Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2009 2940 - Økofin Bilag 2 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt 23. april 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. april Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet og holdbarhed af offentlige finanser - Rådskonklusioner 3. Fem år efter udvidelsen af EU - Rådskonklusioner 4. Dialog med tredjelande - Udveksling af synspunkter 5. Skat a) Tobaksafgiftsdirektiverne - Politisk enighed Side 2 b) Meddelelse om god regningsførelse på skatteområdet - Præsentation af Kommissionen 6. Foreløbigt udkast til EU s budget for Præsentation af Kommissionen 7. Eventuelt - Information om status for regulering af finansielle serviceydelser. Følgende punkter er ikke på dagsordenen til det kommende ECOFIN møde: 8. Kommissionens ændringsforslag nr. 4 til EU s budget for 2009 SEC(2009) Kommissionens ændringsforslag nr. 5 til EU s budget for 2009 KOM(2009) 177 Side 7 Side Forslag om ændring af forordning 332/2002 vedr. mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne KOM(2009) Finansiel assistance til Rumænien

2 2 Dagsordenspunkt 5a: Skat - Tobaksafgiftsdirektiverne Resumé Kommissionen har fremsat forslag om en række ændringer af gældende fællesskabsregler vedrørende afgifter på cigaretter og andre former for forarbejdet tobak, herunder en forhøjelse af minimumsafgifterne på cigaretter og en tilnærmelse af reglerne om punktafgift på finskåren røgtobak (rulletobak) til reglerne om cigaretter. Forslaget har til formål at modernisere og forenkle de nuværende regler, gøre dem mere gennemsigtige og på bedre vis integrere hensynet til folkesundheden. Baggrund og indhold Kommissionen gennemgår hvert fjerde år punktafgiftsstrukturen og satserne for tobaksprodukter i EU - i henhold til Direktiv 92/79/EØF om harmonisering af cigaretafgifter og Direktiv 92/80/EØF om harmonisering af afgifter på andre former for forarbejdet tobak end cigaretter - med henblik på bl.a. at undersøge det Indre Markeds funktion og punktafgiftssatsernes realværdi. Kommissionen gennemførte således en fjerde gennemgang i 2008 og fremlagde efterfølgende forslag om væsentlige ændringer i den gældende fællesskabslovgivning med henblik på at modernisere de nuværende regler og sikre lige konkurrencevilkår for de europæiske virksomheder. Beskyttelse af folkesundheden er ligeledes en væsentlig faktor i Kommissionens forslag. Ændringsforslagene vedrører en forhøjelse af minimumsafgiften på cigaretter, en tilnærmelse af punktafgifterne på finskåren røgtobak (rulletobak) i forhold til punktafgift på cigaretter og inflationsregulering af afgifter på cigarer, cigarillos og anden tobak. Endvidere foreslås ændring af beregningsbegrebet for cigaretafgifter, forhøjelse af styk/vægtafgiftens andel af den samlede afgift på alle tobaksprodukter samt specificering af definitionen på forskellige tobaksprodukter. Kommissionens forslag Gradvis forhøjelse af minimumsafgiften for cigaretter Kommissionen foreslår at hæve minimumsafgiftsniveauet for alle cigaretter fra 64 EUR til 90 EUR pr stk. cigaretter over en femårig periode. Endvidere foreslås kravet til afgiftens andel af den samlede detailsalgspris sat op fra 57% til 63%. Herudover indebærer forslaget, at de medlemslande, som efter udløbet af femårsperioden opkræver mindst 122 EUR (mod 101 EUR i dag) i punktafgift pr cigaretter, er undtaget fra 63%-reglen. Det foreslås, at ovennævnte ændringer senest skal være gennemført d. 31. december 2013, dog med forlængelse til de medlemsstater, hvis overgangsperioder angående forhøjelse af cigaretafgiften i henhold til tiltrædelsestraktaterne stadig ikke er udløbet. Gradvis regulering af minimumsafgiftssatserne for rulletobak For at bringe minimumsafgiftssatserne på rulletobak på linje med afgiftssatsen for cigaretter, foreslår Kommissionen at indføre en tvungen nedre værdi- og vægtafgift for rulletobak. Efter den gældende regulering er der udelukkende en tvungen nedre værdiafgift, der tilsiger, at afgiften skal udgøre mindst 36% af detailsalgsprisen. Lande, der opkræver mindst 32 EUR pr. kg. skal dog ikke overholde dette krav. Afgiftsstrukturen foreslås ændret, således at både kriterium om vægt-

3 3 minimumsafgift samt afgiftens andel af detailsalgsprisen skal opfyldes. Afgiften skal således udgøre mindst 38% af detailsalgsprisen og må ikke være mindre end 43 EUR pr. kg. Ved udgangen af 2013 skal minimumsafgiftssatserne være henholdsvis 60 EUR pr. kg. og mindst 42% af detailsalgsprisen. C. Inflationsregulering af minimumsafgifter for andre tobaksvarer end cigaretter og rulletobak Kommissionen anfører, at det er nødvendigt at korrigere den specifikke punktafgift for cigarer og cigarillos og for anden røgtobak end cigaretter og rulletobak i forhold til inflationen i perioden 2003 til Punktafgiften bliver således hævet til 12 EUR pr stk. eller pr. kg. eller mindst 5 % af detailsalgsprisen for cigarer og cigarillos og 22 EUR pr. kg. eller mindst 20 % af detailsalgsprisen for anden røgtobak. D. Afskaffelse af beregningsbegrebet den mest efterspurgte prisklasse for cigaretter Minimumssatserne for punktafgifter på cigaretter har hidtil været udregnet på baggrund af cigaretter i den mest efterspurgte prisklasse. Kommissionen foreslår at afskaffe dette udgangspunkt, og at minimumsafgiften (64 EUR pr stk.) i stedet finder anvendelse for alle cigaretter. Samtidig foreslås det, at den vejede gennemsnitlige detailsalgspris bliver udgangspunktet for fastsættelsen af de øvrige minimumsregler. E. Grænsen for punktafgiftens specifikke element (styk/vægtafgiften) som andel af den samlede afgift hæves Efter gældende regler skal det specifikke element i punktafgiften for alle tobaksvarer udgøre mindst 5% og maks. 55% af den samlede afgift. Kommissionen foreslår, at grænserne hæves til hhv. 10% og 75% med henblik på at øge anvendelsen af specifik beskatning, der vurderes at have en række budget- og sundhedsmæssige fordele. En øvre grænse bevares for at sikre konsistens i medlemslandenes afgiftsstruktur og undgå en situation, hvor én medlemsstat udelukkende anvender specifik beskatning, og nabomedlemsstaten udelukkende anvender værdibeskatning. Det foreslås endvidere, at bestemmelserne om afgiftsstrukturen i medlemslandene ændres således, at landene har mulighed for at fastsætte en national minimumsgrænse for cigaretafgifter efter eget valg. Medlemslandene vil således få mulighed for nationalt at sætte krav om, at styk/vægtafgiften og værdiafgiften (som til sammen skal opfylde den EU-retlige minimumsafgift) til sammen ikke må udgøre mindre end et vist beløb. Hermed undgås, at afgiften på billige cigaretmærker bliver uforholdsmæssig lav. Muligheden for at sætte en national minimumsgrænse eksisterer allerede under den gældende regulering, men Kommissionens ændringsforslag indeholder ingen nedre eller øvre grænse på den nationale minimumsafgiftssats. F. Andre tekniske ændringer Kommissionen foreslår en række ændringer i definitionen af cigaretter, cigarer og anden røgtobak. Definitionen af cigaretter, cigarer/cigarrillos og pibetobak foreslås

4 4 strammet, således at skæve incitamenter - til f.eks. at markedsføre cigaretter som cigarer for at opnå lavere beskatning - undgås. G. Tilsyn med bestemmelserne om tobaksbeskatning Med henblik på Kommissionens fremtidige gennemgang af punktafgiftsstrukturen og satserne forslås nye regler for medlemsstaternes fremsendelse af oplysninger om tobaksbeskatning samt en ny definition af de nødvendige statistiske data. Formandskabets kompromisforslag I lyset af medlemslandenes drøftelse af Kommissionens forslag har formandskabet fremsat et kompromisforslag, der indebærer en mindre stigning i minimumsafgifterne på cigaretter end Kommissionens forslag, en større stigning i minimumsafgifterne på rulletobak (derimod foreslår formandskabet, at der ikke indføres krav om opfyldelse af både en specifik og proportional minimumsafgift for rulletobak), samt forlængelse af datoer for ikrafttrædelse, fristen for implementering, samt overgangsordninger for nye medlemslande. I sammenhæng med de længere frister til visse medlemsstater for at gennemføre minimumsgrænserne for cigaretter, har formandskabet foreslået, at der gives en hjemmel til de øvrige medlemsstater til at anvende kvantitative restriktioner for import fra disse medlemslande. Hjemmelsgrundlag EF-traktatens art. 93, der kræver høring af Europa-Parlamentet og enstemmig vedtagelse af medlemslandene. Nærhedsprincippet Kommissionen anfører, at forslaget hører under Fællesskabets og medlemsstaternes delte kompetence, og at nærhedsprincippet således finder anvendelse. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Forudsat, at forslaget om forhøjelse af tobaksafgifterne i Forårspakke 2.0. vedtages, kræver direktivet ikke yderligere lovændringer. Samfundsøkonomiske og statsfinansielle konsekvenser Økonomiske konsekvenser af stigning i minimumsafgiften på cigaretter På baggrund af oplysninger fra SKAT vedr. juli kvartal 2008 kan den gennemsnitlige pris på en pakke (20 stk.) cigaretter beregnes til ca. 30 kr. i Danmark. Ved de gældende afgifter vil afgiften på 1000 stk. cigaretter efter direktivforslaget dermed udgøre ca. 841 kr. eller 112,85 EUR. Ved de gældende regler og priser opfylder Danmark således ikke Kommissionens direktivforslag, og en opfyldelse af direktivet vil således indebære en stigning i afgifterne pr stk. cigaretter på 9,15 EUR ( ,85) eller ca. 68,2 kr. inden 2014 svarende til 1,36 kr. pr. 20 stk. ekskl. moms og en prisstigning på ca. 1,7 kr. inkl. moms. Forårspakke 2.0 indebærer imidlertid en omlægning og forhøjelse af tobaksafgifterne svarende til en gennemsnitlig prisstigning på ca. 3 kr. pr. 20 stk. pakke inkl. moms. Herved vil afgifterne i gennemsnit udgøre 130,50 EUR eller ca. 972,6 kr. pr stk. cigaretter og vil dermed ligge over direktivforslagets minimumssats på 122 EUR.

5 5 En forhøjelse af minimumsafgifterne i EU fra 2014 kan indebære, at en del af den grænsehandel som tabes som følge af Forårspakke 2.0, vil kunne vende tilbage. Konsekvenserne for Danmark afhænger af, hvor meget priserne stiger i Syd og Østeuropa, hvor danskerne grænsehandler cigaretter, samt i Sverige og Tyskland, som grænsehandler cigaretter i Danmark. Kommissionen har på baggrund af tal for 2006 beregnet, hvor meget cigaretpriserne forventes at stige som følge af den foreslåede minimumsats på 122 EUR. Disse beregninger peger på, at Tyskland allerede ved gældende afgifter opfylder minimumsafgiftssatsen på 122 EUR, således at der ikke kan forventes en stigning i tyskernes køb af cigaretter i Danmark efter d. 1. januar Det er mere usikkert med Sverige, da opfyldelsen af minimumssatsen for det første afhænger af gennemsnitsprisen på cigaretter og for det andet af valutakursen. Jo højere gennemsnitspris og stærkere valuta, jo større er sandsynligheden for, at Sverige vil opfylde direktivet og derved undgå afgiftsforhøjelser. Ved de aktuelle valutakurser vil Sverige næppe kunne opfylde de 122 EUR. Hvis den svenske krone apprecierer igen inden 2014, antages det, at de svenske priser ikke påvirkes, når forhøjelserne træder i kraft d. 1. januar 2014, og svenskernes køb af cigaretter i Danmark påvirkes dermed heller ikke. For Syd - og Østeuropa vil forslaget givetvis betyde, at der vil ske prisstigninger, som vil indebære, at danskerne vil købe færre cigaretter i disse lande. Det er imidlertid usikkert, hvor store disse vil blive. På baggrund af Kommissionens beregninger skønnes det, at prisstigningerne vil betyde en stigning i gennemsnitsprisen på 20 stk. cigaretter i Syd- og Østeuropa på ca. 2,4 kr. i forbindelse med direktivforslagets ikrafttrædelse, mens tobaksfabrikanternes oplysninger til EU peger på, at prisstigningerne kan blive op imod 3,5 kr. pr. 20 stk. pakke i Syd- og Østeuropa. Med hensyn til formandskabets foreslåede lavere afgiftssats på cigaretter, vil en vedtagelse af denne medføre en reduktion af prisstigningerne i Syd og Østeuropa og dermed af den forventede provenugevinst. Økonomiske konsekvenser af øvrige ændringer i minimumsafgifter Forslagets ændringer vedr. afgifterne på rulletobak, cigarer og cigarillos vil ikke umiddelbart have provenumæssige konsekvenser, da de gældende afgifter allerede opfylder de foreslåede regler i direktivet. Den foreslåede ændring vedrørende snitbredden på røgtobak vil medføre en mindre provenugevinst. Høring Forslaget har været sendt i høring hos relevante erhvervsorganisationer med frist for bemærkninger d. 11. oktober Høringssvarene blev oversendt til Folketingets Europaudvalg i grundnotat af 13. november Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Grundnotat blev oversendt til Folketingets Europaudvalg d. 13. november 2008.

6 6 Holdning Dansk holdning Danmark støtter Kommissionens overordnede mål med forslaget, herunder at modernisere de nuværende regler, sikre lige konkurrencevilkår for europæiske virksomheder og beskytte folkesundheden. Regeringen støtter generelt en forhøjelse af cigaretafgifterne og foretrækker Kommissionens oprindelige forslag og regeringen kan ligeledes støtte en forhøjelse af minimumsafgiftssatserne på rulletobak og en inflationskorrektion af minimumsafgifter for andre tobaksvarer end cigaretter og rulletobak. Regeringen ser helst, at eventuelle overgangsordninger begrænses mest muligt af hensyn til grænsehandlen, men kan støtte et forslag om kvantitative restriktioner på import fra lande med længere implementeringsfrister. Andre landes holdninger Der er betydelig forskel på medlemslandenes holdning til Kommissionens forslag. En større gruppe lande mener, at Kommissionen går for langt og hæver minimumsafgifterne for meget, mens en anden gruppe lande mener, at Kommissionens forslag er utilstrækkeligt og minimumssatserne bør hæves yderligere.

7 7 Dagsordenspunkt 8: SEC(2009) 496 Kommissionens ændringsforslag nr. 4 til EU s budget for 2009 (Resume Kommissionen har fremlagt foreløbigt ændringsforslag nr. 4 til EU s 2009-budget. Forslaget indebærer indbudgettering af den del af den europæiske genopretningsplan, der vedrører EU s budget for Som konsekvens øges det danske EU-bidrag i 2009 med ca. 10 mio. kr., og det samlede danske EU-bidrag i 2009 vurderes til at være 19,2 mia. kr. Forslaget har ingen lovgivningsmæssige konsekvenser. Baggrund Kommissionen har fremlagt foreløbigt ændringsforslag nr. 4 til EU s budget for 2009 (SEC (2009) 496 final). Forslaget forventes vedtaget som et a-punkt på et kommende rådsmøde. Hjemmelsgrundlag Traktatens artikel 272 (beslutningsprocedure for budgettet). Nærhedsprincippet Da der er tale om et forslag i relation til EU s budget, kan det kun behandles på EU-niveau. Det er derfor i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Formål og indhold Kommissionen foreslår i ændringsbudgettet at implementere den del af den politiske aftale om den europæiske genopretningsplan, der vedrører kalenderåret 2009 i EU s budget for Genopretningsplanen, som har til formål at stimulere den europæiske økonomi, beløber sig til i alt 5 mia. euro, der forventes afsat i 2009 og Kommissionen foreslår, at der i 2009 oprettes en ny budgetlinje til energiprojekter under kategori 1A (forskning og udvikling), hvortil afsættes 2 mia. euro i forpligtelsesbevillinger og 76,2 mio. euro i betalingsbevillinger. Endvidere foreslår Kommissionen, at der i 2009 afsættes 600 mio. euro i forpligtelsesbevillinger til udvikling af landdistrikter under kategori 2 til finansiering af bredbåndsinternet og styrkelse af foranstaltninger vedrørende de nye udfordringer i forbindelse med sundhedstjekket af landbrugsstøtten. De resterende forpligtelser på 2,4 mia. euro til genopretningsplanen forventes budgetteret i forbindelse med samrådet under budgetproceduren for 2010 ved anvendelse af budgetmidler fra relevante marginer. Såfremt det mod forventning ikke lykkes at budgettere hele beløbet under budgetproceduren for 2010, vil budgettering af det resterende beløb blive afklaret i forbindelse med samrådet under budgetproceduren for Samlet set betyder budgetændringen, at forpligtelsesbevillingerne i 2009 stiger med i alt 2,6 mia. euro, mens de samlede betalingsbevillinger stiger med 76,2 mio. euro. Det bemærkes, at de foreslåede afholdte forpligtelser på 2 mia. euro til energiprojekter i 2009 ikke kan afholdes inden for margenen under kategori 1A. Derfor re-

8 8 videres den flerårige finansielle ramme ( ) i overensstemmelse med den politiske aftale om genopretningsplanen fra DER den 20. marts Det indebærer, at 2009-loftet for kategori 1A vil blive forhøjet med 2 mia. euro, som udlignes ved nedsættelse af 2009-loftet for udgiftsområde 2 med et tilsvarende beløb. Det samlede loft for den finansielle ramme for overskrides ikke. Europa-Parlamentets holdning Europa-Parlamentet har endnu ikke fastlagt sin holdning, men ventes at kunne støtte forslaget. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor En vedtagelse af forslaget vil ikke have lovgivningsmæssige konsekvenser. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet Da Danmark bidrager med ca. 2 pct. af finansieringen af EU-budgettet, medfører vedtagelse af ændringsbudgettet isoleret set en øget dansk betaling på ca. 10 mio. kr. i Hertil kommer, at Danmark qua de øgede forpligtelser på 2,6 mia. euro i 2009 binder sig til at afholde sin del af det afledte betalingsafløb i de kommende år, hvoraf hovedparten forventes at falde i årene Det seneste skøn for det danske EU-bidrag i 2009, inkl. ændringsforslag 1-4, er herefter på ca. 19,2 mia. kr. Dette tal inkluderer opjusterede betalinger på i alt ca. 1,1 mia. kr. vedr og 2008, der falder i 2009 pga. udmøntningen af rådsafgørelsen vedr. egne indtægter, jf. ændringsforslag nr. 3 til EU s budget for Høring Sagen har været i høring i specialudvalget for EU s budget. Regeringens holdning Danmark kan støtte forslaget, da finansieringsmetoden følger den politiske aftale om den europæiske genopretningsplan, som blev vedtaget på DER den 20. marts 2009 (Formandskabets konklusioner 7880/09). Generelle forventninger til andre landes holdninger Det forventes, at alle medlemslandene kan støtte forslaget.

9 9 Dagsordenspunkt 9: KOM(2009) 177 Kommissionens ændringsforslag nr. 5 til EU s budget for 2009 Resume Kommissionen har fremlagt foreløbigt ændringsforslag nr. 5 til EU s 2009-budget. Forslaget indebærer, at et overskud på EU's budget for 2008 på godt 1,8 mia. euro indbudgetteres som en indtægt under EU's budget for Som konsekvens reduceres det danske EU-bidrag i 2009 isoleret set med ca. 0,25 mia.kr. Det samlede danske EU-bidrag i 2009 vurderes herefter til at være 19,0 mia. kr. Forslaget har ingen lovgivningsmæssige konsekvenser. Baggrund Kommissionen har fremlagt foreløbigt ændringsforslag nr. 5 til EU s budget for 2009 (KOM (2009) 177 endelig). Forslaget forventes vedtaget som et a-punkt på et kommende rådsmøde. Hjemmelsgrundlag Traktatens artikel 272 (beslutningsprocedure for budgettet). Nærhedsprincippet Da der er tale om et forslag i relation til EU s budget, kan det kun behandles på EU-niveau. Det er derfor i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Formål og indhold Kommissionen foreslår i ændringsbudgettet, at et overskud på EU's budget for 2008 på godt 1,8 mia. euro indbudgetteres som en indtægt under EU's budget for Ændringsforslaget er i overensstemmelse med praksis, da der også tidligere år har været fremsat lignende ændringsforslag som følge af en lavere implementering end forventet. Det samlede overskud for De Europæiske Fællesskaber i 2008 på godt 1,8 mia. euro kan primært henføres til en positiv difference mellem regnskabsårets indtægter og det indeværende års betalingsbevillinger samt fremførte betalingsbevillinger, jf. tabel 1. Hertil kommer overskud fra annullering af ikke-udnyttede betalingsbevillinger fremført fra Tabel 1 Opgørelse af overskud på 2008-budgettet (mio. euro) Regnskabsårets indtægter Annullering af ikke-udnyttede betalingsbevillinger overført fra Betalinger vedr. bevillinger for indeværende år Betalingsbevillinger overført til år EFTA-bevillinger fremført fra Saldo for omveksling af valuta i Overskud på 2008-budgettet Anm. Difference i sum skyldes, at der er afrundet til hele tal. Da overskuddet i 2008 på godt 1,8 mia. euro indbudgetteres som en indtægt under EU s budget for 2009, mindskes det samlede bidrag til EU s 2009-budget fra EU s

10 10 medlemsstater isoleret set tilsvarende. Kommissionen oplyser, at budgettets indtægtsside endvidere vil blive påvirket af en kommende ajourføring af overslag over egne indtægter (traditionelle egne indtægter, moms- og BNI-indtægter), herunder en ajourføring af UK-rabatten. Effekterne heraf vil indgå i et særskilt forslag til ændringsbudget, som Kommissionen forventer fremlagt primo juni Beslutningsproceduren følger de normale regler for budgetforslag fra Kommissionen, hvorefter Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal, og Europa- Parlamentet træffer afgørelse med et flertal af dets medlemmers stemmer og med tre femtedele af de angivne stemmer. Europarlamentets holdning Europa-Parlamentets holdning er endnu ikke kendt, men forventes at være positiv. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor En vedtagelse af forslaget vil ikke have lovgivningsmæssige konsekvenser. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet Med vedtagelsen af forslaget, som tilbagefører godt 1,8 mia. euro til medlemslandene i alt, vil det danske bidrag til EU s 2009-budget isoleret set blive nedjusteret med ca. 0,25 mia.kr. Det seneste skøn for det danske EU-bidrag i 2009, inklusive ændringsbudget 1-5, er på 19,0 mia.kr. Dette tal inkluderer opjusterede betalinger på i alt ca. 1,1 mia. kr. vedr og 2008, der falder i 2009 pga. udmøntningen af den nye rådsafgørelse vedr. egne indtægter, jf. ændringsforslag nr. 3 til EU s budget for Høring Sagen har været sendt i høring i specialudvalget for EU s budget. Regeringens foreløbige generelle holdning Danmark kan støtte forslaget. Generelle forventninger til andre landes holdninger Det forventes, at alle medlemslande kan støtte forslaget.

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 290 Offentligt 23. april 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet og holdbarhed

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0459 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0459 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0459 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.7.2008 KOM(2008) 459 endelig 2008/0150 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv

Læs mere

Grundnotat. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt. Notat. Resumé:

Grundnotat. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt. Notat. Resumé: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt Notat J.nr. 2008-241-0013 Grundnotat vedrørende forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/79/EØF, direktiv 92/80/EØF og direktiv 95/59/EF for

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Grundnotat. EU s udvidelse har betydet, at Fællesskabets ydre grænse er ændret og blandt andet nu omfatter Rusland, Ukraine og Belarus.

Grundnotat. EU s udvidelse har betydet, at Fællesskabets ydre grænse er ændret og blandt andet nu omfatter Rusland, Ukraine og Belarus. Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0076 Bilag 2 Offentligt Notat 24. marts 2006 Grundnotat Vedrørende forslag til Rådets direktiv om fritagelse for merværdiafgift og punktafgifter på varer, der indføres af

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Notat 1. februar 2016 J.nr. 16-0025905 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om Refit-evaluering af direktiv 2011/64/EU og

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 296 Offentligt 28. april 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Skatteministeriet SKAT

Skatteministeriet SKAT Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 23 Offentligt Skatteministeriet SKAT 30. november 2007 J. nr. 07-172251 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til ændringer af Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3424 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3424 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3424 - økofin Bilag 1 Offentligt 27. oktober 2015 F4 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN budget) den 13. november 2015 1) EU's 2016-budget Side 2 2) Kommissionens forslag

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0342 Bilag 1 Offentligt Notat 4. oktober 2006 J.nr. 2006-240-0051 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Rådet nr. 11167/06 af

Læs mere

SKAT Told, EU-kontoret J. nr

SKAT Told, EU-kontoret J. nr Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0464 Bilag 1 Offentligt SKAT Told, EU-kontoret J. nr. 12-0198819 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 26. oktober 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. og 9. kontor, dep 3.1 og 2.1 Sagsnr.: dep 13175 Den 2. september 2008

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt 5. november 2010 Supplement til samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. november 2010 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2004 2629 - transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 1. december 2004 Med

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Notat MILJØSTYRELSEN Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. fje/asc BIDRAG TIL SAMLENOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til Lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 185 Offentligt Notat 4. juni 2015 J.nr. 14-5111896 Moms, Afgifter og Told Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til Rådets afgørelse om

Læs mere

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 211 Offentligt Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2987 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 26. november 2009 Rådsmøde (transport, telekommunikation og energi søtransport) den 17. december

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Kemikalier J.nr. 001-05574 Ref. Jukof/beand Dep/kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT 4. november 2010

GRUNDNOTAT 4. november 2010 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 75 Offentligt GRUNDNOTAT 4. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. RIN Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om to delegerede forordninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014

Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3324 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014 Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med 1. Udkast til EU s budget for 2014 - Præsentation

Læs mere

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg 2. februar 2016 J.nr. 15-2917515 Moms, Afgifter og Told HMH Notat Hermed fremsendes notat vedrørende EU-Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2011 3178 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3178 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3178 - Økofin Bilag 2 Offentligt Økonomi- og Indenrigsministeriet International økonomi Dato: 07.06.12 Samlenotat vedr. dagsorden for Rådsmødet (ECOFIN) den 22. juni 2012 1) Energibeskatningsdirektivet

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01347/Dep. sagsnr. 16346 Den 3. juli 2012 FVM 052 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4. november 2005 Med

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0227 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Sagsnr.: Den 26. juni 2007 TAHR/MIST GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008 Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 30. juni 2008 FVM 554 SUPPLERENDE

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 266 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 266 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 266 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 14. marts 2007 Sagsnr.:./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Grundnotat. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 174 Offentligt. Notat. Folketingets Europaudvalg

Grundnotat. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 174 Offentligt. Notat. Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 174 Offentligt Notat Folketingets Europaudvalg 30. maj 2007 J.nr. 2007-241-0041 Grundnotat Vedrørende forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF for

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. juni 2008 Sag 08/01433 jgm/mdy/ejj-ebst Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Kontor Sagsbehandler Dato 22. september 2008 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-269-00077/Dep. sagsnr. 9614 Den 15. november 2011 FVM 956 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Revideret grund- og nærhedsnotat Nyt notat

Revideret grund- og nærhedsnotat Nyt notat Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0721 Bilag 2 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) J.nr. 13-4936463 Den 16. december 2013 Proces og Administration BL Revideret

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt MILJØstyrelsen 9. Marts 2011 Pesticider & genteknologi JL/japed(dep) GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådsdirektiv

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 12. august 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsens Kemi og Fødevarekvalitet/Fødevareenheden/EU-enheden 2011-20-262-00058/Dep. sagsnr. 13751 Den 16. april 2012 FVM 024 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr.

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Notat J.nr. 2011-238-0192 Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. 1. Indledning

Læs mere