke variable, der er lavet krydsningskørsler med. De røde kryds markerer krydsningskørsler mellem to outcome-variable, de blå kryds markerer krydsningskørsler mellem de psykiske variable, og de grønne kryds markerer krydsningskørsler mellem psykiske variable og outcome-variable. Det er de grønne kryds, der er

7 FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB 7 fokus for denne rapport, idet BAR SOSU har lagt vægt på at få data fra NFA, som kunne belyse en eventuel sammenhæng mellem faktorer i det psykiske arbejdsmiljø og udviklingen af MSB. Baggrunden for, at BAR SOSU har lagt vægt herpå er, at forskellige nyere forskningsprojekter har antydet, at der kan være nogle sammenhænge der. BAR SOSU har fået lavet krydsningskørsler for følgende fire branchegrupper: "Daginstitutioner", "Døgninstitutioner og hjemmepleje", "Hospital" samt "Læger, tandlæger og dyrlæger". I analyserne til sammenhæng mellem variable er der ikke anvendt statistiske tests. Der er derimod lavet en sammenligning af andelen af besvarelser inden for de enkelte variable. Når der er mere end 3 gange så mange besvarelser i den ene gruppe sammenlignet med den anden, så definerer vi, at der er en sammenhæng. Tilsvarende når der er mindre end en tredjedel i den ene gruppe sammenlignet med den anden, så definerer vi at der ikke er en sammenhæng. Eksempel: Ses det f.eks. at der for hver gang der er 1 %, der oplever sig begrænset pga. smerter er 20 %, der ikke føler sig begrænset pga. smerter blandt dem, der altid eller ofte får den nødvendige hjælp og støtte. Samtidig med at det ses, at der for hver gang der er 1 %, der føler sig begrænset pga. smerter, er 5 %, der ikke føler sig begrænset pga. smerter blandt dem, der sjældent eller aldrig får den nødvendige hjælp og støtte. Så kan det konkluderes, at der er 4 gange så mange, der ikke føler sig begrænset pga. smerter blandt dem, der altid eller ofte får den nødvendige hjælp og støtte sammenlignet med dem, der sjældent eller aldrig får den nødvendige hjælp og støtte fra nærmeste leder. I et sådant tilfælde er konklusionen, at der kan være en sammenhæng, idet forholdet mellem variablene er på 4 (altså større end 3). Havde forholdet derimod været på 2, ville konklusionen have været, at der ikke var en sammenhæng mellem variablene, (idet gruppen, der altid eller ofte får den nødvendige hjælp ligner gruppen, der sjældent eller aldrig får den nødvendige hjælp meget ift. smerteoplevelse) Metodebetragtninger Tolkningen af data fra NFAs kohorte "Arbejdsmiljø og Helbred" skal ses med følgende styrker og forbehold: "Arbejdsmiljø og Helbred 2014" er en tværsnitsundersøgelse, hvor besvarelsen hidrører fra en afgrænset periode i Det vil sige, at besvarelserne udgør et øjebliksbillede. Om den situation er 'gængs' for delbrancherne, kan kun undersøges ved at sammenligne resultater fortløbende fra flere forskellige år. I "Arbejdsmiljø og Helbred 2014" spørges både til påvirkninger (eksponering) og outcome (smerter, oplevelse af helbred mm.). Ved at spørge til begge i sammen undersøgelse kan der være en tendens til at medarbejdere, der har smerter, besvær mm., vil rapportere påvirkningen større end

8 8 FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB medarbejdere med samme slags arbejde, der ikke har smerter eller besvær. Der er ingen årsagssammenhæng i krydstabellerne. I en krydstabel, hvor "Oplevelse af støtte fra nærmeste leder" sammenstilles med "Hvor mange smerter har du haft inden for de sidste 4 uger", kan man ikke vide, om det at have høj støtte fra nærmeste leder medfører, at medarbejderen har få smerter, eller om det at have få smerter medfører, at man får støtte fra sin nærmeste leder. Der kan således udelukkende siges noget om sammenhængen mellem variablerne. 2.2 Reaktioner fra Arbejdstilsynet De reaktioner, der er fokus på i denne rapport, er de reaktioner, der er givet inden for MSB, ulykker og psykisk arbejdsmiljø ift. følgende fire brancher: "Daginstitutioner", "Døgninstitutioner og hjemmepleje", "Hospital" samt "Læger, tandlæger og dyrlæger" (da det er disse brancher, BAR SOSU har haft fokus på i deres særkørsler fra NFA). I forhold til reaktioner givet inden for MSB er det opgjort hvilke arbejdssituationer, der er grundlaget for reaktionen. Det drejer sig om følgende arbejdssituationerne er: "Personforflytning", "Løft, træk og skub", "Skærmarbejde", "Arbejdsstillinger og bevægelser", "Løft", "Bæring" samt "Træk og skub". Derudover er der en opgørelse over MSB-reaktioner givet inden for de enkelte organisationer i de to delbrancher "Daginstitutioner" og "Døgninstitutioner og hjemmepleje". Inden for "Daginstitutioner" er følgende institutioner opgjort: "Dagcentre mv.", "Børnehaver", "Aldersintegrerede institutioner", "Revalideringsinstitutioner", "Dagplejemødre", "Vuggestuer", "Skolefritidsordninger og fritidshjem", "Fritidsog ungdomsklubber", "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, social og velgørende formål" og "Andre social foranstaltninger uden institutionsophold". Inden for "Døgninstitutioner og hjemmepleje" er følgende institutioner opgjort: "Plejehjem", "Institutionsophold med sygepleje", "Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap", "Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap", "Beskyttede boliger o.l.", "Andre former of institutionsophold", "Hjemmehjælp", "Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede", "Døgninstitutioner for børn og unge", "Flygtninge- og asylcentre", "Husholdninger med ansat medhjælp" samt "Familiepleje". I forhold til reaktioner givet inden for ulykker er det opgjort hvilke arbejdssituationer, der er grundlaget for reaktionen. Det drejer sig om følgende arbejdssituationerne er: "Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr", "Fald til lavere niveau", "Fald og snublen i samme niveau", "Interne færdselsveje", "Nedfald af genstande, sammenstyrtning m.m.", "Manuel håndtering (ikke ergonomi)" og "Øvrige ulykkesrisici".

9 FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB 9 I forhold til reaktioner givet inden for psykisk arbejdsmiljø er det ligeledes opgjort hvilke arbejdssituationer, der er grundlaget for reaktionerne. Det drejer sig om følgende arbejdssituationerne: "Stor arbejdsmængde og tidspres", "Høje følelsesmæssige krav", "Mobning, herunder seksuel chikane", "Vold og traumatiske hændelser", "Øvrige psykisk arbejdsmiljø" samt "Psykisk førstehjælp" Metodebetragtninger Tolkningen af data fra Arbejdstilsynets reaktioner fra juli 2014 til juni 2015 skal ses med følgende styrker og forbehold: De institutioner (virksomheder), der er besøgt, er ikke nødvendigvis udtrukket tilfældigt. De tilsynsførende, der har besøgt institutionerne, ser ikke nødvendigvis de samme arbejdsforhold. De tilsynsførende har selv en faglighed, der kan være styrende for hvilke reaktioner, de giver. Reaktioner inden for risici for MSB og risici for ulykker er reaktioner givet objektivt ud fra den tilsynsførendes observationer. Reaktioner inden for psykisk arbejdsmiljø er reaktioner, der begrundes i ansattes informationer, enten som resultat af interviews eller dialog. Resultaterne er afhængige af, hvilke ansatte der var til stede, da den tilsynsførende var på besøg.

10 10 FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB 3 Resultater 3.1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet I alt dækker hele BAR SOSUs område over syv branchegrupper. BAR SOSU har sat fokus på følgende fire branchegrupper "Daginstitutioner", "Døgninstitutioner og hjemmepleje", "Hospitaler" samt "Læger, Tandlæger og Dyrlæger". Der er i perioden fra juli 2014 til juni 2015 givet i alt reaktioner, hvoraf 85 % af disse (svarende til reaktioner) er givet i de nævnte fire branchegrupper. Tabel 1 viser fordelingen af reaktioner ift. hhv. MSB, psykisk arbejdsmiljø og ulykker i hver branche. F.eks. er 15 % af alle reaktioner inden for "Daginstitutioner" givet som MSB-reaktioner, og 63 % af alle reaktioner inden for "Hospitaler" er givet som reaktioner ift. det psykiske arbejdsmiljø. Tabellen er et udsnit, hvor der udelukkende er inkluderet de branchegrupper og de reaktioner, der er fokus på i nærværende rapport (derfor summer andelene ikke op til 100 %). Tabel 1 Fordeling af Arbejdstilsynets reaktioner ift. branchegruppe og arbejdsmiljøemne. Branchegruppe Psykisk arbejdsmiljø MSB Ulykke (Andel af alle (Andel af alle (Andel af alle reaktioner i den reaktioner i den reaktioner i den givne branche) givne branche) givne branche) Daginstitutioner 15 % 28 % 11 % Døgninstitutioner og hjemmeplejen 20 % 48 % 6 % Hospitaler 11 % 63 % 8 % Læger, tandlæger og dyrlæger 17 % 6 % 7 % Af Tabel 1 fremgår det, at den højeste andel af reaktioner er faldet inden for det psykiske arbejdsmiljø for brancherne "Daginstitutioner", "Døgninstitutioner og hjemmeplejen" og "Hospitaler", mens størstedelen af reaktionerne i branchen "Læger, tandlæger og dyrlæger" er faldet inden for muskelskeletområdet.

11 FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB 11 Der er stor forskel brancherne imellem på hvilken type reaktioner, de har modtaget. Omtrent to tredjedele af alle reaktioner givet på "Hospitaler" og ca. halvdelen af reaktioner givet på "Døgninstitutioner og hjemmepleje" er inden for området psykisk arbejdsmiljø. "Læger, tandlæger og dyrlæger" har fortrinsvis fået reaktioner inden for MSB-området, mens reaktionerne givet til daginstitutioner fordeler sig både inden for MSB, psykisk arbejdsmiljø og ulykker.

12 12 FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB 3.2 Daginstitutioner Analyser af krydstabeller De detaljerede analyser af krydstabeller inden for "Daginstitutioner" er præsenteret i Bilag B. Som resultat af gennemgangen af krydstabellerne ses det, at der på "Daginstitutioner" formentlig kan være nedenstående sammenhænge mellem de forskellige variable. Tabel 2 Sammenhænge mellem MSB-variable og psykiske variable i branchegruppen "Daginstitutioner". (Hvide felter er ikke undersøgt i NFAs særkørsler. Grøn markerer, at der kan være en sammenhæng. Rød markerer, at der formentlig ikke er en sammenhæng). (Tallene i parenteserne refererer til de tal/forhold, der forklares i afsnit 2.1). MSB Hvor fysisk hårdt Har du pga. smer- Forestil dig, at din Har du inden for opfatter du nor- ter været be- arbejdsevne er 10 de sidste 12 må- Psykisk arbejdsmiljø malt dit nuvæ- grænset på dit points værd, når neder været udsat rende arbejde? arbejde inden for den er bedst. for en eller flere de sidste 3 måne- Hvor mange point arbejdsulykker, der? vil du give din som medførte nuværende ar- mere end en dags bejdsevne? fravær? Stress Sammenhæng (4,651) Ledelsesmæssig hjælp og Ingen sammen- Ingen sammen- Sammenhæng Ingen sammen- støtte hæng (1,323) hæng (1,929) (3,075) hæng (1,343) Kollegialt samarbejde Ingen sammen- Ingen sammen- Ingen sammen- Ingen sammen- hæng (1,425) hæng (0,307) hæng (2,4996) hæng (2,2499) Hensyn til medarbejdere Sammenhæng Ingen sammen- Ingen sammen- med færre kræfter (3,296) hæng (2,199) hæng (1,566) Indflydelse Ingen sammen- Ingen sammen- Sammenhæng Ingen sammen- hæng (2,392) hæng (2,597) (4,125) hæng (0,5097) Følelsesmæssigt berørt Ingen sammenhæng (1,838) Vejledning og instruktion Ingen sammen- Ingen sammen- Ingen sammen- Ingen sammen- hæng (1,237) hæng (1,455) hæng (2,193) hæng (2,017) Tabel 2 viser følgende: At der kan være en sammenhæng mellem: "Hensyn til kollegaer med færre kræfter" og "Hvor fysisk hårdt arbejdet opfattes". Dette ses ved, at der er

13 FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB 13 ca. 3 gange så mange, der ikke opfatter deres arbejde som fysisk hårdt blandt dem, der altid eller ofte oplever, at tages hensyn til kollegaer med færre kræfter sammenlignet med dem, der sjældent eller aldrig oplever, at der tages hensyn til kollegaer med færre kræfter (jf. Bilag B). At der kan være en sammenhæng mellem "Stress" og "Begrænset pga. smerter". Dette ses ved, at der er ca. 5 gange så mange, der ikke har følt sig begrænset pga. smerter blandt dem, der sjældent eller aldrig føler sig stresset sammenlignet med dem, der altid eller ofte føler sig stresset (jf. Bilag B) At der er en sammenhæng mellem "Den nødvendige ledelsesmæssig hjælp og støtte" og "Arbejdsevne". Dette ses ved, at der er ca. 3 gange så mange, der vurderer deres arbejdsevne som god blandt dem, der får den nødvendige ledelsesmæssige hjælp og støtte sammenlignet med dem, der ikke får den nødvendige ledelsesmæssige støtte (jf. Bilag B). At der er en sammenhæng mellem "Indflydelse" og "Arbejdsevne". Dette ses ved, at der ca. 4 gange så mange, der vurderer deres arbejdsevne som god blandt dem, der altid eller ofte oplever at have indflydelse på deres opgaveløsning sammenlignet med dem, der sjældent eller aldrig oplever at have indflydelse på opgaveløsningen (jf. Bilag B) Arbejdstilsynets reaktioner Tabel 3 er et uddrag af Tabel 1. Tabellen viser andelen af Arbejdstilsynets reaktioner ift. hhv. MSB, psykisk arbejdsmiljø og ulykker til branchegruppen "Daginstitutioner". Tabel 3 Arbejdstilsynets reaktioner inden for "Daginstitutioner". Branchegruppe MSB Psykisk arbejdsmiljø Ulykker Daginstitutioner 15 % 28 % 11 % En tredjedel af Arbejdstilsynets reaktioner er givet inden for det psykiske arbejdsmiljø og en sjettedel er givet inden for MSB-området. På daginstitutionsområdet er lidt under halvdelen af alle MSB reaktioner givet på grund af "Dårlige arbejdsstillinger" (jf. Tabel 4), og her er den største del givet i børnehaver og aldersintegrerede institutioner. Ca. en fjerdedel af reaktionerne er givet på grund af "Løft, træk og skub situationer" (jf. Tabel 4), og her er det fortrinsvis aldersintegrerede institutioner, børnehaver, dagplejemødre og fritidsog ungdomsklubber, der har fået reaktionerne.

14 14 FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB Tabel 4 Andelen af de samlede ergonomiske reaktioner fordelt inden for de ergonomiske arbejdsfunktioner, de er givet inden for. Bran- che- gruppe Person- Løft, træk og skub forflyt- ning Skærmarbejde Arbejdsstillinger og bevægelser Løft Bæring Træk og skub Daginstitutioner 4 % 26 % 6 % 40 % 13 % 6 % 1 % På daginstitutionsområdet er ca. en tredjedel af alle reaktioner inden for psykisk arbejdsmiljø givet på grund af risici for "Vold og traumatiske hændelser". Ca. en fjerdedel af reaktionerne er givet på grund af "Stor arbejdsmængde og tidspres", mens "Psykisk førstehjælp" og "Mobning og seksuel chikane" udgør under en tiendedel af de samlede reaktioner indenfor branchen (jf. Tabel 5). Tabel 5 Branchegruppe Daginstitutioner Andelen af de samlede psykiske arbejdsmiljøreaktioner inden for de belastningsområder, der er givet indenfor. Stor arbejdsmængde Høje fø- Mobning, Vold og Øvrige Psykisk og lelses- herunder trauma- psykisk første- tidspres mæssige seksuel tiske arbejdsmiljhjælp krav chikane hændelser 23 % 18 % 7 % 34 % 15 % 4 % Risici for ulykker på "Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr" udgør ca. en tredjedel af alle reaktioner inden for ulykkesområdet i daginstitutioner. Endvidere er ca. en fjerdedel af alle ulykkesreaktioner givet på grund af risiko for "Fald og snublen i samme niveau" og ca. en tiendedel af alle reaktioner er karakteriseret som "Øvrige ulykkesrisici" (jf. Tabel 6). Tabel 6 Branchegruppe Daginstitutioner Andelen af de samlede reaktioner af ulykkesrisici fordelt inden for de ulykkesområder, de er givet inden for. Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr Fald til lavere niveau Fald og snublen i samme niveau Interne færdselsveje Nedfald af genstande, sammenstyrtning m.m. Manuel håndtering (ikke ergonomi) Øvrige ulykkesrisici 32 % 16 % 23 % 2 % 9 % 4 % 11 %

15 FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB Døgninstitutioner og hjemmeplejen Analyser af krydstabeller De detaljerede analyser af krydstabeller inden for "Døgninstitutioner og hjemmepleje" er præsenteret i Bilag C. Som resultat af gennemgangen af krydstabellerne ses det, at der på for branchegruppen "Døgninstitutioner og hjemmepleje" formentlig kan være nedenstående sammenhænge mellem de forskellige variable (Tabel 7). Tabel 7 Sammenhænge mellem MSB-variable og psykiske variable i branchegruppen "Døgninstitutioner og hjemmepleje". (Hvide felter er ikke undersøgt i NFAs særkørsler. Grøn markerer, at der kan være en sammenhæng. Rød markerer, at der formentlig ikke er en sammenhæng). (Tallene i parenteserne refererer til de tal/forhold, der forklares i afsnit 2.1). MSB Hvor fysisk hårdt Har du pga. smer- Forestil dig, at din Har du inden for opfatter du nor- ter været be- arbejdsevne er 10 de sidste 12 må- Psykisk arbejdsmiljø malt dit nuværen- grænset på dit points værd, når neder været udsat de arbejde? arbejde inden for den er bedst. for en eller flere de sidste 3 måne- Hvor mange point arbejdsulykker, der? vil du give din som medførte nuværende ar- mere end en dags bejdsevne? fravær? Stress Sammenhæng (5,15) Får hjælp og støtte Ingen sammen- Ingen sammen- Sammenhæng Ingen sammen- hæng (2,978) hæng (2,79) (2,83) hæng (2,21) Kollegialt samarbejde Ingen sammen- Ingen sammen- Sammenhæng Sammenhæng hæng (1,14) hæng (1,35) (8,56) (4,68) Hensyn til medarbejdere Ingen sammen- Ingen sammen- Sammenhæng med færre kræfter hæng (2,65) hæng (2,33) (3,39) Indflydelse Sammenhæng Ingen sammen- Ingen sammen- Sammenhæng (3,42) hæng (0,51) hæng (2,95) (2,999) Følelsesmæssigt berørt Ingen sammenhæng (2,244) Vejledning og instruktion Ikke sammenhæng Sammenhæng Sammenhæng Ingen sammen- (1,399) (3,15) (5,38) hæng (1,58) Tabel 7 viser følgende: At der kan være en sammenhæng mellem: "Indflydelse " og "Hvor fysisk hårdt arbejdet opfattes". Dette ses ved, at der er ca. 3 gange så mange, der ikke opfatter deres arbejde som fysisk hårdt blandt dem, der altid eller ofte oplever at have indflydelse på opgaveløsningen sammenlignet med

16 16 FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB dem, der sjældent eller aldrig oplever at have indflydelse på opgaveløsningen (jf. Bilag C). At der kan være en sammenhæng mellem "Stress" og "Begrænset pga. smerter". Dette ses ved, at der er ca. 5 gange så mange, der ikke har følt sig begrænset pga. smerter blandt dem, der sjældent eller aldrig føler sig stresset sammenlignet med dem, der altid eller ofte føler sig stresset (jf. Bilag C) At der kan være en sammenhæng mellem "Vejledning og instruktion" og "Begrænset pga. smerter". Dette ses ved, at der er ca. 3 gange så mange, der ikke har følt sig begrænset pga. smerter blandt dem, der altid eller ofte får den nødvendige vejledning og instruktion sammenlignet med dem, der sjældent eller ofte får den nødvendige vejledning og instruktion (jf. Bilag C). At der er en sammenhæng mellem "Kollegialt samarbejde" og "Arbejdsevne". Dette ses ved, at der er ca. 9 gange så mange, der vurderer deres arbejdsevne som god blandt dem, der samarbejder med kollegaer ved behov sammenlignet med dem, der ikke samarbejder med kollegaer ved behov (jf. Bilag C). At der kan være en sammenhæng mellem: "Hensyn til kollegaer med færre kræfter" og "Arbejdsevne". Dette ses ved, at der er ca. 3 gange så mange, der vurderer deres arbejdsevne som god blandt dem, der altid eller ofte oplever, at tages hensyn til kollegaer med færre kræfter sammenlignet med dem, der sjældent eller aldrig oplever, at der tages hensyn til kollegaer med færre kræfter (jf. Bilag C). At der kan være en sammenhæng mellem: "Vejledning og instruktion" og "Arbejdsevne". Dette ses ved, at der er ca. 5 gange så mange, der vurderer deres arbejdsevne som god blandt dem, der altid eller ofte oplever at få den nødvendige vejledning og instruktion sammenlignet med dem, der sjældent eller aldrig oplever at få den nødvendige vejledning og instruktion (jf. Bilag C). At der er en sammenhæng mellem "Kollegialt samarbejde" og "Arbejdsulykker". Dette ses ved, at der er ca. 5 gange så mange, der ikke har været ude for en ulykke blandt dem, der samarbejder med kollegaer ved behov sammenlignet med dem, der ikke samarbejder med kollegaer ved behov (jf. Bilag C). At der er en sammenhæng mellem "Indflydelse" og "Arbejdsulykker". Dette ses ved, at der er ca. 3 gange så mange, der ikke har været ude for en ulykke blandt dem, der altid eller ofte har indflydelse på opgaveløsningen sammenlignet med dem, der sjældent eller aldrig har indflydelse på opgaveløsningen (jf. Bilag C).

17 FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB Arbejdstilsynets reaktioner Tabel 8 er et uddrag af Tabel 1. Tabellen viser andelen af Arbejdstilsynets reaktioner ift. hhv. MSB, psykisk arbejdsmiljø og ulykker til branchegruppen "Døgninstitutioner og hjemmepleje". Tabel 8 Arbejdstilsynets reaktioner inden for "Døgninstitutioner og hjemmepleje". Branchegruppe MSB Psykisk arbejdsmiljø Ulykker Døgninstitutioner og hjemmepleje 20 % 48 % 6 % Halvdelen af Arbejdstilsynets reaktioner er givet inden for det psykiske arbejdsmiljø og en 1/5 er inden for MSB området. I branchegruppen "Døgninstitutioner og hjemmepleje" er halvdelen af alle MSBreaktioner givet på grund af "Løft, træk og skub" (jf. Tabel 9). Over halvdelen af disse er givet på plejehjem efterfulgt af hjemmehjælpere og ansatte på døgninstitutioner for personer med fysiske og psykiske handicap. Reaktioner på personforflytninger er givet på plejehjem og i hjemmehjælpen. Tabel 9 Andelen af de samlede ergonomiske reaktioner fordelt inden for de ergonomiske arbejdsfunktioner, de er givet inden for. Branchegruppe Døgninstitutioner og hjemmeplejen Personforflytning Løft, træk og skub Skærm arbejde Arbejdsstillinger og bevægelser Løft Bæring Træk og skub 17 % 51 % 4 % 19 % 4 % 1 % 1 % I branchegruppen er halvdelen af alle reaktioner inden for det psykiske arbejdsmiljø givet på grund af "Høje følelsesmæssige krav", ca. en femtedel af reaktionerne er givet for "Vold og traumatiske hændelser" og ca. en femtedel er givet for "Stor arbejdsmængde og tidspres" (jf. Tabel 10). Tabel 10 Andelen af de samlede psykiske arbejdsmiljøreaktioner fordelt inden for de belastningsområder, de er givet inden for. Branchegruppe Døgninstitutioner og hjemmeplejen Stor arbejdsmængde og tidspres Høje følelsesmæssige krav Mobning, herunder seksuel chikane Vold og traumatiske hændelser Øvrige psykisk arbejdsmiljø Psykisk førstehjælp 17 % 51 % 4 % 19 % 4 % 1 % En tredjedel af alle ulykkesreaktioner er givet til den kategori, der kaldes "Øvrige ulykkesrisici". Endvidere er ca. en femtedel af ulykkesreaktionerne givet for "Fald og snublen i sammen niveau", og en femtedel af ulykkesreaktionerne er givet for "Fald til lavere niveau" (jf. Tabel 11).

18 18 FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB Tabel 11 Andelen af de samlede reaktioner af ulykkesrisici fordelt inden for de ulykkesområder, de er givet inden for. Branchegruppe Døgninstitutioner og hjemmeplejen Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr Fald til lavere niveau Fald og snublen i samme niveau Interne færdselsveje Nedfald af genstande, sammenstyrtning m.m. Manuel håndtering (ikke ergonomi) Øvrige ulykkesrisici 14 % 18 % 18 % 2 % 2 % 12 % 33 % 3.4 Hospitaler Analyser af krydstabeller De detaljerede analyser af krydstabeller inden for "Hospitaler" er præsenteret i Bilag D. Som resultat af gennemgangen af krydstabellerne ses det, at der i branchegruppen "Hospitaler" formentlig kan være nedenstående sammenhænge mellem de forskellige variable (se Tabel 12). Tabel 12 Sammenhænge mellem MSB-variable og psykiske variable i branchegruppen "Hospitaler". (Hvide felter er ikke undersøgt i NFAs særkørsler. Grøn markerer, at der kan være en sammenhæng. Rød markerer, at der formentlig ikke er en sammenhæng). (Tallene i parenteserne refererer til de tal/forhold, der forklares i afsnit 2.1). MSB Hvor fysisk hårdt Har du pga. Forestil dig, at din Har du inden for opfatter du nor- smerter været arbejdsevne er 10 de sidste 12 må- Psykisk arbejdsmiljø malt dit nuværende arbejde? begrænset på dit arbejde inden for points værd, når den er bedst. Hvor neder været udsat for en eller de sidste 3 må- mange point vil du flere arbejds- neder? give din nuværen- ulykker, som de arbejdsevne? medførte mere end en dags fravær? Stress Sammenhæng (4,262) Får hjælp og støtte Ingen sammen- Ingen sammen- Sammenhæng Ingen sammen- hæng (2,172) hæng (2, 8445) (4,783) hæng 2,015 Kollegialt samarbejde Ingen sammen- Sammenhæng Sammenhæng Sammenhæng hæng (1,199) (8,822) (16,907) (3,162)

19 FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB 19 Hensyn til medarbejdere Ingen sammen- Ingen sammen- Sammenhæng med færre kræfter hæng (2,25) hæng (2,856) (2,9627/3,0) Indflydelse Sammenhæng Sammenhæng Sammenhæng Ingen sammen- (3,56) (5,689) (7,246) hæng (1,286) Følelsesmæssigt berørt Ingen sammenhæng (1,378) Vejledning og instrukti- Ingen sammen- Ingen sammen- Ingen sammenhæng Ingen sammen- on hæng (1,157) hæng (2,634) (2,437) hæng (0,841) Tabel 12 viser følgende: At der kan være en sammenhæng mellem: "Indflydelse " og "Hvor fysisk hårdt arbejdet opfattes". Dette ses ved, at der er ca. 4 gange så mange, der ikke opfatter deres arbejde som fysisk hårdt blandt dem, der altid eller ofte oplever at have indflydelse på opgaveløsningen sammenlignet med dem, der sjældent eller aldrig oplever at have indflydelse på opgaveløsningen (jf. Bilag D). At der kan være en sammenhæng mellem "Stress" og "Begrænset pga. smerter". Dette ses ved, at der er ca. 4 gange så mange, der ikke har følt sig begrænset pga. smerter blandt dem, der sjældent eller aldrig føler sig stresset sammenlignet med dem, der altid eller ofte føler sig stresset (jf. Bilag D). At der kan være en sammenhæng mellem "Kollegialt samarbejde" og "Begrænset pga. smerter". Dette ses ved, at der er ca. 8 gange så mange, der ikke har følt sig begrænset pga. smerter blandt dem, der altid eller ofte samarbejder med kollegaer ved behov sammenlignet med dem, der sjældent eller aldrig samarbejder med kollegaer ved behov (jf. Bilag D). At der kan være en sammenhæng mellem "Indflydelse" og "Begrænset pga. smerter". Dette ses ved, at der er ca. 6 gange så mange, der ikke har følt sig begrænset pga. smerter blandt dem, der altid eller ofte oplever at have indflydelse på opgaveløsningen sammenlignet med dem, der sjældent eller aldrig oplever at have indflydelse på opgaveløsningen (jf. Bilag D). At der er en sammenhæng mellem "Den nødvendige ledelsesmæssig hjælp og støtte " og "Arbejdsevne". Dette ses ved, at der er ca. 5 gange så mange, der vurderer deres arbejdsevne som god blandt dem, der får den nødvendige ledelsesmæssige hjælp og støtte sammenlignet med dem, der ikke får den nødvendige ledelsesmæssige hjælp og støtte (jf. Bilag D). At der er en sammenhæng mellem "Kollegialt samarbejde" og "Arbejdsevne". Dette ses ved, at der er ca. 17 gange så mange, der vurderer deres arbejdsevne som god blandt dem, der samarbejder med kollegaer ved behov sammenlignet med dem, der ikke samarbejder med kollegaer ved behov (jf. Bilag D).

20 20 FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB At der kan være en sammenhæng mellem: "Hensyn til kollegaer med færre kræfter" og "Arbejdsevne". Dette ses ved, at der er ca. 3 gange så mange, der vurderer deres arbejdsevne som god blandt dem, der altid eller ofte oplever, at tages hensyn til kollegaer med færre kræfter sammenlignet med dem, der sjældent eller aldrig oplever, at der tages hensyn til kollegaer med færre kræfter (jf. Bilag D). At der er en sammenhæng mellem "Indflydelse" og "Arbejdsevne". Dette ses ved, at der er ca. 7 gange så mange, der vurderer deres arbejdsevne som god blandt dem, der altid eller ofte har indflydelse på opgaveløsningen sammenlignet med dem, der sjældent eller aldrig har indflydelse på opgaveløsningen (jf. Bilag D). At der er en sammenhæng mellem "Kollegialt samarbejde" og "Arbejdsulykker". Dette ses ved, at der er ca. 3 gange så mange, der ikke har været ude for en ulykke blandt dem, der samarbejder med kollegaer ved behov sammenlignet med dem, der ikke samarbejder med kollegaer ved behov (jf. Bilag D) Arbejdstilsynets reaktioner Tabel 13 er et uddrag af Tabel 1. Tabellen viser andelen af Arbejdstilsynets reaktioner ift. hhv. (MSB), psykisk arbejdsmiljø og ulykker til branchegruppen "Hospitaler". Af tabellen ses det, at langt hovedparten (to tredjedele) af alle reaktioner givet på hospitaler, er givet inden for det psykiske arbejdsmiljø. Tabel 13 Arbejdstilsynets reaktioner inden for "Døgninstitutioner og hjemmepleje". Branchegruppe MSB Psykisk arbejdsmiljø Ulykker Hospitaler 11 % 63 % 8 % Halvdelen af alle MSB-reaktioner på hospitaler er givet på grund af "Personforflytningssituationer". 15 % af alle reaktioner på hospitaler er givet for "Skærmarbejde", 15 % af alle reaktioner er givet for "Arbejdsstillinger", og 15 % af alle reaktioner er givet for "Løft" (jf. Tabel 14). Tabel 14 Andelen af de samlede ergonomiske reaktioner fordelt inden for de ergonomiske arbejdsfunktioner, de er givet inden for. Bran- Person- Løft, Skærm- Ar- Løft Bæring Træk og che- forflyt- træk og arbejde bejds- skub gruppe ning skub stillin- ger og bevægelser Hospitaler 48 % 4 % 15 % 15 % 15 % 0 4 %

21 FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB 21 Halvdelen af alle reaktioner inden for psykisk arbejdsmiljø på hospitaler er givet på grund af "Stor arbejdsmængde og tidspres", mens en fjerdedel af reaktionerne er givet på grund af risici for "Vold og traumatiske hændelser" (jf. Tabel 15). Tabel 15 Andelen af de samlede psykiske arbejdsmiljøreaktioner fordelt inden for de belastningsområder, de er givet inden for. Branche- Stor ar- Høje fø- Mobning, Vold og Øvrige Psykisk gruppe bejds- lelses- herunder traumati- psykisk første- mængde mæssige seksuel ske hæn- arbejds- hjælp og tids- krav chikane delser miljø pres Hospitaler 46 % 14 % 3 % 23 % 9 % 5 % Risici for ulykker på "Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr" udgør ca. en tredjedel af alle reaktioner inden for ulykkesområdet på hospitaler. Ca. en fjerdedel af ulykkesreaktionerne er givet på grund af risiko for "Fald og snublen i samme niveau", og ca. en tiendedel er givet på grund af risiko for "Fald til lavere niveau" (jf. Tabel 16). Tabel 16 Andelen af de samlede reaktioner af ulykkesrisici fordelt inden for de ulykkesområder, de er givet inden for. Branche- Maski- Fald til Fald og Interne Nedfald Manuel Øvrige gruppe ner, lavere snublen færd- af gen- håndte- ulyk- anlæg niveau i sam- selsveje stande, ring kesrisi- og me ni- sam- (ikke ci trykbæ- veau men- ergo- rende styrt- nomi) udstyr ning m.m. Hospitaler 37 % 11 % 26 % 16 % % 3.5 Læger, tandlæger og dyrlæger Analyser af krydstabeller De detaljerede analyser af krydstabeller inden for "Læger, tandlæger og dyrlæger" er præsenteret i Bilag E. Som resultat af gennemgangen af krydstabellerne ses det, at der i branchegruppen "Læger, tandlæger og dyrlæger" formentlig kan være nedenstående sammenhænge mellem de forskellige variable (se Tabel 17).

22 22 FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB Tabel 17 Sammenhænge mellem MSB-variable og psykiske variable i branchegruppen "Læger, tandlæger og dyrlæger" (Hvide felter er ikke undersøgt i NFAs særkørsler. Grøn markerer, at der kan være en sammenhæng. Rød markerer, at der formentlig ikke er en sammenhæng). (Tallene i parenteserne refererer til de tal/forhold, der forklares i afsnit 2.1). MSB Hvor fysisk hårdt Har du pga. smer- Forestil dig, at Har du inden for opfatter du nor- ter været be- din arbejdsevne de sidste 12 må- Psykisk arbejdsmiljø malt dit nuværende arbejde? grænset på dit arbejde inden for er 10 points værd, når den er neder været udsat for en eller de sidste 3 må- bedst. Hvor man- flere arbejdsulyk- neder? ge point vil du ker, som medfør- give din nuvæ- te mere end en rende arbejdsev- dags fravær? ne? Stress Sammenhæng (3,051) Får hjælp og støtte Sammenhæng Ingen sammen- Sammenhæng Sammenhæng (2,989) hæng (2,756) (7,173) (3,674) Kollegialt samarbejde Sammenhæng Sammenhæng Ingen sammen- Sammenhæng (4,368) (4,701) hæng (2,361) (3,788) Hensyn til medarbejdere Ingen sammen- Ingen sammen- Ingen sammen- med færre kræfter hæng (2,031) hæng (1,583) hæng (1,391) Indflydelse Ingen sammen- Ingen sammen- Sammenhæng Sammenhæng hæng (1,405) hæng (0,857) (16,920) (4,416) Følelsesmæssigt berørt Ingen sammenhæng (1,070) Vejledning og instruktion Ingen sammen- Sammenhæng Ingen sammen- Sammenhæng hæng (1,986) (3,021) hæng (2,055) (3,445) Tabel 17 viser følende: At der kan være en sammenhæng mellem: "Den nødvendige ledelsesmæssig hjælp og støtte" og "Hvor fysisk hårdt arbejdet opfattes". Dette ses ved, at der er ca. 3 gange så mange, der ikke opfatter deres arbejde som fysisk hårdt blandt dem, der altid eller ofte får den nødvendige ledelsesmæssige hjælp og støtte sammenlignet med dem, der sjældent eller aldrig får den nødvendige ledelsesmæssige støtte (jf. Bilag E). At der kan være en sammenhæng mellem: "Kollegialt samarbejde" og "Hvor fysisk hårdt arbejdet opfattes". Dette ses ved, at der er ca. 4 gange så mange, der ikke opfatter deres arbejde som fysisk hårdt blandt dem, der altid eller ofte samarbejder med kollegaer ved behov sammenlignet med dem, der sjældent eller aldrig samarbejder med kollegaer ved behov (jf. Bilag E).

23 FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB 23 At der kan være en sammenhæng mellem "Stress" og "Begrænset pga. smerter". Dette ses ved, at der er ca. 3 gange så mange, der ikke har følt sig begrænset pga. smerter blandt dem, der sjældent eller aldrig føler sig stresset sammenlignet med dem, der altid eller ofte føler sig stresset (jf. Bilag E). At der kan være en sammenhæng mellem "Kollegialt samarbejde" og "Begrænset pga. smerter". Dette ses ved, at der er ca. 5 gange så mange, der ikke har følt sig begrænset pga. smerter blandt dem, der altid eller ofte samarbejder med kollegaer ved behov sammenlignet med dem, der sjældent eller aldrig samarbejder med kollegaer ved behov (jf. Bilag E). At der kan være en sammenhæng mellem "Vejledning og instruktion" og "Begrænset pga. smerter". Dette ses ved, at der er ca. 3 gange så mange, der ikke har følt sig begrænset pga. smerter blandt dem, der altid eller ofte får den nødvendige vejledning og instruktion sammenlignet med dem, der sjældent eller ofte får den nødvendige vejledning og instruktion (jf. Bilag CBilag E). At der er en sammenhæng mellem "Den nødvendige ledelsesmæssig hjælp og støtte" og "Arbejdsevne". Dette ses ved, at der er ca. 7 gange så mange, der vurderer deres arbejdsevne som god blandt dem, der får den nødvendige ledelsesmæssige hjælp og støtte sammenlignet med dem, der ikke får den nødvendige ledelsesmæssige hjælp og støtte (jf. Bilag E). At der er en sammenhæng mellem "Indflydelse" og "Arbejdsevne". Dette ses ved, at der er ca. 17 gange så mange, der vurderer deres arbejdsevne som god blandt dem, der altid eller ofte har indflydelse på opgaveløsningen sammenlignet med dem, der sjældent eller aldrig har indflydelse på opgaveløsningen (jf. Bilag E). At der er en sammenhæng mellem "Den nødvendige ledelsesmæssig hjælp og støtte " og "Arbejdsulykker". Dette ses ved, at der er ca. 4 gange så mange, der ikke har været ude for en ulykke blandt dem, der får den nødvendige ledelsesmæssige hjælp og støtte sammenlignet med dem, der ikke får den nødvendige ledelsesmæssige hjælp og støtte (jf. Bilag E). At der er en sammenhæng mellem "Kollegialt samarbejde" og "Arbejdsulykker". Dette ses ved, at der er ca. 4 gange så mange, der ikke har været ude for en ulykke blandt dem, der samarbejder med kollegaer ved behov sammenlignet med dem, der ikke samarbejder med kollegaer ved behov (jf. Bilag DBilag E). At der er en sammenhæng mellem "Indflydelse" og "Arbejdsulykker". Dette ses ved, at der er ca. 4 gange så mange, der ikke har været ude for en ulykke blandt dem, der altid eller ofte har indflydelse på opgaveløsningen sammenlignet med dem, der sjældent eller aldrig har indflydelse på opgaveløsningen (jf. Bilag E).

24 24 FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB At der er en sammenhæng mellem "Vejledning og instruktion" og "Arbejdsulykker". Dette ses ved, at der er ca. 3 gange så mange, der ikke har været ude for en ulykke blandt dem, der får den nødvendige vejledning og instruktion sammenlignet med dem, der ikke får den nødvendige vejledning og instruktion (jf. Bilag E) Arbejdstilsynets reaktioner Tabel 18 er et uddrag af Tabel 1. Tabellen viser andelen af Arbejdstilsynets reaktioner ift. hhv. (MSB), psykisk arbejdsmiljø og ulykker. Som det fremgår af Tabel 18 er der fortrinsvis givet reaktioner inden for MSBområdet. Tabel 18 Arbejdstilsynets reaktioner inden for "Læger, tandlæger og dyrlæger". Branchegruppe MSB Psykisk arbejdsmiljø Ulykker Læger, tandlæger og dyrlæger 17 % 6 % 7 % I branchen "Læger, tandlæger og dyrlæger" er ca. to tredjedele af alle MSBreaktioner givet på grund af "Dårlige arbejdsstillinger", ca. en femtedel er givet på grund af "Løft, træk og skub", og ca. en tiendedel er givet på grund af "Skærmarbejde" (jf. Tabel 19). Tabel 19 Andelen af de samlede ergonomiske reaktioner fordelt inden for de ergonomiske arbejdsfunktioner, de er givet inden for. Branchegruppe Læger, tandlæger og dyrlæger Personforflytning Løft, træk og skub Skærmarbejde Arbejdsstillinger og bevægelser Løft Bæring Træk og skub 2 % 18 % 11 % 62 % 3 % 0 0 % I branchen er to femtedele af alle reaktioner inden for psykisk arbejdsmiljø givet på grund af "Stor arbejdsmængde og tidspres", mens en femtedel er givet på grund af risici for "Vold og traumatiske hændelser". I branchen er ca. en sjettedel af alle reaktioner inden for psykisk arbejdsmiljø endvidere givet for "Mobning, herunder seksuel chikane" (jf. Tabel 20). Tabel 20 Andelen af de samlede psykiske arbejdsmiljøreaktioner fordelt inden for de belastningsområder, de er givet inden for. Branchegruppe Stor ar- Høje fø- Mobning, Vold og Øvrige Psykisk bejds- lelses- herunder traumati- psykisk første- mængde mæssige seksuel ske hæn- arbejds- hjælp og tids- krav chikane delser miljø pres

25 FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB 25 Læger, tandlæger og dyrlæger 39 % 3 % 16 % 21 % 16 % 5 % Risici for ulykker på "Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr" udgør ca. en tredjedel af alle reaktioner inden for ulykkesområdet i branchen. Endvidere er ca. en tiendedel af alle ulykkesreaktioner givet på grund af risiko for "Fald til lavere niveau", og en tredjedel af ulykkesreaktionerne er givet inden for kategorien "Øvrige ulykkesrisici" (jf. Tabel 21). Tabel 21 Branchegruppe Læger, tandlæger og dyrlæger Andelen af de samlede reaktioner af ulykkesrisici fordelt inden for de ulykkesområder, de er givet inden for. Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr Fald til lavere niveau Fald og snublen i samme niveau Interne færdselsveje Nedfald af genstande, sammenstyrtning m.m. Manuel håndtering (ikke ergonomi) Øvrige ulykkesrisici 32 % 11 % 7 % 5 % 7 % 0 34 %

26 26 FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB 4 Konklusion I nedenstående tabel sammenlignes brancherne. Af tabellen fremgår det, for hvilke brancher, der er fundet sammenhænge mellem variablerne og for hvilke der ikke er fundet sammenhænge. Tabel 22 Sammenligning af fund på tværs af brancher (de hvide felter er ikke undersøgt i NFAs særkørsler)..(grøn markerer, at der kan være en sammenhæng. Rød markerer, at der formentlig ikke er en sammenhæng. Hver branche er skrevet med hver deres farve). MSB Hvor fysisk hårdt Har du pga. smerter Forestil dig, at din Har du inden for de Psykisk arbejdsmiljø opfatter du normalt dit nuværende arbejde? været begrænset på dit arbejde inden for de sidste 3 må- arbejdsevne er 10 points værd, når den er bedst. Hvor sidste 12 måneder været udsat for en eller flere arbejds- neder? mange point vil du ulykker, som med- give din nuværende førte mere end en arbejdsevne? dags fravær? Stress Daginstitutioner Døgninstitutioner og hjemmepleje Hospitaler Læger, tandlæger og dyrlæger Får hjælp og Læger, tandlæger og Ingen sammenhænge Daginstitutioner Læger, tandlæger og støtte dyrlæger fundet Hospitaler dyrlæger Læger, tandlæger og dyrlæger Kollegialt Læger, tandlæger og Hospitaler Døgninstitutioner og Døgninstitutioner og samarbejde dyrlæger Læger, tandlæger og hjemmepleje hjemmepleje dyrlæger Hospitaler Hospitaler Læger, tandlæger og dyrlæger

27 FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB 27 Hensyn til Daginstitutioner Ingen sammenhænge Døgninstitutioner og medarbejde- fundet hjemmepleje re med færre Hospitaler Indflydelse Døgninstitutioner og Hospitaler Daginstitutioner Døgninstitutioner og hjemmepleje Hospitaler hjemmepleje Hospitaler Læger, tandlæger og Læger, tandlæger og dyrlæger dyrlæger Følelses- Ingen sammenhænge mæssigt be- fundet rørt Vejledning Ingen sammenhænge Døgninstitutioner og Døgninstitutioner og Læger, tandlæger og og instrukti- fundet hjemmepleje hjemmepleje dyrlæger on Læger, tandlæger og dyrlæger Af Tabel 22 fremgår følgende: I alle fire brancher ser det ud til, at der kan være en sammenhæng mellem "At have følt sig stresset inden for de sidste to uger" og "At have været begrænset på sit arbejde pga. smerter". Det er dog kun i brancherne Hospitaler og Læger, tandlæger og dyrlæger at Arbejdstilsynet har givet en stor del af deres reaktionerne inden for 'Stor arbejdsmængde og tidspres'. I alle tre af brancherne ser det ud til, at der kan være en sammenhæng mellem "At få den hjælp og støtte, der er brug for fra nærmeste leder" og "Den oplevede arbejdsevne". Det drejer sig om brancherne: "Daginstitutioner", "Hospitaler" samt "Læger, tandlæger og dyrlæger". I tre af brancherne ser der endvidere ud til at være en sammenhæng mellem "Kollegialt samarbejde" og "Udsat for ulykke". Det drejer sig om brancherne: "Døgninstitutioner og hjemmepleje", "Hospitaler" samt "Læger, tandlæger og dyrlæger". Endvidere ser der for tre brancher ud til at være en sammenhæng mellem "Indflydelse på egen opgaveløsning" og "Den oplevede arbejdsevne". Det gælder for brancherne: "Daginstitutioner", "Hospitaler" samt "Læger, tandlæger og dyrlæger". To af de psykiske variable ser ud til at have en sammenhæng med alle MSBvariablerne. Det drejer sig om følgende to psykiske variable: "Kollegialt samarbejde" og "Indflydelse på egen opgaveløsning".

28 28 FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB Bilag A Oversigt over krydsningskørsler Hvor fysisk hårdt opfatter du normalt dit nuværende arbejde Har du på grund af smerter været begrænset på dit arbejde inden for de sidste 3 måneder Forestil dig, at din arbejdsevne er 10 points værd, når den er bedst. Hvor mange point vil du give din nuværende arbejdsevne Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for en eller flere arbejdsulykker, som medførte mere end en dags fravær Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning Hvor fysisk hårdt opfatter du normalt dit nuværende arbejde X X Har du på grund af smerter været begrænset på dit arbejde inden for de sidste 3 måneder Forestil dig, at din arbejdsevne er 10 points værd, når den er bedst. Hvor mange point vil du give din nuværende arbejdsevne X X X Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for en eller flere arbejdsulykker, som medførte mere end en dags fravær Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning Hvor ofte har du følt dig stresset i de sidste 2 uger Hvor ofte oplever du, at du har nok tid til dine arbejdsopgaver Hvor ofte får du den hjælp og støtte, du har brug for fra din nærmeste leder Hvor ofte samarbejder du og dine kolleger, når der opstår problemer, der kræver løsninger Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads Hvor ofte tages der hensyn til medarbejdere med færre kræfter (fx ældre eller syge) på din arbejdsplads Har du inden for de sidste 12 måneder haft skænderier eller konflikter med nogen på din arbejdsplads Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads Hvor ofte har du indflydelse på, hvordan du løser dine arbejdsopgaver Hvor ofte bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde Hvor ofte får du den vejledning og instruktion, du behøver for at udføre dit arbejde Hvor ofte har du følt dig stresset i de sidste 2 uger X Hvor ofte oplever du, at du har nok tid til dine arbejdsopgaver X

29 FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB 29 Hvor ofte får du den hjælp og støtte, du har brug for fra din nærmeste leder Hvor ofte samarbejder du og dine kolleger, når der opstår problemer, der kræver løsninger Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads Hvor ofte tages der hensyn til medarbejdere med færre kræfter (fx ældre eller syge) på din arbejdsplads Har du inden for de sidste 12 måneder haft skænderier eller konflikter med nogen på din arbejdsplads Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads Hvor ofte har du indflydelse på, hvordan du løser dine arbejdsopgaver Hvor fysisk hårdt opfatter du normalt dit nuværende arbejde Har du på grund af smerter været begrænset på dit arbejde inden for de sidste 3 måneder Forestil dig, at din arbejdsevne er 10 points værd, når den er bedst. Hvor mange point vil du give din nuværende arbejdsevne Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for en eller flere arbejdsulykker, som medførte mere end en dags fravær Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning Hvor ofte har du følt dig stresset i de sidste 2 uger X X X X X X X X X X X X Hvor ofte oplever du, at du har nok tid til dine arbejdsopgaver Hvor ofte får du den hjælp og støtte, du har brug for fra din nærmeste leder Hvor ofte samarbejder du og dine kolleger, når der opstår problemer, der kræver løsninger X X X X X X X X X X X X X X X Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads Hvor ofte tages der hensyn til medarbejdere med færre kræfter (fx ældre eller syge) på din arbejdsplads X Har du inden for de sidste 12 måneder haft skænderier eller konflikter med nogen på din arbejdsplads Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads Hvor ofte har du indflydelse på, hvordan du løser dine arbejdsopgaver Hvor ofte bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde Hvor ofte får du den vejledning og instruktion, du behøver for at udføre dit arbejde Hvor ofte bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde X

30 30 FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB Hvor ofte får du den vejledning og instruktion, du behøver for at udføre dit arbejde Hvor fysisk hårdt opfatter du normalt dit nuværende arbejde Har du på grund af smerter været begrænset på dit arbejde inden for de sidste 3 måneder Forestil dig, at din arbejdsevne er 10 points værd, når den er bedst. Hvor mange point vil du give din nuværende arbejdsevne Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for en eller flere arbejdsulykker, som medførte mere end en dags fravær X X X X Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning Hvor ofte har du følt dig stresset i de sidste 2 uger Hvor ofte oplever du, at du har nok tid til dine arbejdsopgaver Hvor ofte får du den hjælp og støtte, du har brug for fra din nærmeste leder Hvor ofte samarbejder du og dine kolleger, når der opstår problemer, der kræver løsninger Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads Hvor ofte tages der hensyn til medarbejdere med færre kræfter (fx ældre eller syge) på din arbejdsplads Har du inden for de sidste 12 måneder haft skænderier eller konflikter med nogen på din arbejdsplads Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads Hvor ofte har du indflydelse på, hvordan du løser dine arbejdsopgaver Hvor ofte bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde Hvor ofte får du den vejledning og instruktion, du behøver for at udføre dit arbejde

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne - Danske Regioner, marts 2017 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Arbejdsulykker i de fem regioner... 4 2.1 Arbejdsulykker fordelt efter område... 7 2.1.1 Det somatiske område... 7 2.1.2 Det psykiatriske område...

Læs mere

AH Vægte, resultater og belastningsmål. V. analytiker Jesper Møller Pedersen

AH Vægte, resultater og belastningsmål. V. analytiker Jesper Møller Pedersen AH 2014 Vægte, resultater og belastningsmål V. analytiker Jesper Møller Pedersen Svar på undersøgelsen Jobgrupper med højest svarprocent Procent Jobgrupper med lavest svarprocent Procent Fysio- og ergoterapeuter

Læs mere

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien 9. marts 2015 Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien J.nr. 20140039222 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i 2014 og 2017 i samarbejde

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred Resumé af tidsudvikling (2012-2014) i Arbejdsmiljø og Helbred Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2014 er baseret på en stikprøve på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse

Læs mere

Arbejdstilsynets tilsynspraksis og reduktionsmål

Arbejdstilsynets tilsynspraksis og reduktionsmål Arbejdstilsynets tilsynspraksis og reduktionsmål Oplæg på arbejdsmiljødagene 2015 for Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev Kommuner Torsdag d. 26. marts 2015 v. Tilsynschef i Arbejdstilsynet Thomas N.

Læs mere

2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i strategien

2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i strategien 2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien April 2017 J.nr. 20175000361 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i og 2017 i samarbejde med

Læs mere

Psykiske belastninger i det offentlige og private

Psykiske belastninger i det offentlige og private Sagsnr. 15-1955 Den 16. september 2015 Psykiske belastninger i det offentlige og private Følgende indeholder krydstabeller for psykiske belastningsmål fordelt på den private og offentlige sektor. Kilde:

Læs mere

Håndtering af værktøj/maskiner og øvrig teknik. Personforflytning og personhåndtering. Holbæk Sygehus 26 3 11 21 38 2. Psykiatrien 370 20 27 2 7 2

Håndtering af værktøj/maskiner og øvrig teknik. Personforflytning og personhåndtering. Holbæk Sygehus 26 3 11 21 38 2. Psykiatrien 370 20 27 2 7 2 Bilag: Arbejdsulykker med - uden fravær, opgjort i årsagskategorier år 2014 2013 Strakspåbud, påbud, vejledninger, afgørelser, m.m. delt på emner år 2014 2013 2014 Arbejdsulykker uden ventet fravær øvrig

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde og prie aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver, som i Danmark løses både offt, pri og

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

NOTAT: psykisk arbejdsmiljø

NOTAT: psykisk arbejdsmiljø NOTAT: Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskel-skeletbesvær Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskelskeletbesvær Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020-strategien Indhold

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Hvor står vi i dag, og hvordan ser fremtiden ud?

Psykisk arbejdsmiljø Hvor står vi i dag, og hvordan ser fremtiden ud? Psykisk arbejdsmiljø Hvor står vi i dag, og hvordan ser fremtiden ud? Arbejdstilsynet ved: Peter Vesterheden Direktør Den 24. marts 2015 BAR Social & Sundhed - Konference om kerneopgaven og det psykiske

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø NOTAT 17-0407 - LAGR - 02.05.2017 KONTAKT: LARS GRANHØJ - LAGR@FTF.DK - TLF: 33 36 88 78 Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø Evalueringen af regeringens arbejdsmiljøstrategi

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med Rundspørge til medlemmer af om psykisk arbejdsmiljø sammenlignet med Kortlægning af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø gennemført af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Rundspørge

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede

Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede FAKTA Juli 2017 Resultaterne af det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede tilsyn (URT) i 2016 J.nr. 20175200179 Metoder og Virkemidler (MV) TR Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Daginstitutioner brancheundervisningsnotat

Daginstitutioner brancheundervisningsnotat Arbejdstilsynet, januar 2014 Daginstitutioner brancheundervisningsnotat Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende.

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 og anmeldelse af erhvervssygdomme

Arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 og anmeldelse af erhvervssygdomme Arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 og anmeldelse af erhvervssygdomme Oplæg om Arbejdstilsynets tilsynspraksis den 4. oktober 2016 på fyraftensmøde om sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre v/ Jens

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Døgninstitutioner og hjemmepleje

Døgninstitutioner og hjemmepleje Døgninstitutioner og hjemmepleje Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i Døgninstitutioner og hjemmepleje 2011 Arbejdstilsynet gennemfører fra 2011 nye særlige tilsynsindsatser med mere fokus

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr Krav i arbejdet Læring og udvikling Job & organisering Samarbejde Ledelsen Nærmeste leder Indflydelse Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 09-04-2013 Trivselsundersøgelsens resultater i SUF Resultaterne

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020

Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod Andel af beskæftigede med væsentlige psykiske belastninger og symptomer 1 1 1 1 1 1 1 1 År Udvikling 1-1 De blå søjler viser andelen af beskæftigede, der har væsentlige

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede i virksomheder i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold i det firma, du er ansat i:

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Når Arbejdstilsynet rykker ud Arbejdstilsynets tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Når Arbejdstilsynet rykker ud Arbejdstilsynets tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Når Arbejdstilsynet rykker ud Arbejdstilsynets tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Konferencen Vold og trusler i arbejdet med børn og unge en faglig udfordring Høje Taastrup d. 9. marts 2015 Karsten Kiraz

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdstilsynet. Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet. Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynet Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljølovens formål 1. Ved loven tilstræbes at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Håndtering af værktøj/maskiner og øvrig teknik. Regionshus* Holbæk Sygehus Psykiatrien

Håndtering af værktøj/maskiner og øvrig teknik. Regionshus* Holbæk Sygehus Psykiatrien Bilag 2 Arbejdsulykker med - uden fravær, opgjort i årsagskategorier Strakspåbud, påbud, afgørelser, m.m. delt på emner 2013 Arbejdsulykker uden ventet fravær øvrig teknik med Regionshus* 15 14 7 69 5

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT RESUMÉ 6.853 medarbejdere ud af 9.460 mulige har deltaget i undersøgelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede på byggepladser i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold på den byggeplads, du i øjeblikket

Læs mere

Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet

Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø mandag den 29. marts 2010 Ved tilsynsførende Per Stegler Markussen Arbejdstilsynet Tilsynscenter 2 1 Arbejdstilsynets struktur 2 Tilsynsgrupper i Arbejdstilsynet TG1:

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 212 Personale / HR 14 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 Indledning Hermed foreligger arbejdsskadestatistikken efter første kvartal i 212. Statistikken indeholder kun arbejdspladser

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere